Skip to main content

Full text of "Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean : agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais"

See other formats


National Library of Scotland 

GA , * iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

*B000501561* I Digitized 


ìh,e : J nl^rnet 'Archive http://archive.org/details/leabharnahurnuig1877chur LEABHAR 

NA 

H'URNUIGH CHOITCHIOKN, 

AGUS FRITHEALAIDH 

NAN SACRAMAIDEAN, 

AGUS 

RIAGHAILTEAN AGUS DEASGHNATHACHADH EILE NA 
H'EAGLAIS : 

DO EEIR GNATHACHADH 
MAILLE EIS AN 

T-SALTAIR NO SAILM DHAIBHIDH, 

AIE AM PONCADH MAR SHEINNEAE NO THEIEEAR IAD AN EAGLAISIBH. 
AGUS AN 

RIAGHAILT AGUS AN DOIGH AIR ORDUGHADH, AGUS COISRIGEADH 
EASBUIGIBH, SHAGARTAIBH, AGUS DHEACONAIBH. 

■ ^^Anv^) 

LUNNUINN: 

AN COMUNN AIRSON MEUDACHADH EOLAIS A 
CHREIDEAMH CHRIOSDAIL; 

EEICTE LEOSAN NA TIGHIBH TASGAIDH AIG : 
77, SEAID MHÒIE NA BÀN EIGH, LINCOLN'S INN FIELDS; 
AGUS AIG 4, SRÀID NA MALAIET EIOGHAIL ; AGUS 
CUIDEACHD AIG 48, PICCADILLY. 1877. COMHCHINN AN LEABHAR SO. 1. An Romhradh. 

2. Thaobh Seirbheis na h-Eaglais. 

3. Mu Dheasgknathan c" arson a ta cuid air an cuir as, agus cuid air an 

cumail. 

4. An Riaghailt anns am bheil Leabhar na Salm air orducliadli gu bhi air 

a leughadh. 

5. An Riaghailt anns am bheil a chuid eile dd'n Scriobtur naomk air 

orduchadh gu bhi air a leughadh. 

6. Clar nan Leasan agus nan Sahn iomchuidh. 

7. Am MiosaeJian maille ri Clar nan Leasan. 

8. Clair agus Riaghailtean air son laithibh Feisd agus trasgadkfeadh na 

Bhliadhna. 

9. Ordugh Urnuigh Mhaidne. 

\ 10. Ordugh Urnuigh Fheasgair. 
j 11. Creid N. Athanasius. 

12. An Laoidh-dhian no Achain-choitchionn. 

13. Urnuighean agus Breith-Bhuidlieachais airson caochladh àobharaibh. 

14. Na K 1 urnuighean, na Litirichean agus na Soisgeil r ""an gnathachadk 

aig Fritiiealadh a Chomanachaidh Naoimh feadh na Bliadhna. 

15. Fritiiealadh a 1 Chomanachaidh Naoimh. 

16. Baisteadh folluiseach agus Uaigneach. 

17. Baisteadh na Muinntir a thig gu Aois. 

18. Na Ceistean. 

19. Comh-Daingneachadh. 

20. Riaghailt a Phosaidh. 

21. Sealltuin Dhaoine tinne agus Comanachadh nan euslainteach. 

22. Adhlacadh na Marbh. 

23. Buidheachas air son Bhan an deigh Cloin-Bhreith. 

24. Co' Bhagradh no Foillseachadh Corruich agus Breitheamhmis Dhe an 

aghaidh PJieacairean. 

25. An t-Saltair. 

26. Urnuigh air Muir. 

27. Coisrigeadh Easbuigibh, Shagartaibh, agus Dheaconaibh. 

28. Ponean a Chreideamk. 

29. Sailm. 

A 2 THE BOOK 

OF 

COMMON PRAYER, 

AND 

ADMINISTRATION OF THE SACRAMENTS, AND OTHER RITES 
AND CEREMONIES OF THE CHURCH, 

ACCORDING TO THE USE OF 

€j)e <Ef)urcf) of CSnslanù: 

TOGETHER WITH 

THE P SALTER OR PSALMS OF DAVID, 

POINTED AS THEY ARE TO BE STJNG OR SAID IN CHURCHES : 

'and THE 

FORM AND MANNER OF ORDAINING AND CONSECRATING OF 
BISHOPS, PRIESTS, AND DEACONS. LONDON : 

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE ; 

SOLD AT THE SOCIETY'S DEPOSITORIES : 
77, GREAT QUEEN STREET, LINCOLN'S INN PIELDS ; AND 
4, ROYAL EXCHANGE j AND ALSO 48, PICCADILLY. 

1877. THE CONTENTS OF THIS BOOK. 1. Tlie Preface. 

2. Concerning the Service of the Church. 

3. Concerning Ceremonies, why some be abolished, and some retained. 

4. The Order hoiu the Psalter is appointed to be read. 

5. The Order how the rest ojthe holy Scripture is appointed to be read. 

6. A TaJAe of Proper Lessons and Psalms. 

7. The Calendar, with the Table of Lessons. 

8. Tables and Rules for the Feasts and Fasts through the whole Tear. 
9: The Order for Morning Prayer. 

10. The Order for Evening Prayer. 

11. The Creed of St. Athanasius. 

12. The Litany. 

13. Prayers and Thanksgivings upon several occasions. 

14. The Collects, Epistles, and Gospels, to be used at the Ministration oj»' 

tlte holy Communion, throughout the Year. 

15. The Order of the Ministration of the holy Communion. 

16. Tlie Order of Baptism both Publick and Private. 

17. The Order of Baptism for those of Riper Years. 

18. Tlie Catechism. 

1 9. Tlie Order of Confirmation. 

20. The Form of Solemnization of Matrimony. 

21. The Order for the Visitation of the Sick, and the Communion of the 

Sick. 

22. The Order for the Burial of the Dead. 

23. The Thanksgiving of Women after Child-birth. 

24. A Commination, or denouncing of God's anger and judgments against 

Sinners. 

25. The Psalter. 

26. Forms of Prayer to be used at Sea. 

27. Tlie Form and Manner of Ordaining and Consecrating of Bishops, 

Priests, and Deacons. 
23. Articles of Religion. 
29. Psalms in Metre. AN EOMHRADH. BE gliocas Eaglais Shasnnn riabh 
bho thus cruinneachaidh a h- 
Urnuighean Coitchionn, gu'n gleid- 
headh i am meadhoin eadar an dà 
chrich, gu'n a bhi tuilleadh is rag ann 
an diultadh no tuilleadh is saor ann 
an ceadachadh atharrachadh air bith 
uaith. Oir mar air an dara laimh, tha 
deuchainn chumanta nochdadh far an 
d'rinneadh atharrachadh air nithe a 
Tbha gu glic air a steidheachadh (gu'n 
eiginn f holluiseach air) gu'n d thainig 
caochla anacothroman 'na lorg ; agus 
iad sin iomad uair, na bu lionmhora 
agus na bu mho na na h-uilc a ru- 
naicheadh bhi air an leigheas le leithid 
do dh' atharrachadh. Amhuil air an 
laimh eile, air bhi do Dreachdan araidh 
an aoraidh Dhiadhaidh, agus na Kia- 
ghailtean agus na Deasghnathan, ord- 
uichte gu bhi air an cleachdadh, nithe 
air dhoibh a bhi na'n nadar fein neo- 
chlaon-bhreitheach, agus so-atharra- 
ichte agus air an aideachadh mar sin ; 
cha'n eil e ach reusanta, air aobharan 
cudthromach agus sonraichte reir ca- 
ochla feum aimsirean agus aobhar- 
eiginn gu'm biodh a leithid do dh' 
atharrachadh, agus do chlaochlanuinn 
air an deanadh, ach mar a chidheadh 
iadsan a ta ann an ionad Ughdarrais j 
bho àm gu àm, aon chuid iomchaidh 
no freagrach. Do reir sin tha sinn a' 
faicinn, ann an Eiaghladh iomad 
Prionnsa air a bheil cuimhne bhean- 
nuichte bho'n Ath-leasachadh, air do'n 
Eaglais a bhi air a brosnachadh le 
smuaintibh fhirinneach agus toirteil 
chum sin a dheanadh, cheadaich i gu 
deanta leithid do mhuthanuinn ann 
an cuid do nithe araidh, mar a chun- 
nacas iomchaidh 'nan linnibh-san fa- 
leth. Gidheadh 'na leithid do dhoigh, 
's gu bheil am priomb Chorp agus a 
chuid is feumaile (cho mhath ris a chuid 
is sonraichte dheth ann an dealbh agus 
an ordugh) agus air marsuinn 'san 
doigh cheudna gus an la 'n diugh, na 
sheasamh barrantach agus neo-ghlu- 
aiste fhathast, dhaindeoin gach oid- 
heirp diomhain agus ionnsaidhean 
aingeallta rinneadh 'na aghaidh, le 
leithid is tha air an toirt gu atharra- 
chadh agus a leig ris a ghna' gu'n 
robh tuillidh suim aca d'a faoin bhar- 
ailean, agus an tairbhe dhiomhair 
fein, na bh' aca do'n dleasnas sin a ta 
dh' fhiachaibh orra airson math a 
chinne-daoine. 

viii Ciod na meadhonan mi-dhligheach 
leis an robh, agus ciod na cuisean 
aimhleasach ri linn na'n aimhlisgean 
mi-shona fo dheireadh, leis an d thai- 
nig an Urnuigh Choitchionn gu bhi 
air a bacadh (ged' a bha i orduichte le 
Laghaibh na Tire agus na Laghanan 
sin riabh fhathast gun an cuir air 
chul), tha e robh aithnichte do'n t- 
saoghal, agus ni miann leinn an aithris 
a so. Ach aig Ath-aiseag sona a Mho 
rachd an dara Righ Tearlach, chun- 
nacas iomchaidh am measg caochla 
do nithe eile, gu'm biodh an Urnuigh 
Choitchionn, mar an ceudna air a 
cleachadh (nach no chuireadh riabh 
gu laghail air chul) mar a biodh cuid 
do mheadhonan tiomail air an gnatha- 
chadh gu bacadh leis na daoine sin a 
ghlac an riaghladh gun chòir, rinn 
iad e na mhor earruinn da'n gnothach 
gu'n deanadh iad a sluagh mi-thoil- 
ichte leis an TJrnuigh Choitchionn, 
chunnaic iad iad fein ann an neart 
chliu agus a thaobh an tairbh fein 
ffu'm buineadh dhoibh sin a dheanadh 
(mar a h-aidicheadh iad gu saor gu'n 
robh iad fein am mearrachd, ni tha 
gle chraaidh a thoirt air a leithid sin 
do dhaoine dheanadh), agus gu bacadh 
j a h-ath-aiseag rinn iad an uile dhicheal. 
Chum sin a dheanadh bha caochla do 
Leabhraichean beaga clodh-bhuailte 
an aghaidh an Leabhair Urnuigh, bha 
na seann choirean air an tional maille 
ri caochla do dh' adreamh nuadh air a 
chuir riutha, a thuillidh air na bh' 
ann roimh gus an t-aireamh a mheu- 
dachadh. Ma dheireadh, ghnathaich- 
eadh mor liosdachd ri Mhorachd 
Naomh, gu'n reachadh an Leabhar 
ath-cheartachadh, agus a leithid do 
dh' atharrachadh a dheanadh ann, no 
chuir ris, mar a smuainichte iomchaidh 
chum fois a thoirt do chogaisean an- 
mhunn; chum so a dheanadh, dh* 
aontaich a Mhorachd ghrasail bho 
thoil dhiadhaidh, lantoileachadh a 
thoirt (co fad 's a b'urrainn dnil a bhi 
aca gu reusanta ris) d'a uile iochdran- 
aibh, geb' air bith aidmheil da'n robh 
iad. 

Anns an ath-bheachachadh so, rinn 
sinn dicheal gu toirt fa'near na mea- 
sarachd cheudna, mar a ta sinn a 
faicinn a chleachdadh's a chòr cheud- 
na's na timibh roi'-so. Agus uime 
sin, mu na caochla mhuthainnean a 
chaidh a thairsge dhuinn a dheanadh, An RomJiradU.. chuir sinn cul ri uile leithidean 's a 
bha, aon cliuid do bhrigh chunnartaich 
(mar bha gu uaigneach a gearradh as 
cuid do' Teagasg shuidhichte, no Cle- 
achdadh cliuiteach Eaglais Shasunn, 
no gu firinneach a ta 'n aghaidh an 
iomlain do dh' Eaglais Choitchionn 
Cbriosd) no anns nacb robb brigh sam 
bith, ach gu tur faon agus diomhain. 
Ach a leithid a dh' atharrachadh 's a 
bha air an tairsge dhuinn (le ciod air 
bith pearsaibh, fo ciod air bith leis- 
geulan, no ciod air bith run mu'n do 
thairgeadh iad) agus mar a chunnacas 
dhuinne ann an ceum air bith iomch- 
aidh no freagrach.rinn sinn gu deonuch 
le'r toil fein aontachadh leo : cha d' 
eignichear sinn chum sin a dheanadh 
le neart air bith Argumaid ag dear- 
bhadh dhuinn mu'n eiginnair deanadh 
na muthainneainn ceudna : Oir tha 
sinn lan deirbhte 'nar breitheanas fein 
(agus ga aideachd so do'n t-saoghal) 
gu bheil an Leabhar mar a shuidhich- 
eadh e roimh leis an Lagh, gu'n ni 
sam bith sgriobhta ann a ta 'n aghaidh 
Focal Dhe, no'n aghaidh Teagasg 
fallain, no nach faod duine diadhaidh 
le deagh choguis a ghnathachadh 
agus striochdadh leis, no nach eil gu 
soilleir lan deirbhte ge be sam bith 
neach a chuir eas na aghaidh : ma 's e 
gu'n ceaduichear dha leithid do mhi- 
neachadh firinneach agus baigheil mar 
a dhleasadh ann an ceartas reusanta 
bhi air a cheaduchadh do uile Sgrio- 
bhaidhean daona, gu h-araid a leithid 
's a ta air an cm a mach le Ughdarras, 
agus eadhoin do'n eadar-theanga- 
chadh is fearr do'n Scriobtur fein. 

Be ar run cumanta uime sin, annsa 
chuis so ghabhail os laimh, gun a 
chuideachd so no chuideachd ud a 
thoileachadh ann an aon air bith do 
ìarrtasaibh mi -reusanta; ach an ni 
sin a dheanadh a bhreithnich sinn le'r 
tuigse fein, bu ro mho ghleidheadh 
Sith agus Aonachd 'san Eaglais; a 
bhuanicheadh Uram, agus a bhros- 
auicheadh Diadhachd, agus Crabhadh 
ann an Aoradh follaiseach Dhe ; agus 
a toirt air falbh aobhar uathsan a ta 
'g iarraidb aobhar comh-stri no aim- 
hreite 'n aghaidh Urnuighean na h- 
Eaglaise. Agus thaobh na'n caochla 
atharrachaidh bho'n Leabhar bha roi' 
so, co dhiu a ta iad deanta tre atharr- 
achadh, no meadachadh no an doigh 
air bith eile, is leoir an cunntas cum- 
anta so thoirt umpa. Gu'n d' rinneadh 
a chuid is mòtha do na muthainnean 
'sa cbeud aite, air son riaghailt is 
fearr dhoibh-san a tha gu frithealadh 
ann an earruinn air bith do'n t-Seir- 
bheis Dhiadhaidh a ta gu h-araid 
deanta 's na Clar-mhiosan agus anns 
an Ruadhricean ; no an dara aite, gu ainmeacbadh na bu ro-chothromaiche 
cuid do dh'f hocail no seann doighean 
labhairt ann am briathraibh bu ro 
fhreagaraiche do chainnt na'n àmaibh 
so, agus gu tuilleadh minichidh air 
cuid do dh'f hocail agus do bhriathar- 
an, a bha aon chuid teagail na seadh, 
no bha buailteach do mhi-sheadh: 
no 'san treas aite, gu eadar theanga- 
chadh na bu ro shoilleire leithid do 
earrunnan do'n Scriobtur naomh agus 
a ta 'san Leabhar Urnuigh : gu h'ar- 
aid 'sna Litirichibh agus anns na 
Soisgeulaibh, agus ann an caochla 
ionadabh eile, tha iad a nis orduichte 
ri bhi air an leabhadh reir an eadar 
theangachaidh dheireanaich ; agus 
chunnacas iomchaidh gu'm fciodh 
cuid do Urnuighean agus Breith-bui- 
dheachasaibh freagarach airson aobh- 
ar araid air a chuir riu 'nan ionad 
dligheach fein ; gu araid mar iad sin 
air Muir, maille ri Dreuchd airson 
Baisteadh na muinntir a thig gu aois : 
agus ged nach robh so co feumail 
nuair bha'n Leabhar roi' so air a 
sgriobhadh, gidbeadh le fas an 
Ànabhaistidh a sbnaig 'nar nieasg 
tre mbi-bheus na h-aimsir roi' so, 
tha'n dreuchd sin a nis iomchaidh 
agus faodaidh e bhi ghna' feumail 
airson na Duchasuich a bhaisteadh 
'nar Tiribh-cein agus dream eile a 
dh'iompaichear a chum a Chreidhidh. 
Ma ghabhas neach air bith, (dh'iarras 
cunntas is meana mu'n chaochla a- 
tharrachaidb a rinneadh, ann an earr- 
uinn air bith do'n Leabhar Urnuigh) y 
saothair an Leabhar so a choimeas ris 
an aon roi' so; cha teagamh leinn 
nacb faicear leis gu soilleir aobhar an 
atharrachaidh. 

Agus ar dhuinn mar so dicheal a 
dheanadh air coi'lionadh ar dleasnais 
ann sa chuis chudthromaich so, mar 
ann am fianuis Dhe agus gu dearbhadb 
ar treibhdhireas (cho fad 's a bha 'nar 
comas) do chogaisibh nan uile dba- 
oine ; ged a ta fios aguinn gu bheil e 
neo-cbomasach (na leithid do chaochla 
bheacbdan, càilean agus leth-pairtean 
mar a ta anns an t-saoghal) na h-uile 
thoileachadh ; agus cha'n urrainn earb- 
sa bhi aguinn gu'm biodh daoine do 
spiorad ceannairceacb, diorasach agus 
ragmhuinealach air an toileachadh le 
ni sam bith is urrainear a dheanadh 
'san doigh so, mar a deanar leo fein 
e : gidheadh tha deadh dhocbas aguinn 
gu'm bi a ni a ta so air thairgse, agua 
a bha le mor' dhicheal air bhreithnea- 
chadb agus air a dhearbhadh le Co* 
chruinneach Mhinisteirean na dà 
rioghacbd, air gabhail ris mar an ceud- 
na agus air a mholadh, le uile Mhie 
Stuama, siochail, agus glan chogais? 
each Eaglais Shasunn. 3 A Mu Shèirbheis na h-Eaglaise. Mu Sheirbheis 

CHA robh ni air bith riabh air a i 
dheilbh, no co barranntach air a I 
shuidhicheadh le gliocas duine nach 
d' thainig tre aimsir gu bhi air a 
thruailleadh ; mar, a measg nithibh 
eile, mar dh' fhaodas sinn fhaicirm gu 
soilleir thaobh Urnuighibh coitchionn 
na Eaglaise d'an gairmear gu cu- 
manta Sewbheis Dhiadhaidh. Bha'n 
ceud tus agus an stèidh aca maitb, 
ma 's miann le neach a rannsachadh 
bho na priomh Atharaichibh, gheibh e 
mach nacb robh iad air an orduchadh 
ach bho dheadh run, agus airson mor 
leasachaidh diadhachd. Oir dh' or- 
duich iad a chuis na leithid do dhoigh 
's gu'm biodh am Biobul uile (no 
chuid bu mhotha dheth) air a leughadh 
thairis aon uair 's a bhliadhna ; a' 
runachadh leis a sinn, gu'm biodh a 
Chleir agus gu h-araid leithid 's a bha 
na Ministeirean ann an coi'thionlaibh 
(le leubhadh gu trie, agus a breithnea- 
chadh air focal Dhe) gu'n gluaiste iad 
chum diadhachd, agus gu'm biodh iad 
na bu ro chomasaiche air earrail agus 
teagasg fallaina thoirt do dhreameile, 
agus gu iadsan a bhitheadh na'n eas- 
cairdean do'n fhirinn a bhreugnach 
adh; agus a thuillidh air a so, gu'm 
faodadh an sluagh (tre eisdeachd na 
Scriobhtuirean Naomh air an leughadh 
gach la 'san Eaglais) a ghna' meudach- 
adh ni's motha agus ni's motha ann 
an eolas De agus a bhi gu mor air am 
beothachadh le fior ghradh a Chreid- 
idh-san. 

Ach air do mhoran bhliadhnaibh dol 
seachad, 's amhuil a bha'n t-ordugh 
diadhaidh agus ciatach so air atharr- 
achadh, air a bhristeadh, agus air a 
dhearmad, le suidheachadh a stigh 
Eachdraidhean neo-chinnteach agus 
Sgialachdan, maille ri Freagairt-tean, 
Rannan, ath-aithrris dhiomhain Co'- 
chuimhneachain agus riaghailtean 
Sheanadhan, air chor 's gu cumanta 
nuair thoisichte ri Leabhar air bith 
do'n Bhiobul an deigh do thri no cei- 
thir do Chaibteil a bhi air an leughadh, 
bha chuid eile air a fagad gun 
leughadh. Agus 's an doigh so bha 
Leabhar Isaiah ri toiseachadh arms an 
Teachd, agus Leabhar a Ghinealaich 
ann a Septuagesima ; ach cha d'rinn- 
eadh ach toiseachadh gun an leughadh 
uile trompa: Air an doigh cheudna 
ghnathaicheadh Leabhraichean eile 
do'n Scriobtur naomh. Agus os barr, 
do bhrigh gu'm bu-mhiann leis an N. 
Pol gu'n reachadh a leithid do ehainnt 
a lahhairt 'san Eaglais 'sa thuigeadh 
a' sluagh agus leis am faigheadh iad 
tairbhe an ni cheudna. Bha an t- 
seirbheis ann an Eaglais so Shasunn, 
air a leughadh fad mhoran bhliadhna- 
chan ann an Laidinn do'n phobull 
cainnt nach do thuig iad ; air chor 's na h-Eaglaise. 

gu'n cual iad le'n cluasaibh a mhain, 
agus cha robh an cridhe, an Spiorad 
no an inntinn air an teagasg leis. 
Bharr air a so, ge' do roinn na Seann 
Athairichean na Sailm na seachd earr- 
unnan agus ghairmeadh do gach aon 
diubh Noctum;* Nis bho chionn 
ghoirid cha'n eile ach beagan dhiubh 
air an leughadh gach la, agus a chuid 
eile gu buileach air an dearmad. 03 
barr, be'n taobhar a bheir so, aireamh 
agus cruas nan Righailtean d'an goi- 
rear am Piet agus atharrachaibh hon'or 
na Seirbheis, air chor 's gu'n robh 
a chuis co cruaidh agus co iomlubach 
ann a sealltuiun a mhain air a son, an- 
chor 's gu'n robh tuilleadh saothair 
iomad uair air faotuinn a mach ciod 
bu choir a bhi air a leughadh, na 
leughadh 'nuair a gheibhte a mach e. 

Uime sin, air do na mi-dheisealach- 
dan sin a bhi air an toirt fa'near, tha 
sios anns an Leabhar so leithid do 
Riaghailt, leis am bi chuis sin air a' 
leasachadh. Agus air son deisealachd 
anns a ghnothach so, tha Miosachan 
air a scriobhadh air son an aobhair 
sin, a tha soilleir agus furasta ri bhi 
air a thuigsinn; anns a bheil air a 
nochdadh (urad 'sa dh'f haodas a bhi) 
leughadh an Scriobtuir naoimh, chum 
gu'n deanar na h-uile nithe ann an 
ordugh, gun bhristeadh aon chuid 
bho chuid eile dheth. Air an aobhar 
so thaLaoidhean, Freagairtean, Guidh- 
earrunnan agus a leithid sin do nithibh 
agus a bhrist ghna' chursa leughaidh 
a Scriobtur air an gearradh as. 

Gidheadh do bhrigh nach robh doigh 
leasachaidh air, ach an eiginn, feum- 
aidh cuid do Riaghailtean a bhi ann : 
uime sin tha Riaghailtean araid air an 
cuir a sios; agus mar a tha aid aineamh 
an aireamh, 's amhuil a ta iad soilleir 
agus furasta ra'n tuigsinn. Air chor 
's gu bheil agaibh an so Riaghailt 
airson TJrnuigh, agus airson leughadh 
a' Scriobtuir naoimh, ro thaitneach, a 
reir inntinn agus run nan seann Atha- 
irichean, agus moran ni's tarbhaiche 
agus na's goireasaiche na bha air an 
gnathachadh roi so. Tha e ni's ro 
tharbhaiche, chionn gu bheil moran 
do nithibh air am fagail mach, cuid 
diu' bha mearrachdach, cuid mi-chinn- 
teach agus cuid diomhain agus saobh- 
chrabhach ; agus ni air bith cha'n eil 
air orduchadh gu bhi air a leughadh, 
ach Focal fior ghlan Dhe, na' Scriob- 
tuirean naomh, neo nithe a ta d'an 
reir; agus sin 'na leithid do Chainnt 
agus do Riaghailt 's a ta ro f hurasta 

* Ghairmeadh sin diu bho na priomh 
Chriosdainnean le bi ag eiridh 'san oidhche 
gu'n leabadh. 

t Riaghailtean ro dhuilich ri'n tuig- 
sinn. x Mu sJieirbheis na h-Eaglaise. agus soilleir airson an tuigsinn araon 
leis an Luchd-leughaidh agus leis an 
Luchd-eisdeachd. Tha e ni's goireas- 
aiche araon airson giorad agus reid- 
head na Riaghailt, agus airson gu 
bheil na Riaghailtean aineamh agus 
furasta. 

Agus do bhrigh 's gu'n robh roi' so 
mor mhùthadh ann an radh agus a 
seinn arms na h-Eaglaisibh 's an Rio- 
ghachd so; cuid a leantuinn Cleach- 
dadh Skalisburi, cuid Doigh Hereford, 
cuid eile Doigh Bhangor, cuid Doigh 
lore, agus cuid eile cleachdadh doigh 
Lincoln : nisbho'n am so mach'chabhi 
aig an Rioghachd uile ach an t-aon 
doigh. 

Agus do bhrigh 's nach urrainnear 
ni sam bith 'a dheanadh co soilleir 's 
nach faod teagamh tachairt arm an 
cleachdadh agus ann an gnathachadh 1 
an ni cheudna ; chum an uile leithidh ! 
sin do en coltais a rèiteachadh (ma j 
dh'eireas aon air bith d'an leithid) ' 
agus airson mineachaidh na h-uile 
theagamh thaobh an doigh, cionnas a 
ta e r'a thuigsinn, r'a dheanadh no ri 
chleachdadh seadh na nithe a ta 'san 
Leabhar so ; a' chuideachd a chuireas 
an teagamh e, no ghabhas an eugsha- 
mhladh e, theid iad air ball gu Easbuig 
na Sgireachd, agus gabhaidh esan 
doigh le ghliocas air reiteachadh agus 
mineachadh an ni cheudna. air chor 's nach bi an doigh an aghaidh ni air 
bith tha 's an Leabhar. Agus ma 
bhios Easbuig na Sgireachd ann an 
teagamh, an sin faodaidh e cuir airson 
a mhineachaidh chum an Ard-Easbuig. 

GED' tha na h-uile nithe orduichte 
ri bhi ah- an leughadh agus air 
a' seinn 'san Eaglais annsa Ckainnt 
Chumanta, chum leis a sin gu'm bi 
an co thional air a foghlum : gidheadh 
'nuair a tha daoine a leughadh na h- 
Urnuigh Mhaidne agus Eheasgair gu 
diomhair, faodaidh iad an leughadh 
ann an cainnt air bith a thuigeas iad 
fein. 

Agus tha aig na h-uile Shagairtean 
agus agus Dheaconan ri leughadh na 
h-Urnuigh Mhaidne agus Pheasgair 
gach la gu follaiseach no gu diomhair, 
mar a bacar iad le tinneas no aobhar 
araid eile. 

Agus a' Ministeir a ta frithealadh 
anns na h-uile Sgireachd. Eaglais no 
Tigh-aor-aidh, air dim bhi aig a dhach- 
aidh, agus mar h-eil e ah- dhoigh 
eile gu reusanta air a' bhacadh, leugh- 
aidh e an ni ceudna ann an Eaglais na 
Sgireachd no 's an Tigh-aoraidh 'sa 
bheil e frithealadh, agus bheir e fainear 
gu'm buailear an Clag an àm iomch- 
aidh mu'n toisich e, chum gu'n d'thig 
a sluagh gu eisdeachd Focal Dhe, agus 
gu urnuigh maille ris-an. Mu DheasghnatJian c' arson a ta cuid air an cuir as, agus cuid air a 9 
cumail. MU leithid do Dheasghnathan a's 
tha air an cleachdadh 'san Eag- 
lais, agus aig an robh an tùs tre reachd 
dhaoine, bha cuid dhiu' an toiseach 
air a suidheachadh bho run agus 
mianndiadhaidh, agus gidheadh tionn- 
daidh iad fa dheireadh gu diomhanas 
agus saobh-chrabhadh ; dh' inntrig 
cuid dhiu' do'n Eaglais le crabhadh 
aimideach agus le leithid do dh'eud as 
eugais eolais ; agus do bhrigh nach do 
ghabhadh suim dhiu' air tùs, dh'f has 
a mi-ghnathachadh na bu mhotha gach 
là, cha b'ann a mhain airson an neo- 
tharbhachd, ach mar an ceudna gu n 
robh a' sluagh gu mor air an dalladh 
leo, agus gloir Dhe air a dorchachadh, 
uime sin bha e iomchaidh gu'n rach- 
adh an gearradh as gu buileach; tha 
cuid eile dhiu' ged a bha iad air a 
suidheachadh le daoine, gidheadh 
chuimacas ro iomchaidh an cumail 
f hathast, do bhrigh gu'n robh iad co 
math airson riaghailt chiatach 'san 
Eaglais (an t-aobhar mu'n do dheilbh- 
eadh iad air tùs) mar do bhrigh gu'm 
buineadh iad do dh'fhoghlum, ni 'se 
ciad-la na'n uile nithibh bu choir a 
bhi air a dheanadh ann san Eaglais, 
mar a ta 'n t-Abstol a teagasg. 
si Agus ged nach eil gleidheadh no 
dearmad Deasghna' ri smuainteachadh 
ann fein, ach mar ni beag suarach; 
gidheadh cha'n eil bristeadh ordugh 
agus foghlum coitchionn, le cionta 
thoileilagus tharcuiseach na oilbheum 
beag am fianuis Dhe. Bitheadh na k- 
idle nithe deanta n'ur measg, deir an N. 
Pol gu deagk-mhaiseach agus a rsir 
ordugh. Mu shuidheachadh an ordugh 
sin cha bhuin e do dhaoine cumanta ; 
air an aobhar sin cha dhleasadh do 
dhuine sam bith a ghabail os laimh, no 
a ladarnas air fein gu'n orduicheadh 
no gu'n atharraicheadh e Riaghailt 
air bith a ta follaiseach agus coitchionn 
ann an Eaglais Chriosd mar eil e gu 
laghail agus a reir ughdarais air a 
ghairm chum sin a dheanadh. 

Agus do bhrigh ann san linn sò, gu 
bheil inntinn dhaoine co eug-shamuil, 
agus cuid ag smuainteachadh na mhor 
chuise cogaise gu'n treigeadh iad an 
ni 's lugha da'n Deasghnathan, air 
dhoibh a bhi co ceangailte ri an seann 
chleachdadh fein: agus air an laimh 
eile, tha cuid co nuadh-innleachdach 
's gu'mbu mhiann leo na h-uile nithibh 
atharrachadh as ùr, agus tair a dhean- 
amh mar sin air na seann nithibh, air Mu DheasghnatJian. chor's nach urrainn ni sam bith an 
toileachadh, ach an ni sin a ta nuadh ; 
chunnacas iomchaidh nach gabhta a 
leithid do shuim cionnas a bhiodh aon 
chuideachd dhiubh sin air an toil- 
eachadh no air an riaruchadh, ach 
cionnas a bhiodh Dia air a thoileach- 
adh, air chor'a gu'm bitheadh e na 
thairbh doibh maraon. Agus fadhe- 
oidh, an eagal gu'm faigheadh neach 
air bith oilbheum, no aig a bheil deagh 
aobhar gu bhi air a thoileachadh, uime 
sin tha aobharan araid air an cur a 
sios, c'arson a ta cuid do Dheas- 
ghnathan cleachdta air an treigsinn 
agus cuid eile air an cumail agus air 
an gleidheadh f hathast. 

Chuireadh as do chuid dhiu', chionn 
gu'n dh'f has iad ro lionar agus anabar- 
rach mor anus na laithibh deireanach 
so, air chor 's gu'n robh aneallach dhiu' 
do-iomchair ; ma bheil an Naomh 
Augustine ri gearran nalatha fein, gu'n 
do chirm iad chum a leithid do dh'- 
aireamh 's gu'n robh staid an t-sluaigh 
Chriosdail arm an cor, a thaobh na 
cuise-sin, na bu mheasa dheth na cor 
nan Iudhach. Agus chomhairlich e 
gu'm biodh a leithid sin do ehuing 
agus a dh'eallaich air an toirt air falbh, 
mar a f hreagaradh an t-àm air a dhea- 
nacih gu siochail. Ach ciod a theireadh 
an Naomh Augustine, na faiceadh e na 
Deasghnathan a bha air an cleachdadh 
'sna laithibh a chaidh seachad, nar' 
measg-ne, agus ris nach robh aireamh 
na chaidh a chleachdadh 'nà latha-san 
ri bhi air an coimeas? Mar so bha 
anabarrachd lionar ar Deasghnathan 
co mor, agus iomadaidh dhiu' co dor- 
cha, 'sgu'ndochuir iadtuilleadhamh- 
laidh agus dorchadais air sochairean 
Chriosd na rinn iad f hoillseachad agus 
a thaisbeineadh dhuinn. Agus a bharr 
air a so, cha'n eil Soisgeul Chriosd 'na 
Lagh Deasghnathach (mar a bha 
moran do Lagh Mhaois) ach is dia- 
dhachd e chum seirbheis a dhean- 
adh do Dhia, cha'n ann an daorsa 
choltais no na sgail, ach ann a saors- 
ainn a' Spioraid; air bhi dhuinn a 
mhain toilichte leis na Deasghnathan 
sin a ta tarbhach airson ordugh ciat- 
ach agus Foghlum diadhaidh, agus a 
leithid 's a ta iomchaidh gu dusgadh 
marbh-inntinn duine gu cuimhneach- 
adh air a dhleasnas do Dhia, gu nochd- 
adh dha, cuid do bhrigh shonraichte 
agus araid leis a' faodadh e bhi air 
fhoghlum. Os barr, be 'n t-aobharbu 
chudthromaiche, gu'n do chuireadh as 
Deasghnathan araid, gu'n robh iad 
ann an cuid co mor air a' mighnath- 
achadh le doille ghiosreagach dhaoine 
aineolach agus neo-fhoghluimte, agus 
ann an cuid eile airson gionach do- 
riaruichte a leithid do shluagh 'sa 
dh'iarr airson an saimh fein, na bu mho 
na airson gloir Dhe; na mi-ghnath- 
achinnean sin cha b'urrainnear gu h- \ 
xii iomlan an toirt air falbh, agus dh'f nan 
cuid dhiu' f hathast. 

Ach a nise thaobh nam pearsaibh 
sin math dh'f haoidte leis am faighear 
oilbheum, airson gu bheil cuid do na 
seann Deasghnathan air an cumail 
f hathast; ma bheir iad fainear gu 
bheil e neo-chomhasach Ordugh air 
bith no Foghlum siochail a ghleidh- 
eadh 'san Eaglais as eugais cuid do 
Dheasghnathan, bheir iad gu furasta 
j fainear, flor aobhar air leasachadh am 
J breitheanais. Agus ma tha iad ag 
smuainteachadh na ghnothach morgu 
bheil aon air bith do'n t-seann f heo- 
I ghainn air an cumail, ach gu b'fhearr 
leo na h-uile bhi air an deilbh as ùr. 
A' sin, tha'n leithid sin do dhaoine ag 
aideachadh gu'n dleasadh cuid do 
I Dheasghnathan freagrach a bhi air an 
j cumail, agus gu cinnteach far a' faod 
! an t-seann fheoghainn a bhi gu h- 
1 iomchaidh air an cleachdadh, a sin 
I cha'n urrainn doibh an t-seann fheo- 
! ghain a choireachadh a mhain airson 
an aoise, gu'n an aimideachd fein a 
bhrath ann a foill. Oir na leithid do 
chor's ann bu choir dhoibh urram na 
bu mho thabhairt doibh airson an 
aoise, ma 's e 's gu'n aidich siad iad 
fein ni's deigh eile airson aonachd 
agus comh-reite, na tha iad airson ur- 
ghnathachadh agus nuadh-innleachd- 
an, nithe a ta ghna' ri bhi air a seach- 
nadh, air meud da bheil iad a runach- 
adh fior Chreideamh Chriosd a nochd- 
adh. Os barr cha'n eil ceart aobhar 
sam bith aig an leithid sin do dhaoine 
bhi diombach airson na'n Deasghnath- 
an a chaidh a chumail. Airson an 
feoghainn a thugadh air falbh, agus 
bha air a mi-ghnathachadh gu mor 
bha iad nan eire gun aobhar air cogais 
dhaoine; ach a chuid a ghleidheadh 
dhiu' tha iad a chum foghluim agus 
ordugh agus (air fior aobharan) dh 
f haodas a bhi air an atharachadh agus 
air an caochladh, agus uime sin cha'n 
eil iad ri bhi air a' meas comh-ionnan 
ri Lagh Dhe. Agus a thuilleadh air a 
so, cha'n eil iad aon chuid na'n Deas- 
ghnathan dorcha no do-thuigseach, 
ach air an nochdadh 'na leithid do 
dhoigh 's gu faod na h-uile duine 
thuigsinn ciod 's brigh dhoibh, agus 
ciod is feum doibh. Air chor 's nach 
eil e coltach gu'm mighnàthaichar iad 
'san linn ri teachd, mar a rinneadh 
'san linn a chaidh seachad. Agus 'na r 
deanadas so cha'n eil sinn a diteadh 
Cinnich air bi eile, no a' seoladh ni 
sam bith dhoibh ach d'ar sluagh fein 
a mhain ; Oir tha sinn a smuainteach- 
adh na ni iomchaidh gu'n dleasadh do 
na h-uile Duthaich a leithid a Dheas- 
ghnathan a chleachdadh, mar a 
smuainticheas iad is fearr chum nochd- 
adh a mach onair agus gloir Dhe, agus 
a chum a sluagh irisleachadh gu caithe- 
beatha 's ro uhiadhaidh agus is foirfe, Mu DheasgJmathan. gun mhearachd no saobh-chrabhadh ; a ta ann an riaghailtibh dhaoine gu 
agus gu'n cuireadh iad uapanithe eile, ! trie a tachairt ann an caochla dhucha- 
a ta iad a toirt fainear o àm gu àm gu naibh. 
ro mlior air a' mi-ghnathachadh, mar I An Riaghailt anns am bheil Leabhar nan Salm air orduchadh gu bhi 
air a leughadh. BITHIBH Leabhar nan Salm air a , 
leughadh thairis aon uair 'sa | 
mhios, mar a ta e air orduehadh, araon j 
air son Umuigh Mhaidne agus Fheas- 
gair. Ach ann san Fhaoilleach leugh- 
ar e'mhain gus an t-ochdamh, no an 
naoidheamh la f hichead do 'n Mhios. 

Anns na Miosaibh sin anns am bheil 
aon La deug 'ar f hichead, tha e ordui- 
chte gum bi na Sailm a chaidh a leugh- 
adh air an deicheamh La fichead, air 
an leughadh air an aon la deug air 
fhichead. 
Agus do bhrigh gum bheil an 119 Salm air a roinn na dha chuibhrinn 
f hicheadh ; dh'orduicheadh nach 
leughar thair ceithir no cuig do na 
cuibhrinnean sin comhladh. 

Agus aig deireadh gach Salm, co 
mhaith agus aig deireadh gach cuibh- 
rinn do'n 119 Salm, theirear a ghloir 
Laoidh so. 

Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac : 
agus do'n Spiorad Naomh; 

Mar a bha air tus, a ta nis agus a 
bhitheas gu brath : saoghal gun ehrioch. 
Amen. An Riaghailt anns am bheil a chuid eile do'n Scriobtur naomh air 
orduchadh gu bhi air a leughadh. THA cheud Leasan aig Urnuigh na 
Maidne agus an Fheasgair r'a 
thabhairt as an t'seann Tiomna; air 
dhoigh is gum bi a chuid is mo dheth 
air a leughadh aon uair sa Bhliadhna, 
mar a ta am miosachan ag orduchadh. 

Tha an dara Leasan r'a thabhairt 
bho'n Tiomna Nuadh; ni as coir a 
leughadh gu riaghailteach thairis tri 
uairibh sa Bhliadhna, a bhar air na 
Litrichibh agus na Soisgeil ; ach 
Leabhar an Fhoillsicheadh tha r'a 
leughadh air Laithibh Feisdean son- 
ruichte. 

Chum fios fhaotuinn air na Leasain 
is coir a leughadh gach la, am h aire air son an La ann sa Mhiosachan. Tha 
na Leasain a bhuineas do na feisdean 
a ta ag athrachadh agus na feisde- 
neoghluaiste, air am faotuinn ann 'sna 
clair leasain shonruichte. 

'Nuair a ta Sailm agus Leasain shon- 
ruichte air an orduchadh; leigear na 
sailm agus na Leasain ghnathaichte 
seachad. 

j Thoir fainear, gu'm foghainn an Ur- 
nuigh, an Litir, agus an Soisgeul a 
dh'orduicheadh air na Laithibh Domh- 
naich, fad na 'Seachdain na dheigh, 
'nuair nach, eil atharachadh so air 
aithne. SAILM IOMCHUIDH AIRSON LAITHIBH ARAIDH. 

MHAIDNE. 


FHEASGAIB. 


! MHAIDITE. 


FHEAS&AIE. 


La Nodhlaic. 
. 


19, 45, 85 


89, 110, 132 


La Caisg. j 2, 57, 111 


- 

113, 114,118 


Diciaduin na 
Luathraidh. 


6. 32, 33 


102, 130, 143 


La'n DeasghA 

abhail. 8, 15, 21 


24, 47, 108 


Di-haoinena 
Ceusda. 


22, 40, 54 


G9, 88 


Domhnachna 

Caingis. | 48, 68 


104, 145 xiii LEASA1N IOMCHUIDH 

Ran Leughadh aig Urnuigh Mkaidne agus Fheasgair air Laithihh Domhnuich 
na Bliudhna, agus Laithihh Naomh tile, feadh na Bliadhna. 

URNUIGH 


URNUIGH 
URNUIGH 


UXNUIGH 
MHAIDNE. 


FHEASGAIR. 
MHAIDNE. 


FHEASGAIR. 


Domhnaich 


Domh. na 


Deut. 16 gu r. 
18 


Isaiah 11. Esec. 


an Teathd. 


Caingis. 


36 r. 25 
Isaiah 1 


Isaiah 2 neo Isa. 


An Dara 


ftomh. 8 gu 


Galat. 5 r. 16; 


4 r. 2 


Leasan. 


r. 18 


Gniom. 18 r. 


2 


5 


11 gu r. 11 


24 gul9r. 21 


neo Isa. 24 


Domh. na 


Isaiah 6 gu r. 


Gen. 18 ; Gen. 1 


3 


25 


26 neo 28 r. 

5 gu r. 19 


2 rionaid. 


11 


agus Caib. 2 
gu. r. 4 


4 > 


30 gu. 


32 neo 33 r. 


An Dara 


Taisb. 1 gu r. 


Ephes. 4 gu r. 
r.27 6 


2 gu r. 23 


Leasan. 


9 


17 ; Matt. 3. 


Domh. an 
Domh. an 


deigh La 


deigh na 


Nodhlaic. 


Trionaid. 
35 


38 neo 40 


1 


Iosh. 3 r.7gu 


Iosh. 5 r. 13 gu 


2 


42 


43 neo 44 
4r. 15 


6 r. 21 ; Iosh. 


Domh. an 


24 


deigh an 


2 


Breith 4 


Breith. 5; Breith. 


Taisbeincadh. 


6 r. 11 
51 


52 r. 13 a- 

gus 53 neo 54 


3 


1 Sam. 2 gu 
r.27 


1 Sam. 3 ; 1 Sam. 
4 gu r. 19 


2 


55 


57 neo 61 


4 


12 


13 ; Rut 1 


3 


62 


65 neo 66 


5 


— 15 gu r. 


16; 1 Sam. 


4 


lob 27 


lob 28 neo lob 
24 


17 


29 


6— — 


2 Sam. 1 


2 Sam. 12 gu r. 


5 


Gnath-Fho- 


Gnath-Fhocail3 


24; 2 Sam. 18 
cail 1 


neo Gnath- 
Fhocail 8 


7 


1 Eachd. 21 


1 Eachd. 22; 1 
Eachd. 28 gu 


6 


9 


llneoGnath- 


r.21 


Fhocail 15 


8 


29 r. 9 


2 Eachd. 1; 1 


ep uagcsim . 


Genesis 1 a- 


Genesis 2 r. 4 
eu r. 29 


Righ. 3 


gus 2 ru r. 4 


neo lob 38 


9 


1 Righ. 10 gu 


1 Righ. 11 gu r. 


An Dara 


Taisbean 21 


Taisbean 21 r. 9 
r.25 


15 ; 1 Righ. 11 


Leasan. 


gur.9 


gu 22 r. 6 


r.26 


Sexagesima. 


Gen. 3 


Gen. 6 ; Gen. 8 


10 


12 


13; 17 


Quinqua- 


9 gu r. 


12 ; 13 


11 


18 


19 ; 21 

2 Righ. 2 gu r. 
16 ; 2 Righ. 4 


gesima. 


20 S 
]2 


22 gu r. 


An Carmhas. 
41 


An Cend. 


19 r. 12 


22 gu r. 20 


r. 8 gu r. 38 


Domh. 


gu r. 30 


Gen. 23 


13 


2 Righ. 5 


6 gu r. 24 ; 

2 Righ. 7 


2 


27 gu r. 


28 ; 32 


41 
14 


9 


10 gur. 32; 


3 


37 


P9 ; 40 


2 Righ. 13 


4 


42 

Escod. 3 


43 ; 45 

Escod. 5; Escod. 


15— 


18 


19 ; 2 Righ. 

23 gu r. 31 


5 


| 


6 gu r. 14 


1 


2 Eachd. 36 


Nehem. 1 agus 


6 


9 


10; Escod. 

11 


; 
caib. 2 gu r. 
9 ; Nehem. 8 


An Dara 


Matt. 26 1 


Luc. 19 r. 28; 


! 17 


Ierem. 5 


Ierem. 22; Ierem. 


Leasan. 
Luc. 20 r. 9 


35 


gu r. 21 


1 18 


36 


Esec. 2; Fsec. 


La Casg. 


Escod. 12 gu 


Escod. 12 r. 29 ; 


13 gu r. 17 


r.29 


Escod. 14 


19 


Esec. 14 


18; Esec. 24 


An Dara 


Taisb. 1 r. 10 


Eoin 20 r.ll gu 


r. 15 


Leasan. 


gu r. 19 


r. 19 Taisb. 5 


20 


34 


37; Daniel 


Domh. an 
1 


deigh na 


21 


Daniel 3 


Daniel 4 ;D,->n. 5 


Caisq. 


22 


6 


7 r. 9; Dan- 


An Ceud. D. 


Air. 16 gu r. 


Air. 16 r. 36; Air. 


iel 12 
36 


17 gu r. 12 


23— 


Hosea 14 


loel 2 r. 21 ; Ioel 


An Dara 


1 Cor. 15 gu 


Eoin 20 r. 24 gu 


3 r. 9 


Leasan. 


r. 29 
Air. 20 gu r. 


r. 30 
Air. 20 r. 14 gu 


24 


Amos 3 


Amos 5 ; Amos 
9 
14 


21 r. 10.— Air. 
21 r. 10 


25 


Micah4 agus 
caib. 5 gu 


Micah 6 ; Micah 
7 
22 


23. Air. 24 
r. 8 


Deut. 4 gu r. 
23 


Deut. 4r. 23 gu 
Habac 2 


Habac 3; Sep- 
r. 41 ; Deut. 5 


haniah 3 
6 


9 ; 10. 


27 


Ecles. 11 a- 
gus 12 


Hagai 2 gu r. 
10; Malachi3 


Au Domh. an 


deigh La dol 


30 


34 neo Josh. 


agus 4 


snas Chriosd. 
1 

Thoir Fainear.—Gn' bheil na Leasain ata air an orduchadh anns a chlar so gu bhiodh air an 
leughadh air an t-Seachdamh-Domhnach-Fichead an deigh na Trionaid ri bhiodh daonnan air an 
leughadh air an Domhnach a's faisge roimh an Teachd. xiv LEASAIN IOMCHUIDH AIRSON LAITHIBH NAOMH. yaomh 
Aindreas. 
An Ceud 

Leasan. 
2 Leasan. N. Tomas. Abs 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. La Nodhlaic. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. N. Stephe7i. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 

N. Eoin an 
Soisgeulaiche 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. La na 
Ncochiontach 
An Ceud 
Leasan. 

Timchioll- 
Ghearradh. 

An Ceud 
Leasan. 

2 Leasan. 

An Taisbean- 
adh. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. Lompachadh 
N. Phoil. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 

Glanadh na 
h-oigh Sluire. 
An Ceud 
Leasan. 

N. JIatthias. 
An Ceud 
Leasan. 

An Tcachdair- 
u(chd gus an 
Oigh bheari- 
nuickte Muire, 
An Ceud 
Leasan. 

Diciaduin na 
Luathraidh. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. Eoin 1 r. 35 
gu r. 43 lob 42 gu r. 

Eoin 20 r. 19 
gu r. 24 Isaiah 9 gur. Luc. 2 gu r. 
15 Gen. 4 gu 
11 

Gniom. 6 Escod. 33 r. 9 Eoin 13 r. 23 
gu r. 36 Ieremiah 
gu r. 18 Luc. 3 r. 15 
gu r. 23 Isa. 49 gu r. 
13 

Galat. 1 r. 11 Escod. 13 gu 
r. 17 1 Sam. 2 r. 
27 gu r. 36 Gen. 3 gu Isa. 58 gu r. 
13 

Marc 2 r. 13 
gu r. 23 Isaiah 65 gu r. 
17 

Eoin 12 r. 20 gu 
r. 42 Isaiah 35 
Eoin 14 gu r. Isaiah 7 r. 10 gu 

r. 17 
Titus 3 r. 4 gur. 

9 2 Eachd. 24 r. 15 

gu r. 23 
Gniom. 8 gu r. 9 Isaiah 6 
Taisb. 1 Bharnch 4 r. 21 
gu r. 31 Colos. 2 r. 8 gu 
r. 18 Isaiah 49 r,13gu 

r. 24 
Eoin 2 gu r. 12 Ieremiah 1 gu r. 
11 

Gniom. 26 gu r. 
21 Hagai 2 gu r. 10 Isa. 52 r. 7 
13 lonah 3 
Eabh. 12 : 

TJRNUIGH 


TJRNUIGH 
FHEASG AIR. 


Di-hianroimh 
an Chaisg. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


Tuir. 1 gu r. 
15 

Eoin 14 gu r. 
15 


Tuir. 2gu r. 13 
Eoin 14 r. 15 


Di-màirt 
roimh an 

Chaisg. 
An Ceud 

Leasan. 
2 Leasan. 


Tuir. 3 gu r. 

34 

Eoin 15 gu r. 
14 


Tuir 3 r. 34 
Eoin 15 r, 14 


Dicaduin 
roimh an 

Chaisg. 
An Ceud 

Leasan. 
2 Leasan. 


Tuir. 4 gu r. 
21 

Eoin 16 gu 
r.16 b 


Daniel 9 r. 20 
Eoin 16 r. 16 


Diar-daoin 
roimh an 
Chaisg. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


Ilosea 13 gu 

r. 15 
Eoin 17 


Hosea 14 

Eoin 13 gu r. 36 


Di-h-aoine na 
Ccusda. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


Gen. 22 gu r. 

20 
Eoin 18 


Isa. 52 r. 13 agus 
53 

1 Pead. 2 


Am Feasgar 
roimh 'n 
Chaisg. 
An Ceud 
Leasan. 
j 2 Leasan. 


Sechariah 9 
Luc. 23 r. 50 


Hosea 5 r.8 gu6 
r. 4 

Romh. 6 gu r. 14 


Di-hiaiii ann 
an Seachduin 

na Caisq. 

An Ceud 
Leasan. 

2 Leasan. 


Escod. 15 gu 

Luc. 24 gu r. 
13 8 


Dan Sholaimh 2 

r. 10 
Matt. 28 gu r. 10 


Di-mairt ann 
an Seachduin 
na Caisg. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


2 F>igh. 13 r. 

14 gu r. 22 
Eoin 21 gu r. 

15 


Esec. 37 gu r. 15 
Eoin 21 r. 15 


N. Ilarcus. 
Leasan. 


Isa. 62 6 
N. Philip agus 
N. Seumas. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


Isa. 61 
Eoin 1 r. 43 


Sechariah 4 


La Dol suas 
Chriosd. 
An Ceud 
Leasan. 
2 Leasan. 


Daniel 7 r. 9 

gu r. 15 
Luc. 24 r. 44 


2 Righ.2 gu r.16 
Eabh. 4 XV 

URNUIGH 


TJRNUIGH j 
t'RNUIGH 


URNOIGH 
MHAIDNE. 


FHEASGAIR. j 
MHAIDNE. 


FHEASGAIR. 


Di luain aim 


N. Seumas. 


a' Seachduin 


An Ceud 


2 Righ. 1 gu 


Ierem. 26 r. 8 gu 


na Cuingis. 


Leasan. 


r. 16 


r. 16 


An Ceud 


Gen. 11 eu r. 


Aireamh 11 r. 16 


2 Leasan. 


Luc. 9 r. 51 
Leasan. 


10 


gu r. 31 
gu r. 57 
2 Leasan. 


1 Cor. 12 gu 
r. 14 


1 Cor. 12 r. 27 
agus 13 


N. Bartolom. 


An Ceud 


Gen. 28 r. 10 


Deut. 18 r. 15 


Di-mairt ann 


Leasan. 


gu r. 18 
a' Seachduin 
na Cuingis. 
An Ceud 
Leasan. 


Ioel 2 r. 21 


Micah 4 gu r. 8 


N. Mattha. 
An Ceud 
Leasan. 


1 Righ. 19 r. 
15 


1 Eachd.29gur. 

20 


2 Leasan. 


1 Tesal. 5 r. 


1 Eoin 4 gu r. 14 


N. Michael. 
12 gu r. 24 
An Ceud 
Leasa. 


Gen. 32 


Daniel 10 r. 4 


Jv. Barnabas. 


2 Leasan. 


Gniomh 12 r 


Taisb. 14 r. 14 


An Ceud 


Deut. 33 gu 


Nahum 1 
5£U r. 18 
Leasan. 
2 Leasan. 


r. 12 
Gniomh. 4 r. 
31 


Gniomh. 14 r. 8 


N. Lucas. 
An Ceud 


Isa. 55 


Ecclesiasticus 38 


Leasan. 
gu r 15 


N. Eoin 
Baiste. 

An Ceud 
Leasan. 

2 Leasan. 


Malachi 3 gu 

r. 7 
Matt. 3 


Malachi 4 
Matt. 14 gu r. 13 


N. Simon agus 
N. Iude 
An Ceud 
Leasan. 

La nan Naomh 
Vile. 


Isa. 28 r. 9 gu 
r. 17. 


Ierem. 3 r. 12 gu 
r. 19 


N. Peadar. 


An Ceud 


Gliocas 3 gu 


Gliocas 5 gu r. 


An Ceud 


Esec. 3 r. 4 


Sechariah 3 


Leasan. 


r. 10 


17 


Leasan. 


gu r. 15 
2 Leasan. 


Eabh.llr.33 


Taiab. 19 gu r. 


2 Leasan. 


Eoin 21 r. 15 


Gniomh. 4 r. 8 
:i gus 12 gu 


17 
gu r. 23 


gu r. 32 I xvi AM MIOSACHAN, 
MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. ANN AM MIOS DBIREANNACH A GHEAMRAIDH 
THA XXXI. LA. 

URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Lea SA». 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan, 


A 


Tiyh. . . . 


b 
! Gen. 1 gu r. 20 


Matt. 1 r. 18 


Gen. 1 r. 20 gu 


Gniom. 1 
2r.4 
c 


2 


3 gu r. 20 


2 gu r. 22 


d 


3 


4 r. 16 


2 r. 22 


1 4r.l6 
e 
! 5 gu r. 28 


4 gu r. 23 


5 r. 28 gu 


3 


6 r. 9 
f 


A.m. Foills. 


g 
6r. 9 


4 r. 23 gu 


7 


4 gu r. 32 
5r. 13 
A 


Lucian. Sag. 


8 


5 r. 13 gu 


9 gu r. 20 


4 r. 32 gu 
agus Mart. 
r. 33 


5 r. 17 


b 


5 r. 33 


12 


5 r. 17 
6 gu r. 19 


14 


6 


d 
15 


6 r.19 eu 


16 


7 gu r. 35 
7r.7 
e 
17 gu r. 23 


7 r. 7 


18 gu r. 17 


7 r. 35 gu 


f 


Hilarv Tash 


18 r. 17 


8 gu r. 18 


19 r. 12 gu 


8 r. 5 
8 r. 5 gu 


r. 30 


r._26 S 


g 


8 r. 18 


21 gu r.22 


8 r. 26 


A 
21 r. 33 gu 


.9 gu r. 18 


23 


9 gu 23 


22 r. 20 


b 
24 gu r. 29 


9 r. 18 


24 r. 29 gu 


9 r. 23 


r. 52 
c 
24 r. 52 


10 gu r. 24 


25 r. 5 gu 


10 gu r. 24 


r. 19 


d 


Prisca Oigh 


25 r. 19 


10 r. 24 


26 gu r. 18 


10 r. 24 
agus Ban-M. 
e 
26 r. 18 


11 


27 gu r. 30 


11 


f 


Fabian. Easb. 


27 r. 30 


12 gu r. 22 


28 


12 
agus Mart. . 
g 


Agnes Oigh. . 


29 gu r. 21 


12 r. 22 


31 gu r. 25 


13 gu r. 26 


A 


Vincent Deac. 


31 r. 36 


13 gu r. 24 


32 gu r. 22 


13 r. 26 
agus Mart. . 


b 
32 r. 22 


13 r. 24 gu 


33 


14 
r. 53 ! 


c 
35 gu r. 21 


13 r. 53 gu 


37 gu r. 12 


15 gu r. 3" 
14 r. 13 \ 


d 
e 
— 37 r. 12 


14 r. 13 
15 r. 30 gu 
16 r. 16 


f 
40 


15 gu r. 21 


41 gu r. 17Ì 


16 r. 16 


g 
41 r.17 gu 


15 r. 21 


41 r. 53 gu 


17 gu r. 16 


r. 53 
42 r. 25 


A 
42 r. 25 


16 gu r. 24 i 


43 gu r. 25 


17 r. 16 


b 
43 r. 25 gu 


16 r. 24 gu ! 


44 r. 14 


18 gu r. 24 


44 r. 14 


17 r. 14 1 
c 
45 gu r. 25 


17 r. 14 


45 r. 25 gu 


18 r. 24 gu 


46 r. 8 


19 r. 21 AM MIOSACHAN. 
MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. ANNS AN FHAOLEACH, NO AN CEUD MHIOS AN EARRAIOH 
THA XXVIII LA. 


AGUS ANNS GACH 


BLIADHNA— LBUM 29 LA. 


URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 
1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


I 


d 


. . . Traisg 


Gen. 46 r. 26 


Matt. 18 gu 


Gen. 47 r. 13 


Gniom. 19 r. 21 
gu 47 r. 13 


r. 21 
e 


Glan.O.Muire 


18 r.21 gu 
20 gu r. 17 


3 
Blasius, Easb. 


48 


19 r. 3 
19 r. 3 gu 


49 


20 r. 17 


agus M. . . 
r. 27 


4 


5 
50 


19 r. 27 gu 


Ecsod. 1 


21 gu r. 17 


20 r. 17 
. 
Agatha, Oigh. 


Ecsod. 2 


20 r. 17 


3 


21 r. 17 gu 


agusBan-M. . 
r. 37 


§ 


4 gu r. 24 


21 gu r.23 


4 r. 27 gu 


21 r. 37 gu 


5 r. 15 


22 r. 23 


• ••••• 


— 5 r. 15 gu 


21 r. 23 


6 r. 28 gu 


22 r. 23 gu 
6 r. 14 
7 r. 14 


23 r. 12 
7 r. 14 


22 gu r. 15 


8 gu r. 20 


23 r. 12 


9 


8 r. 20 gu 


22 r. 15 gu 


- — 9 r. 13 


24 
9r. 13 


r. 41 
f 


• ••••» 


10 gu r. 21 


22 r. 41 gu 


10 r. 21 


25 


23 r. 13 


agus 11 
11 


g 


, 


12 gu r.21 


23 r. 13 


■ 12 r. 21 gu 


26 


r.43 S 
12 


12 r 43 gu 


24 gu r. 29 


13 r. 17 gu 


27 gur. 18 
13 r. 17 - 


14 r. 10 
13 


14 r. 10 


24 r. 29 


15 gu r.22 


27 r. 18 


14 
Bhalentine, 


15 r. 22 gu 


25 gu r. 31 


16 r. 11 


28 gu r. 17 


Easb. agus Mar. 


16 r. 11 


. - 


d 


17 


25 r. 31 


18 


28 r. 17 


16 


19 


■ 26 gu r. 31 


20 gu r. 22 


Romh. 1 


17 


f 
21 gu r.18 


26 r. 31 gu 


22 r. 21 gu 


2 gu r. 17 
r. 57 


23 r. 10 
18 


g 
23 r. 14 


26 r. 57 


24 


2 r. 17 


19 


A 
25 gu r. 23 


27 gu r. 27 


28 gu r. 13 
20 


b 
- — 2S r. 29 gu 


27 r. 27 gu 


29 r. 35 gu 


4 
r.42 


r. 57 


30 r. 11 
21 


c 
31 


27 r. 57 


32 gu r. 15 


5 


22 


d 
32 r. 15 


28 


33 gu r. 12 


6 


23 


e 


. . . Traisg 


33 r. 12 gu 


Marc 1 gu r. 21 


34 r. 10 gu 


7 
34 r. 10 
r.27 
21 


£ 


1 r. 21 
8 gu r. 18 


Abs. . . . 
25 


g 
34 r. 27 


2 gu r. 23 


— — 35 r. 29 gu 
36 r.8 


8 r. 18 


26 


A 
39 r. 30 


2 r. 23 gu 


40 gu r. 17 


9 gu r. 19 


3r. 13 


27 


b 
40 r. 17 


3 r. 13 


Lebh. 9 r. 22 


9 r. 19 
gu 10 r. 12 
28 


c 
Lebh. 14 gu 


4 gu r. 35 


16 gu r.23 


10 
r. 23 
29 
Matt. 7 


19 r. 30 gu 


12 


20 r. 9 xviii AM MIOSACHAN, 

MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. ANNS A MHART, NO MIOS MEADHONACH AN EARRAICH 
THA XXXI LA. Daibhidh, 1 

Easb. . . 
Chad, Easb. Perpetua, Ban- 
Mhart.. . . Gregory, Easb. Ebhuard, 
Sas. . . Benedict, Aba. . Traisg An Teachd gu 
Muire an Oigh URNUIGH MHAIDNE. Lebh. 25 gu 26 gti r. 21 

Aireamh. 6 10 r. 11 

11 r. 24 16 r. 23 
• 20 gu r. 14 
21 gu r. 10 22 gu r. 22 

23 25 

Deut. 1 gur. 19 

2 gu r. 26 

3 r. 18 4 r. 25 I 

r. 41 

5 r. 22 7 gu r. 12 11 gu r.18 

15 gu r. 16 

18 r. 9 

26 28 gu r. 15 

28 r. 47 

30 

31 r. 14 gu 

r. 30 
32 r. 44 

34 Marc. 4 r. 35 
gu 5 r. 21 

5 r. 21 

6 gu r. 14 

6 r. 14 gu 

r. 30 
6r. 30 

7 gu r. 24 

7 r. 24 gu 

8r. 10 
8 r. 10 gu 

9r. 3 
9 r. 2 gu 

r. 30 
9 r. 30 10 gu r. 32 11 gu r.27 

11 r.27gu 

12 r. 13 

12 r.l3gu 

r.35 
12 r. 35 gu 

13 r. 14 
13 r. 14 

14 gu r.27 

14 r. 27 gu 

r. 53 

14 r. 53 

15 gu r.42 

15 r. 42 

agus 16 
Luc. 1 gu r. 26 

— 1 r, 26 gu 

r. 46 
1 r. 46 4 gu r. 16 

4 r. 16 

5 gu r. 17 URNUIGH FHEASGAIR. Lebh. 25 r. 18 

gu r. 44 

26 r. 21 

Air. 9 r. 15 gu 

10 r. 11 
11 gu r. 24 

12 

14 gu r. 26 

16 gu r. 23 14 21 r. 10 gu 

r. 32 

22 r. 22 

24 

27 r. 12 

Deut. 1. r. 19 

2 r. 26 gu 

3r. 18 
4 gu r. 25 

5 gu r. 22 10 r. 8 

11 r. 18 

17 r. 8 

24 r. 5 

27 28 r. 15 gu 

r. 47 

29 r. 9 

31 gu r. 14 

31 r. 30 gu 

32 r. 44 
33 

Iosua 1 Romh. 11 gu 
r.25 

11 r.25 

12 

13 

14 agus 15 

gu r. 8 

15 r. 8 

16 

1 Cor. 1 gu 

r. 26 
— 1 r. 26 

agus 2 
3 

4 gu r. 18 

4 r. 18 

agus 5 
6 

7 gu r. 25 

7 r. 25 9 

10 agus 11 

r. 1 

11 r. 2 gu 

r.17 
11 r. 17 

12 gu r. 28 

12 r. 28 

agus 13 
14 gu r. 20 

14 r. 20 

15 gu r.35 2 Cor. 1 gu 
r. 23 

— 1 r. 23 gu 
2 r. 14 

— 2 r. 14 

agus 3 

AM MIOSACHAN, 
MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. 
ANN AN AOBRAINN NO MIOS. DEIREANNACH AN EARRAICH 
TELA XXX. LA. 
URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 
1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 
g 
Iosua 2 


Lucas 5 r. 17 


Iosua 3 


2 Cor. 5 


2 


A 


6 gu r. 20 
6 agus 7 r.l 


3 


b 


Richard, Easb. 


6 


6 r. 20' 


— — 7 


7 r. 2 
c 
9 r. 3 


7 g u r- 24 


10 gu r. 16 


8 


Easb. 


5 


d 
"1 r 13 gu 
22 r. 11 


7 r . 24 


22 r. 11 


9 
°3 


8 g U r. 26 


24 


10 * 


7 


f 
Breith. 2 


8 r. 26 


Breith. 4 


] 1 gu r. 30 


8 


S 


9 gu r. 28 


6 gu r. 24 


11 r. 30 gu 
12 r. 14 


„ 
9 r. 28 gu 

r. 51 


7 


* — 12 r. 14 

agus 13 


10 


9 r. 25 


— 9 r. 51 gu 
10 r. 17 


10 


Galat. 1. 


11 


c 


10 r. 17 


11 r. 29 


2 
(j 
13 
14 


3 


13 


15 


11 r. 29* 


16 


4 gu r. 21 
Rut. 1 


12 gu r. 35 


Rut 2 


4 r. 21 gu 

5r.l3 
4 


5 r. 13 


16 


I 


12r. 35^ 


1 Sam. 2 gu 
r. 21 


g 


17 


b 
2 r. 21 


13 r. 18 


Ephes. 1 


18 
14 gu r.25 


5 


2 


19 


d 


Alphege, A.rd. 
Easb. . . . 


6 


14 r. 25 gu 

15 r. 11 


7 


3 


20 


e 


15 r. 11 


9 ' 


4 gu r. 25 


21 


f 


16 


11 


4 r. 25 gu 

5 r. 22 


22 


e 


17 gu r. 20 


13 


5r.22 gu 
6r. 10 


23 


A 


N. Deorsa . . 


14 gu r. 24 


17 r. 20 


14 r. 24 


6 r. 10 


gu r. 47 
24 


b 
15 


18 gu r. 31 


16 


Philip. 1 


25 


c 


N.Marc. . . 
18 r. 31 gu 

19 r. 11 
2 


26 


d 
17 gur.31 


19 r. 11 gu 


17 r. 31 gu 


3 
r. 28 


r. 55 
27 


e 
17 r. 55 gu 

18 r. 17 


19 r. 28 


19 


4 


28 


f 
20 gu r. 18 


20 gu r. 27 


20 r. 18 


Colos. 1 gu 
r. 21 


29 


g 


...... 


21 


20 r. 27 gu 

21 r. 5 


22 


1 r. 21 gu 

2 r. 8 


30 


A 
23 


21 r. 5 


24 agus 25 

r. 1 


2r. 8 

XX AM MIOSACHAN, 

MAILLE HI CLAB, NAN LEASAN. ANNS A CHEITEAN, NO AN "CEUD MHIOS DO'N T-SHAMRADH 
THA XXXI. LA. 

LRNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 


b 


Colos. 3 gu 


JV. SeuTn. 
r. 18 
c 
1 Sam. 26 


Luc. 22 gu r. 31 


1 Sam. 28 r. 3 


— - 3 r. 18 gu 


4r.7 


3 


,j 


La Faotuinn a 


31 


22 r. 31 gu 


2 Sam. 1 


4r.7 


r. 54 


ceusdaChriosd 
e 
2 Sam. 3 r. 17 


22 r. 54 


4 


ITes. 1 


5 


f 


23 gu r. 26 


7 gu r. 18 


2 
S 


TJ Vn'n " " * 


7 r. 18 


23 r. 26 gu 


9 


3 


7 


A 
11 


r. 50 
23 r. 50 gu 


12 gu r. 24 


4 


24 r. 13 
s 


b 


...... 


13 r. 38 gu 


24 r. 13 


15 gu r. 16 


5 
14 r. 26 


9 


„ 


Eoin 1 gu r. 29 


16 gu r. 15 


2 Tes. 1. 


10 


d 


1 r. 29 


17 r. 24 gu 


2 
17 r. 24 
18 r. 18 
11 


e 
18 r. 18 


2 


19 gu r.24 


3 


12 


f 
19 r. 24 


3 gu r. 22 


21 gur. 15 


1 Tim. 1 gu 


13 
3 r. 22 


24 


r. 18 

Ir.l8agus2 

3 


14 


A 
1 Righ. 1 gu 


4 gu r. 31 


1 Righ. r. 28 
r. 28 
gu r. 49 
15 


b 
1 Eachd. 29 


4 r. 31 


— 3 


-4 
r. 10 
16 


c 
1 Righ. 4 r. 20 


5 gu r. 24 


5 


5 


17 


d 


5 r. 24 


18 


e 


6 gu r. 22 


8 gu r. 22 

8 r. 54 gu 


2 Tim. 1 
r. 54 
9 r. 10 
19 


f 


Dunstan, Ard. 


10 


6 r. 22 gu 


11 gu r. 26 


2 


Easb. . . . 
r.4l 
20 


- g 


6 r. 41 


12 gu r. 25 


3 


21 


A 
12 r. 25 gu 


7 gu r. 25 


13 r. 11 


4 
13 r. 11 


22 


b 
14 gu r. 21 


7 r. 25 


15 r. 25 gu 


Titus 1 


16 r. 8 
23 


c 
16 r. 8 


— 8 gu r. 31 


^—17 


2 


24 


d 
18 gu r.17 


8 r. 31 


18 r. 17 


3 


25 


e 
19 


9 gu r. 39 


21 


Philemoin 


26 


f 


Augustin, Ard. 


22 gu r. 41 


9 r. 39 gu 


2 Righ. 1 


Eabh. 1 


Easb. . . . 
10 r. 22 
27 


g 


AnT-urramach 


2 Righ. 2 


10 r. 22 


4r.S 


— - 2 agus 3 


Bede . . . 


gu r. 7 


28 


A 


11 gu r. 17 


6 gu r. 24 


3 r. 7 gu 
4r. 14 . 


29 


b 
6 r. 24 


11 r. 17 gu 


7 


— 4 r. 14 


r.47 
agus 5 


30 


c 
8 gu r. 16 


11 r. 47 gu 


9 


6 


12 r. 20 


31 


d 
10 gu r. 18 


12 r. 20 


10 r. 18 

XXÌ AM MIOSACHAN, 
MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. ANN AN ITJIN, NO MIOS MEADHONACH AN T-SHAMHRAIDH 
THA XXX. LA. 

URNUIGH 


MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 
1 Ltasan 


s 


1 Leasan. 


2 Leasan. 
e 


Nicomede . . 


2 Righ. 13 


Eoin 13 gu 
r. 21 


2 Righ. 17 gu 
r. 24 


Eabh. 8 


2 


f 
17 r. 24 


13 r. 21 


2 Each. 12 


9 


3 


2 Eachd. 13 


— 14 


14 


10 gu r. 19 


4 


1 


15 


16 agus 17 

gur 14 


10 r. 19 


5 


b 


Boniface,Easb. 


19 


16 gu r. 16 


20 gu r. 31 


11 gu r. 17 


6 


c 


agus 21 


■ 16 r. 16 


22 


11 r. 17 


7 


d 
23 


17 


24 


12 


8 


e 
25 


18 gu r.28 


26 agus 27 


13 


9 


f 
28 


18 r. 28 


2 Righ. 18 gu 


Seum. 1 


10 


8 

29 r. 3 gu 


19gur. 25 


r. 9 
2 Eachd. 30 


2 
p. 21 


agus 31 r. 1 
11 


A 


12 


b 
2 Righ. 18 r.13 


19 r. 25 


2 Righ. 19 gu 


3 


r. 20 
13 


c 
19 r. 20 


20 gu r. 19 


20 


4 


14 


d 


...... 


Isai. 38 r. 9 gu 
r. 21 


20 r. 19 


2 Eachd. 33 


5 


15 


e 
2 Righ. 22 


21 


2 Righ. 23 gu 


1 Phead. 1 gu 


r. 21 


r. 22 


16 


f 
24 r. 8 


Gniom. 1 


24 r. 8 gu 

25 r. 8 


1 r. 22 gu 

2r. 11 


17 


e 


N.Alban, Mar. 


25 r. 8 


2 gu r. 22 


Ezra 1 agus 3 


2r. 11 gu 

3r. 8 


18 


A 
Ezra 4 


2 r. 22 


5 


3 r. 8 gu 

4r. 7 


19 


b 


3 


8 r. 15 


4r.7 


20 


c 


Atharrachadh 


9 


4 gu r. 32 


10 gu r. 20 


5 


Edbhuard 


21 


d 
Nehem. 1 


4 r. 32 gu 

5r. 17 


Nehem. 2 


2 Phead. 1 


22 


e 


5 r. 17 


5 


2 


23 


f 


. . . Traisg 


6 agus 7 gu 


6 


7 r.73 agus 

8 


3 


24 


g 


N. Eoin Baiste 


r. 5 


1 Eoin 1 


25 


A 
13 gu r. 15 


7 gu r. 35 


13 r. 15 


26 


b 
Ester 1 


7 r. 35 gu 


Ester 2 r. 15 


2 gu r. 15 


8r.5 


agus 3 


2 r. 15 


27 


c 


8 r. 5 gu 
r. 26 
3 gu r. 16 


28 


d 


. . . Traisg 


6 


8 r. 26 


7 


29 


e 


3 r. 16 gu 

4r.7 


30 


f 
Iobl 


9 gu r. 23 


lob 2 

AM MIOSACHAN, 
MALLLE EI CLAR NAN LEAS AN. 
ANN AM BUIDH, NO MIOS DEIREANNACH AN T-SHAMRAIDH 
THA XXXI. LA. 
URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 
1 LEASAN. 


2 EEASAN. 


1 Eeasan. 


2 Leas an. 

.... 


i 


lob 3 


- 

Gniom 9 r. 23 


lob 4 


1 Eoin 4 r. 7 
i 


oeallt. na Uigh 
1 10 gu r. 24 


6 


5 
, 
" 


10 r. 24 


9 


2 Eoin 


4 


c 


Atharrachadh 


10 


11 


11 


3 Eoin 


N. Martin, 


Easb. . . . 


5 


d 
12 


12 


13 


Iude 
14 


13 gu r. 26 


16 


Matt. 1 r. 18 


7 


f 
17 


13 r. 26 


19 


2 
g 
- 21 


14 


22 r. 12 gu 

r. 29 


3 


10 


23 


15 gu r. 30 


24 


4 gu r. 23 


■ 25 agus 26 


15 r.30 gu 


27 
11 
16 r. 16 
5 r. 13 


c 
28 


16 r. 16 


29 agus 30 


5 r. 13 gu 
r. 1 


5 r. 33 


1° 


30 r. 12 gu 


17 gu r. 16 


31 r. 13 


5 r. 33 


13 


r. 27 
32 


17 r. 16 


38 gu r. 39 


6 gu r. 19 


14 


f 
38 r. 39 


18 gu r. 24 


40 


6 r. 19 gu 


15 


agus 39 
7 r. 7 
Sbhithun/Easb. 


41 


18 r. 24 gu 


42 


7 r. 7 


1G 
19 r. 21 
• • » • - • • 


Gnàth-Fhocail 


19 r. 21 


Gnàth-Fhocail 


8 gu r. 18 


17 


1 r. 20 


, 


20 gu r. 17 


3 gu r. 27 


8 r. 18 


18- 


c 
3 r. 27 gu 


20 r. 17 


4 r. 20 gu 


9 gu r. 18 
4 r. 20 
5r. 15 
19 


d 
5 r. 15 


21 gu r. 17 


6 gu r. 20 


9 r. 18 


20 


e 


Mairbhriad, 


7 


21 r. 17 gu 


8 


10 gu r. 24 


Oiiih aijus Ban- 
r.37 
21 
Mhartarach . 


f 
9 


21 r. 37 gu 


10 r. 16 


10 r. 24 


22 


g 


N. Muire Mag- 


11 gu r. 15 


22 r. 23 
22 r. 23 gu 


11 r. 15 


11 


dalin . . . 
23 r. 12 


23 
24 


A 
12 r. 10 


23 r. 13 


13 


12 gu r. 22 


h 


. . . Traisg. 


14 r. 9 gu 


24 


14 r. 28 gu 


12 r. 22 
r. 28 
15 r. 18 
25 


c 
13 gu r. 24 


26 


d 


N. Anna . . 


15 r. 18 


25 


16 gu r. 20 


13 r.24gu 


27 


r. 53 


e 
16 r. 31 gu 


26 


18 r. 10 


13 r. 53 gu 
17 r. 18 ' 


14 r. 13 


28 
29 


f 
19 r. 13 


27 


20 gu r. 23 


14 r. 13 


g 
21 gu r. 17 


28 gu r. 17 


22 gu r. 17 


15 gu r. 21 


30 


A 


: : : : : : 


23 r. 10 


28 r. 17 


24 r. 21 


15 r.21 


31 


b 


1 


25 


Romh. 1 


26 gu r. 21 


16 gu r. 24 AM MIOSACHAN, 
MAILLE EI CLAR, NAN LEASAN. ANNS ANN IUCHAR, NO AN CEUD MHIOS DO'N FHOGHAR 
THA XXXI. LA 

URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Leasan. 


2 Lea san. 


1 Leasan. 


8 Leasan. 


1 
La Lunaisteil 


Gnath Fhocail 


Romh. 2 gu 


ijnatn. r nocail 


im an. id r. £i 


r. 17 
gu 17 r. 14 


2 


d 
~~' ^30 gvf r 18 


3 r ' 17 


^ ^1 r" 10 
3 


e 
Eccles. 1 
Eccles. 2 gur.12 


18 gu r. 21 


4 


f 
3 


4 


4 


18 r. 21 gu. 
f 


19 r. 3 


5 


g 
5 


5 


6 


19 r< 3 g U 


r. 27 


6 


A 


Cruthatharrach 


_ 


g 
„_ ^ 1-7 ' ^ ^ U 


adh ar Tigh- 
17 


earna . . . 
g 


T 


— — 11 
8 


c 
T "^V. O 


o gu T. IB 


Iremiah 1 


9i r ' 


9 


d 
Iremian ~ gu 


8 r. 18 


5 gu r. 19 


21 ^23* 
r. 
r. 14 


in 


e 


N. Laubhrinn 


5 r. 19 


9 gu r. 19 


6 gu r. 22 


22 gu r. 15 


li 


f 
7 If 11 r - 17 


9 r. 19 


8r.4 


- 22 r. 15 gu 
12 
... 
11» 


13 r. 8 gu 


22 r. 41 gu 
r. 24 


23 r. 13 


13 


A 
15 


11 r 25 


17 gu r. 19 


23 r. 13 


14 


b 
18 gu r. 18 


11 r. 25 


19 


24 gu r. 29 


15 


c .- 
21 


12 


22 gu r. 13 


24 r. 29 


16 


d 
23 gu r. 16 


25 gu r. 31 


17 


e 
24 


14 agus 15 

gu r. 8 


25 gu r. 15 


25 r. 31 


13 


f 
26 


15 r. 8 


28 


26gur.31 


19 


e 
29 r. 4 gu 


16 


30 


26 r. 31 gu 
r.20 


r. 57 


20 


A 
31 gu r. 15 


ICor.l gur.26 


31 r. 15 gu 


26 r. 57 


21 


b 


1 r. 26 


— 33 r. 14 


27gur.27 
agus 2 


36 gu r.14 


22 


c 
35 


3 


27 r. 27 gu 


r. 57 


23 


d 


. . . Traisg 


36 r. 14 


4 gu r. 18 


38 gu r. 14 


27 r. 57 


24 


e 


N. Bartolomeu 
4 r. 18 


28 


agus 5 


25 


f 


6 


39 


Marc 1 gu r. 21 


26 


S 
. 50 gu r.21 


7 gu r. 25 


51 r. 54 


1 r. 21 


27 


A 
Eseciel 1 gu 
r. 15 


7 r. 25 


Eseciel 1 r. 15 


2 gu r. 23 


28 


b 


N. Augustin, 


2 


8 


3 gu r. 15 


2 r. 23 gu 


Easb . . . 


3 r. 13 


29 


c 


An Ceannaira 


3 r. 15 


9 


8 


3 r. 13 


thoirtdo Eoin 


Baiste . . . 


30 


d 


10 agus 11 

r. 1 


11 r. 14 


4 gu r. 35 


31 


e 
12 r. 17 


11 r. 2gu 


13gur.l7 


'■ 4 r. 35 gu 


r. 17 


5r. 21 xxiv AM MIOSACHAN, 

MAILLE RI CLAR NAN LEASAN. ANNS AN SEACHDAMH MIOS, NO MIOS MEADHONNACH AN 
FHOGHAIR THA XXX. LA. 
URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Leasan. 


2 Leas an. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


~.„. ... , 
vjllllOSa f A.DDOL 


Esec. 13 r. 17 


1 Cor. 11 r. 17 


Esec. 14 gu 


Marc 5 r. 21 
r.12 
12 gu r. 28 


16 r. 44 


6 gu r. 14 


3 


i 


12 r. 28 


18 r. 19 


6 r. 14 gu 
20 gu r.18 


agus 13 
r. 30 


4 


b 
14 gu r.20 


20 r. 18 gu 


6r. 30 
r. 33 
5 
14 r. 20 


22 r. 23 


7 gu r. 24 
r. 44 


6 
15 gur. 35 


26 


7 r. 24 gu 
8 r. 10 


7 


e 


Eunurchus, 


27 gu r. 26 


15 r. 35 


27 r. 26 


8 r. 10 gu 


Easb. 


9r. 2 


8 


- 


Jufi oreitn na 


28 gu r. 20 


16 


31 


9 r. 2 gu 


h-oigh Muire 


r. 30 
i 
32 gu r. 17 


2 Cor. 1 gu r.23 


33 gu r. 21 


9 r. 30 


10 


33 r. 21 


1 r 23 gu 


34 gu r. 17 


10 gu r. 32 


11 
2 r. 14 
b 
34 r. 17 


2 r. 14a CT us 


36 r. 16 gu 


10 r. 32 


3 


r. 33 
12 


37 r. 15 


11 gu r. 27 


13 


,} 


5 


Daniel 1 


11 r. 27 gu 
12 r. 13 


14 


e 


Là Na Crois 


Daniel 2 gu 
2 r. 24 


12 r. 13 gu 


Naomb 


r. 24 


r j ° 
r. 35 


15 


f 


— 7 r. 2 


4 gu r. 19 


12 r. 35 gu 


16 


13 r. 14 


g 


8 


5 gu r. 17 


13 r. 14 


17 


A 


LambertjEasb. 


5r. 17 


9 


6 


14 gu r. 27 


18 


b 
7 gu r. 15 


10 


7 r. 15 


14 r. 27 gu 
r. 53 


19 

20 


c 


. . . Traisg 


9gur.20 


11 gu r. 30 


9 r. 20 


14 r. 53 


d 


10 gu r. 20 


11 r. 30 gu 


12 


15 gu r. 42 


12 r. 14 
21 


e 


N. Matt., Abs. 
12 r. 14 
15 r. 42 


agus 13 
agus 16 


22 


f 
Hosea 2 r. 14 


Galat. 1 


Hosea 4 gu 


Lues. 1 gu r. 26 
r. 13 


23 


S 


2 


7r. 8 


1 r. 26 gu 


24 


r. 7 


r. 57 


A 
8 


3 


9 


1 r. 57 


25 


b 
10 


4 gu r. 21 


11 agus 12 


2 gu r. 21 
26 


c 


X.Ciprian,Ard- 


13 gu r.15 


4 r. 21 gu 
2 r. 21 


Easb. . . . 


5 r. 13 


27 


d 
Ioel 1 


5 r. 13 


Ioel 2 r. 15 


3 gu r. 23 


28 


e 
2 r. 15 gu 


6 


2 r. 28 gu 


4 gu r. 16 
r. 28 
3 r. 9 


29 


f 


N.Michael agus 


nan Aingeal 
title .... 


30 


e 


N. lerom. . . 


3r. 9 


Ephes. 1 


Amos 1 agus 2 


4 r. 16 
gu r. 4 

XXV AM MIOSACHAN, 
MAILLE HI CLAR NAN LEASAN. 'SAN OOHDAMH MIOS, NO MIOS DEIREANNACH AN FHOGHAIR 
THA XXXI. LA. 

URNUIGH MHAIDNE. | 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 


A 


Remigius,Easb. 
Ephes. 2 
ljUcas D gu 
3 r. 9 
2 


b 
5 gu r. 18 


3 


5 r. 18 gu 

6 r. 9 


r ' 5 r . 17 


3 


c 
- 


4 gu r. 25 ! 
6 eu r 20 


4 


d 
9 
Ohiriiah 


p an" 
5 


e 
T hi 

ona 


r 5 r 2° gu 


1 h 2 
ona 
6 r. 10 
6 


f 


Faith, Oigh 
6 r. 10 


4 
agus Ban-M. 


7 


g 
M' 1 1 10 


Philip. 1 


Micah 2 


8 gu r 26 


8 


A 
1Ca 3 gU r " 
4 


8 r. 26* 


9 


b 


N.Denis, Easb. 


5 


3 


6 


9 gu r. 28 


10 


c 
7 


4 


Nahum 1 


9 r. 28 gu 


r. 51 


11 


d 
Nahum 2 


Colos. 1 gu r.21 


3 


9 r. 51 gu 


10 r. 17 


VI 


6 
Habacuc 1 


1 r . 21 gu i 


Habacuc 2 


10 r. 17 


2 r. 8 | 


13 


f 


Ri. Ed. Faois- 
2 r. 8 


Sephaniah 1 gu 


\\ g U r- 29 


deach . . . 


r. 14 


11 


g 
Sephaniah 1 


3 <,jx r. 18 


!_ 2 r. 4 


\\ r> 29 
r. 14 gu 2 r. 4 
15 


A 


3 r. 18 


Hagai 1 


12 gu r. 35 


agus 4 


1P> 


b 
Hagai 2 gur.10 


1 Tesal. 1 


2 gu r. 10 


12 r. 35 


17 


c 


Etheldreda . 


Sechariah 1 gu 


2 


Sechariah 1 


13 gu r. 18 
r. 18 
r. 18 agus 2 
18 


,j 


3 
13 r. 18 


19 


e 
3 


4 


4 


14 gu r. 25 


20 


f 
5 


5 


6 


14 r. 25 
gu 15 r. 11 


21 


g 
7 


2 Tesal. 1 


8 gu r. 14 


15 r. 11 
A 
8 r. 14 
9r. 9 


16 


23 


b 


...... 


10 


— I 


11 


17 gu r. 20 


21 


,c 
12 


1 Tim.lgur.18 


13 


17 r. 20 


25 


d 


Crispin, Mar. 


14 


1 r. 18 


Malachi 1 


18gur. 31 
agus 2 


3 gu r. 13 


18 r. 31 gu 

19 r. 11 


26 


e 
Malachi 2 


3 


27 


f 


. . . Traisg 


3 r. 13 


4 


Glioc. 1 


19r.ll gu 


agus 4 


r. 28 


28 


g 


N. Simon agus 


5 
19 r. 28 


N. Iude . . 


29 


A 
Glioc. 2 


6 


4r. 7 


20 gu r. 27 


30 


b 
1 6 gu r. 22 


2 Tim. 1 


j 6 r. 22 gu 


20 r. 27 gu 


7r. 15 


21 r. 5 


31 


c 


. . . Traisg 


7 r. 15 


2 


1 8 gu r. 19 


21 r. 5 xxvi AM MIOSACHAN, 

MAILLE EI CLAR NAN LEASAN. I ANNS AN NAOIDHIMH, NO AN CETTD MHIOS A GHEAMHRAIDH 
THA XXX. LA. 

URNUIGH MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Le*.san 


2 Leas a v 


1 Leas an. 


2 Levsan 


1 

Ì 
e 
Gliocas 9 


2 Tim. 3 


Gliocas 11 gu 


Lucas 22 gu 
r. 15 


r.31 ° 


3 


f 
11 r. 15 gu 


4 


17 


22 r. 31 
12 r. 3 


gu r. 54 


, 


g 
Ecclus. 1 gu 


Titus 1 


Ecclus. 2 


22 r. 54 
r. 14 


3 r. 17 gu 


2 


4 r. 10 


23 gu r. 2G 
r. 30 


g 
Leonard Fear 


5 


3 


7 r. 27 


23 r. 26 gu 


Aid. 
r. 50 


7 


10 r. 18 


Philemoin 


14 gu r. 20 


23 r. 50 
gu 24 r. 13 


g 


15 r. 9 


Eabh. 1 


16 r. 17 


24 r. 13 


2 agus 3 


18 r. 15 


Eoin 1 gu r. 29 


gu r. 7 
f 


3 r. 7 gu 


22 r. 6 gu 


1 r. 29 


4r. 14 


r.24 
11 


5 


N. Martin 


24 gu r. 24 


4 r. 14 


24 r. 24 


2 
agus 5 


12 


33 r. 7 gu 

r.23 8 


6 


34 r. 15 


3 gu r. 22 


13 


b 


Britius, Easb. 


35 


7 


37 r. 8 gu 


3 r. 22 
r.19 h 
14 


c 


8 


39 r. 13 


4 gu r. 31 


15 


d 


Machutus . . 


41 gu r. 14 


9 


42 r. 15 


4 r. 31 


16 


e 


10 gu r. 19 


50 gu r. 25 


5 gu r. 24 


17 


f 


Eobhan, Easb. 


51 r. 10 


10 r. 19 


j Baruch 4 gu 


5 r. 24 
r. 21 
18 


g 
Baruch 4 r. 36 


11 gu r. 17 


Ì Isaiah 1 gu 


6 gu r. 22 
asus 5 
1 r. 21 
19 


A 
Isaiah 1 r. 21 


11 r. 17 


2 


6 r. 22 gu 


r. 41 


20 


b 


Edmund. R. . 


3 gu r. 16 


12 
6 r. 41 


21 


c 
5 gu r. 18 


13 


5 r! 18 


7 gu r. 25 
d 


Cecilia, Oigh . 


6 


Seumas 1 


1 ■ 7 gu r. 17 


7 r. 25 


23 


e 


N. Clement, 


8 r. 5 gu 


2 


8 r. 18 


8 gu r. 31 


Easb. . . . 


r. 18 
! gu9r. 8 


24 


f 
9 r. 8gul0 


3 


10 r. 5 gu 


8 r. 31 
i r. 20 
25 


g 


Catrirta . . . 


— 10 r. 20 


4 


; 11 gu r. 10 


9 gu r. 39 


26 


A 
11 r. 10 


5 


12 


9 r. 39 gu 


10 r. 22 


27 


b 
13 


1 Pead. 1 gu 


14 gu r. 24 


10 r. 22 


r. 22 
28 


c 
17 


1 r. 22 gu 


; — is 


11 gu r. 17 


2r. 11 


29 


d 


. . . Traisg 


19 gu r. 16 


2 r. 11 gu 


19 r. 16 


11 r. 17 gu 


3 r.8 
r. 47 


30 


e 


N.Aitidrea,Abs. xxvii AM MIOSACHAN, 
MAILLE EI CLAB, NAN LEASAN. 'SAN DUDLACHD, NO MIOS MEADHONNACH A GHEAMHR AID H 
THA XXXI. LA. 

URNUIGH 


MHAIDNE. 


URNUIGH FHEASGAIR. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 Leasan. 


2 Leasan. 


1 


f 
• 

Isaiah 21 gu 


i rffda . o r. o 


Isaiah 22 gu 


Eoin 11 r. 47 


gu 4 r. 7 


r. 15 


gu 12 r. 20 


f 


— 22 r. 15 


4r. 7 


23 


12 r. 20 


? 


A 


5 


25 


13 gu r. 2 1 
b 
26 gu r. 20 


2 Pead. 1 


26 r. 20 


13 r. 21 


agus 27 


Oft mi ■> 1*4 
28 r. 14 


14 


g 
3 


29 r. 9 


15 


30 r. 18 


16 gu r.16 


La Gineam- 


31 
32 


16 r. 16 


huinn, Muire 
an lg. . . 


g 


6 


!t r ,„ 


34 


17 


10 


A. 
35 
40 gu r. 12 


18 gu r. 28 
40 r. 12 


— o r. lb gu 


41 gu r.17 


18 r. 28 


12 


c 
At IT 


A 


42 gu r. 18 


19 gu r. 25 


13 


d 


LuciOigh agus ; 


7o~ J' ^ U 

43 r. 8 


19 r. 25 


Ban-Mhar . 


14 


e 
41 gu r. 41 
44 r. 21 gu 


20 gu r. \9 


45 r. 8 


15 


f 
K _ B 


„ „ . 


46 


20 r. 19 


16 


g 


Sapientia . 
I d m 


48 


21 


17 


A 
Taisbean 1 


49 r. 13 


Taisbean 2 gu 
r. 18 


18 


b 


2 r. 18 gu 


51 gu r. 9 


3 r. 7 


3r.7 
19 


c 
51 r. 9 


4 


52 gu r. 13 


5 


20 


d 


. . . Iraisg 


52 r. 13 


6 


7 
agus 53 
54 
21 


e 


N. Tomas, Abs. 
22 


f 


55 


8 


56 


10. 


23 


57 


11 


58 


12 


24 


A 


. . . Traisg 


59 


14 


60 


15 


25 


b 
26 


c 


N. Stephen, 


Ceud-Mhar . 


27 


d 
28 


e 


La na Neo- 
16 
18 


chione . . . 


29 


f 


19 gu r. 11 


62 


19 r. 11 


30 


g 
63 


20 


64 agus 65 


21 gu r. 15 
gu r. 8 
31 


A 


Silbhester, 


65 r. 8 


21 r. 15 gu 
22 r. 6 


Easb. . . . 
22 r. 6 
sxviii t CLAIR AGUS RIAGHAILTEAN 

Airson na Feisdean Gluaiste agus Neo-ghluaiste ; maille ri Laithean 
Traisg, fad na Bliadhna. RIAGHAILTEAN gufaotuinn a mack euine, a ta na Feisdean GluaisU 
agus Laitliean-naomh ag toiseadiadh. ' OE La Casg air a bheil an t-iomlan do chach ri 'in faotuinn amach, agus se 
^ an La sin an Ceud Domhnach do dh'airde na soillse an deigh an 21 la 
do'n Mhart ma thuiteas do'n Ghealaich a bhi lan air an 21 agus gur e la an 
Tighearna bhios ann mar an ceuchm, is e an Domhnach na dheigh La Casg. 

Se Domhnach an teachd daonan an Domhnach is faisg air Feisd an N. 
Aindreu co dhiu bhios e roimh no na dheigh. 

Septuagesima "\ ( NaoidlA 

Secsagesima I J Ochd f Seachdainean romh 

Cuincuagesima I "' j Seachd f an Chaisg. 
Cuadragesima J V Sea ) 

An Domhnach romh dhol suasChrA f 5 Seachdainean \ 

La'n Dol suas I I 40 La I an deigh na 

Domhnach na Caingis 1 *" j 7 Seachdainean j Caisg. 

Domhnach na Trionaid J I 8 Seachdainean J Tha Domhnach CLAR Nan uile FHEISDEAN a ta rVn cumail anns an Eaglais Shasun cich 
fad na Bliadhna. Uile Dhomhnuich na Bliadhna. 

f Timchioll-ghearradh IOSA CRIOSD. 
Foillseachadh. 
Iompachadh N. Foil. 
Glanadh na h-Oigh. 
N. Matthias an t-Abstol. 
Teachdaireachd na h-Oigh. 
N. Marcus an Soisgeulaicbe. 
N. Philip agus an N. Seumas. 
Dol Suas ar Tighearn IOSA CRIOSD. 
N. Barnabas. 

La Breth N. Eoin Bhaiste. 
N. Peadar an t-Abstol. 
Laithean Feisd an / N. Seumas an t-Abstol. 

\ N. Bartholomeu an t-Abstol. 
N. Mattha an t-Abstol. 
N. Michael agus uile Aingle. 
N. Lucas an Soisgeulaiche. 
N. Simon agus Iude Abstol. 
Uile Naoimh. 
N. Aindreu an t-Abstol. 
N. Tomas an t-Abstol. 
La Nodhlaic, no la breth ar Tighearna. 
N. Stephen Fear-fianuis, na cheud Mhartarach. 
N. Loin an Soisg. 
\ La na Neo-chiontach. 

Di-luain agus Di-mairt a Seachd. na Caisg. 

Di-luain agus Di-mairt a Seachd. na Caingis. xxix CLAR 

Na Faire, Traisg agus Laithean a Gleidhear ga naomh fad na 
Bliadkna. Na Feasgair no na 
Fairibh robh La Breith ar Tighearna. 
Glanadh na h-Oigh Muire. 
Teachdaireachd na h-Oigh Muire. 
La Casg. 

La 'n Dol suas no Deasghabhail Iosa. 

La Caingis. 

N. Matthias. 

N. JSobi Baiste. 

N. Peadar. 

N. Seumas. 

N. Bartholomeu. 

N. Mattha. 

N. Simon agus N. Iude. 
N. Aindrm. 
N. Tomas. 
\ Uile Naoirnh. Thoir aire, mu 'thuiteas a h-aon do na Laithean Traisg so air Di-luain, gun 
gleidhear an Fhaire no an La Traisg air Di-sathuvrnn, ni h-ann air an 
Domhnach. Laitliean Traisg. 

I. 40 La Charmhais. 

II. Laithean Luaithre ann an"\ f 1. A cheud Domh. do'n Charmhas. 
Ceitheir amaibh na bli- 1 ^oìo-v. J 2. Feisd na Caingis. 
adhna.se sin LMciadain,Di- ( ^ ueigù j 3. Seachdamh Mios 14. 

haoine, agus Di-sathuirne, J v.4. Dudlachd 13. 

III. Di-luain, Di-mairt, agus Diciadain, romh Dhiordaoine naomh, no latha 
Deasghabhail ar TIGHEARNA. 

TV. Uile Dhi-haoinibh na Bliadhna ach LA NODHLAIC. Là Araidh Sòlaimte Airson a Bheil Seirbheis Shonruichte Air 
a h-Orduchadh. 

'Ficheada Là Do Iuin, An Là Air Do Thoisich Ban-righ Bhictoria 
Air A Rioghachadh Sona. XXX AN T-OKDUGH GU 

URNUI6H MADAINN 

GACH LA, FAD NA BLIADHNA. 

^1 Aig toiseach Urnuigh Mhaduinn leughaidh a 1 Ministeir le gutli ard, aon, 
no tuille do na earrannaibh so de na Scriohtuiribh sin a leanas ; agus 
an sin their è an ni sin a ta scriobhta an d'eigh nan earrannaibh ceudna. THE ORDER FOR MORNING PRAYER DAILY THROUGHOUT THE YEAR. U At the beginning of Morning Prayer, the Minister shall read with a loud 
voice some one or more of the sentences of the Scriptures that folloiv ; 
and then he shall say that which is written after the said sentences. AN uair philleas an t-aingidh 
air falbh o aingidheachd a 
chuir è 'n gniomh, agus a ni è an 
ni a ta dligheach agus ceart, 
glèidhidh sè 'anam beo. Esec. 
xviii. 27. 
Tha mi ag aideach adh m' eusaon- 
tais, agus tha mo pheacadh a' 
in' lathair a ghnàth. Salm li. 3. 

Foluieh do ghnuis o m' pheac- 
aibh. agus dubh as m' ea-cearta 
gu lèir. Salm li. 9. 

Is iad iobairtean Dhe spiorad 
brùite : air cridhe briste agus 
brùite, Dhè, cha dean thusa 
tàir. Salm li. 17. 

Reubaibh'iir cridhe, agus ni 
h-e'ur n-eudach ; agus pillibh 
ris an Tighearna bhur Dia : oir 
thaètròcaireach agus iochdmhor, 
mall a chum feirge, agus lan do 
chaomhalachd, agus gabhaidh è 
aithreachas mu 'n olc. Ioel ii. 13. 
1 WHENthe wickedman turn- 
eth away from his wicked- 
ness that he hath committed, and 
doeth that which is lawful and 
right, he shall save his soul alive. 
JEzeh. xviii. 27. 

I acknowledge my transgres- 
sions, and my sin is ever before 
me. JPsal. li. 3. 

Hide thy face from my sins, 
and blot out all mine iniquities. 
Psal. li. 9. _ 

The sacrifices of God are a 
broken spirit : a broken and a 
contrite heart, God, thou wilt 
not despise. Psal. li. 17. 

Rend your heart, and not 
your garments, and turn unto 
the Lord youv God : for he is 
gracious and merciful, slow to 
anger, and of great kindness, and 
repenteth him of the evil. Joel URNUIGH MADAINK Do'n Tighearna ar Dia buinidh 
tròcairean agus maitheanais, ge 
do rinn sinne ar a mach pa agh- 
aidh : ni mò thug sinn gèill do 
ghuth an Tighearna ar Dia, a 
chum gluasad na reachdaibh a 
chuir è romhainn. Dan. ix. 9, 10. 

Thighearna, cronuich mi, 
ach arm an tomhas, ni h-ann a'd' 
chorruich air eagal gu cuir thu as 
domh. Ier. x. 24. 

Deanaibh aithreachas; oir a 
ta rioghaehd nèimhe am fogus. 
N. Matt. iii. 2. 

Eiridh mi, agus theid mi dh' 
ionnsuidh m' athar, agus their 
mi ris, Athair, pheacaich mi an 
aghaidh fhlaitheanais, agus a'd 
làthair-sa, agus cha'n fhiu mi 
tuilleadh gu'n goirte do mhac-sa 
dhiom. N. Luc xv. 18, 19. 

Na d' thig ann am breitheanas 
le d' òglach, oir ann ad f hianuis 
cha 'n fhireanaichear duine beo 
air bith. Salm cxliii. 2. 

Ma their sinn nach eil peacadh 
againn, tha sinn 'gar mealladh 
fèin, agus cha'n'eil an fhirinn 
annainn. Ach ma dh'aidi- 
cheas sinn ar peacainnean tha 
esan firinneach agus ceart, chum 
ar peacainnean a mhaitheadh 
dhuinn, agus ar glanadh o gach 
uile neo-fhìreantachd. 1 N. 
Eoin i. 8, 9. 

BHRAITHREAN ro-ionmh- 
uinn, tha'n Scriobtuir 'gar 
brosnuchadh ann an iomad aite, 
a dh' aithneachadh agus a dh' ai- 
deachadh ar peacainnean agus ar 
n-aingidheachd lionmhor ; agus 
nach bu chòir dhuinn a bhi g'an 
ceiltinn no g'an sgàiìeadh ann an 
làthair Dhe Uile-chumhachdaich 
ar n- Athair neamhaidh ; ach an 
aideachadh le cridhe ùmhail, io- 
sal, aithreach agus iriosal, chum 
gu'm faigheamaid maitheanas 
annta tre a mhaitheas agus a 
2 To the Lord our God belong 
mercies and forgi venesses,though 
we have rebelled against him : 
neither have we obeyed the voice 
of the Lord our God, to walk in 
his laws which he set before us. 
Ban. ix. 9, 10. 

Lord, correct me, but with 
judgment; not in thine anger, 
lest thou bring me to nothing. 
Jer. x. 24. JPsal. vi. 1. 

Repent ye ; for the Kingdom 
of Heaven is at hand. St. Matt. 
iii. 2. _ 

1 will arise, and go to my 
father, and I will say unto him, 
Father, I have sinned against 
heaven, and before thee, and 
am no more worthy to be call- 
ed thy son. St. Luke xv. 18, 
19. 

Enter not into judgement with 
thy servant, Lord ; for in thy 
sight shall no man living be jus- 
tified. JPsal. cxliii. 2. 

If we say that we have no 
sin, we deceive ourselves, and 
the truth is not in us : but, if we 
confess our sins, he is faithful 
and just to forgive us our sins, 
and to cleanse us from all un- 
righteousness. 1 St. John i. 8, 
9. DEARLY beloved brethren, 
the Scripture moveth us 
in sundry places to acknowledge 
and confess our manifold sins 
and wickedness ; and that we 
should not dissemble nor cloke 
them before the face of Al- 
mighty God our heavenly Fa- 
ther ; but confess them with an 
humble, lowly, penitent, and 
obedient heart ; to the end that 
we may obtain forgiveness of 
the same, by his infinite good- 
ness and mercy. And although MORNING PRAYER. thròcairshiorruidh. Agusgedbu 
chòir dkuinn, arms gach uile am, 
ar peacainnèan gu h-ùmhail aid- 
eachadh, ann an làthair Dhè ; 
gidheadk is còir dhuinn gu ro- 
araid sin a dheanamh, an uair a 
chruinnicheas agus a thigsinn an 
ceann a chèile, thoirt buidhea- 
chais dha air son nan sochairibh 
mora a fhuair sinn olaiinh, achùr 
suas a mholaidh ro-oirdheirc, a 
àh' èisdeachd fhocail ro-naoimh, 
agus a dh' iarruidh na nithe sin 
a tha iomchuidh agus feumail air 
son a' chuirp cho mhath agus air 
son an anama. Air an aobhar 
sin, tha mi guidheadh agus ag 
achanuich oirbhse uile, a tha 'n 
so làthair, mise chomh-imeachd, 
le cridhe glan, agus le guth 
ùmhail, gu cathair a' ghràis nèa- 
mhaidh, ag ràdh, am dhèigh. 

^1 Aidmfteil choitchionn ri radh leis a' 
choimhthional guh-iomlan, an deigh 
a 1 Mhinisteir, uile air an gluinilih. 

A THAIR, uile-chumhachdaich 
XjL agus ro-thròcairich, chaidh 
sinn a' mearachd agus air seach- 
aran o d' shlighibh mar chaoirich 
chaillte. Lean sinn tuille's fada 
innleachdan agus miannan ar cri- 
dheachanfèin. Chiontuich sinn 
an aghaidh do laghannan naomh. 
Dh' fhag sinn gun deanamh na 
nithe sin bu chòir dhuinn a dhea- 
namh, agus rinn sinn na nithe sin 
nach bu chòir dhuinn a dhea- 
namh, agus cha'n 'eil slàinnte an- 
nainn. Ach deanthusa,0 Thigh - 
earna, tròcair oirnn, ciontaich 
thruagh. Caomhain iadsan, 
Dhè, a ta'g aideachadh an loch- 
dann, gabh air an ais a mhuinn- 
tir a ta aithreach ; A rèir do 
gheallainnibh air a'nochdadh do 'n 
chinne daoine ann an Iosa Criosd 
ar Tighearna. Agus deònuich, 
Athair ro throcairich, air a sgàth- 
san, gu'n caith sinn a so suas 
3 B we ought at all times humbly 
to acknowledge our sins before 
God ; yet ought we most chiefly 
so to do, when we assemble and 
meet together to render thanks 
for the great benefits that we 
have received at his hands, to 
set forth his most worthy praise, 
to hear his most holy Word, 
and to ask those things which 
are requisite and necessary, as 
well for the body as the soul. 
WTierefore I pray and beseech 
you, as many as are here present, 
to accompany me with a pure 
heart, and humble voice, unto the 
throne of the heavenly grace, 
saying after me : A general Confession, to he said of 
the whole Congregation, after the 
Minister, all kneeling. 

ALMIGHTY and most mer- 
ciful Father, We have erred 
and strayed from thy ways like 
lost sheep. We have followed 
too much the devices and desires 
of our own hearts. We have 
offended against thy holy laws. 
We have left undone those things 
which we ought to have done ; 
And we have done those things 
which we ought not to have 
done ; And there is no health in 
us. Bat thou, Lord, have 
mercy upon us, miserable of- 
fenders. Spare thou them, 
God, which confess their faults. 
Restore thou them that are 
penitent ; According to thy 
promises declared unto man- 
kind in Christ Jesu our Lord. 
And grant, most merciful 
Father, for his sake; That we 
may hereafter live a godly, 
righteous, and sober life, To CTvXUIGH MADAINN. beatha dhiadhaidh, ionraic, agus 
mheasarra, Chum glòir d' aimii 
naomh. Amen. 

% Am. Fuasgladh no Maitheanas phe- 
acainnean. ri lahhaiH leis an t-Sa- 
gart 'na aonar, 'na sheasamh; an 
Sluagh fathast a ir angluinibh. 

DIAUile-chumhachdachAth- 
airarTighearnalosaCriosd, 
leis rtach miann bàs peacaich, ach 
leis an f hearr è philleadh o 'ain- 
gidheachd, agus a bhi beo ; agus 
a thug cumhachd agus aithne d'a 
Mhinisteiribh, fuasgladh agus 
maitheanas peacaidh a nochdadh 
agus a chuiran ceill d'a shluagh 
air dhoibh a bhi nor aith reach : 
Tha esan a' toirt maitheanas agus 
fuasgladh dhoibhsan uile a tha 
nor aithreach, agus gun cheilg a' 
creidsinn a shoisgeil naoimh. Air 
an aobhar sin, guidheainaid air 
gun deonuich è dhuinn fior aith- 
reachas, agus a Spiorad Naomh ; 
chum gu'm bi na nithe a ta sinn 
a deanamh anns an àin so tait- 
neack dha ; agus gu'm bi a chuid 
eile d' ar beatha an dèigh so fior- 
ghlan agus naomh ; chum fa- 
dheoidh gu'n d' thig sinn gu 
aoibhneas siorruidh, tiid Iosa 
Criosd ar Tighearna. 
% Freagraidh an sluagh an so, agus 
an deigh gach Urnuigk eile. Amen. 
An sin theid «' Ministeir air a 
ghluinilih. agus tlieir e Urnuigh an 
Tighearna le gut// ard, an sluagh 
cuideachd air an gluinibh, agus ag 
radh maille ris, araon an so, agus 
anns gru:h aite eile, am bheil i air 
a gnathachadh anns an t-seirbheis 
Dhiadhaidh. 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d' Aimn ; 
Thigeadh do riogbachd; Deanar 
do thoil air an talamh, Àlar tha- 
tar a' deanamh air neamh : Thoir 
dhuinn an diugh ar n-aran lath? 
ail ; Agus maith dhuinn ar cion- 
tainnean, Mar a mhaitheas sinne 
dhoibh-san a ta ciontachadh 'nar 
•j-asrhaidh; Agus naleig am buaii> 
4 the glory of thy holy Name. 
Amen. 

The Absolution, or Remission of 
Sins, to be pronounced by the Priest 
alone, standing ; the People still 
kneeling. 

ALMIGHTY God, the Fa- 
ther of our Lord Jesus 
Christ, who desireth not the death 
of a sinner, but rather that he 
may turn from his wickedness, 
and live ; and hath given power, 
and commandment, to his Minis- 
ters, to declare and pronounce 
to his people, being penitent, 
the Absolution and Remission of 
their sins : He pardoneth and 
absolveth all them that truly re- 
pent, and unfeignedly believe his 
holy Gospel. Wherefore let us 
beseech him to grant us true re- 
pentance, and his holy Spirit, 
that those things may please him 
which we do at this present ; and 
that the rest of our life hereafter 
may be pure, and holy ; so that 
at the last we may come to his 
eternal joy; through Jesus 
Christ our Lord. Tlie People shall answer here, and 
at the end of all other Prayers, 
Amen. 

\\ Then the Minister shall kneel, and 
say the Lord's Prayer with an 
audible voice ; the People also kneel- 
ing, and repeating it with him, both 
here and wheresoever else it is used 
in Divine Service. 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name ; Thy Kingdom come ; 
Thy will be done in earth, As it 
is in heaven : Give us this day 
our daily bread ; And forgive us 
our trespasses, As we forgive 
them that trespass against us ; 
And lead us not into temptation; 
But deliver us from evil : For MORNING PRAYER. eadh sinn, Ach saor sinn o olc ; j 
Oir is leat-sa an rioghachd, agus 
an cumhachd, agus a' ghlòir, 
gu siorruidh, agus gu siorrnidh. 
Amen. 

^1 An sin their e mar an ceicdna, 

Thighearna, fosgail thusa 
ar bilean ; 

Freag. Agus taisbeinidh ar 
beul do mholadk. 

Min. Dhe, dean cabhag d'ar 
saoradh : 

Freag. Thighearna, greas 
g' ar comhnadh. 

An so, air dlioibh uile ITii nan 
seasamh suas, their an Sagart, 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'n SpioradNaorah. 

Freag. Mar bha air tus, ata 
nis, agus a bhitheas gu brath : 
saoghal gun crioch. Amen. 

3fin. Molaibh an Tighearna. 

Freag. Biodh ainm an Tigh- 
earna air a mholadh. 

^[ An si?i their ear no canar, an t- 
Salm so leanas ; ach air la caisg, 
tha Laoidh eile air a h-orduchadh : 
agus air an naothamh la deug do 
gach Mios chain ahrar an so t, ach 
arm an gnath-riaghailt nan Salin. 

Venite, exultemus Domino. 
Salm xcv. 

OTHIGIBH, seinneamaid 
do'n Tighearna ; deanamaid 
gairdeachas go cridheil ann an 
carraig ar slainte. 

Thigheamaid 'na fhianuis le 
breith-buidheachais : agus noch- 
damaid sinn f ein aoibhneach ann 
le salmaibh. 

Or is Dia mor an Tighearna ; 
agus is Eigh mor e os-cionn nan 
uile due. 

'Na laimh-san tha uile oisin- 
nibh na talmhainn: agus is leis 
neart nam beann mar an ceudna. 

Is leis an fhairge, oir is e a 
rinn i : agus dhealbh a lamhan 
an talamh tioram. thine is the kingdom, and the 
power, and the glory, For ever 
and ever. Amen. "fl Then likeinse he shall say, 
Lord, open thou our lips ; 
■Answ. And our mouth shall 
shew forth thy praise. 

Priest. God, make speed to 
save us. 

Answ. Lord, make haste 
to help us. 
TI Here all standing up, the Priest 
shall say, 
Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 
Ghost ; 

Answ. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

Priest. Praise ye the Lord. 

Answ. The Lord's Name be 
praised. 

Ìl Then shall be said or sung this 
Psalm following ; except on Easter- 
day, upon which another Anthem is 
appointed ; and on the Nineteenth 
Day o f every Month it is not to be 
read here, but in the ordinary coune 
of the Psalms. 

Venite, exultemus Domino. 
Psalm xcv. 

OCOME, let us sing unto 
the Lord : let us heartily 
rejoice in the strength of our 
salvation. 

Let us come before his pre- 
sence with thanksgiving : and 
shew ourselves glad in him with 
Psalms. 

For the Lord is a great God ; 
and a great King above all 
gods. 

In his hand are all the corners 
of the earth : and the strength 
of the hills is his also. 

The sea is his, and he made 
it : and his hands prepared the 
dry land. UKNUIGH MADAINN. thigibh, aoramaid agus tui- 
teamaid sios : agus lubamaid air 
ar gluinibh am fianuisan Tighear- 
na ar cruthadair. 

Oir is esan an Tighearna ar 
Dia, agus is sinne a shluagh ion- 
altraidh, agus caoraich a laimhe. 

An diugh ma dh' eisdeas sibh 
r'a ghuth, na cruaidhicbibh bliur 
cridhe : mar amis a bhrosnu- 
chadb, agus mar ann an latha 
a'bhuairidh anns an fhasach. 

'Nuair a bbuair bhur n atbrai- 
cbean mi: adhearbh iad mi, agus 
a chunnaic iad m'oibre. 

Ee dha fbicbead bliadbna 
cbuireadb doilgbeas orm leis a' 
gbinealach so ; agus thubbairt 
mi, is sluagh seacbranach 'na n 
cridhe iad, agus cha robh aithne 
aca air mo shligbibb. 

D' an do mhionnaich mi 'm 
chorruicb : nach rachadh iad a 
steach a m' fbois. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'n SpioradNaomh. 

Mar a bha air tus, a ta nis, 
agus a bhitheas gu bratb, soaghal 
gun criocb. Amen. 

U An sin leanaidh na Sailm anns an 
raghailt anns am bJteil iad air an 
orduchadh ; agus an deigh gach 
Salm fad na bliadhna, agus cuid- 
eachd an deigh Benedicite, Bene- 
nedictus, Magnificat, agus Nunc 
dimittis, theirear, 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac, agus do'n SpioradNaomh: 

Freag. Mar a bha air tus, a ta 
nis, agus a bbitbeas gu bratb, 
soaghal gun crioch. Amen. 

% An sin leughar gu soiller, le gidh 
ard an ceud Leasan, as an t-Sean- 
Tiomna, mar ata orduichte anns 
a 1 Mhios-Chlar {mar 'eil Leamin 
araid air an sonrachadh a mach air 
son an la sm:) am fear-leughaidh 
''na sheasamh agus \ga thiondadh 
fein, air an doigh anns am fearr 
6 come, let us worship, and 
fall down : and kneel before the 
Lord our Maker. 

For he is the Lord our God : 
and we are the people of his 
pasture, and the sheep of his 
hand. 

To-day if ye will hear his 
voice, harden not your hearts : 
as in the provocation, and as 
in the day of temptation in the 
wilderness ; 

When your fathers tempted 
me : proved me, and saw my 
works. 

Forty years long was I grieved 
with this generation, and said : 
It is a people that do err in their 
hearts, for they have not known 1 
my ways. 

Unto whom I sware in my 
wrath : that they should not 
enter into my rest. 

Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 
Ghost. 

Answ. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen, 

^\ Then shall follow the Psalms in 
order as they are appointed: And 
at the end of every Psalm throughout 
the Year, and likewise at the end of 
Benedicite, Benedictus, Magnifi- 
cat, and Nunc dimittis, shall be re- 
peated, 

Glory be to the Father, and 
I to the Son : and to the Holy 
Ghost ; 

Ansiv. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

Then shall be read distinctly, with 
an audible voice, the First Lesion, 
taken out of the Old Testament, as 
is appointed in the Calendar ( ex- 
cept there be Proper Lessons assigned 
for that Day ) : he that reade'th so 
standing, and, turning himself, as 
he may best be heard of all such as MORNING PRAYER. an cluinn a MhnnnUr a ta latnair 
e. Agus an deigh sin theirear no 
canar ami an Gaelic, an Laoidh 
ris an abrar, Te Deum laudanius, 
gach la re na bliadhna. 
^1 Thoir fainear, roiinh gach Leasan 
oV« ahair a" Ministeir, aim so a 
ta leitlrid so Chaibdeil a' toiseach- 
adh, no Rann do leitbid so do 
Chaibdeil do leitbid do Leabhar : 
agus an deigh gach Leasain, an so 
tha'n ceud, no an dara Leasan a 1 
criocbnachadh. 

Te Deum Laudamus. 

TH A sinn'atoirt moladh dhuit, 
Dhè : tha sinn aigaideach- 
adh gur tu an Tighearna. 

Tha'a talamh uile a'toirt aoradh 
dhuit : an t-Athair bith-bhuan. 

Ruit-sa tba na b-aingil uile ag 
eigbeacb gu b-ard : na neamhan, 
agus na tba do cbumbacbdan 
annta. 

Ruitsa tba Cherubim agus Se- 
rapbin : do gbnatb ag eigbeach, 

Naomh, Naomh, Naomh : 
Tighearna Dia nan Sluagh ; 

Tha neamh agus talamh lan do 
Mhorachd : do gbloire. 

Tbacoimbthional glormbornan 
Abstol : a' toirt moladh dhuit. 

Tha Comunn maiseach nam 
Faidhean : a' toirt moladh dhuit. 

Tha sluagh aluinn an Luchd- 
Fianuis : a' toirt moladh dhuit. 

Tha'n Eaglais naomh feadh 
an t-saoghail uile : 'gad' aideach- 
adh; 

An t-Athair ; na morachd 
shiorruidb : 

D'aon Mhac, fior ; agus ur- 
ramach ; 

Mar an ceudna an Spiorad 
Naomh : an Comhfhurtair. 

Is tuRigbna gloir ; OChriosd. 

Is tuMac siorruidh ; an Atbar. 

An uair a gabh thu ort fein an 
duine shaoradh ; cha d'rinn thu 
tair air bru na h-Oigh. 

An uair thug thu buaidh air are present. And after tliat, shall 
be said or sung, in English, the 
Hymn called Te Deum laudamus, 
daily throughout the Year. 

^\ Note, That before every Lesson 
the Minister shall say, Here be- 
ginneth such a Chapter, or Verse 
of such a Chapter, of such a Book : 
And after every Lesson, Here end- 
eth the First, or the Second, Les- 
son. 

Te Deum Laudamus. 
V1TE praise thee, God : we 
▼ t acknowledge thee to be 
the Lord. 

All the earth doth worship 
thee : the Father everlasting. 

To thee all Angels cry aloud : 
the Heavens, and all the Powers 
therein. 

To thee Cherubin and Sera- 
pbin : continually do cry, 

Holy, Holy, Holy : Lord God 
of sabaoth ; 

Heaven and earth are full of 
the majesty : of thy glory. 

The glorious company of the 
Apostles : praise thee. 

The goodly fellowship of the 
Prophets : praise thee. 

The noble army of Martyrs : 
praise thee. 

The holy Church throughout 
all the world : doth acknowledge 
thee; 

The Father : of an infinite 
majesty ; 

Thine honourable, true : and 
only Son ; 

Also the Holy Ghost: the 
Comforter. 

Thou art the King of Glory : 
Christ ; 

Thou art the everlasting Son : 
of the Father. 

When thou tookest upon thee 
to deliver man : thou didst not 
I abhor the Virgin's womb. 
I When thou hadst overcome UKNUIGH MADAINN. guin a bhais : dh'fhosgail thu 
rioghachd neamh do na h-uile 
chreidich. 

Tha thu a'd shuidh air deas 
laiinh Dhe ann an gloir an Athar. 

Tha sinn a' creidsinn gu'n d'thig 
thu ; gu bhi d' bhreitheamh oirnn. 

Air an aobhar sin tha sinn a' 
guidheadh ort, Cuidich do sheir- 
bhisich : a shaor thu le d'fhuil 
ro phriseil fein. 

Dean an aireamh maille ri d' 
Naoimh : ann an gloir shiorruidh. 

Tighearna, sabhail do shlu- 
agh agus beannuich d'oighreachd. 

Stiuir iad : agus tog suas iad 
gu siorruidh. 

la gu la : tha sinn ga d'mhol- 
adh ; 

Agus a toirt aoradh dod'ainm : 
gu brath, soaghal gun crioch. 

Deonuich O Tighearna: air 
cumail an diugh gun pheacadh. 

Thighearna, dean trocair 
oirnn : dean trocair oirnn. 

Thighearna, leigle d'throc- 
air luidhe oirnn : mar a ta ar 
n-earbsa annad. 

Thighearna, annadsa chuir 
mi m'earb-sa: na leig uamhas 
orm a choidche. 

^[ No an laoidh so : 
Senedicite, omnia opera. 

OSIBHSE uile oibre an Tigh- 
earna, beannuichibh an 
Tighearna : molaibh e, agus ar- 
daichibh e gu siorruidh. 

O sibhse Aingil an Tighearna 
beannuichibh an Tighearna : mol- 
aibh e, agus ardaichibh e gu sior- 
ruidh. 

sibhse Neamhan beannuich- 
ibh an Tighearna : molaibh e, 
ardaichibh e gu siorruidh. 

sibhse Uisgeachan a ta os- 
cionn nan speur, beannuichibh 
8 the sharpness of death : thou 
didst open the kingdom of 
heaven to all believers. 

Thou sittest at the right hand 
of God : in ths glory of the 
Father. 

We believe that thou shalt 
come : to be our Judge. 

We therefore pray thee, help 
thy servants : whom thou hast 
redeemed with thy precious 
blood. 

Make them to be numbered 
with thy saints : in glory ever- 
lasting. 

Lord, save thy people : 
and bless thine heritage. 

Govern them : and lift them 
up for ever. 

Day by day : we magnify 
thee ; 

And we worship thy Name : 
ever, world without end. 

Vouchsafe, Lord : to keep 
us this day without sin. 

Lord, have mercy upon us : 
have mercy upon us. 

Lord, let thy mercy lighten 
upon us : as our trust is in 
thee. 

Lord, in thee have I 
trusted : let me never be con- 
founded. 

II Or this Canticle : 
JBenedicite, omnia opera. 

OALL ye works of the 
Lord, bless ye the Lord : 
praise him, and magnify him for 
ever. 

ye Angels of the Lord, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Heavens, bless ye the 
Lord : praise him, and magnify 
him for ever. 

O ye Waters, that be above 
i the firmament, bless ye the MORNING 

an Tighearna : inolaibh e, agus 
ardaichibh e gu siomiidh. 

sibhse uile Chumhachdan 
an Tighearna : molaibh e, agus 
ardaichibh e gu siorruidh. 

O sibhse a Ghrian agus a 
Ghealach, bearmuichibhan Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

sibhse a Eeulta Neimhe, 
beannuichibh an Tighearna : mo- 
laibh e, agus ardaichibh e gu 
siorruidh. 

sibhse a Fhrasan agus a 
Dhriuchd, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

O sibhse a Ghaothannan Dhè, 
beannuichibh an Tighearna : mol- 
aibh e, agus ardaichibh e gu sior- 
ruidh. 

sibhse a Theine agus a 
Theas, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

sibhse a Gheamhradh agus 
a Shamhradh, beannuichibh an 
Tighearna : molaibh e, agus ard- 
aichibh e gu siorruidh. 

sibhse a Dhriuchdan agus a 
Eeothan, beannuichibh an Tigh- 
earna: molaibh e, agus ardai- 
chibh e gu siorruidh. 

sibhse a Eeothadh agus 
Fhuachd, beannuichibh an Tigh- 
earna: molaibh e, agus ardaichibh 
e gu siorruidh. 

O sibhse Eith agus a Shne- 
achd, beannuichibh an Tighearna 
molaibh e, agus ardaichibh e gu 
siorruidh. 

O sibhse Oidhcheanan agus a 
Lathachan,beannuichibh anTigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

O sibhse a Sholus agus a Dhor- 
chadas, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

sibhse a Dhealanaich agus a 
9 g B PEAYEE. 

Lord : praise him, and magnify 
him for ever. 

O all ye Powers of the Lord, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

O ye Sun, and Moon, bless ye 
the Lord : praise him, and mag- 
nify him for ever. 

ye Stars of Heaven, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Showers, and Dew, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Winds of God, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Fire and Heat, bless ye 
the Lord : praise him, and mag- 
nify him for ever. 

ye Winter and Summer, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

ye Dews, and Frosts, bless 
ye the Lord: praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Frost and Cold, bless, 
ye the Lord : praise him, air* 
magnify him for ever. 

ye Ice and Snow, bless ye 
the Lord : praise him, and mag- 
nify him for ever. 

ye Nights and Days, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Light and Darkness, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

ye Lightnings, and Clouds, 

3 URNUIGH MADAINN. Neoil, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

O beannuicheadh an Talamh 
an Tighearna : seadh, moladb se 
e agus ardaicheadh se e gu sior- 
ruidh. 

sibhse a Sbleibbtean agus a 
Bheannta,beannuicbibb an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

O sibhse uile Nithe uaine air 
an Talarnh, beannuichibh an 
Tighearna: molaibh e, agus ar- 
daichibh e gu siorruidh. 

sibhse a Thobraichean, bean- 
nuichibh an Tighearna : molaibh 
e, agus ardaichibh e gu siorruidh. 

sibhse a Fhairgeachan agus 
a Thuiltean, beannuichibh an 
Tighearna : molaibh e, agus ar- 
daichibh e gu siorruidh. 

sibhse a Mhuca-mara, agus 
gach uile ni a ghluaiseas anns na 
h-Uisgeachaibh, beannuichibh 
an Tighearna : molaibh e, agus 
ardaichibh e gu siorruidh. 

sibhse uile Eunlaith an Adh- 
air, beannuichibh an Tighearna : 
molaibh e, agus ardaichibh e gu 
siorruidh. 

sibhse uile Ainmhidhean agus 
a Spreidh, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

sibhsea Chlann nan Daoine, 
beannuichibh an Tighearna : mol- 
aibh e, agus ardaichibh e gu sior- 
ruidh. • 

beannuicheadh Israel an 
Tighearna : moladh se e, agus 
ardaicheadh se e gu siorruidh. 

O sibhse Shagairt an Tigh- 
earna, beannuichibh an Tigh- 
earna : molaibh e, agus ardaich- 
ibh e gu siorruidh. 

sibhse a Sheirbhisich an 
Tighearna, beannuichibh an 
Tighearna : molaibh e, agus ar- 
daichibh e gu siorruidh. 
10 bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

O let the Earth bless the 
Lord : yea, let it praise him, 
and magnify him for ever. 

O ye Mountains, and Hills, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

all ye Green Things upon 
the Earth, bless ye the Lord : 
praise him, and magnify him 
for ever. 

ye Wells, bless ye the 
Lord : praise him, and magnify 
him for ever. 

ye Seas, and Floods, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

ye Whales, and all that 
move in the waters, bless ye 
the Lord : praise him, and mag- 
nify him for ever. 

all ye Fowls of the air, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

all ye Beast?, and Cattle, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

ye Children of Men, bless 
ye the Lord : praise him, and 
magnify him for ever. 

let Israel bless the Lord : 
praise him, and magnify him for 
ever. 

O ye Priests of the Lord, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. 

ye Servants of the Lord, 
bless ye the Lord : praise him, 
and magnify him for ever. MORNING PRAYER. sibhse a Spioraid agus Anam- 
an nam Firein, beannuicbibh 
an Tighearna : niolaibb e, agus 
ardaichibh e gu siorruidb. 

sibhse a Dhaoine naomh agus 
iriosal aim an cridbe, beannuich- 
ibb an Tighearna : molaibh e, 
agus ardaichibh e gu siorruidh. 

Ananias, Asarias, agus a 
Mbisael, beannuichibb an Tigb- 
earna : molaibb e, agus ardaicb- 
ibh e gu siorruidh. 

Gloir do n Athair, agus do 'n 
Mhac ; agus do n Spior ad Naomh. 

Mar bha air tus, a ta nis, agus 
a bbitbeas gu brath ; saoghal gun 
crioch. Amen. 

•[f An sin leughar air an doigli cheud- 
na an dara Leasan, air a thoirt as 
an Tiomna-Nuadh. Agus an deigh 
sin, an Laoidh a leanas ; ack an 
nuair a tharlas ef ì bid air a leugh- 
adh anns an Ckaibdeil air son an 

1 at ha. no air son an t-Soisgeil air la 
Eon Bhaistidh. 

Benedictus. N". Luc i. 68. 

GU ma beannuicbte an Tigb- 
earna Dia Israeil : air son 
gu'n d' fbiosraich e, agus gu'n 
do sbaor e a shluagh. 

Agus gu'n do thog e suas 
dhuinne slainte threun : aim an 
tigh Dhaibbi oglach fein ; 

A reir mar a labhair e le beul 
f haidhibh naomh fein : a bha ann 
o thoiseach an t-saogbail ; 

A thoirt saorsa dhuinn o ar 
naimbdibb : agus o laimh na 
muinntir sin uile le'm fuathach 
sinn ; 

A choimblionadh na trocair a 
gheall e d'ar n-athraichibh : agus 
a chuimhneachadh a choimh- 
cheangail naomh fein ; 

Achoimblionadbna mionnana 
mhionnaich e d'ar n-Athar Abra- 
ham: gu'n d'tbugadh e dhuinne; 

Air dhuinn bbi air ar saoradh 
o laimh ar naimhdibh : gu'n de- 
anamaid seirbhis dha gun eagal ; 
11 * * O ye Spirits and Souls of the 
Righteous, bless ye the Lord : 
praise him, and magnify him 
for ever. 

ye holy and humble Men of 
heart, bless ye the Lord : praise 
him, and magnify him for ever. 

O Ananias, Azarias, and Mi- 
sael, bless ye the Lord : praise 
him, and magnify him for ever. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost. 

Answ. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

*fl Then shall be read in like manner 
the Second Lesson, talcen out of the 
New Testament. And after that, 
the Hymn following ; except when 
that shall happen to be read in the 
Chapter for the Day, or for the 
Gospel on Saint John Baptist's 
Day. 

Benedictus. St. Luke i. 68. 

BLESSED be the Lord God 
of Israel : for he hath 
visited, and redeemed his people ; 

And hath raised up a mighty 
salvation for us : in the house of 
his servant David ; 

As he spake by the mouth of 
his holy prophets : which have 
been since the world began ; 

That we should be saved from 
our enemies : and from the hands 
of all that hate us ; 

To perform the mercy pro- 
mised to our forefathers : and 
to remember his holy cove- 
nant ; 

To perform the oath which he 
sware to our forefather Abra- 
ham : that he would give us ; 

That we being delivered out 
of the hand of our enemies : 
might serve him without fear ; UKNUIGH MADAIKN. Ann an naonihachd agus ann 
am fireantachd 'na lathair fein : 
uile laithean ar beatha. 

Agus thusa, a leinibh, goirear 
dhiot Faidh an Ti a's airde : oir 
theid thu roimh ghnuis an Tigh- 
earna, a dh' ulluchadh a shlighe ; 

A thabhairt eolais na slainte 
d' a shluagh : air son maitbeanas 
am peacainnean. 

Tre throcair ro mhor ar Dia-ne : 
leis an d' fhiosraich an ur mha- 
dainn sinn o'n ion ad a's airde ; 

A thoirt soluis dhoibhsan a ta 
'nan suidhe ann an dorchadas, 
agus ann an sgail a' bbais : agus 
a threorachadh ar cos gu sligbe 
na sith. 

Gloir do'n Atbair, agus do'n 
Mbac; agus do'n SpioradNaomh. 

Mar bha air tus, a ta nis, agus 
a bbitbeas gu brath ; saogbal 
gun criocb. Amen. 

*H No an t-Salm so : 
Jubilate Deo. Salm c. 

OBITHIBH aoibneacb anns 
an Tighearna, atbiribb uile : 
deanaibb seirbbis do'nTigbearna 
le b-aiteas,agustbigibb 'na f hian- 
uis le gutb ciuil. 

Bitbibb cinnteach gur è 'n 
Tigbearna a's Dia ann ; is esan 
a rinn sinn, agus cba sinn fein : 
is sinne a shluagh, agus caoraicb 
ionaltraidb-san. 

O tbigibb a steacli 'na ghea- 
taibh lebreith-buidheachais, agus 
'na chuirtibb le moladb: thu- 
gaibh buidbeacbas dba, agus 
beannuicbibb 'ainm. 

Oir tba 'n Tigbearna grasmhor, 
tha 'throcair sior-mbaireannacb : 
agus fhirinn buan o linn gu linn. 

Gloir do'n Atbair, agus do'n 
Mhac; agus do'nSpioradNaomh. 

Mar bba air tus, a tanis, agns 
a bhitbeas gu brath ; saogbal gun 
crioch. Amen. 
12 In holiness and righteousness 
before him : all the days of our 
life. 

And thou, Child, shalt be call- 
ed the Prophet of the Highest : 
for thou shalt go before the face 
of the Lord to prepare his ways ; 

To give knowledge of sal- 
vation unto his people : for the 
remission of their sins, 

Through the tender mercy of 
our God : whereby the Day- 
spring from on high hath visited 
us ; 

To give light to them that sit 
in darkness, and in the shadow 
of death : and to guide our feet 
into the way of peace. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost. 

Answ. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

H Or this Psalm : 
Jubilate Deo. Psalm c. 

OBE joyful in the Lord, all 
ye lands : serve the Lord 
with gladness, and come before 
his presence with a song. 

Be ye sure that the Lord he is 
God : it is he that hath made 
us, and not we ourselves ; we 
are his people, and the sheep of 
his pasture. 

go your way into his gates 
with thanksgiving, and into his 
courts with praise : be thankful 
unto him, and speak good of his 
Name. 

For the Lord is gracious, his 
mercy is everlasting : and his 
truth endureth from generation 
to generation. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost. 

Answ. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. MORNING PRAYER. H An sin canar no theirear Creud 
nan AbsloL leis a" Mhinisteir agus 
L j is an t-shtagWnan srasamh : Ach 
amhani air na laithibh air an cPor- 
duicheadh Creud an 2V. Athanasins 
a hhi air a leughadh. 

C RE IDE AM aim Dia aim 
t-Athair Uile-chumhachd- 
ach, Cruthadair Neamh agus 
Talmhainn : 

Agus aim an Iosa Criosd aon 
Mhae-san ar Tighearna ; A 
gfeabhadh leis an Spiorad Naomh, 
a rugadh le Muire an Oigh, a 
dh' f huiling fo Phontuis Pilat, a 
cheusadh, a fhuair bàs, agus a 
dh'adhlaiceadh : Chaidh e sios 
do dh'Ifrinn ; Air an treas là 
dh'eirich e rìs o na mairbh : 
Cbaidh e suas gu Neamh, Agus 
tha e 'n a shuidhe air deas laimh 
Dhè an t-Athair Uile-chunih- 
acbdach ; As an sin tbig e thoirt 
breth air na beothaibh agus air 
na mairbh. 

Creideam anns an Spiorad 
Naomh ; An Eaglais Naomh 
Chiotchionn ; An Comh-cho- 
munn nan Naomh ; Am maithe- 
anas pheacainnean, An aiseirigh 
a' chuirp, Agus a' bheatha 
shiorruidh. Amen. 
U Agus an dèigh sin, na h- Urnuigh- 
ean so a leanas, an sluagh uile gu 
cràbhach air an glùinibh ; «' Mi- 
nisteir an toiseach ag ràdh le guth 
ard. 

Gu robh an Tighearna maille 
ribh : 

Freag. Agus maille ri d' Spio- 
rad-sa. 

Ministeir.De&n&m&ìà urnuigh . 
A Thighearna, dean tròcair 
oirnn. 

A Ckriosd dean trbcair oirnn. 
A Thighearna, dean tròcair 
oirnn. 

•jf An sin their a" 1 Ministeir, an Cleir- 
èacli, agus an Sluagh, Urnuigh an 
Tighearna le guth ard. 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d' Ainm. 
13 IT Then shall be sung or said the 
Apostles' 1 Creed by the Minister and 
the People, standing: except only 
such Days as the Creed of Saint 
Athanasius is appointed to be read. 

I BELIEVE in God the 
Fafclier Almighty, Maker of 
heaven and earth : 

And in Jesus Christ his only 
Son, our Lord; Who was con- 
ceived by the Holy Ghost, Born 
of the Virgin Mary, Suffered 
under Pontius Pilate, Was cru- 
cified, dead, and buried : He 
descended into hell ; The third 
day he rose again from the 
dead : He ascended into heaven, 
And sitteth on the right hand 
of God the Father Almighty ; 
From thence he shall come to 
judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost ; 
The holy Catholic Church; The 
Communion of Saints ; The For- 
giveness of Sins ; The Resurrec- 
tion of the Body, And the Life 
everlasting. Amen. 

% And after that, these Prayers fol- 
lowing, all devoutly kneeling ; the 
Minister first pronouncing with a 
loud voice, 

The Lord be with you : 

Answ. And with thy spirit. 

Minister. Let us pray. 
Lord, have mercy upon us. 

Christ, have mercy upon us. 
Lord, have mercy upon us. 

If Then the Minister, Clerks, and Peo- 
ple, shall say the Lord's Prayer 
with a loud voice. 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy UENUIGH MADAINN. Tkigeadh do rioghachd. Deanar 
do thoil air an talamh, mar thatar 
a' deanamh air neamh ; Thoir 
dhuinn andiugh arn-aran lathail. 
Agus maith dhuinn ar ciontain- 
nean, mar a mhaitheas sinne 
dhoibhsan a ta ciontachadh 'nar 
n-aghaidh. Agus na leig am 
buaireadh sinn ; Ach saor sinn o 
olc. Amen. 

^1 An sin their a Ministeir, na 
sheasamh, 

O Thighearna, taisbein dhuinn 
do thròcair. 

Freag. Agus deonuich dhuinn 
do shlainnte. 

3£in. Thighearna, sabhail a 
Bhan-righ. 

Freag. Agusèisd ruinn gutro- 
caireach an uair a ghairmeas sinn 
ort. 

Mm. Sgeadaich do Mhinis- 
teirean le fireantachd ; 

Freag. Agus dean do shluagh 
taghta fein aoibhneach. 

Min. Thighearna, sabhail 
do shluagh. 

Freag. Agus beannuich d'oigh- 
reachd fèin. 

Min. Thoir sith r' ar linn-ne, 
Thighearna. 

Freag. Do bhrigh nach 'eil 
neach air bith eile a ta cogadh air 
ar son, ach thusa amhàin, O Dhè. 

Min.ODhè, glan arcridheach- 
an an taobh a stigh dhinn. 

Freag. Agus na tabhair uainn 
do Spiorad Naomh. 

An sin leanaidh tri [Gearr-ur- 
nuighean] Guidhean-Cruinnichte an 
cud aon diubh air son an La; a 
ilia cuideachd air a h-orduchadh aig 
a Chomunachadh ; an dara li-aon 
air son Sith ; agus an treas aon air 
son Gràis gu heatlia a chaitheadh gu 
math. Agus chan atharraichear a 
choidhehe an dà Ghuidhe mu dheir- 
eadh, ach iha iad ri an ràdh aig 
Urnuigh na Madainn, gach ta rè 
na btiadima, mar a leanas; agus 
ail sluagh idle air an glùinibh. Name. Thy kingdom come ; 
Thy will be done in earth, as it 
is in heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive 
us our trespasses, as we for- 
give them that trespass against 
us. And lead us not into temp- 
tation ; But deliver us from evil. 
Amen. 

^1 Then tlie Priest standing up, shall 
say, 

Lord, shew thy mercy upon 
us. 

Ansiu. And grant us thy sal- 
vation. 

Friest. Lord, save the 
Queen. 

Answ. And mercifully hear us 
when we call upon thee. 

Priest. Endue thy Ministers 
with righteousness. 

Answ. And make thy chosen 
people joyful. 

Priest. Lord, save thy 
people. 

Answ. And bless thine inheri- 
tance. 

Priest. Give peace in our time, 
OLord. 

Answ. Because there is none 
other that fighteth for us, but 
only thou, God. 

Priest. God, make clean 
our hearts within us. 

Answ. And take not thy Holy 
Spirit from us. 

TJicn shall follow three Collects; 
the first of the Day, which shall be 
the same that is appointed at the 
Communion : the second for Peace; 
the third for Grace to live well. And 
the two last Collects shall never 
alter, but daily be said at Morning 
Prayer throughout all the Year, as 
followeth ; all kneeling. MORXIXG PRAYER, An dara Quid he, air son Sit/i. 

ODHE, is tu ughdair na sith, 
agusan ti aig bheil gràdhdo 
rèite,ann eolas bhi agaiun ort tha 
air beatha shiorruidh a' seasamh, 
is saorsainn iomlan do sheirbhis; 
Dion sinnedosheirbhisiehunihail 
ann an uile ionsnidhibh arnainih- 
dean ; chnm nach bithidh eagal 
neart eascairdean air bith oirnne 
a tha 'g earbsa gu cinnteach ann 
do dhidean. tre cnmhachd Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 
An treas GuidJie.air son Grais. 
THIGH EARN A, ar 
n-Athairnèanihaidh, a Dhe 
Uile-ehumhachdaichagusmhair- 
eannaich, a thng shin gu sabh- 
ailte gu toiseach an là 'n diugb ; 
Dion sinn ann le d' nib òr chumh- 
achd ; agus deonuich nach tuit 
sinn ann am peacadh air bith air 
an là so ; agus nachruith sinn ann 
gnè air bith do chunnart; ach 
gu'm bi ar n-uile dbeanadais air 
an stiuradh le d' riaghailt sa, 
chum gu n deanamaid do ghnàth 
an ni sin a ta firinneach ann d' 
shealladh, tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

"f[ Ann Comh-cIiuideacMaibh agus 
IonadaiLh far an seinn iad, an so 
leanaidh an Laoidh. 

*\ An sin tJia na cuig Urnuighean so 
a ta leaniuinn, r' an radii an so, aeli 
an uair a ilia an Laoidhdhiann ri 
leughadh ; agus an si?i cha'n *cV r 
an leughadh dhiubh ach an dithis 
dheireanach, mar a tha iad air an 
suidheachadh. 

JJrnuigli air son JSfòrachd 
na Ban-High. 
f\ THIGHEARXAam-Ath- 
\-7 air neamhaidh, ard agus 
cunihachdach.Righ na n righrean, 
Tighearna nan tighearnan, aon 
Fhearriaghlaidh phrionnsan, a 
tha o d' chathair-rioghail a* 
coimhead na h-uile a tha 'n cònih- 
nuidh air talamh ; Gu ro chridheil 
15 I TJie second Collect, for Peace. 
f \ GOD, who art" the author 

I of peace, and lo^er of con- 
cord, in knowledge of whom 
standeth our eternal life, whose 
service is perfect freedom ; De- 
fend us, thy humble servants, in 

! all assaults of our enemies ; that 
we surely trusting in thy de- 
fence, may not fear the power 

; of any adversaries, through the 
might of Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The third' Collect, for Grace. 

OLORD, our heavenly Fa- 
ther, Almighty and ever- 
lasting God, who hast safely 
brought us to the beginning of 
this day : Defend us in the same 
with thy mighty power; and 
grant that this day we fall into 
no sin, neither run into any 
kind of danger; but that all 
our doings may be ordered by 
thy governance, to do always 
that is righteous in thy sight, 
through Jesus Christ our Lord. 
I Amen. In Quires and Places where they 
sing, loere followeih ilie Anthem. 

*[\ Then these five Prayers following 
are to he read here, except ichen the 
Litany is read ; and tlten only the 
two last are to be read, as they are 
t/iere placed. A Prayer fur the Queens 
Majesty. 
f\ LORD our heavenly Father, 
\-J high and mighty, King of 
kings, Lord of lords, the only 
Ruler of princes, who dost from 
thy throne behold all the dwell- 
ers upon earth ; Most heartily we 
beseech thee with thy favour to 
behold our most gracious Sove- UJRNUIGH MADAINN. guidheamaid ort tliu clioimhead 
le d' dheagh-ghean air ar n- 
Uachdaran ro-ghrasail ar Ban- 
YÌghBHICTORIA, agus mar so 
lion i le gras do Spioraid Naoimb, 
chum gu'n lub i do glmath gu d' 
thoil, agus gu'n gluais i ami d' 
shlighe : Sgeadaich i gu pailt le 
tiodhlacaibh nèamhaidh ; deon- 
uicbdhibeathabbuan annslainte 
agus arm saibhreas ; neartaich i a 
dh' fhaotainn buaidh agus lamh- 
anuaehdair air a naimhdibh uile, 
agus fadheoidh, an dèigh na 
baathaso, ga'm faigbeadh iaoibh- 
n eas agus sonas siorruidh , tre losa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

Urnuigh air son an Teaghlaich 
Rioghail. 

DUE Uile-chumhachdaich, 
tobar nan uile mhaitheas, 
tha sinn gu h-umbail a'guidheadh 
ort thu bheannuchadh Albert 
ImhearPrionn&a. Uilse, agus Ban 
Phrionnsa Uilse, agus anTeaghl- 
ach Eioghail uile : Sgeadaich iad 
le d' Spiorad Naomh ; dean saibhir 
iad le d' ghràs nèamhaidh ; soir- 
bhich leo leis gach uile shonas ; 
agus thoir iad gu d' rioghachd 
mhaireannaich tre Tosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

Urnuigh arson na Cleir agus an 
t-Sluaigk. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, a ta t- 
aonar ag oibreachadh miorbhuil- 
ean mora ; Cuir a nuas air ar 
n-Easbuigibh agus air ar Minis- 
teribh, agus air gach uileChoimh- 
thionalaibh a ta fo'n curam, 
Spiorad slàinteil do ghràis : Agus 
chum 's gu fior thoilich iad thu, 
doirt a nuas orra gnàthdhriuchd 
do bheannuchaidh. Deonuich so, 
O Thighearna, air son onair ar 
Fear-tagraidh agus ar n-Eadar- 
mheadhonair losa Criosd. Amen. 
16 reign Lady, Queen VICTORIA; 
and so replenish her with the 
grace of thy Holy Spirit, that 
she may alway incline to thy 
will, and walk in thy way : 
Endue her plenteously with 
heavenly gifts; grant her in 
health and wealth long to live ; 
strengthen her, that she may 
vanquish and overcome all her 
enemies ; and finally, after this 
life, she may attain everlasting 
joy and felicity ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. A Prayerfor the Royal Family. 

ALMIGHTY God, the foun- 
tain of all goodness, we 
humbly beseech thee to bless 
Albert Edward, Prince of 
Wales, the Princess of Wales, 
and all the Royal Family: En- 
due them with thy Holy Spirit; 
enrich them with thy heavenly 
grace ; prosper them with all hap- 
piness ; and bring them to thine 
everlasting kingdom ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. A Prayerfor the Clergy and 
People. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, who alone workest 
great marvels; Send down upon 
our Bishops and Curates, and all 
Congregations committed to 
their charge, the healthful Spirit 
of thy grace ; And that they may 
truly please thee, pour upon 
them the continual dew of thy 
blessing. Grant this, Lord, 
for the honour of our Advocate 
and Mediator, Jesus Christ. 
Amen. EVENING PRAYER. UrniiigJi leNaomh Chrisostom. 

DHE Uile-chmnhachdaich, a 
thug dhuinn gràs anus an àui 
so ar n-achanaich ghnathaichte a 
dheanamh riut le aonrun ; agus a 
ta gealltuinn, an uair a chruin- 
nicheas dithisnotriuiran ceann a 
chèile ann d' Ainm, gun d' thoir 
thu dhoibh an iarrtais : Coinih- 
liona nis, OThighearna,miannan 
agus iarrtais do shèirbhisich, mar 
is ro fheumail dhoibh ; a' deonu- 
chadh dhuinn anus an t-saoghal 
so eòlas air d' fhirinn, agus amis 
an t-saoghal a ta ri teachd a' 
bheatha mhaireannach. Amen. 
2 Cor. xiii. 14. 

GRAS ar Tighearna Iosa 
Criosd, agus Gràdh Dhe, 
agus comhchomunn an Spioraid 
Naoimh, gun robh, maille ruinn 
uile gu siorruidh. Amen. A Prayer of St. Chrysostom. 

ALMIGHTY God, who hast 
given us grace, at this time, 
with one accord to make our 
common supplications unto thee ; 
and dost promise, that when two 
or three are gathered together in 
thy Name, thou wilt grant their 
requests : Fulfil now, O Lord, the 
desires and petitions of thy ser- 
vants, as maybe most expedient 
for them ; granting us in this 
world knowledge of tlry truth, 
and in the world to come life 
everlasting. Amen. 

2 Cor. xiii. 14. 

THE grace of our Lord Jesus 
Christ, and the loveof God, 
and the fellowship of the Holy 
Ghost, be with us all evermore. 
Amen. An so tha Ordugh Urnuigli na Maidne a 1 criochnachadh fad na Bliadhia. AN T-OEDUCH GtT 

URNUIGH FE AS G AIR 

GACH LA, FAD NA BLIADHNA. 

*i\ Aig toiseacJt na Urnuigli Fheasgair, leugliaidh a 1 Ministeir le guth ard, aon, 
no tuille do na earrannaiòh so de na Scriobtuiribh sin a leanas ; agus an 
sin their è an ni sin a ta scnobhta an deigh nan earrannaibh ceudna. THE OEDEE FOE 

EVENING PRAYER 

THROUGHOUT THE TEAR. 

At the beginning of Evening Prayer, the Minister shall read with a loud 
voice some one or more of these sentences of the Scriptures that follow ; and 
tìten he shall say that which is written after the said sentences. 

AN uair a philleas an t-ain- I V17HEN the wicked man 
gidh air falbh o aingidh- j T ? turneth away from his 
eachd a chuir è 'n gniomh, agus wickedness that he hath com- 
17 UKNUIGH FEASGAIR. a ni è an ni a ta dligheach agus 
ceart, gleidhidh sè 'anara beo. 
Msec, xviii. 27. 

Tha mi ag aideachadh m' eusa- 
ontais, agus tha mo pheacadh a' 
m' lathair a ghnath. Salm li. 3. 

Eoluich do ghnuis o m' pheac- 
aibh, agus dubh as m' ea-cearta 
gu lèir. Salm li. 9. 

Is iad ìobairtean Dhè spiorad 
brùite : air cridhe briste agus 
brùite, Dhè, cha dean tbusa 
tàir. Salm li. 17. 

Reubaibh'ur cridhe, agus ni 
h-e'ur n-eudach ; agus pillibh 
ris an Tighearna bhur Dia : oirtha 
e tròcaireach agus iochdmhor, 
mall a chum feirge, agus lan do 
chaomhalachd, agus gabhaidh è 
aithreachas mu 'n olc. Joel ii. 13. 

D'on Tighearna ar Dia buinidh 
tròcairean agus maitheanais, ge 
do rinn sinne ar a mach na agh- 
aidh : ni mò thug sinn gèill do 
ghuth an Tighearna ar Dia, a 
chum gluasad na reachdaibh a 
chuir è romhainn. Dan. ix. 9, 10. 

Thighearna, cronuich mi, 
ach ann an tomhas, ni h-ann a' 
d' chorruich air eagal gu cuir 
thu as domh. Ier. x. 24. 

Deanaibh aithreachas : oir a 
ta rioghachd nèimhe am fogus. 
N. Matth. iii. 2. 

Eiridh mi, agus theid mi dh' 
ionnsuidh m' athar,agus their mi 
ris, Athair, pheacaich mi an agh- 
aidh fhlaitheanais, agus a'd làth- 
air-sa, agus cha'n f hiu mi tuil- 
leadh gu'n goirte do mhac-sa 
dhiom. N. Luc xv. 18, 19. 

Na d' thig ann am breitheanas 
le d' òglach, oir ann ad f hianuis 
cha 'n fhireanaichear duine beo 
air bith. Salm cxliii. 2. 

Ma their sinn nach eil peacadh 
againn, tha sinn 'gar mealladh 
fèin, agus cha'n 'eil an fhirinn 
annainn, Ach ma dh' aidicheas 
sinn ar peacainnean tha esan fi- 
18 mitted, and doeth that which is 
lawful and right, he shall save 
his soul alive. Mzek. xviii. 27. 

I acknowledge my transgres- 
sions, and my sin is ever before 
me. Psalm li. 3. 

Hide thy face from my sins, 
and blot out all mine iniquities. 
Psalm li. 9. 

The sacrifices of God are a 
broken spirit : a broken and a 
contrite heart, O God, thou wilt 
not despise. Psalm li. 17. 

Rend your heart, and not 
your garments, and turn unto 
the Lord your God : for he is 
gracious and merciful, slow to 
anger, and of great kindness, 
and repenteth him of the evil. 
Joel ii. 13. 

To the Lord our God be- 
long mercies and forgivenesses, 
though we have rebelled against 
him : neither have we obeyed 
the voice of the Lord our God, 
to walk in his laws, which he 
set before us. Dan. ix. 9, 10. 

Lord, correct me, but with 
judgment : not in thine anger, 
lest thou bring me to nothing. 
Jer. x. 24. Psalm vi. 1. 

Eepent ye: for the kingdom 
of heaven is at hand. St. Matt. 
iii. 2. 

1 will arise, and go to my 
father, and will say unto him, 
Father, I have sinned against 
heaven, and before thee, and 
am no more worthy to be called 
thy son. St. Luke xv. 18, 19. 

Enter not into judgment with 
thy servant, O Lord ; for in thy 
sight shall no man living be 
justified. Psalm cxliii. 2. 

If we say that we have no sin, 
we deceive ourselves, and the 
truth is not in us : but, if we 
confess our sins, He is faithful 
and just to forgive us our sins EVENING PRAYER. rinneach agus ceart, chum ar pea- 
cainnean a mhaitheadh dhuinn, 
agus ar glanadh o gach uile neo 
fhireantachd. 1 N. loin i. 8, 9. 

BHRAITHREAN ro-ion- 
mhuinn,tha'nScriobtuir'gar 
brosnuchadh aim an iomad aite, 
a dh' aithneachadh agus a dh' 
aideachadh ar peacainnean agus 
ar n-aingidheackd lionmhor ; 
agus nach bu chòir dhuinn a bhi 
'gan ceiltinn no 'gan sgàileadh 
ann an làthair Dhè Uile-chumh- 
achdaich ar n-Athairneamhaidh ; 
ach an aideachadh le cridhe umh- 
ail, iosal, aithreach agus iriosal, 
chumgu'mfaigheamaid maithea- 
nas annta tre a mhaitheas agus 
a thròcair shiorruidh. Agus ged 
bu chòir dhuinn, anns gach uile 
am, ar peacainnean gu h-ùmhail 
aideachadh, ann an làthair Dhe ; 
gidheadh is còir dhuinn gu ro- 
araid sin a dheanamh, a uair a 
chruinnicheas agus athig sinnan 
ceann a chèile, thoirt buidheach- 
ais dha air son nan sochairibh 
mora a fhuair sinn o laimh, a 
chùr suas a mholaidh ro-oirdh- 
eirc, a dh' eisdeachd fhocail ro- 
naoimh, agus a dh' iarruidh nan 
nithe sin a tha iomchuidh agus 
f eumail air son a'chuirp cho mhath 
agus air son an anama. Air an 
aobhar-sin, tha mi guidheadh 
agus ag achanuich oirbhse uile, 
a tha 'n so làthair, mise chornh- 
imeachd, le cridhe glan, agus le 
guth ùmhail, gu cathair a' ghràis 
nèamhaidh, ag ràdh, am dheigh. 

H Aidmlieil choitcliionn re radii leis 

a choimhtlivmal gu h-iomlan, an 

deigh a' Mhinisteir, uile air an 
gluinibh. 

ATHAIR, uile-chumhach- 
daich agus ro-thròcairich, 
chaidh sinn a' mearachd agus air 
seacharan o d' shlighibh mar 
chaoirich chaillte. Lean sinn and to cleanse us from all un- 
righteousness. 1 St. John i. 8, 
9. 

DEARLY beloved brethren, 
the Scripture moveth us 
in sundry places to acknowledge 
and confess our manifold sins 
and wickedness ; and that Ave 
should not dissemble nor cloke 
them before the face of Almighty 
God our heavenly Father ; but 
confess them with an humble, 
lowly, penitent, and obedient 
heart; to the end that we may 
obtain forgiveness of the same, 
by his infinite goodness and 
mercy. And although we ought 
at all times humbly to acknow- 
ledge our sins before God ; yet 
ought we most chiefly so to 
do when we assemble and meet 
together to render thanks for 
the great benefits that we have 
received at his hands, to set 
forth his most worthy praise, to 
hear his most holy Word, and 
to ask those things which are 
requisite and necessary, as well 
for the body as the soul. Where- 
fore I pray and beseech you, as 
many as are here present, to 
accompany me with a pure heart, 
and humble voice, unto the 
throne of the heavenly grace, 
saying after me : % A general Confession^ to be said of 
the whole Congregation, after the 
Minister, all kneeling. 

A LMIGHTY and most mer- 
xjL ciful Father ; We have 
erred and strayed from thy ways 
like lost sheep. We have fol- 
lowed too much the devices and 19 URNUIGII FEASGAIR. tuille's fada innleachdan agus 
mi an nan ar cridheachan fèin. 
Chiontuich sinn an aghaidh do 
laghannan naomh. Dli'fhag 
sinn gu' deanamh na nithe sin bu 
chòir dhuinn a dheanamh, agus 
rinn sinn na nithe sin nach bu 
chòir dhuinn a dheanamh, agus 
cha'n 'eil slàinte annainn. Ach 
dean thusa, Thighearna, tròc- 
air oirnn, ciontaich thruagh. 
Caomhain iadsan, O Dhe, a ta'g 
aideachadh an lochdann, gabh 
air àn ais a mhuinntir a ta aith- 
reach : A reir do gheallainnibh 
air a' nochdadh do'n chinne dao- 
ine annlosaCriosd ar Tighearna. 
Agus deònuich,0 Athair ro thro- 
cairich, air a sgàth-san,gun caith 
sinn a so suas beathadhiadhaidh, 
ionraic, agus mheasarra, Chum 
glòir d' ainm naomh. Amen. 

H Am Fuasgladh, na Maitheanas 
plieacainnean, ri labhairt leis an 
t-Sagart ''na aonar, ''na sheasamh ; 
an Sluagh fatliast air an gluinibh. 

DIA Uile-Chumhachdach, 
Athair ar Tighearna Iosa 
Criosd, leis nach miann bàs peac- 
aich, ach leis an fhearr è phil- 
leadh o 'aingidheachd, agus a bhi 
beo ; agus a thug cumhachd agus 
aithne d'a Mhinisteiribh, fuas- 
gladh agus maitheanas peacaidh 
a nochdadh agus a chuir an cèill 
d'a shluagh air dhoibh a bhi fior 
aithreach: Tha esan a' toirt mai- 
theanas agus fuasgladh dhoibhsan 
uile a tha fior aithreach, agus 
gun cheilg a creidsinn a shoisgeil 
naoimh. Air an aobhar sin, 
guidheamaid air gu'n deonuich è 
dhuinn fior aithreachas, agus a 
Spiorad Naomh ; chum gu'm bi 
na nithe a ta sinn a deanamh 
annsanàmsotaitneachdha; agus 
gum bi a chuid eile d'ar beatha 
an deigh so fior-ghlan agus 
naomh ; chum fa-dheoidh gu'n d' 
20 desires of our own hearts. We 
have offended against thy holy 
laws. We have left undone 
those things which we ought to 
have done; And we have done 
those things which Ave ought 
not to have done ; And there is 
no health in us. But thou, O 
Lord, have mercy upon us, mi- 
serable offenders. Spare thou 
them, O God, which confess 
their faults. Restore thou them 
that are penitent ; According to 
thy promises declared unto man- 
kind in Christ Jesu our Lord. 
And grant, most merciful 
Father, for his sake ; That we 
may hereafter live a godly, 
righteous, and sober life, To 
the glory of thy holy Name. 
Amen. IT The Absolution, or Remission of 
Sins, to be pronounced bp the 
Priest alone, standing; the People 
still kneeling. 

ALMIGHTY God, the Fa- 
ther of our Lord Jesus 
Christ, who desireth not the 
death of a sinner, but rather 
that he may turn from his 
wickedness, and live ; and hath 
given power, and commandment, 
to his Ministers, to declare and 
pronounce to his people, be- 
ing penitent, the Absolution 
and Remission of their sins : 
He pardoneth and absolveth all 
them that truly repent, and un- 
feignedly believe his holy Gos- 
pel. Wherefore let us beseech 
him to grant us true repent- 
ance, and his holy Spirit ; that 
those things may please him, 
which we do at this present ; 
and that the rest of our life 
hereafter ma} 7 be pure and 
holy ; so that at the last we 
may come to his eternal joy ; EVENING PRAYER. thigsinng'a aoibhneas siorruidh, 
trid Iosa Criosd ar Tighearna. 

Freagraidh an sluagh an so agus 
an deigh gacli Urnuigh eile, Amen. 
T\ An sin theid a 1 Ministeir air a 
ghluinibh, agus their e Urnuigh an 
Tighearna le guth ard, an sluagh 
cuideachd air an gluinibh, agus ag 
radii maVle ris, araon an so. agus 
anns gach aite eite, aile am bheil i 
air a gnathackadh anns an t-seir- 
bheis Dhiadhaidh. 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d' Ainm ; 
Thigeadh do rioghachd ; Deanar 
do thoil air an talamh, Mar tha- 
tar a' deanamh air neamh : Their 
dhuinn an diugh ar n-aran lath- 
ail ; Agus maith dhuinn ar cion- 
tainnean, Mar a mhaitheas sinne 
dhoibh-san ata ciontachadh 'nar 
n-aghaidh ; Agus na leig am 
buaireadh sinn ; Ach saor sinn o 
olc ; Oir is leat-sa an rioghachd, 
agus an cumhachd, agus a' 
ghlòir, gu siorruidh, agus gu 
siorruidh. Amen. 

% An sin their e mar an ceudna, 
O Thighearna, fosgail thusa ar 
bilean. 

Freag. Agus taisbeinidh ar 
beul do mboladh. 

Min. O Dhe, dean cabhag d'ar 
saoradh. 

Freag. O Thighearna, greas 
g' ar comhnadh. 

An so, air dhoihh uile bid n'an 
seasamh suas, their un Sagart. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'n SpioradNaomh. 

Freag. Mar bhaairtùs, atanis, 
agus a bhitheas gu bràth ; sao- 
ghal gun crioch. Amen. 

Min. Molaibh an Tighearna. 

Freag. Biodh ainm an Tigh- 
earna air a moladh. 

H An sin tlieirear no canar na Sailm 
anns an riaghailt anns am bheil iad 
air an ordnclaulh. An sin Leasan 

21 through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

U The People shall answer here, and 
at the end of all oilier Prayers, 
Amen. 

U Then tlie Minister shall kneel, 
and say the Lord s Prayer with an 
audible voice ; the People also kneel- 
ing, and repeating it with him, both 
here, and wheresoever else it is used 
in Divine service. 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name. Thy kingdom come, 
j Thy will be done on earth, as it 
is in heaven. Give us this day 
i our daily bread. And forgive 
us our trespasses, as we for- 
j give them that trespass against 
I us. And lead us not into temp- 
tation ; But deliver us from 
evil : For thine is the king- 
dom, The power, and the 
glory, For ever and ever. 
Amen. % Then likewise he shall say, 
Lord, open thou our lips. 

Answ. And our mouth shall 
shew forth thy praise. 

Priest. O God, make speed 
to save us. 

Answ. Lord, make haste 
to help us. 

Here all standing up, the Priest 
shall say, 

Glory be to the Father, and to 
the Son: and to the Holy Ghost; 

Ansiv. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

Priest. Praise ye the Lord. 

Answ. The Lord's Xaine be 
praised. 

*I Then shall be said or sung the 
Psalms in order, as they are ap- 
pointed. Then a Lesson of the Old UBNUIGH FEASGAIR. as an t-Sean tiomnadh, mar a tha 
air orduchadh, agus an d'tigli sin, 
Magnificat, {no Laoidh Muire an 
Oigh Bheannuichte) ann Gaelic, 
mar a leanas. 

Magnificat. N. Luc i. 46. 

ATA m'anam ag ard-mholadh 
an Tighearna : agus a ta mo 
spiorad a' deanamh gairdeachais 
ann an Dia mo Shlanuighear. 

Do bhrigh gu'n d'amhairc è : 
air staid iosail a bhan-oglaich. 

Oir feueh, o so suas ; goiridh 
gach linn beannuichte dhiom. 

Do bhrigh gu'n d'rinn an Ti 
a ta cumhachdach nithe mora 
dhomh : agus is naomh ainm. 

Agus a ta a thròeair-san o linn 
gu linn : do'n dream air am bheil 
eagal. 

Nochd è neart le ghairdean : 
sgap è na h-uaibhrich ann an 
smuaintibh an cridhe fein. 

Thug è nuas na daoine cumh- 
achdach o'n aitibh-suidhe : agus 
dh'ardaich e iadsan a bha iosal, 
agus seimh. 

Lion e an dream a bha acrach 
le nithibh math : agus chuir e 
uaith na daoine saibhir falamh. 

Einn e còmhnadh ri Israel òg- 
lach fein ann an cuimhneachadh 
athròcair: mar a gheall e d'ar n- 
athraichibh, do Abraham agus 
d'a shliochd gu bràth. 

Glòir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'nSpioradNaomh. 

Mar a bha air tùs, a ta nis, 
agus abhitheas gu bràth : saoghal 
gun crioch. Amen. 

U No on t-Salm so ; ach air dnaoili- 
amli La-deug do'n Mhios, an uair 
a theirear e ami an gnath riaghailt 
nan Salm. 

Canlate Domino. Salm xcviii. 
SEINNIBH do'n Tigh- 
earna laoidh nuadh: oir mm è nithe iongantach. 
22 Testament, as is appointed. And 
after that, Magnificat (or the Song 
of the blessed Virgin Mary) in 
English, as followeth. 

Magnificat. St. Luhe i. 46. 

MY soul doth magnify the 
Lord : and my spirit hath 
rejoiced in God my Saviour. 

For he hath regarded: the 
lowliness of his handmaiden. 

For, behold, from henceforth : 
all generations shall call me 
blessed. 

For he that is mighty hath 
magnified me : and holy is his 
Name. 

And his mercy is on them that 
fear him : throughout all gene- 
rations. 

He hath shewed strength with 
his arm : he hath scattered the 
proud in the imagination of their 
hearts. 

He hath put down the mighty 
from their seat: and hath ex- 
alted the humble and meek. 

Hehath filled the hungry with 
good things : and the rich he 
hath sent empty away. 

He remembering his mercy, 
hath holpen his servant Israel : 
as he promised to our fore- 
fathers, Abraham and his seed, 
for ever. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost. 

As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 
without end. Amen. 

Or else this Psalm ; except it he on 
the Nineteenth Day of the Month, 
when it is read in the ordinary 
course of the Psalms. 

Cantate Domino. Psalm xcviii. 

OSIXG unto the Lord a new 
song: for he hath done 
marvellous things. EVENING PRAYER. Thug a dheas làmh, agus a 
ghairdean naornh; buaidh a mach 
dha fein. 

Thaisbean an Tighearna a sblà- 
inte ; 'an sealladh nan cinneach 
dh' fhoillsich è' fhìreantachd. 

Chuimhnich è a throcair agus 
fhirinn do theaghlach Israeil : 
agus chunnaic uile chriochan na 
talmiiainn slainte ar De-ne. 

Togaibh iolach ait do'n Tigh- 
earna, a thirean uile : togaibh 
bhur guth, deanaibhgairdeachas, 
agus seinnibh cliu. 

Molaibh an Tighearna air a' 
chlairsaich ; seinnibh air a'chlar- 
saich le sailm breith-buidhea- 
chais. 

Le trompaidibh cuideachd 
agus le dudaichibh : O taisbeanibh 
sibh fein aoibhneach an lathair 
an Tighearna an Eigh. 

Deanadh an f hairg fuaim, agus 
gach ni ata innte : an cruinne-ce 
agus iadsan atachomhnuidh ann. 

Buaileadh na tuiltean am ba- 
san, agus deanadh na beannta 
luathghaire le cheile an lathair 
an Tighearna; oirtha e a'teachd 
a thoir breth air an talamh. 

Bheir e breth air an talamh am 
fireantachd agus air na sloigli an 
ceartas. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac ; agus do'n SpioradNaomh. 

Mar a bha air tùs, a ta nis, 
agus abhitheasgubrath: saoghal 
gun crioch. Am?n. 

"il An sin Leasan as an Tiumna- 
Nuadh. mar ata è orduicMe. Agus 
an deigh sin Nunc dhnittis {no 
Laoidh Shimeon) an Gaelic, mar 
a leanas. 

Nunc dhnittis. N. Luc ii. 29. 

A NIS, a Thighearna, a ta thu 
leigeadh do d' sheirbhiseach 
siubhal an sith : a rèir d'fhocail. 
23 With his own right hand, and 
with his holy arm : hath he got- 
ten himself the victory. 

The Lord declared his salva- 
tion : his righteousness hath he 
openly shewed in the sight of the 
heathen. 

He hath remembered his mer- 
cy and truth toward the house of 
Israel : and all the ends of the 
world have seen the salvation of 
our God. 

Shew yourselves joyful unto 
the Lord, all ye lands : sing, re- 
joice, and give thanks. 

Praise the Lord upon the 
harp : sing to the harp with a 
psalm of thanksgiving. 

With trumpets also and 
shawms : shew yourselves 
joyful before the Lord the King. 

Let the sea make a noise, and 
all that therein is : the round 
world, and they that dwell 
therein. 

Let the floods clap their 
hands, and let the hills be joy- 
ful together before the Lord : 
for he cometh to judge the 
earth. 

With righteousness shall he 
judge the world : and the people 
with equity. 

Glory be to the Father, and to 
the Son: and to the Holy Ghost; 

As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 
without end. Amen. 

^1 Then a Lesson of the New Testa- 
ment, as it is appointed. And 
after that, Nunc dimittis {or the 
Soirg of Symeon), in English, as 
followeth. 

Nunc dimittis. St. Luke ii. 29. 
T OED, now lettest thou thy 
JL^ servant depart in peace: 
according to ih.j word. URNUIGH FEASGAIR. Oir chunnaic mo shùilean : do 
shlàinte, 

A dh' ulluich thu : roimh 
ghrmis nan uile shluagh ; 

Solus a shoillseachadh nan 
Cinneach: agus gloir do shluaigh 
Israeil. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'nSpioradNaomh. 

Mar a bha air tus, a ta nis, 
agus a bhitheas gu bràth : sao- 
ghal gun crioch. Amen. 
11 A T o an t-Salm so ; ach air an Dara 
la deug do'n Mhios. 

JDens misereatur. Salm lxvii. 

GU 'N deanadh Dia trocair 
oirnn , agus gu' m beannuich- 
eadh e sinn : agus gu d' thugadh 
e air aghnùis dealrachadh oirnn, 
agusgu'n deanadh è trocair oirnn; 

Chum gu'n aithnichear do 
shlighe air an talamh: do shlàinte 
shòlasach am measg nan uile 
chinneach. 

Moladh na slòigh thu, Dhe : 
seadh, moladh na slòigh uile thu. 

deanadh na cinnich gairdea- 
chas, agus biodh iad aoibhneach ; 
oir bheir thu breth air na slòigh 
an ccartas, agus riaghlaidh tu na 
cinnich air an talamh. 

Moladh na slòigh thu, Dhe : 
s«adh, moladh na slòigh uile thu. 

An sin bheir an talamh a mach 
a toradh : agus beannuichidh 
Dia, eadhon ar Dia-ne sinn. 

Beannuichidh Dia sinn : agus 
bithidh eagal-san air uile chrioch- 
aibh an t-saoghail. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'n Spiorad Naomh. 

Mara bha air tùs,a ta nis, agus 
a bhitheas gu bràth: saoghal gun 
crioch. Amen. 

An sin canar no theirear Creud j 1J Then shall be said or sung the 
nan Absiol lets a" M hinisleir agus Aposllcs'Creed hy the Mmisierand 
leis an t-duagh "n an seasamh, ' the People, standing. 
24 For mine eyes have seen : thy 
salvation, 

Which thou hast prepared : 
before the face of all people ; 

To be a light to lighten the 
Gentiles : and to be the glory 
of thy people Israel. 

Glory be to the Father, and to 
the Son: and to the Holy Ghost; 

As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 
without end. Amen. 
"[J Or else this Psalm ; except it be on 

the twelfth Day of the Month. 
Deus misereatur . Psalm lxvii. 

GOD be merciful unto us, and 
bless us ; and shew us the 
light of his countenance, and be 
merciful unto us : 

That thy way may be known 
upon earth : thy saving health 
among all nations. 

Let the people praise thee, 
God: yea, let all the people 
praise thee. 

O let the nations rejoice and 
be glad : for thou shalt judge 
the folk righteously, and govern 
I the nations upon earth. 

I Let the people praise thee, 
jO God: yea, let all the people 
I praise thee. 

j Then shall the earth bring- 
forth her increase : and God, 
even our own God, shall give us 

! his blessing. 

God shall bless us : and all 
the ends of the world shall fear 

j him. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost ; 

j As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 

I without end. Amen. EVENING PKAYER. CREIDEAMann an Dia an t- 
Athair Uile-chumhaclidach, 
Cruthadair Neamh agus Tal- 
mhainn : 

Agus aim an Iosa Criosd aon 
Mhac-an ar Tighearna; A gha- 
bhadh leis an Spiorad Naomh, a 
rugadh le Muire an Oigh, a dh' 
fjiuiling fo Phon tius Pilat, a 
eheusadh, a fhuair bas, agus a 
dh'adhlaiceadh: Chaidh e sios do 
Ifrinn ; Air an treas la dh' 
eirich e ris o namairbh ; Chaidh 
e suas gu Neamh, Agus tha e'n 
a shuidhe air deas laimh Dhe an 
frAthair Uile chumhachdach : 
As an sin thig e thoirt breth air 
na beothaibh agus air namairbh. 

Creideam aims an Spiorad 
Naomh ; An Eaglais Naomh 
Chiotchionn; An Comb-chomunn 
nan Naomh ; Am maitheanas 
pheacainnean, An aiseirigh a' 
chuirp, Agus a' bheatha shior- 
raidh. Amen. 

If Agus an deigli sin. nx h-Urnuigh- 
ean so a leanas, un shcagh uile gu 
crabhach air an gluinibh : a' Minis- 
ieir an toiseach ag radii le guih ard, 
Gu robh an Tigbearna maille 

ribh : 

Freag. Agus maille ri d' Spio- 
rad-sa. 

Ministeir. Dea,namaid urnuigh. 
A Tbighearna, dean tròcair 
oirnn. 

A Chriosd dean trbcair oirnn. 

A Tbighearna, dean tròcair 
oirnn. 

°t[ An sin their a 1 Ministeir, an Cleir- 
èach, agus an Sluagh, Urnuigh an 
Tighearna le guih ard. 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d'Ainm. 
Tbigeadh do riogbacbd. Deanar 
do tboil air antalamh, mar thatar 
a' deanamb air neamb ; Their 
dhuinn an diugh ar n-aran lathail. 
}Agus maith dhuinn ar ciontain- 
riean, mar a mbaitheas sinne 
25 . ÌFELIEVE in God the 
Father Almighty, Maker 
of heaven and earth : 

And in Jesus Christ his only 
Son, our Lord ; Who was con- 
ceived by the Holy Ghost, Born 
of the Virgin Mary, Suffered 
under Pontius Pilate, Was cru- 
cified, dead, and buried : He 
descended into hell; The third 
day he rose again from the 
dead : He ascended into heaven, 
And sitteth on the right hand 
of God the Father Almighty ; 
From thence he shall come to 
judge the quick and the dead. 

I believe in the Holy Ghost ; 
The holy Catholic Church ; The 
Communion of Saints; The For- 
giveness of Sins ; The Resurrec- 
tion of the Body, And the Life 
everlasting. Amen. 

U And after thai, these Prayers fol- 
lowing, all devoutly kneeling; the 
Minister first pronouncing with a 
loud voice, 

The Lord be with you : 

Anstv. And with thy spirit. 

Minister. Let us pray. 
Lord, have mercy upon us. 

Christ, have mercy upon us. 
Lord, have mercy upon us. 

*f[ Then the Minister, Clerks, and Peo- 
ple., shall say the Lord's Prayer 
with a loud voice. 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name. Thy kingdom come ; 
Thy will be done in earth, as it 
is in heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive 
us our trespasses, as we for- 
give them that trespass agaias URNUIGH FEASGAIR. dhoibhsan a ta ciontachadh 'nar 
n-aghaidh. Agus na leig am 
buaireadh sinn ; Ach saor sinn o 
olc. Amen. 

U An sin their a" Ministeir, na 
sheasamh, 

Thigliearna, taisbein dhuinn 
do thròcair. 

Freag. Agus deonuich dhuinn 
do shlainnte. 

Min. Thigliearna, sabhail.a 
Bhan-righ. 

Freag. Agus èisd ruinn gu 
trocaireach an uair a ghairmeas 
sinn ort. 

Min. Sgeadaich do Mhinis- 
teirean le fireantachd. 

Freag. Agus dean do shluagh 
taghta fein aoibhneach. 

Min. Thighearna, sabhail 
do shluagh. 

Freag. Agus bean nuich d'oigh- 
reachd f'ein. 

Min. Thoir sìth r' ar linn-ne, 
Thighearna. 

Freag. Do bhrigh nach 'eil 
neach air bith eile a ta cogadh air 
ar son, ach thusa amhàin, Dhè. 

Min. O Dhe, glan areridheach- 
an an taobh a stigh dhinn. 

Freag. Agus na tabhair uainn 
do Spiorad jNaomh. 

An sin leanaidh tri Guidhean ; 
an ceud aon diubh air son an La : 
an dara ii-aon air son Sith : an 
treas aon air son Comhnadh an 
aghaidh gach uile Chunnairt mar 
a leanas an deigh so : theirear an 
da Ghuidhe dheireannach so aig 
Urnuigh Feasgair gach la gun 
atharrachadh. 

An dara Guidhe aig Urnuigh 
Feasgair. 

ODHE, o'm bheil gach uile 
run-naomh gach uile dheagh 
chomhairlibh, agus gach uile oib- 
ribh cheart ag sruthadh : Thoir 
do d' sheirbhisich an t-sith sin 
nach urrain an saoghal a thoirfc 
sea chad ; chum gu'm bi araon ar 
26 us And lead us not into temp- 
tation ; But deliver us from evil. 
Amen. 

*\ Then tJie Priest standing up, shall 
say, 

O Lord, shew thy mercy upon 
us-. • : 

Answ. And grant us thy sal- 
vation. 

Priest. Lord, save the 
Queen. 

Ansio. And mercifully hear us 
when we call upon thee. 

Priest. Endue thy Ministers 
with righteousness. 

Answ. And make thy chosen 
people joyful. 

Priest. Lord, save thy 
people. 

Answ. And bless thine inheri- 
tance. 

Priest. Give peace in our time, 
OLord. 

Answ. Because there is none 
other that fighteth for us, but 
only thou, God. 

Priest. O God, make clean 
our hearts within us. 

Answ. And take not thy Holy 
Spirit from us. 

% Then shall follow three Collects ; 
the first of the Day ; the second fur 
Peace ; the third fur Aid against 
ail Perils, as hereafter followeth : 
which two last Collects shall be daily 
said at Evening Prayer without al- 
teration. The Second Collect at Evening 
Prayer. 

OGOD, from whom all holy 
desires, all good counsels, 
and all just works do proceed; 
Give unto thy servants that peace 
which the world cannot give ; 
that both our hearts may be set 
to obey thy commandments, and EVENING PRAYER. eridheachan air-an suidheachadh 
gu geill a thoirt do d' aithean- 
taibh, agus cuideaohd air duinn a 
bhi air ar dion leatsa o' eagal ar 
naimhdibh, gu'n caitheamaid ar 
n-aimsir aim am fois agus arm a j 
samhchair, tre mhaitheas Iosa 
Criosd ar Slanuighfhear, Amen. 

Antreas Guid7ie,air son Comhnadh 
an aghaidh gach uile Chunnairt. 

SOÌLLSICH ar dorchadas, 
guidheamaid ort, Thigh - 
earn a, agus le d'mhor throcair 
dion sinn o gach uile ghabha- 
uaibh agus chunnartaibh na 
h-oidhche-nochd, air son gràidh 
d'aon ghin Mhic ar Slanuigh- 
fhear Iosa Criosd. Amen, also that by thee we being de- 
fended from the fear of our ene- 
mies, may pass our time in rest 
and quietness ; through the me- 
rits of Jesus Christ our Saviour. 
, Amen. The Third Collect, for Aid 
against all Perils. 

LIGHTEN our darkness, we 
beseech thee, O Lord ; and 
by thy great mercy defend us 
from all perils and dangers of 
this night ; for the love of thy 
only Son, our Saviour, Jesus 
Christ. Amen. % Ann Comh-chiideaclidaihh agus 
Ionadaibh far an sciuu iad, an so 
leanaidh an Laoidh. 

Urnuigh air son Mòrachd an 
Ban-righ. 

OTHIGHEARNA ar n-Ath- 
air nèamhaidh, ard agus 
cumhachdach,Righ nan righrean, 
Tighearna nan tighearnan, aon 
Fhear-riaghlaidh phrionnsan, a 
tha o d'chathair-rioghail a' coimh- 
ead na h-uile a tha n comhnuidh 
airtalamh; Gurochridheil guidh- 
eamaid ort thu choimhead le d' 
dheagh-ghean airarn-Uachdaran 
ro-ghrasail arBan-tighearnaBan- 
righBHICTOEIA&gusmkr so 
lion i le gras do Spioraid Naoimh, 
chum gu'n lub i do ghnath gu d' 
thoil, agus gu'n gluais i ann d' 
shlighe : Sgeadaich i gu pailt le ! 
tìodhlacaibh nèamhaidh ; deonu- i 
ichdh'ibeathabhuanannaslainte i 
agus ann a saibhreas ; neartaich i j 
a dh' f haotainn buaidh agus lamh- ' 
anuachdar air a naimhdibh uile, ' 
agus fadheoidh, an dèigh na ! 
beathaso, gu'mfaigheadhi aoibh- 
neasagussonassiorruidh,tre Iosa 
Criosd ar Tighearna, Amen. 

27 C 11 In Quires and Places inhere they ' 
sing, here followetli the Anthem. 

A Prayer for the Queens 
Majesty. 

OLORD our heavenly Father, 
high and mighty, King of 
kings, Lord of lords, the onlvj 
Ruler of princes, who dost from | 
thy throne behold all the dwell- 
ers upon earth ; Most heartily we 
beseech thee with thy favour to 
behold our most gracious Sove- 
reignLady, Queen VICTORIA; 
and so replenish her with the 
grace of thy Holy Spirit, that 
she may alway incline to thy 
will, and walk in thy way : 
Endue her plenteously with 
heavenly gifts ; grant her in 
health and wealth long to live ; 
strengthen her, that she may 
vanquish and overcome all her 
enemies; and finally, after this 
life, she may attain everlasting 
joy and felicity ; through Jesus 
Christ our Lord, Amen. URNUIGH FEASGAIR. Urnuigh air son an Teaglilaicli 
Rioghail. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
tobar nan uile mhaitheas, 
tha sinn gu h-umhail a' guidh- 
eadh ort thu bheannuchadh 
Albert Imliear Prionnsa Uilse, 
agus Ban Phrionnsa Uilse agus 
anTeaghlach Rioghail uile: Sgea- 
daich iad le d' Spiorad Naomh : 
T)ean saibhir iad led'ghràs nèam- 
naidh ; soirbhich leo leisgach uile 
slionas ; agus thoir iad gu d' rio- 
ghachd mhaireannaich tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

Urnuigh ar son na Cleir agus 
an t-Sluaigh. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, a tat- 
aonar ag oibreachadh miorbhui- 
lean mora ; Cuir a nuas air ar n- 
Easbuigibh agus air ar Minis- 
teribh.agus airgach uileChoimh- 
thionalaibh a ta fo'n curam, 
Spiorad slàinteil do ghràis: Agus 
chum's gu fior thoilich iad thu, 
doirt a nuas orra gnàth dhriuchd 
do bheannuchaidh. Deonuich so, 
O Thighearna, air son onair ar 
Fear-tagraidh agus ar n-Eadar- 
mheadhonair Iosa Criosd. Amen. 

Urnuigh le Naomh Chrisostom. 

DHE Uile-chumhachdaich, a 
thug dhuinn gràs anns an àm 
so ar n-achanaich ghnàthaichte a 
dheanamh riut le aon run ; agus a 
ta gealltuinn, an uair a chruin- 
nicheas dithis notriuiran ceanna 
cheile ann d' Ainm, gu'n d' thoir 
thu dhoibh an iarrtais : Coimh- 
lion a nis,0 Thighearna, miannan 
agus iarrtaK do shèirbhisich, mar 
is ro fheumaile dhoibh; a' deonui' 
chadh dhuinn anns an t-saoghal 
so eòlas air d' fhirinn, agus anns 
an t-saoghal a ta ri teachd a' 
bheatha mhaireannach. Amen, 
28 A Prayerfor the Royal Family. 

ALMIGHTY God, the foun- 
tain of all goodness, we 
humbly beseech thee to bless 
Albert Edward, Prince of 
Wales, the Princess of Wales, 
and all the Royal Family : 
Endue them with thy Holy 
Spirit ; enrich them with 
thy heavenly grace ; prosper 
them with all happiness ; and 
bring them to thine everlasting 
kingdom ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. 

A Prayer for the Clergy and 
People. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, who alone workest 
great marvels ; Send down upon 
our Bishops and Curates, and all 
Congregations committed to 
their charge, the healthful Spirit 
of thy grace ; And that they may 
truly please thee, pour upon 
them the continual dew of thy 
blessing. Grant this, Lord, 
for the honour of our Advocate 
and Mediator, Jesus Christ. 
Amen. A Prayer of St. Chrysostom. 

ALMIGHTY God, who hast 
given us grace, at this time, 
with one accord to make our 
common supplications unto thee; 
and dost promise, that when two 
or three are gathered together in 
thy Name, thou wilt grant their 
requests : Fulfil now, Lord, the 
desires and petitions of th\ ser- 
vants, as may be most expedient 
for them; granting us in this 
world knowledge of thy tiuth, 
and in the world to come life 
everlasting. Amen EVENING PEAYER. 2 Cor. xiii. 14 

GRAS ar Tighearna Iosa 
Criosd, agus Gràdh Dhe, 
agus comhchomunn an Spioraid 
Naoimh, gu'n robh, maille ruinn 
uile gu siorruidh. Amen. 2 Cor. xiii. 14 

THE grace of our Lord Jesus 
Christ, and the love of God, 
and the fellowship of the Holy 
Ghost, be with us all evermore. 
Amen. An so tha Ordugh Urnuigh an Fheasgair a' criochnachadh fad na Bliadhna. MORNING PRAYER. 
CEEUD NAOMH ATHANASIUS. 
THE CREED OF SAINT ATHANASIUS. 

U Air na Fcisdibh so, La-Nollaic, La 'n Fhoillsicliidh, La N. Mhatthias, 
La-Cai«g, La 'n Dol-suas, Domhnach-caingis, N. Eoin-Bhaiste, N. Sheu- 
mais, N. Bhartholania, N. Mhattha, N. Shimoin agus N. lude, N. An- 
dreais, agus air Domhnach ua Trionaid, canar no theirear aig Urnuigh 
Madàinn, an àiie Creud nan Abstol, an Aidmhèil so de ar Creidimh 
Criosdail, oT an gnàth-ghnirear Creud N. Athanasius, leis a 1 MJiinisteir 
agus leis an t-Sluagh "n an seasamli. ique vult. CO air bith leis 'n ail bhi air a 
shabhladh : roimh gach ni 
tha e feumail gu'n cumadh e an 
Creidimh Coitchionn. 

Ach mar gleidh gach neach 
an Creidimh so gu h-iomlan 
gun truailleadh : gun teagamh 
theid e mugha gu siorruidh. 

Agus 's e so an Creidimh Coit- 
chionn : Gu'n aoramaid aon Dia 
ann an Trionaid, agus Trionaid, 
aim an aonachd ; 

Gun bhi 'g amaluadh na Pear- 
sanna : no ag rionn an Nadair. 

Oir a ta aon Phearsa do'n Ath- 
air, Pearsa eile do'n Mhac : agus 
Pearsa eile do'n Spiorad Naomh. 

Ach Diadhachd an Athar, an 
Mhic, agus an Spioraid Naoimh 
is aon i uile : an Gloir co-ionnan, 
am Mòrachd co-shiorruidh. 

Mar a ta an t-Athair, mar sin 
a ta Mac : agus mar sin a ta an 
Spiorad Naomh. 

An t-Athair gunchruthachadh, 
am Mac gun chruthachadh : agus 
an Spiorad Naomh gun chruth- 
achadh. 

29 Quicunque vult. 
"VfTHOSOEVERwill be saved: 
tT before all things it is ne- 
cessary that he hold the Catholick 
Faith. _ 

Which faith, except every one 
do keep whole and undetiled : 
without doubt he shall perish 
everlastingly. 

And the Catholick Faith is 
this : That we worship one God 
in Trinity, and Trinity in Unity ; 

Neither confounding the Per- 
sons : nor dividing the Substance. 

For there is one Person of the 
Father, another of the Son : and 
another of the Holy Ghost. 

But the Godhead of the Fa- 
ther, of the Son, and of the Holy 
Ghost, is all one : the Glory 
equal, the Majesty co-eternal. 

Such as the Father is, such is 
the Son: and such is the Holy 
Ghost. 

The Father uncreate, the Son 
uncreate : and the Holy Ghos 
uncreate. CEEUD NAOMH ATIIANASIUS. An t-Athair do-thuigsinneacb, 
am Mac do-thuigsinneach : agus 
an Spiorad Naomh do-thuigsin- 
neath. 

An t-Athair siorruidh, am Mac 
sioiTuidh : agus an Spiorad 
Naomh siorruidh. 

Agus gidheadh cha tri shior- 
ruidn iad: ach aon siorruidh. 

Mar an ceudna cha'n 'eil tri 
do-thuigsinneach, na tri neo- 
chruthaichte ann : ach aon neo- 
chruthaichte, agus aon do-thuig- 
sinneach. 

Mar an ceudna a ta an t-Athair 
Uile-chumhachdach, am Mac 
Uile-chumhachdach : agus an 
Spiorad Naomh Uile-chumh- 
achdach. 

Agus gidheadh cha tri Uile- 
chumhachdaich iad : ach aon 
Uile-chumhachdach. 

Mar so is Dia an t-Athair, is 
Dia am Mac : agus is Dia an 
Spiorad Naomh ; 

Agus gidheadh cha tri Dee 
iad : ach aon Dia. 

Mar an ceudna is Tighearna 
an t-Athair, is Tighearna am 
Mac : agus is Tighearna an Spio- 
rad Naomh. 

Agus gidheadh cha tri Tigh- 
eaman iad : ach aon Tighearna. 

Oir amhuil mar a ta sinn air 
ar co'-eigneachadh leis an fhirinn 
Chriosdail : a dh' aideachadh gu 
bheil gacb pearsa fa leth 'na Dhia 
agus 'na Thighearna ; 

Mar sinn a ta èair athoirmeasg 
dhuinn leis an Chreidimh Choit- 
chionn : a radh, A ta tri Dee, no 
tri Tighearnan ann. 

Cha 'n eil an t-Athair air a dhe- 
pnamh o neach : ni mò a ta è air a 
ehruthachadh, no air a ghintinn. 

A ta am Mac o'n Athair amh- 
àin : cha 'n ann deanta, no cru- 
thaichte ach ginte. 

A ta an Spiorad Naomh o'n 
Athair agus o'n Mhac : cha'n ann 
30 The Father incomprehensible, 
the Son incomprehensible : and 
the Holy Ghost incomprehen- 
sible. 

The Father eternal, the Son 
eternal : and the Holy Ghost 
eternal. 

And yet they are not three 
eternals : but one eternal. 

As also there are not three 
incomprehensibles, nor three un- 
created : but one uncreated, and 
one incomprehensible. 

So likewise the Father is Al- 
mighty, the Son Almighty : and 
the Holy Ghost Almighty. 

And yet they are not three 
Almighties : but one Almighty. 

So the Father is God, the Son 
is God : and the Holy Ghost is 
God. 

And yet they are not three 
Gods : but one God. 

So likewise the Father is Lord, 
the Son Lord : and the Holy 
Ghost Lord ; 

And yet not three Lords : but 
one Lord. 

For like as we are compelled 
by the Christian verity : to ac- 
knowledge every Person by him- 
self to be God and Lord ; 

So are we forbidden by the 
Catholick Eeligion : to say, There 
be three Gods, or three Lords. 

The Father is made of none : 
neither created, nor begotten. 

The Son is of the Father 
alone : not made, nor created, 
but begotten. 

The Holy Ghost is of the Fa- 
ther, and of the Son : neither MORXIXG PRATER— THE ATHAXASIAN CREED. deanta, no cruthaichte, no ginte, 
ach a teachd. 

Mar sin a ta aon Athaiv ann, ni 
h-ètriAthraichean ; aonMhac;ni 
h-è tri Mic : aon Spiorad Xaomh, 
ni h-è tri Spioraid Xaoimh. 

Agus anns an Trionaid, so cha 
'n 'eil aon roimh no an dèigh a 
cheile : cha'n 'eil aon na's mò no 
na's lugha 'na cheile ; 

Ach a ta na tri Pearsanna uile 
co-shiorraidh le cheile : agus co- 
ionnan. 

Mar sin annsnah-uile nithibh, 
mar a thubhairteadh roimhe : is 
còir aoradh thoirt do'n Aonachd 
ann an Trionaidh,agus do'n Trio- 
naid ann an Aonachd. 

Uime sin an ti leis an ail bhi 
air a shabhaladh : feumaidh è 
smuainteachadli mar so air an 
Trionaid. 

Os-barr, tha è feumail chum 
slàinte shiorruidh : gu'n creideadh 
è gu ceart mar an ceudna gu'n do 
ghabh ar Tighearna Iosa Criosd 
feoil dhaoine air fein. 

Oir is è an Creidimh fior, gu'n 
creid agus gu'n aidich sinn : gu 
bheil ar Tighearna Iosa Criosd, 
Mac Dhè, 'na Dhia agus na 
Dhuine ; 

Dia do nadar an Athar, ginte 
roimh na saoghail : agus Duine 
do nadar a Mhathar, a rugadh 
anns an t-saoghal : 

Dia iomlan, agus Duine iom- 
lan, air a dheanamh suas do anam 
reusanta: agus do fheoil dhaoine; 

Co-ionnan ris an Athair, a 
thaobh a Dhiadhachd: ach na's 
isle na 'n t- Athair, a thaobh a 
Dhaonnachd. 

An Ti ged tha è 'na Dhia agus 
'na Dhuine : gidheadh cha dà 
Chriosd è, ach aon : 

Aon ; cha'n ann le tiondadh 
an Diadhachd gu feoil : ach le 
gubhail na Daonnachd gu Dia ; 
31 made, nor created, nor begotten, 
but proceeding. 

So there is one Father, not 
three Fathers ; one Son, not 
three Sons : one Holy Ghost, 
not three Holy Ghosts. 

And in this Trinity none is 
afore, or after other : none is 
greater, or less than another ; 

But the whole Three Persons 
are co-eternal together : and co- 
equal. 

So that in all things, as is 
aforesaid : the Unity in Trinity, 
and the Trinity in Unity, is to 
be worshipped. 

He therefore that will be 
saved : must thus think of the 
Trinity. 

Furthermore, it is necessary to 
everlasting salvation : that he 
also believe rightly the Incarna- 
tion of our Lord Jesus Christ. 

For the right Faith is, that 
we believe and confess : that 
our Lord Jesus Christ, the Son 
of God, is God and Man ; 

God, of the Substance of the 
Father, begotten before the 
worlds : and Man, of the Sub- 
stance of his Mother, born in the 
world ; 

Perfect God and perfect Man : 
of a reasonable soul, and human 
flesh subsisting; 

Equal to the Father, as touch- 
ing his Godhead : and inferior 
to the Father, as touching his 
Manhood. 

Who although he be God and 
Man : yet he is not two, but 
one Christ ; 

One ; not by conversion of 
the Godhead into flesh : but by 
taking of the Manhood into God; AN LAOIDH-DHIANN Na aon gu iomlan ; cha'n ann 
le amaluadh nadair ; ach le aon- 
achd Pearsa. 

Oir mar a ta an t-anam reus- 
anta agus an fheoil 'nan aon 
duine : mar sin tha Dia agus 
duine 'nan aon Chriosd : 

Neach a dh' fhuiling air son 
ar sabhaladh : a chaidh sios do 
dh' ifrinn, a dh' èirich a ris air an 
treas là o na mairbh. 

Chaidh è suas gu neamh, a ta è 
'na shuidh air deas laimh an Ath- 
ar, Dia Uile-chumhachdach : as 
an sin thig è thoirt breth air na 
beothaibh agus air na mairbh. 

Aig a thighinn,eirigh na h uile 
dhaoine ris le'n cuirp : agus bheir 
iad cunntas air son an oibribh. 

Agus iadsana rinn math,theid 
iad gu beatha shiorruidh : agus 
iadsan a rin olc, gu teine bith- 
bhuan. 

'S è soanCreidimhCoitchionn : 
mar creid duine è gu diongmhalta, 
c:ha 'bhi è air a shabhaladh. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhae ; agus do'n SpioradNaomh ; 

Mar bha air tus, a ta nis, agus 
a bhitheas gu brath : saoghal 
gun chrioch. Amen. One altogether ; not by con- 
fusion of Substance : but by unity 
of Person. 

For as the reasonable soul and 
flesh is one man : so God and 
Man is one Christ : 

Who suffered for our salva- 
tion : descended into hell, rose 
again the third day from the 
dead. 

He ascended into heaven ; he 
sitteth on the right hand of the 
Father, God Almighty : from 
whence he shall come to judge 
the quick and the dead. 

At whose coming all men shall 
rise again with their bodies : and 
shall give account for their own 
works. 

But they that have done good, 
shall go into life everlasting : 
and they that have done evil, 
into everlasting fire. 

This is the Catholick Faith : 
which except a man believe 
faithfully, he cannot be saved. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost; 

As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 
without end. Amen. AN LAOIDH-DHIANN. •Jf An so leanaidh an LAOIDR-DHIANN, no an Acliain Choiteliionn, fa 
cantumn no fa rudh an deigh Urnuigh Madainn, air Di-donuichibh, 
air Diciadainibh, agus air Di-h-u.oiriibb, agus air àmaìbh eile, an uair 
a dW orduichear leis an Easbuig e. DHE an t- Athair nèimhe: I f\ 
dean trouair oirnn peacaich vJ' 
thruagh. 

O Dhe an t-Athair neimhe : 
dean trocair oirnn jpeacaich 
thruagh. 

Dhe am Mac, Fear Saoraidh 
an t-saoghail : dean trocair oirnn 
peacaich thruagh. 
32 GOD the Father of hea- 
ven : have mercy upon us 
miserable sinners. 

O God the Father of heaven : 
have mercy upon us mineral le 
sinners. 

God the Son, Redeemer of 
the world : have mercy upon us 
miserable sinners. THE LITANY. D fie am Mac, Fear Saoraidh 
ant-saoghail: deantroeair oirnn 
peacaich tfiruagh. 

Dhe an Spiorad Naomh, 
a teachd o'n Athair agus on 
Mhac : dean trocair oirnn pea- 
caich thruagh. 

Dhe an Spiorad, JYaomh, 
a teachd o'n Athair agios o'n 
Mhac: dean trocair oirnn pea- 
caich thruagh. 

Thrionaid naomh, bheann- 
uiclite, agus ghlormhor,tri pears- 
annan, agus aon Dia : dean tro- 
cair oirnn peacaich thruagh. 

O Thrionaid naomh, bheann- 
ii ich te,agus gfilorm hor,tripea rs- 
annan, agus aon Dia : dean tro- 
cair oirnn peacaich thruagh. 

Na cuinihnich, a Thighearna, 
ar ciontainnean no ciontainnean 
ar sinnsearrachd, agus na dean 
dioghaltas oirnn air son ar pea- 
cainnibh : caomhain sinn, a dhe- 
agh Thighearna, caomhain do 
shluagh, a shaor thu le d' fhuil 
ro-phriseil, agus na bi an cor- 
ruich ruinn gu brath. 

Caomhain sinn, a dheagh 
Tfiighearna. 

gach uile olc agus thubaist, 
o pheacadh, o innleachdaibh agus 
o ionnsuidhibh an diabhoil, o 
d' fheirg fein, agus o dhiteadh 
siorruidh, 

Saorsinn,adheagfi Tfiighearna. 

O gach uile dhoille cridhe, o 
ardan, ghloir dhiomhain, agus 
fhuar-chrabhadh, o fharmad, 
fhuath, agus mhi-run, agus o 
gach uile mhi-iochd, 
Saor sinn, a dheagh Tfiighearna. 

striopachas, agus o gach 
uile pheacadh mairbhteach eile ; 
agus o uile chealgoireachd an 
t-saoghail, na feola, agus an 
diabhoil, 

Saor sinn, a dheagh Tfiighearna. 

O dhealanach agus o stoirm ; o 
phlaigh, o ghalar, agus o ghort ; 

33 C O God the Son, Redeemer of 
the world : have mercy upon us 
miserable sinners. 

O God the Holy Ghost, pro- 
ceeding from the Father and the 
Son : have mercy upon us mi- 
serable sinners. 

O God the Holy Ghost, pro- 
ceeding from the Father and the 
Son : have mercy upon us mise- 
rable sinners. 

holy, blessed, and glorious 
Trinity, three Persons and one 
God : have mercy upon us mise- 
rable sinners. 

O holy, blessed, and glorious 
Trinity, three Persons and one 
God : have mercy upon us mise- 
rable sinners. 

Eemember not, Lord, our of- 
fences, nor the offences of our 
forefathers ; neither take thou 
vèngeance of our sins : Spare us, 
good Lord, spare thy people, 
whom thou hast redeemed with 
thy most precious blood, and be 
not angry with us for ever. 

Spare. us, good Lord. 

From all evil and mischief; 
from sin, from the crafts and as- 
saults of the devil; from thy 
wrath, and from everlasting 
damnation, 

Good Lord, deliver us. 

From all blindness of heart ; 
from pride, vain-glory, and hy- 
pocrisy ; from envy, hatred, and 
malice, and all uncharitable- 
ness, 

Good Lord, deliver us. 
From fornication, and all 
other deadly sin ; and from all 
the deceits of the world, the 
flesh, and the devil, 

Good Lord, deliver us. 

From lightning and tempest ; 
from plague, pestilence, and fa- 

3 AN LAOIDH-DHIAXN. o chath, agus o mhort, agus o 
bhas obainn, 

Saorsinn,a dheagh Thigliearna. 

gach uile aimhreile, choiinh- 
cheilg uaigneach, agus chean- 
nairc ; o gach uile theagasg 
mealltach, shaobbh-chreidimh ; 
agus easaonachd; o chruas cridhe, 
agus o thair a thoirt do d' Fhocal 
agus do d' Aitheantaibh, 
Saor sinn , a dheagh Thigliearna. 

Le diomhaireachd do theachd 
naoimh's an Fheoil; le d' Bhreitb 
naomh agus le d' thhnchioll- 
ghearradk ; le d' Bhaisteadh, le 
d' Thrasgadh, agus le d' Bhuair- 
eadh, 

Saor sinn, a dheagh Thigliearna. 

Le d' Chradh agus d' Fhollas 
fola ; le d' Chrann ceusaidh agus 
le d' Fhulangas ; le d' Bhas 
luachmhor agus le d' Adhlai- 
ceadh ; le d' aiseirigh agus do 
Dhol suas glormhor, agus le 
teaehd an Spioraid Naoimh. 
Saor sinn, a dheagh Thigliearna. 

Ann uile am ar n-amhgharadh; 
ann uile am ar saibhreas ; ann 
an uair a' bhais ; agus ann an la 
a' bhreitheanais, 
Saor sinn, a dheagh Thigliearna. 

Tha sinne peacaich a' guidh- 
eadh ort eisdeachd ruinn, 
Thighearna Dhe ; agus gu ma 
deonuch leat d' Eaglais naomh 
choitchionn a riaghladh, agus a 
stiuradh 's an t-slighe cheirt ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat do sheir- 
bhiseach BHICTORIA, ar 
Banrigh agus ar n-Uachdaran ro 
ghrasail a ghleidheadh agus a 
neartachadh ann an aoradh fior 
dhuit fein, ann fireantachd agus 
ann an naomhachd beatha ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat a cridhe- 
riaghladh ann d' chreidimh, ann 
34 mine ; from battle and murder, 
and from sudden death, 

Good Lord, deliver us. 
From all sedition, privy con- 
spiracy, and rebellion ; from all 
false doctrine, heresy, and 
schism ; from hardness of heart, 
and contempt of thy Word and 
Commandment, 

Good Lord, deliver us. 

By the mystery of thy holy 
Incarnation ; by thy holy Nati- 
vity and Circumcision ; by thy 
Baptism, Fasting, and Tempta- 
tion, 

Good Lord, deliver us. 

By thine Agony and bloody 
Sweat; by thy Cross and Pas- 
sion ; by thy precious Death and 
Burial ; by thy glorious Resur- 
rection and Ascension ; and by 
the coming of the Holy Ghost, 
Good Lord, deliver us. 

In all time of our tribulation ; 
in all time of our wealth ; in the 
hour of death, and in the day of 
judgment, 

Good Lord, deliver us. 

We sinners do beseech thee to 
hear us, Lord God ; and that 
it may please thee to rule and 
govern thy holy Church univer- 
sal in the right way ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
keep and strengthen in the true 
worshipping of thee, in righte- 
ousness and holiness of life, thy 
servant VICTORIA, our most 
gracious Queen and Governor ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to rule 
her heart in thy faith, fear, and THE LITANY. <T eagal, agus arm d' gradh ; 
chum gu siorruidh tuille gu 'm 
bi earbsa aice annad, agus gu'n 
'iarr i do ghnath d' onair agus 
do ghloir ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh TJiighearna. 

Gu ma deonuch leat a bhi 
t-f hear dion agus gleidhidh aice, 
a' toirt na buaidh dhi air a 
naimhdibh uile ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagli Thighearna. 

Gu ma deonuch leat Albert 
Lmhear Prionnsa Uilse, agus Ban 
Phrionnsa Uilse, agus an Teagh- 
lach Rioghail uile, a bheannu- 
chadh agus a ghleidheadh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat na h-uile 
Easbuigean, Shagairt, agus 
Dheaconan, a shoillseachadh le 
fbr colas agus tuigse air d' 
Fhocal ; chum araon le 'n teagasg 
agus le 5 n caithe-beatha, gu 
nochdadh iad e a mach, agus 
gu'n taisbeineadh iad ed'a reir; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat Mor- 
fhearan na Comhairle, agus na 
Maithean, uile a sgeadachadh, 
le gras, gliocas, agus tuigse ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
■ruinn, a dheagh TJiighearna. 

Gu ma deonuch leat na h- 
Uachdarain a bheannuchadh 
agus a ghleidheadh ; a' toirt 
grais dhoibh a chur ann gniomh 
ceartas, agus a sheasamh na 
firinn, 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat do 
shluagh uile a bheannuchadh 
agus a ghleidheadh;, 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat a thoirt 
35 love ; and that she may evermore 
have affiance in thee, and ever 
seek thy honour and glory; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to be 
her defender and keeper, giving 
; her the victory over all her 
: enemies ; 

j We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
bless and preserve Albert 
Edward, Prince of Wales, the 
Princess of Wales, and all the 
Eoyal Family ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to illu- 
minate all Bishops, Priests, and 
Deacons, with true knowledge 
and understanding of thy Word ; 
and that both by their preaching 
and living they may set it forth, 
and shew it accordingly ; 

We beseech thee to hear us. 
good Lord. 

That it may please thee to 
endue the Lords of the Council, 
and all the Nobility, with grace, 
wisdom, and understanding ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
bless and keep the Magistrates ; 
giving them grace to execute 
justice, and to maintain truth : 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
bless and keep all thy people; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to AN LAOIDH-DHIANK do na h-uile chinnich aonachd, 
sith, agus reite ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma bu deonuch leat cridhe 
thoirt dhuinn anns a' bi do 
ghradh agus d' eagal, gu ar 
beatha acbaitbeamh gu durach- 
dacb a rèir d' aitbeantaibh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonucb leat a thoirt 
do d' shluagh uile meudachadh 
grais, a dh' eisdeachd gu seimh 
d' Fhocail, agus g'a ghabhail le 
aigne fiorghlan, agus a thoirt a 
inach toradh an Spioraid ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deouuch leat an dream 
a chaidh air seacharan, agus a ta 
air a' mealladh a threorachadh 
gu slighe na firinn ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat an dream 
a ta 'nan seasamh a neartachadh, 
comhf hurtachd agus comhnadh a 
thoirt dhoibhsan a ta lag-chridh- 
each, agus iadsan a ta air tuiteam 
a thogail suas, agus fa-dheoidh 
Satan a bhualadh sios fo ar cas- 
aibh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat cobhair, 
comhnadh, agus comhf hurtachd 
a thoirt dhoibhsan uile a tha'n 
cannart, ann an èiginn, agus ann 
an àmhgharadh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat gach 

neach a ta air astar air muir no 

air tir, na h-uile mhnai a tha'n 

saothair chloinne,gach uile neach 

easlàinte [* gu son- * So re a radh 

raichte iadsan a ta " a * r * 

. 77 ìarras neach air 

ag larraidh ar w-bithUrnuighean 
urnuighean ;] agus a'choi'thionail. 
36 give to all nations unit}', peace, 
and concord ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
give us an heart to love and 
dread thee, and diligently to live 
after thy commandments ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
give to all thy people increase of 
grace, to hear meekly thy Word, 
and to receive it with pure affec- 
tion, and to bring forth the 
fruits of the Spirit ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
bring into the way of truth all 
such as have erred, and are de- 
ceived ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
streoghten such as do stand; and 
to comfort and help the weak- 
hearted ; and to raise up them 
that fall ; and finally to beat 
down Satan under our feet ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
succour, help, and comfort, all 
that are in danger, necessity, 
and tribulation ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to pre- 
serve all that travel by land or 
by water, all women labouring 
of child, all sick persons [* espe- 
cially thosef or whom * This to be 
our prayers are rfe-^dwhen^y 
sired] and young eTs of the Con- 
children, and to gregation. THE LITANY. chlann og a theasairginn, agus 
d'iochd a nochdadh do na h-uile 
phriosanaich agus bhraighdean ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat na dile- 
achdain, agus na bantraiehean, 
agus na h-uile a ta lom-nochd- 
aidh agus fo ainneart a dhion, 
agus deanamh air an son ; 

G-uidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat trocair a- 
dheanamh air na h-uile dhaoine ; 

G-uidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat maith- 
eanas a thoirt d' ar naimhdibh, 
d'ar luchd - geur - leanmhuinn, 
agus culchainidh, agus an cridh- 
eachan a thiondadh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat toradh 
caoimhneil na talmhainn, athoirt 
agus a theasairginn gu ar feum, 
air chor 's gu meal sinn iad ann 
an am iomchuidh ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Gu ma deonuch leat aithre- 
achas firinneach a thoirt dhuinn, 
ar peacainnean, ar dearmaid, 
agus ar n-aineolais uile a mha- 
thadh dhuinn, agus ar sgeadach- 
adh le gras do Spioraid Naoimh, 
a leasachadh ar caithe-beatha a 
rèir d' Fhocail bheannuichte ; 

Guidheamaid ort eisdeachd 
ruinn, a dheagh Thighearna. 

Mhic Dhe: guidheamaid ort 
eisdeachd ruinn. 

Mhic Dhe : guidheamaid ort 
eisdeachd ruinn. 

Uain Dhe : a tha toirt air 
falbh peacadh an t-saoghail ; 

Deonuich dhuinn do shitJi. 

O Uain Dhe : a tha toirt air 
falbh peacadh an t-saoghail ; 

Dean trocair oirnn. 
37 shew thy pity upon all prisoners 

and captives ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
defend, and provide for, the fa- 
therless children, and widows, 
and all that are desolate and 
oppressed ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
have mercy upon all men ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to for- 
give our enemies, persecutors, 
and slanderers, and to turn their 
hearts ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
give and preserve to our use the 
kindly fruits of the earth, so 
as in due time we may enjoy 
them ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

That it may please thee to 
give us true repentance ; to for- 
give us all our sins, negligences, 
and ignorances ; and to endue 
us with the grace of thy Holy 
Spirit to amend our lives accord- 
ing to thy holy Word ; 

We beseech thee to hear us, 
good Lord. 

Son of God : we beseech thee 
to hear us. 

Son of God : we beseech thee 
to hear us. 

O Lamb of God : that takest 
away the sins of the world ; 
Grant us thy peace. 

O Lamb of God : that takest 
away the sins of the world ; 
Save mercy upon us. AN LAOIDH-DHIANN. O Chriosd, eisd ruinn, 
O Chriosd, èisd ruinn. 
Thighearna, dean trocair 
oirnn. 

Thighearna, dean trocair 
oirnn. 

Chriosd, dean trocair oirnn. 
Chriosd, dean trocair oirnn. 
Thighearna, dean trocair 
oirnn. 

Thighearna, dean trocair 
oirnn. 

U An sin their, am Mimsteir, agus 
an Sluagh maille ris, Urnuigh an 
Tighearna. 

A E, n-Athair a ta air neamh, 
11- Naomhaichear d' Ainm ; 
Thigeadh do rioghachd ; Deanar 
do thoil air an talamh, Mar tha- 
tar a' deanamh air neamh : Thoir 
dhuinn an diugh ar n-aran lath- 
ail ; Agus maith dhuinn ar cion- 
tainnean, Mar a mhaitheas sinne 
dhoibh-san a ta ciontachadh 'nar 
n-aghaidh ; Agus na leig am bua- 
ireadh sinn, Ach saor sinn o olc. 
Amen. 

Min. Thighearna, na buin 
ruinn a reir ar peacainnibh : 

Freag. Agus na tcir duais 
dhuinn a reir ar n-aingidheachd. 

Deanamaid urnuigh. 

ODHE, Athair throcairich, 
nach eile ri tair air osnaich 
a'chridhe bhruite no air miann na 
muinntirabhitheas dubhach; gu 
trocaireach cuidich ar n-urnuigh- 
ean a ta sinn a' deanamh ann d' 
lathair 'nar n-uile an-shocairibh 
agus amhgharaibh, ge b'e uair 
air bith a luidheas iad gu trom 
oirnn ; agus gu grasmhor eisd 
ruinn, chum gu'm bi na h-uilc 
sinn uile, a ta innleachdan agus 
cuilbheirtean an Diabhoil no an 
duine ag oibreachadh 'nar n- 
aghaidh air an cur gu neo-bhrigh, 
38 Christ, hear us. 

O Christ, hear us. 
Lord, have mercy upon us. 

Lord, have mercy upon us. 

Christ, have mercy upon us. 

Christ, have mercy upon us. 
Lord, have mercy upon us. 

Lord, have mercy upon us. Then shall the Priest, and the. 
People with him, say the Lord's 
Prayer. 

OÙK Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name; Thy Kingdom come. 
Thy will be done in earth, As it 
is in heaven : Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our trespasses, As we forgive 
them that trespass against us. 
And lead us not into tempta- 
tion ; But deliver us from evil. 
Amen. 

Priest. Lord, deal not with 
us after our sins. 

Answer. Neither reward us 
after our iniquities. 

Let us pray. 

OGOD, merciful Father, 
that despisest not the sigh- 
ing of a contrite heart, nor the 
desire of such as be sorrowful ; 
Mercifully assist our prayers that 
we make before thee in all our 
troubles and adversities, when- 
soever they oppress us ; and gra- 
ciously hear us, that those evils, 
which the craft and subtilty of 
the devil or man worketh against 
us, be brought to nought; and 
by the providence of thy good- 
ness they may be dispersed; 
that we thy servants, being hurt THE LITANY agus le freasdal do mhaitheis 
gu'm bi iad air an sgaoileadh ; 
chum air dhuinne do sheirbhisch 
a bhi gun dochan le geur-lean- 
mhuinn, gu'n tugamaid gu sior- 
ruidh tuille buidheachas duit ann 
d' Eaglais naomh, tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. 

O Thigheama, eirich, cuidich 
sinn, agus saor sinn air sgàth d' ODHE, chuala sinn le'r cluas- 
aibh, agus dh'innis ar n-aith- 
richean dhuinn, na h-oibrean 
oirdheirc a rinn thu r'an linn- 
san, agus anns an t-sean aimsir 
rompa. 

Thigheama, eirich, cuidich 
sinn, agus saor sinn air sgath d' 
onair. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac; agus do'n Spiorad Naomh; 

Mar a bha air tùs, a ta nis, 
agus a bhitheas gu bràth ; sao- 
ghal gun chriocb. Amen. 

ar naimhdibh dion sinn, 
Chriosd. 

Gu grasail amhairc air ar n- 
amhgharaibh. 

Gu truacanfca seall air broin ar 
cridheachan. 

Gu trocaireach maith pea- 
cainnean do shluaigh. 

Gu caomb le trocair, eisd ar 
n-urnuighean. 

Mhic Dhaibhi,dean trocair, 
oirnn. 

Araon a nis agus gu brath 
deonuich eisdeachd ruinn, 
Chriosd. 

Gu grasail eisd ruinn, O 
Chriosd; gu grasail eisd ruinn, 
O Thigheama Chriosd. 

Min. O Thigheama, biodh do 
throcair air a nochdadh dhuinn ; 

Freag. Mar a ta sinn a' cur ar 
n-earbsa annad. 

Deanamaid urnuigh. 
39 by no persecutions, may ever- 
more give thanks unto thee in 
thy holy Church ; through Jesus 
Christ our Lord. O Lord, arise, help us, and 
deliver us for thy Name's sake. OGOD, we have heard with 
our ears, and our fathers 
have declared unto us, the noble 
works that thou didst in their 
days, and in the old time before 
them. 

O Lord, arise, help us, and 
deliver us for thine honour. 

Glory be to the Father, and to 
the Son : and to the Holy Ghost; 

As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be : world 
without end. Amen. 

From our enemies defend us, 
Christ. 

Graciously look upon our 
afflictions. 

Pitifully behold the sorrows of 
our hearts. 

Mercifully forgive the sins of 
thy people. 

Favourably with mercy hear 
our prayers. 

O Son of David, have mercy 
upon us. 

Both now and ever vouchsafe 
to hear us, Christ. 

Graciously hear us, O Christ; 
graciously hear us, O Lord 
Christ. 

Priest. Lord, let thy mercy 
be shewed upon us ; 

Answ. As we do put our trust 
in thee. 

Let us pray. AN LAOIDH-DHIANN. (Jh-umhailguidheamaidort, 
X O Athair, gu trocaireach, 
amhairc air arn-anmhuinneachd- 
aibh ; agus air son gloir d' Ainm, 
tiondaidh uainn na h-uilc sin uile 
gu ro cheart a thoill sinn ; agus 
deonuich, 'nar n-uile amhgha- 
raibh gu 'n cuir sinn ar n-earbsa 
agus ar muinghinn iomlan ann 
d'throcairsa, agus gu'n dean 
sinn gu siorruidh tuille seirbhis 
dhuit ann annaomhachd agus am 
fior-ghloine caithe-beatha, chum 
d'onair agus do ghloir, tre ar 
n-aon Eadar-mheadhonair agus 
ar Fear-tagraidh, Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

Urnuigh le Naomh Chrisostom. 

DHE Uile-chumhachdaich, a 
thugdhuinn gràs anns an àm 
so ar n-achanaich ghnàthaichte a 
dheanamh riut le aon run ; agus a 
ta gealltuinn, an uair a chruin- 
nicheas ditbis no triuir anceann a 
sheile ann d' Ainm, gu'n d' thoir 
thu dhoibh ann iarrtais : Coimh- 
lion a nis, O Thighearna, miannan 
agus iarrtais do shèirbhisich, mar 
is ro fbeumail dboibb ; a' deonu- 
ehadb dbuinn anns an t-saogbal 
so eòlas air d'fhirinn, agus anns 
an t-saoghal a ta ri teacbd a' 
bbeatba mbaireannach. Amen. 

2 Cor. xiii. 14. 

GEAS ar Tighearna Iosa 
Criosd, agus Gràdb Dbè 
agus combcbomunn an Spioraid 
Naoimh, gu'n robh, maille ruinn 
uile gu siorruidh. Amen. WE humbly beseech thee, 
Father, mercifully to 
look upon our infirmities ; and 
for the glory of thy Name turn 
from us all those evils that we 
most righteously have deserved; 
and grant, that in all our troubles 
we may put our whole trust and 
confidence in thy mercy, and 
evermore serve thee in holiness 
and pureness of living, to thy 
honour and glory ; through our 
only Mediator and Advocate, 
Jesus Christ our Lord. Amen. A Prayer of St. Cbrysostom. 

ALMIGHTY God, who hast 
given us grace, at this time, 
with one accord to make our 
common supplications unto thee; 
and dost promise, that when 
two or three are gathered to- 
gether in thy Name, thou wilt 
grant their requests ; Fulfil now, 
Lord, the desires and peti- 
tions of thy servants, as may be 
most expedient for them ; grant- 
ing us in this world knowledge 
of thy truth, and in the world to 
come life everlasting. Amen. 

2 Cor. xiii. 14. 

THE grace of our Lord Jesus 
Christ, and the love of God, 
and the fellowship of the Holy 
Ghost, be with us all evermore. 
Amen. An so tha'n Ghuidh-Dhiann <£ criochnachadh. 
Here endelh the Litany. 40 PRAYERS AXD IHAKKSGIVMGS TPOy SEVEEAL OCCASIONS. 

To be used before the two fired Prayers of the Litany, or of Morning and 
Evening Prater. UENUIGHEM AGUS BKEITHEAK-BXJIDHEACHAIS, 1 

ALE AOBHAIE ABAID. 

p Ri an radh roimh an dà Urnuigh dhireannaich de an Laoidh-Dhiann. no 
do Urnuiuh Jfadainn agus Feasgair, URNTJIGHEAN, Air son Uisge. 

ODHE Athair neamhaidh, a 
gheall le d' Mhac Iosa 
Criosd dhoihbsan nile a ta 'g 
iarraidh do rioghachd agus a fi- 
reantachd, na h-uile nithe a ta 
feumail gun Ion corporra ; Cuir 
a nuas oirnn, guidheamaid ort, 
anus an am so ar fenm uisge agus 
frasan measarra. air chor agns gu 
faigheamaid toradhnatalmhainn 
gn ar comhfhnrtachd, agns gn 
d'onair fein, tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

Air son Aimsir thioram. 

OTHIGHEAEXA Dhe Uiie- 
chnmhachdaich.abliath aon 
nair air son peacainnibh an dnine 
an saoghal nile, ach ochd pear- 
sanna, agns 'na dheigh sinn a 
gheall o d' mhor-throcair nach 
sgriosadh tn mar so è ris gu sior- 
rnidh; Gruh-nmhail guidheamaid 
ort, ge do thoill sinn air son ar 
n-aingidheaehd gu firinneach 
plaigh dodh' uisge agus dobhurn, 
gidheadh. airdhuinn fior aithrea- 
chas a dheanamh, gu'n cuireadh 
tu, a leithid do aimsir a nuas 
oirnn, 's a bheir dhuinn toradh na 
talmhainn ann an àm iomchuidh, 
agns a dh' fhoghlumas dhuinn 
araon le d' pheanas ar caithe 
beatha a leasachadh, agus air son 
d'iochd moladhagus gloir athoirt 
dhuit, tre Iosa Criosd ar Tighear- 
na. Amen. 

41 j For Sain. 

OGOD, heavenly Father, 
who by thy Son Jesus 
] Christ hast promised to all them 
! that seek thy kingdom, and the 
I righteousness thereof, all things 
: necessary to their bodily suste- 
| nance ; Send us, we beseech thee, 
i in this our necessity, such mc- 
j derate rain and showers, that we 
j may receive the fruits of the 
earth to our comfort, and to thy 
honour ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. 

For Fair Weather. 

O ALMIGHTY Lord God, 
who for the sin of man 
didst once drown all the world, 
except eight persons, and after- 
ward of thy great mercy didst 
promise never to destroy it so 
again ; We humbly beseech thee, 
that although we tor our iniqui- 
ties have worthily deserved a 
plague of rain and waters, yet 
upon our true repentance thou 
wilt send us such weather, as 
that we may receive the fruits of 
the earth in due season ; and 
learn both by thy punishment to 
amend our lives, and for thy cle- 
mency to give thee praise and 
glory ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. URNUIGHEAN. An am Daorsainn agus Govt. 

ODHE Athair neamhaidh, is 
e do thiodhlacadh-sa, gum 
blieil an t-uisge a' sileadh, an ta- 
latnh, a' toirt a mach a toraidh, 
spreidh a' meudachadh, agus iasg 
a' fas liomnhor; Amhairc, guidh- 
eamaid ort, air amhgharaibh do 
shluaigh, agus deonuich gu'm bi 
a' ghoinne agus an daorsainn a 
tha sinn a nis gu ro cheart a' 
fulang air son ar n-aingidheachd, 
tre domhaitheis-sa gutrocaireach 
air an tionndadh gu saorsainn 
agus pailteas, air son graidh Iosa 
Criosd ar Tighearna ; gu robh 
dhasan, maille riutsa, agus ris an 
Spiorad Naomh, gach uile anair 
agus ghloir, a nis agus gu sior- 
ruidh. Amen. 

No i so : 

ODHE Athair throcairich, a 
thionndaidh gu h-ealamh 
ri linn Elisha a' faidh, ann an 
Samaria goinne agus daorsainn 
mhor gu pailteas agus saorsainn ; 
Dean trocair oirnne, chum gu 
faigh sinne, fuasgladh tràthail, a 
ta a nis air ar smachdachadh air 
son ar peacainnibh leis an amh- 
gharcheudna: Meudaich toradh 
natalmhainnle d' bheannuchadh 
neamhaidh ; agus deonuich air 
dhuinne do phailteas fialaidh 
fhaotainn,gu'ngnathaich sinn an 
ni ceudna, chum do ghloir, chum 
fuasgladh orrasan a ta uireasbh- 
uidheach, agus chum ar comh- 
fhurtachd fein, tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. Amen. 
An am Cogaidh agus lorghuil- 
libh. 

ODHE Uile-chumhachdttich, 
Righ nan uile righrean, agus 
Fear-riaghlaidh nan uile nithe, 
cha'n urrainn creutair air bith 
cur an aghaidh do chumhachd-sa, 
d'am buin gu fior-cheart peacaich 
a smachdachadh, agus a bhi tro- 
42 In the time of Dearth and 
Famine. 

OGOD, heavenly Father, 
whose gift it is, that the 
rain doth fall, the earth is fruit- 
ful, beasts increase, and fishes 
do multiply ; Behold, we beseech 
thee, the afflictions of thy people ; 
and grant that the scarcity and 
dearth, which we do now most 
justly suffer for our iniquity, 
may through thy goodness be 
mercifully turned into cheapness 
and plenty, for the love of Jesus 
Christ our Lord ; to whom with 
thee, and the Holy Ghost, be all 
honour and glory, now and for 
ever. Amen. OGOD, merciful Father, 
who, in the time of Elisha 
the prophet, didst suddenly in 
Samaria turn great scareity and 
dearth into plenty and cheap- 
ness ; Have mercy upon us, that 
we, who are now for our sins 
punished with like adversity, 
may likewise find a seasonable 
relief : Increase the fruits of the 
earth by thy heavenly benedic- 
tion ; and grant that we, receiv- 
ing thy bountiful liberality, may 
use the same to thy glory, the 
relief of those that are needy, 
and our own comfort ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. In the time of War and 
Tumults. 

ALMIGHTY God, King 
of all kings, and Governor 
of all things, whose power no 
creature is able to resist, to 
whom it belongeth justly to 
punish sinners, and to be merci- 
ful to them that truly repent; PEAYEES. caireach do'n dream a ni fior aith- 
reacheas ; Sabhail agus saor 

! sinne, guidheamaid gu h-umhail 
ort, o lamhaibh ar naimhdibh; 
lughadaich an ardan, ceannsaich 
am mi-run, agus cuir an innleach- 

j dan ann neobkrign ; chum air 
dhuinne bhi armaichte le d' dhi- 
dean, gu 'm bi sinn air ar teasair- 
ginn gu siorruidh tuille o gach 
uile ghabhadh, gu gloir a thoirt 
dhuitsa, aon tabhairtfhear nan 

I uile bhuaidh, tre mhaitheis t- 

il aon Mhic Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

j An am Plaigh no Tinnis clioit- 
chionn air bith. 

ODHE TJile-chumhachdaich, 
a chuir ann d' chorruich 
' plaigh air do shluagh fein anns 
an fhasach, air son an aramach 
; rag-mhuinealach an aghaidh 
I Mhaois agus Aaroin, agus mar 
I an ceudna a mharbh ri linn righ 
i Daibhi, le plaigh galair tri fich- 
l ead agus deich mile ; agus gidh- 
\ eadh ag cuimhneachadh do thro- 
cair, a shabhail each ; Gabh 
iochd ruinne peacaich thruagh, 
j air an d' thainig a nis mor thin- 
neas agus basmhoireachd; ionnas 
mar a ghabh thu anns an am sin 
tabhartas-reitich, agus mar a 
thug thu aithne do aingeal an 
i sgrios sgur o smachdach adh ; mar 
sin gu ma deonuch leat a nis a 
tharruinguainneamphlaighagus 
; . an tinneas craiteach so, tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

^AirSeach dainibh na Lu aith re 
ri a radh gach la, air an son- 
san a ta rian gab kail a steacli 
gu Ordughaibh naomh. 

DHE Uile-chumhachdaich ar 
n-Athair neamhaidh, a 
cheanaich dhuit fein Eaglais 
I choit-chionn le fuil phriseil do 
-. : Mhic ionmhuinn ; gu trocaireach 
43 Save and deliver us, we humbly 
beseech thee, from the hands of 
our enemies ; abate their pride, 
asswage their malice, and con- 
found their devices ; that we, 
being armed with thy defence, 
may be preserved evermore 
from all perils, to glorify thee, 
who art the only giver of all 
victory; through the merits of 
thy only Son, Jesus Christ our 
Lord. Amen. In the time of any common 
Plague or Sickness. 

ALMIGHTY God, who 
in thy wrath didst send a 
plague upon thine own people 
in the wilderness, for their ob- 
stinate rebellion against Moses 
and Aaron ; and also, in the 
time of king David, didst slay 
with the plague of Pestilence 
threescore and ten thousand ; 
and yet, remembering thy mercy, 
didst save the rest ; Have pity 
upon us miserable sinners, who 
now are visited with great sick- 
ness and mortality ; that like as 
thou didst then accept of an 
atonement, and didst command 
the destroying Angel to cease 
from punishing, so it may now 
please thee to withdraw from us 
this plague and grievous sick- 
ness; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. 

^[ In the Ember Weeks, to be 
said every Day for those that 
are to be admitted into Holy 
Orders. 

ALMIGHTY God, our hea- 
venly Father, who hast 
purchased to thyself an universal 
Church by the precious blood of 
thy dear Son ; Mercifully look UENUIGHEAX. amhaircoirre, agus anns an am so 
stiuir agus riaghail inntinnean 
do sheirbhisich na h-Easbuigean, 
agus Buachaillean do threud, 
chum nach leagadh iad an lamh- 
an gu obainn air duine air bith, 
ach gu dileas agus gu glic gu'n 
deanadh iad roghainn do dhaoine 
iornchuidh a dheanamh seirbhis 
ann am Fritbealadh naomh d' 
Eaglais : Agus dhoibhsan a 
bbitheas air an orduchadh gu 
driachd naomh air bith, thoir do 
ghras agus do bheannuchadh 
neamhaidh, chum araon le an 
caithe-beatha agus le an teagasg 
gu'n nochdadh iad a mach do 
ghloir, agus gu'n cuireadh iad 
air adhart sabhaladh nan uile 
dhaoine, tre Iosa Croisd ar Tigh- 
earna. Amen. 

No i so : 

DHE Uile-chumhachdaich, a 
thabhairtfhear nan uile 
dheagh thiodhlacan, a shocraich 
o d' f hreasdal diadhaidh caoch- 
ladh Orduighean ann d' Eaglais; 
Thoir do ghràs, guidheamaid 
gu h-ùmhail ort, dhoibhsan uile 
a tha ri bhi air an gairm gu 
Driachd agus gu Frithealadh 
sam bith innte ; agus mar so lion 
iad le lirinn do theagaisg, agus 
sgèadaich iad le neo-chiontachd 
caithe-beatha, chum gu'n dean 
iad seirbhis dhileas ann d' lath- 
air, chum glòir do mhòr Ainm, 
agus tairbhe d' Eaglais naoimh, 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

% Urnuigh air son Ard Chuirt 
na Parlamaid ri leughhadh 
fad an Suidke. 

DH E ro gh ràsail , gui dh earn ai d 
gu h-ùmhail ort, mar air 
son na rioghachd so gu lèir, mar 
so gu h-àraid air son Ard Chuirt 
na Parlamaid a tha cruinnichte upon the same, and at this time 
so guide and govern the minds 
of thy servants, the Bishops and 
Pastors of thy flock, that they 
may lay hands suddenly on no 
man, but faithfully and wisely 
make choice of fit persons to 
serve in the sacred Ministry of 
thy Church. And to those 
which shall be ordained to any 
holy function, give thy grace 
and heavenly benediction ; that 
both by their life and doctrine 
they may set forth thy glory, 
and set forward the salvation of 
all men ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. Or this : 

ALMIGHTY God, the giver 
of all good gifts, who of 
thy divine providence hast ap- 
pointed divers Orders in thy 
Church ; Give thy grace, we 
humbly beseech thee, to all 
those who are to be called to 
any office and administration in 
the same ; and so replenish them 
with the truth of thy doctrine, 
and endue them with innocency 
of life, that they may faithfully 
serve before thee, to the glory 
of thy great Name, and the 
benefit of thy holy Church ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

^[ A Prayer for the Sigh Court 
of Parliament, to be read 
during their Session. 

MOST gracious God, we 
humbly beseech thee, as 
for this kingdom in general, so 
especially for the High Court 
of Parliament, under our most PEAYEES. arms an àm so fo ar Ban-righ 
ro chreidheach agus ro ghràsail: 
Gn'ra bu deonuch leat an comh- 
airlean uile a stiuradh agus a 
shoirbheachadh a chur air adh- 
airt do ghloir, math d' Eaglais, 
sabhaltachd, onair. agus tairbhe 
ar n-Uachdarain, agus a Eiogh- 
aclidan ; chum gu'm bi na h-uile 
nithe air an orduchadh, agus air 
an socrachadh le an dicheall, air 
na steighibh isfearragusisdiong- 
mhalta, chum gu'm bi sith 
agus sonas, firinn agus ceartas, 
creidimh agus diadhachd air an 
daingneachadh 'nar measg re nan 
uile linnibh. Na nithe so agus 
gach ni feu mail eile air an sonsan, 
air ar son-ne, agus air son d' 
Eaglais gu iomlan, tha sinn gu 
h-umhail a' guidheadh, ann an 
Ainm agus arm anEadar-ghuidhe 
Iosa Criosd ar Tighearna agus ar 
i Shlanuighfhear ro bheannuichte. 

^[ GuidJie no Urnuigh, air son 
uile sheorsaibh agus inbhibh 
dhaoine,ri a gnathachadhaig 
na h-amaibh sin amis nach 
'eil an Laoidh-Dhiann air a 
h-orduchadh ri a' radii. 

_ ■ 

a DHE, an Cruthadair agus 

ie, V_/ Fear-teasairginn a chinne- 
:j daoineuile.gu h-umhail guidhea- 
1t maid ort air son uile sheorsaibh 
iy agus inbhibh dhaoine, gu'm bu 
V*e deonuich leat eolas a thoirt 
h dhoibh, air do shlighibh agus do 
r.J, shlainte fhallain do na h-uile 
Chinnich. Gu ro araid tha sinn 
a'guidbeadh air son deagh staid 
na h-Eaglais Choitchionn ; chum 
gu'm bi i mar sin air a stiuradh 
m agus air a riaghladh le d' dheagh 
Spiorad,chum na h-uile uileata'g 
ire an aideachadh agus 'g an gairm 
as fein 'nan Criosdaidhean, gu'm bi 
<o iad air an treorachadh ann an 
}I ut slighe na firinn agus gu'n gleidh 
20S t iad an creidimh aim aonachd an 
45 religious and gracious Queen at 
this time assembled : That thou 
wouldest be pleased to direct 
and prosper all their consulta- 
tions, to the advancement of thy 
glory, the good of thy Church, 
the safety, honour, and welfare 
of our Sovereign and her Domi- 
nions ; that all things may be so 
ordered and settled by their en- 
deavours, upon the best and 
surest foundations, that peace 
and happiness, truth and justice, 
religion and piety, may be esta- 
blished among us for all genera- 
tions. These and all other ne- 
cessaries, for them, for us, and 
thy whole Church, we humbly 
beg in the Name and Mediation 
of Jesus Christ our most 
blessed Lord and Saviour. 
Amen. If A Collect or Prayer for all 
conditions of Men to be used 
at such times when the Litany 
is not appointed to be said. 

OGOD, the Creator and 
Preserver of all mankind, 
we humbly beseech thee for all 
sorts and conditioi.^ of men ; 
that thou wouldest be pleased 
to make thy ways known unto 
them, thy saving health unto 
all Nations. More especially 
we pray for the good estate of 
the Catholick Church ; that it 
may be so guided and governed 
by thy good Spirit, that all who 
profess and call themselves 
Christians may be led into the 
way of truth, and hold the faith 
in unity of spirit, in the bond of 
peace, and in righteousness of 
life. Finally, we commend to 
thy fatherly goodness all those URNUIGHEAN. Spioraid, arm an ceangal na sith, 
agus ann ionracas caithe-beatha. 
Fadheoidh, tha sin ag cnr fo 
churam do mhaitheas Athaireil, 
iadsan uile a tha air dhoigh air 
bith fo amhghar, no buaireadh 
inntinn, cuirp, no maoin ; [*gu 
* So re a radh sonraichte iadsan 
'n uair a dh' a f a a „ iarriadh 
ìarra* neach air *> . , -, 

birhUrnuighean <W n-urnuig /wan; j 
a'choi'-thionaii. gumadeonuch leat 
comhfhurtachd agus fuasgladh a 
thoirt dhoibh a reir an uire- 
asbhuidh fa leth, ag toirt foighi- 
dinn dhoibh fo an fulangaisibh, 
agus fuasgladh sona as an amh- 
gharaibh uile : Agus so tha sinn 
ag guidheadh air sgath Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

•fl" Urnuigha dh'fhaodararadh 
an deigh aon air bith de na h- 
urnuighean a chaidh seachad. 

ODHE, aig am beil e mar 
chleachdadh agus mar 
bhuaidh bhi do ghnath trocair- 
each agus a toirt maitheanais, 
gabh ar n-achanaich umhail ; 
agus ge do tha sinn air ar ceangal 
agus air ar cuibhreachadh le 
slabhruidh ar peacaidh, gidheadh 
deanadh truacantachd do mhor 
throcair ar fuasgladh, air son 
onair Iosa Criosd ar n-Eadar- 
mheadhonair agus ar Fear- 
tagraidh. Amen. who are any ways afflicted, or dis- 
tressed in mind, body, or estate, 
[* especially those * This to be 
forwhomour pray- ! ai<1 wl ? en aliy 

^ 7 • i-i desire thepray- 

ers are desired ;\ ers of the Con- 
that it may please gregation 
thee to comfort and relieve them 
according to their several neces- 
sities, giving them patience un- 
der their sufferings, and a happy 
issue oat of all their afflictions : 
And this we beg for Jesus Christ 
his sake. Amen. % A Prayer that may be said 
after any of the former, 

OGOD, whose nature and 
property is ever to have 
mercy and to forgive, receive our 
humble petitions ; and though 
we be tied and bound with the 
chain of our sins, yet let the 
pitifulness of thy great mercy 
loose us; for the honour of Jesus 
Christ, our Mediator and Ad- 
vocate. Amen. BREITH-BUIDHEACHAIS. ^[ Breth-buidheachais chiot- 
chionn. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
Athair nan uile throcairean, 
tha sinn do sheirbhisich neo- 
airidh a' toirt buidheachais ro 
umhail agus ro chridheil dhuit j 
air son t-uile mhaitheas agus do I 
46 ^[ A general Thanksgiving. 

ALMIGHTY God, Father 
of all mercies, we thine 
unworthy servants do give thee 
most humble and hearty thanks 
for all thy goodness and loving- 
kindness to us and to all men THANKSGIVINGS. * So re a radh an 
u-ir a dh' iarras 
neach air bith a 
chaidh urnuigh 
a dheanamh air 
a shon buidh- 
eachas a thoirt 
seachad. chaoimhneas gradhach dhuinne 
agus do na h-uile dhaoine : 
[* gu sonraichte 
dhoibhsan a tha 
'g iarraidh a 
nis am moladh 
agus am breith- 
buidheach- ais a 
tkairgse suas air 
son nan trocairean a bhuilich 
thu orra o chion ghoirid.~\ Tha 
sinn 'ga do mholadh air son ar 
cruthachadh, ar teasairginn agus 
air son uile bheannuchadh na 
beatha so ; ach os cionn na h- 
uile, air son do gradh gun choi- 
meas ann saoradh an t-saoghail 
le ar Tighearna Iosa Chriosd ; 
air son meadhonan nan gras, 
agus dochas na gloir. Agus tha 1 
sinn a' guidheadh ort thoir dhu- ' 
inn a' mothachadh iomchuidit 
sin air d' uile throcairibh, a chum 
gu'm bi ar cridheachan gu firinn- 
eaoh taingeil, agus gu'n nochd 
sinn a mach do mholadh, cha'n 
ann amhain le ar bilibh, ach 'nar 
caithe-beatha : le sinn fein a 
thoirt a suas gu d' sheirbhis, agus 
le gluasad ann d' lath air ann an 
naomhachd agus an ionracas re 
ar n-uile laithibh, tre Iosa Criosd 
ar Tighearna, d' an robh maille 
riutsa agusrisan Spiorad Naomh, 
gach uile onair agus ghloir, 
saoghal gun chrioch. Amen. 

Air son Uisge. 

ODHE Athair neamhaidh, a 
ta le d' f hreasdal grasail a' 
toirt air a cheud agus air an uisge 
mu dheireadh teachd a nuas air 
an talamh, chum gu'n tugadh e 
mach a thovadh gu feumalachd 
an duine; Tha sinn a'toirtbuidh- 
eachais umhail dhuit, gu'n do 
dheonuich thu, 'nar n-eiginn 
mhoir, a chur a nuas dhuinn mu 
dheireadh uisge aoibhneach air 
d' oighreachd fein, agus gu'n d' 
47 l~* particularly to * This to be 
7; 7 7^ • said when any 

those who desire that have been 

now to offer up prayed for de- 

their praises and Jjg^ return 
thanksgivings for " 
thy late mercies vouchsafed 
unto them]. We bless thee 
for our creation, preservation, 
and all the blessings of this 
life ; but above all, for thine 
inestimable love in the redemp- 
tion of the world by our Lord 
Jesus Christ; for the means 
of grace, and for the hope of 
glory. And we beseech thee, 
give us that due sense of all thy 
mercies, that our hearts may be 
unfeignedly thankful ; and that 
we may shew forth thy praise, 
not only with our lips, but in 
our lives ; by giving up our- 
selves to thy service, and by 
walking before thee in holiness 
and righteousness all our days ; 
through Jesus Christ our Lord, 
to whom with thee and the Holy 
Ghost be all honour and glory, 
world without end. Amen. For Rain. 

OGOD our heavenly Father, 
who by thy gracious pro- 
vidence dost cause the former 
and the latter rain to descend 
upon the earth, that it may 
bring forth fruit for the use of 
man; We give thee humble 
thanks that it hath pleased thee, 
in our great necessity, to send 
us at the last a joyful rain upon 
thine inheritance, and to re- 
fresh it when it was dry, to the BREITH-BUIDHEACHAIS. uraich tlm i an uair bha i tioram, 
gu ar comhihurtachd mhoir-ne 
do sheirbhisich neo-airidh, agus 
gu gloir d' Ainm naomh fein, tre 
do throcairibh ann an Iosa Criosd 
ar Tigbearna. Amen. 

Air son Aimsir Thioram. 

OTHIGHEARNA Dhe, le 
fior cbeartas a dh' umh- 
laicb sinne led' phlaigh do uisge 
agus dothuilte guncbuimse, agus 
ann d' throcair a db' fhuasgail 
agus a thug comhfhurtachd do 
ar n-anamaibb leis a mhughadh 
bheannuichte agus fhreagarrach 
so a thoirt air an aimsir ; Tha 
sinn a' toirt moladb agus gloir 
do d' Ainm naomh air son so do 
throcair, agus do gbnàtb noch- 
daidb sinn do chaoimhneas- 
gradhach o linn gu linn, tre Iosa 
Criosd ar Tigbearna. Amen. 

Air son Pailteas. 

OATHAIR ro tbrocairich, 
o d' mhaitbeis grasail a dh' 
eisd urnuighean cràbhach d'Eag- 
lais, agus a thionndaidh ardaors- 
ainn agus goinne gu saorsainn 
agus pailteas ; Tha sinn a' toirt 
buidheachais umhail dhuitair son 
so d' f hialachd shonraicbte ; a' 
guidheadh ort thu bhuanachadh 
do chaoimhneas-gràdhach dhu- 
inne, gu 'n tugadh ar tir a mach 
dhuinn toradh a fàis, chum do 
gbloir fein agus ar comhfhur- 
tachd-ne, tre Iosa Criosd ar 
Tigbearna. Amen. great comfort of us thy unwor- 
thy servants, and to the glory 
of th}' holy Name ; through thy 
mercies in Jesus Christ our 
Lord. Amen. For Fair Weather. 

OLORD God, who hast 
justly humbled us by thy 
late plague of immoderate rain 
and waters, and in thy mercy 
hast relieved and comforted our 
souls by this seasonable and 
blessed change of weather ; We 
praise and glorify thy holy 
Name for this thy mercy, and 
will always declare thy loving- 
kindness from generation to ge- 
neration ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. For Plenty. 

OMOST merciful Father, 
who of thy gracious good- 
ness ha&t heard the devout 
prayers of thy Church, and 
turned our dearth and scarcity 
into cheapness and plenty ; We 
give thee humble thanks for this 
thy special bounty ; beseeching 
thee to continue thy loving-kind- 
ness unto us, that our land may 
yield us her fruits of increase, 
to thy glory and our comfort ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. Air son Sit/i agus Saorsainn For Peace and Deliverance 
o ar Naimhdibh. from our Fnemies. 

ODHE Uile-chumhachdaich, f\ ALMIGHTY God, who 
a tha ann d' dhaingneach j \Jr art a strong tower of de- 
làidir do d' sheirbhisich an agh- ' fence unto thy servants against 
aidh gnùis an naimhdibh ; Tha | the face of their enemies ; We 
sinn a' toirt moladh agus breith- | yield thee praise and thanksgiv- 
buidheachais dhuit air son ar ing for our deliverance from 
saorsainn o na cunnartaibh mora j those great and apparent dan- 
agus soilleir leis an robh sinn air ; gers wherewith we were com- 
48 THANKSGIVINGS. tir euartachadh. Tha sinn ag 
aidmheil gur è do mhaitheas-sa 
a chum sinn gun bhi air ar tort 
thairis 'nar cobhartach dhoibh ; 
a guidheadh ort thu bhuan lean- 
tuinn an leithid so do thròcairean 
d' ar taobh-ne, chum gu'n aith- 
nich aii saoghal uile gur tusa ar 
Slanuighfhear agus ar Fear-sao- 
ruidh cumhachdach ; tre Iosa 
Ciiosd ar Tighearna. Amen. 

Air son Sith FhollaiseacJi a 
fJioirt air a h-ais aig an tigh. 

ODHE shiorruidb', ar n-Ath- 
air nearnhaidh, a d' aonar 
tha toirt air daoine bhi tin' aon 
mntinn anntigh, agus a taceann- 
sachadh aramach sloigh borb 
agus mi-riaghailteach ; Tha sinn 
a' beannuchadh d' Ainm naomh, 
gu'n do dheonuich thu an airah- 
reite iorghui] leach a thogadh a 
suas o chionn ghoirid 'narmeasg 
acheannsachadh; guroumhaila' 
gnidheadh ort gras a dheonuch- 
adh dhuinn, chum gu faodamaid 
o'n am so mach goh-umhail glua- 
sad ann d' aitheantaibh naomh ; 
agus air dhuinn beatha shamhach 
agus shiothchail a chaitheamh 
ann uile dhiadhachd agus ionra- 
cas, gu faod sinn do ghnàth a 
thairgse dhuitse ar n -iobairt mh o- 
laidh agus bhreith-buidheachais 
air son do thròcairibh g'ar taobh- 
ne; tre IosaCriosd arTighearaa. 
Amen. 

Air son Saorsainn o Phlaigh 
ow o TJiinneas choitcJiionn eile. 

OTHIGHEARNA Dhe, a 
lot sinn air son ar peacain- 
uibh, agus achaith sinn as air son 
ar ciontainibh ann d' chorruich 
throm agus uamhasach o chionn 
ghoirid ; agus a nis ann am mea- 
dhon breitheanais aig cuimhnea- 
chadh trocair a shaor ar n-anam- 
aibh o ghialaibh bais ; tha sinn 
49 passed : We acknowledge it 
thy goodness that we were not 
delivered over as a prey unto 
them ; beseeching thee still to 
continue such thy mercies to- 
wards us. that all the world 
may know that thou art our 
Saviour and mighty Deliverer ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. For restoring Public Peace at 
Home. 

O ETERNAL God, our hea- 
venly Father, who alone 
makest men to be of one mind 
in a house, and stillest the out- 
rage of a violent and unruly 
people; We bless thy holy 
Name that it hath pleased thee 
to appease the seditious tumults 
which have been lately raised 
up amongst us ; most humbly 
beseeching thee to grant to all 
of us grace, that we may hence- 
forth obediently walk in thy 
holy commandments ; and, lead- 
ing a quiet and peaceable life in 
all godliness and honesty, may 
continually offer unto thee our 
sacrifice of praise and thanks- 
giving for these thy mercies 
towards us ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. For Deliverance from the 
Plague, or other common 
Sickness. 

OLOED God, who hast 
wounded us for our sins, 
and consumed us for our trans- 
gressions, by thy late heavy and 
dreadful visitation ; and now, in 
the midst of judgement remem- 
bering mercy, hast redeemed our 
souls from the jaws of death ; 
D BREITH-BUIDHEACHAIS. a tairgse do d' mhaitheas athair- 
eil sinn fein ar n-anamaibh agus 
au cuirp, a shaor thu, gu bhi 'na 
n-iobairt bheothail dbuit, do 
ghn.ath ag moladh agus ag mo- 
racbadh do tbrocairean ann am 
meadhon d' Eaglais ; tre Iosa 
Criosd ar Tigbearna. Amen. 

No i so: 

GU h-umhail tha sinn ag aid- 
eachadh ann d'latbair, O 
Athair ro throcairich, gu faodadh 
le fior-cheartas nab-uile pbeanais 
a ta air am bagaradb n'ar n-agh- 
aidh 's an lagb tuiteam oirnn air 
son lionmhoireachdarn-aingidh- 
eachd agus cruas cridhe. Gidb- 
eadh mar bu deonucb leatsa o d' 
throcair chaomb, air ar n-umb- 
lacbd fbann agus neo-airidh,casg 
a cbur air antinneas ghabbaltach 
leis an robb sinn o chionn ghoi- 
rid fo ambgbaradh goirt agus 
gutb aoibhneis agus slainte a 
thoirt air ais gu ar n-aitreabb ; 
Tba sinn a' tairgse do d' Mhor- 
acbd Dbiadbaidb iobairt mbo- 
laidb agus breitb-buidheacbais, 
a' toirt cliu agus morachd do d' 
Ainm glormhor air sondotbearn- 
aidb agus do fbreasdail os ar 
oionn ; tre Iosa Criosd ar Tigb- 
earna. Amen. We offer unto tby fatberly good- 
ness ourselves, our souls and 
bodies, wbicb tbou bast deli- 
vered, to be a living sacrifice 
unto tbee, always praising and 
magnifying tby mercies in the 
midst of thy Church ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. 

Or this : 

WE humbly acknowledge 
before tbee, most 
merciful Father, that all the 
punishments which are threat- 
ened in thy law might justly 
j have fallen upon us, by reason 
i of our- manifold transgressions 
I and hardness of heart : Yet 
seeing it hath pleased thee of 
thy tender mercy, upon our 
weak and unworthy humiliation, 
to asswage the contagious sick- 
ness wherewith we lately have 
been sore afflicted, and to restore 
the voice of joy and health into 
our dwellings ; We offer unto 
thy divine Majesty the sacrifice 
of praise and thanksgiving, laud- 
ing and magnifying thy glorious 
Name for such thy preservation 
and providence over us ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. 60 THE COLLECTS, EPISTLES, AND GOSPELS, TO BE USED THROUGHOUT THE TEAE. 

% Note. — That the Collect appointed for every Sunday or for any Holyday 
that hath a Vigil or Eve, shall be said at the Evening Service next before. NA GUIDHEAN CRUIMICHTE, 
NA LITPJCHEAN, AGUS NA SOISGEIL, 

EI AN GNATHACH4DH EE NA BLIADHNA. 

Thoir fainear, Gu bheil an Guidhe orduichte air son gach Domhnach, no 
air son là naomh air biih aig am bheil Faire ri a radii aig Seirbhis an 
Fheasgair is faisge roimhe. An CeudDomhnachdonTeachd. 

An Guidhe. 
TT\HE Uile-chumhachdaich, 
JL/ thoir dhuinn gras a chur 
dhinn oibre an dorchadais, agus 
a chur umainn armachd an t- 
soluis, nise ann an àm na beatha 
bhàsnihor so, anns a d' thainig 
do Mbac Iosa Criosd g' ar 
coimbid ann umblacbd mboir ; 
chum anns an là dheireannach, 
an uair a thig e rithist 'na Mho- 
rachd ghlormhor a thoirt breth 
araon air na beothaibh agus air 
namairbh,gu'neirich sinnechum 
na beatha neo-bhàsmhor, tridsan 
a ta beo agus a' riaghladh maille 
ruitsa agusrisanSpioradNaomh, 
a nis agus gu siorruidh. Amen. 

% Tlia'n Guidhe so ri a radh gach 
là maille ris na Guidhean eile anus 
an Teachd, gu Oidhche-Nudhlaic. 
An Litir. Rom. xiii. 8. 

NAbiodh fiacha sam bith aig 
aon neach oirbb , aeh a mhàin 
a cheile a ghràdhachadh : oir an 
ti aig am bheil gradh do neach 
eile, choimhlion è an lagh. Oir 
an ni so, Na dean adhaltrannas, 
Na dean mortadh, Na goid, Na 
dean fianuis bhreige, Na sann- 
51 B The First Sunday in Advent. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, give us 
grace that we may cast 
away the works of darkness, 
and put upon us the armour of 
light, now in the time of this 
mortal life, in which thy Son 
Jesus Christ came to visit us in 
great humility ; that in the last 
day, when he shall come again 
in his glorious Majesty to judge 
both the quick and dead, we 
may rise to the life immortal, 
through him who liveth and 
reigneth with thee and the Holy 
Ghost, now and ever. Amen. "TC Tlr's Collect is to be repealed every 
Day, with the other Collects in Ad- 
vent, until Christinas Eve. 
The Epistle. Rom. xiii. 8. 

OWE no man any thing, but 
to love one another : for 
he that loveth another hath ful- 
filled the law. For this, Thou 
shalt not commit adultery, Thou 
shalt not kill, Thou shalt not 
steal, Thou shalt not bear false 
witness, Thou shalt not covet ; 
2 An Ceud Domhnach do'n Teachd. taich, agus ma ta aithne sam bith 
eile ann, tha i air a cur sios gu 
h-aithghearr fuidh 5 n fhocal so. 
Gradhaich do choimhearsnach 
mar thu fein. Cha dean gradh 
lochd do choimhearsnach ; air an 
aobhar sin is e an gradh coimh- 
lionadh an lagha. Agus so, air 
dhuibh fios na h-aimsir a bhi 
agaibh, gur mithich dhuinn a nis 
mosgladh o chadal : oir a ta ar 
slainte nis, ni's faigse na'n uair a 
chreid sinn. Tha cuid mhor do'n 
oidhche air dol tharuinn, tha an 
la am fagus: uime sincuireamaid 
dhinn oibre an dorchadais, agus 
cuireamaidumainnarmachd an t- 
soluis. Gluaiseamaidgucubhaidh 
mar anns an la ; oha 'n ann an 
ruidhteireachd agus am misg, 
no an seomradaireachd agus am 
macnus, no an stri agus am far- 
mad. Ach cuiribh umaibh an 
Tighearna Iosa Criosd, agus na 
deanaibh ulluchadh air son na 
feola, a chum a h-an-amhianna 
a choimhlionadh. 

An Soisgevl. N. Mhatth. xxi. 1. 

AGUS an uair a dhruid iad re 
Hierusalem , agus a thainig 
iad gu Betphage, gu sliabh nan 
crann-ola, an sin chuir Iosa dithis 
d'a dheisciobluibh uaith. Ag 
radh riu, Eachaibh do'n bhaile a 
ta thall fa'rcomhair,agus air ball 
gheibh sibh asal ceangailte ann, 
agus loth maillerithe: fuasglaibh, 
agus thugaibh a' m' ionnsuidhs' 
iad. Agus ma labhras aon duine 
ni air bith ribh, abraibh, Gu bheil 
feum aig an Tighearna orra,agus 
cuiridh e uaith air ball iad. Rinn- 
eadh na nithe so uile, chum gu'n 
coimhliontadh an ni a dubhradh 
leis an fhaidh, ag radh, Innsibh 
do nighean Shion, Feuch, tha do 
Righ a' teachd a' d* ionnsuidh gu 
ciuin, is e 'na shuidhe air asail, 
agus air searrach mac na h-asail. and if there be any other com- 
mandment, it is briefly compre- 
hended in this saying, namely, 
Thou shalt love thy neighbour 
as thyself. Love worketh no ill 
to his neighbour ; therefore love 
is the fulfilling of the law. And 
that, knowing the time, that 
now it is high time to awake out 
of sleep : for now is our salva- 
tion nearer than when we be- 
lieved. The night is far spent, 
the day is at hand ; let us there- 
fore cast off the works of dark- 
ness, and let us put on the ar- 
mour of light. Let us walk 
honestly, as in the day; not 
in rioting and drunkenness, not 
in chambering and wantonness, 
not in strife and envying. But 
put ye on the Lord Jesus Christ, 
and make not provision for the 
flesh, to fulfil the lusts thereof. The Gospel St. Matt. xxi. 1. 

WHEN they drew nigh un- 
to Jerusalem, and were 
come to Bethphage, unto the 
Mount of Olives, then sent Jesus 
two disciples, saying unto them, 
Go into the village over against 
you, and straightway ye shall 
find an ass tied, and a colt with 
her : loose them, and bring them 
unto me. And if any man say 
ought unto you, ye shall SRy, 
The Lord hath need of them ; 
and straightway he will send 
them. All this was done, that 
it might be fulfilled which was i 
spoken by the prophet, saying, 
Tell ye the daughter of Sion, 
Behold, thy King cometh unto 
thee, meek, and sitting upon an 
ass, and a colt the foal of an ass. 
And the disciples went, and did Second Sundc j in Advent. Agus dh' imich na deisciobuil, 
agus rinn iad mar adh'aithn Iosa 
dhoibh, agus thug iad an asal 
agus an searrach leo, agus chuir 
iad esan 'na shuidhe air am muin. 
Agus sgaoil mor shluagh am 
falluingean air an t-slighe; agus 
ghearr droing eile geuga do na 
crannaibh, agus leag iad air an 
t-slighe iad. Agus thog an sluagh 
a bha roimhe agus 'na dheigh 
iolach, ag radh, Hosanna do 
31hac Dhaibhi : beannuichte gu 
robh an Ti a thig ann an ainm 
an Tighearna ; Hosanna anns na 

j h-ardaibh. Agus air dol dhasan 
a steach do Hierusalem, ghluais- 
eadh am baile uile, ag radh, Co 

i e so ? Agus thubhairt an sluagh, 
Is e so Iosa am faidh o Nasaret 
Ghalile. Agus chaidh Iosa a 
steach do theampull De, agus 
thilg e mach iadsan uile a bha 
reic agus a' ceannach anns an 
teampull, agus thilg e buird luchd 
malairt an airgid thairis, agus 
caithraiche luchd reic nan colu- 
man. Agus a dubhairt e riu. A ta 
e scriobhta, Goirear tigh urnuigh 
do m' thigh-sa ; ach rinn sibhse 
'na ghairidh luchd-reubainn e. 
. . . . 

An dara-DomhnaehddnTeachd. 
An Guidhe. 

rpHIGHEARNA bhean- 
J- nuichte, a dh' orduich na 
h-uile Scriobtuirean naomh a bhi 
air an scriobhadh chum air fogh- 
lum, Deonuich dhuinn mar sin 
an eisdeachd, an leughadh, an 
comhtharrachadh, am foghlum, 
agus an cnuasachd an taobh a 
stigh dhinn, chum le foighidinn, 
as agus comhfhurtachd d' Fhocail 
naoimh, gu'n glac sinn, agus gu'n 
in, sior gleidh sinn gu daingean 
ito dochas beannuichte na beatha 
3i mhaireannaich, a thug thu 
ss, I dhuinn 'nar Slanuighfhear Iosa 
lii Criosd. Amen. 

53 as Jesus commanded them ; and 
brought the ass, and the colt, 
and put on them their clothes, 
and they set him thereon. And 
a very great multitude spread 
their garments in the way ; 
others cut down branches from 
the trees, and strewed them in 
the way. And the multitudes 
that went before, and that fol- 
lowed, cried, saying, Hosanna 
to the Son of David : Blessed 
is he that cometh in the Name 
of the Lord ; Hosanna in the 
Highest. And when he was 
come into Jerusalem, all the city 
was moved, saying, Who is 
this ? And the multitude said, 
This is Jesus the prophet of 
Nazareth of Galilee. And Jesus 
went into the temple of God, 
and cast out all them that sold 
and bought in the temple, and 
overthrew the tables of the 
money-changers, and the seats 
of them that sold doves ; and 
said unto them, It is written, 
My house shall be called the 
house of prayer ; but ye have 
made it a den of thieves. The Second Sunday in Advent, 
The Collect. 

BLESSED Lord, who hast 
caused all holy Scriptures 
to be written for our learning ; 
Grant that we may in such wise 
hear them, read, mark, learn, 
and inwardly digest them ; that 
by patience, and comfort of thy 
holy Word, we may embrace, 
and ever hold fast the blessed 
hope of everlasting life, which 
thou hast given us in our Saviour 
Jesus Christ. Amen. An dara Domhnach den TeachrL An Litir. Rom. x v. 4. 

OIR ge b' iad nithe air bith a 
scriobhadh roimhe so, is ann 
chum ar teagaisgne a scriobhadh 
iad ; chum trid foighidinn agus 
comhfhurtachd nan Scriobtuir 
gu'm biodh dochas againne. A 
nis gu tugadh Dia na foighidinn 
agus na comhfhurtachd dhuibhse 
bhi dh' aon inntinn a thaobh a 
cheile, a reir Iosa Criosd : chum 
gu'm feud sibh a dh' aon inntinn 
agus le aon bheul gloir a thoirt 
do Phia, eadhon Athair ar Tigh- 
earna Iosa Criosd. Uime sin 
gabhaibhse r'a cheile, eadhon 
mar a ghabh Criosd ruinne, chiim 
gloire Dhe. A nis a deirim, Gu 
robh Iosa Criosd 'na mhinisteir 
an timehioll-ghearraidh air son 
firinn De, chum geallanna nan 
aithrichean a dhaingneachadh : 
agus chum gu-n tugadh na Cinn- 
ich gloir do Dhia air son a thro- 
cair a reir mar a ta e scriobhta, 
Air an aobhar so aidicheam thu 
am measg nan Cinneach, agus 
seinnidh mi ceol do d' ainm. 
Agus a ris a deir e, Deanaibh 
giardeachas, a Chinneacha, 
maille ri phobull-san. Agus a 
ris, Molaibh an Tighearna, a 
Chinneacha uile, agus thugaibh 
cliu dha, a shloigh ulle. Agus ris 
deir Esaias Bithidh freumh Iese, 
agus an ti a dh' eireas suas chum 
uachdaranachd bhi aige air na 
Cinneachaibh, ann-san cuiridh 
na Cinnich an dochas. A nis gu'n 
lionadh Dia an dochas sibhse 
do'n uile aoibhneas agus shioth- 
chaint ann an creidsinn, chum 
gu'm bi sibh pailt ann an dochas, 
tre chumhachd an Spiorad 
naoimh. 

An Soisgeul. N. Luc. xxi. 25. 

AGUS bithidh comhtharran 
anns a'ghrein agus anns a' 
ghealaich, agus anns nareultaibh; 
agus air an talamh teann-eiginn 
nan cinneach, tre iom-cheist ; an 
54 Tlie Epistle. Rom. xv. 4. 

WHATSOEVER things 
were written aforetime, 
were written for our learning ; 
that we through patience, and 
comfort of the Scriptures, might 
have hope. Now the God of 
patience and consolation grant 
you to be like-minded one to- 
wards another, according to 
Christ Jesus : that ye may with 
one mind, and one mouth, glorify 
God, even the Father of our 
Lord Jesus Christ. Wherefore 
receive ye one another, as Christ 
also received us, to the glory of 
God. Now I say, that Jesus 
Christ was a minister of the 
circumcision for the truth of 
God, to confirm the promises 
made unto the fathers: And 
that the Gentiles might glorify 
God for his mercy ; as it is 
written, For this cause I will 
confess to thee among the Gen- 
tiles, and sing unto thy Name. 
And again he saith, Rejoice, ye 
Gentiles, with his people. And 
again, Praise the Lord, all ye 
Gentiles, and laud him, all ye 
people. And again, Esaias saith, 
There shall be a root of Jesse, 
and he that shall rise to reign 
over the Gentiles, in him shall 
the Gentiles trust. Now the 
God of hope fill you with all joy 
and peace in believing, that ye 
may abound in hope, through 
the power of the Holy Ghost. The Gospel. St. Luke xxi. 25. 

AND there shall be signs in 
the sun, and in the moon, 
and in the stars ; and upon the 
earth distress of nations, with 
perplexity, the sea and the Third Sunday in Advent. cuan agus na tonnan a' beuchd- 
aich : cridhe dhaoine 'g an treig- 
sinn trid eagal, agus feithearah 
na nithe sin a ta teachd air an 
domhan : oir bithidh cumhaclida 
nan neamh air'an crathadh. Agus 
an sin chi iad Mac an duine a' 
teachd ann an neul, le cumhachd 
agus mor gbloir. Agus an uair a 
tlioisiclieas na nithe so air tach- 
airt, an sin amhaircibh suas ; 
agus togaibb bbur cinn ; oir a ta 
'ur saorsa am fagus. Agus labh- 
air e cosamhlachd riu, amhairc- 
ibh air a' chraoibh fbige, agus 
na craobban uile ; an uair a bhios 
iad cbeana a' cur a macb an 
duillich, air f baicinn duibb, aith- 
nicbidh sibb uaibb fein, gu bbeil 
an sambradb a nis am fagus. 
Agus mar an ceudna sibbse, 'n 
uair a cbi sibh na nitbe so a' tach- 
kirt, biodb fbios agaibb gu bbeil 
riogbachd Dhè fagus do laimh. 
Gu deimbin a deirirn ribb, nacb 
d't-heid an linn so thairis, gus an 
coimhlionar na nithe so uile. 
Theid neamh agustalamh thairis: 
ach cha d' theid mo bhriathra-sa 
thairis a choidhcbe. 

An treasDomhn ach donTeachd. 
An Guidhe. 

OTHIGHEAKNA Iosa 
Criosd, a chuir aig do cheud 
teachd do theachdaire a dh' ull- 
acbadh do shligbe romhad ; 
Deonuich mar an ceudna, gu'n 
dean na Ministeirean agus luchd- 
l'ritbealaidh do dbiombaireachd- 
an, do shlighe ullachadh agus a 
dheanamh reidh,a chum le tion- 
dadhcridheachan nan easumhail 
gu gliocas nam firean, aig do 
dhara teachd a thoirt breth air 
an t-saoghal; gu'mfaighearsinne 
'nar sluagh taitneach ann d' 
sh ealladb sa, a ta beo agus a' riagh- 
ladh maille ris an Athair agus ris 
an Spiorad Naomh, sioraon Dia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 
55 waves roaring ; men's hearts 
failing them for fear, and for 
looking after those things which 
are coming on the earth : for 
the powers of heaven shall be 
shaken. And then shall they 
see the Son of Man coming in 
a cloud with power and great 
glory. And when these things 
begin to come to pass, then look 
up, and lift up your heads ; 
for your redemption draweth 
nigh. And he spake to them 
a parable, Behold, the fig-tree, 
and all the trees ; when they 
now shoot forth, ye see and know 
of your own selves that summer 
is now nigh at hand. So likewise 
ye, when ye see these things 
come to pass, know ye that the 
kingdom of God is nigh at hand. 
Verily I say unto you, This 
generation shall not pass away, 
till all be fulfilled : Heaven and 
earth shall pass away ; but my 
words shall not pass away. The Third Sunday in Advent. 
The Collect. 

OLOBD Jesu Christ, who at 
thy first coming didst send 
thy messenger to prepare thy 
way before thee ; Grant that the 
ministers and stewards of thy 
mysteries may likewise so pre- 
pare and make ready thy way, 
by turning the hearts of the 
disobedient to the wisdom of 
the just ; that at thy second 
coming to judge the world, we 
may be found an acceptable 
people in thy sight, who livest 
and reignest with the Father 
and the Holy Spirit, ever one 
God, world without end. Amen. An treas Domh/iach den TeacJid. An Litir. 1 Cor. iv. 1. 

BIODH a shamhuil so do 
mheas aig duine, dhinne 
mar mhinisteiribh Chriosd, agus 
mar stiubhardaibh runa-diom- 
hair Dhè. Os barr iarrar ann an 
stiubhardaibh, gufaighear neach 
dileas. Ach agamsa is ro bheag 
an ni gu'n d' thugtadh breth orm 
leibhse, ro le breitheanas duine : 
seadh, cha'n 'eil mi toirt breth 
orm fein. Oir cha'n f hios domh 
ni sam bith do m' thaobh fein ; 
gidheadh cha'n 'eil mi le so air 
m' fhireanachadh : ach is e an 
Tighearna an ti a bheir breth 
orm. Uime sin na tugaibh breth 
air ni sam bith roimh an am, gus 
an d' thig an Tighearna, neach 
faraon a bheir gu soilleireachd 
nithe f'olaichte an dorchadais, 
agus a dh' f hoillsicheas comhair- 
lean nan cridheacha : agus an sin 
gheibh gach neach cliu o Dhia. 

An Soisgeul. N. Matt. xi. 2. 

ANIS an uair a chual Eoin 's 
a' phriosun gniomhara 
Chriosd, chuir è dithis d' a 
dheisciobluibh d' a ionnsuidh, 
agus a dubhairt e ris, An tusa an 
ti ud a bha re teachd, no am 
bi suil aguinn ri neach eile ? 
Fhreagair Iosa agus a dubhairt 
è riu, Imichibh agus innsibh do 
Eoin na nithean a ta sibh a' 
cluinntinn agus a' faicinn : a ta 
na doill a' faotainn an radhairc, 
agus na bacaich ag imeachd, a ta 
na lobhair air an glanadh, agus 
na bothair a' cluinntinn ; a ta na 
mairbh air an dùsgadh, agus an 
soisgeul air a shearmonachadh do 
na bochdaibh. Agus is bean- 
nuichte an ti nach faighoilbheum 
annamsa. Agus air imeachd 
dhoibhsan air i'alòh,thoisich Iosa 
air labhairt ris an t-sluagh mu 
thimchioll Eoin, ag radh, Ciod 
k an ni a chaidh sibh a mach a 
56 The Epistle. 1 Cor. iv. 1. 

LET a man so account of us, 
as of the ministers of 
Christ, and stewards of the mys- 
teries of God. Moreover, it is 
required in stewards, that a man 
be found faithful. But with me 
it is a very small thing that 
I should be judged of you, or of 
man's judgement : yea, I judge 
not mine own self. For I know 
nothing by nryself, yet am I not 
hereby justified ; but he that 
judgeth me is the Lord. There- 
fore judge nothing before the 
time, until the Lord come, who 
both will bring to light the hid- 
den things of darkness, and will 
make manifest the counsels of 
the hearts : and then shall every 
man have praise of God. Tie Gospel. St. Matt. xi. 2. 

NOW when John had heard 
in the prison the works of 
Christ, he sent two of his dis- 
ciples, and said unto him, Art 
thou he that should come, or do 
we look for another ? Jesus an- 
swered and said unto them, Go 
and shew John again those 
things which ye do hear and 
see : The blind receive their 
sight, and the lame walk, the 
lepers are cleansed, and the 
deaf hear, the dead are raised 
up, and the poor have the Gos- 
pel preached to them : And 
blessed is he whosoever shall 
not be offended in me. And, as 
they departed, Jesus began to 
say unto the multitudes concern- 
ing John, What went ye out into 
the wilderness to see? a reed 
shaken with the wind ? But 
what went ye out for to see ? 
a man clothed in soft raiment P Fourth Sunday in Advent. dh' fhaicinn do'n f hàsach ? an i 
cuilc air a crathadh le gaoitb ? 
Ach ciod e au ni a chaidh sibh a 
mach a dh' fhaicinn? anèduine 
air a sgeaduchadh ann an eudach 
niin ? feuch, a' mhuinntir a ta 
chaitheamh eudach mm, is ann 
an tighibh nan righrean a ta iad. 
Ach ciod e an ni a chaidh sibh a 
mach a dh' fhaicinn ? An e faidh P 
seadh,a deirim ribh, agus ni's mò 
na faidh. Oir is è so an ti mu 
bheil è scrìobhta, Feuch, cui- 
reamsa mo theachdaire roimh do 
ghnùis, a dh' ulluicheas do 
shlighe romhad. 

An eeathramh Domhnach don 
Teachd, 

An Guidhe. 

OTHIGHEARNA, tog suas 
(tha sinn ag ùrnuigh riut) 
do chumhachd, agus thig 'nar 
measg, agus le mòr neart cobhair 
oimn, a chionn, tre ar peacain- 
nibh agus ar n-aingidheachd, gu 
bheil sinn gu craiteach air ar 
bacadh agus air ar cumail air ar 
n-ais o ruith na rèise a chuireadh 
romhain, chum gu'n deanadh do 
ghràs agus do thròcair fhialaidh 
gu luath còmhnadh agus fuas- 
gladh oirnn trid diolaidh do 
Mhic ar Tighearna ; d'an robh 
maille riutsa agus ris an Spiorad 
Naomh onair agus glòir, saoghal 
gun chrioch. Amen. 

An Litir. Philip, iv. 4. 

DEANAIBH gairdeachas s 
an Tighearna a ghnàth : a 
lis deiream, Deanaibh gaird- 
eachas : Biodh bhur measarrachd 
follaiseach do na h-uile dhaoin- 
ibh ; Tha'n Tighearna am f agus. 
Na biodh ro churram ni sam bith 
oirbh ; ach 's na uile ni le h- 
ùrnuigh agus asluchadh maille 
ri breith-buidheachais, biodh 
bhurn-iarrtuis air an deanamh 
aithnichte do Dhia. Agus coimh- Behold, they that wear soft 
clothing are in kings' houses. 
But what went ye out for to see ? 
sl prophet ? yea, I say unto you, 
and more than a prophet. For 
this is he of whom it is written, 
Behold, I send my messenger 
before thy face, which shall 
prepare thy way before thee. 57 D The Fourth Sunday in Advent. 

Tlce Collect. 

OLORD, raise up (we pray 
thee) thy power, and 
come among us, and with great 
might succour us ; that whereas, 
through our sins and wickedness, 
we are sore let and hindered in 
running the race that is set be- 
fore us, thy bountiful grace and 
mercy may speedily help and 
deliver us ; through the satisfac- 
tion of thy Son our Lord, to 
whom with thee and the Holy 
Ghost be honour and glory, 
world without end. Amen. The Epistle. Philip, iv. 4. 

REJOICE in the Lord 
alway : and again I say, 
Rejoice. Let your moderation 
be known unto all men. The 
Lord is at hand. Be careful for 
nothing : but in every thing by 
prayer and supplication, with 
thanksgiving, let your requests 
be made known unto God. And 
the peace of God, which passeth 
all understanding, shall keep 
3 La-Nodhlaic. ididh sitli Dhe, a ta thar gach 
uile thuigse, bhur n-inntinn ann 
an Iosa Criosd. 

An Soisgeul. N. Eoin i 19. 

AGUS is e so fianuis Eoin, an 
uair a chuir nah-Iudhaich 
sagairt agus Lebhithich o Hierus- 
alcm, chum gu'm feoraicheadh 
iad deth, Co thusa ? Dh' aidich 
esan, agus cha d' aicheadh è ; 
ach dh' aidich e, Cha mhi Criosd. 
Agusdh' fheoraich iad deth, Ciod 
rna seadh ? An tu Elias ? Agus 
a deir e, Cha mhi. An tu fàidh ? 
Agus fhreagair è, Cha mhi. 
An sin a dubhairt iad ris, Co thu? 
chumgu'n tabhair sinnfreagradh 
dhoibhsan a chuir uatha sinn : 
Ciod a tha thu'g ràdh, mu d' 
thimchioll fein ? A dubhairt è, 
Is mise guth an ti a ta glaodhach 
anns an fhàsach, Deanaibh 
direach slighe an Tighearna, mar 
a dubhairt am fàidh Esaias. 
Agus an dream a chuireadh leis 
an teachdaireachd, b' ann do na 
Phairisich iad. Agus dh' fheor- 
aich iad deth, agus a dubhairt iad 
ris, C arson ma seadh a ta thu a 
baisteadh, mar tu Criosd, no 'm 
f aidh ? Freagair Eoin iad, ag 
radh, Ataims' a' baisteadh le 
h-uisge ; ach a ta neach 'na 
sheasamh 'nar measg,nachaithne 
dhuibh : is e so an ti, a ta teachd 
a' m' dheighse, aig am bheil 
toiseach orm, neach nach airidh 
mise air barr-iall a bhroige f huas- 
gladh. Einneadh na nithe so 
ann am Betabara air an taobh 
thall do Iordan, far an robh 
Eoin a' baisteadh. Teachd ar Tighearna, no La- 
breith Chriosd, gu coitchionn 
don goirear La-Nodhlaic. 
An Guidlie. 

DHE Uile-chumhachdaich, a 
thug dhuinn d' aon-ghin 
Mhic a ghabhail ar nadair air 
58 your hearts and minds through 
Christ Jesus. 

The Gospel. St. John i. 19. 

THIS is the record of John, 
when the Jews sent priests 
and Levites from Jerusalem to 
ask him, Who art thou? And he 
confessed, and denied not ; but 
confessed, I am not the Christ. 
And they asked him, What 
then ? Art thou Elias ? And he 
saith, I am not. Art thou that 
prophet ? And he answered, No. 
Then said they unto him, Who 
art thou ? that we may give an 
answer to them that sent us. 
What sayest thou of thyself ? He 
said, I am the voice of one cry- 
ing in the wilderness, Make 
straight the way of the Lord, as 
said the prophet Esaias. And 
they which were sent were of the 
Pharisees. And they asked him, 
and said unto him, Why bap- 
tizest thou then, if thou be not 
that Christ, nor Elias, neither 
that prophet? John answered 
them, saying, I baptize with 
water : but there standeth one 
among you, whom ye know not; 
He it is, who coming after me 
is preferred before me, whose 
shoe's latch et I am not worthy to 
unloose. These things were done 
in Bethabara, beyond Jordan, 
where John was baptizing. The Nativity of our Lord,or the 
Birth-day of CHRIST, com- 
monly called Christmas-day. 
The Collect. 
LMIGHTY God, who hast 
given us thy only-begotten 
Son to take our nature upon Christmas Day. fein, agus mar aig an àm so gu 
bbi air a bhreith le Oigh fhior- 
ghlan ; Deonuich air dhuinne a 
ghi ath-ghinte, agus deanta 'nar 
cloinn dhuit fein le uchdmbac- 
achd agus le gras, gu'm bi sinn 
gu-làtbail air ar n-ath-nuadh- 
achadb le d' Spiorad Naomh ; 
tre an ceudna ar Tigbearna Iosa 
Criosd, a ta beo agus a' riagh- 
ladh maille riutsa agus ris an 
Spiorad cbeudna, sior aon Dia, 
saogbal gun cbriocb. Amen. 
An Litir. Eabh. i. 1. 

DIA, a labbair o shean gn 
minic, agus air iomadb 
doigb ris na h-atbraicbibb leis na 
faidbibh, labbair e anns na 
laitbibb deireannacb so ruinne 
le a Mbac, a dh' orduicb è 'na 
oigbre air na h-uile nithibh, tre'n 
do chruthaich e fos na saoghail. 
Peach air bbi dba 'na dhealradh 
a gbloire-san, agus 'na fbior 
iomhaigb a phearsaidh, agus a' 
cumail suas nan uile nitbe le focal 
a cbumbacbd, 'n uair a gblan è 
ar peacaidb-ne leis fein, sbuidh 
e air deas làimh na mòrachd anns 
na h-ardaibh ; air dba bbi air a 
dheanamh ni's òirdbeirce no na 
b-aingil mbeud gu'n d' fhuair è 
mar oigbreachd ainm bu ro oir- 
dbeirce na iadsan. Oir co do na 
b-aingil ris an dubbairt e uair air 
bitb, Is tu mo Mhacsa, an diugb 
ghin mi tbu ? agus a ris, Bithidh 
mise a' m' Atbair dhasan, agus 
bithidb esan 'na Mhac dhombsa? 
Agus a ris, an uair a tha e a ta- 
bhairt a' cbeud-ghin a steacb 
do'n t-saoghal, a deir e, Agus 
deanadh uile aingil De aoradb 
dba. Agus a thaooh nan aingeal 
a deir e, Neach a ta deanamb 
aingle 'nan spioradaibh, agus a 
mbinisteirean 'nan lasair tbeine. 
Ach ris a' Mbac a deir e, Tha do 
righ-chaithair, a Dhe gu saoghal 
nan saoghal is slat-rioghail ro- 
59 him, and as at this time to be 
born of a pure Virgin ; Grant 
that we, being regenerate, and 
made thy children by adoption 
and grace, may daily be re- 
newed by thy Holy Spirit ; 
through the same our Lord Jesus 
Christ, who liveth and reigneth 
with thee and the same Spirit, 
ever one God, world without 
end. Amen. The Epistle. Heb. i. 1. 
4T *^ OD, who at sundry times 
\J and in divers manners 
spake in time past unto the fa- 
thers by the prophets, hath in 
these last days spoken unto us 
b}^ his Son, whom he hath ap- 
pointed heir of all things, by 
whom also he made the worlds; 
who being the brightness of his 
glory, and the express image of 
his person, and upholding all 
things by the word of his power, 
when he had by himself purged 
our sins, sat down on the right 
hand of the Majesty on high ; 
being made so much better than 
the angels, as he hath by inhe- 
ritance obtained a more excellent 
name than they. For unto which 
of the angels said he at any time, 
Thou art my Son, this day have 
I begotten thee ? And again, 
I will be to him a Father, and he 
shall be to me a Son ? And again, 
when he bringeth in the first- 
begotten into tbe world, he saith, 
And let all tbe angels of God 
worship him. And of the angels 
be saith, Who maketh his angels 
spirits, and his ministers a flame 
of fire. But unto the Son he 
saith, Tby throne, God, is for 
ever and ever; a sceptre of 
righteousness is the sceptre of 
thy kingdom : Thou hast loved 
righteousness, and hated ini- La-Nodhlaic. chothromach slat do rioghachd- 
sa : ghradhaich thu fireantachd, 
agus thug thu f uath do aingidh- 
eachd; uime sin dh'ung Dia, do 
Dhia-sa, thu le oladh aoibhneis 
os ceann do chompanacha. Agus 
Lèag thusa, a Thighearna, bun- 
aite na talmhainn air tus ; agus 
is iad na neamhan oibre dolàmh. 
Teirgidh iadsan, ach mairidh 
tusa : agus fàsaidh iad uile sean 
mar eudach ; agus fillidh tu iad 
mar bhrat, agus caochlar iad : 
ach is tusa an ti ceudna, agus 
cha'n fhàilnich do bhliadhnan. 
An Soisgeul. N. Eoin i. 1. 

ANNS an toiseach bha am 
Focal, agus bha 'm Focal 
maille ri Dia, agus b'e'm Focal 
Dia, Bha è so air tus maille ri 
Dia. Kinneadh na h-uile nithe 
leis ; agus as eugmhais cha d'rinn- 
eadh aon ni a rinneadh. Annsan 
bha beatha, agus b'i bheatha 
solus dhaoine. Agus tha'n solus 
a' soillseachadh anns an dorch- 
adas, agus cha do ghabh an 
dorchadas è. Chuireadh duine 
o Dhia, d' am b' ainm Eoin. 
Thainig esan mar fhianuis, a 
chum fiannis a thoirt mu'n t- 
solus, chum gu'n creideadh na 
h-uile dhaoine tridsan. Cha 
b'esan an solus sin, ach chuireadh 
e chum gu d' thugadh e fianuis 
mu'n t-solus. B'e so an solus 
fior, a ta soillseachadh gach uile 
dhuine tha teachd chum an 
t-saoghail,Bha è anns ant-saogh- 
al, agus rinneadh an saoghal leis, 
agus cha d' aithnich an saoghal e. 
Thainig e dh' ionnsuidh a dhùcha 
fèin,agus cha do ghabh a mhuinn- 
tir fein ris. Ach a mheud 's a 
ghabh ris, thug è dhoibh cumh- 
achd a bhi 'nan cloinn do Dhia, 
eadhon dhoibhsan a ta creidsinn 
'na ainm : a bha air an ginea- 
mhuin, cha'n ann o fhuil, no o 
thoil na feola, no o thoil duine, 
60 quity; therefore God, even thy 
God, hath anointed thee with the 
oil of gladness above thy fellows. 
And, Thou, Lord, in the begin- 
ning hast laid the foundation of 
the earth ; and the heavens are 
the works of thine hands : They 
shall perish, but thou remainest; 
and they all shall wax old, as 
doth a garment ; and as a vesture 
shalt thou fold them up, and 
they shall be changed ; but thou 
art the same, and thy years shall 
not fail. 

The Gospel. _ St. John i. 1. 

IN the beginning was the 
Word, and the Word was 
with God, and the Word was 
God. The same was in the 
beginning with God. All things 
were made by him ; and without 
him was not any thing made 
that was made. In him was 
life ; and the life was the light 
of men. And the light shineth 
in darkness ; and the darkness 
comprehended it not. There was 
a man sent from God, whose 
name was John. The same 
came for a witness, to bear 
witness of the Light, that all 
men through him might believe. 
He was not that Light, but was 
sent to bear witness of that 
Light. That was the true Light, 
which lighteth every man that 
cometh into the world. He was 
in the world, and the world was 
made by him, and the world 
knew him not. He came unto 
his own, and his own received 
him not. But as many as re- 
ceived him, to them gave he 
power to become the sons of 
God, even to them that believe 
on his name : which were born, 
not of blood, nor of the will of 
the flesh, nor of the will of man, 
but of God. And the Word was Saint Steplieiis Day. ach o Dhia. Agus rinneadh am 
Focal 'na fheoil, agus ghabh è 
còmhnuidh 'nar measg-ne (agus 
chuanaic sinn a ghlòir, mar 
ghlòir aoin-ghin Mhic an Athar,) 
làn grais agus firinn. 

La Nàomh Stephein. 
An Guidhe. 

DEONUICH, O Thighearna, 
'nar n-uilef hulangasaibh an 
so air talamh, air son fianuis d' 
fhirinn, gu'n amhairceamaid gu 
geur suas gu neamh, agus le 
creidimh gu'm faiceamaid an 
ghlòir a theid f hoillseachadh ; 
agus air dhuinn bhi lionta leis 
an Spiorad Naomh, gu foghlum 
sinn ar luchd-geurleanmhuinn 
a ghradhachadh agus a bhean- 
nuchadh, le eisimpleir do cheud 
Fhear-fianuis Naomh Stephein, 
a rinn urnuigh ruitsa air son 
a luchd-mort, Iosa bhean- 
nuichtè, a ta seasamh aig deas 
laimh Dhe a thoirt cobhair 
dhoibhsan uile a ta fulang air 
do shon, ar n-aon Eadar- 
mheadhonfhear agus Fhear- 
tagraidh. Amen. 

% Ansin leanaidh Guldliena Nodhlaic, 
a theireur a gltnàth gu Faire na 
Bliadhna-iir. 

An Litir. Ghniomh. vii. 55. 

AIR do Stephein bhi lan do'n 
Spiorad naomh, dh' amhairc 
è gu geur suas gu neamh, agus 
chunnaic è gloir Dhe, agus Iosa 
'na sheasamh air deas laimh Dhe, 
agus adubhairt è, Feuch, tha mi 
faicinn, nannèamhfosgailte, agus 
Mac an duine 'na sheasamh air 
deas laimh Dhe. An sin ghlaodh 
iadsan le guth ard, agus dhruid 
iad an cluasan, agus leum iad air 
a dh' aon inntinn, agus airdhoibh 
a thilgeadh a mach as a' bhaile, 
chlach iad e : agus thilg nafian- 
uisean an eudach sios aig cos- 
61 made flesh, and dwelt among us 
(and we beheld his glory, the 
glory as of the only begotten of 
the Father), full of grace and 
truth. Saint Stephens Day. 
The Collect. 

GRANT, Lord, that, in all 
our sufferings here upon 
earth for the testimony of thy 
truth, we may stedfastly look up 
to heaven, and by faith behold 
the glory that shall be revealed ; 
and, being filled with the Holy 
Ghost, may learn to love and 
bless our persecutors by the ex- 
ample of thy first Martyr Saint 
Stephen, who prayed for his 
murderers to thee, blessed 
Jesus, who standest at the right 
hand of God to succour all those 
that suffer for thee, our only 
Mediator and Advocate. Amen. Then shall follow the Collect of the 
Nativity, which shall be said con- 
tinually until New-Year s Eve. 

For the Epistle. Acts vii. 55. 

STEPHEN, being full of the 
Holy Ghost, looked up sted- 
fastly into heaven, and saw the 
glory of God, and Jesus standing 
on the right hand of God, and 
said, Behold, I see the heavens 
opened, and the Son of man 
standing on the right hand of 
God. Then they cried out with 
a loud voice, and stopped their 
ears, and ran upon him with 
one accord, and cast him out of 
the city, and stoned him : and 
the witnesses laid down their 
clothes at a young man's feet, La Nàomh Eoin an Soisgeulaich. aibh "òganaich, d' am b'ainm 
Saul. Agus chlach iad Stephan, 
agus è a' gairm air Criosd, agus 
ag radh. A Thigbearna Iosa, 
glac mo Spiorad. Agus air dha 
a leigeadh fèin air a ghlùinibh 
gblaodh è le guth ard, A Tigh- 
earna, na cuir am peacadh so as 
an leth. Agus air dha so a radh, 
chaidil è. 

An Soisgeul. N. Mhatth. xxiii. 34. 

FEUCH, cuireamsa d'ar ionn- 
suidh faidhean, agus daoine 
glice, agus scriobhuichean, agus 
cuid dhiubh marbhaidh, agus 
ceusuidh sibh, agus cuid dhiubh 
sgiursaidh sibh ann bhur sionago- 
gaibh, agus ni sibh geurlean- 
mhuinn orra o bhaile gu baile : 
chum as gun d' thig oirbh gach 
uile f huil f hireanta, a dhoirteadh 
air an talamh, o fhuil Abeil 
fhireanta, gu fuil Shachariais, 
mhic Bharachias, a mharbh sibh 
eadar an teampull agus an altair. 
Gu firinneach a deirim ribh, 
Gu'n d' thig na nithe so uile air 
a' ghinealach so. Ierusalem, 
Ierusalem, a mharbhas na faidh- 
ean, agus a chlachas an dream 
a chuirear a d'ionnsuidh, cia 
minic a b'aill learn do chlann a 
chruinneachadh r'a cheil mar a 
chruinnicheascearcah-eoin fuidh 
sgiathaibh, agus cha b'aill leibh! 
Feuch, fagar bhur tigh agaibh 
'na fhasach. Oir a deirimse 
ribh, nach fhaic sibh mise o so 
suas, gus an abair sibh, Is bean- 
nuichte an Ti a thig ann an ainm 
an Tighearna. LaNàomhJEoin an Soisgeu la ich. 
An Guidlie. 

THIGHEARNA throcairich, 
tha sinn a' guidheadh ort thu 
thilgeadh do dhearsainean deal- 
rach soluis air d' Eaglais, chum 
air dh-i bhi air a soillseachadh le 
62 whose name was Saul. And they 
stoned Stephen, calling upon 
God, and saying, Lord Jesus, 
receive my spirit. And he 
kneeled down, and cried with a 
loud voice, Lord, lay not this 
sin to their charge. And when 
he had said this, he fell asleep. The Gospel. St. Matt, xxiii. 3L 

BEHOLD, I send unto you 
prophets, and wise men, 
and scribes : arid some of them 
ye shall kill and crucify ; and 
some of them shall ye scourge in 
your synagogues, and persecute 
them from city to city : That 
upon you may come all the 
righteous blood shed upon the 
earth, from the blood of righte- 
ous Abel unto the blood of 
Zacharias son of Barachias, 
whom ye slew between the 
temple and the altar. Verily I 
say unto you, All these things 
shall come upon this generation. 
Jerusalem, Jerusalem, thou 
that killest the prophets, and 
stonest them which are sent unto 
thee, how often would I have 
gathered thy children together, 
even as a hen gathereth her 
chickens under her wings, and 
ye would not ! Behold, your 
house is left unto you desolate. 
For I say unto you, Ye shall not 
see me henceforth, till ye shall 
say, Blessed is he that cometh 
I in the name of the Lord. SaintJohntJicEvangelist'sDay. 
The Collect. 

MERCIFUL Lord, we be- 
seech thee to cast thy 
bright beams of light upon thy 
Church, that it being enlight- 
ened by the doctrine of thy St. John the Ei 'oanjelist's Day. teagasg d' Abstoil agus do Shois- 
geulaich bheannuicbte Naoinh 
Eoin, gun gluais i ann an solus 
d' fhirinn, air cbor 's fa-dbeoidh 
gu'n ruig i gu solus na beatba 
mhaireannaicb ; tre Iosa Criosd 
ar Tigbearna. Amen. 

An Litir. 1 N. Eoin i. 1. 

AN ni a bba ann o tbùs, an ni 
a chuala sinne, a cbunnaic 
smn,le'rsùilibh,air an d'ambairc 
sinn, agus a laimhsicb ar lamba 
thaobh f òcail na beatba ; (oir db' 
fhoillsicbeadb a' bheatha, agus 
cbunnaic sinne i, agus tba sinn a 
deanamh fianuis, agus a' cur an 
ceill dbuibhsena beatba mairean- 
naicb ud a bhamaille ris an Atb- 
air, agus a dh'fhoillsicheadh 
dbuiune :) an ni a cbunnaic agus 
a chuala sinn, tba sinn a' cur an 
ceill dbuibbse, chum gu'm bi ag- 
aibhse mar an ceudna comunn 
ruinne: agus gu fìrinneach tba ar 
comunn-ne ris an Athair, agus r'a 
Mhac IosaCriosd. Agus tba sinn 
a' scriobhadb na nithe so d'ar n- 
ionnsuidh, chum gu'm bi bhur 
gairdeachascoimblionta. Agus is 
i so an teachdaireachd a chuala 
sinn uaithsan, agus a tha sinn a' 
cur an ceill dbuibbse, Gur solus 
Dia, agus nach'eil dorcbadas sam 
bith annsan. Ma their sinn gu 
bheil comunn againnris, agus sinn 
a' gluasad ann an dorcbadas, tha 
sinn a' deanamh breige, agus 
cba'n 'eil sinn a deanamh na fi- 
rinn: acbmaghluaiseas sinn amis 
an t-solus, mar a tha esan 's an 
t- solus, tha comunn againn r'a 
cheile, agus glanaidh fuil Iosa 
Criosd a Mhic sinn o gacb uile 
pbeacadb. Ma their sinn nach 
'eilpeacadh againn, tha sinn 'gar 
mealladh fein, agus cba'n eil an 
fhirinn annainn. Madh'aidich- 
eas sinn ar peacanna, tha esan 
tirinneach, agus ceart chum ar 
63 blessed Apostle and Evangelist 
Saint John, may so walk in the 
light of thy truth, that it may 
at length attain to the light of 
everlasting life ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. The Epistle. 1 St. John i. 1. 

THAT which was from the 
beginning, which we have 
heard, which we have seen with 
our eyes, which we have looked 
upon, and our hands have 
bandied, of the word of life ; 
(For the life was manifested, and 
we have seen it, and bear wit- 
ness, and shew unto you that 
eternal life, which was with 
tbe Father, and was mani- 
fested unto us ;) That which 
we have seen and heard de- 
clare we unto you, that ye 
also may have fellowship with 
us : and truly our fellow- 
ship is with the Father, and 
with his Son Jesus Christ. 
And these things write we un- 
to you, that your joy may be 
full. This then is the mes- 
sage which we have heard of 
him, and declare unto you, 
That God is light, and in him 
is no darkness at all. If we 
say that we have fellowship 
with him, and walk in dark- 
ness, we lie, and do not the 
truth: but if we walk in the 
light, as he is in the light, we 
have fellowship one with an- 
other, and the blood of Jesus 
Christ his Son cleanseth us from 
all sin. If we say that we have 
no sin, we deceive ourselves, 
and the truth is not in us. If 
we confess our sins, he is faith- 
ful and just to forgive us our 
sins, and to cleanse us from all 
unrighteousness. If we say that 
we have not sinned, we make La na Nco- i'Chiontach. peacanna a mhaitheadh dhuinn, 
agus ar glanadh o gach uile neo- 
f hireantachd. Ma their sinn nach 
do pheacaich sinn, tha sinn a' 
deanamh breugaire dheth-san, 
agus cha'n 'eil f hocal annainn. 

An Soisgeul. N. Eoin xxi. 19. 

THUBHAIRT Iosa re Pea- 
dar, Lean niise. An sin air 
do Pheadar tionndadh, chunnaic 
e an deisciobul a b'ionmhuinn le 
Iosa a'leantuinn ; an ti mar an 
ceudna a luidli an uchd Iosa air 
a shuipeir, agus a dubbairt ris, 
A Thighearna, co e a bhratbas 
tbu ? Air do Pheadar esan f hai- 
cinn, a dubhairt e ri h-Iosa, A 
Thighearna, ciod a ni am fear so? 
A deir Iosa ris, Ma 's aill leamsa 
e dh'f hantuinn gus an d'thig mi, 
ciod e sin duitse ? Leansa mise. 
Uime sin chaidh an radh so mach 
am measg nam braithribh, nach 
faigheadh an deisciobul sin has : 
gidheadh cha dubhairt Iosa ris, 
nach faigheadh e bàs : ach, Ma 's 
i mo thoilse e dh'fhantuiim gus 
an d' thig mi, ciod e sin duitse ? 
Is e so an deisciobul a ta deanamh 
fianuis air na nithibh so, agus a 
scriobh na nithe so : agus a ta fios 
againne gu bheil fhianuis nor. 
Agus a ta mar an ceudna moran 
do nithibh eile a rinn Iosa agus 
na biodh iad uilescriobhta,is i mo 
bharail nach cumadh an saoghal 
fein na rachadh a scriobhadh do 
leabhruichibh. La na Neo- Chiontach. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-cbumhachdaich, 
a dh'orduich a beoil leanab- 
aibh agus chiochrainneart, agus a 
thug air naoidheanan do ghloir- 
eachadh le am bas : Claoidh agus 
marbh na h-uile dhroch-bheusan 
annainn, agus mar so neartaich 
sinn le d' ghras, chum le neo- 
64 him a liar, and his word is not 
in us. The Gospel. St. John xxi. 1.0. 

JESUS said unto Peter, Fol- 
low me. Then Peter, turn- 
ing about, seeth the disciple 
whom Jesus loved following, 
which also leaned on his breast 
at supper, and said, Lord, which 
is he that betrayeth thee ? Peter 
seeing him, saith to Jesus, Lord, 
and what shall this man do? 
Jesus saith unto him, If I will 
that he tarry till I come, what 
is that to thee ? follow thou me. 
Then went this saying abroad 
among the brethren, That that 
disciple should not die: yet 
Jesus said not unto him, He 
shall not die ; but, If I will that 
he tarry till I come, what is that 
to thee? This is the disciple 
which testifieth of these things, 
and wrote these things : and we 
know that his testimony is true. 
And there are also many other 
things which Jesus did, the 
which if they should be written 
every one, I suppose that even 
the world itself could not con- 
tain the books that should be 
written. The Innocents' Day. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
out of the mouths of babes 
and sucklings hast ordained 
strength, and madest infants to 
glorify thee by their deaths ; 
Mortify and kill all vices in 
us, and so strengthen us by thy 
grace, that by the innocency of The Innocents Day. cliiontachd ar caithe-beatha,agus | our lives, and constancy of our 
dionguihaltachd ar creidimh ' faith even unto death, we may 
eadhon gu bas, gu'n glòiraicha- j glorify thy holy Name ; through 
maid d' Ainm naomh ; tre Iosa j Jesus Christ our Lord. Amen. 
Criosd ar Tighearna. Amen. An Litir. Tais. xiv. 1. 

AGUS dh' amhairc mi, agus 
feuch, Uan'na sheasamh air 
sliabh Shion, agus maille ris ceud 
agvs da fhichead agus ceithir 
mile, aig an robh ainm Atharsan 
scriobhta air clar an eudain. 
Agus chuala mi guth o fhlaith- 
eanas mar fhuaim mhòrain uis- 
geachan, agus mar fhuaim tair- 
neanaich mhòir : agus chuala mi 
fuaim chlarsairean, a deanamh 
ciuil le'n clarsaichibh fein : agus 
Sheinn iad mar gu'm b'oran 
nuadh è an lathair narigh-chath- 
rach, agus an lathair nan ceithir 
bheathach, agus na seanairean : 
agus cha V urrainn neach sam 
bith an t-oran sin f hoghlum, ach 
an ceud agus an da fhichead agus 
na ceithir mile, a shaoradh on 
talamh. Is iad so an dream nach 
do shalaicheadh le mnaibh, oir is 
òighean iad : is iad so an dream a 
tha leantuinn an Uain ge b'e aite 
an d'theid e. Shaoradh iad so 
o mheasg dhaoine, 'nan ceud 
thoradh do Dhia, agus do'n Uan. 
Agus 'nam beul cha d' fhuaradh 
cealg : oir tha iad gun lochd an 
lathair righ-chathrach Dhe. 

An Soisgeul. N. Mhatth. ii. 13. 

FEUCH, nochdadh aingeal an 
Tighearna doloseph ann am 
bruadar, ag radh, Eirich, agus 
gabh an naoidhean agus a mha- 
thair,agus teich do'n Eiphit, agus 
biansingus anlabhair mise ruit: 
oir iarruidh Herod an naoidhean 
g'a mhilleadh. Agus air eirigh 
dhasan, ghabh ed'a ionnsuidh an 
naoidhean agus a mhathair 's an 
oidhche, agus dh'imich e do'n 
Eiphit. Agus bha e an sin gu bas 
65 For tlie Epistle. Rev. xiv. ].. 

I LOOKED, and, lo, a Lamb 
stood on the mount Sion, 
and with him an hundred forty 
and four thousand, having his 
Father's name written in their 
foreheads. And I heard a voice 
from heaven, as the voice of 
many waters, and as the voice 
of a great thunder : and I heard 
the voice of harpers harping with 
their harps : and they sung as 
it were a new song before the 
throne, and before the four 
beasts, and the elders ; and no 
man could learn that song but 
the hundred and forty and four 
thousand, which were redeemed 
from the earth. These are they 
which were not defiled with 
women, for they are virgins : 
These are they which follow the 
Lamb whithersoever he goeth. 
These were redeemed from 
among men, being the first-fruits 
unto God, and to the Lamb. 
And in their mouth was found 
no guile ; for they are without 
fault before the throne of God. The Gospel St. Matt. ii. 13. 

THE angel of the Lord 
appeareth to Joseph in 
a dream, saying, Arise, and 
take the young child, and his 
mother, and flee into Egypt, 
and be thou there until I bring 
thee word ; for Herod will seek 
the young child to destroy him. 
When he arose, he took the 
young child, and his mother by 
night, and departed into Egypt : 
and was there until the death of An Domhnach an dèigh La Nodhlaic. Heroid : chum gu eoimhliontadh 
an ni a labhair an Tighearna leis 
an fhaidh, ag radh, A mach as an 
Eiphit ghoir rni mo Mhac. An 
sin air faicinn do Herod gu d'rinn 
na druidhean fanoid air, las e le 
feirgeromhoir,agus air cur luchd 
millidh uaith, mharbh e na bha 
do leanabaibh mac am Bethle- 
hem, agus amis na criochaibh 
uile, o aois da bhliadhna agus 
fuidh ; a reir na h-aimsir a dh, 
fhoghluim e gu dichiollach o na 
druidhibh. Ansinchiomhlionadh 
an ni a labhradh le Ieremias am 
faidh, ag radh, Chualas guth an 
Eama, caoidh agus gul, agus 
bron ro mhor, Rachel a' cao- 
ineadh a clcinne, agus cha b'ail 
leatha solas a ghabha'l, a chionn 
nach 'eil iad beo. An Domhnacli an dèigh La 
Nodhlaic. 
An Guidhe. 
TP^HE Uile-chumhachdaich, a 
jLjr thug dhuinn d' aon-ghin 
Mhic a ghabhail ar nadair air, 
agus mar aig an am so gu bhi air 
a bhreith le Oigh fhior-ghlan ; 
Deonuich air dhuinne a bhi ath- 
ghinte, agus deanta 'nar cloinn 
dhuit fein le uchdmhacachd agus 
gras, gu'm bi sinn gach là air ar 
n-ath-nuadhachadh le d' Spiorad 
Naomh/.re anceudna ar Tighear- 
na Iosa Criosd, a ta beo agus a' 
riaghladh maille' riutsa agus ris 
an Spiorad cheudna,sior aonDia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 

An Litir. Gal. iv. 1. 

AN1S deiream, fad's a bhios 
an t-oighre na leanabh, 
nach 'eil eadar-dhealachadh 'sam 
bith eadar è agus seirbhiseach, 
ge d' is è Tighearna nan uile, ach 
a ta è fuidh luchd-coimhid, agus 
fuidh luchd-riaghluidh guteachd 
na h-aimsire a dh' orduich an t- 
66 Herod ; that it might be fulfilled 
which was spoken of the Lord 
by the prophet, saying, Out of 
Egypt have I called my Son. 
Then Herod, when he saw that 
he was mocked of the wise 
men, was exceeding wroth ; and 
sent forth, and slew all the 
children that were in Bethlehem, 
and in all the coasts thereof, 
from two years old and under, 
according to the time which he 
had diligently inquired of the 
wise men. Then was fulfilled 
that which was spoken by Jeremy 
the prophet, saying, In Rama 
was there a voice heard, lamen- 
tation, and weeping, and great 
mourning ; Rachel weeping for 
her children, and would not be 
comforted, because they are not. The Sunday after Christmas 
Day. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
hast given us thy only- 
begotten Son to take our nature 
upon him, and as at this time 
to be born of a pure Virgin ; 
Grant that we being regenerate, 
and made thy children by adop- 
tion and grace, may daily be 
renewed by thy Holy Spirit ; 
through the same our Lord 
Jesus Christ, who liveth and 
reigneth with thee and the same 
Spirit, ever one God, world 
without end. Amen. 

The Epistle. Gal. iv. 1. 

NOW I say, That the heir, 
as long as he is a child, 
differeth nothing from a servant, 
though he be lord of all ; but is 
under tutors and governors, un- 
til the time appointed of the 
father. Even so we, when we 
were children, were in bondage The Sunday after Christmas Day. athair. Agus mar an ceudna 
sinne, 'n uair a blia sinn 'nar 
; leanabaibh, bha sinn ami an 
daorsa fuidh cheud fhogblum an 
t-saoghail : achanuair athainig 

> coimhlionadh na h-aimsire, chuir 
\ Dia a Mhac fein uaith a ghin- 
| eadh o mbnaoi, a rinneadh fuidh 

'n iagh, chum gu'n saoradh e 
; iadsan a bha fuidh 'n lagh, ion- 
; nas gu faighemaid uchd-mhac- 
; achd na cloinne. Agus do bhrigh 
gur mic sibh, chuir Dia Spiorad 
a Mine fein ami bhur cridhibh, ag 
èigheach, Abba, Athair. Uime 

> sin cha seirbhiseach thu ni's mo, 
ach mac ; agus ma's mac, is oighre 

: mar an ceudna air Dia tre Criosd. 

An Soisgeid. N. Mhatth. i. 18. 

AGUS mar so bha breith Iosa 
Criosd : oir an dèigh do 
cheangal posaidh bhi air a dhean- 
amh eadar a mhathair Muire 
I agus Ioseph, roimh dhoibh 
teachd cuideachd, fhuaradh tor- 
rach i o'n Spiorad Naomh. Ach 
air bhi do Ioseph a fear 'na 
dhuine cothromach, agus gun toil 
Ì aige ball-sampuill a dheanamh 
i dh' i, bu mhiann leis a cur uaith 
os iosal. Ach ag smuainteachadh 
, na nithe so dha, feuch, dh' fho- 
; illsich aingeal an Tighearna e 
fein da am bruadar, ag radh, A 
Ioseph a mhic Dhaibhi, na biodh 
i eagal ort do bhean M uire a ghabh- 
ail a' d'ionnsuidh : oiranni a ta 
air a ghineamhuin innte, is an 
o'n Spiorad Naomh a ta e. Agus 
' beiridh i mac, agus bheir thu 
Iosa dh' ainm air ; oir saoraidh 
se a phobull fein o'm peacain- 
nibh. (Agus rinneadh so uile, 
chum gu eoimhliontadh an ni a 
j d-ibhairt an Tighearna leis an 
fhaidh, ag radh, Feuch, bithidh 
maighdean torrach, agus beiridh 
i mac, agus bheir iad Emanuel 
dh' ainm air, 's ionann sin r' a 
67 under the elements of the world : 
But when the fulness of the 
time was come, God sent forth 
his Son, made of a woman, 
made under the law, to redeem 
them that were under the law, 
that we might receive the adop- 
tion of sons. And because ye 
are sons, God hath sent forth 
the Spirit of his Son into your 
hearts, crying, Abba, Father. 
Wherefore thou art no more a 
servant, but a son ; and if a 
son, then an heir of God through 
Christ. The Gospel St. Matt. i. 18. 

THE birth of Jesus Christ 
was on this wise : When as 
his mother Mary was espoused 
to Joseph, before they came 
together, she was found with 
child of the Holy Ghost. Then 
Joseph her husband, being a 
just man, and not willing to 
make her a publick example, was 
minded to put her away privily. 
But while he thought on these 
things, behold, the angel of the 
Lord appeared unto him in a 
dream, saying, Joseph, thou 
son of David, fear not to take 
unto thee Mary thy wife ; for 
that which is conceived in her 
is of the Holy Ghost : And she 
shall bring forth a son, and thou 
shalt call his name JESUS ; for 
he shall save his people from 
their sins. (Now all this was 
done, that it might be fulfilled 
which was spoken of the Lord 
by the prophet, saying, Behold, 
a virgin shall be with child, and 
shall bring forth a son, and they 
shall call his name Emmanuel ; 
which being interpreted, is, 
God with us.) Then Joseph, Timchioll- Ghea rradh Chriosd. radh, air eadar-theangachadh, 
Dia maille ruinn.) Agus air 
dusgadh do Ioseph as a chadal, 
rinn e mar a dh' iarr aingeal an 
Tighearna air, agus ghabh e d'a 
ionnsuidh a bhean : agus cha d' 
aithnich e i gus an d' rug i a ceud 
mhac : agus thug e 10SA dh' 
ainm air. 

Timchioll- Ghearradh Chriosd. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich, a 
th u g air doM h acbeann uichte 
a bhi air a thimchioll-ghearradh, 
agus a bhi umhail do'n lagh air 
son an duine; Deonuich dhuinne 
nor thimchioll-ghearradh an 
Spioraid, chum air d'ar cridh- 
eachan, agus d' ar n-uile bhuill 
bhi air an striochdadh o na h-uile 
ana-mhiannaibh saoghalta agus 
feolmhor, gu'n geilleamaid anns 
na h-uile nithibh do d' thoil 
bheannuichte ; tre an ti ceudna 
do Mhac Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

An Litir. Rom. iv. 8. 

IS beannuichte an duine nach 
cuir an Tighearna peacadh as 
a leth. Am bheil ma ta an bean- 
nachadh so teachd air am timch- 
ioll-ghearradh a mhain, no mar 
an ceudna air an neo-thimchioll- 
ghearradh ? Oir deireamaid gun 
do mheasadh creidimh do Abra- 
ham mar fhireantachd. Cionnas 
ma ta a mheasadh dha e ? An 
ann an uair a bha è 's an tim- 
chioll-ghearradh, no 's an neo- 
timchioll-ghearradh? cha'nann's 
an timchioll-ghearradh, ach's an 
neo-thimchioll-ghearradh. Agus 
fhuair e comhtharradh an tim- 
chioll-ghearraidh, seula fireant- 
achd a' chreidimh a bha aige 's an 
neo-thimchioll-ghearradh, chum 
gu'm biodh e 'na athair acasan 
uile a tacreidsinn 's an neo-thim- 
chioll-ghearradh, chum gu meas- 
68 being raised from sleep, did as 
the angel of the Lord had bid- 
den him, and took unto him his 
wife : and knew her not till she 
had brought forth her first-born 
son ; and he called his name 
JESUS. The Circumcision of Christ. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
madest thy blessed Son 
to be circumcised, and obedient 
to the law for man ; Grant us 
the true circumcision of the 
Spirit ; that, our hearts, and all 
our members, being mortified 
from all worldly and carnal lusts, 
we may in all things obey thy 
blessed will ; through the same 
thy Son Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Epistle. Rom. iv. 8. 

BLESSED is the man to 
whom the Lord will not 
impute sin. Cometh this bles- 
sedness then upon the circum- 
cision only, or upon the uncir- 
cumcision also ? for we say, that 
faith was reckoned to Abraham 
for righteousness. How was it 
then reckoned ? when he was in 
circumcision, or in uncircumci- 
sion ? Not in circumcision, but 
in uncircumcision. And he re- 
ceived the sign of circumcision, 
a seal of the righteousness of 
the faith which he had, yet 
being uncircumcised ; that he 
might be the father of all them 
that believe, though they be not 
circumcised ; that righteousness 
might be imputed unto them 
also : and the father of circum- The Circumcision of Christ. adli fi reantachd dhoibhsan mar an 
ceudna: agus'na atbairan timch- 
ioll-ghearaidh dhoibhsan nach eil 
a mhain do'n tiinchioll-ghearr- 
adb,aclimar auceudna ata'gime- 
achd aim an ceumaibh a' chreid- 
imh sin ar n-Athair Abrahaim, a 
bhaaige's an neo-thimchioll-ghe- 
arradh. Oir cha b'ann tre n lagh 
a tliugadh an gealladh do Abra- 
ham no d'a shioljgu'm biodh e'na 
oiglire air an t-saoghal, ach tre 
fhireantachd a' chreidimh. Oir 
ma ta iadsan a bhuineas do'n 
lagh 'nan oighreachaibh, tlia 
creidimh air a dheanamh diomh- 
ain.agus an gealladh gun bhrigh. 
An Suisgeul. N. Luc. ii. 15. 

AGUS tharladh, 'n nair a dh' 
fhalbhna h-aingill uatha do 
neamh, gu'n dubhairt na buach- 
aillean r' a cheile, Rachamaid a 
nis eadhon do Bhetlehem, agus 
faiceamaid an ni so a rinneadh, 
a dh' fhoillsich an Tighearna 
dhuinne. Agus thainig iad gu 
grad, agus fhuair iad Muire agus 
Ioseph, agùs an leanabh 'naluidhe 
sa phrasaich. Agus an uair a 
chunnaic iad sin, dh' aithris iad 
an ni a dh' innseadh dhoibh mu 
thimchioll an leinibh so. Agus 
ghabh gach neach a chuala so, 
iongantas ris na nithibh sin a dh' 
innseadh dhoibh leis na buach- 
aillibh. Ach ghleidh Muire na 
nithe sin uile, a' beachd-smuain- 
teachd orra 'na cridhe. Agus 
phill na buachaillean, a' tabhairt 
gloir agus molaidh do Dhia, air 
son nan nithe sin uile a chual 
agus a chunnaic iad, a reir mar 
a dubhradh riu. Agus an uair 
a choimhlionadh ochd laithean 
chum an leanabh a thimchioll- 
ghearradli, thugadh Iosa mar 
ainm air, eadhon an t-ainm a 
ghoir an t-aingeal deth mun do 
ghabhadh 's a bhroinn e. 
Ii Ni an Gttidhe, an Litir, agus an 
69 cislon to them who are not of 
the circumcision only, but 
also walk in the steps of that 
faith of our father Abraham, 
which he had, being yet un- 
circumcised. For the promise, 
that he should be the heir of 
the world, was not to Abraham, 
or to his seed, through the law, 
but through the righteousness 
of faith. For if they which are 
of the law be heirs, faith is made 
void, and the promise made of 
none effect. The Gospel. St. Luke ii. 15. 

AND it came to pass, as the 
angels were gone away 
from them into heaven, the 
shepherds said one to another, 
Let us now go even unto Beth- 
lehem, and see this thing which 
is come to pass, which the 
Lord hath made known unto 
us. And they came with haste, 
and found Mary and Joseph, 
and the babe lying in a manger. 
And when they had seen it, 
they made known abroad the 
saying which was told them 
concerning this child. And all 
they that heard it wondered at 
those things which were told 
them by the shepherds. But 
Mary kept all these things, and 
pondered them in her heart. 
And the shepherds returned, 
glorifying and praising God for 
all the things that they had 
heard and seen, as it was told 
unto them. And when eight 
days were accomplished for the 
circumcising of the child, his 
name was called JESUS, which 
was so named of the angel be- 
fore he was conceived in the 
womb. 

H The same Collect, Epistle, and Am Foillseachadh, no Taisbe 

Soisgeul ceudna an gnothach (jack 
là 'na dhèigh so gu ruig am Foill- 
seachadh. Am Foillseachadh, no Taisbean- 
adh Chriosd do na Cinnich. 

An Guidhe. 

ODIIE, le treorachadh reulta, 
a dh' fhoillsich d' aon-ghin 
Mhic do na Cinnich ; Gu tro- 
caireach deonuich, gu'm meal 
sinne, aig am bheil eolas a nis le 
creidimh, an deigh na beatha so 
aoibhneas do Dhiadhachd ghlor- 
mhor ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

An Litir. Ephes. iii. 1. 
A IR an aobhar so, tha mise 
1 jL Pol a'm'phriosunach Iosa 
Criosd, air bhur sonsa, a Chin- 
neacha ; ma chuala (sibh mu- 
fhrithealadh grais Dè), a thugadh 
dhomhsa air bhur sonsa : gu'n 
d'rinn e aithnichte dhomh tre 
fhoillseachadh, a run-diomhair ; 
(mar a scriobh mi roimhe gu h- 
aithghearr, leis am feud sibh air 
dhuibh a leughadh, m'eolas ann 
an run-diomhair Chriosd a thuig- 
sinn,) ni ann an linnibh eile air 
nach d' thugadh fios do chloinn 
nan daoine, mar a ta e nis air 
fhoillseachadh d'a abstolaibh 
naomh agus d'a fhaidhibh trid 
an Spioraid; Gu'm biodh na Cin- 
nich 'nan comh-oighreachaibh, 
agus 'nan comh-chorp, agus 'nan 
luchd comhpairt d'a ghealladh- 
san ann an Criosd, trid an t-sois- 
geil : air an d'rinneadh mise a'm' 
mhmisteir, a reir tiodhlaic grais 
Be a thugadh dhomh, a reir oi- 
breach aidh eifeachdaich a chu m h- 
achd-san. Dhomhsa, a's lugha 
na'nti a's lugha dona naomhaibh 
uile, thugadh an gras so, saibh- 
reas Chriosd nach feudar a raun- 
sachadh a shearmonachadh am 
measg nan Cinneach, agus gu'n 
70 idh Chriosd do na Cinnich. 

Gospel shall serve for every day 
after unto the Epiphany. The Epiphany, or the Manifes- 
tation of Christ to the Gentiles. 

The Collect. 

OGOD, who by the leading 
of a star didst manifest thy 
only-begotten Son to the Gen- 
tiles : Mercifully grant, that we, 
which know thee now by faith, 
may after this life have the frui- 
tion of thy glorious Godhead; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Ephes. iii. 1. 

I^OR this cause, I Paul, the 
prisoner of Jesus Christ for 
you Gentiles ; if ye have heard 
of the dispensation of the grace 
of God, which is given me to 
you- ward : how that by revela- 
tion he made known unto me 
the mystery ; (as I wrote afore 
in a few words, whereby, when 
ye read, ye may understand my 
knowledge in the mystery of 
Christ,) which in other ages was 
not made known unto the sons 
of men, as it is now revealed 
unto his holy apostles and pro- 
phets by the Spirit ; That the 
Gentiles should be fellow-heirs, 
and of the same body, and par- 
takers of his promise in Christ 
by the Gospel; whereof I was 
made a minister, according to 
the gift of the grace of God 
given unto me by the effectual 
working of his power. Unto 
me, who am less than the least 
of all saints, is this grace given, 
that I should preach among the 
Gentiles the unsearchable riches 
of Christ ; and to make all men 
see, what is the fellowship of the 
mystery, which from the begin- 
ning of the world hath been hid li\e Epiphany, or the Manifesi 

deanainn soilleirdo na h-uiledha- 
oinibh, ciod e comunn an ruin- 
diomhair sin, abha folaichte ann 
an Dia o thoiseach an t-saoghail, 
a chruthaich nah-uile nithe trid 
Iosa Criosd: chum gu'n deantadh 
aithnichte nis do nah-uachdara- 
nachdaibh agus do na cumhachd- 
aibh ann an ionadaibh neamh- 
aidh, leis an eaglais, gliocas eug- 
samhuilDhe,areir an ruin shior- 
ruidh a runaich e ann an Iosa 
Criosd ar Tighearna : amis am 
bheil againndanacbd agus slighe 
gu dol a steach ann am muinghin 
trid a chreidimb-san. 

An Soisaeul. N. Mhatth. ii. 1. 

AGUS an uair a rugadh Iosa 
am Betlehem ludea, an 
laithibb Heroid an rigb, feuch, 
tbainig druidhean o'n aird an ear 
gu Hierusalem, ag radh, C'aite 
am bbeil rigb sin nan Iudach air 
a bbreith? oir chunnaic sinne a 
reult 's an aird an ear, agus a ta 
shin air teachd a thabbairt ao- 
raidh dha. An uair a chual He- 
rod an righ sin, bba e fuidh thrio- 
blaid, agus Hierusalem uile maille 
ris. Agus air cruinneachadh nan 
ard sbagart uile dha, agus 'scrio- 
bhuicbean a' phobuill, dh'fheor- 
aicb e dhiubb c'aite an robh Criosd 
gu bhi air a bhreitb. Agus a 
dubhairt iad ris, Am Betlehem 
ludea: oir mar so scriobhadh leis 
an fhaidh. Agus thusa Bhet- 
lehem an tir Iuda, cha tu idir is 
lugha am measg phrionnsadh 
Iuda : oir asadsa thig Uachdaran 
a stiuras mo phobull Israel. An 
sin air do Herod na druidhean a 
ghairm os iosal d'a ionnsuidh, 
gheur-fhiosruich e dhuibh cia an 
t-am an d'fhiollsicheadh an reult. 
A.gus air an cur gu Bethlehem 
dha, a dubhairt e, Imichibh, agus 
iarraibh gu dichiollachannaoidh- 
ean ; agus an deigh fhaotainn tation of Christ to the Gentiles. 

in God, who created all things 
by Jesus Christ: to the intent, 
that now unto the principalities 
and powers in heavenly places 
might be known, by the Church, 
the manifold wisdom of God, 
according to the eternal pur- 
pose which he purposed in Christ 
Jesus our Lord : in whom we 
have boldness and access with 
confidence by the faith of him. The Gospel. St. Matt. ii. 1. 
HEN Jesus was born in 
Bethlehem of Judea, in 
the days of Herod the king, be- 
hold, there came wise men from 
the east to Jerusalem, saying, 
Where is he that is born King 
of the Jews ? for we have seen 
his star in the east, and are come 
to worship him. When Herod 
the king had heard these things, 
he was troubled, and all Jeru- 
salem with him. And when he 
had gathered all the chief priests 
and scribes of the people to- 
gether, he demanded of them, 
where Christ should be born. 
And they said unto him, In 
Bethlehem of Judea : for thus it 
is written by the prophet, And 
thou Bethlehem, in the land of 
Juda, art not the least among 
the princes of Juda : for out of 
thee shall come a Governor, that 
shall rule my people Israel. 
Then Herod, when he had privily 
called the wise men, inquired of 
them diligently what time the 
star appeared. And he sent 
them to Bethlehem : and said, 
Go and search diligently for the 
young child ; and when ye have 
found him, bring me word again, An ceud Domhnach an dèigh an Fhoillsichidh. dhuibh,innsibh dhombsae,chum 
gurachamsafein,agusgudeanam 
aoradh dha. Agus air cluinntinn 
an righ dhoibh, db' imich iad, 
agus feuch, chaidb an reult a 
chunnaic iad 's an aird an ear 
rompa, gus an d' tbainig i agus 
gu'n do stad i os cionn an ion aid 
an robb an naoidhean. Agas air 
faicinn na reilte dhoibh, rinn iad 
gairdeachas le h-aoibhneas ro 
mhor. Agus air dol a steach 
dhoibh do'n tigh, fhuair iad an 
naoidhean maille r' a mhathair 
Muire, agus thuit iad sios, agus 
rinn iad aoradh dha : agus air fos- 
gladh an ionmhas dhoibh, thug 
iad dhatiodhlacan; òr, agus tuis, 
agus mirr. Agus air faotainn 
rabhaidh o Dia am buadar, gun 
iad a philltinn dh' ionnsuidh He- 
roid, chaidh iad d' an duthaich 
fein air slighe eile. An ceud Domhnach an deigh 
an Fhoillsichidh. 

An G-uidhe. 

OTHIGHEARNA, guidhea- 
maid ort, gutrocaireach thu 
ghabhail urnuighean do shluagh 
a ta gairm ort ; agus deonuich 
araon gu'm beachdaich agus gu'n 
aithnich iad na nithe bu choir 
dhoibh a dheanamh, agus cuid- 
eachd gu'm bi gras agus cumh- 
achd aca gu creidmheach a cho- 
imhlionadh na nithe ceudna; tre 
Iosa CriosdarTighearna. Amen. 

An Litir. Romh. xii. 1. 

AIR an aobhar sin guidheam 
oirbh,a bhraithre, tre thro- 
cairibh Dhe, bhur cuirp a thabh- 
airt 'nam beo-iobairt, naomha, 
thaitnichdoDia, ni a'sebhurseir- 
bhis reusonta. Agus na bithibh 
air bhur cumadh ris an t-saoghal 
so : ach bithibh air bhur cruth- 
atharrachadh tre ath-nuadhach- 
72 that T may come and worship 
him also. When they had heard 
the king, they departed; and, 
lo, the star, which they saw in 
the east, went before them, till 
it came and stood over where 
the young child was. When 
they saw the star, they rejoiced 
with exceeding great joy. And 
when they were come into the 
house, they saw the young child 
with Mary his mother, and fell 
down, and worshipped him : and 
when they had opened their 
treasures, they presented unto 
him gifts : gold, and frankin- 
cense, and myrrh. And being 
warned of God in a dream that 
they should not return to Herod, 
they departed into their own 
country another way. The First Sunday after the 
Epiphany. 

The Collect. 

OLORD, we beseech thee 
mercifully to receive the 
prayers of thj people which call 
upon thee ; and grant that they 
may both perceive and know 
what things they ought to do, 
and also may have grace and 
power faithfully to fulfil the 
same ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. 

The Epistle. Rom. xii. 1. 

I BESEECH you therefore, 
brethren, by the mercies of 
God, that you present your 
bodies a living sacrifice, holy, 
acceptable unto God, which is 
your reasonable service. And 
be not conformed to this world ; 
but be ye transformed by the 
renewing of your mind, that ye First Sunday after Epiphany. sdli bhur n-inntinn, chum gun 
dearbh sibh ciod i toil mhaith, 
thaitneach, agus dhiongmhalta 
sin Dhe. Oir a deiream trid a' 
ghrais a thugadh dhomhsa, ris 
gach neach 'nar measg, gun smu- 
ainteachadh uime fein ni's airde 
na 's coir dha smuainteachadh ; 
ach smuainteachadh 'am measar- 
rachd, a reir mar a roinn Dia ris 
gach neach tomhas a' chreidimh. 
Oir mar a ta moran bhall againn 
arm an aon chorp, agus nach e an 
t-aon ghniomh a th'aig gach ball; 
amhuil sin ge do tha sinne 'nar 
moran, is aon chorp ann an 
Croisd sinn, agus is buill sinn 
gach aon fa leth d'a cheile. 

An SoisgeuU N. Luc. ii. 41. 

AGUS chaidh a pharanta gach 
bliadhna guHierusalem, aig 
feisd na caisge. Agus air bhi dha 
da bhliadhna dheug a dh'aois, 
chaidh iad suas do Hierusalem a 
reir gnatha na feisde. Agus air 
eoimhlionadh nan la sin doibh, 
'n uair a phill iadsan, dh' f han an 
leanabh Iosa 'nan deigh ann an 
\ Hierusalem ; agus cha robh fios 
aig Ioseph no aig a mhathair air 
sin. Ach air dhoibh a shaoilsinn 
gun robh e's a' chuideachd, dh' 
iimich iad astar la, agus dh'iarr 
iad e am measg an cairdean, agus 
an luchd eolais. Agus an uair 
nach d' fhuair iad e, phill iad gu 
Hierusalem, 'ga iarruidh. Agus 
htharladh an deigh thri la, gu'n d'- 
; fhuair iad e's an teampull, 'na 
, shuidhe am meadhon an luchd 
;iteagaisg, araon 'gan eisdeachd, 
Migus a' cur cheist orra. Agus 
li^habh a' mhuinntir a chual e uile 
■ ongantas r'a thuigse agus r'a 
^rhreagraibh. Agus air dhoibh 
d'haicinn, ghlacuamhas iad : agus 
i dubhairt a mhathair ris, A inhic, 
;'arson a rinn thu mar so oirnn ? 
i leiach, bha d'athair agus mise gu 
73 may prove what is that good, 
and acceptable, and perfect will 
of God. For I say, through 
the grace given unto me, tt 
every man that is among you, 
not to think of himself more 
highly than he ought to think, 
but to think soberly, according as 
God hath dealt to every man the 
measure of faith. For as we 
have many members in one body, 
and all members have not the 
same office ; so we, being many, 
are one body in Christ, and 
every one members one of an- 
other. The Gospel. St. Luke ii. 41. 

NOW his parents went to Je- 
rusalem every year at the 
feast of the passover. And when 
he was twelve years old, they 
went up to Jerusalem, after the 
custom of the feast. And when 
they had fulfilled the days, as 
they returned, the child Jesus 
tarried behind in Jerusalem ; and 
Joseph and his mother knew not 
of it. But they, supposing him 
to have been in the company, 
went a day's journey ; and they 
sought him among their kinsfolk 
and acquaintance. And when 
they found him not, they turned 
back again to Jerusalem, seek- 
ing him. And it came to pass, 
that after three days they found 
him in the temple, sitting in 
the midst of the doctors, both 
hearing them, and asking them 
questions. And all that heard 
him were astonished at his un- 
derstanding and answers. And 
when they saw him, they were 
amazed : .ind his mother said 
unto him, Son, why hast thou 
thus dealt with us ? behold, 
thy father and I have sought An dara Domhnack an deigh an Fhoillsichidh. bronach ga d'iarraidh. Agus a 
dubhairt esan riu, Carson a bha 
sibh ga m'iarraidh ? nach robh 
fios agaibh gu'm bu choir dhomhsa 
bhi ann an tigh m' Athair? Agus 
cha do thuig iadsan an ni a labh- 
air e riu. Agus chaidh e sios 
maille riu, agus thainig e gu Na- 
saret, agus bha e umhail doibh : 
ach ghleidh a mhathair na nithe 
sin uile 'na cridhe. Agus thainig 
Iosa air aghaidh ann an gliocas 
agus am meudachd, agus ann an 
deagh-ghean aig Dia, agus aig 
daoinibh. 

An dara Domhnach an deigh 
an Fhoillsichidh. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, a ta 
riaghladh nan uile nithe air 
neamh agus air talamh ; Gu tro- 
caireach eisd ri achanaich do 
shluaigh, agus deonuich dhuinn 
do shith fad uile laithean ar 
beatha ; tre Iosa Criosd ar Tig- 
hearna. Amen. 

An Litir. Rom. xii. 6. 

UIME sin air bhi do thiodh- 
lacaibh againn, eadar- 
dhealaichte areir' a ghrais a th ug- 
adh dhuinn, ma's faidheadair- 
eachd, deanamaid faidheadair- 
eachd a reir tomhais a chreidimh: 
no ma's frithealadh, thugamaid 
aire d'ar frithealadh, no an ti a 
theagìiisgeas, thugadh e aire d'a 
theagasg ; no an ti a bheir earail, 
thugadh e aire d'a earail •. an ti 
a roinneas an dèirc, roinneadh e i 
antreibhdhireachd; an ti a riagh- 
las, deanadh se e maille ri dur- 
achd; an ti a ni trocair, deanadh 
se e gu suilbhir. Biodh bhur 
gradh gun cheilg. Biodh grain 
agaibh do'nolc, leanaibhgudluth 
ris an ni a tha maith. Bithibh 
teo-chridheach d'a cheilele gradh 
brathaireil, ann an urram a'toirt 
toisich gach aon d'a chèile ; gun thee sorrowing. And he said 
unto them, How is it that ye 
sought me ? wist ye not that 
I must be about my Father's 
business ? And they under- 
stood not the saying which he 
spake unto them. And he went 
down with them, and came to 
Nazareth, and was subject unto 
them : but his mother kept all 
these sayings in her heart. And 
Jesus increased in wisdom, and 
stature, and in favour with God 
and man. Second Sunday after the 
Epiphany. 
The Collect. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, who dost govern all 
things in heaven and earth ; 
Mercifully hear the supplications 
of thy people, and grant us thy 
peace all the days of our life ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Rom. xii. 6. 

HAYING then gifts differ- 
ing according to the grace 
that is given to us, whether 
prophecy, let us prophesy ac- 
cording to the proportion of 
faith ; or ministry, let us wait 
on our ministering ; or he that 
teacheth, on teaching ; or he 
that exhorteth, on exhortation : 
he that giveth, let him do it 
with simplicity ; he that ruleth, 
with diligence ; he that sheweth 
mercy, with cheerfulness. Let 
love be without dissimulation. 
Abhor that which is evil ; cleave 
to that which is good. Be 
kindly affectioned one to an- 
other with brotherly love ; in 
honour preferring one another ; 
not slothful in business ; fervent 
in spirit ; serving the Lord ; 
rejoicing in hope; patient in Second Sunday after JSpiphany. bin leisg ami an gnothuichibh : 
durachdach 'n'ur spiorad; adean- 
amh seirbhis do'n Tighearna: a' 
deanamh gairdeachais an dochas: 
foighidneach an trioblaid ; niair- 
eannach an urnuigh : a' comh- 
roinn ri uireasbhuidh nan 
naonib ; a' gnatbacbadh aoidh- 
eachd. Beannuichibh an dream 
a ta ri geur-leanmhuinn oirbh : 
beannuichibh, agus na mallaicb- 
ibb. Deanaibh gairdeacbas 
maille riu-san a ta ri gairdeacbas, 
agus caoidh maille riu-san a ta 
ri caoidb. Bithibh a db'aon run 
d'a cbeile. Na biodb bbur cion 
air nithibb ard, ach cuiribh sibb 
fein ann an comb-inbbe riu-san 
a ta iosal. 

An Soisgeul. N. Eoin ii. 1. . 

AGUS air an treas la bba pos- 
adb ann an Cana Ghalile, 
agus bba matbair Iosa an sin : 
agus fhuair Iosa mar an ceudna 
agus a dbeisciobuil cuireadh cbum 
a' pbosaidb. Agus air teireach- 
dainn do'n fbion, a dubhairt 
matbair Iosa ris, Chan 'eil fion 
aca. A dubhairt Iosa rithe, Ciod 
e mo ghnothuch-sa riut, a bhean? 
cba d' tbainig m' uair-sa fathast. 
A dubhairt a mbatbair ris an 
luchdfrithealaidh, Ge b'e ni a 
their eribh deanaibh e. Agus bha 
sea soithicbean uisge do chloich 
air an cur an sin,areir gnathagla- 
naidb nan Iudhach, a ghabhadh 
da fheircin no tri gach aon diubb. 
A dubhairt Iosa riu, Lionaibh na 
soitbiche Ìe uisge. Agus lion siad 
iad gus am beul. Agus a dubh- 
airt e riu, Tairn'gibb a nis, agus 
thugaibh chum uachdarain na 
cuirme. Agus thug iad ann e. 
! N uair a bhlais uachdaran na 
cuirme an t'-uisge arinneadh 'na 
fhion, (agus cha robh fbios aige 
cia as a tbainig è ; ach bha fhios 
aig an luchd trithealaidb a thar- 
ruingan t-uie-ge) gboir uachdaran 
75 G tribulation ; continuing instant 
in prayer : distributing to the 
necessity of saints ; given to 
hospitality. Bless them which 
persecute you : bless, and curse 
not. Rejoice with them that do 
rejoice, and weep with them 
that weep. Be of the same 
mind one towards another. Mind 
not high things, but condescend 
to men of low estate. The Gospel. St. John ii. 1. 

AND the third day there was 
a marriage in Cana of Ga- 
lilee ; and the mother of Jesus 
was there : and both Jesus was 
called, and his disciples, to the 
marriage. And when they 
wanted wine, the mother of Je- 
sus saith unto him, They have 
no wine. Jesus saith unto her, 
Woman, what have I to do with 
thee ? mine hour is not yet 
come. His mother saith unto 
the servants, Whatsoever be 
saith unto you, do it. And 
there were set there six water- 
pots of stone, after the manner 
of the purifying ■ of the Jews, 
containing two or three firkins 
apiece. Jesus saith unto them, 
Fill the water-pots with water. 
And they filled them up to the 
brim. And be saith unto them, 
Draw out now, and bear unto 
the governor of the feast. And 
they bare it. When the ruler 
of the feast had tasted the water 
that was made wine, and knew 
not whence it was (but the ser- 
vants which drew the watei 
knew), the governor of the feast 
2 An treas Domhnach an dèigh an Fhoillsichidh. na cuirme am fear nuadh posda, 
agus a deir e ris, Cuiridh gach 
duine am fion maith a lathair air 
tus; agus an uair a dh'olas daoine 
gu leoir, an sin am fion a's measa : 
ach ghleidh thusa am fion maith 
gus a nis. An toiseach so do 
mhiorbhuilibh rinn Iosa ann an 
Cana Ghalile, agus dh'fhoillsich 
è a ghloir ; agus chreid a dheis- 
ciobuil ann. An treas Domhnach an deigh 
an Fhoillsichidh. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, gu 
trocaireach amhairc air ar n- 
anmh-uinneachdaibh, agus 'nar 
n-uile chunnartaibh agus eigin- 
ibh, sin a mach do dbeas lamb gu 
ar comhnadh agus gu ar dion ; 
tre Iosa Criosd ar Tigbearna. 
Amen. 

An Litir. Romh. xii. 16. • 

NA bitbibb glic 'nar barail fein. 
Na iocaibh olc air son uilc 
do dhuine sam bitb. TJlluicbibb 
nitbe ciatacb an lathair nan uile 
dhaoine. Ma dh' fbeudas e bhi, 
mheud 's a ta e'n comas duibhse, 
bitbibh an sith ris na h-uile 
dhaoinibh. A cbairdean gradh- 
ach, na deanaibh dioghaltas air 
bhur son fein, ach thugaibb aite 
do'n f hearg : oir a ta e scriobhta, 
Is leamsa an dioghaltas ; iocaidh 
mi, deir an Tighearn a. Uime sin 
mabhiosdonamhaid ocrach,thoir 
biadh dha ; ma bhios e tartmhor, 
thoir deoch dha ; oir le so adhean- 
amh carnaidh tu eibhleteine air a 
cheann. Na d' thugadh an t-olc 
buaidh ort, ach beir-sa buaidh 
air an olc leis a'mhaith. 
An Soisgeul. N. Mhatth. viii. 1. 

AGUS air teachd a nuas o'n 
bheinn dha, lean cuideachd 
mhore. Agusfeuch,thainiglobh- 
ar, agus thug e urram dha, ag 
radh, A Thighearna, ma 's aill called the bridegroom, and saith 
unto him, Every man at the be- 
ginning doth set forth good 
wine ; and when men have well 
drunk, then that which is worse : 
but thou hast kept the good wine 
until now. This beginning of 
miracles did Jesus in Cana of 
Galilee, and manifested forth 
his glory ; and his disciples be- 
lieved on him. 

The Third Sunday after the 
JEpiphany. 
The Collect. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, mercifully look upon 
our infirmities, and in all our 
dangers and necessities stretch 
forth thy right hand to help and 
defend us ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. Rom. xii. 16. 

BE not wise in your own 
conceits. Eecompense to 
no man evil for evil. Provide 
things honest in the sight of 
all men. If it be possible, as 
much as lieth in you, live peace- 
ably with all men. Dearly be- 
loved, avenge not yourselves ; 
but rather give place unto 
wrath : for it is written, Ven- 
geance is mine ; I will repay, 
saith the Lord. Therefore, if 
thine enemy hunger, feed him ; 
if he thirst, give him drink : 
for in so doing thou shalt heap 
coals of fire on his head. Be 
not overcome of evil, but over- 
come evil with good. The Gospel. St. Matt. viii. 1. 

WHEN he was come down 
from the mountain, great 
multitudes followed him. And, 
behold, there came a leper 
and worshipped him, saying, Third Sunday after Epiphany. leat is comasach thu air mise a 
ghlauadh. Agus shin Iosa mach 
a lamh, agus bhean e ris, Is aill 
learn, bi thusa glan. Agus air 
ball bha a luibhre air a glanadh. 
Agus a dubhairt Iosa ris, Feuch 
nach iunis thu do dhuine sam 
bith ; ach imich, taisbein thu 
fein do'n t-sagart, agus thoir 
d'a ionnsuidh an tiodhlacadh 
a dh' aithn Maois, mar fhianuis 
dhoibh. Agus air dol do Iosa 
steach do Chapernaum, thainig 
d'a ionnsuidh Chaiptin-ceud, a' 
guidhe air, agus ag radh, A 
Thighearna, tha m' oglach 'na 
luidhe a stigh am pairilis, agus 
air a phianadh gu h-anabarrach. 
A deir Iosa ris, Theid mise agus 
slanuichidh mi e. Agus air fre- 
agairt do'n Chaiptin-ceud, a dub- 
hairt e, A Thighearna, cha 'n 
fhiu mise thusa a theachd a steach 
fo m' chleith : ach a mhain abair 
am focal, agus slanuichear m'og- 
lach. Oir is duine mise fein a ta 
fuidh ughdarras, aig am bheil 
saighdearafodham : agus a deirim 
ris an fhear so, Imich, agus im- 
ichidh e : agus ris an fhear so eile, 
Thig, agus thig e : agus, o, ri m' 
sheirbhiseach Dean so, agus ni se 
e, Air cluinntinn so do Iosa, 
ghabh e iongantas, agus a dub- 
hairt e ris a' mhuinntir a lean e, 
Gu firinneach a deirim ribh, ann 
an Israel fein nach d'fhuair mi 
creidimh co mor as so. Agus a 
deirim ribh, gu'n d'thig moran 
o'n aird an ear, agus o'n aird an 
iar, agus gu'n suidh iad maille ri 
Abraham, agus Isaac, agus lacob, 
ann an rioghachd neimh, ach 
gu'n tilgear claim na rioghachd 
ann an dorchadas a ta'n leth a 
muigh : bithidh 'an sin gul agus 
giosganfhiacal. Agus a dubhairt 
Iosa ris a' Chaiptin-ceud, Imich 
romhad, agus biodh dhuit a reir 
mar a chreid thu. Agus shlanui- 
cheadh oglach air an uair sin fein. 
77 Lord, if thou wilt, thou canst 
make me clean. And Jesus put 
forth his hand, and touched him, 
saying, I will ; be thou clean. 
And immediately his leprosy 
was cleansed. And Jesus saith 
unto him, See thou tell no man; 
but go thy way, shew thyself to 
the priest, and offer the gift that 
Moses commanded, for a testi- 
mony unto them. And when 
Jesus was entered into Caper- 
naum, there came unto him a 
centurion, beseeching him, and 
saying, Lord, my servant lieth 
at home sick of the palsy, griev- 
ously tormented. And Jesus 
saith unto him, I will come and 
heal him. The centurion an- 
swered and said, Lord, I am 
not worthy that thou shouldst 
come under my roof: but speak 
the word only, and my servant 
shall be healed. Eor I am a 
man under authority, having 
soldiers under me : and I say to 
this man, Go, and he goeth ; 
and to another, Come, and he 
cometh ; and to my servant, Do 
this, and he doeth it. When 
Jesus heard it, he marvelled, 
and said to them that followed, 
Verily I say unto you, I have 
not found so great faith, no not 
in Israel. And I say unto you, 
That many shall come from the 
east and west, and shall sit 
down with Abraham, and Isaac, 
and Jacob, in the kingdom of 
heaven. But the children of 
the kingdom shall be cast out 
into outer darkness : there shall 
be weeping and gnashing of 
teeth. And Jesus said unto 
the centurion, Go thy way, and 
. as thou hast believed, so be it 
done unto thee. And his ser- 
vant was healed in the self-sam^ 
hour. G 3 An ceathramh Domhnach an dèigh an Fhoillsichidh . An ceathramh Domhnach an 
dèigh an Fhoillsichidh. 
An Guidhe. 

ODHE, aig am bheil fios gu 
bheil sinn air ar suidheach- 
adh ann am meadhon chunnart- 
aibh co mhor agus co lionmhor, 
chum air son anmhuinneachd ar 
nadair nach urrainn sinn do 
ghnath seasamh direach ; Deon- 
uick dhuinne a leithid do neart 
agus do dhidean, 's a chumas suas 
sinn anns na h-uile chunnartaibh, 
agus a bbeir sinn troimh na 
h-uile bhuaireanaibh ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Rom. xiii. 1. 

BIODH gach anam umhail do 
na h-ard chumhachdaibh. 
Oir cha'n 'eil cumhacbd ann ach 
o Dhia: agus na cumhachdan a 
ta ann, is annle Diaadh' orduich- 
eadh iad. Air an aobhar sin ge 
b'e air bith a chuireas an aghaidh 
a chumhachd, tha e cur an agh- 
aidh orduigh Dhe ; agus iadsan a 
chuireas 'na aghaidh, gheibh iad 
breitheanas dhoibh fein. Oir 
cha'n 'eil uachdarain na'n aobhar 
eagail do dheagh oibribh, ach do 
dhroch oibribh. Uime sin am 
miann leat bhi gun eagal an 
uachdarain ort ? dean am maith 
agus gheibh thu cliu uaith : oir 
is esan seirbhiseach Dhe chum 
maith dhuit. Ach ma ni thu an 
t-olc, biodh eagal ort ; oir cha'n 
ann gu diomhain a tha e giulan 
a chlaidheamh : oir is e seirbhis- 
each Dhe e, 'na dhioghaltair 
feirge air an ti a ni olc. Uime 
sin is eigin bhi umhail, ni h-ann 
a mhain air son feirge, ach mar 
an ceudna air son coguis. Oir 
air an aobhar so tha sibh mar an 
ceudna a' toirt cis dhoibh : oir is 
iad seirbhisich Dhe iad, a' sior- 
f heitheamh air an ni so fein. Air 
an aobhar sin thugaibh do gach 
78 The Fourth Sunday after the 
Epiphany. 
The Collect. 

OGOD, who knowest us to 
be set in the midst of so 
man j and great dangers, that 
by reason of the frailty of our 
nature we cannot always stand 
upright ; Grant to us such 
strength and protection, as may 
support us in all dangers, and 
carry us through all tempta- 
tions ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. The Epistle. Rom. xiii. 1. 

LET every soul be subject 
unto the higher powers ; 
for there is no power but of 
God : the powers that be are 
ordained of God. Whosoever 
therefore resisteth the power 
resisteth the ordinance of God : 
and they that resist shall re- 
ceive to themselves damnation. 
For rulers are not a terror to 
good works, but to the evil. 
Wilt thou then not be afraid 
of the power? do that which 
is good, and thou shalt have 
praise of the same : for he is 
the minister of God to thee 
for good. But if thou do that 
which is evil, be afraid; for 
he beareth not the sword in 
vain : for he is the minister 
of God, a revenger to execute 
wrath upon him that doeth 
evil. Wherefore ye must needs 
be subject, not only for wrath, 
but also for conscience sake. 
For, for this cause pay ye tri- 
bute also; for they are God's 
ministers, attending continually 
upon this very thing. Kender 
therefore to all their dues ; tri- 
bute to whom tribute is due, 
custom to whom custom, fear Fourth Sunday after Fpipliany . neach andlighefein : caindha-san 
d'an dlighear càin ; cìs dha-san 
d'an dlighear cis, eagal dha-san 
d'an dlighear eagal, agus urram 
dha-san d'an dlighear urram. 
An Soisgeul. N. Mhatth. viii. 23. 

AGUS air dol dhasan a steach 
do luing, lean a dheisciob- 
uil e. Agus feuch, dh'eirich 
storm mhor air an fhairge, 
ionnus gu'n d' fholaich na tuinn 
an long : achbha e-san 'nachadal. 
Agus thainig a dheisciobuil d'a 
ionnsuidh, agus dhuisg iad e, ag 
radh, A Thighearna, teasairg 
sinn : a la sinn caillte. Agus a 
dubhairt e riu, Carson a ta sibh 
eagalach, sibhse air bheag creid- 
imh ? An sin dh' eirich e agus 
chronuich e na gaothan agus 
an fhairge, agus bha ciùine mhor 
ann. Ach ghabh na daoine 
iongantas, ag radh, Ciod e ghnè 
dhuine so, gu bheil na gaotha 
fein agus an fhairge umhail dha ? 
Agus air teachd dha do'n taobh 
eile, gu tir nan Gergeseneach, 
thachair dithis do dhaoinibh air, 
anns an robh deamhain,a' teachd 
amachas nah-uaighean, agus iad 
ro-gharg, ioimus nach feudadh 
duine sam bith an t-slighe sin a 
ghabhail. Agus feuch, ghlaodh 
iad, ag radh, Ciod e ar gnothuch' 
ne riut, Iosa a Mhic Dhe ? An d' 
thainig thu an so g' ar pianadh 
roimh an am ? Agus bha treud 
mhor mhuc fad uatha, ag ionalt- 
radh. Agus dh'iarr na deambain 
air-san, ag radh, Ma thilgeas tu 
mach sinn, leig dhuinn dol'san 
treud mhuc ud. Agus a dubh- 
airt e riu, Imichibh. Agus air dol 
a mach dhoibh, chaidh iad anns 
an treud mhuc : agus feuch, ruith 
an treud mhuc uile gu dian sios 
air ionad corrach do'n chuan ; 
agus chailleadh 's na h-uisgibh 
iad. Agus theicb na buachaill- 
ean, agus chaidh iad do'n bhaile, to whom fear, honour to whom 
honour. The Gospel. St. Matt. viii. 23. 

AND when he was entered 
into a ship, his disciples fol- 
lowed him. And, behold, there 
arose a great tempest in the 
sea, insomuch that the ship was 
covered with the waves ; but he 
was asleep. And his disciples 
came to him, and awoke him, 
saying, Lord, save us ; we perish. 
And he saith unto them, Why 
are ye fearful, ye of little 
faith ? Then he arose, and re- 
buked the winds and the sea; 
and there was a great calm. 
But the men marvelled, saying, 
What manner of man is this, 
that even the winds and the sea 
obey him ! And when he was 
come to the other side into the 
country of the Gergesenes, there 
met him two possessed with 
devils, coming out of the tombs, 
exceeding fierce, so that no 
man might pass by that way. 
And, behold, they cried out, 
saying, What have we to do 
with thee, Jesus, thou Son of 
God ? art thou come hither to 
torment us before the time ? And 
there was a good way off from 
them an herd of many swine 
feeding. So the devils besought 
him, saying, If thou cast us out, 
suffer us to go away into the herd 
of swine. And he said unto 
them, Go. And when they were 
come out, they went into the 
herd of swine : and, behold, the 
whole herd of swine ran violently 
down a steep place into the sea, 
and perished in the waters. And 
they that kept them fled, and 
went their ways into the city, 
and told every thing, and what An cuigeamh Domhnach an dèigh an Fhoillsichidh. agus dh'innis iad na nithe so uile, 
agusna thachair dhoibhsan anns 
anrobhnadeamhain. Agusfeuch, 
chaidh am baile uile a mach a 
choinneachadh Iosa, agus an air 
a cliunnaic iad e, ghuidh iad air 
imeachd as an criochaibh-san. was befallen to the possessed of 
the devils. And, behold, the 
whole city came out to meet 
Jesus : and when they saw him, 
they besought him that he would 
depart out of their coasts. An cuigeamh Domhnach an 
dèigh an Fhoillsichidh. 
An Guidhe. 

OTHIGHEAKNA, guidhe- 
amaid ort d'Eaglais agus 
do theaghlach a ghleidheadh do 
ghnàth ann a d'fhior chreidimh ; 
chum iadsan, a ta leigeadh an 
taic amhàin ri dochas do ghràis 
neamhaidh, gu'm bi iad gu 
siorruidh tuille air an dion le d' 
chumhachd neartmhor ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Col. iii. 12. 

UIME sin, cuiribhse umaibh 
(mar dhaoine taghta Dhe 
naomha agus ionmhuinn) innigh 
throcaire, caomhalachd, iriosal- 
achd inntinn, macantas, fad-fhul- 
angas ; a' giulan le cheile agus a' 
mitheadh d' a cheile, ma tha 
cuis ghearain aig neach an agh- 
aidh neach : mar a thug Criosd 
maitheanas dhuibhse, mar sin 
deanaibhse mar an ceudna. Agus 
thar na nithibh so uile, cuiribh 
umaibh gradh, ni a 's e coimh- 
cheangal na foirfeachd. Agus 
biodh sith Dhe a' riaghladh ann 
bhur cridhe, chum am bheil sibh 
mar an ceudna air bhur gairm 
ann an aon chorp ; agus bithibh 
taingeil. Gabhadh focal Chriosd 
comhnuidh annaibh gu saibhir's 
anuileghliocas; a'teagasg agus a 
comhairleachadh a cheile le salm- 
aibh, agus laoidhibh, agus dan- 
aibh, spioradail, a' deanamh ciuil 
do'n Tighearna le gras ann bhur 
80 The Fifth Sunday after the 
Fjoijohany. 
The Collect. 

OLOED, we beseech thee 
to keep thy Church and 
household continually in thy true 
religion ; that they who do lean 
only upon the hope of thy hea- 
venly grace, may evermore be 
defended by thy mighty power; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Col. Hi. 12. 

PUT on therefore, as the elect 
of God, holy and beloved, 
bowels of mercies, kindness, 
humbleness of mind, meekness, 
long-suffering ; forbearing ' one 
another, and forgiving one an- 
other, if any man have a quarrel 
against any : even as Christ for- 
gave you, so also dò ye. And 
above all these things put on 
charity, which is the bond of 
perfectness. And let the peace 
of God rule in your hearts, to 
the which also ye are called in 
one body ; and be ye thank- 
ful. Let the word of Christ 
dwell in you richly in all wis- 
dom ; teaching and admonish- 
ing one another in psalms, 
and hymns, and spiritual songs, 
singing with grace in your 
hearts to the Lord. And what- 
soever ye do, in word or 
deed, do all in the name of 
the Lord Jesus, giving thanks Sixth Sunday after Epiphany. cridhe. Agus gach ni air bith a 
ni sibh ann an focal no ann an 
gniornh,deanaibh iad uile ann an 
ainm an Tigbearna Iosa, a' toirt 
buidbeacbais do Dbia eadbon an 
t-Athair tridsan. 
An Soisgeul. N. Mbatth. xiii. 24. 

IS cosmbuil riogbacbd neimh 
ri duine a cbuir siol maith 
'na fbearann : agus an uair a bba 
daoine 'nan cadal, tbainig a namh- 
aid, agus cbuir e cogal am nieasg 
a' chruitbneacbd,agusdb'imich e 
roinibe. Ach an uair a thainig an 
tarbhar fuidb dhèis, agus atbug 
e macb a thoradh, db' fhoillsich 
an cogal e fein mar an ceudna. 
Agus air teacbd do sbeirbbisich 
fhir-an-tighe adubhairt iad ris, A 
Thighearna, nach do cbuir tbusa 
siol maitb ann a d' fbearann? 
c'aite ma seadh as an d' fbuair e 
an cogal? A dubhairt esan riu, 
Einn nambaid eiginn so. Agus a 
dubbairt na seirbbisicb ris, An 
aill leat uime sin gu'n teid sinne 
agus gu'ncruinnicb sinnr'acbeile 
iad ? Ach thubbairt esan, cha'n 
àill ; air eagal ag cruinneachadb 
a' cbogail duibb, gu'n spion sibb 
an cruithneachd maille ris. Leig- 
ibh leo fàsaraongus an d'tbig am 
fogbaradb: agus an am anfhogh- 
araidb tbeir mise ris an luchd- 
buanaidh, Cruinnicbibb air tus 
an cogal agus ceanglaibb e na 
cbeanglaicbean cbum a losgaidh : 
acb cruinnicbibb an cruithne- 
acbd do m' sbabbal. An seathamh Domhnach an 
dèigh an Fhoillsichidh. 
An Guidhe. 

ODHE, dh'fhoillsicbeadh do 
Mbac beannuicbte gu oibre 
an diabhoil asgrios,agusgu sinne 
a dbeanamb 'nar cloinn do Dhia, 
agus 'n ar n-oigbribb air beatha 
shiorruidh ; Deonuich, guidb- 
I eamaid ort, air dbuinn an docbas 
81 to God and the Father by 
him. The Gospel. St. Matt. xiii. 24. 

THE kingdom of heaven is 
likened unto a man which 
sowed good seed in bis field : 
but while men slept, his enemy 
came and sowed tares among 
the wheat, and went his way. 
But when the blade was sprung 
up, and brought forth fruit, then 
appeared the tares also. So the 
servants of the householder came 
and said unto him, Sir, didst not 
thou sow good seed in thy field ? 
from whence then hath it tares ? 
He said unto them, An enemy 
hath done this. The servants 
said unto him, Wilt thou then 
that we go and gather them up ? 
But he said, Nay ; lest, while ye 
gather up the tares, ye root up 
also the wheat with them. Let 
both grow together until the 
harvest ; and in the time of har- 
vest I will say to the reapers, 
Gather ye together first the 
tares, and bind them in bundles 
to burn them : but gather the 
wheat into my barn. The Sixth Sunday after the 
JEJpiphany. 
The Collect. 

OGOD, whose blessed Son 
was manifested that he 
might destroy the works of the 
devil, and make us the sons of 
God, and heirs of eternal life ; 
Grant us, we beseech thee, that, 
having this hope, we may purity An seathamh Domhnach an deigJi an Fhoillsichidh. so bhi againn, gu'n glanamaid 
sinn fein, eadhon mar a ta esan 
fiorghlan ; chum an uair a dh' 
fhoillsichear e a ris le cuinhachd 
agus le mor ghloir, gum bi sinn 
air ar deanamh cosmhuil ris-san 
'na rioghachd sbiorruidh agus 
ghlormhor far am bheil e beo 
agus a' riaghladh, maille riutsa, 
O Atliair, agus riutsa, Spioraid 
Naoimh, sior aon Dia, saoghal 
gun chrioch. Amen. 

An Litir. 1 N. Eoin iii. 1. 

FAICIBH, ciod a ghne gbraidh 
a thug an t-Athair dhuinne, 
gu'n goirteadh clann De dhinn ! 
uime sin cha'n aithne do'n 
t-saoghal sinn, do bhrigh nach 
b' aithne dha esan. A mhuinntir 
mo ghraidh, a nis is sinne mic Dhe, 
agus cha 'n eil e soilleir fathast 
ciod abhitheas sinn: achata fhios 
againn, 'n uair a dh' fhoillsichear 
esan, gu'm bi sinn cosmhuil ris ; 
oir chi sinn e mar a ta e. Agus 
gachneachaig am bheil an dochas 
so ann, glanaidh se e fein, mar a 
ta esan glan. Ge b'e neach a ni 
peacadh, tha e mar an ceudna a' 
briseadh an lagha : oir is e am 
peacadh briseadh an lagha. Agus 
thaf hios agaibh gu'n d'f hoillsich- 
eadh esan chum ar peacaidhean a 
thoirt air falbh ; agus cha 'n 'eil 
peacadh sam bith ann-san. Gach 
neach a dh' fhanas ann-san, cha 
dean e peacadh : ge b'e air bith a 
pheacaicheas, cha 'n fhac e esan, 
agus cha robh eolas aige air. A 
chlann bheag, na mealladh neach 
sam bith sibh : an ti a ni firean- 
teachd, is firean e, mar is firean 
esan : An ti a ni peacadh, is 
ann o'n diabhol a ta è oir tha 
an diabhol a' peacachadh o thus. 
Is ann chum na criche so a 
dh' fhoillsicheadh Mac Dhe, 
chum gu'n sgriosadh e oibre an 
diabhoil. 

82 ourselves, even as he is pure; 
that, when he shall appear 
again with power and great 
glory, we may be made like 
unto him in his eternal and 
glorious kingdom ; where with 
thee, O Father, and thee, 
Holy Ghost, he liveth and reign- 
eth, ever one God, world without 
end. Amen. The Epistle. 1 St. John iii. 1. 

BEHOLD, what manner of 
love the Father hath be- 
stowed upon us, that we should 
be called the sons of God : 
therefore the world knoweth us 
not, because it knew him not* 
Beloved, now are we the sons of 
God ; and it doth not yet appear 
what we shall be : but we know 
that, when he shall appear, we 
shall be like him ; for we shall 
see him as he is. And every 
man that hath this hope in him 
purifieth himself even as he is 
pure. Whosoever committeth 
sin transgresseth also the law ; 
for sin is the transgression of 
the law. And ye know that he 
was manifested to take away 
our sins ; and in him is no sin. 
Whosoever abideth in him sin- 
neth not : whosoever sinne th, 
hath not seen him, neither 
known him. Little children, let 
no man deceive you : he that 
doeth righteousness is righte- 
ous even as he is righteous. 
He that committeth sin, is of 
the devil ; for the devil sinneth 
from the beginning. For this 
purpose ' the Son of God was 
manifested, that he might de- 
stroy the works of the devil. The Sunday called Septuagesima. An S< i<peuì. N. Mhatth. xxiv. 23. 

AN sin ma their aon du ine ribh, 
Feuch, a ta Criosd an so no 
an sud, na creidibh e. Oir eiridh 
Criosdan breige, agus faidhean 
breige, agus ui iad comharraidh- 
ean agus miorbliuilean mora, ion- 
jaws gu'm mealladhiad, nam feud- 
adh e bhi, na daoine taghtafein. 
Feuch,dh'innis mi dhuibh e roimh 
laimh. Air an aobhar sin, ma their 
iad ribh. Feuch, a ta è 's an fhàs- 
ach, na rachaibh a mach : feuch, a 
ta è 's na seomraichibh uaigneach; 
na creidibh sin. Oir a rèir mar 
a thig an dealanach o'n aird an 
ear, agus a dhealraicheas e gus an 
aird an iar; mar sin -mar an 
ceudna a bhitheas teachd Mhic 
an duine. Oir ge b'e ball am bi 
achairbh,is ann ansin a chruinn- 
eachar na h-iolairean. Air ball an 
deigh trioblaid na'n laithean ud, 
dorchaichear a' ghrian, agus cha 
tabhair a' ghealach a solus, agus 
tuitidh na reultan o neamh, agus 
bithidh cumhachd na'n neamh air 
anerathadh : agusansinfoillsich- 
ear comharradh Mhic an duine 
an neamh : agus an sin ni uile 
threubhanatalmhainn bron,agus 
chi iad Mac an duine a' teachd 
airneulaibh neimhe, le cumhachd 
agusgloirro mhoir. Agus cuiridh 
e mach aingil le fuaim mhoir na 
galltruimp, agus cruinnichidh 
iad a shluagh taghta o naceithir 
gaothaibh, o letb-iomall neimh 
gus an leth-iomall eile. An Domhnach don goirear Sep- 
tuagesima,no an treas Domh- 
nach roimh an Charras. 
An Guidhe. 

OTHIGHEARNA guidhe- 
amaid ort gu fabharach thu 
dh' eisdeachd urnuighean do 
shluagh ; chum gu'm bi sinne, 
a ta gu ceart air ar claoidh air 
son ar ciontaibh, gu trocaireach 
83 The Gospel. St. Matt. xxir. 23. 

THEN if any man shall say 
unto you, Lo, here is Christ, 
or there ; believe it not. For 
there shall arise false Christs, 
and false prophets, and shall 
shew great signs and wonders ; 
insomuch that, if it were pos- 
sible, they shall deceive the very 
elect. Behold, I have told you 
before. Wherefore if they shall 
say unto you, Behold, he is in 
the desert ; go not forth : Be- 
hold, he is in the secret cham- 
bers ; believe it not. For as 
the lightning cometh out of the 
east, and shineth even unto the 
west ; so shall also the coming of 
the Son of Man be. For where- 
soever the carcase is, there will 
the eagles be gathered together. 
Immediately after the tribula- 
tion of those days shall the sun 
be darkened, and the moon shall 
not y;ive her light, and the stars 
shall fall from heaven, and the 
powers of the heavens shall be 
shaken : and then shall appear 
the sign of the Son of man in 
heaven : and then shall all the 
tribes of the earth mourn, and 
they shall see the Son of man 
coming in the clouds of heaven 
with power and great glory. 
And he shall send his angels 
with a great sound of a trumpet, 
and they shall gather together his 
elect from the four winds, from 
one end of heaven to the other. The Sunday called Septuagesi- 
ma, or the third Sunday 
before Lent. 

The Collect. 

OLORD, we beseech thee 
favourably to hear the 
prayers of thy people ; that we, 
who are justly punished for our 
offences, may be mercifully de- 
livered by thy goodness, for the Domhnach Septuagesima. air ar saoradh le d' mhaitheas, 
air son gloir d' Ainm ; tre Iosa 
Criosd ar Slanuighf hear, a ta beo 
agus a' riaghladh maille riutsa 
agus ris an Spiorad Naomh, sior 
aon Dia, saoghal gun chrioch. 
Amen. 

An Litir. 1 Cor. ix. 24. 

NACH 'eil fhios agaibh iad- 
san a ta ruith anns a' bhlar- 
reise, gu'n ruith iad uile, ach is 
aon duine a ^heibh an duais ? Gu 
ma h-amhuil a ruitheas sibhse, 
ionnas gu'n glac sibh an duais. 
Agus a ta gach uile ghleachdair 
mea-sarraanns na h-uile nithibh. 
A nis a ta iadsan a' deanamh sin 
chum 's gu'm faigh iad crun 
truaillidh, ach sinne air son cruin 
neo-thruaillidh. Uime sin is 
amhuil a ruitheam-sa, ni h-ann 
marguneo-chinnteach: is amhuil 
a chuireatn cath, ni h-ann mar 
neach a bhuaileas an t-athar: ach 
trom bhuaileam mo chorp, agus 
cuiream fuidh smachd e : an t- 
eagal air chor sam bith an deigh 
dhomh searmonachadhdodhream 
eile, gu'n cuirear mi fein air cul. 
An Soisgeul. N. Mhatth. xx. 1. 

OIK is cosmhuil rioghachd 
neimh ri fear-tighe, a 
chaidh a mach moch air mhadainn 
a thuarasdalachadh luchd-oibre 
d'a gharadh finna. Agus an dèigh 
dha cordadh ris an luchd-oibre 
air pheighinn 's an la, chuir e g'a 
gharadh fiona iad. Agus air dol a 
mach dha timchiollnatreas uaire, 
chunnaic e dream eile 'nan seas- 
amhdiomhanachaira'mhargadh, 
agus a dubhairt e riu, Imichibhse 
mar an ceudna do'n gharadh 
fhiona, agus ge b'e ni a bhith- 
eas ceart, bheir mi dhuibh e. 
Agus dh' imich iad. Air dol a 
mach dha ris mu thimchioll na 
seathadh agus nanaothadh uaire, 
rinn e mar an ceudna. Agus air 
dol a mach dha mu thimchioll na 
84 glory of thy Name ; through 
Jesus Christ our Saviour, who 
liveth and reigneth with thee 
and the Holy Ghost, ever one 
God, world without end. Amen. The Epistle. 1 Cor. ix. 24. 

KNOW ye not that they 
which run in a race run 
all, but one receiveth the prize ? 
So run, that ye may obtain. 
And every man that striveth for 
the mastery is temperate in all 
things. Now they do it to ob- 
tain a corruptible crown ; but we 
an incorruptible. I therefore so 
run, not as uncertainly ; so fight 
I, not as one that beateth the 
air : but I keep under my body, 
and bring it into subjection ; lest 
that by any means, when I have 
preached to others, I myself 
should be a cast-away. The Gospel. St. Matt. xx. 1. 

THE kingdom of heaven is 
like unto a man that is 
an householder, which went out 
early in the morning to hire 
labourers into his vineyard. And 
when he had agreed with the 
labourers for a penny a-day, he 
sent them into his vineyard. 
And he went out about the third 
hour, and saw others standing 
idle in the market-place, and 
said unto them, Go ye also into 
the vineyard, and whatsoever is 
right, I will give you. And they 
went their way. Again he went 
out about the sixth and ninth 
hour, and did likewise. And 
about the eleventh hour he went 
out, and found others standing 
idle, and saith unto them, Why Septuagesima Sunday. b-aon uair deug, fbuair e dream 
eile 'nan seasamh diomhanach, 
agus a deir e riu, Carson a ta sibh 
'nar seasamh an so feadh an la 
diomhanach ? Thubhairt iad ris, 
Chionn nach do thuarasdalaich 
duine air bitb sinn, Thubhairt e 
I riu, Imichibhse mar an ceudna 
, do'n gharadh f hiona, agus ge b'e 
ni a ta ceart, gheibh sibh e. Agus 
air teachd do'n fheasgar, a deir 
Tighearna a gharaidh fhiona sin 
r'a stiubhard, Gairm an luchd 
oibre, agus thoir dhoibh an tua- 
rasdal, a' toiseachadh o'n droing 
j a thainig fa dheireadh gu ruig 
I na ceud daoine, Agus air teachd 
i dhoibh-san a thuarasdalaicheadh 
mu thimchioll n a h-aon uair deug, 
, f huair gach duine dhiubh peigh- 
] inn. Ach air teachd do'n cheud 
! dream, shaoil iad-san gu'm faigh- 
i eadh iad ni bu mho, ach f huair 
, gach aon diubh mar an ceudna 
; peighinn. Agus air dhoibh fhao- 
i tainn, rinn iad gearan an aghaidh 
i f hir-au-tighe, ag radh, An dream 
t sin a thainig fa dheireadh, cha 
; d'rinn iad obair ach aon uair, 
agus rinn thu iad ionann agus 
i sinne,a dh'iomchair uallach agus 
i teas an la. Ach air freagairt 
dha-san, thubhairt e ri fear 
j dhiubh, A charaid, cha 'n eil mi 
! a' deanamh eucoir ort ; nach do 
i chord thu rium air pheighinn ? 
i Tog leat do chuidfein, agus imich 
I romhad : 's i mo thoil-sa a thabh- 
lairt do'n ti so a thainig fa dheir- 
eadh, mar a thug mi dhuit-sa. 
Nach 'eil e ceaduichte dhomhsa 
\ an ni a 's toil learn a dheanamh 
I ri m' chuid fein ? Am bheil do 
i shuil-sa olc, air son gu'm bheil 
mise maith ? Mar sin bithidh an 
dream dheireannach air thois- 
ieach, agus an dream a ta air 
thoiseach air dheireadh ; oir a ta 
I ;moran air an gairm, ach beagan 
jair an taghadh. 
85 stand ye here all the day idle ? 
They say unto him, Because no 
man hath hired us. He saith 
unto them, Go ye also into 
the vineyard ; and whatsoever 
is right, that shall ye receive. 
So when even was come, the 
lord of the vineyard saith unto 
his steward, Call the labourers, 
and give them their hire, be- 
ginning from the last unto the 
first. And when they came that 
were hired about the eleventh 
hour, they received every man 
a penny. But when the first 
came, they supposed that they 
should have received more ; and 
they likewise received every man 
a penny. And when they had 
received it, they murmured 
against the good man of the 
house, saying, These last have 
wrought but one hour, and thou 
hast made them equal unto us, 
which have borne the burden 
and heat of the day. But he 
answered one of them, and said, 
Friend, I do thee no wrong : 
didst not thou agree with me 
for a penny ? Take that thine is, 
and go thy way : I will give 
unto this last even as unto thee. 
Is it not lawful for me to do 
what I will with mine own? 
Is thine eye evil, because I am 
good ? So the last shall be first, 
and the first last : for many be 
called, but few chosen. It Domhnach Sexagesima. A jiDomhnack do'n goirear 'Sexa- 
gesima, no andar a Domhnach 
roimli an Charras. 

An Guidhe. 

f\ THIGHEARNA Dhè, a ta 
\_7 faicinn nach 'eil sinn a' cur 
ar n-earbsa ann an ni air bith a 
tha sinn fein a' deanamh ; Gu tro- 
caireach deonaich le cT chumh- 
achd gu'm bi sinn air ar dion an 
aghaidh gach uile amhgharadh; 
tre Iosa Crisd ar Tighearna. 
Amen. 

AnLitir. 2 Cor. xi. 19. 

giulainidh sibh gu toil 
\-J each le amadanaibh, do 
bhrigh gu'm bheil sibh fein glic. 
Oir fuilgidh sibh ma bheir neach 
an daorsa, sibh, ma dh' itheas 
neach sibh, ma bheir neach bhur 
cuid dhibh, ma dh' ardaicheas 
neach è fein, mabhuaileas neach 
air an aghaidh sibh. Labhram 
a thaobh eas-urraim mar gu'm 
bitheamaid anmhunn : ach ge b'e 
ni anns am bheil neach air bith 
dana (labhram gu h-amaideach) 
a ta mise dana ann mar an ceud- 
na. An Eabhruich iad ? mar sin 
tha mise mar an ceudna. An 
Israelich iad? mar sin tha mise 
mar an ceudna. An sliochd do 
Abraham iad P mar sin tha mise 
mar an ceudna. Am ministeir- 
ean do Chriosd iad? (labhram 
mar dhuine mi chèillidh) ata- 
imse os an ceann 'san ni so : ann 
an saothairibh ni's pailte, ann am 
buillibh ni's ro-mho, 'am prios- 
anaibh ni's trice, am basaibh gu 
minic. Fhuair mi o na h-Iudh- 
achaibh cuig uairean da f hichead 
buille ach a h-aon. Ghabhadh le 
slataibh orm tri uairean, chlach- 
adh mi aon uair, dh'fhuiling mi 
long-bhriseadh tri uairean; la 
a gus oidhche bhami'san doimhne: 
ann an turusaibh gu minic, ann 
an gàbhadb aimhnichean, ann an 
86 Sexagesima Sunday, or the 
Second Sunday before Lent. 

The Collect 

OLOED God, who seest 
that we put not- our trust 
in any thing that we do ; Merci- 
fully grant, that by thy power 
we may be defended against all 
adversity ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. 2 Cor. xi. 19. 

YE suffer fools gladly, seeing 
ye yourselves are wise. For 
ye suffer, if a man bring you into 
bondage, if a man devour you, 
if a man take of you, if a man 
exalt himself, if a man smite 
you on the face. I speak as con- 
cerning reproach, as though we 
had been weak. Howbeit where- 
insoever any is bold, (I speak 
foolishly,) I am bold also. Are 
they Hebrews? so am I. Are 
they Israelites ? so am I. Are 
they the seed of Abraham? so 
am I. Are they ministers' of 
Christ ? (I speak as a fool) I am 
more ; in labours more abun- 
dant, in stripes above measure, 
in prisons more frequent, in 
deaths oft. Of the Jews five 
times received I forty stripes 
save one. Thrice was I beaten 
with rods, once was I stoned, 
thrice I suffered shipwreck, a 
night and a day I have been 
in the deep ; in journey ings 
often, in perils of waters, in 
perils of robbers, in perils by 
mine own countrymen, in perils 
by the heathen, in perils in the 
city, in perils in the wilderness, 
in perils in the sea, in perils 
among false brethren ; in weari- 
ness and painfulness, in watch- 
ings often, in hunger and thirst, Sexagesima Sunday. cunnartaibh o na Cinneachaibh, 
aim an cunnartaibh'sanfhàsach, 
ann an cunnartaibh 'am measg 
bhràithre breugach ; ann an sao- 
thair agus sgios, 'am fairibh gu 
minic, ann an ocras agus 'an tart, 
an trasgaibb gu minic, 'am fuacbd 
agus 'an lomnochdaidh. A bharr 
air na nitbibh a ta an lethmuigli, 
anniatateachd orm gu lathail,ro 
churam na'n eaglais ean uile. Co 
a ta lag, agus nach 'eil raise lag? 
co a ta faotainn oilbbeum, agus 
naeh 'eil' raise a' losgadh ? Ma's 
èigin domb uaill a dbeanamh, is 
ann as na nitbibh a bhuineas do 
m'anmhuinneacbh a ni mi uaill. 
Tha fios aig Dhia, eadhon Athair 
ar Tighearna losa Criosd, a tha 
beannuichte gu siorruidh, nach 
'eil mi deanamh breige. 

An Soisgeul. N. Luc. viii. 4. 
AGUS an uair a chruinnich 
jljL sluagh mor, agus a thainig 
iad as gach baile d'a ionnsuidh, 
labhair è ann an cosamhlachd : 
Chaidh fear-cuir a mach a chur a 
shil : agus ag cur da, thuit cuid 
ri taobh an rathaid, agus shal- 
tradh sìos è ; agus dh'ith eunlaith 
an atbair suas è. Agus thuit cuid 
eile air carraig : agus air fàs da, 
I sh'èarg è, do bhrigh nach robh 
sugh aige. Agus thuit cuid eile 
am measg droighinn : agus air 
fàs do'n droighinn maille ris, 
thachd se è. Agus thuit cuid eile 
air talamh maith, agus dh' fhàs è 
suas, agus thug e toradh uaith 
a cheud uiread 's a chuireadh. 
Agus air dha na nithe sin a radh, 
ghlaodh e, Ge be aig am bheil 
cluasanchum eisdeachd, eisdeadh 
e. Agus dh' fhiosraich a dheis- 
ciobuil deth, ag radh, Ciod e an 
cosamhlachd so ? Agus thubh- 
airt esan, Thugadh dhuibhse 
eolas f haotainn air run diomhair 
rioghachd Dhe : ach do chach an 
cosamhlachdaibh ionnus ag faic- 
87 H in fastings often, in cold and 
nakedness. Beside those things 
that are without, that which 
cometh upon me daily, the care 
of all the churches. Who is 
weak, and I am not weak ? who 
is offended, and I burn not ? If 
I must needs glory, I will glory 
of the things which concern 
mine infirmities. The God and 
Father of our Lord Jesus Christ, 
which is blessed for evermore, 
knoweth that I lie not. The Gospel. St. Luke viii. 4. 

WHEN much people were 
gathered together, and 
were come to him out of every 
city, he spake by a parable : 
A sower went out to sow his 
seed: and as he sowed, some 
fell by the way-side ; and it was 
trodden down, and the fowls of 
the air devoured it. And some 
fell upon a rock ; and as soon 
as it was sprung up, it withered 
away, because it lacked moisture. 
And some fell among thorns ; 
and the thorns sprang up with 
it, and choked it. And others 
fell on good ground, and sprang 
up, and bare fruit an hundred- 
fold. And when he had said 
these things, he cried, He that 
hath ears to hear, let him hear. 
And his disciples asked him, 
saying, What might this parable 
be ? And he said, Unto you it 
is given to know the mysteries 
of the kingdom of God : but to 
others in parables ; that seeing 
they might not see, and hearing 
they might not understand. Now Domhnach Quinquagesima . inn doibh nach faiceadh iad, 
agus ag cluinntinn doibh nach 
tuigeadh iad. Ach is è so a cho- 
samlachd. Is e an siol focal De. 
Iadsan ri taobh an rathaid, is iad 
sin a dh'eisdeas : 'na dheigh sin, 
a ta 'n diabhol a' teachd, agus a' 
togail air falbh an fhocail as 
an cridheachaibh, air eagal gu'n 
creideadh iad agus gu'm biodh 
iad air an saoradh. An dream 
air a' charraig, is iad sin iadsan, 
an uair a dh'eisdeas iad, a gha- 
bhas am focal d'an ionnsuidh le 
gairdeachas; ach cha'n'eil aca so 
freumh, muinntir a chreideas re 
tamuill, agus 'an am buairidh a 
ta tuiteam air falbh. Agus an ni 
a thuit am measg droighinn, is 
iad sin an dream a dh'eisdeas, 
agus air dhoibh dol a mach, a ta 
iad air an tachdadh le curam, 
agus le saibhreas, agus le saimhe 
na beatha so, agus cha 'n'eil iad 
a' toirt toraidh uatha chum foir- 
feachd. Ach an ni a thuit 's an 
talamh mhaith, is iad sin iadsan, 
air dhoibh am focal eisdeachd, a 
ta g'a choimhead ann an cridhe 
treibhdhireach agus maith, agus a 
toirt a'mach toraidh le foighidinn. An Domhnach don goirear 
Quinquagesima, no an Domh- 
nach a's faisge roimh an 
Charras. 

An Guidhe. 

OTHIGHEARNA, atheag- 
aisg dhuinn, gu'm bheil ar 
nuile dheanadais as eugmhais 
iochd gun fheum air bith, Cuir a 
nuas do Spiorad Naomh, agus 
doirt 'nar cridheachaibh tiodhla- 
cadh ro ordheirc sin an iochd, 
fior cheangal na sith, agus na'n 
uile ionracais, as eugmhais so co 
air bith a ta beo tha e air amheas 
marbh ann d' làthair-sa : Deon- 
aich so air sgath d'aon Mhic 
Iosa Criosd. Amen. 
88 ; the parable is this : The seed is 
. the word of God. Those by the 
way-side are they that hear; then 
cometh the devil, and taketh 
away the word out of their 
hearts, lest they should believe 
and be saved. They on the rock 
are they, which, when they hear, 
receive the word with joy ; and 
these have no root, which for 
a while believe, and in time of 
temptation fall away. And that 
which fell among thorns are 
they, which, when they have 
heard, go forth, and are choked 
with cares and riches and plea- 
sures of this life, and bring no 
fruit to perfection. But that on 
the good ground are they, which, 
in an honest and good heart, 
having heard the word, keep 
it, and bring forth fruit with 
patience. The Sunday called Quinqua- 
gesima, or the Sunday next 
before Lent. 

The Collect. 

OLORD, who hast taught 
us that all our doings with- 
out charity are nothing worth ; 
Send thy Holy Ghost, and pour 
into our hearts that most ex- 
cellent gift of charity, the very 
bond of peace, and of all virtues, 
without which whosoever liveth 
is counted dead before thee 
Grant this for thine only Son 
Jesus Christ's sake. Amen. Quinquagesima Sunday. An Litir. 1 Cor. xiii. 1. 

GED labhrainn le teangaibh 
dhaoine, agus aingeal, agus 
gun ghradh agam, tha mi a'm' 
umha a ni fuaim, no a'm chiombal 
anigliongarsaich. Agusgedrobh 
agam faidheadaireachd, agus ged 
thuiginnnah-uileruna-diomhair, 
agus gach uile eolas ; agus ged 
bhiodh agam gach uile ghne 
chreidiinh, ionnas gu'n athar- 
raich inn sleibbte, agus mi gun 
ghradh agam, cha 'n'eil annam 
ach neoni. Agus ged chaithinn 
mo mhaoin uile chum na bochdan 
a bheathachadh, agus ged bheir- 
inn mo chorp chum a losgaidh, 
agus gun ghradh agam, cha 'n'eil 
tairbhesambith dhomhann. Tha 
an gradh fad-fhulangach, agus 
caoimhneil; cha ghabh an gradh 
farmad; cha dean an gradh raite- 
achas, cha 'n'eil e air a sheideadh 
suas, cha ghiulain se e fein gu mi- 
chiatach, cha 'n iarr e na nithe 
sin a bhuineas da fein, cha 'n'eil 
e so-bhrosnachaidh chum f eirge, 
cha smuaiutich e olc sam bith ; 
cha dean e gairdeachas 's an eu- 
coir, ach ni e gairdeachas 'san 
fhirinn ; fuilgidh e .na h-uile 
nithe, creididh e na h-uile nithe, 
bithidh suil aige ris na h-uile 
nithe, giulainidh e nah-uile nithe. 
Cha d' theid an gradh air cul a 
choidhche : ach ma 's faidheadair- 
achd a ta ann, theid iad air cul ; 
ma 's teangaibh, sguiridh iad ; 
ma 's eolas cuirear air cul e. 
Oir a ta eolas againn ann an cuid, 
agus tha sinn ri faidheadaireachd 
ann an cuid. Ach an uair a thig 
an ni a ta iomlan, cuirear air cul 
an ni sin nach 'eil ach ann an 
cuid. An uair a bha mi a' m' 
leanaban, labhair mi mar leana- 
ban, thuig mi mar leanaban, reu- 
sonaich mi mar leanaban : ach air 
jfas domh a'm'dhuine, chuir mi 
89 H The Epistle. 1 Cor. xiii. 1. 

THOUGH I speak with the 
tongues of men and of 
angels, and have not charity, 
I am become as sounding brass, 
or a tinkling cymbal. And 
though I have the gift of pro- 
phecy, and understand all mys- 
teries, and all knowledge ; and 
though I have all faith, so 
that I could remove mountains, 
and have not charity, I am no- 
thing. And though I bestow 
all my goods to feed the 
poor, and though I give my 
body to be burnsd, and have 
not charity, it profiteth me no- 
thing. Charity suffereth long, 
and is kind; charity envieth 
not ; charity vaunteth not it- 
self, is not puffed, up, doth not 
behave itself unseemly, seek- 
eth not her own, is not easily 
provoked, think eth. no evil ; re- 
joiceth not in iniquity, but 
rejoiceth in the truth ; beareth 
all things, believeth all things, 
hopeth all things, endureth all 
things. Charity never faileth : 
but whether there be prophe- 
cies, they shall fail ; whether 
there be tongues, they shall 
cease ; whether there be know- 
ledge, it shall vanish away. For 
we know in part, and we pro- 
phesy in part. But when that 
which is perfect is come, then 
that which is in part shall be 
done away. When I was a 
child, I spake as a child, I un- 
derstood as a child, I thought 
as a child ; but when I be- 
came a man, I put away childish 
things. Tor now we see through 
a glass, darklj'; but then face 
to face : now I know in part ; 
but then shall I know even as 
also I am known. And now 
abideth faith, hope, charitv, 
3 Domhnach Quinquagesima. na nithe leanabaidh air cul. Oir 
tha sinn a' faicinn 's an am so gu 
dorcha tre ghloin ; ach an sin chi 
sin aghaidh ri h-aghaidh : anns 
an am so is aithne dhomh ann an 
cuid, ach an sin aithnichidh mi 
eadhon mar a ta aithneadh orm. 
Agus a nis fanaidh creidimh, do- 
chas, gradh, na tri nithe so : ach 
is e 'n gradh a's mo dhiubh so. 

An Soisgeul. N. Luc. xviii. 31. 

AGUS ghabh Iosa an da f hear 
dheug d'a ionnsuidh, agus 
thubhairt e riu, Feuch, a ta sinn 
a' dol suas gu Hierusalem, agus 
bithidh na h-uile nithe a ta scri- 
obhta leis na faidhibh mu Mhac 
an duine air an coimhlionadh. 
Oir bheirear thairis e do na Cinn- 
ich, agus theid fanoid a dhean- 
amh air, agus masluichear e, agus 
tilgear smugaidair: agus sgiur- 
saidh agus marbhaidh iade : agus 
air an treas la eiridh e ris. Agus 
chadothuigiad-san aonni dhiubh 
so : agus bha na briathra so fol- 
aichte orra, agus cha b'aithne 
dhoibh na nithe a thubhairteadh. 
Agus tharladh, an uair a dhruid 
e ri Iericho, gu'n robh dall araidh 
'na shuidhe ri taobh na slighe, ag 
iarraidh deirce : agus air cluinn- 
tinn an t-sluai gh a' dol seachad,dh' 
fheoraich e ciod e so. Agus 
dh'innis iad da, gu'm b'e Iosa o 
Nasaret a bha gabhail seachad. 
Agus ghlaodh e, ag radh, Iosa 
Mhic Dhaibhi, dean trocair orm. 
Agus chronaich iadsan a bha air 
thoiseach e, chum 's gu'm biodh 
e na thosd: ach bu mhoid gu mor 
a ghlaodh esan. A Mhic Dhaibhi, 
dean trocair orm. Agus air seas- 
amh do Iosa, dh'aithn e a thoirt 
d'a ionnsuidh : agus an uair a 
thainig e am fagus da, dh' fheor- 
aich e dheth ag radh, Ciod is aili 
leat mise a dheanamh dhuit? 
Agus thubhairt esan, A Thigh- 
90 these three ; but the greatest of 
these is charity. The Gospel. St. Luke xviii. 31. 

THEN Jesus took unto him 
the twelve, and said unto 
them, Behold, we go up to 
Jerusalem, and all things that 
are written by the prophets con- 
cerning the Son of man shall be 
accomplished. For he shall be 
delivered unto the Gentiles, and 
shall be mocked, and spitefully 
entreated, and spitted on : and 
they shall scourge him, and put 
him to death : and the third day 
he shall rise again. And they 
understood none of these things : 
and this saying was hid from 
them, neither knew they the 
things which were spoken. And 
it came to pass, that as he was 
come nigh unto Jericho, a certain 
blind man sat by the way-side 
begging : and hearing the multi- 
tude pass by, he asked what it 
meant. And they told him that 
Jesus o£ Nazareth passeth by. 
And he cried, saying, Jesus, 
thou son of David, have mercy 
on me. And they which went 
before rebuked him, that he 
should hold his peace : but he 
cried so much the more, Thou 
son of David, have mercy on 
me. And Jesus stood, and com- 
manded him to be brought unto 
him : and when he was come 
near, he asked him, saying, 
What wilt thou that I should do 
unto thee ? And he said, Lord, 
that I may receive my sight. Ash - Wed n esday. earna, mi dh' faotainn mo radh- 
airc. Agus thubhairt Iosa ris, 
Gabh do radharc : shlanuich do 
chreidimh thu. Agus air ball 
fhuair e radharc, agus lean se e, 
a'toirt gloire do Dhia : agus thug 
an sluagh uile cliu do Dhia, an 
uair a chunnaic iad so. An ceud La don Charras, gu 
coitchionn do n goirear Dicia- 
dain na Luaithre. 

An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus nihaireannaich, leis 
nach fuathach ni air bith a rinn 
thu, agus a tha maitheadh am 
peaeainnean dhoibhsan uile a tha 
aith reach ; Cruthaich agus dean 
annainn cridheachan nuadh agus 
aithreach, chum air dhuinn do 
rireadh bhi a' caoidh ar peacain- 
nean, agus ag aidmheil ar tru- 
aighe, gu'm faigh sinn uait-sa, 
Dhia nan uilethrocair, lan f huas- 
gladh agus mhaitheanas; trelosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

Than Guidhe so r a leughadh 
pack la do'n Charras, an deiyh a 
Ghuidhe orduichte air son an la. 

Air son an Litir. loel ii. 12. 

PILLIBH do m' ionnsuidh-sa, 
deir ar Tighearna, le'r n-uile 
chridhe, agus le trasgadh, agus le 
gul, agus le caoidh : agus reub- 
aibh bhur cridhe, agus ni h-e 
bhur n-eudach, agus pillibh ris 
an Tighearna bhur Dia : oh' tha 
•e trocaireach agus iochdmhor, 
mall a chum feirge, agus lan do 
chaomhalachd, agus gabhaidh e 
aithreachas mu'n olc. Co aig am 
bheil fios nach pill, agus nach 
gabh e aithreachas, agus nach fag 
e beannachd na dheigh, eadhon 
tabhartas-bidh, agus tabhartas 
dibhe do'n Tighearna bhur Dia ? 
Seidibh an trompaid ann an Sion, 
91 And Jesus said unto him, Receive 
thy sight : thy faith hath saved 
thee. And immediately he re- 
ceived his sight, and followed 
him, glorifying God: and all the 
people, when they saw it, gave 
praise unto God. TheFirstDay of Lent, commonly 
called Ash- Wednesday. 

The Collect. 
4 LMIGHTYand everlasting 
1 JL God, who hatest nothing 
j that thou hast made, and dost 
I forgive the sins of all them that 
j are penitent ; Create and make 
j in us new and contrite hearts, 
that we worthily lamenting our 
sins, and acknowledging our 
wretchedness, may obtain of 
thee, the God of all mercy, per- 
fect remission and forgiveness ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. This Collect is to he read every Day 
in Lent, after the Collect appointed 
for the Day. 

For the Epistle. Joel ii. 12. 

TURN ye even to me, saith 
the Lord, with all your 
heart, and with fasting, and 
with weeping, and with mourn- 
ing; and rend your heart, and 
not your garments, and turn 
unto the Lord your God : for 
he is gracious and merciful, slow 
to anger, and of great kindness, 
and repenteth him of the evil. 
Who knoweth if he will return 
and repent, and leave a blessing 
behind him ; even a meat-offer- 
ing, and a drink-offering, unto 
the Lord your God ? Blow the 
trumpet in Zion, sanctify a fast, 
call a solemn assembly : gather An ceud la don Charras. naomhaichibh trasgadh,gairmibh 
latoirmisg: cruinnichibh an slu- 
agh, naomhaichibh an coimh- 
thional, gairmibh na seanairean, 
tionailibh a chlann, agus iadsan a 
ta deobhal na ciche : rachadh am 
fear-nuadh-podsa mach as a sheo- 
mar, agus a'bhean-nuadh-phosda 
mach as a seomar uaigneach. 
Deanadh na sagairt, seirbhisich 
an Tighearna, gul eadar an sgath- 
thigh agus an altair, agus abradh 
iad, Caomhain, Thighearna, 
do shluagh, agus na d'thoir 
d'oighreachd thairis gu masladh, 
chum gu'n riaghladh na cinnich 
os an cionn : c'uim' an abradh 
iad am measg nan cinneach, 
C'ait' am bheil an Dia? 

An Soisgeul. N. Mhatth. vi. 16. 

AGrUS an uair a ni sibh tras- 
gadh na bitheadhgruaimair 
bhur gnuis, mar luchd an f huar- 
chrabhaidh; oircuiridh iadsan mi- 
dhreach air an aghaidh chum gu'm 
faicear le daoinibh iad a bhitrosg- 
adh. Deirim ribh gu firinneach 
gu'm bheil an tuarasdal aca. Ach 
thusa, an uair a ni thu trosgadh, 
cuir ola air do cheann, agus ionn- 
laid d' aghaidh, chum nach faicear 
le daoinibh gu bheil thu a' dean- 
amh trosgaidh, ach le t' Athair a 
ta'n uaigneas : agus bheir d' Ath- 
air a chi an uaigneas, duais dhuit 
gu follaiseach. Na taisgibh 
dhuibh fein ionmhas air an tal- 
amh, far an truaill an leomann 
agus a' mheirg agus far an clad- 
haich na meirlich a stigh agus 
an goid iad. Ach taisgibh ion- 
mhas dhuibh fein air neamh, far 
nach truaill an leomann no a 
mheirg, agus nach cladhaich 
agus nach goid na meirlich : oir 
ge b'e ball am bheil bhur n- 
ionmhas, is ami an sin a bhios 
bhur cridhe mar an ceudna. I the people, sanctify the con- 
gregation, assemble the elders, 
gather the children, and those 
that suck the breasts : let the 
bridegroom go forth of his 
chamber, and the bride out of 
her closet : Let the priests, the 
ministers of the Lord, weep 
between the porch and the altar, 
and let them sa}% Spare thy 
people, Lord, and give not 
thine heritage to reproach, that 
the heathen should rule over 
them : wherefore should they 
say among the people, Where is 
their God ? The Gospel. St. Matt. vi. 16. 

WHEN" ye fast, be not as 
the hypocrites, of a sad 
countenance : for they disfigure 
their faces, that they may ap- 
pear unto men to fast. Verily I 
say unto you, They have their 
reward. But thou, when thou 
fastest, anoint thine head, and 
wash thy face ; that thou appear 
not unto men to fast, but unto 
thy Father which is in secret : 
and thy Father, which seeth in 
secret, shall reward thee openly. 
Lay not up for yourselves trea- 
sures upon earth, where moth 
and rust doth corrupt, and 
where thieves break through 
and steal : but lay up for your- 
selves treasures in heaven, where 
neither moth nor rust doth cor- 
rupt, and where thieves do not 
break through nor steal : For 
where your treasure is, there 
will your heart be also. 92 First Sunday in Lent. AnceudDomlinacliddnCharras 
An Guidlie. 

OTHIGHEARjSTA, a thraisg 
air ar son-ne dà fhichead là 
agus da fhichead oidhche : thoir 
dhuinn gras a ghnathachadh a 
leithid so do thraisg, chum air d'ar 
feoil bhi air a striochdadh do'n 
Spiorad, gu'n toir sinn gu brath 
geill do d' ghluasaid dhiadhaidh 
ann an ionracas agus ann an nor 
naomhachd, chum d'onair agus 
do ghlòir-sa, a ta beo agus a' 
riaghladh maille ris an Athair 
agus ris an Spiorad Naomh, aon 
Dia, saoghal gun chrioch. Amen. 

An Litir. 2 Cor. vi. 1. 

UIMEsinthasinnmarchomh- 
oibrichean leis-san, a' guidh- 
eadh oirbh, gun sibli a' ghabhail 
grais De an diomhanas : (oir a 
deir è, Ann an am taitneach dh' 
eisd mi riut, agus ann an la slainte 
rinn mi coinhnadh leat : feuch, a 
nis an t-am taitneach ; feuch, a 
nis la na slàinte :) Gun bhi toirt 
aobhar oilbheum air bith ann an 
aon ni, chum nach faigheadh a' 
mhinistreileachd mi-chliu : ach 
anns gach ni 'gar dearbhadh fèin 
mar mhinisteiribh Dhe, ann am 
mor fhoighidin,annanàmhghar- 
aibh, ann an uireasbhuidh, ann 
an teanntachdaibh, ann am buill- 
ibh, ann am priosunaibh, ann an 
luasgadh o aite gu h-àite, ann an 
saothair, ann am faire, ann an 
trasgaibh, ann am fiorghloine, 
ann an eolas, ann am fad-fhul- 
angas, ann an caoimhneas, anns 
an Spiorad naomh, ann an gràdh 
gun cheilg, ann am focal na fir- 
inn, ann an cumhachd Dhe, le 
airm na fireantachd air an laimh 
dheis agus chli, tre urram agus 
eas-urrain, tre mhi-chliu, agus 
dheaghchliu: marmhealltairibh, 
gidheadh firinneach,mar dhream 
!nach aithnichear, gidheadh airam 
93 The First Sunday in Lent. 
The Collect. 

OLOED, who for our sake 
didst fast forty days and 
forty nights ; Give us grace to 
use such abstinence, that, our 
flesh being subdued to the Spirit, 
we may ever obey thy godly 
motions in righteousness, and 
true holiness, to thy honour and 
glory, who livest and reignest 
with the Father and the Holy 
Ghost, one God, world without 
end. Amen. The Epistle. 2 Cor. vi. 1. 

WE then, as workers to- 
gether with him, beseech 
you also that ye receive not the 
grace of God in vain. (For he 
saith, I have heard thee in a 
time accepted, and in the day of 
salvation have I succoured thee : 
behold, now is the accepted 
time ; behold, now is the day of 
salvation.) Giving no offence 
in any thing, that the ministry 
be not blamed : but in all things 
approving ourselves as the mi- 
nisters of God, in much patience, 
in afflictions, in necessities, in 
distresses, in stripes, in im- 
prisonments, in tumults, in la- 
bours, in watchings, in fastings : 
by pureness, by knowledge, by 
long-suffering, by kindness, by 
the Holy Ghost, by love un- 
feigned, by the word of truth, by 
the power of God, by the armour 
of righteousness on the right 
hand and on the left, by honour 
and dishonour, by evil report 
and good report : as deceivers, 
and yet true ; as unknown, and 
yet well known ; as dying, and 
behold, we live ; as chastened, 
and not killed; as sorrowful, 
yet alway rejoicing; as poor, An cevd DomhnacJi don Charras. bheil deagh aithne; mardhream 
a ta faghail a' bhàis, gidheadh tha 
sinn beo; mar dhream a smachd- 
aichear, agus gun am marbhadh, 
mar dhream a ta bronach, gidh- 
eadh a ghnàth a' deanamh gaird- 
eachais ; mar dhaoine bochda, 
gidheadh a ta a' deanamh mòrain 
saibhir ; mar dhaoine aig nach 
'eil ni sam bith, gidheadh a' seal- 
bhachadh nan uile nithe. 

An Soisgeul. N. Mhatth. iv. 1. 

AN sin threòraicheadhlosaleis 
an Spiorad do'n fhàsach 
chum gu'm biodh è air a bhuair- 
eadhleisandiabhol. Agusanuair 
a thraisg è dà fhichead là agus 
dà fhichead oidhche, an dèigh 
sin bha ocras air. Agus air 
teachd do'n bhuaireadair d'a 
ionnsuidh, thubhairt è ris, Ma's 
tu Mac Dhe, thoir àithn do na 
clachaibh sin a bhi 'nan aran. 
Achf hreagair esan agus thubhairt 
è, A ta è scrìobhta, Cha'n ann le 
h-aran amhain a bheathaichear 
duine, ach leis gach uile fhocal 
a thig o bheul Dhe. An sin thug 
an diabhol h do'n bhaile naomha, 
agus chuir è air binnein an team- 
puill e. Agus thubhairt è ris, 
Ma's tu Mac Dhè, tilg thu fein 
sios ; oir a taè scriobhta, gu ntoir 
è aithne d'a ainglibh ma d' thim- 
chioll, agus togaidh iad suas thu 
'nanlamhaibh, chum as nach buail 
thu uair air bith do chos air cloich. 
Thubhairt Iosa ris a ris, A ta 
e scriobhta, Cha bhuair thu an 
Tighearna do Dhia. Thug an 
diabhol e a ris chum beinne ro 
aird, agus nochd e dha uile riogh- 
achdan an domhain, agus an 
glòir ; agus thubhairt e ris, lad 
so uile bheir mise dhuit, ma's e 
air tuiteam dhuit sios gu'n dean 
thu aoradh dhomhsa. An sin thu- 
bhairt Iosa ris, Imich uam,a Shat- 
ain ; oir a ta e scriobhta, Bheir 
94 yet making many rich ; as. 
having nothing, and yet possess- 
ing all things. The Gospel. St. Matt. iv. 1. 

THEN was Jesus led up of 
the Spirit into the wilder- 
ness, to be tempted of the de- 
vil. And when he had fasted 
forty days and .forty nights, he 
was afterwards an hungred. 
And when the tempter came to 
him, he said, If thou be the Son 
of God, command .that .these 
stones be made .bread. But he 
answered and said, It is writ- 
ten, Man shall not live t by 
bread alone, but by every word 
that proceedeth out of the mouth 
of God. Then the devil taketh 
him up into the holy city, and 
setteth him on a pinnacle of the 
temple, and saith unto him, If 
thou be the Son of God, cast 
thyself down ; for it is written, 
He shall give his angels charge 
concerning thee, and in their j 
hands they shall bear thee up, I 
lest at any time thou dash thy ; 
foot against a stone. Jesus \ 
said unto him, It is written 
again, Thou shalt not tempt the 
Lord thy God. Again, the de- 
vil taketh him up into an ex- ' 
ceeding high mountain, and 
sheweth him all the kingdoms 
of the world, and the glory of J . 
them ; and saith unto him, All I - 
these things will I give thee, if I 
thou wilt fall down and worship I 
me. Then saith Jesus unto I 
him, Get thee hence, Satan : 11 Second Sunday in Lent. thu aoradh do'n Tighearna do 
Dhia, agus dha-san 'na aonar ni 
thu seirbhis. An sin dh' fhag 
an diabhole; agus feuch, thainig 
aingil agus fhritheil iad. dha. An dara Domhnacji do'n 
Cliarras. 
An Guidhe. 

DHE TJile-chumhachdaich, 
a ta faicinn nach 'eil neart 
air bith againn uainn fein, gu ar 
coinhnadh fein ; Gleidhsinn araon 
o'n leth-a-rnuigh n'ar cuirp, 
agus o'n leth-astigh n'ar n- 
anarnaibh, chum gu'm bi sinn air 
ar dion o na h-uile amhgharaibh 
a dh' flieudas teachd air a chorp, 
agus o na h-uile dhroch smuain- 
tibh a bheir ionnsuidh, no ni cron 
air an anam ; tre losa Criosd ar 
Tighearna.' Amen. 

An Litir. I Tesal. iv. L 

ABHRAITHREAN cuire- 
amaid a dh' impidh agus a 
dh' athchuinge oirbhtre'n Tigh- 
earna losa, mar a fhuair sibh 
uainne cionnus is coir dhuibh im- 
eachd, agus Dia^ a thoileachadh, 
gu'm meudaicheadh sibh mar sin 
ni 's mo agus ni 's' mo. Oir a ta 
fhios agaibh ciod iad na h-aith- 
eantan a thug shine dhuibh tre 
'n Tighearna losa. Oir is i so toil 
Dhe, eadhon bhur naomhachadh 
sa, sibh a sheachnadh striop- 
achais : gu'm b' aithne do gach 
aon agaibh a shoitheach fein a 
shealbhachadh ann an naomh- 
achd, agus ann an onoir ; cha'n 
ann an am fonn ana-mhiannach, 
mar a ni na Cinnich aig nach 'eil 
eolas air Dia : gun neach air bith 
a dheanamh eucoir no mealltair- 
eachd sa' chùis air a bhrathair ; 
do bhrigh gur e an Tighearna a 
ni dioghaltas air an uile leithidibh 
sin, a reir mar a dh' innis sinne 
mar an ceudna duibh roimhe, 
95 for it is written, Thou shalt 
worship the Lord thy God, and 
him only shalt thou serve. Then 
the devil leaveth him, and, be- 
hold, angels came and ministered 
unto him. The Second Sunday in Lent. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who seest 
that we have no power of 
ourselves to help ourselves ; 
Keep us both outwardly in our 
bodies, and inwardly in our 
souls ; that Ave may be defended 
from all adversities which may 
happen to the body, and from 
all evil thoughts which may 
assault and hurt the soul ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. 1 Thess. iv. 1. 

WE beseech you, brethren, 
and exhort you by the 
Lord Jesus, that as ye have re- 
ceived of us how ye ought to 
walk, and to please God, so 
ye would abound more and 
more. For ye know what com. 
mandments we gave you by 
the Lord Jesus. For this is the 
will of God, even your sancti- 
fication, that ye should abstain 
from fornication ; that every 
one of you should know how 
to possess his vessel in sancti- 
fication and honour; not in 
the lust of concupiscence, even 
as the Gentiles which know 
not God ; that no man go be- 
yond and defraud his brother 
in any matter; because that 
the Lord is the avenger of all 
such, as we also have fore- 
warned you, and testified. For 
God hath not called us unto 
uncleanness, but unto holiness. 
He therefore that despiseth de- An treas JDomhnach do'n Charras. agus a rinn sinn fianuis. Oil* cha 
do ghairm Dia sinne gu neo- 
ghloine, acli gu naomhachd. 
Uimesin an neach anitair,cha'n 
aim air duine tha edeanamh tair, 
ach air Dia, a thug dhuinne a 
Spiorad naomh fein. 

An Soisgeul. N. Matth. xv. 21. 

AGUS air dol do Iosa as sin, 
chaidh e gucriochaibhThir- 
uis agus Shidoin. Agus feuch, 
thainigbean do mhuinntirChan- 
aain o na ciiochaibh sin, agus 
ghlaodh i ris, ag radh, Dean tro- 
cair orm, a Tbighearna, a Mhic 
Dhaibhi, a ta mo nigbean air a 
buaireadb gu truagh le deamban. 
Acb cba d' thug esan freagradb 
sam bitb dh 'i. Agus thainig a 
dheisciobuil d'a ionnsuidh, agus 
dh' iarr iad air, ag radb, Cuir air 
falbb i, oir tha i a' glaodhaich 
'nar deigh. Ach air freagairt 
dha-san thuirt e, Cha do chuir- 
eadh mise, ach a chum chaorach 
chaillte thighe Israeil. An sin 
airteachdd'iserinn i aoradh dha, 
ag radh, A Thighearna, cuidich 
learn. Ach air freagairt dha-san 
thubhairt e, Cha choir aran na 
cloinne a gblacadh, agus a tbilg- 
eadh a dh' ionnsuidh nan con. 
Agus thubhairt ise, Is fior, a 
Thighearna, ach ithidh na coin 
do'n sbruileach a thuiteas o bhord 
ammaighstirean. An sin fhreag- 
airlosa agus thubhairt e rithe, 
O bhean, is mor do chreidimh : 
biodh dhuit mar is toil leat. 
Agus rinneadh a h-inghean slan 
o'n uair sin a mach. 

An treas Domnach do'n Charras 
An Guidhe. 

GUIDHEAMAID ort, Dhe 
Uile-chumhachdaich, amh- 
airc air iarrtais chridheil do 
sheirbhisich umhail, agus sin a 
mach deas lamh do Mhorachd 
96 spiseth not man, but God, who 
hath also given unto us his 
holy Spirit. The Gospel. St. Matth. xv. 21. 

JESUS went thence, and de- 
parted into the coasts of 
Tyre and Sidon. And behold, 
a woman of Canaan came out of 
the same coasts, and cried unto 
him, saying, Have mercy on 
me, Lord, thou Son of Da- 
vid ; my daughter is grievously 
vexed with a devil. But he 
answered her not a word. And 
his disciples came and be- 
sought him, saying, Send her 
away ; for she crieth after us. 
But he answered and said, I 
am not sent but unto the lost 
sheep of the house of Israel. 
Then came she and worship- 
ped him, saying, Lord, help 
me. But he answered and said, 
It is not meet to take the 
children's bread, and to cast 
it to dogs. And she said, 
Truth, Lord ; yet the dogs eat 
of the crumbs which fall from 
their master's table. Tben Je- 
sus answered and said unto her, 
woman, great is thy faith : 
be it unto thee even as thou 
wilt. And her daughter was 
made whole from that very 
hour. The Third Sunday in Lent. 
The Collect. 

WE beseech thee, Almighty 
God, look upon the hearty 
desires of thy humble servants, 
and stretch forth the right hand 
of thy Majesty, to be our de- Third Sunday in Lent. gu bhi 'na dion dhuinn an aghaidh 
ar n-uile naimhdibh ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Ephe9. v. 1. 

UIME sin bithibhse 'nur 
luchd leanmhuinn air Dia, 
mar chloinn ghradhaich, agus 
gluaisibh ann an gradh, eadhon 
mar a ghradhaich Criosd sinne, 
agus a thug se e fein air ar son, 
'na thabhartas agus 'na iobairt 
deagh-bholaidh do Dhia. Ach 
na biodh striopachas, agus gach 
uile neo-ghloine, no sannt, uiread 
as air an ainmeachadh'nar measg, 
mar is cubhaidh do naomhaibh ; 
no draosdachd, no comhradh 
amaideach, no bao-shugradh, 
nithe nach 'eil iomchuidh : ach gu 
ma fearr leibh breith-buidheach- 
ais. Oir a ta fios agaibh air so, 
nach 'eil aig f ear-striopachais air 
bith, no aig neach neo-ghlan, no 
aig duine sanntach, (a tha'na 
fhear iodhol-aoraidh) oighreachd 
ann an rioghachd Chriosd agus 
Dhe. Na mealladh neach air 
bithsibhle briathraibhdiomhain : 
oir air son na nithe sin tha fearg 
Dhe a'teachd air cloinn na h-eas- 
umlachd. Na bithibhse uime 
sin 'nur luchd comhpairt riu. 
Oir bha sibh uair-eiginn 'nur 
dorchadas, ach a nis tha sibh nar 
solus 's an Tighearna : gluaisibh 
mar chloinn an t-soluis, (oir a ta 
toradh an Spioraid anns an uile 
mhaitheas, agus ionracas, agus 
fhirinn;) a' dearbhadh ciod an ni 
a tha taitneach do'n Tighearna. 
Agus na biodh comh-chomunn 
agaibh ri oibribh neo-tharbhach 
an dorchadais, ach gu ma fearr 
leibh an cronachadh. Oir is 
graineil eadhon r' an innseadh na 
nithe a ta air an deanamh leo os 
iosal. Ach a ta na h-uile nithe 
a tha air an cronachadh, air 
an deanamh follaiseach leis an 
97 fence against all our enemies ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Ephes. v. 1. 

BE ye therefore followers of 
God, as dear children; 
and walk in love, as Christ 
also hath loved us, and hath 
given himself for us, an offer- 
ing and a sacrifice to God for 
a sweet-smelling savour. But 
fornication, and all unclean- 
ness, or covetousness, let it 
not be once named amongst 
you, as becometh saints ; nei- 
ther filthiness, nor foolish -talk- 
ing, nor jesting, which are not 
convenient; but rather giving 
of thanks: for this ye know, 
that no whoremonger, nor un- 
clean person, nor covetou? 
man, who is an idolater, hath 
any inheritance in the king- 
dom of Christ, and of God. 
Let no man deceive you with 
vain words : for because of 
these things cometh the wrath 
of God upon the children of 
disobedience. Be not ye there- 
fore partakers with them : for 
ye were sometimes darkness, 
but now are ye light in the 
Lord: walk as children of light; 
(for the fruit of the Spirit is 
in all goodness, and righte- 
ousness, and truth ;) proving 
what is acceptable unto the 
Lord. And have no fellow- 
ship with the unfruitful works 
of darkness, but rather reprove 
them : for it is a shame even 
to speak of those things which 
are done of them in secret. 
But all things that are re- 
proved are made manifest by 
the light : for whatsoever doth 
make manifest is light. Where- 
fore he saith, Awake, thou that 
sleepest, and arise from, the An treas Domhnach don Charras. t-solus : oir gach uile ni a ni soill- 
eir, is solus e. Uime sin a deir 
e. Mosgail thusa a tha d' chadal, 
agus eirich o na rnarbhaibh, agus 
bheir Criosd solus duit. 

An Soisgeul. N. Luc. xi. 14. 

AGUS bha Iosa tilgeadh a 
mach deamhain, agus bha è 
balbh. Agus air dol do'n deamh- 
an a mach, labhair am balbhan ; 
agus glabh an sluagh iongantas. 
Achthubhairt cuid diubh, Is ann 
trid Bheelsebub prionnsadh nan 
deamhan a ta e tilgeadh mach 
dheamhan. Agus dh'iarr dream 
eile dhiubh, 'ga dhearbhadh, 
comhtharradh air o neamh. Ach 
air dhasan an smuaintean a 
thuigsinn, thubhairt e riu, Gach 
rioghachd a ta rointe 'na h-agh- 
aidh fein, fasaichear i; agus gach 
tigh a ta roinnte 'naaghaidh fein, 
tuitidh e. Agus ma ta Satan mar 
an ceudna air a roinn 'na agh- 
aidh fein, cionnus a sheasas a 
rioghachd? oir thasibhseagradh, 
gu bheil mise trid Bheelsebub a' 
tilgeadh mach dheamhan. Agus 
ma's ann tre Bheelsebub ataimse 
a' tilgeadh mach dheamhan, co e 
trid am bheil bhur clann-sa' gan 
tilgeadh mach ? uime sin bithidh 
iadsan 'nam breitheamhnaibh 
oirbh. Ach ma's ann le meur 
Dhe ataimse a' tilgeadh mach 
dheamhan, tha rioghachd Dhe, 
gun teagamh, air teachd oirbhse. 
An uair a ghleidheas duine laidir 
fo armaibh a thalla fein, tha na 
bhuineas da ann an sith : ach an 
uair a thig duine a's treise na e, 
agus a bheir e buaidh air, bheir 
e uaith armachd uile amis an 
robh a dhoigh, agus roinnidh e 
a chreach. An neach nach 'eil 
leamsa, tha e a'm'aghaidh, agus 
an neach nach eil a' cruinneach- 
adh leamsa tha e sgapadh. An 
uairatheid an spiorad neo-ghlan 
a mach a duine imichidh e tre 
98 dead, and Christ shall give 
thee light. The Gospel. St. Luke xi. 14. 

JESUS was casting out a 
devil, and it was dumb. 
And it came to pass, when the 
devil was gone out, the dumb 
spake ; and the people won- 
dered. But some of them said, 
He casteth out devils through 
Beelzebub, the chief of the 
devils. And others, tempting 
him, sought of him a sign 
from heaven. But he, know- 
ing their thoughts, said unto 
them, Ever}' kingdom divided 
against itself is brought to de- 
solation ; and a house divided 
against a house falleth. If Sa- 
tan also be divided against him- 
self, how shall his kingdom 
stand? because ye say, that I 
cast out devils through Beelze- 
bub. And if I by Beelzebub 
cast out devils, by whom do 
your sons cast them out? there- 
fore shall they be your judges. 
But if I with the finger of 
God cast out devils, no doubt 
the kingdom of God is come 
upon you. When a strong 
man armed keepeth his pa- 
lace, his goods are in peace ; 
but when a stronger than he 
shall come upon him, and over- 
come him, he taketh from him 
all his armour wherein he trust- 
ed, and divideth his spoils. 
He that is not with me is a- 
gainst me : and he that ga- 
thereth not with me scattereth. 
When the unclean spirit is 
gone out of a man, he walketh 
through dry places, seeking rest ; 
and finding none, he saith, I 
will return unto my house 
whence I came out. And when Fourth Sunday in Lent. ionadaibh tiorma, ag iarraidh 
fois : agus an uair nach faigh e 
sin, their e, Pillidh mi dh' ionn- 
suidh mo thighe as an d' thainig 
mi. Agus air dha teachd, gheibh 
se e air a sguabadh agus air a 
dheanamh inaiseach. An sin 
imichidh, e agus bheir e leis 
seacbd spioraid eile a's measa 
na e f ein agus air dhoibh dol a 
steacb gabhaidh iad combnuidh 
an sin : agus bitbidb deireadh an 
duine sin ni 's measa na a thois- 
eacb. Agus an uair a bha e 
labhairt nan nithe so, tbog bean 
araidb do'nt-sluagb a gutb, agus 
thubbairt i ris, Is beannuichte 
a' bhru a gbiulain thu, agus na 
ciochan a dbeoghail tbu. Ach 
tbubhairt esan, Is mo gur beann- 
uichte iadsan a dh' eisdeas ri 
focal De, agus a choimhideas e. An ceathramh Domhnach do'n 
Charras. 
An Guidhe. 

DEONUICH, guidheamaid 
ort, Dhè Uile-chumhachd- 
aich, gu *m bi sinne, a tha air 
6on ar droch ghniomharan gu- 
ceart'a toilltin a bhi air ar claoidh, 
gu tròcaireach le comhf hurtachd 
do ghràis air ar fuasgladh ; tre ar 
Tighearna agus arSlanuighfbear 
losa Criosd. Amen. 

An Litir. Gal. iv. 21. 

INNSIBH dhomh, sibhse le m 
miann bhi fuidh 'n lagh, nach 
cluiun sibh an lagh ? Oir a ta è 
scriobhta, gu robh aig Abraham 
dithis mhac ; aon ri banoglaich, 
agus am mac eile ri mnaoi shaoir. 
Agus esan a bh'aige ris a' bhan- 
oglaich, ghineadh a rèir na feòla 
è: ach esan a bh'aige risamhnaoi 
shaoir tre ghealladh. Nanitheso 
is samhladh iad ; oir is iad so an 
dà choimhcheangal : aon diubh o 
bheinn Shinai, a ta a' breithchum 
99 I he cometh, he findeth it swept 
and garnished. Then goeth he 
and taketh to him seven other 
spirits more wicked than himself, 
and they enter in, and dwell 
there ; and the last state of that 
man is worse than the first. And 
it came to pass, as he spake these 
things, a certain woman of the 
company lift up her voice, and 
said unto him, Blessed is the 
womb that bare thee, and the 
paps which thou hast sucked. 
But he said, Yea rather, blessed 
are they that hear the Word of 
God, and keep it. The Fourth Sunday in Lent. 

The Collect 

GRANT, we beseech thee, 
Almighty (rod, that we, 
who for our evil deeds do wor- 
thily deserve to be punished, by 
the comfort of thy grace may 
mercifully be relieved ; through 
our Lord and Saviour Jesus 
Christ. Amen. 

The Epistle. Gal. iv. 21. 

TELL me, ye that desire to 
be under the law, do ye 
not hear the law ? For it is 
written, that Abraham had two 
sons, the one by a bond-maid, 
the other by a free-woman. 
But he who was of the bond- 
woman was born after the flesh ; 
but he of the free-woman was 
by promise. Which things are 
an allegory : for these are the 
two covenants ; the one from the 
mount Sinai, which gendereth 
2 An ceathramh Domhnach do'n Charrat. daorsa, a 's i Agar. Oir is i Agar 
beinn Shinai arm an Arabia, agus 
tbai a' coimh-fhreagradh doler- 
usalem a tha nis ann, agus tha i 
fuidh dhaorsa maille r'a cloinn. 
Ach a ta an Ierusalem a ta shuas 
saor, agus is matbair dbuinn uile 
i. Oir a ta è scrìobhta, Dean 
gairdeachas,a bbean neo-tboracb 
nacb 'eil a' breith cloinn e, bris a 
mach agus glaodb, tbusa nach 
'eil ri saothair : oir is lionmboire 
clann na mna aonaranaicbe na 
na mnà aig am bbeil fear. A nis 
a bbraitbrean, is sinne, mar a 
bha Isaac, clann a' gheallaidh. 
Acb mar a rinn esan a rugadb 
rèir na feòla, 's an am sin geur 
leanmbuinn airsan arugadh a reir 
an Spioraid, is ambuil sin a ta nis 
mar an ceudna. Acb ciod a deir 
an ScriobtuirP Tilg a macb a' 
bbanoglacb agus a mac : oir cba 
bbi mac na banoglaich 'na oigbre 
maille ri mac na mna saoire. 
Uime sin a bbraitbrean, cba sinne 
clann na banoglaicb, acb na mna 
saoir. 

An Soisgeul. N. Eoin vi. 1. 
'IVf A" dheigh sin cbaidb Iosa 
JL^I tbar muir Gbalile, no Thi- 
beriais. Agus lean sluagb mòr è, 
dobhrighgu'mfaciad amhìorbh- 
uileanarinn è air an dream a bba 
euslan. Agus cbaidh Iosa suas air 
beinn, agus sbuidbe è an sin 
maille r'a dbeisciobluibh. Agus 
bba cbaisg, fèisd nan Iudbacb am 
f'agus. An sin an uair a thog 
Iosa suas a sbuilean, agus a 
cbunnaic e gu'n d'thainig buidh- 
eann mbòr shluaigh d' a ionn- 
suidb,thubbairt e re Pbilip, Cia 
an t-aite as an ceanaich sinn aran 
chum 's gu'n itb iad so ? (Ach 
tbubbairt e so 'ga dhearbhadh- 
san ; oir bba f bios aige fein ciod a 
dheanadb e.) Fhreagair Philip e, 
Cha leoir dhoibhluach dha cheud 
pegbinn a dh'aran, chum 's gu'n 
100 I to bondage, which is Agar. 
{ For this Agar is mount Sinai 
in Arabia, and answereth to 
Jerusalem which now is, and is 
in bondage with her children. 
But Jerusalem which is above 
is free ; which is the mother of 
us all. Por it is written, Ke- 
joice, thou barren that bearest 
not ; break forth and cry, thou 
that travailest not : for the de- 
solate hath many more children 
than she which hath an hus- 
band. Now we, brethren, as 
Isaac was, are the children of 
promise. But as then he that 
was born after the flesh per- 
secuted him that was born after 
the Spirit; even so it is now. 
Nevertheless, what saith the 
Scripture ? Cast out the bond- 
woman and her son: for the 
son of the bond-woman shall 
not be heir with the son of the 
free-woman. So then, brethren, 
we are not children of the bond- 
woman, but of the free. 

The Gospel. St. John vi. 1. 

JESUS went over the sea of 
Galilee, which is the sea of 
Tiberias. And a great multi- 
tude followed him, because they 
saw his miracles which he did 
on them that were diseased. 
And Jesus went up into a moun- 
tain, and there he sat with his 
disciples. And the passover, 
a feast of the Jews, was nigh. 
When Jesus then lifted up his 
eyes, and saw a great company 
come unto him, he saith unto 
Philip, Whence shall we buy 
bread, that these may eat ? (And 
this he said to prove him : for 
he himself knew what he would 
do.) Philip answered him, Two i 
hundred pennyworth of bread 
is not sufficient for them, that 
every one of them may take a J Fifth, Sunday in Lent. gabhadh gacb aon diubh beagan. 
Thubhairt aon d'a dheisciobluibh, 
Aindreas, brathair Shimeon 
Pheadair, ris, Tha oganach an 
so, aig am bheil cuig builinnean 
eorna, agus da iasg bheaga : ach 
ciod iad so am measg na h-uir- 
ead? Agus thubhairt Iosa, Thug- 
aibh air na daoine suidhe sios. 
A nis bba mòran feoir anns an 
aite. Air an aobhar sin shuidhe 
na daoine sios, an aireamhtimch- 
ioll chuig mile. Agus ghlac Iosa 
na builinnean, agus air dha b uidh- 
eachais a thoirt roinn e air na 
deisciobluibh iad, agus nadeiscio- 
buil orrasan a shuidh: agus 
mar an ceudna do na h-iasgaibh 
beaga, mheud 's a b' aill leo. An 
uair a shasuicheadh iad, thubh- 
airt e r'a dheisciobluibh, Cruinn- 
ichibh am biadh briste ta thuill- 
eadh ann, chum 's nach caillear a 
bheag. Air an aobhar sin chruin- 
nich iad e r'a cbèile, agus lion 
iad da chliabh dheug do sbrùil- 
each nan cùig builinn eorna, a 
bhadh'fhuigheall aig a' mhuinn- 
tir a dh'ith. An sin an uair a 
chunnaic na daoine sin am mior- 
bhuil a rinn Iosa, thubhairt iad, 
Gu firinneach is e so am faidh a 
bha guteachd chum an t-saoghail. 

An cuigeamli Domhnach do'n 
Char r as. 
An Guidhe. 

GUIDHEAMAID ort, Dhe 
Uile-chumhachdaich, gu 
bofeaireach amharc air do shlu- 
igh; chum le d' mhòr mhaitheas 
ju'm bi iad air anriaghladh agus 
lir an stiùradhgusiorruidhtuille, 
traon ann an corp agus ann 
in anam ; tre Iosa Criosd ar 
Cighearna. Amen. 

An Litir. Eabh. ix. 11. 
I A IR teachd do Chriosd 'na ard 
P- shagart nan nithe maithe a 
ha ri teachd, tre phaillinn bu 
101 I little. One of his disciples, An- 
drew, Simon Peter's brother, 
saith unto him, There is a lad 
here, which hath five barley- 
loaves, and two small fishes : 
but what are they among so 
many ? And Jesus said, Make 
the men sit down. Now there 
was much grass in the place. 
So the men sat down, in num- 
ber about five thousand. And 
Jesus took the loaves ; and 
when he had given thanks, he 
distributed to the disciples, and 
the disciples to them that were 
set down ; and likewise of the 
fishes as much as they would. 
When they were filled, he said 
unto his disciples, Gather up 
the fragments that remain, that 
nothing be lost. Therefore they 
gathered them together, and 
filled twelve baskets with the 
fragments of the five barley- 
loaves, which remained over and 
above unto them that had eaten. 
Then those men, when they had 
seen the miracle that Jesus did, 
said, This is of a truth that 
prophet that should come into 
the world. The Fifth Sunday in Lent. 

The Collect. 

WE beseech thee, Almighty 
God, mercifully to look 
upon thy people ; that by thy 
great goodness they may be 
governed and preserved ever- 
more, both in body and soul ; 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen. 

The Epistle. Heb. ix. 11. 

CHRIST being come an high 
priest of good things to 
come, by a greater and more 
# 7/ . An cuigJieamh Domhnach do'n Charras. mho agus bu diongmhalta, nach 
d'rinneadh le lamhaibh, sin r'a 
radh, nach robh do'n togail so ; 
Agus cha b'anntrefhuil ghabhar 
agus laogh, ach tre fhuil fèin a 
chaidh e steach aon uair do'n 
ionad naomha, air dha saorsa 
shiorruidh fhaotainn dhuinne. 
Oir ma ni fuil tharbh, agus 
ghabhar, agus luaithre aighe air a 
crathadh air an dream a bha neo- 
ghlan, an naomhachadh chum 
glanaidh na f eola ; Cia mòr is mò 
ni fuil Chriosd, a thug e fèin suas 
tre 'n Spioraid shiorruidh gun 
lochd do Dhia, bhur coguis-sa 
ghlanadh o oibribhmarbha,churo 
seirbhis a dheanamh do'n Dia 
bheo ? Agus air a shon so is esan 
eadar-mheadhonair an tiomn- 
aidh-nuaidh, ionnas tre f hulang- 
as a' bhais, chum saorsa nan ea- 
ceart abhafuidh 'ncheudthiomn- 
adh a chosnadh, gu'm faigheadh 
iadsan a ta air an gairm gealladh 
na h-oighreachd shiorruidh. 

An Soisgeul. N. Eoin viii. 46. 

THUBHAIRT Iosa, Co ag- 
aibhse a chuireas peacadh as 
mo lethse ? Agus ma ta mi 'g inn- 
seadh na firinn, c'arson nach 'eil 
sibh ga'm chreidsinn ? An ti a ta 
o Dhia, eisdidh e re briathraibh 
Dhe : uime sin cha 'n 'eil sibhse 
'g eisdeachd, a choinn nach ann 
o Dhia a ta sibh. An sin fhreag- 
air nah-Iudhaich, agusthubhairt 
iad ris, Nach maith a deir sinn 
gur Samaritanach thu, agus gu 
bheil deamhan agad ? Fhreagair 
Iosa, Cha 'n'eil deamhan agam ; 
ach a ta mi toirt urram do m' 
Athair, agus a ta sibhse toirt 
easurram dhomsa. Ach cha 'n'eil 
mi 'g iarraidh mo ghloire fèin : 
tha aon ann a ta 'g iarraidh agus 
a' toirt breth. Gu deimhim, 
deimhin a deirim ribh, Ma cho- 
imh ideas neach m'fhocalsa, cha'n 
102 perfect tabernacle, not made 
with hands ; that is to say, not 
of this building ; neither by the 
blood of goats and calves, but 
by his own blood, he entered in 
once into the holy place, having 
obtained eternal redemption for 
us. For if the blood of bulls 
and of goats, and the ashes of 
an heifer sprinkling the unclean, 
sanctifieth to the purifying of 
the flesh ; how much more shall 
the blood of Christ, who, through 
the eternal Spirit offered him- 
self without spot to God, purge 
your conscience from dead 
works, to serve the living God ? 
And for this cause he is the. 
Mediator of the new testament, 
that by means of death, for the 
redemption of the transgressions 
that were under the first testa- 
ment, they which are called 
might receive the promise of 
eternal inheritance. The Gospel. St. John viii. 46. 

JESUS said, Which of you 
convinceth me of sin ? And 
if I say the truth, why do ye 
not believe me ? He that is of 
God heareth God's words; ye 
therefore hear them not, be- 
cause ye are not of God. Then 
answered the Jews, and said 
unto him, Say we not well that 
thou art a Samaritan, and hast 
a devil? Jesus answered, I 
have not a devil ; but I honour 
my Father, and ye do dishonour 
me. And I seek not mine own 
glory : there is one that seek- 
eth and judgeth. Verily, verily, 
I say unto you, If a man keep 
my saying, he shall never see 
death. Then said the Jews unto 
him, Now we know that thou 
hast a devil. Abraham is dead, 
and the prophets ; and thou Sunday next before Easter. fhaic e bas am feasd. An sin 
thubhairtnah-ludhaichris, Anis 
tba f bios againn gu bbeil deamh- 
an agad, Fhuair Abraham bas, 
agus na faidhean ; gidheadh deir 
tbusa, Ma choimhideas duine m' 
fhocal-sa, cha bhlais e bas am 
feasd. Am mo tbusa, naar n-ath- 
air Abraham, a fhuair bas? agus 
fhuair na faidhean bas : coatha 
thudeanamhdhiotfein? Fhreag- 
air Iosa, Ma ta mi toirt gloire 
dhomh fein, cha 'n'eil ach neo-ni 
a' m' ghloire : 'se m' Athair a ta 
toirt gloire dhomh, neach a deir 
sibhse gur e bhur Diae : gidheadh 
cha do gabh sibh eolas air, ach 
a ta eolas agamsa air : agus nan 
abrainn, Nach aithne dhomh e, 
bhithinn cosmbuil ribhse a' m' 
bhreugaire : ach is aithne dhomh 
e, agus tha mi coimhead f hocail. 
Bha deidh mhòr aig Abraham 
bhur n-athair-sa air mo la-sa 
fhaicinn : agus chunnaic se e, 
agus rinn e gairdeachas. An sin 
thubhairt na h-Iudhaich ris, Cha 
'n'eil thu fathast leth-cheud 
bliadhna dh' aois, agus am faca 
tu Abraham ? Thubhairt Iosa 
riu, Gu deimhin, deimbin a deirim 
ribh, Mun robh Abraham ann, 
Ataimse. An sin thog iadsan 
clachan chum an tilgeadh air : 
ach dh' fholaich Iosa e fein, agus 
chaidh e mach as an teampull. An Domhnack a'sfaisge roimh 
an Chaisg. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, le d' 
ghradh caomh do'n chinne- 
daoine, a chuir do Mhac ar Slan- 
uighfhear Iosa Criosd, a ghabh- 
ail ar feoil air fein, agus a dh' 
fhulang bas a' chroinn-cheusaidh, 
chum gu'n leanadh an cinne- 
daoine uile eisempleir a mhor 
103 sayest, If a man keep my say- 
ing, he shall never taste of 
death. Art thou greater than 
our father Abraham, which is 
dead ? and the prophets are 
dead : whom makest thou thy- 
self ? Jesus answered, If I ho- 
nour myself, my honour is no- 
thing : it is my Father that 
honoureth me ; of whom ye say, 
That he is your God : yet ye 
have not known him ; but I 
know him : and if I should say, 
I know him not, I shall be a 
liar like unto you : but I know 
him, and keep his saying. Your 
father Abraham rejoiced to see 
my day : and he saw it, and 
was glad. Then said the Jews 
unto him, Thou art not yet 
fifty years old, and hast thou 
seen Abraham ? Jesus said 
unto them, Verily, verily, I say 
unto you, Before Abraham was, 
I am. Then took they up stones 
to cast at him : but Jesus hid 
himself, and went out of the 
temple. The Sunday next before Easter. 

The Collect. 
\ LMIGHTY and everlasting 
-LA. God. who, of thy tender 
love towards mankind, hast sent 
thy Son, our Saviour Jesus 
Christ, to take upon him our 
flesh, and to suffer death upon 
the cross, that all mankind 
should follow the example of 
his great humility; Mercifully An Domhnach as faisge roimh an Chaisg. nmhlachd-san ; Gu trocaireach 
deonuich, gu'n lean sinne araon 
eisempleir t'hoighidinn, agus cuid- 
eachd gu'n deantar sinn 'nar 
luchd comhpairt d'a aiseirigh ; 
tre an ti cheudna Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Litir. Philip, ii. 5. 

UIME sin biodh ann inntinn 
cheudna annaibhse, a bha 
ann an Iosa Criosd : neach air bhi 
dha ann an cruth Dhè, nach do 
rnheas è 'na reubainn è fèin bhi 
cosmhuil ri Dia ; ach chuir se è 
iein ann an dimeas, a gabhail air 
fein dreach seirbhisich, air a 
dheanamh ann an coslas dhaoine: 
agus air dha bhi air fhaghail ann 
an cruth mar dhuine, dh'irios- 
laich se è fèin, agus bha e umhail 
gu bas, eadhon bas a' chroinn- 
cheusaidh. Air an aobhar sin dh' 
ardaich Dia e gu ro ard mar an 
ceudna, agus thug e dha ainm os 
ceann gach uile ainme ; chum do 
ainm Iosa gu'n lubadh gach glun, 
do nithibha ta air neamh,agus do 
nithibh a ta air talamh, agus do 
nithibh a ta fo'n talamh ; agus 
gu'n aidicheadh gach teanga gur 
e Iosa Criosd an Tighearna, 
chum gloire Dhe an Athar. 
An Soisgeul. N. Mhatth. xxvii. 1. 

AIR teachd do'n mhadainn, 
ghabh uachdarain nan sagart 
uile, agus seanairean a' phobuill, 
comhairle le cheile an aghaidh 
Iosa, chum achur gu bas. Agus 
air doibh esan a cheangal, thug 
iad leo e, agus thug iad thairis e 
do Phontuis Pilat, an t-uachd- 
aran. An sin air faicinn do Iudas 
a bhrath e, gu'n do dhiteadh e, 
ghabh e aithreachas, agus thug e 
air an ais na deich buinn fhichead 
airgid do na h-ard shagartaibh, 
agus do na seanairibh, ag radh, 
Pheacaich mi ann am brath na 
fola neochiontaich. Agus thubh- 
airt iadsan, Ciod e sin duinne ? 
104 grant, that we may both follow 
the example of his patience, 
and also be made partakers of 
his resurrection ; through the 
same Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. > Philip, ii. 5. 

LET this mind be in you, 
which was also in Christ 
Jesus : who, being in the form of 
God, thought it not robbery to 
be equal with God ; but made 
himself of no reputation, and 
took upon him the form of a 
servant, and was made in the 
likeness of men : and being found 
in fashion as a man, he humbled 
himself, and became obedient 
unto death, even the death of 
the cross. Wherefore God also 
hath highlj* exalted him, and 
given him a name which is above 
every name ; that at the name 
of Jesus every knee should bow, 
of things in heaven, and things 
in earth, and things under the 
earth ; and that every tongue 
should confess that Jesus Christ 
is Lord, to the glory of God the 
Father. 

The Gospel. St. Matt, xxvii. 1. 

WHEN the morning was 
come, all the chief priests 
and elders of the people took 
counsel against Jesus to put 
him to death. And when they 
had bound him, they led him 
away, and delivered him to 
Pontius Pilate the governor. 
Then Judas, which had betrayed 
him, when he saw that he was 
condemned, repented himself, 
and brought again the thirty 
pieces of silver to the chief 
priests and elders, saying, I have 
sinned in that I have betrayed 
the innocent blood. And they 
said, What is that to us ? see Sunday next before Easter. amhairc thusa air sin. Agus air 
tilgeadh uaith nam bonn airgid 
anus an teampull, db'imicb e 
roimhe, agus chaidb eagus cbrocb 
se e fein. Agus air glacadh nam 
bonn airgid do na h-ard shagart- 
aibb, thubhairt iad, Cha cboir an 
cur san ion nib as, oir is luach fola 
iad. Agus air gabbail comhairle 
dboibb, cheannuich iad leo fear- 
ann a' chriadbadair, cbum a bbi 
'na ait-adblaic do choirgreach- 
aibb. Air an aobbar sin goirear 
do'n fbearann sin, Fearann na 
fola, gus a-la'n diugb. (An sin 
cboimblionadban ni a thubhairt- 
eadh le Ieremias am faidb, ag 
radb, Agus ghabh iad na deich 
buinn fhichead airgid, luach an 
ti a mbeasadb, neacb a mheas 
iadsan a bba do cbloinn Israeil, 
agus tbug siadiad air son fearann 
a' chriadhadair, mar a db' orduich 
an Tigbèarna dhombsa.) Agus 
sheas Iosa an latbair an uachd- 
arain ; agus db' fbiosruicb an t- 
uachdaran deth, ag radh, An tusa 
Eigb nan Iudhacb? Agusthubh- 
airt Iosa ris, A deir tbu e. Agus 
air do na h-ard sbagartaibh agus 
do na seanairibh cionta chur as a 
leth, cha do fhreagair e ni sam 
bitb. An sin a deir Pilat ris,Nach 
cluinn thu cia lion nitbe air am 
bheil iad a' toirt fianuis a' d' 
aghaidh ? Agus cha d'thug e 
freagradb air aon fhocal da, 
ionnas gun do ghabh ant-uachd- 
aran iongantas ro mhor. A nis re 
am na feisdechleachd an t-uachd- 
aran aon phriosunach a b'aill leo 
chur fa sgaoil do'n phobull. Agus 
bha aca 's an am sin priosunacb ro 
chomhtharricbte, d'am b'ainm 
Barabas. Air an aobhar sin air 
dhoibh bbi cruinn an ceann a 
chèile, thubhairt Pilat riu, Co is 
aill leibh mise a chur fa sgaoil 
duibh ? Barabas, no Iosa, d'an 
goirear Criosd ? Oir bba fbios 
105 thou to that. And he cast 
down the pieces of silver in the 
temple, and departed, and went 
and hanged himself. And the 
chief priests took the silver 
pieces, and said, It is not lawful 
for to put them into the treasury, 
because it is the price of blood. 
And they took counsel, and 
bought with them the potter's 
field, to bury strangers in. 
Wherefore that field was called, 
The field of blood, unto this 
day. (Then was fulfilled that 
which was spoken by Jeremy the 
prophet, saying, And they took 
the thirty pieces of silver, the 
price of him that was valued, 
whom they of the children of 
Israel did value ; and gave them 
for the potter's field, as the Lord 
appointed me.) And Jesus stood 
before the governor ; and the 
governor asked him, saying, Art 
thou the King of the Jews? 
And Jesus said unto him, Thou 
sayest. And when he was ac- 
cused of the chief priests and 
elders, he answered nothing. 
Then saith Pilate unto him, 
Hearest thou not how many 
things they witness against thee? 
And be answered him to never 
a word ; insomuch that the 
governor marvelled greatly. 
Now at that feast the governor 
was wont to release unto the 
people a prisoner, whom they 
would. And they had then a 
notable prisoner, called Barab- 
bas. Therefore, when they were 
gathered together, Pilate said 
unto them, Whom will ye that 
I release unto you ? Barabbas, 
or Jesus which is called Christ? 
for he knew that for envy they 
had delivered him. When he 
was set down on the judgment- 
seat, his wife sent unto him, 
saying, Have thou nothing to An Domhnach as faisge roimh an Chaisg. àige gu'mb'ann o fharmad a thug 
iadthairise. Agusair suidhe dha- 
san an cathair a' bhreitheanais,* 
chuir a bhean teachdaireachd d'a 
ionnsuidh, ag radh, Na biodh ag- 
adsa gnotbuch sam bitb ris an 
fbirean sin ; oir is mor a dh'- 
fhulaing mise an diugb ann am 
bruadar, air a sbonsan. Ach 
cbuir na b-ard sbagairt agus na 
seanairean impidh air a' phobull 
gu'n iarradb iad Barabas, agus 
gu milleadh iad losa. Agus air 
freagairt do'n uachdaran, thubh- 
airt e riu, Co do'n dithis is aill 
leibh mise a cbur fasgaoil duibh? 
Tbubhairt iadsan, Barabas. 
Tbubbairt Pilat riu, Ciod ma 
seadh a ni mi ri b-Iosa, d'an 
goirear Criosd P Tbubhairt iad ris 
uile, Ceusar è. Agus thubhairt 
an t-uachdaran, C'arson? ciod 
an t-olc a rinn e ? ach is mò gu 
mòr a 'ghlaodb iadsan, ag ràdh, 
Ceusar e. Agus air faicinn do 
Philat nacb do bhuadhaich e 
bbeag sam bith, ach gu'n d'eirich 
an tuilleadh buaireis, air dha 
uisge a ghabhail, db'ionnlaid è a 
làmhan am fianuis an t-sluaigh, 
ag radh, A ta mise neo-chiontach 
adh'fhuilanfhirein so: faicibhse 
sin. Agus air freagairt do'n pho- 
bull uile, thubhairt iad, Biodh 
fhuil oirnne agus air ar cloinn. 
An sin leig e fa sgaoil Barabas 
dhoibh : ach. air dha losa a sgiur- 
sadh, thug e thairis e chum a 
cheusadb. An sin thug saighd- 
earan an uachdarain leo losa do 
thalla a' bhreitheanais, agus 
chruinnich iad a bhuidheannuile 
m'a thimchioll. Agus air dhoibh 
a rusgadh, chuir iad uimefalluing 
scarlaid. Agu? air dhoibh crun 
droighinn fhigeadh, chuir iad 
m'a cheann e, agus slat chuilce na 
laimh dheis : agus a' lubadh an 
gluin 'na lathair, rinn iad fanoid 
air, ag radh, Gu'm beannuichear 
106 do with that just man ; for I 
have suffered many things this 
day in a dream because of him. 
But the chief priests and elders 
persuaded the multitude that 
they should ask Barabbas, and 
destroy Jesus. The governor 
answered and said unto them, 
Whether of the twain will 
ye that I release unto you? 
They said, Barabbas. Pilate 
saith unto them, What shall I 
do then with Jesus, which is 
called Christ? They all say 
unto him, Let him be crucified. 
And the governor said, Why, 
what evil hath he done? But 
they cried out the more, saying, 
Let him be crucified. When 
Pilate saw that he could prevail 
nothing, but that rather a tumult 
was made, be took water, and 
washed his bands before the 
multitude, saying, I am innocent 
of the blood of this just person : 
see ye to it. Then answered all 
the people, and said, His blood 
be on us, and on our children. 
Then released he Barabbas unto 
them: and when he had scourged 
Jesus, he delivered him to be 
crucified. Then the soldiers of 
the governor took Jesus into the 
common hall, and gathered unto 
him the whole band of soldiers. 
And they stripped him, and put 
on him a scarlet robe. And 
when they bad platted a crown 
of thorns, they put it upon his 
head, and a reed in his right 
hand : and they bowed the knee 
before him, and mocked him, 
saying, Hail, King of the Jews! 
And they spit upon him, and 
took the reed, and smote him on 
the head. And after that they 
had mocked him, they took the 
robe off from him, and put his 
own raiment on him, and led 
him away to crucify bim. And Sunday next before Easier. thu, a High nan Iudhach. Agus 
air dhoibh smugaid a thilgeadh 
air ghlac iad an t-slat chuilce 
agus bhuail iad 's a' cheann e. 
Agus an deigh dhoibh fanoid a 
dheanamh air, thug iad anfhall- 
uing dheth, agus chuir iadeudach 
fein uime, agus thug iad leo e 
chum a cheusadh. Agus air dol 
a mach dhoibh, fhuair iad duine 

Chirene, dam b'ainm Simon : 
esan dh'eignich iad chum a 
chrann-ceusaidh-san a ghiulan. 
Agus an uair athainig iad gu ionad 
d'an ainm Golgota, sin r'a radh, 
aite cloiginn, thug iad dha r'a 

01 fion geur, measgtaledomhlas: 
agus air dha a bhlasadh, cha'n 
oladh se e. Agus an uair a 
cheus iad e, roinn iad a thrusgan 
eatorra, a tilgeadh crannchuir : 
chum gu'n coimhliontadh an ni a 
thubhairteadh leis an fhaidh, 
Roinn iad m' eudach eatorra, 
agus ehuir iad crannchuir air mo 
bhrat. Agus air suidhe dhoibh, 
rinn iad faire air an sin : Agus 
chuir iad'achùis-dhitidhscriobhta 
os a chionn, IS E SO IOSA 
HIGH NAN IUDHACH. An 
sin cheusadh maille ris da ghad- 
uiche ; fear air a laimh dheis, 
agus fear eile air a laimh chli. 
Agus thug iadsan a bha dol 
seachad toibheum dha, a' crath- 
adh an cinn, agus ag radh, Thusa 
a leagas an teampull, agus a 
chuireas suas an tri laithibh e, 

! sabhail thu fein : ma 's tu Mac 
Dhè, thig a nuas o 'n chrann- 
cheusaidh. Mar an ceudna 
thubhairt na h-ard shagairt, 
maille ris na scriobhuichibh, agus 
na seanairibh, a' fanoid air, Shaor 
e daoine eile, e fein a shaoradh ni 
'n comasach e: ma 's e Righ 
Israeil, thigeadh e, nis a nuas o'n 
chrann-cheusaidh, agus creididh 
sinn e. Chuir e dhoigh an Dia ; 
saoradh e a nis e, ma tha toil 
107 as they came out, they found 
a man of Cyrene, Simon by 
name ; him they compelled to 
bear his cross. And when they 
were come unto a place called 
Golgotha, that is to say, A place 
of a scull, they gave him vine- 
gar to drink mingled with gall : 
and when he had tasted thereof, 
he would not drink. And they 
crucified him, and parted his 
garments, casting lots ; that it 
might be fulfilled which was 
spoken by the prophet, They 
parted my garments among 
them, and upon my vesture did 
they cast lots. And sitting 
down, they watched him there; 
and set up over his head this 
accusation written, THIS IS 
JESUS THE KING OF THE 
JEWS. Then were there two 
thieves crucified with him ; one 
on the right hand, and another 
on the left. And they that 
passed by reviled him, wagging 
their heads, and saying, Thou 
that destroy est the temple, and 
buildest it in three days, save 
thyself. If thou be the Son of 
God, come down from the cross. 
Likewise also the chief priests 
mocking him, with the scribes 
and elders, said, He saved 
others, himself he cannot save. 
If he be the King of Israel, let 
him now come down from the 
cross, and we will believe him. 
He trusted in God ; let him 
deliver him now, if he will have 
him : for he said, I am the Son 
of God. The thieves also, 
which were crucified with him, 
cast the same in his teeth. 
Now from the sixth hour there 
was darkness over all the land 
unto the ninth hour. And 
about the ninth hour Jesus 
cried with a loud voice, saying, 
JSli, JEli, lama sabacJithani? Dailuain roimh an CJiaisg. aige dha : oir thubhairt e, Is mise 
Mac Dhe. Agus thug na gad- 
uichean a cheusadh maille ris, am 
beum ceudna dha. A nis o'n t- 
seathadh uair bha dorchadas air 
an tir uile gus an naothadh uair. 
Agus mu thimchioll na naothadh 
uaire dh'eigh Iosa le gutb ard, ag 
radh, Eli, Eli, lama sabachtani ? 
's e sin r'a radh, Mo Dhia, mo 
Dhia, c'arson a threig thu mi ? 
Agus air cluinntinn sin do chuid 
diubhsan a bha 'nan seasamh an 
sin, tbubhairt iad, A ta 'm fear 
so glaodhaich air Elias. Agus 
air ball ruitb a h-aon diubh, agus 
ghabh e spong, agus lion e do 
f hion geur i, agus air dha a cur air 
slait chuilce, thug e d ha r'a ol. Ach 
tbubhairt each, Leig dba, faice- 
amaid an d'thig Elias g'a thearn- 
adh. Agus air eigheach a ris do 
Iosa le glaodh mor, thug e suas a 
spiorad. Agus feuch, reubadh 
brat-roinn an teampuill 'na dha 
chuid, o mhullach gu iochdar ; 
agus chriothnuich an talamb, 
agus sgoilteadh na creagan, agus 
dh'fhosgladh na b-uaighean, 
agus db'eirich moran do chorp- 
aibb nan naomb, a bha nan cad- 
al, agus chaidb iad a mach as na 
h-uaighibh an deigb aiseirigh- 
san, agus cbaidh iad a steach do'n 
bbaile naomha, agus nocbdadb 
iad do mhoran. A nis an uair 
a chunnaic an ceannard ceud, 
agus iadsan a bha maille ris a' 
coimhead Iosa, a' chrith-thamh- 
ainn, agus na nithe eile a rinneadh, 
ghabh iad eagal mor, ag radh, 
Gu firinneach b'e so Mac Dhe. Dialuain roimh an CJiaisg. 
Air son na Litir. Isai. lxiii. 1. 

CO so a ta teachd o Edom, le 
culaidh dhaithte oBhosra? e 
so a ta sgiamhach na èideadh, a' 
siubhal ann am mòrachd a nèirt ? 
108 that is to say, My God, My God, 
why hast thou forsaken me? 
Some of them that stood there, 
when they heard that, said, 
This man calleth for Elias. 
And straightway one of them 
ran, and took a spunge, and 
filled it with vinegar, and put it 
on a reed, and gave him to 
drink. The rest said, Let be, 
let us see whether Elias will 
come to save him. Jesus, when 
he had cried again with a loud 
voice, yielded up the ghost. 
And, behold, the veil of the 
temple was rent in twain from 
the top to the bottom ; and the 
earth did quake, and the rocks 
rent; and the graves were 
opened ; and many bodies of 
the saints which slept arose, 
and came out of the graves after 
his resurrection, and went into 
the holy city, and appeared unto 
many. Now when the cen- 
turion, and they that were with 
him, watching Jesus, saw the 
earthquake, and those things 
that were done, they feared 
greatly, saying, Truly this was 
the Son of God. Monday before Easter. 
For the Epistle. Isai. lxiii. 1. 

WHO is this that cometh 
from Edom, with dyed 
garments from Bozrah? this 
that is glorious in his apparel, Monday before JEaster. Mise, a ta labhairt ami am firean- 
tachd, cumhachdach gu tearnadh. 
Car son a tha d eideadh dearg, 
agus do chulaidh mar neach a' 
saltairt an amair-f hiona ? Shaltair 
mi an t-aniar a'm' aonar, agus do 
na sloighe cha robh aon neach 
maille rium ; oir shaltair mi orra 
ann am fheirg, agus phronn mi 
iad ann am chorruich ; agus 
chrathadh am fuil air mo chu- 
laidh, agus tharruing mi sal air m' 
eididh uile. Oir bha là an diogh- 
altais ann mo chridhe, agus bha 
bliadhna mo mhuinntir shaorta 
air teachd. Agus dh' amhairc mi, 
agus cha robh fear-cuidich ann ; 
agus b'ioghnadh learn nach robh 
fear-taice aim : uime sin dh'oib- 
rich mo ghairdean fèin slàiiite 
dhomh, agus chum mo chorruich 
fèin taice rium. Agus shaltair 
mi sios 11 a sloigh ann am fheirg, 
agus chuir mi air mhisg iad aim 
mo chorruich, agus thug mi sios 
an neart chum an làir. Trocair- 
ean an Tighearna aithrisidh mi, 
agus cliu an Tighearna ; do reir 
gach ni a bhuilich an Tighearn 
oirnn, agus meud a mhaitheis do 
thighlsraeil a dheonuich, e dhoibh 
do reir a chaoimhneis, agus do 
reir lionmhoireachd athrocairean. 
Oir thubhairte, Gu deimhin is iad 
mo shluagh, clann nach dean 
breug; agus bha e na shlànuighear 
dhoibh. Nan uile amhgharbha 
jesan fo amhghar ; agusrinn aing- 
eal a lathaireachd an tearnadh: 
: ann a ghradh agus ann a iochd rinn 
:e fèin an saoradh ; agus dh'iom- 
chair e iad, agus ghiulain e iad, 
ire nan uile laithean o shean. Ach 
;dnn iadsan ceannairc, agus chuir 
ad doilgheas air a Spiorad naom- 
ba ; air chor 's gu'n d'f has e na 
lamhaid doibh, agus chog e fein 
lan aghaidh. An sin ch uimhnich 
ì na laithean o shean, Maois agus 
, shluagh : ag radh, Cia esan a 
109 travelling in the greatness of 
his strength ? I that speak in 
righteousness, mighty to save. 
Wherefore art thou red in thine 
apparel, and thy garments like 
him that treadeth in the wine- 
fat ? I have trodden the wine- 
press alone, and of the people 
there was none with me : for 
I will tread them in mine an- 
ger, and trample them in my 
fury, and their blood shall be 
sprinkled upon my garments, 
and I will stain all my raiment. 
For the day of vengeance is in 
mine heart, and the year of my 
redeemed is come. And I 
looked, and there was none to 
help ; and I wondered that 
there was none to uphold : 
therefore mine own arm brought 
salvation unto me, and my fury 
it upheld me. And I will tread 
down the people in mine anger, 
and make them drunk in my 
fury, and I will bring down 
their strength to the earth. I 
will mention the loving-kind- 
nesses of the Lord, and the 
praises of the Lord, according 
to all that the Lord hath be- 
stowed on us, and the great 
goodness towards the house 
of Israel, which he hath be- 
stowed on them, according to 
his mercies, and according to 
the multitude of his loving- 
kindnesses. For he said, Sure- 
ly they are my people, children 
that will not lie : so he was 
their Saviour. In all their af- 
fliction he was afflicted, and the 
angel of his presence saved 
them : in his love, and in his 
pity, he redeemed them, and 
he bare them, and carried them 
all the days of old. But they 
rebelled, and vexed his Holy 
Spirit ; therefore he was turned 
to be their enemy, and he 
K Dialuain roimh an Chaug. thug: a nios iad o'nfhairge,lebua- 
chaille a threud? Cia esan a chuir 
a Spiorad naomh an taobh a s-tigh 
dheth ? A stiur iadaig deas laimh 
Mhaois le a gliairdean glormhor ; 
a' sgoltadhnan uisgeacha roimhe, 
a dbeanamh ainmeshiorruidhdha 
fein. 'Ganstiuradhtridnadoimh- 
ne, mar eacb aims an fbasacb 
ionnas nach tuislicheadb iad? Mar 
a theid an spreidb sios do'n 
ghleann, thug Spiorad an Tigb- 
earna orra fois a ghabhail; mar 
sin tbreoraicb thu do shluagh, a 
dbeanamh ainme ghlormboir 
dhuit fein. Seall a nuas o neamh, 
agus faic o d' ionad combnuidb 
naomha agus ghlormbor ; c'ait 
am bbeil d' eud, agus do neart ; 
lionmboireacbd do tbrocairean 
agus do tbruas dbiom ; Am bbeil 
iad air an cuinail air an ais ? Gu 
deimhin is tusa ar n-Athair ; ged 
nacb aithne do Abraham sinn, 
agus nach 'eil Israel a gabbail 
ruinn; is tusa, a Thighearn, ar n- 
Atbair, ar Fear-saoraidh ; tha d' 
ainm oshiorruidheachd. C'arson, 
a Thighearn a, a thug thu oirnn 
dol air seacbaran o d' shlighibh, 
agus a chruaidbich thu arcridheo 
d' èagal? Pill air sgatb do sheir- 
bbiseach, treubhan a" oighreacbd 
fein. Isbeaganuineashealbhaich 
do shluagh naomha; shaltair ar 
naimhdean sios do naomh-ionad. 
Bu leat sinne riamh; cba robb 
thu a' riaghladb os an cionnsan ; 
cba robb iad air an gairm air 
d'ainm. An Soisgeul. N. Mharc. xiv. ]. 

AGUS bba a'chaisg,agus feisd 
an arain neo-gboirticbte an 
deigh da latha : agus dh'iar na 
h-ard shagairt agus na scriobh- 
uicbean, cionnus a ghlacadh iad 
esan le foill, agus a cbuireadb iad 
110 fought against them. Then he 
remembered the days of old, 
Moses and bis people, saying, 
Where is he that brought them 
up out of the sea with the shep- 
herd of his flock ? where is he 
that put bis Holy Spirit within 
him ? that led them by the right 
hand of Moses, with his glori- 
ous arm, dividing the water be- 
fore them, to make himself an 
everlasting Name ? that led them 
through the deep as an horse in 
the wilderness, that they should 
not stumble ? As a beast goeth 
down into the valley, the Spirit of 
the Lord caused him to rest : so> 
didst thou lead thy people, to- 
make thyself a gloiious Name. 
Look down from heaven, and be- 
hold from the habitation of thy 
holiness, and of thy glory: where 
is thy zeal, and thy strength, 
the sounding of thy bowels, and 
of thy mercies towards me ? 
Are they restrained? Doubt- 
less thou art our Father, though 
Abraham be ignorant of us, 
and Israel acknowledge us not ; 
Thou, Lord, art our Father, 
our Redeemer, thy Name is 
from everlasting. Lord,, 
why hast thou made us to err 
from thy ways ? and hardened 
our hearts from thy fear ? Re- 
turn for thy servants'" sake, the 
tribes of thine inheritance. The i 
people of thy holiness have pos- I 
sessed it but a little while : Our 
adversaries have trodden down 
thy sanctuary. We are thine : , 
thou never barest rule overthem ; i 
they were not calledby thy Name. 

The Gospel. St. Mark xiv. 1. 

AFTER two days was the 
feast of the passover, and 
ot unleavened bread: and the 
•Ì ief priests and the scribes 
sought how they might take Monday before Easter. gubase. Achadubhairtiad,Cha 
'n ann air ad fheisd,air eagal gu'n 
eiricli bualreas am measg an t- 
sluaigh. Agus air bhi dha ann 
am Betani, ann an tigh Shimoin 
an lobhair, an uair a bha e 'n a 
shuidhe aig biadb, thaing bean, 
aig an robh bocsa alabastair do 
ola spicnaird, ro luacb-mlioir; 
agus bhris i 'm bocsa, agus dhoirt 
i air a cheann e. Agus bha cuid 
diubb diombaeb annta fein, agus 
ag radh. Car son a rinneadh an t- 
ana-caitheadh so air an ola ? Oir 
dh' f heudadh i bhi air a reiee air 
son tuilleadh 's tri cheud peghinn, 
agus air a toirt do na bochdaibh. 
Agus rinn iad gearan 'na h-agh- 
aidh. Ach adubhairt Iosa, Leig- 
ibh leatha; c'ar son a ta sibh cur 
dragha oirre ? rinn i obair mhaith 
ormsa, Oir a ta na bochdan a 
ghnath maille ribh agus ge b'e 
uair is aili libh, feudaidh sibh 
maith a dheanamb dhoibh : acb 
cha 'n eil mise a ghnatb agaibb. 
Rinn i na db'f heudadh i : thainig 
i roimh-laimh a dh' ungadh mo 
chuirpchumadhlaic. Gudeimhin 
i; a deirim ribh, Ge b'e ball air bith 
air feadh an domhain uile am bi 
an soisgeul so air a shearmonach- 
adh, bithidh mar an ceudna an 
ni so a rinn i air innseadh, mar 
chuimhne oirre. Agus dh'imich 
Iudas Iscariot, aon do'n da f hear 
dheug, chum nan ard shagart, gu 
esan a bhrath dhoibh. Agus air 
dhoibhsan so a chluinntinn, bha 
iad aoibhneach, agus gheali iad 
airgiod athoirtda. Agusdh'iarr 
e cionnus a dh' f heudadh e gu h- 
iomchuidh esan a bhrath. Agus 
an- a eheud la do f heisd an arain 
neo-ghoirtichte,an uairbu gbnath 

'■ I leo an t-uan caisge a mharbhadh, 
i a deir a dheisciobuil ris, C'ait an 

- ! toilleat sinnedholadh'ullachadh 

* i chum's gu'n itheadh tu chaisg ? 

- : ! Agus ehuir e dithis d'a dheiseiob- 
111 K him by craft, and put him to 
death. But they said, Not on 
the feast-day, lest there be an 
uproar of the people. And be- 
ing in Bethany, in the house 
of Simon the leper, as he sat 
at meat, there came a woman 
having an alabaster box of oint- 
ment of spikenard, very preci- 
ous ; and she brake the box, 
and poured it on his head. And 
there were some that had indig- 
nation within themselves, and 
said, "Why was this waste of the 
ointment made ? for it might 
have been sold for more than 
three hundred pence, and have 
been given to the poor : and 
they murmured against her. 
And Jesus said, Let her alone; 
why trouble ye her? she hath 
wrought a good work on me : 
for ye have the poor with you 
always, and whensoever ye will 
ye may do them good ; but me 
ye have not always. She hath 
done what she could ; she is 
come aforehand to anoint my 
body to the burying. Verily 
I say unto you, Wheresoever 
this Gospel shall be preached 
throughout the whole world, 
this also that she hath done 
shall be spoken of for a memo- 
rial of her. And Judas Iscariot, 
one of the twelve, went unto 
the chief priests to betray him 
unto them. And when they 
heard it they were glad, and 
promised to give him money. 
And he sought how he might 
conveniently betray him. And 
the first day of unleavened 
bread, when they killed the 
passover, his disciples said unto 
him, Where wilt thou that we 
go and prepare, that thou may- 
est eat the passover ? And he 
sendeth forth two of his dis- 
ciples, and saith unto them, Go 
2 Dialuain roim/i an Chaisg. luibh, agus a deir e riu, Bachaibh 
a steach do'n bhaile agus coinnich- 
idh duine sibh a' giulan soithich 
uisge : leanaibh e. Agus ge b'e 
ait an d' theid e stigh, abraibhse 
ri fear.-an-tigh, A dèir am 
Maighstir, C'ait am bheil an seo- 
mar aoidheachd, anns an ith mi 
a' chaisg maille ri m' dheisciob- 
luibh ? Agus nochdaidh esan 
dhuibh seomar ard, farsaing, 'na 
Ian uidheam agus deasuichte : an 
sin ulluichibh dhuinn. Agus 
chaidh a dheisciobuil a mach, 
agus thainigiad do'n bhaile, agus 
f huair iad mar a dubhairt e riu : 
agus dh' ulluich iad a' chaisg. 
Agus air teachd do'n fheasgar, 
thainigesan maille ris an dà fhear 
dheug. Agus an uair a bha iad 
'nan suidhe, agus ag itheadh, a 
dubhairt Iosa, Gu deimhin a 
deirim ribh, gu'm brath aon ag- 
aibhse, a ta 'g itheadh maille 
rium, mise. Agus thoisich iad air 
a bhi dubhach, agus a radh ris an 
dèigh a cheile, Am mise e ? agus 
aon eile, Am mise e ? Agus air 
freagairt dhasan a dubhairt e riu, 
Is fear do 'n da fhear dheug e, 
a ta tumadh maraon riumsa sa' 
mheis. A ta Mac an duine gu 
deimhin ag imeachd, mar a ta e 
scriobhta uime, ach is an aoibh- 
inn do'n fhear sin le m' brathar 
Mac an duine : bu maith do'n 
duine sin mar beirte riamh e. 
Agus ag itheadh dhoibh, ghlac 
Iosaaran,agusan dèigh abheann- 
achadh, bhris e, agus thug e 
dhoibhsan e, agus a dubhairt e, 
Gabhaibh, ithibh : is e so mo 
chorpsa. Agus air glacadh a' 
chupain, agus air breith-buidh- 
eachais,thug e dhoibhsan e : agus 
dh' ol iad uile as. Agus a dubh- 
airt e riu, Is i so m' fhuilse na 
Tiomna'-nuaidh, a dhoirtear air 
son mhorain. Gu deimhin a 
deirim ribh, Nach ol mi ni's mò 
112 ye into the city, and there shall 
meet you a man bearing a pitch- 
er of water ; follow him : And 
wheresoever he shall go in, say- 
ye to the good-man of the house, 
The Master saith, Where is the 
guest-chamber, where I shall 
eat the passover with my dis- 
ciples ? And he will shew you 
a large upper room furnished, 
and prepared : there make rea- 
dy for us. And his disciples 
went forth, and came into the 
city, and found as he had said 
unto them : and they made rea- 
dy the passover. And in the 
evening he cometh with the 
twelve. And as they sat and 
did eat, Jesus said, Yerily I say 
unto you, One of you which 
eateth with me shall betray me. 
And they began to be sorrow- 
ful, and to say unto him, one by 
one, Is it I ? and another said, 
Is it I ? And he answered and 
said unto them, It is one of the 
twelve that dippeth with me in 
the dish. The Son of Man in- 
deed goeth, as it is written of 
him : but wo to that man by 
whom the Son of Man is be- 
trayed : good were it for that 
man if he had never been born. 
And as they did eat, Jesus took 
bread, and blessed, and brake 
it, and gave to them, and said, 
Take, eat : this is my body. 
And he took the cup, and when 
he had given thanks he gave 
it to them : and they all drank 
of it. And he said unto them, 
This is my blood of the new 
testament, which is shed for 
many. Verily I say unto you, 
I will drink no more of the 
fruit of the vine, until that 
day that I drink it new in the 
Kingdom of God. And when 
they had sung an Irymn they 
went out into the mount of Monday before JSaster. do thoradh an fionain gus an là 
sin an òl minuadh eannanriogh- 
achd Dhe. Agus air dhoibh laoidh 
a sheinn, chaidh iad a mach gu 
sliabh nan crannola. Agus a 
deir Iosa riu, Gheibh sibh nile 
oilbheum annams' an nochd : oir 
a ta e seriobhta, Buailidh mi am 
buachaille, agus sgapar na caor- 
aich. Ach an deigh dhomh eirigh, 
theid rai roimhibh do Ghalile. 
Acb a dubhairt Peadar ris, Ge do 
gbeibb iadsan uile oilbheum ann- 
ad, gidheadh cha'n fhaigh mise e. 
Agus a deir Iosa ris, Gu deimhin 
a deirim riut, an diugh, air an 
oidhchesofein,mu'ngoir an coil- 
each dà uair, gu'n aicheadh thusa 
mi tri uairean. Achis ro-mhòid 
a dubbairt esan, Ge do 's èigin 
domh am bas fhulang maille riut, 
cha'n àicheadh mi choidhch thu. 
Agus mar sin a dubhairt each 
uile mar an ceudna. Agusthainig 
iad gu ionad d'am b'ainm Get- 
semane ; agus a dubhairt e r'a 
dheisciobluibh, Suidhibhs' an so, 
gus an dean mise ùrnuigh. Agus 
thug e leis Peadar, agus Seumas, 
agus Eoin, agus thòisich e air a 
bhi fuidh uam-chrith, agus fuidh 
anabarra bròin. Agus a deir e riu, 
Tha m'anam ro bhronach, eadhon 
gubas : fanaibhs' an so, agus dean- 
aibh faire. Agus air doi beagan 
air aghaidh dha,thuit e air antal- 
amh, agus rinn e urnuigh, nam 
bu chomasach e, gu'n rachadh an 
uair thairis air. Agus a dubhairt 
e, Abba, Athair, a ta gach ni so- 
dheanta dhuitse, cuir an cupan so 
seachad orm : gidheadh, nior b'e 
an ni a b'aill leamsa, ach an ni a's 
toil leatsa. Agus thainig e, agus 
fhuair e iadsan 'nan codal, agus 
a deir e re Peadar. A Shimoin, 
am bheil thu a'd chodal ? nach b' 
urrainn thu faire a dheanamh aon 
uair ? Deanamh faire agus urn- 
uigh, chum nach tuit sibh am 
113 K Olives. And Jesus saith unto 
them, All ye shall be offend- 
ed because of me this night : 
for it is written, I will smite 
the shepherd, and the sheep 
shall be scattered. But, after 
that I am risen, I will go be- 
fore you into Galilee. But Pe- 
ter said unto him, Although 
all shall be offended, yet will 
not I. And Jesus saith unto 
him, Verily I say unto thee, 
That this day, even in this 
night, before the eock crow 
twice, thou shalt deny me 
thrice. But he spake the moue 
vehemently, If I should die 
with thee, I will not deny thee 
in any wise. Likewise also said 
they all. And they came to a 
place which was named Geth- 
semane: and he saith to his 
disciples, Sit ye here, while I 
shall pray. And he taketh with 
him, Peter and James, and 
John, and began to be sore 
amazed, and to be very heavy, 
and saith unto them, My soul is 
exceeding sorrowful unto death : 
tarry ye here, and watch. And 
he went forward a little, and 
fell on the ground, and pray- 
ed, that, if it were possible, 
the hour might pass from him. 
And he said, Abba, Father, all 
things are possible unto thee ; 
take away this cup from me ; 
nevertheless, not what I will, 
but what thou wilt. And he 
cometh and findeth them sleep- 
ing, and saith unto Peter, Si- 
mon, sleepest thou ? couldest 
not thou watch one hour ? 
Watch ye and pray, lest ye 
enter into temptation ; the spi- 
rit truly is ready, but the flesh 
is weak. And again he went 
away and prayed, and spake 
the same words. And when he 
returned he found them asleep 
3 Dìaluain roimh an Chaisg. buaireadh : a ta 'n spiorad gu 
deimhin togarracli, ach a ta 'n 
iheoil anmhunn. Agus air dha 
imeachd a ris, rinn e urnuigh, ag 
radh nam briathran ceudna. 
Agus air pilltinn dha, fhuair e 
iad a ris 'nan codal (oir bha 'n 
suilean trom) agus cha robh fhios 
aca cionnus abheireadh iad freag- 
radh air. Agus thainig e 'n treas 
uair, agus a deir e riu, Coidlibh 
roimhibh a nis, agus gabhaibh 
fois : is leor e, thainig an uair ; 
feuch, a ta Mac an duine air a 
bhrath thairis do lamhaibh nam 
peacach. Eiribh, imicheamaid ; 
feuch, a ta 'n ti a bhrathas mise 
am fagus. Agus air ball, air dha 
bhi fathast a' labhairt, thainig Iud- 
as, aon do'n da fhear dheug, agus 
sluagh mor maille ris le cloidhibh 
agus bataibh, o na h-ard shag- 
artaibh, agus na scriobhuichibh, 
agus na seanairibh. Agus bha 'n 
ti a bhrath esan air toirt comhar- 
aidh dhoibh, ag radh Ge b'e neach 
d'an d' thoir mise pog, is e sin e ; 
glacaibh e, agus thugaibh libh e 
gu tearuinte. Agus air teachd 
dha, chaidh e air ball d'a ionns- 
uidhs', agus a deir e, Fàilte dhuit, 
a mhaighstir ; agus phog se e. 
Aguschuiriadsanlamh ann, agus 
ghlac iad e. Agus air tarruing 
claidheimh a dh' fhear do no bha 
lathair, bhuail e oglach an ard 
shagairt, agus ghearr e chluas 
deth. Agus fhreagair Iosa agus 
a dubhairt e riu, An d'thainig 
sidh a mach gu m' ghlacadhsa, 
mar gu b'ann an aghaidh fir- 
reubainn le cloidhibh agus le bat- 
aibh ? Bha mi gach lamaille ribh 
sen teampull, a' teagasg, agus cha 
do ghlac sibh mi: ach a ta so 
chum gu 'm biodh na scriobtuir- 
ean air an coimhlionadh. Agus 
air do na h-uile a threigsinn, 
theich iad. Agus lean òganach 
àraidh e, aig an robh lion-eudach 
114 again (for their eyes were hea- 
vy), neither wist they what to 
answer him. And he cometh 
the third time, and saith unto 
them, Sleep on now, and take 
your rest : it is enough, the 
hour is come ; behold, the Son 
of Man is betrayed into the 
hands of sinners. Eise up, let 
us go ; lo, he that betray eth 
me is at hand. And immedi- 
ately, while he yet spake, com- 
eth Judas, one of the twelve, 
and with him a great multitude 
with swords and staves, from 
the chief priests, and the scribes, 
and the elders. And he that 
betrayed him had given them 
a token, saying, Whomsoever 
I shall kiss, that same is he ; 
take him, and lead him away 
safely. And as soon as he was 
come he goeth straightway to 
him, and saith, Master, master ; 
and kissed him. And they laid 
their hands on him, and took 
him. And one of them that 
stood by drew a sword, and 
smote a servant of the high 
priest, and cut off his ear. 
And Jesus answered and said 
unto them, Are ye come out 
as against a thief, with swords 
and with staves, to take me? 
I was daily with you in the 
temple teaching, and ye took 
me not : but the Scriptures 
must be fulfilled. And they all 
forsook him and fled. And 
there followed him a certain 
young man, having a linen cloth 
cast about his naked body ; and 
the young men laid hold on 
him : and he left the linen cloth, 
and fled from them naked. And 
they led Jesus away to the high 
priest; and with him were as- 
sembled all the chief priests, 
and the elders, and the scribes. 
And Peter followed him afar Monday before Easter. air a clmr m'a chorp lomnochd ; 
agus rug na h-oganaich air. Ach 
air dhasan an lion-eudach fhag- 
ail, theich e lomnochd uatha. 
Agus thug iad leo Iosa chum an 
ard shagairt : agus chruinnich- 
eadh mar aonris nah-ard shagairt 
uile, agus na seanairean, agus na 
scriobhuichean. Agus lean Pead- 
ar e fada uatha, gus an deachaidh 
e steach do thalla an ard shag- 
airt : agus bha e 'na shuidhe 
maille ris na seirbhisich, agus 'ga 
gharadh ris an teine. Agus dh'- 
iarr na h-ard shagairt, agus a' 
chomhairle uile fianuis an agh- 
aidh Iosa, chum a chur gu bas ; 
agus cha d'fhuair iad. Oir rinn 
mòran dhaoine fianuis bhrèige 
'na aghaidh, ach cha do choird 
am fianuis r'a chèile. Agus air 
do dhream àraidh èirigh, thug iad 
fianuis bhrèige 'na aghaidh, ag 
radh. Chuala sinne e 'g radh, 
Leagaidh mi sios an teampull so, 
a rinneadh le làmhaibh, agus an 
tri laithibh togaidh mi teampull 
eile, neo-dheanta le làmhaibh. 
Agus mar sin fein cha robh am 
fianuis a teachd r'a chèile. Agus 
air èirigh suas do'n ard shagart 
sa' mheadhon : chuir e ceisd air 
Iosa, ag radh, Nach d'thoir thu 
freagradh air bith uait ? ciod sin 
mu bheil iad so a' toirt nanus a'd' 
aghaidh ? Ach dh'f han esan na 
thosd, agus cha do f hreagair e ni 
sam bith. A ris dh'fheoraich an 
t-ard shagart deth, agus a dubh- 
airt e ris, An tu Criosd, Mac an 
Ti bheannuichte ? Agus a dubh- 
airt Iosa, Is mi : agus chi sibh 
Mac an duine 'na shuidhe air 
deas laimh cumhachd Dhe, agus 
a' teachd le neulaibh neimh. An 
sin reub an t-ard shagart eudach, 
agus a deir e, Ciod am feum a ta 
againn tuilleadh air fianuisibh ? 
Ghuala sibh an toibheum : ciod i 
bh'ur barails'? Agus thug iad 
115 off, even into the palace of the 
high priest ; and he sat with 
the servants, and warmed him- 
self at the fire. And the chief 
priests and all the council 
sought for witness against Je- 
sus to put him to death; and 
found none. For many bare 
false witness against him, but 
their witness agreed not toge- 
ther. And there arose certain, 
and bare false witness against 
him, saying, We heard him say, 
I will destroy this temple that 
is made with hands, and within 
three days I will build another 
made without hands. But nei- 
ther so did their witness agree 
together. And the high priest 
stood up in the midst, and 
asked Jesus, saying, Answerest 
thou nothing ? what is it which 
these witness against thee ? But 
he held his peace, and answered 
nothing. Again the high priest 
asked him, and said unto him, 
Art thou the Christ, the Son of 
the Blessed? And Jesus said, 
I am ; and ye shall see the Son 
of Man sitting on the right 
hand of power, and coming in 
the clouds of heaven. Then 
the high priest rent his clothes, 
and saith, What need we any 
further witnesses ? ye have 
heard the blasphemy : what 
think ye ? And they all con- 
demned him to be guilty of 
death. And some began to spit 
on him, and to cover his face, 
and to buffet him, and to say 
unto him, Prophesy : and the 
servants did strike him with the 
palms of their hands. And as 
Peter was beneath in the palace 
there cometh one of the maids 
of the high priest; and when 
she saw Peter warming himself 
she looked upon him, and said, 
And thou also wast with Jesus Diamairt roimh an Chaisg. uile breth 'na aghaidh gu'n do 
thoill e 'm bàs. Agua thoisich 
cuid diubh air smugaid a thilg- 
eadh air, agus aghaidh fholach, 
agus a bhualadh le 'n dornaibh, 
agus a radh ris. Dean f àidhead- 
aireachd : agus gbabh na seirbh- 
isich le 'm basaibh air. Agus 
air do Pheadar a bhi shios anns 
an talla, thainig aon do bhanog- 
lachaibh an ard shagairt; agus 
air faicinn Pheadair 'ga gharadh 
agus air dh'i beachdachadb air a 
deir i ris, Bha thusa cuideachd 
maille ri Iosa o Nasaret. Ach 
dh'aicheadh esan, ag radh, Cha'n 
aithne dhomb, agus cha Veil mi 
tuigsinn ciod a ta thu 'g radh. 
Agus chaidh esan a mach do'n 
fhordhorus ; agus ghoir an coil- 
each. Agus air do bhanoglaich 
f haicinn a ris, thoisich i air a radh 
riusan a bha 'nan seasamh a lath- 
air, Is ann diubh a ta 'm fear so. 
Agus dh'aicheadh e ris. Agus an 
ceann beagain 'na dheigh sin, a 
dubhairt iadsan a bha 'na seasamh 
a lathair a ris ri Peadar, Gu fir- 
inneach 's ann diubh sud thu: oir 
is Galileach thu, agus is cosmhuil 
do chainnt riu. Ach thoisich esan 
air mallachadh agus mionnach- 
adh, ag radh, Cha 'n aithne 
dhomh an duine so mu 'm bheil 
sibh a' labhairt. Agus ghoir an 
coileach an dara uair. Agus 
chuimhnich Peadar am focal a 
dubhairt Iosa ris. Mu 'n goir an 
coileach da uair, àicheadhaidh tu 
mi tri uairean. Agus an uair 
a smuainich e air, ghuil e. Diamairt roimh an Chaisg. 
Air son na Litir. Isai. 1. 5. 

DH' fhosgail an Tighearn Ie- 
hobhah mo chluas, agus cha 
robh mi ceannairceach ; ni mo 
thionndaidh mi air m' ais. Thug 
mi mo dhruim do'n luchdbual- 
116 of Nazareth. But he denied, 
saying, I know not, neither un- 
derstand I what thou sayest. 
And he went out into the 
porch ; and the cock crew. And 
a maid saw him again, and be- 
gan to say to them that stood 
by, This is one of them. And 
he denied it again. And a little 
after, they that stood by said 
again to Peter, Surely thou art 
one of them; for thou art 
a Galilean, and thy speech 
agreeth thereto. But he be- 
gan to curse and to swear, 
saying, I know not this man 
of whom ye speak. And the 
second time the cock crew. 
And Peter called to mind the 
word that Jesus said unto him, 
Before the cock crow twice, 
thou shalt deny me thrice. 
And when he thought thereon, 
he wept. Tuesday before Easter. 
For the Epistle. Isaiah 1. 5. 

THE Lord God hath opened 
mine ear, and I was not 
rebellious, neither turned away 
back. I gave my back to the 
smiters, and my cheeks to them Tuesday before Easter. aidh, agus mo ghialan dhoibhsan 
aspion am fionna; chad'fholuich 
mi mo ghnuis o nàire agusoshile. 
Oil* is e an Tighearn Iehobhah 
fear mo chuideachaidh, air an 
aobhar sin cha chuirear mi gu 
h-amhluadh ; uime sin shuidich 
mi mo ghnuis marchloich-theine, 
agus tha fios agam nach nàraich- 
ear mi. Tha esan am fagus a dh' 
fhireanaicheas mi ; co esan a ni 
stri rium ? Seasamaid a mach le 
cheile ; co e m'eascaraid ? thig- 
eadh e dlutha'm'chodhail,Feuch, 
is e anTighearnlehobham'fhear- 
cuidich, co a dhiteas mi? Feuch, 
fasaidh iad uile sean mar thrusc- 
an ; ithidh an leomann suas iad. 
Cò e 'n'ur measg air am bheil 
eagal an Tighearna, a ta'g eisd- 
eachd ri guth a sheirbhisich, a ta 
siubhal ann an dorchadas, agus 
aig nach 'eil solus ; earbadh e as 
ainm an Tighearna, agus leigeadh 
e a thaice r'a Dhia. Feuch, sibh- 
se uil' a ta fadadh teine, a ta 'g'ur 
cuairteachadh fein le sradaibh ; 
siubhlaibh ann an solus bhur 
teine, agus nan sradan a las sibh : 
so gheibh sibh o m' laimh-sa, lui- 
dhidh sibh sios ann an doilghios. 

An Soisgeul. N. Marc. xv. 1. 

AGUS air ball sa mhaduinn 
chum na h-ard shagairt 
maille ris na seanairibh, agus na 
scriobhuichibh, agus a' chomh- 
airle gu h-iomlan, comhairle, 
agus air dhoibh Iosa a cheangal, 
thug iad leo e, agus thug iad 
thairis e do Philat. Agus dh'- 
fheòraichPilat deth,An tusarigh 
nan Iudach ? Agus air freagairt 
dha, a dubhairt e ris, A deir tu e. 
Agus chuir na h-ard shagairt 
mòran do nithibh as a leth : ach 
cha do fhreagair esan aon ni. 
Agus chuir Pilat a ris ceist air, 
ag radh,Nachfreagairthu ni sam 
bith ? feuch cia lion nithe air am 
117 that plucked off the hair : I hid 
not my face from shame and 
spitting. For the Lord God 
will help me ; therefore shall I 
not be confounded : therefore 
have I set my face like a flint, 
and I know that I shall not be 
ashamed. He is near that justi- 
fieth me ; who will contend with 
me ? let us stand together : who 
is mine adversary ? let him come 
near to me. Behold, the Lord 
God will help me ; who is he 
that shall condemn me ? lo, they 
all shall wax old as a garment ; 
the moth shall eat them up. 
Who is among you that feareth 
the Lord, that obeyeth the voice 
of his servant, that walketh in 
darkness, and hath no light ? let 
him trust in the Name of the 
Lord, and stay upon his God. 
Behold, all ye that kindle a fire, 
that compass yourselves about 
with sparks ; walk in the light 
of your fire, and in the sparks 
that ye have kindled. This shall 
ye have of mine hand, ye shall 
lie down in sorrow. The Gospel. St. Mark xv. 1. 

AND straightway in the morn- 
ing the chief priests held a 
consultation with the elders, and 
scribes, and the whole council, 
and bound Jesus, and carried 
him away, and delivered him to 
Pilate. And Pilate asked him, 
Art thou the King of the Jews ? 
And he answering said unto 
him, Thou say est it. And the 
chief priests accused him of 
many things; but unanswered 
nothing. And Pilate asked him 
again, saying, Answerest thou 
nothing? behold how many 
things they witness against thee. 
But Jesus yet answered nothing; Dìamairt roimh an Chaisg. bneil iad sin a' toirt fianuis a'd' 
aghaidh\ Ach cha do f hreagair 
Iosa ni sam bith tuilleadh ; air 
ehor as g'un do ghabh Pilat ion- 
gantas. A nis air an f hèisd bu 

fhnath leis aon phriosunach ge 
'eair bithadh'iarradh iad,a leig- 
eadh as doibh. Agus bha neach 
àraidh d' am b'ainm Barabas, 
ceangailtemailler'achompanach- 
aibh ceannairce, muinntir a bha 
air a deanamh mortaidh anns 
a' cheannairc. Agus air glaodh- 
aieh gu h-arddo'n t-sluagh thòis- 
ich iad air iarraidh air a dhean- 
amh dhoibh mar a rinn e'n còmh- 
nuidh. Ach f hreagair Pilat iad, 
ag radh, An àill libh gu'n cuir mi 
Eigh nanludhachfasgaoilduibh? 
(Oir bha fhios aige gu'm b'ann 
trefharmad a thug na h-ardshag- 
airt thairis e.) Ach bhrosnaich na 
h-ard shagairt an sluagh,chum as 
gu'm b'fhearr leis Barabas a chur 
fasgaoil dhoibh. Agus fhreagair 
Pilat, agus a dubhairt e riu a ris, 
Ciod ma seadh is still libh mi a 
dheanamh ris an duine sin, d' an 
goir sibh Eigh nan Iudhach? 
Agus ghlaodh iad a ris, Ceus e. 
An sin a dubhairt Pilat riu, Car 
son, ciod e 'n t-olc a rinn e ? Ach 
bu ro mhòid a ghlaodh iadsan, 
Ceus e. Agus air do Philat bhi 
toileach gniomh taitneach a dhe- 
anamh do'n t-sluagh, dh'f huasg- 
ail e Barabas dhoibh. agus thug e 
thairis Iosa, andeighdha a sgiùr- 
sadh chum a cheusaidh. Agus 
thug na saighdearan leo e steach 
do'n talla, eadhon cùirt an uachd- 
arain ; agus ghairm iad a' chuid- 
eachd uile an ceann a chèile. 
Agus chuir iad uime eudach pur- 
puir, agus air dhoibh crùn 
droighinn fhigheadh, chuir iad 
aircheanne. Agus thoisich iad air 
beannachadh dha, ag radh, Failte 
dhùit, a Eigh nan Iudhach. Agus 
bhuail iad sa' che'ann e le slait 
118 so that Pilate marvelled. Now 
at that feast he released unto 
them one prisoner, whomsoever 
they desired. And there was 
one named Barabbas, which lay 
bound with them that had made 
insurrection with him, who had 
committed murder in the insur- 
rection. And the multitude, 
crying aloud, began to desire 
him to do as he had ever done 
unto them. But Pilate an- 
swered them, saying, Will ye 
that I release unto you the King 
of the Jews ? (for he knew that 
the chief priests had delivered 
him for envy.) But the chief 
priests moved the people, that 
he should rather release Barab- 
bas unto them. And Pilate 
answered, and said again unto 
them, What will ye then that I 
shall do unto him whom ye call 
the King of the Jews ? And 
they cried out again, Crucify 
him. Then Pilate said unto 
them, Why, what evil hath he 
done ? And they cried out the 
more exceedingly, Crucify him. 
And so Pilate, willing to content 
the people, released Barabbas 
unto them, and delivered Jesus, 
when he had scourged him, to 
be crucified. And the soldiers 
led him away into the hall called 
Pretorium ; and they call to- 
gether the whole band. And 
they clothed him with purple, 
and platted a crown of thorns, 
and put it about his head ; and 
began to salute him, Hail, King 
of the Jews ! And they smote 
him on the head with a reed, 
and did spit upon him, and, 
bowing their knees, worshipped 
him. And when they had 
mocked him, they took off the 
purple from him, and put his 
own clothes on him, and led him 
out to crucify him. And they Tuesday before Easter. chuilce, agus tbilg iad smugaid 
air agus a' lubadh an glun, thug 
iad urram dha. Agus an deigh 
dhoibh fanaid a dheanamh air, 
thug iad deth an t-eudach purpuir, 
agus chuir iad eudach fein uime, 
agus thug iad a mach e chum 
's gu'n ceusadh iad e. Agus dh' 
eignich iad duine àraidh bha dol 
seachad, Simon o Chirene (athair 
Alecsandeir agus Kbufuis, a bha 
teach d as a' mhachair), chum a 
chrann-ceusaidh aghiulan. Agus 
thug iad e gu ionad d' am b'ainm 
Golgota 's e sin air eadar theang- 
achadh, àite cloiginn. Agus thug 
iad da r'a ol, fion air a mheasg- 
adb le rnirr : ach cha do ghabh 
esan e. Agus an uaii a cheus iad 
e, roinn iad a thruscan, a' tilg- 
eadh croinn air, ciod a' chuid a 
bhiodh aig gach duine dheth. 
Agus bha 'n treas uair ann, agus 
cheus iad e. Agus bha scriobh- 
adh a chuis-dhitidh air a scriobh- 
adh os a cheann, RIGH NAN 
IUDHACH. Agus cheus iad 
roaille ris da ghaduiche ; fear air 
a laimh dheis, agus fear air a 
laimh chli. An sin choimhlion- 
adh an scriobtuir, a deir, Agus 
bha e air aireamh am measg nan 
ciontach. Agus thug iadsan a 
bha dol seachad anacainnt da, a' 
crathadb an ceann, agus ag radh, 
thusa a leagas an teampull, 
agus a thogas e ann an tri laith- 
ibh, Foir ort fein, agus tar a nuas 
o'nchrann-cheusaidh. Agus mar 
an ceudna a dubhairt na h-ard 
■ shagairt agus na scriobhuichean 
r'a cheile, a' fanoid air, Shaor e 
daoin' ei.le, cha 'n'eil e comasach 
air e fein a shaoradh. Thigeadh 
a nis Criosd High Israeil a nuas 
on chrann-cheusaidh, chum 's 
gu'm faic agus gu'n creid sinn. 
Agus thug iadsan a chaidh cheus- 
adh maille ris, anacainnt da. 
Agus an uair a thainig aseathadh 
119 compel one Simon a Cyrenian, 
who passed by, coming out of 
the country, the father of Alex- 
ander and Rufus, to bear his 
cross. And they bring him 
unto the place Golgotha, which 
is, being interpreted, The place 
of a scull. And they gave him 
to drink wine mingled with 
myrrh : but he received it not. 
And when they had crucified 
him, they parted his garments, 
casting lots upon them, what 
every man should take. And 
it was the third hour, and they 
crucified him. And the super- 
scription of his accusation was 
written over, THE KING OF 
THE JEWS. And with him 
they crucify two thieves ; the 
one on his right hand, and the 
other on his left. And the 
Scripture was fulfilled, which 
saith, And he was numbered 
with the transgressors. And they 
that passed by railed on him, 
wagging their heads, and saying, 
Ah, thou that destroy est the 
temple, and buildest it in three 
days, save thyself, and come 
down from the cross. Likewise 
also the chief priests, mocking, 
said among themselves, with the 
scribes, He saved others ; him- 
self he cannot save. Let Christ 
the King of Israel descend now 
from the cross, that we may see 
and believe. And they that 
were crucified with him reviled 
him. And when the sixth hour 
was come, there was darkness 
over the whole land until the 
ninth hour. And at the ninth, 
hour Jesus cried with a loud 
voice, saying, JEloi, JEloi, lama 
sabaclitlianil which is, being 
interpreted, My God, my God, 
why hast thou forsaken me? 
And some of them that stood 
by, when they heard it, said, Diciadain an roimh an Chaisg. uaìr, bha dorchadas air an talamh 
uile, gu ruig an naothadh uair. 
Agus air an naothadh uair dh'- 
eigh Iosa le guth ard, ag radh, 
Eloi, Eloi, lama sab achtanil is e 
sin, air eadar theangachadh, Mo 
Dhia, Mo Dhia, c'ar son threig 
thu mi ? Agus air cluinntinn sin 
do chuid diubhsan a bha 'nan 
seasamh a làthair, a dubhairt iad, 
Feuch, a ta e gairm Elias. Agus 
ruith fear diubh, agus air dha 
spong a lionadh do fhion-geur 
agus a cur air slaite chuilce, thug 
e deoch dha, ag radh, Leigibh 
leis, faiceainaid an d'thig Elias 
g'a thoirt a nuas. Agus air do 
Iosa eigheach le guth ard thug 
e suas an deo. Agus bha brat- 
roinn an teampuill air a reubadh 
'na dha chuid o mhullach gu 
iochdar. Agus an uair a chun- 
naic an ceannard-ceud, a bha 'na 
sheasamh fa chomhair, gu'n d'- 
thug e suas an deo, a' glaodhaich 
mar sin a dubhairt e, Gu firinn- 
each b'e 'n duine so Mac Dhe. Diciadain an roimh an Chaisg. 
An LUir. Eabh. ix. 16. 

OIR far am bheil tiomnadh, is 
eigin bas an tiomnaidh-f hir 
a bhi ann mar an ceudna. Oir 
a ta tiomnadh daingean an deigh 
bais dhaoine : ach cha 'n 'eile 
brigh sam bith ann am feadh 's 
a ta 'n tiomnaidh-f hear beo. A 
reir sin,ni mo bha'n ceud thiomn- 
adh air a choisreagadh as eug- 
mhais fola. Oir an uair a labh- 
radh gach uile aithne, reir an 
lagha ris an t-sluagh uile le Maois 
air da fuil laogh agus ghabhar a 
ghabhail, maille ri h-uisge agus 
òluinn scarlaid, agushisop,chrath 
e iad araon air an leabhar agus 
air an t-sluagh uile. Ag radh, 
'Si so fuil antiomnaidh adh'aithn 
Dia dhuibh. Os barr, chrath e 
120 Behold, he calleth Elias. And 
one rau and filled a sponge full 
of vinegar, and put it on a reed, 
and gave him to drink, saying, 
Let alone ; let us see whether 
Elias will come to take him 
down. And Jesus cried with a 
loud voice, and gave up the 
ghost. And the veil of the 
temple was rent in twain from 
the top to the bottom. And 
when the centurion, which stood 
over against him, saw that he so 
cried out, and gave up the ghost, 
he said, Truly this man was the 
Son of God. Wednesday before Easter. 
The Epistle. Hebrews ix. 16. 

WHERE a testament is, 
there must also of neces- 
sity be the death of the testator : 
For a testament is of force after 
men are dead ; otherwise it is of 
no strength at all whilst the tes- 
tator liveth. Whereupon neither 
the first testament was dedicated 
without blood. For when Moses 
had spoken every precept to all 
the people, according to the law, 
he took the blood of calves and 
of goats, with water, and scarlet 
wool, and hyssop, and sprinkled 
both the book and all the people, 
saying, This is the blood of the 
testament which God hath en- 
joined unto you. Moreover, he 
sprinkled with blood both the Wednesday before Easter. I mar an ceudna an fhuil air a' 
1 pbailluinn, agus air soithichibh 
j na naomb-sheirbhis uile. Agus is 
beag nacb 'eil na b-uile nithe air 
an glanadb le foil a reir an lagha ; 
agus as eugmbais dortaidb fola 
; cha 'n 'eil niaitheanas r'a fhao- 
j tainn. B'fbeumail uimesingu'm 
biodh samhlaidh nan nitbe a ta 
'snaneamhaibh air an glanadb leo 
so ; ach na nithe neambaidb fein 
leiobairtibb a b' fbearr na iad so : 
■ Oir cha deacbaidh Criosd a steach 
do na h-ionadaibh naomha lamh- 
dheanta, nithe a's iad samhlach- 
ais nam fior ionad ; ach doneamh 
fein, chum anise fein, a nochdadb 
ann am fianuis De air ar soinne : 
No chum e fein iobradh guminic ; 
mar a tbeid an t-ard shagart 
gach bliadhna steach do'n ionad 
naomha, le fuil nach leis fein. 
(Oir mar sin b' fbeumail e dh' 
fbulang gu minic o thoiseach an 
t-saoghail :) ach a nis db'fhoill- 
sicheadh e aon uair ann an deir- 
eadh an t-saoghail, chumpeacadh 
achuraircul trid e fein iobradh. 
: Agus amhuil a ta e air orduch- 
adh do dhaoinibh bas fhaotainn 
aon uair, ach 'na dheigh so breith- 
eanas : Mar sin tbugadh Criosd 
suas aon uair a thoirt air falbh 
peacaidh mhorain, ach an dara 
uair as eug'ais peacaidh foillsich- 
ear e dhoibh-san aig am bbeil 
suil ris, chum slainte. 

An Soisgeul. N. Luc. xxii. 1. 

A NIS dhruidriufeisdanarain 
neo-ghoirtichte, d'an goir- 
ear a' chaisg. Agus bba na h-ard 
shagairt agus scriobhuichean ag 
iarraidh cionnus a dh'fheudadh 
iad esan a cbur gu bàs ; oir bha 
eagal an t-sluaigh orra. An sin 
chaidh Satan ann an Iudas d' an 
comh-ainm Iscariot, a bha do 
aireamh an dà f hir dheug. Agus 
I dh'iniich e agus labhair e ris na 
121 tabernacle, and all the vessels of 
the ministry. And almost all 
things are by the law purged 
with blood ; and without shed- 
ding of blood is no remission. 
It was therefore necessary that 
the patterns of things in the hea- 
vens should be purified with 
these ; but the heavenly things 
themselves with better sacrifices 
than these. For Christ is not 
entered into the holy places 
made with hands, which are the 
figures of the true ; but into 
heaven itself, now to appear in 
the presence of God for us : 
Nor yet that be should offer 
himself often, as the high priest 
entereth into the holy place 
every year with blood of others ; 
for then must he often have suf- 
fered since the foundation of the 
world : but now once, in the 
end of the world hath be ap- 
peared to put away sin by the 
sacrifice of himself. And as it 
is appointed unto men once to 
die, but after this the judge- 
ment : so Christ was once offered 
to bear the sins of many ; and 
unto them that look for him shall 
he appear the second time with- 
out sin, unto salvation. The Gospel, St. Luke xxii. 1. 

NOW the feast of unleavened 
bread drew nigh, which is 
called the Passover. And the 
chief priests and scribes sought 
bow they might kill him ; for 
they feared the people. Then 
entered Satan into Judas sur- 
named Iscariot, being of the 
number of the twelve. And he 
went his way, and communed 
with the chief priests and cap* Diciadain roimh an Chaisg. h-ard shagartaibh agusri ceann- 
ardaibh an teampuill, cionnus a 
bhrathadh se esan doibh. Agus 
blia iad subhach, agus rinn iad 
coimhcheangal airgiod a thabh- 
airt dà. Agus gheall esan, agus 
dh'iarr e àm iomchuidh air a 
bbrath dhoibh gun an sluagb a 
bhi lathair. An sin tbainig la an 
arain neo-ghoirtiebte, anns am 
b' eigin an t-uan-caisg a mharbh- 
adh. Agus cbuir e uaith Peadar 
agus Eoin, ag radb, Imichibb, 
agus ulluicbibh dbuinn a' chaisg, 
cbum gu'n itb sinn. Agus a 
dubhairt iadsan ris, C'ait an aill 
leat sinn a db'ullucbadh ? Agus a 
dubbairt e riu, Feuch, airdliuibb 
dolasteacb do'n bbaile, tacbraidb 
oirbh duine, a' giulan soitbicb 
nisge : leanaibb e do'n tigb anns 
an d'tbeid e steach. Agus ab- 
ruibb ri fear an tigbe, A deir am 
maigbstir riut, C'ait am bbeil an 
seomar aoidheachd annsanitb mi 
a' chaisg maille ri m' dheisciobl- 
uibb ? Agus feucbaidh e dbuibli 
ardsheomarfarsainguidhimicbte: 
ulluicbibb an sin. Agus db'imicb 
iad agus fhuair iad mar a dubb- 
airt e riu : agus db'ulluicb iad a' 
chaisg. Agus an trath tbainig an 
uair, shuidh e sios, agus an dà 
abstol deug maille ris. Agus a 
dubhairt e riu, Le mor thogradh 
mhiannaich mi a' chaisg so ithe- 
adb maille ribh roimh dhomh 
fulang : oir adeirimribh,nachith 
mi dhith tuilleadh, gus an coimh- 
lionar i ann an rioghachd Dhe. 
Agus ghlac e an cupan, agus 
air dba buidheachais a thabbairt. 
a dubhairt e Gabhaibh so, agus 
roinnibb eadruibb fein e. Oir a 
dèirim ribh,nacholmi do thoradb 
an fhionain, gus an d'thig riogh- 
achd Dhe. Agus ghlac e aran, 
agus an deigh buidbeachas a 
thabhairt, bhris e, agus thug e 
dhoibh-san e, ag radb, 'Se so mo 
122 tains, how he might betray him 
unto them. And they were 
glad, and covenanted to give 
him money. And he promised, 
and sought opportunity to betray 
him unto them in the absence 
of the multitude. Then came 
the day of unleavened bread, 
when the passover must be 
killed. And he sent Peter and 
John, saying, Go and prepare 
us the passover, that we may 
eat. And they said unto him, 
Where wilt thou that we pre- 
pare ? And he said unto them, 
Behold, when ye are entered 
into the city, there shall a man 
meet you, bearing a pitcher of 
water ; follow him into the 
house where he entereth in. 
And ye shall say unto the good 
man of the house. The Master 
saith unto thee, Where is the 
guest-chamber, where I shall 
eat the passover with my dis- 
ciples ? And he shall shew you 
a large upper room furnished : 
there make ready. And they 
went, and found as he had said 
unto them : and they made ready 
the passover. And when the 
hour was come, he sat down, 
and the twelve apostles with 
him. And he said unto them, 
With desire I have desired to 
eat this passover with you before 
I suffer : for I say unto you, I 
will not any more eat thereof, 
until it be fulfilled in the king- 
dom of God. And he took the 
cup, and gave thanks, and said, 
Take this, and divide it among 
yourselves : for I say unto you, 
I will not drink of the fruit of 
the vine, until the kingdom of 
God shall come. And he took 
bread, and gave thanks, and 
brake it, and gave unto them, 
saying, This is my body which 
is given for you : this do in re- Wednesday before JSaster. chorpsa a ta air a thoirt air bhur 
sonsa deanuibh so mar chuimh- 
neachan ormsa. Agus rnar an 
ceudna an cupan, an deighnasuip- 
eir, ag radb, Is e'n cupan so an 
tiomnadb nuadb ann am fbuilse 
a dhoirteadh air bbur sonsa. Ach 
feuch, lamb an ti a bhratbas mise 
maille rium air a bhord. Agus 
gu firinneach a ta Mac an duine 
ag imeachd a reir mar a dh'ord- 
aicheadh : ach is anaoibbinn do'n 
duine sin leis am bratbar e. Agus 
thoisich iadsan air fiosracbadh 
eatorra fein, co aca bba gus an ni 
so a dbeanamb. Agus bba mar 
•an ceudna comh-stri eatorra, co 
aca bu mbo a bhiodb. Acb a 
■dubbairt esan riu, A ta aig righ- 
ribh nan Cinneach tighearnas 
orra ; agus goirear daoine fial 
dhiubhsan, aig am bbeil ughd- 
arras orra. Acb na bithibbse 
mar sin : acb an neacb a's mo 'nur 
measg, biodh e mar an neacb a's 
oige : agus an ti a's airde, mar 
esan a ta ri frithealadh. Oir co 
■aca 's mo, an ti a sbuidheas aig 
bord,no esan afbritbeileas? nach 
€ 'n ti a sbuidheas ; acb a ta mise 
'nur measgsa mar f hear-fritheal- 
aidh. Is sibbse iadsan a db'fhan 
maille riumsa ann am dheuch- 
ainnibh. Agus a ta mise 'g ord- 
ucbadh dhuibh riogbachd, mar a 
db'orduicb m' Atbair dbombsa ; 
Chum's gu'n ith agus gu'nol sibb 
aig mo bhordsa ann am riogb- 
achd, agus gu'n suidh sibh air 
caithrichi bh riogbail, a' toirt breth 
air da threibh dbeug Israeil. 
Agus a dubbairt an Tigbearr, A 
Shimoin,aShimoin,feuch dh'iarr 
Satan sibbse, chum bbur criaradh 
mar cbruineachd : Acb gbuidb 
mise air do sbonsa,nacb diobradb 
do chreidimb tbu : agus an uair 
a dh'iompaichear tbu, neavtuich 
do bhraithre. Agus a dubbairt 
! esan ris, A Tbigbearna tha mise 
123 L membrance of me. Likewise 
als^> the cup after supper, saying, 
This cup is the new testament 
in my blood, which is shed for 
you. But, behold, the hand of 
him that betrayeth me is with 
me on the table. And truly 
the Son of man goeth as it was 
determined : but woe unto that 
man by whom he is betrayed. 
And they began to inquire 
among themselves, which of 
them it was that should do this 
thing. And there was also a 
strife among them, which of 
them should be accounted the 
greatest. And he said unto 
them, the kings of the Gentiles 
exercise lordship over them ; 
and they that exercise authority 
upon them are called Benefac- 
tors. But ye shall not be so : but 
he that is greatest among you, 
let him be as the younger ; and 
he that is chief, as he that doth 
serve. For whether is greater, 
he that sitteth at meat, or he 
that serveth ? is not he that sit- 
teth at meat ? but I am among 
you as he that serveth. Ye are 
they which have continued with 
me in my temptation: And I 
appoint unto you a kingdom, as 
my Father hath appointed unto 
me ; that ye may eat and drink 
at my table in my kingdom, and 
sit on thrones judging the twelve 
tribes of Israel. And the Lord 
said, Simon, Simon, behold, 
Satan hath desired to have you, 
that he may sift you as wheat : 
but I have prayed for thee, that 
thy faith fail not ; and when 
thou art converted, strengthen 
thy brethren. And he said unto 
him, Lord, I am ready to go 
with thee, both into prison and 
to death. And he said, I tell thee, 
Peter, the cock shall not crow 
this day before that thou shalt 
2 Dicìadian roimh an Chaisg. ullamh gu dol maille riut araon 
clium priosuin, agus a chum bàis. 
Agus a dubhairt esan, A deirim 
riut a Pheadair, nach goir an coil- 
each an diugh gusanaicheadh thu 
tri uairean gur aithne dhuit mi. 
Agus a dubhairt e riu, 'n uair a 
chuir mi uam sibh gun sporan, 
agus gun mhàla, agus gun bhrog- 
an, an robh uireasbhuidh ni sam 
bith oirbh? Agus a dubhairt iad, 
Cha robh. An sin a dubhairt e 
riu, Ach a nis ge be aig am bheil 
sporan togadh se e, agus mar an 
ceudna a mhala : agus an ti aig 
nach 'eil claidheamh, reiceadh e 
fhalluing, agus ceannaicheadh e 
aon. Oir a deirim ribh, gur eig- 
in fathast an ni so a ta scriobhta 
choimhlionadh annam-sa, Agus 
bha e air aireamh am measg nan 
ciontach : oir a ta crioch aig na 
nithibh ud, a ta mu m'thimchioll- 
sa. Agus a dubhairt iadsan, A 
Thighearna,feuch,atadàchlaidh- 
eamh an so. Agus a dubhairt esan 
riu, Is leoir e. Agus air dha dol 
amach, chaidh e, marbu ghnàth 
leis gu sliabh nan crann ola; agus 
lean a dheisciobuil e. Agus an 
uair a thainig e do'n ait, a dubh- 
airt e riu, Deanaibh urnuigh, 
chum's nach tuit sibh ann am 
buaireadh. Agus thairngeadh 
esan uatha mu thimchioll urchuir 
chloiche, agus leig se e fein air a 
ghluinibh, agus rinn e urnuigh. 
Ag radh, Athair, ma's toil leat, 
cuir an cupan so tharum : gidh- 
eadh, na b'i mo thoilse, ach do 
thoilse gu'n robh deanta. Agus 
dh'fhoillsicheadh dha aingeal o 
neamh, ga neartachadh. Agus air 
bhi dha ann an cruaidh ghleachd 
anama, rinn e urnuigh ni bu dur- 
achdaiche : agus bha f hallas mar 
bhraona mora fola a tuiteam sios 
air an talamh. Agus air dha 
eirigh o urnuigh, thainig e chum 
a dheisciobuil, agus f huair e nan 
124 thrice deny that thou knowest 
me. And he said unto them, 
When I sent you without purse, 
and scrip, and shoes, lacked ye 
any thing P And they said, No- 
thing. Then said he unto them, 
But now, he that hath a purse, 
let him take it, and likewise his 
scrip : and he that hath no 
sword, let him sell his garment, 
and buy one. For I say unto 
you, That this that is written 
must yet be accomplished in me, 
And he was reckoned among the 
transgressors : for the things 
concerning me have an end, 
And they said, Lord, behold, 
here are two swords. And he 
said unto them, It is enough. 
And he came out, and went, as 
he was wont to the mount of 
Olives ; and his disciples also 
followed him. And when he- 
was at the place, he said unto 
them, Pray that ye enter not 
into temptation. And he was 
withdrawn from them about a 
stone's cast, and kneeled down, 
and prayed, saying, Father, if 
thou be willing, remove this cup 
from me : nevertheless not my 
will, but thine, be done. And 
there appeared an angel unto 
him from heaven, strengthening 
him. And being in an agony, 
he prayed more earnestly : and 
his sweat was as it were great 
drops of blood failing down to 
the ground. And when he rose 
up from prayer, and was come 
to his disciples, he found them 
sleeping for sorrow, and said 
unto them, Why sleep ye ? rise 
and pray, lest ye enter into 
temptation. And while he yet 
spake behold a multitude, and 
he that was called Judas, one of | 
the twelve, went before them, 
and drew near unto Jesus to 
kiss him. But Jesus said unto Wednesday before Easier. codal iad fere thuirse. Agus a 
dubhairt e riu, Car son a ta sibh 
'nur codal? eiribh, agus dean- 
aibh urnuigh, chum 's nach tuit 
sibh aim am buaireadh. Agus an 
uair a bha e fathast a' labhairt, 
feuch sluagh, agus dh'imich esan 
d'am b'ainm ludas, aon do n dà 
fhear dheug, rompa, agus dhruid 
e ri h-Iosa, chum a phogadh. 
Ach a dubhairt Iosa ris, A Iudais, 
am bheil thu le poig a brath Mhic 
an duine ? Agus an uair a chunn- 
aic iadsan a bha mu thimchioll- 
san an ni a bha gu tachairt, a 
dubhairt iad ris, A Thighearn, 
ambuail siunleis a'chlaidheamh? 
Agus bhuail aon diubh seirbhis- 
each an ard shagairt,agus gbearr 
e dheth a chluas dheas. Agus 
fhreagair Iosa agus a dubhairt e, 
Fulaingibh gu so. Agus bhean 
•e r'a chluais, agus shlanuich e i. 
An sin a dubhairt Iosa ris na 
h-ard shagartaibh agus ceannard- 
aibh an teampuill, agus na sean- 
airibh, a thainig da ionnsuidh, 
An d' thainig sibh a mach le 
claidhibh agus le bataibh, mar gu 
b'ann an aghaidh fir reubainn ? 
'N uair a bha mi gach la maille 
ribh 'san teampull, cba do shin 
sibh a mach bhur lamhan a'm' 
aghaidh : ach si so bhur n-uairse, 
agus cumhachcl an dorchadais. 
An sin rug iad air, agus thug iad 
leo e do thigh an ard shagairt. 
Agus lean Peadar am fad uaith e. 
Agus air dhoibh teine fhadadh 
aun am meadhon an talla, agus 
suidhe sios maille ri chèile, 
shuidh Peadar 'nam meadhon. 
Ach chunnaic cailinn araidh e 'na 
shuidh e aig an teine, agus airdh'i 
amharc gu geur air, a dubhairt i, 
Bha'm fear so mar an ceudna 
maille ris. Agus dh'aicheadh esan 
e, ag radh, A bhean, cha'n aithne 
dhoinhe. Agus beagan'nadheigh 
sin chunnaic neach eile e, agus a 
125 L him, Judas, betrajest thou the 
Son of man with a kiss ? When 
they who were about him saw 
what would follow, they said 
unto him, Lord, shall we smite 
with the sword ? And one of 
them smote the servant of the 
high priest, and cut off his right 
ear. And Jesus answered and 
said, Suffer ye thus far. And 
he touched his ear, and healed 
him. Then Jesus said unto the 
chief priests, and captains of 
the temple and the elders, who 
were come to him, Be ye come 
out, as against a thief, with 
swords and staves ? When I 
was daily with you in the temple, 
ye stretched forth no hands 
against me : but this is your 
hour, and the power of darkness. 
Then took they him, and led 
him, and brought him into the 
high priest's house. And Peter 
followed afar off. And when 
they had kindled a fire in the 
midst of the hall, and were set 
down together, Peter sat down 
among them. But a certain 
maid beheld him as he sat by 
the fire, and earnestly looked 
upon him, and said, This man 
was also with him. And he 
denied him, saying, Woman, I 
know him not. And after a lit- 
tle while another saw him, and 
said, Thou art also of them. 
And Peter said, Man, I am not. 
And about the space of one 
hour after, another confidently 
affirmed, saying, Of a truth this 
fellow also was with him ; for 
he is a Galilean. And Peter 
said, Man, I know not what 
thou sayest. And immediately 
while he yet spake, the cock 
crew. And the Lord turned, 
and looked upon Peter. And 
Peter remembered the word of 
the Lord, how he had said unto 
3 Diciadain roimh an CJiaisg. dubhairt e, 'S aim diubh thusa 
mar an ceudna. Agus a dubh- 
airt Peadar, A dhuine, cba'n aim. 
Agus mu thimchioll uine aon 
uaire 'na dbeigh sin, chuir neacb 
eile an cèill gu teann, ag ràdb,Gu 
firinneacb bha'm fear so mar an 
ceudnamaille ris ; oir is Gali leach e. 
Agus adubhairt Peadar, Adhui ne, 
eha'n aitlme dhomh ciod a ta thu 
'g radh. Agus air ball am feadh 
a bha e fathast a' labhairt, ghoir 
an coileach. Agus air tionndadh 
do n Tighearn, dh'amhairc e air 
Peadar; aguschuimhnich Peadar 
focal an Tighearna, mar a dubh- 
airt e ris, Mu n goir an coileach, 
aicheadhaidh tu mi tri uairean. 
Agus chaidh Peadar a mach,agus 
ghuil e gu goirt. Agus rinn na 
daoine, a chum Iosa, fanoid air, 
'ga bhualadh. Agus an uair a 
dh'fholaich iad a shuilean, bhuail 
iad e, san aghaidh, agus dh'fheor- 
aich iad deth, ag radh, Dean 
faidheadaireachd, co e a bhuail 
thu ? Agus labhair iad moran do 
nithibh eile gu toibheumach 'na 
aghaidh. Agus an uair a bha n 
là air teachd, chruinnich seanadh 
an t-sluaigh, agus na h-ard shag- 
airt agus na scriobhuichean an 
ceann a chèile, agus thug iadesan 
chum an comhairle, Ag radh, An 
tusa Criosd? innis dhuinn. Agus 
a dubhairt e riu, Ma dh'innseas 
mi dhuibh,cha chreid sibh. Agus 
madh'fheoraicheas mi ni airbith, 
cha toir sibh freagradh dhomh, 
agus cha leig sibh as mi. O'n 
àm so bithidh Mac an duine 'na 
shuidhe air deas laimh cumhachd 
Dhe. An sin a dubhairt iad uile, 
An tusa ma seadh Mac Dhè ? 
Agus a dubhairt e riu, A deir 
sibhse gur mi. Agus thubhairt 
iad, Ciod tuilleadh am feum a ta 
againn air fianuis ? oir chuala 
sinn fein i as a bheul fein. him, Before the cock crow, thou 
shalt deny me thrice. And 
Peter went out, and wept bit- 
terly. And the men that held 
Jesus mocked him, and smote 
him. And when they had blind- 
folded him, they struck him on 
the face, and asked him, saying, 
Prophesy, who is it that smote 
thee ? And many other things 
blasphemously spake they against 
him. And as soon as it was 
day, the elders of the people and 
the chief priests and the scribes 
came together, and led him unto 
their council, saying, Art thou 
the Christ? tell us. And he 
said unto them, If I tell you, ye 
will not believe: and if I also 
ask you, ye will not answer me, 
nor let me go. Hereafter shall 
the Son of man sit on the right 
hand of the power of God. 
Then said they all, Art thou 
then the Son of God ? And he 
said unto them, Ye say that I 
am. And they said, What need 
we any further witness ? for we 
ourselves have heard of his own 
mouth. 126 Thursday before Easter. Diardaoin roimh an Chaisg. 
AnLitir. 1 Cor. xi. 17. 

ANIS anns an ni so a chuir- 
eam an ceill duibh,cha mhol 
mi sibhdo bhrigh gu'm bheil sibh 
a' teachd an ceann a cheile cha'n 
ann chum an ni a's fearr, ach an 
ni a's measa. Oir air tus, air 
cruinneachadh dhuibh an ceann 
achèile saneaglais,thami cluinn- 
tin gu blieil roinnean 'nur measg ; 
agus tha mi an cuid 'ga chreid- 
sinn. Oir is èigin saobh-chreid- 
imh a bhi eadaruibh, chum gu'n 
deanar follaiseach an dream a ta 
dearbhta 'nur measg. Uime sin 
an uair a thig sibh an ceann a 
cheile do aon ait, cha'n e sin 
suipeir an. Tighearna itheadh. 
Oir ithidh gach aon air tùs a 
shuipeir fein, agus a ta neach 
ocrach, agus neach eile air mhisg. 
An e nach 'eil tighean agaibh 
chum itheadh agusolannta? no 
am bheil sibh a' deanamh tàir' 
air eaglais Dè, agus a' nàrachadh 
na muinntir aig nach 'eil ? Ciod 
a deiream ribh ? Am mol mi sibh 
anns a chùis so ? cha mhol. Oir 
fhuair mise o'n Tighearn an ni 
mar an ceudna a thug mi dhuibh - 
sa, Gu'n do ghlac an Tighearn 
Iosa aran, anns an oidhche an do 
bhrathadh e : Agus air breith 
buidheachais, bhris se e, agus a 
dubhairt e, Gabhaibh, ithibh; is 
e so mo chorp-sa, a ta air a bhris- 
eadh air bhur son-sa ; deanaibh so 
chum cuimhne orm-sa. Agus air 
a' mhodh cheudna an cùpan, an 
deigh na suipeir, ag radh, Is e an 
cùpan so an coimhcheangal nuadh 
ann am fhuil-sa : deanaibh-sa so, 
ciaminic as a dh'òlas sibh e, chum 
cuimhne ormsa. Oir cia minic as 
a dh'itheas sibh an t-aran so, agus 
a dh'òlas sibh an cùpan so, tha 
sibh a' foillseachadh bàs an Tigh- 
earna gus an d'thig e. Uime sin, 
127 Thursday before Easter. 
The Epistle. 1 Cor. xi. 17. 

IN this that I declare unto 
you, I praise you not ; that 
ye come together not for the 
better, but for the worse. For 
first of all, when ye come toge- 
ther in the church, I hear that 
there be divisions among you, 
and I partly believe it. For 
there must be also heresies 
among you, that they who are 
approved may be made manifest 
among you. When ye come 
together therefore into one 
place, this is not to eat the 
Lord's supper : for in eating 
every one taketh before other 
his own supper ; and one is 
hungry, and another is drunken. 
What, have ye not houses to 
eat and to drink in? or de- 
spise ye the church of God, 
and shame them that have not ? 
What shall I say to you ? shall 
I praise you in this? I praise 
you not. For I have received 
of the. Lord that which also I 
delivered unto you, That the 
Lord Jesus, the same night in 
which he was betrayed, took 
bread ; and when he had given 
thanks, he brake it, and said, 
Take, eat ; this is my body, 
which is broken for you: this do 
in remembrance of me. After 
the same manner also he took 
the cup, when he had supped, 
saying, This cup is the new tes- 
tament in my blood : this do ye, 
as oft as ye drink it, in remem- 
brance of me. For as often as 
ye eat this bread, and drink 
this cup, ye do shew the Lord's 
death till he come. Wherefore, 
whosoever shall eat this bread, 
and drink this cup of the Lord, 
unworthily, shall be guilty of 
the body and blood of the Lord. Diardaoin roh 'mh an Chaisg. ge b'e neach a dh'itheas an t-aran 
so, agus a dh'òlas cùpan so an 
Tighearna gu neo-iomchuidb, 
bithidh e ciontacb do chorp agus 
do fbuil an Tigbearna. Ach 
ceasnaicheadb duine e fein, agus 
mar sin itbeadb e do'n aran so, 
agus òladb e do'n chùpan so : Oir 
ge b'e db'itbeas agus a dh'òlas gu 
neo-iomchuidh, tha e 'g itheadh 
agus ag ol breitheanais dba fein, 
do bhrigh nach 'eil e a' deanamh 
aithneadh air corp an Tigbearna. 
Air a sbon so tha mòran 'nur 
measg lag agus tinn, agus tha 
mòran 'nan codal. Oir nan d'- 
thugamaid bretb oirnn fein, cba 
d' thugtadh bretb oirrn. Ach an 
uair a bbeirear bretb oirnn, tha 
sinn air ar smacbdacbadh leis an 
Tighearna, chum nach bitheam- 
aid air ar diteadh maille ris an 
t-saogbal. Uiine sin, mo bhràith- 
rean 'nuair a thig sibh an ceann a 
chèile chum itheadh, fanaibh r'a 
chèile. Agus ma bbios ocras air 
aon neach, itbeadb e aig an tigb ; 
chum nach d'tbig sibh an ceann 
a cheile gu breitheanas. Agus 
cuiridb mise gach ni eile an 
òrdugb 'nuair a thig mi. 

An Soisgeul. N. Luc. xxiii. I. 

AGUS air èirigh do'n cuid- 
eachd uile, thug iad e gu 
Pilat. Agus thòisich iad air a 
chasaid, ag radh, Fhuair sinn am 
fear so a' claonadh a' chinnicb, 
agus a' bacadh cis a thoirt do 
Cheasar, ag radh, Gur e fein 
Criosd an righ. Agus dh'fheor- 
aicb Pilat deth, ag radh, An tusa 
righ na'n ludhach ? agus fhreagair 
esan agus a dubbairt e, A deir tu 
e. An sin a dubhairt Pilat ris na 
h-àrd shagaitaibh agus ris an 
t-sluagh, Cha 'n'eil mi faotainn 
coire air bith 'san duine so. 
Agus bha iadsan ni bu ro dheine, 
ag radh, Tha e buaireadh an 
128 But let a man examine him- 
self, and so let him eat of that 
bread, and drink of that cup. 
For he that eateth and drink- 
eth unworthily eateth and 
drinketh damnation to himself, 
not discerning the Lord's body. 
For this cause many are weak 
and sickly among you, and many 
sleep. For if we would judge 
ourselves, we should not be 
judged. But when we are 
judged, we are chastened of the 
Lord, that we should not be 
condemned with the world. 
Wherefore, my brethren, when 
ye come together to eat, tarry 
one for another. And if any 
man hunger, let him eat at 
home ; that ye come not toge- 
ther unto condemnation. And 
the rest will I set in order when 
I come. Hie Gospel. St. Luke xxiii. 1. 

THE whole multitude of 
them arose, and led him 
unto Pilate. And they began to 
accuse him, saying, We found 
this fellow perverting the na- 
tion, and forbidding to give tri- 
bute to Csesar, saying, That he 
himself is Christ a King. And 
Pilate asked him, saying, Art 
thou the King of the Jews ? 
And he answered him, and said, 
Thou sayest it. Then said Pi- 
late to the chief priests, and to 
the people, I find no fault in 
this man. And they were the 
more fierce, saying, He stirreth 
up the people, teaching through- Thursday before Easter. t-sluaigh, a' teagasg tre Iudea 
uile, a' tòiseachadh o Ghalile gus 
an hit so. 'N uair a chuala Pilat 
mu Ghalile, dh'fheoraich e 'm bu 
Ghalileach an duine. Agus an 
uair a chual e gu'm b'ann fo 
uachdaranachd Heroid a bha e, 
chuir se e gu Herod, a bha e fein 
an Ierusaleni 'sna laithibh sin. 
Agus an uair a chunnaic Herod 
Iosa, bha aoibhneas mòr air : oir 
bha deidh aige rè ùine fhadaair 
esan fhaieinn, do bhrigh gu'n 
cual e mòran uime ; agus bha dùil 
aige gu 'm faiceadh e miorbhuil 
eigin air a dheanamh leis. An sin 
dh' f heoraich e mòran do cheisd- 
ibhdheth ; achchad'thuge freag- 
radh sam bith air. Agus sheas na 
h-àrd shagairt agus na scriobh- 
aichean 'ga chasaid gu dian. Ach 
chuir Herod agus a luchd-cogaidh 
an neo-mheas e, agus rinn iad 
fanoid air, agus an deigh a sgead- 
achadh 'aneudach dealrach, chuir 
eairaisgu Pilate. Agusrinneadh 
Pilat agus Herod 'nan càirdibh 
d'a cheile 'san la sin ; oir bha iad 
roimhe sin ann an naimhdeas r'a 
cheile. Agus an uair a ghairm 
Pilat an ceann a cheile na h-àrd 
shagairt, agus na h-uachdarain, 
agus an sluagh, A dubhairt e riu, 
Thug sibh a'm' ionnsuidhs' an 
duine so, mar neach a ta tionn- 
dadh an t-sluaigh a thaobh : agus 
feuch, air dhomh a cheasnachadh 
ann bhur làthaìr, cha d'fhuair mi 
coire air bith san duine so thaobh 
na'n nithe sin mum bheil sibh a' 
deanamh casaid air: No mar an 
ceudna Herod : oir chuir mi d'a 
ionnsuidh sibh ; agus feuch, cha 
d'rinneadh ni air bith leis toill- 
tinneach air bàs. Uime sin, air 
dhomhsa a smachdachadh, leig- 
idh mi as e. Oir b'èigin da aon a 
leigeadh as doibh air an fhèisd. 
Agus ghlaodh iad amach dh'aon 
ghuth, ag radh, Beir uainn am 
129 out all Jewry, beginning from 
Galilee to this place. When Pi- 
late heard of Galilee, he asked 
whether the man were a Gali- 
lean. And as soon as he knew 
that he belonged unto Herod's 
jurisdiction, he sent him to He- 
rod, who himself was also at 
Jerusalem at that time. And 
when Herod saw Jesus he was 
exceeding glad ; for he was de- 
sirous to see him of a long 
season, because he had heard 
many things of him ; and he 
hoped to have seen some mi- 
racle done by him. Then he 
questioned with him in many 
words ; but he answered him 
nothing. And the chief priests 
and scribes stood and vehe- 
mently accused him. And He- 
rod with his men of war set him 
at nought, and mocked him, 
and arrayed him in a gorgeous 
robe, and sent him again to Pi- 
late. And the same day Pilate 
and Herod were made friends 
together; for before they were 
at enmity between themselves. 
And Pilate, when he had called 
together the chief priests, and 
the rulers, and the people, said 
unto them, Ye have brought 
this man unto me, as one that 
perverteth the people : and be- 
hold, I, having examined him 
before you, have found no fault 
in this man touching those 
things whereof ye accuse him : 
No, nor yet Herod : for I sent 
you to him ; and lo, nothing 
worthy of death is done unto 
him. I will therefore chastise 
him, and release him. For of 
necessity he must release one 
unto them at the feast. And 
they cried out all at once, say- 
ing, Away with this man, and 
release unto us Barabbas : (who 
for a certain sedition made in Diardaoin roimh an Chaisg. fear so, agus leig air a chomas 
dhuinne Barabas. (Neach air son 
ceannairce araidh a rinneadh 
anns a bhaile, agus air son mort- 
aidh, a thilgeadh am priosun.) 
Air an aobharsin labhair Pilat riu 
a ris, air dba bbi toileach Iosa a 
cbur fa sgaoil. Ach gblaodh iad- 
san, ag radh , Ceus e, ceus e. Agus 
a dubbairt e riu an treas uair, 
Carson, ciod an cron a rinn e? 
cba d'fbuair mise cùis bbàis air 
bith ann : uime sin, an deigh 
dbomb a smacbdacbadh, leigidh 
mi as e. Agus luidb iadsan air 
le gutbaibbmòra, agiarraidhesan 
a cheusadh : agus bhuadhaich an 
gutbanna-san, agus guthanna 
na'n àrd sbagart. Agus tbug 
Pilat bretb gu'n deanta na dh'- 
iarr iad. Agus leige mach dhoibb 
esan a tbilgeadh am priosun air 
son ceannairce agusmortaidb, an 
neacb a db'iarr iad ; acb thug e 
tbairis Iosa d'an toil. Agus an 
tràtb tbug iad leo e, rug iad air 
Simon, duine araidh o Chirene, 
a bha teacbd o'n duthaich, agus 
cbuir iad an crann ceusaidb air, 
g'a iomchar an deigh Iosa. Agus 
lean cuideacbd mhòr e do'n t-slu- 
agh, agus do mbnaibb, a bha mar 
an ceudna ri bron, agus 'ga 
chaoineadh-san. Ach air tionn- 
dadh do Iosa riu, a dubhairt e, 
A nigheana Ierusalem, na guil- 
ibh air mo shonsa, ach guilibh air 
bbur son fèin agus air son bhur 
cloinne : Oir feuch, a ta na laith- 
ean a' teacbd, anns an abair iad, 
Is beannuichte na mnai sheasga, 
agus na bronnanach do ghiùlain 
clann, agus na ciocha nach d'tbug 
bainne. An sin tòisichidh iad 
air a radh ris na beanntaibh. 
Tuitibh oirnne ; agus ris na cno- 
caibh, Folaichibh sinn. Oir ma 
ni iad na nitbe so ris a chrann ùr, 
ciod a ni iad ris a' chrionaicb ? 
Agus thugadh mar an ceudna 
130 the city, and for murder, was 
cast into prison.) Pilate there- 
fore, willing to release Jesus, 
spake again to them. But they 
cried, saying, Crucify him, cru- 
cify him. And he said unto 
them the third time, Why, what 
evil bath he done ? I have 
found no cause of death in 
him : I will therefore chastise 
him, and let him go. And 
they were instant with loud 
voices, requiring that he might 
be crucified : and the voices of 
them and of the chief priests 
prevailed. And Pilate gave sen- 
tence that it should be as they 
required. And he released un- 
to them him that for sedition 
and murder was cast into pri- 
son, whom they had desired ; 
but be delivered Jesus to their 
will. And as they led him 
away, they laid bold upon one 
Simon a Cyrenian, coming out 
of the country, and on him 
they laid the cross, that he 
might bear it after Jesus. And 
there followed him a great com- 
pany of people, and of women, 
which also bewailed and la- 
mented him. But Jesus, turn- 
ing unto them, said, Daughters 
of Jerusalem, weep not for me, 
but weep for yourselves, and 
for your children. For behold, 
the days are coming, in the 
which they shall say, Blessed 
are the barren, and the wombs 
that never bare, and the paps 
which never gave suck. Then 
shall they begin to say to the 
mountains, Fall on us ; and 
to the hills, Cover us. For if 
they do these things in a green 
tree, what shall be done in the 
dry? And there were also two 
other, malefactors, led with him 
to be put to death. And when 
they were come to the place: Thursday before Easter. dithis eile a bha 'nan luchd droch- 
bheirt, chum blii air an ceusadh 
maille ris. Agus an uair a thainig 
B iad do'n àit dan goirear Calbhari, 
I an sin cheus iad e lein, agus na 
I droch dhaoine ; fear dhiubh air a 
I laimh dheis, agus am fear eile air 
a laimh chli. An sin a dnbhairt 
l Iosa, At hair, maith dhoibh : oir 
I cha 'n'eil fhios aca ciod a ta iad 
a deanamh. Agus ag roinn eud- 
; aich dhoibh, thilg iad crannchur 
air. Agus sheas an sluagh ag 
amharc : agus rinn na h-uach- 
darain fanoid air maille riusan, 
ag radh, Shaor e daoin' eile; 
saoradh se e fein, ma 's e so 
Criosd, aon taghta Dhè. Agus 
rinn na saighdearan mar an ceud- 
na fanoid air, a' teaehd d'a ionn- 
suidh, agus a'tairgseadh fiongeur 
dha, Agus ag radh, Ma's tu righ 
1 nan Iudhach teasairg thu fèin. 
Agus bha scriobhadh mar an 
ceudna air a scriobhadh os a 
cheann, aim an litrichibh Greigis, 
agus Laidinn, agus Eabhra, IS E 
SO RIGH NAN IUDHACH. 
Agus thug aon do na droch 
dhaoinibh a chrochadh, toibheum 
. ; dha, ag radh, Ma's tu Criosd, saor 
thu fèin agus sinne. Ach f hreag- 
y air am fear eile, agus chronaich 
; se e, ag radh, Nach 'eil eagal De 
,} I ort, agus gu'm bheil thu fuidh 'n 
aon diteadh ris ? Agus sinne da 
rireadh 'an ceartas ; oir a ta sinn 
a' faotainn nan nithe sin a thoill 
arghiomharan : ach chad'rinnan 
duine so cron air bith. Agus a' 
dubhairt e ri h-Iosa, A Thigh- 
earn, cuimhnich ormsa 'nuair a 
thig thu do d' rioghachd. Agus 
a dubhairt Iosa ris, Gu deimhin a 
deirim riut, gu'm bi thu maille 
riumsa 'n diugh ann am parras. 
Agus bha e mu thimchioll na 
seathadh uaire, agus bha dor- 
J ; chadas air an talamh uile gus an 
naothadh uair. Agus dhorchaich- 
131 which is called Calvary, there 
they crucified him ; and the 
malefactors, one on the right 
hand, and the other on the left. 
Then said Jesus, Father, for- 
give them, for they know not 
what they do. And they parted 
his raiment, and cast lots. And 
the people stood beholding ; and 
the rulers also with them de- 
rided him, saying, He saved 
others ; let him save himself, if 
he be Christ, the chosen of God. 
And the soldiers also mocked 
him, coming to him, and offer- 
ing him vinegar, and saying, If 
thou be the King of the Jews, 
save thyself. And a superscrip- 
tion also was written over him 
in letters of Greek, and Latin, 
and Hebrew, THIS fS THE 
KING OF THE JEWS. And 
one of the malefactors, which 
were hanged, railed on him, 
saying, If thou be Christ, save 
thyself, and us. But the other 
answering rebuked him, saying, 
Dost not thou fear God, seeing 
thou art in the same condem- 
nation ? And we indeed justly ; 
for we receive the due reward 
of our deeds, but this man hath 
done nothing amiss. And he 
said unto Jesus, Lord, remem- 
ber me when thou comest into 
thy kingdom. And Jesus said 
unto him, Verily I say unto 
thee, To-day shalt thou be with 
me in paradise. And it was 
about the sixth hour : and there 
was a darkness over all the 
earth until the ninth hour. And 
the sun was darkened, and the 
vail of the temple was rent in 
the midst. And when Jesus 
had cried with a loud voice, he 
said, Father, into thy hands I 
commend my spirit : and having 
said thus, he gave up the 
ghost. Now when the centu- Di-h-aoine na Ceusda. eadh a'ghrian,agus reubadh brat 
roinnan teampuill'na mheadhon. 
Agus an uair a ghlaodh Iosa le 
guth mòr, a dnbhairt e, Athair, 
a ta mi tiomnadh mo spioraid 
a'd' lamhaibh-sa; agus an uair a 
dubhairt e so, tbug e suas an deò. 
A nis an uair a chunnaic an 
ceannard-ceud an ni a rinneadh, 
tbug e glòir do Dhia, ag radh, 
Gu firinneach b'ionracan an duine 
so. Agus an sluagh uile a chruin- 
nich dh'ionnsuidh an t-seallaidh 
sin, an uair a cbunnaic iad na 
nithe a rinneadb, phill iad air an 
ais, a' bualadb an uchd. Agus 
sbeas a lucbd eòlais uile, agus na 
mnai a lean e o Ghalile, am fad 
uaitb, ag amharc air na nitbibb 
sin. Di-h-aoine na Ceusda. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhacbdaich, 
guidbeamaid ort tbu 
cboimbead gu gràsail air do 
theaghlach so air son an robb ar 
Tighearna Iosa Criosd deònuich 
a bbi air a bbrath, agus bhi air 
a thoirt suas do lamban dhaoine 
aingidb, agus a dh'fbulang bàs a' 
cbroinn-cheusaidb ; a tha nis beò 
agus a' riaghladb maille riutsa 
agus ris an Spiorad Naomb, sior 
aon Dia, saogbal gun cbriocb. 
Amen. 

DHE Uile-cbumbacbdaicb 
agus sbior-mbaireannaicb, 
is ann le d' Spiorad-sa a ta corp 
iomlan na h-Eaglais air a riagh- 
ladh agus air a naomhachadh ; 
Gabb ar n-acbanaicb agus ar 
n-ùrnuigbean, a ta sinn a' tairgse 
ann d'làtbair air son uile inbhibb 
dbaoine ann d' Eaglais naomb, 
chumgu'ndeanadhgacb ball do'n 
cheudna, 'na gbairm agus 'na 
132 rion saw wbat was done, he 
glorified God, saying, Certainly 
tbis was a righteous man. And 
all the people that came toge- 
ther to that sight, beholding the 
things that were done, smote 
their breasts, and returned. 
And all bis acquaintance, and 
the women that followed him 
from Galilee, stood afar off, be- 
holding these things. Good Friday. 
The Collects. 

ALMIGHTY God, we be- 
seech thee graciously to be- 
hold this thy family, for which 
our Lord Jesus Christ was con- 
tented to be betrayed, and given 
up into the hands of wicked 
men, and to suffer death upon 
the cross, who now livetb and 
reigneth with thee and the Holy 
Ghost, ever one God, world 
without end. Amen. ALMIGHTY and everlast- 
ing God, by whose Spirit 
the whole body of the Church 
is governed and sanctified ; Ee- 
ceive our supplications and 
prayers, which we offer before 
thee for all estates of men in 
thy holy Church, that every 
member of the same, in his vo- 
cation and ministry, may truly 
and godly serve thee ; through Good Friday. dhriachd, seirbhis fhirinneacb 
agus dhiadhaidh dhuit ; tre ar 
Tighearna agus ar Slanuighfhear 
Iosa Criosd. Amen. 

ODHE thròcaireach, a rinn 
na b-uile dhaoine, agus aig 
nach 'eil fuath do ni air bith a 
rinn thu, agus leis nach miann 
bàs peacaich, acb leis am fearr e 
bhi air iompacbadh agus a bbi 
beò ; Dean tròcair air na b-uile 
Iudbaich, Thurcaich, Mhi-chreid- 
ich, agus sbaobb-clireidicb, agus 
thoir uapa na h-uile aineolas, 
cruadhas cridhe, agus tàir air d' 
Fhocal ; leis am bheil iad air an 
dalladb, agus mar so thoir iad 
dachaidh, a Thigbearna bbeann- 
uiebte, gu d' threud, chum gu'm 
bi iad air an sàbhaladh am measg 
iarmad nam fior Israelich, agus 
air an deanamh 'nan aon treud 
fo aon bhuachaill Iosa Criosd ar 
Tighearna, a ta beò agus a' riagh- 
ladh maille riutsa agus ris an 
Spiorad Naomh, aon Dia, saogh- 
al gun chrioch. Amen. 

An Litir. Eabli. x. 1. 

AIR bhi aig an lagh sgàil 
nithe maith ri teachd, agus 
cha'n e fior-dhealbh na'n nithe 
fèin, ni'n comasach dha an dream 
a tbig d'a ionnsuidh a cboidhche 
a dheanamh coimhlionta, leis na 
h-iobairtibh sin a bha iad a' toirt 
suas o bhliadhna gu bliadhna a 
ghnàth ; Oir an sin nach sguir- 
eadh iad do bhi 'gan toirt suas ? 
do bhrigh nach biodh aig luchd 
deanamh na naomh-sheirbhis 
tuilleadh coguis air bith peacaidh , 
air dhoibh bhi aon uair air an 
glanadh. Ach anns na h-iobairt- 
ibh sin nithearath-chuimhneach- 
j adh air na peacaibh gach bliadh- 
na. Oir cha'n 'eil e an comas gun 
! tugadh fuil tharbh agus ghabhar 
i peacaidhean air falbh. Uime sin 
133 our Lord and Saviour Jesus 
Christ. Amen. O MERCIFUL God, who 
hast made all men, and 
hatest nothing that thou hast 
made, nor vvouldest the death 
of a sinner, but rather that he 
should be converted, and live ; 
Have mercy upon all Jews, 
Turks, Infidels, and Hereticks ; 
and take from them all igno- 
rance, hardness of heart, and 
contempt of thy Word ; and so 
fetch them home, blessed Lord, 
to thy flock, that they may be 
saved among the remnant of the 
true Israelites, and be made one 
fold under one shepherd, Jesus 
Christ our Lord, who liveth and 
reign eth with thee and the Holy 
Spirit, one God, world without 
end. Amen. The Epistle. Heb. x. 1 . 

THE law, having a shadow 
of good things to come, 
and not the very image of the 
things, can never with those 
sacrifices which they offered year 
by year continually make the 
comers thereunto perfect. For 
then would they not have ceased 
to be offered ? because that the 
worshippers once purged should 
have had no more conscience 
of sins. But in those sacrifices 
there is a remembrance again 
made of sins every year. For 
it is not possible that the blood 
of bulls and of goats should take 
away sins. Wherefore, when 
he cometh into the world, he 
saith, Sacrifice and offering thou 
wouldest not, but a body bast 
M Di-h-aoine na Ceusda. ag teachd dha do'n t-saoghal ; a 
deir e, Iobairt agus tabhartas ni 
'in b' àill leat, ach dh' ulluich thu 
corp dhomhsa : ann an iobairtibh 
loisgte ; agus ann an iobairtibh 
air son peacaidh cha robb tlachd 
agad. An sin tbubhairt mise, 
Feuch, tha mi a' teachd, (ann an 
rola an leabhair tha sud scriobhta 
orm) chum do thoil-sa a dhean- 
amh, O Dhè. Air dha a ràdh 
roimhe sin, Iobairt, agus tabh- 
artas, agus iobairte-loisgte, agus 
iobairt air son peacaidh ni 'm b' 
àilllèat, agus ni'n robh dothlachd 
annta (a tha air an tabhairt suas 
a rèir an lagha.) An sin thubh- 
airt e, Feuch, ataim a' teachd a 
dheanamh do thoil-sa, O Dhe. 
Tha e cur air cul a cheud ni, 
chum gu'n daingnich e an dara 
ni. Leis an toil so thasinne air 
ar naomhachadh, trid toirt suas 
cuirp Iosa Criosd aon uair air 
son na'n uile. Agus tha gach uile 
shagart a' seasamh gach la, a' 
frithealadh agus a' toirt suas na'n 
iobairt cheudna gu minic, nithe 
do nach 'eil e'n comas a choidh- 
che peacaidhean thoirt air falbh : 
ach an duine so, an deigh dha aon 
iobairt a thoirt suas air son peac- 
aidh, shuidh e a choidhche tuill- 
eadh air deas làimh Dhè; a feith- 
eamh o sin suas gus an cuirear a 
nàimhde 'nan stòl-chos fuidh 
chosaibh. Oir le aon iobairt rinn 
e choidhche foirfe iadsan a ta 
air an naomhachadh. Agus tha 
an Spiorad naomh mar an ceudna 
a'deanamh fianuis dhuinne air na 
nithibh so ; oir an deigh dha radh 
roimhe, Is e so an coimhchean- 
gal a ni mi riu an deigh nan la 
ud, deir an Tighearna, Cuiridh 
mi mo reachdan 'nan cridhe, agus 
scriobhaidhmi iad air an inntinn, 
agus am peacaidhean agus an eu- 
cearta cha chuimhnich mi ni 's 
mò. A nis, far am bheilmaith- 
134 thou prepared me : In burnt- 
offerings and sacrifices for sin 
thou hast had no pleasure : 
Then said I, Lo, I come (in 
the volume of the book it is 
written of me), to do thy will, 
God. Above, when he said, 
Sacrifice and offering, and burnt- 
offerings, and offering for sin 
thou wouldest not, neither hadst 
pleasure therein, which are of- 
fered by the Law : then said 
he, Lo, I come to do thy will, 

God. He taketh away the 
first, that he may establish the 
second. By the which will 
we are sanctified, through the 
offering of the body of Jesus 
Christ once for all. And every 
priest standeth daily minister- 
ing, and offering oftentimes the 
same sacrifices, which can never 
take away sins : But this man, 
after he had offered one sacri- 
fice for sins, for ever sat down 
on the right hand of God ; from 
henceforth expecting till his 
enemies be made his footstool. 
For by one offering he hath 
perfected for ever them that are 
sanctified. Whereof the Holy 
Ghost also is a witness to us : 
For after that he had said be- 
fore, This is the covenant that 

1 will make with them after 
those days, saith the Lord, I 
will put my laws into their 
hearts, and in their minds will 
T write them ; and their sins 
and iniquities will I remember 
no more. Now where remis- 
sion of these is, there is no 
more offering for sin. Having 
therefore, brethren, boldness to 
enter into the holiest by the 
blood of Jesus, by a new and 
living way, which he hath con- J 
secrated for us, through the 
veil, that is to say, his flesh ; 
and having an high priest over Good Friday, eanas nan nithe so, cha'n 'eil 
tabhartas air son peacaidh ann 
ni 's mò. Uime sin a bhràithre, 
do bhrigh gu'm bheil dànachd 
againn chum dol a steach do'n 
ionad a's naomha tre fhuil Iosa, 
air slighe nuadh agus bheò, a 
choisrig e dhuinne, tre 'n roinn- 
bhrat, sin r'a radh tre fheòil 
fèin ; agus do bhrigh gu'm bheil 
againn àrd shagartoseeann tighe 
Dhè ; thigeamaid am fagus le 
eridhe fior, ann an làn dearbh- 
achd a' chreidimh, le 'r cridh- 
eachaibh air an crath-ghlanadh 
o dhroch coguis, agus le'r cuirp 
air an nigheadh le h-uisge glan. 
Cumainaid gu daingean aidmheil 
ar dòchais gun chlaonadh (oir is 
firinneaeh an ti a gheall). Agus 
thugamaid an aire d'a cheile 
chum ar brosnachadh gu gradh, 
agus deagh oibribh : gun bhi 
leigeadhdhinnsinnfein achruinn- 
eachadh an ceann a cheile, mar 
is gnàth le dream àraidh ; ach a' 
comhairleachadh a cheile : agus 
gu ma moide ni sinn so, gu'm 
bheil sibh a' faicinn an là a tarr- 
uing am fagus. 

An SoisgeuL N. Eoin xix. I. 

AIR an aobhar sin ghlae Pilat 
Iosa, agus sgùirs se è. Agus 
dh' fhigh na saighdearan cran 
droighinn, agus chuir iad air a 
cheann h, agus chur iad falluing 
phurpuir uime, agus thubhairt 
iad, Fàilt' ort a Righ nan ludh- 
ach ! agus bhuail iad le'm bàs- 
aibh e. An sin chaidh Pilat a 
mach a ris, agus a deir è riu, 
Feuch, a ta mise 'ga thoirt a 
mach d'ur n-ionnsuidh, chum 's 
gu'm bi fios agaibhnach 'eil mise 
faotainn coire sam bith ann. An 
sin thainig Iosa mach, agus an 
crùn droighinn air, agus an fhali- 
uing phurpuir uime. Agus a deir 
Pilat riu, Feueh an duine ! Uime 
135 M the house of God ; let us draw 
near with a true heart, in full 
assurance of faith, having our 
hearts sprinkled from an evil 
conscience, and our bodies 
washed with pure water. Let 
us hold fast the profession of 
our faith without wavering ; (for 
he is faithful that promised;) 
and let us consider one another 
to provoke unto love and to 
good works : not forsaking the 
assembling of ourselves together, 
as the manner of some is ; but 
exhorting one another : and so 
much the more, as ye see the 
day approaching. The, Gospel. St. John xix. 1. 

PILATE therefore took Je- 
sus, and scourged him. And 
the soldiers platted a crown of 
thorns, and put it on his head, 
and they put on him a purple 
robe, and said, Hail, King of 
the Jews ! and they smote him 
with their hands. Pilate there- 
fore went forth again, and saith 
unto them, Behold, I bring 
him forth to you, that ye may 
know that I find no fault in 
him. Then came Jesus forth, 
wearing the crown of thorns, 
and the purple robe. And Pi- 
late saith unto them, Behold the 
man ! When the chief priests 
therefore and officers saw him, 
2 Di-h-aoine na Ceusda. sin 'n uair a chuimaic na h-ard 
shagairtagus na maoir e, ghlaodh 
iad, ag radh, Ceus è, ceus è. A 
deir Pilat riu, Gabhaibhse è, agus 
ceusaibh è : oir cha 'n 'eil mise 
faotainn coire sam bith ann. 
Fhreagair na h-Iudhaich e, Tha 
lagh againne, agus a rèir ar 
lagha-ne is còir a chur gu bàs, 
air son gu'n d'rinn e Mac Dhè 
dheth fein. Uime sin an uair a 
chuala Pilat a chainnt sin, bu 
mhoide bha dh' eagal air ; agus 
chaidh e steach a ris a dh' ait a' 
bhreitheanai"?, agus a deir e ri 
h-Iosa, Cia as duit ? Ach cba d' 
thug Iosa freagradh air. An sin 
thubhairt Pilat ris, Nach labhair 
tbu riumsa ? nacb 'eil fhios agad 
gu'm bheil cumhacbd agam-sa 
do cheusadh, agus gu'm bheil 
cumhachd agam do chur fa 
sgaoil? Fhreagair Iosa, Cha 
bhiodh cumhachd air bith agad 
a' m' aghaidhse, mur d' thugta 
dhuit o'n àird e : air an aobhar 
sin an ti a thugmise thairis dhuit, 
tha aige-san am peacadh a's mò. 
Agus o sin suas dh' iarr Pilat a 
chuir fa sgaoil ; ach ghlaodh na 
h-Iudhaich, ag radh, Ma leigeas 
tu am fear so fa sgaoil; cha 
charaid thu do Cheasar : ge b'e 
neach a ta 'ga dheanamh fein 'na 
righ, tha e a' labhairt an aghaidh 
Cheasair. Uime sin an uair a 
chuala Pilat a' chainnt sin, thug 
e mach Iosa, agus shuidh e air a' 
chathair-bhreitheanais anns an 
ionad d'an goirear an Leac- 
ùrlair, ach anns an Eabhra, 
Gabata. Agus b'e la ulluchaidh 
na caisg e, agus mu thimchioll na 
seathadh uaire : agus a deir e ris 
na h-Iudhaich, Feuch bhurrigh. 
Ach ghlaodh iadsan a mach, 
Beir uainn, beir uainn, ceus e. 
A deir Pilat riu, An ceus mi bhur 
righse? Fhreagair na h-ard shag- 
airt, Chan 'eil righ againne ach 
136 they cried out, saying, Crucify 
him, crucify him. Pilate saith 
unto them, Take ye him, and 
crucify him : for I find no fault 
in him. The Jews answered 
him, We have a law, and by 
our law he ought to die, be- 
cause he made himself the Son 
of God. When Pilate therefore 
heard that saying, he was the 
more afraid; and went again 
into the judgement-hall, and 
saith unto Jesus, Whence art 
thou ? But Jesus gave him no 
answer. Then saith Pilate un- 
to him, Speakest thou not unto 
me ? knowest thou not that I 
have power to crucify thee, and 
have power to release thee ? 
Jesus answered, Thou couldest 
have no power at all against 
me, except it were given thee 
from above : therefore he that 
delivered me unto thee hath the 
greater sin. And from thence- 
forth Pilate sought to release 
him : but the J ews cried out, 
saying, If thou let this man go, 
thou art not Cesar's friend: 
whosoever maketh himself 
king speak eth against Caesar. 
When Pilate therefore heard 
that saying, he brought Jesus 
forth, and sat down in the 
judgement-seat, in a place that 
is called the Pavement, but in 
the Hebrew, Gabbatha. And 
it was the preparation of the 
passover, and about the sixth 
hour : and he saith unto the 
Jews, Behold your King ! But 
they cried out, Away with him,; 
away with him, crucify him.; 
Pilate saith unto them, Shall I 1 
crucify your King ? The chief 
priests answered, We have nol 
king but Caesar. Then deliver- 
ed he him therefore unto them 
to be crucified : and they took 
Jesus, and led him away. Anc 1 ; Good Friday. Ceasar, An sin air an aobhar sin 
thug e thairis dhoibh e, gu bhi 
air a cheusadh. Agus ghlac iad 
Iosa agus thug iad leo e. Agus 
chaidh e mach, a giùlan a chrann- 
ceusaidh, do'n ionad d' an goirear 
aite a' chloiginn, d' an ainm san 
Eablira, Golgota. An sin cheus 
iad e, agus dithis eile maille ris, 
fear air gach taobh, agus Iosa s 
a mheadhon. Agus scriobh Pilat 
mar an eeudna nodal, agus chuir 
e air a chrann-cheusaidh e. 
Agus b'e an scriobhadh IOSA 
O NASARET RIGH NAN 
IUDHAClL Uime sin leugh 
mòran do na h-Iudhachaibh an 
tiodal so : oh* bha'n t-ait anns an 
do cheusadh Iosa fagus do'n 
bhaile: agus bha an scriobhadh 
an Eabhra, an Greugais, agus an 
Laidinn. An sin thubhairt àrd 
shagairt na'n ludhach ri Pilat, 
Na scriobh, Righ nan ludhach, 
ach gu'n dubhairt e fein, Is mi 
Righ nan ludhach. Fhreagair 
Pilat, An ni a scriobh mi, scriobh 
mi e. An sin an uair a cheus na 
saighdearan Iosa, ghlac iad a 
thrusgan, (agus rinn iad ceithir 
earrainnean, earrainn do gach 
saighdear,) agus a chota mar an 
eeudna: agus bha an cota gun 
f huaigheal, air f higheadh o bhra- 
igh sios gu h-iomlan. Thubh- 
airt iad uime sin eatorra fein, Na 
reubamaid e, ach tilgeamaid 
croinn air, co aig a bhitheas e : 
chum gu'n coimhliontadh an 
scriobtuir, a deir, Roinn iad mo 
thrusgan eatorra, agus thilg iad 
croinn air mo bhrat. Air an 
aobhar sin rinn na saighdearan 
na nithe so. A nis sheas làimh 
ri crann-ceusaidh Iosa, amhàth- 
air agus piuthar a mhàthar, 
Muire bean Chleophais, agus 
Muire Magdalen. Uime sin an 
uair a chunnaic Iosa a mhàthair, 
agus an deisciobul a b'ionmhuinn 
137 M he, bearing his cross, went forth 
into a place called the place of 
a scull, which is called in the 
Hebrew, Golgotha : where they 
crucified him, and two other 
with him, on either side one, 
and Jesus in the midst. And 
Pilate wrote a title, and put it 
on the cross ; and the writing 
was, JESUS OF NAZARETH 
THE KING OF THE JEWS. 
This title then read many of 
the Jews : for the place where 
Jesus was crucified was nigh, 
to the city : and it was written 
in Hebrew, and Greek, and La- 
tin. Then said the chief priests 
of the Jews to Pilate, Write 
not, The King of the Jews ; but 
that he said, I am the King of 
the Jews. Pilate answered, 
What I have written, I have 
written. Then the soldiers, 
when they had crucified Jesus, 
took his garments, and made 
four parts, to every soldier a 
part ; and also his coat : now 
the coat was without seam, 
woven from the top through- 
out. They said therefore among 
themselves, Let us not rend it, 
but cast lots for it, whose it 
shall be : that the Scripture 
might be fulfilled, which saith, 
They parted my raiment among 
them, and for my vesture they 
did cast lots. These things 
therefore the soldiers did. Now 
there stood by the cross of Je- 
sus, his mother, and his mo- 
ther's sister, Mary the wife of 
Cleophas, and Mary Magdalene. 
When Jesus therefore saw his 
mother, and the disciple stand- 
ing by, whom he loved, he 
saith unto his mother, Woman, 
behold thy son. Then saith 
he to the disciple, Behold thy 
mother. And from that hour 
that disciple took her unto his 
3 Di'h-aoine na Ceusda. leis 'nasheasamh a làthair,thubh- 
airt a r'a mhàthair, A bhean, 
feuch do mhac ! An sin a deir 
e ris an deisciobul. Feuch do 
mbàtbaìr. Agus on àm sin a 
mach thug an deisciobul sin leis 
i d' a thigh fein. An deigh so 
air do Iosa fios a bbi aige gu'n 
robb na b-uile nitbe a nis air 
an criocbnacbadb, chum gu'n 
coimbliontadb an scriobtuir, a 
deir e, Tba tart orm. A nis bha 
an sin soitheacb làn do f bion- 
geur : agus air dboibb-san spong 
a lionadh do'n fbion-gbeur, agus 
a cbur air bisop, shin iad chum 
a bheòil e. An sin an uair a 
ghabh Iosa am fion geur, 
tbubhairt e, Tbae criochnaichte : 
agus air cromadh a chinn da, 
thug e suas a' spiorad. An sin 
chum nach fanadh na cuirp air a 
chranncheusaidh air an t-sàbaid, 
a chionn gu'm b'e là an ullueh- 
aidh a bha ann (oir bu làmòr an 
la sabaid sin) dh'iarr na h-Iudh- 
aich air Pilat gu'n rachadh an 
luirgne a bhriseadh, agus gu'n 
d' thugtadh air falbh iad. An 
sin thainig na saighdearan, agus 
bhris iad luirgne a' cheud f hir, 
agus luirgne an fhir eile, a 
cheusadh maille ris. Ach air 
dhoibh teachd chum Iosa, an 
uair a chunnaic iad gu'n robh e 
cheana marbh, cha do bhris iad 
a luirgnean-san ; ach lot fear do 
na saighdearaibh a thaobh le 
sleagh, agus air ball thainig a 
mach fuil agus uisge. Agus 
thug an ti a chunnaic sin fianuis, 
agus a ta f hianuis firinneach : 
agus a ta fhios aige gu'm bheil 
e labhairt na firinn, chum gu'n 
creideadh sibhse. Oir rinneadh 
na nithe so chum gu'n coimhlion- 
tadh an scriobtuir, Cha bhrisear 
cnaimh dheth. Agusa ris, a deir 
scriobtuir eile, Amhaircidh iad 
airsan a lot iad. 
138 own home. After this, Jesus, 
knowing that all things were 
now accomplished, that the 
Scripture might be fulfilled, 
saith, I thirst. Now there was 
set a vessel full of vinegar : and 
they filled a spunge with vine- 
gar, and put it upon hyssop, 
and put it to his mouth. When 
Jesus therefore had received the 
vinegar, he said, It is finished : 
and he bowed his head, and 
gave up the ghost. The Jews 
therefore, because it was the 
preparation, that the bodies 
should not remain upon the 
cross on the sabbath-day, (for 
that sabbath-day was an high 
day,) besought Pilate that 
their legs might be broken, 
and that • they might be taken 
away. Then came the soldiers, 
and brake the legs of the 
first, and of the other which 
was crucified with him. But 
when they came to Jesus, and 
saw that he was dead already, 
they brake not his legs : but 
one of the soldiers with a spear 
pierced his side, and forthwith 
came thereout blood and wa-" 
ter. And he that saw it bare 
record, and his record is true ; 
and he knoweth that he saith 
true, that ye might believe. 
Tor these things were done, 
that the Scripture should be 
fulfilled, A bone of him shall 
not be broken. And again 
another Scripture saith, They 
shall look on him whom they 
pierced. Easter Even. Am Feasgar roimh an Chaisg. 
An Guidhe. 

DEONUICH, Thighearna, 
ionnas mar a ta sinn air ar 
baisteadh chum b'àis do Mhic 
bheannuichte ar Slanuighfhear 
Iosa Criosd, mar sin le bhi sior 
chlaoidh ar n-ana-mhiannan 
truaillidh, gu'm bi sinn air ar 
n-adblacadh maille ris, agus gu'n 
d'theidsinn trid na h-naigh agus 
geata -bhàis gu'r n-aiseirigh 
aoibhneach, air son maitbeas an 
ti a bhàsaich, agus a dh' adh- 
laiceadh, agus a dh' eirich a ris 
air ar son, do Mbac Iosa Criosd 
ar Tigbearna. Amen. 

An Litir. 1 N. Phead. iii. 17. 

OIEr is feàrr ma's e sin toil Dè, 
sibb a dh' fhulang air son 
maitb a dbeanamb, na air son olc 
a dbeanamh. Oir dh' fhuiling 
Criosd f èin aon uair air son peae- 
aidh, am firean air son nan neo- 
fbirean ; (chum gu'nd'thugadh e 
sinne gu Dia,) air dha bhi air a 
cbur gu bàs 's an f heòil, acb air a 
bbeotbachadh trid an Spioraid : 
( Leis an deachaidh e mar an ceud- 
na, agus an do shearmonaich e do 
na spioradaibh ann am priosun ; 
a bbao shean eas-ùmhail 'nuaira 
|j dh' f heith fad-f hulangas Dè aon 
uair ann an lathaibh Noe, am 
feadh a bha'n àirc, ga h-ullacbadh, 
ann san robh beagan, sin r'aradb, 
ochd anaman air an tearnadh trid 
i uisge. Tha'm baisteadh, mar 
: shamhlachas a thacoimh-fhreag- 
; ! radh dha so (cba'n e cur dhinn 
sal na feòla, achfreagradh deagh- 
choguis thaobh Dhè) nis 'gar 
tearnadh-ne, trid aiseirigh Iosa 
Criosd : neach air dha dol gu 
neamh, a tha air deas làimh Dhè, 
air do ainglibh, agus do uach- 
daranachdaibh, agus do chumh- 
achdaibh bhi air an cur fuidh 
? smachd-san. 

139 Easter Even. 
The Collect. 

GRANT, Lord, that as 
we are baptized into the 
death of thy blessed Son our 
Saviour Jesus Christ ; so by 
continual mortifying our cor- 
rupt affections, we may be 
buried with him ; and that 
through the grave, and gate of 
death, we may pass to our joy- 
ful resurrection ; for his merits 
who died and was buried, and 
rose again for us, thy Son Jesus 
Christ our Lord. Amen. The Epistle. 1 St. Pet. iii. 17. 

IT is better, if the will of God 
be so, that ye suffer for 
well-doing, than for evil-doing. 
For Christ also hath once suf- 
fered for sins, the just for the 
unjust, that he might bring us 
to God, being put to death in 
the flesh, but quickened by the 
Spirit : by which also he went 
and preached unto the spirits 
in prison ; which sometime 
were disobedient, when once 
the long-suffering of God waited 
in the days of Noah, while the 
ark was a preparing, wherein 
few, that is, eight souls, were 
saved by water. The like fi- 
gure whereunto, even baptism, 
doth also now save us (not the 
putting away of the filth of the 
flesh, but the answer of a good 
conscience towards God), by 
the resurrection of Jesus Christ : 
who is gone into heaven, and 
is on the right hand of God ; 
angels and authorities and 
powers being made subject unto 
him. LATH A -CAISG. An Soisgeul. N. Mhatth. xxvii. 57. 

AGrUS air teachd do'n f heasg- 
ar, thainig duine saibhir o 
Arimatea, d'ain b' ainm Joseph, 
a bha e fein 'na dheisciobul aig 
Iosa mar an ceudna, Air dol 
dha-san gu Pilat, dh'iarr e corp 
Iosa: ansindh'àithnPilatancorp 
a thabhairt da. Agas air glacadh 
a' chuirp do Ioseph, phaisg e ann 
an lion-eudach fior-ghlan e, agus 
chuir se e 'na uaigh nuadh fein, a 
chladhaich e ann an carraig ; agus 
air caruchadh cloich mhoir dha 
gu dorusna h-uaighe, dh'imich e 
roimhe. Agus bha Muire Mag- 
dalen, agus a' Mhuire eile 'nan 
suidhe fa chomhair na h-uaighe. 
A nis air an la maireach, an la 'n 
dèigh an ulluchaidh, chruinnich- 
eadh na h-ard shagairt agus na 
Phairisich gu Pilat, ag radh, A 
Thighearna, is cuimhne leinn an 
uair a bha am mealltairudfathast 
beo, gu'n dubliairt e, Eiridh mi 
an deigh thri laithean. Ovduich 
uime sin an uaigh bhi air a coimh- 
ead gu cinnteach gus an treas la, 
air eagal gu'n d' thig a dheisciob- 
uil 's an oidhche, agus gu'n goid 
iad leo e, agus gun abair iad ris 
an t-sluagh, Dh' eirich e o na 
mairbh : agus mar sin bithidh 
am mearachd deireannach ni 's 
miosa na'n ceud mhearachd. 
Thubhairt Pilat riu, Tha faire 
agaibh, imichibh, deanaibh an 
uaigh cho tearuinte 's is urrainn 
dhuibh. Agus dh' imich iad 
agus rinn iad an uaigh cinn- 
teach, a' cur seula air a chloich 
maille re faire. 

LATH A- CAISG. 

*[[ Aig Urnuigh Madainn, an àite 
an tSailm (O thigibh, seinneamaid 
do'n Thighearna, &c.) seinnear no 
theirear na Laoidhean so. 

CRIOSD ar n-uan caisge air 
iobradh air ar son : uime 
sin cumamaid an f heisd ; 
140 The Gospel. St. Matt, xxvii. 57. 

WHEN the even was come, 
there came a rich man 
of Arimathsea, named Joseph, 
who also himself was Jesus' 
disciple : he went to Pilate, 
and begged the body of Jesus. 
Then Pilate commanded the 
body to be delivered. And 
when Joseph had taken the 
body, he wrapped it in a clean 
linen cloth, and laid it in his 
own new tomb, which he had 
hewn out in the rock : and he 
rolled a great stone to the door 
of the sepulchre, and departed. 
And there was Mary Magda- 
lene, and the other Mary, sit- 
ting over against the sepulchre. 
Now the next day, that follow- 
ed the day of the preparation, 
the chief priests and Pharisees 
came together unto Pilate, 
saying, Sir, we remember that 
that deceiver said, while he was 
yet alive, After three days I 
will rise again. Command 
therefore that the sepulchre be 
made sure until the third day, 
lest his disciples come by night 
and steal him away, and say 
unto the people, He is risen 
from the dead : so the last error 
shall be worse than the first. 
Pilate said unto them, Ye have 
a watch ; go your way, make 
it as sure as ye can. So they 
went, and made the sepulchre 
sure, sealing the stone, and 
setting a watch. EASTER-DAY. 

"ft At Morning Prayer, instead of 
the Psalm, O come, let us sing, 
&c. the follonnng Anthems shall be 
sung or said. 

CHRIST our passover is sa- 
crificed for us : therefore 
let us keep the feast ; EASTER DAY. Nab'annle seannthaoisghoirt, 
no le taois ghoirta' mhi-ruin agus 
an uilc : ach le aran neo-ghoir- 
tichte an treibhdhireis agus na 
firinn. 1 Cor. v. 7. 

AIR do Criosd eirigh o na 
marbhaibh, nach bàsaich e 
ni's mo : cha'n eil tighearnas aig 
a' bhàs ni 's mò air. 

Oir a mheud 's gu'n d' fhuair 
e bàs, is ann do'n pheacadh a 
fhuair e bàs aon uair amhàin: 
ach a mheud 's gu bheil e beò, 
is aim do Dhia a ta e beò. 

Mar sin mar an ceudna meas- 
aibhse gu'm bheil sibh fein gu 
deimhin marbh do'n pheacadh : 
ach beo do Dhia trid Iosa Criosd 
ar Tighearna. Rom. vi. 9. 

THA Criosd air eirigh o na 
marbhaibh : agus rinneadh 
an ceud thoradh dhiubhsan a 
chaidil deth. 

Oir mar is ann tre dhuine 
thainig am bàs, is ann tre dhuine 
thig aiseirigh nam marbh mar 
an ceudna. 

Oir mar ann an Adhamh a ta 
na h-uile a' faghail a' bhàis ; is 
amhuil sin mar an ceudna a nith- 
ear na h-uile beò ann an Criosd. 
1 Cor. xv. 20. 

Gloir do'n Athair, agus do'n 
Mhac : agus do'n Spiorad 
Naomh ; 

Mar bha air tus, a ta an nis, 
agus a bhitheas gu bràth : saogh- 
al gun chrioch. Amen. 

An Guidhe. 
TAHB Uile-chumhachdaich, 
JlJ tre d' aon-ghin Mbic Iosa 
Criosd, a thug buaidh air a bhàs, 
• agus a dh'fhosgaildhuinnegeata 
J : nabeathamaireannaich; Guidhe- 
. amaid ort gu b-umhail, mar a 
ta thu 'gar stiùradh le d' ghràs 
; sònraichte, gu'n cuir thu deagh 
: tliograidh 'nar n-inntinnibh ; 
ionnas le do shior chòmhnadh 
141 Not with the old leaven, 
neither with tbe leaven of malice 
and wickedness : but with the 
unleavened bread of sincerity 
and truth. 1 Cor. v. 7. 

CHRIST, being raised from 
the dead, dieth no more : 
death hath no more dominion 
over him. 

For in that he died, he died 
unto sin once : but in that he 
liveth, he liveth unto God. 

Likewise reckon ye also 
yourselves to be dead indeed 
unto sin : but alive unto God 
through Jesus Christ our Lord. 
Rom. vi. 9. 

CHRIST is risen from the 
dead : and become the 
first-fruits of them that slept. 

For since by man came death : 
by man came also the resurrec- 
tion of the dead. 

For as in Adam all die : even 
so in Christ shall all be made 
alive. 1 Cor. xv. 20. Glory be to the Father, and 
to the Son : and to the Holy 
Ghost ; 

Ans. As it was in the begin- 
ning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
through thine only-begot- 
ten Son Jesus Christ hast over- 
come death, and opened unto 
us the gate of everlasting life ; 
We humbly beseech thee, that, 
as by thy special grace pre- 
venting us, thou dost put into 
our minds good desires ; so by 
thy continual help we may LA THA- CAISG. gu'n toir sinn an ni ceudna gu 
deagh eifeachd ; tre Iosa Criosd 
ar Tighearna, a ta beò agus a' 
riaghladh maille riutsa agus ris 
an Spiorad Naomh, sior aon Dia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 
An Litir. Col. iii. 1. 

UIME sin ma dh'eirich sibh 
maille ri Criosd, iarraibh na 
nithe a ta shuas, far am bheil 
Criosd 'na shuidhe air deas làimh 
Dhe. Suidhichibh bhur n-aigne 
air na nithibh a ta shuas, agus ni 
h-ann air na nithibh a ta air an 
talamh : Oir a ta sibh marbh, 
agus a ta bhur beatha folaichte 
maille ri Criosd ann an Dia. An 
uair a dh'fhoillsichear Criosd, 
neach a's e ar beatha-ne, an sin 
bithidh sibhse mar an ceudna 
air bhur foillseachadh maille ris 
arm an glòir. Uime sin claoidh- 
ibh bhur buill a ta air an tal- 
amh, striopachas, neo-ghloine, 
fonn-collaidh, anamhianna, agus 
sannt, ni a's iodhol-aoraidh : 
Nithe air son am bheil fearg Dhè 
a' teachd air cloinn na h-easumh- 
lachd. Anns an robh sibhse mar 
an ceudna a' gluasad uaireigin, 
'n uair a bha sibh a' caitheadh 
bhur beatha annta. 

An Soisgeul. N. Eoinxx. 1. 

AIR a cheud la do'n t-seach- 
duin thainig Muire Magda- 
len gu moch, agus an dorchadas 
fathast ann, chum na h-uaighe, 
agus chunnaic i a' chlach air a 
togail o'n uaigh. Ruith i an sin, 
agus thainig i gu Simon Peadar, 
agus gus an deisciobul eileab'ion- 
mhuinn le Iosa, agus thubhairt i 
riu, Thug iad leo an Tighearna as 
an uaigh, agus cha Veil fhios 
againn c'aite an do chuir iad e. 
Uime sin chaidh Peadar a mach, 
agus an deisciobul sin eile, agus 
thainig iad chum na h-uaighe. 
Agus ruith iad 'nan dithis mar- 
aon: agus ruith an deisciobul eile 
142 bring the same to good effect, 
through Jesus Chris b our Lord ; 
who liveth and reigneth with 
thee and the Holy Ghost, ever 
one God, world without end. 
Amen. 

The Epistle. Col. iii. 1. 

IF ye then be risen with 
Christ, seek those things 
which are above, where Christ 
sitteth on the right hand of 
God. Set your affection on 
things above, not on things 
on the earth. For ye are dead, 
and your life is hid with Christ 
in God. When Christ, who is 
our life, shall appear, then shall 
ye also appear with him in 
glory. Mortify therefore your 
members which are upon the 
earth ; fornication, uncleanness, 
inordinate affection, evil concu- 
piscence, and covetousness, 
which is idolatry : for which 
things' sake the wrath of God 
cometh on the children of dis- 
obedience : in the which ye also 
walked sometime, when ye lived 
in them. The Gospel. St. John xx. 1. 

THE first day of the week 
cometh Mary Magdalene 
early, when it was yet dark, 
unto the sepulchre, and seeth 
the stone taken away from the 
sepulchre. Then she runneth, 
and cometh to Simon Peter, 
and to the other disciple whom 
Jesus loved, and saith unto 
them, They have taken away 
the Lord out of the sepulchre, 
and we know not where they 
have laid him. Peter there- 
fore went forth, and that other 
disciple, and came to the se- 
pulchre. So they ran both to- 
gether : and the other disciple Monday in Easter Week. ni bu luaithe na Peadar, agus 
tbainig è air tus chum na h- 
uaighe ; agus air cromadh sios da, 
chunnaic e 'n lion eudach 'na 
luidhe ; gidbeadh cba deachaidh 
e steach. An sin tbainig Simon 
Peadar 'galeantuinn, agus cbaidb 
e stigh do'n uaigh, agus cbunnaic 
e 'n lion-eudach, 'na luidbe; agus 
an neapaicin a bha m'a cheann, 
cba'n ann 'na luidbe inaille ris an 
lion-eudacb, acb air leth air a 
filleadb ann an aon àite. An sin 
cbaidb a steacb mar an ceudna 
an deisciobul sin eile a tbainig 
air tùs cbum na b-uaigbe, agus 
cbunnaic, agus cbreid e. Oir cba 
do tbuig iad fathast an scriobtuir, 
gu'm b'eigin gu'n èireadh esan 
a ris o na marbbaibb. An sin 
db'imich na deisciobuil a ris 
cbum an cuideacbd fein. 

Di-luain ann an seachduin na 
Caisg. 
An Guidhe. 

DHEUile cbumbachdaicb,tre 
d' aon-gbin Mbic IosaCriosd, 
a thug buaidb air a bhàs, agus a 
dh' fhosgail dhuinne geata na 
beatha maireannaich ; Guidh- 
eamaid ort gu b-umbail, mar a 
ta tbu 'gar stiuradb le d' ghras 
sònraicbte, gu'n cuir thu deagb 
tbograidb 'nar n-inntinnibb ; 
ionnas le d'sbior cbòmbnadh gu'n 
toir sinn an ni ceudna gu deagb 
eifeacbd ; tre Iosa Criosd ar Tig- 
; hearna, a ta beò agus a' riaghladb 
! maille riutsa agus ris an Spiorad 
'Naomh, sior aon Dia, saoghal 
gun chrioch. Amen, 
i Air son na Litir. Gniomh. x. 34. 

DH'FHOSGAIL Peadar a 
bheul, agus tbubbairt e, Gu 
firinneacb tha mi 'g aitbneachadb 
nach 'eil Dia ag amharc air pear- 
jsaibh seach a chèile ; ach anns 
gach uile chinneacb a ta 'n neacb 
iiir am bbeil eagal-san, agus a ta 
143 did outrun Peter, and came first 
to tbe sepulchre. And he, 
stooping down, and looking in, 
saw tbe linen clothes lying ; 
yet went he not in. Then com- 
eth Simon Peter following him, 
and went into the sepulchre, 
and seeth tbe linen clothes lie ; 
and the napkin that was about 
his head, not lying with the 
linen clothes, but wrapped to- 
gether in a place by itself. 
Then went in also that other 
disciple which came first to the 
sepulchre, and he saw, and be- 
lieved. For as yet they knew 
not tbe Scripture, that he must 
rise again from the dead. Then 
the disciples went away again 
unto their own home. Monday in Easter Week. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
through thine only-begot- 
ten Son Jesus Christ bast over- 
come death, and opened unto 
us tbe gate of everlasting life ; 
We humbly beseech thee, that, 
as by thy special grace pre- 
venting us, thou dost put into 
our minds good desires ; so by 
thy continual help we may 
bring the same to good efFect ; 
through Jesus Christ our Lord, 
who liveth and reignetb with 
thee and the Holy Ghost, ever 
one God, world without end. 
Amen. 

For the Epistle. Acts x. 34. 

PETER opened his mouth, 
and said, Of a truth I per- 
ceive that God is no respecter 
of persons : but in every nation 
he that feareth him, and work- 
eth righteousness, is accepted 
with him. The word which Di-luatn ann an seachduin na Caisg. 'g oibreachadh fireantachd, tait- 
neach aige. Am focal a chuir Dia 
gu clann Israeli, a'searmonachadh 
sith tre Iosa Criosd (neach is e 
Tighearna nan uile) ; Am focal 
sin (a deiream) is aithne dhuibh, 
a sgaoileadh air feadh Iudea uile, 
agus a thòisich o Ghalile, an deigh 
a bhaistidh a shearmonaich Eoin : 
Cionnus a dh'ung Dia Iosa o 
Nasaret leis an Spiorad naomh, 
aguslecumhachd; neach a chaidh 
mu'n cuairt a' deanamh maith, 
agus a' slànuchadh nan uile a bha 
air am foireigneachadh leis an 
diabhol : oir bha Dia maille ris. 
Agus tha sinne 'nar fianuisibh air 
na h-uile nithibh a rinne araon 
ann an tir nan Iudhach, agus ann 
an Ierusalem ; neach a mharbh 
iad, 'ga chrochadh air crann : Esan 
thogDia suas air an treas là, agus 
nochd se è gu follaiseach, Cha'n 
ann do'n t-sluagh uile, ach do 
fhianuisibh, a thaghadh le Dia 
roimh-laimh, eadhon dhuinne, a 
dh'ith agus a dh'òl maille ris an 
deigh dha èirigh o na marbhaibh. 
Agus dh'aithn e dhuinne sear- 
monachadh do'n t-sluagh, agus 
fianuis a dheanarah gur esan 
a dh' òrduicheadh le Dia na 
bhreitheamh air bheòthaibh agus 
air mharbhaibh. Dhasan tha 
na faidhean uile a toirt hanuis 
gu'm faigh gach neach a chrei- 
deas ann maitheanas 'nam pea- 
caibh trid ainm-san. 

An Soisgeul. N. Luc. xxiv. 13. 

FEUCH, bha dithis d'a dheis- 
ciobuil a' dol air an la sin fein 
gu baile d'am b'ainm Emaus, a 
bha tri fichead stàid o Ierusalem. 
Agus bha iad a' labhairt eatorra 
fein mu thimchioll nan nithe ud 
uile a thachair. Agus an uair a 
bha iad a' còmhradh, agus a' 
co-reusonachadh, thainig Iosa 
e fein am fagus, agus dh'imich e 
maille riu. Ach bha'n suilean air 
144 God sent unto the children of 
Israel, preaching peace by Je- 
sus Christ ; (he is Lord of all ;) 
that word, (I say,) ye know, 
which was published throughout 
all Judaea, and began from Ga- 
lilee, after the baptism which 
John preached : how God 
anointed Jesus of Nazareth with 
the Holy Ghost and with power ; 
who went about doing good, 
and healing all that were op- 
pressed of the devil : for God 
was with him. And we are 
witnesses of all. things which he 
did, both in the land of the 
Jews, and in Jerusalem ; whom 
they slew and hanged on a tree: 
Him God raised up the third 
day, and shewed him openly ; 
not to all the people, but unto 
witnesses chosen before of God, 
even to us, who did eat and 
drink with him after he rose 
from the dead. And he com- 
manded us to preach unto the 
people, and to testify that it is 
he who was ordained of God 
to be the Judge of quick and 
dead. To him gave all the 
prophets witness, that through 
his name whosoever believeth 
in him shall receive remission 
of sins. The Gospel. St. Luke xxiv. 13. 

BEHOLD, two of his disci- 
ples went that same day 
to a village called Emmaus, 
which was from Jerusalem 
about threescore furlongs. And 
they talked together of all these 
things which had happened. 
And it came to pass, that while 
they communed together, and 
reasoned, Jesus himself drew 
near, and went with them. But Monday in Easter Week. an cumail, air chor as rtach d' 
aithnich iad e. Agus thubkairt e 
riu, Ciod e ail conibradh so air 
am blieil sibh a' teachd eadruibh 
fein, ag imeachd dhuibh, agus 
sibh dub bach ? Agus fhreagair 
fear duibh, d'aui b'ainm Cleopas, 
agus thubkairt e ris, Am bheil 
thusa amhàin a' d' choigreach 'an 
Ierusaleni, agus gun fkios agad 
air na nithibk a rinneadk innte 
annsna laithibh so? Agus thubh- 
airt e riu, Ciod na nithe ? Agus 
thubhairt iadsan ris, Na nithe a 
thaobh losa o Nasaret, a bha 'na 
fhàidh cumhachdach ann an 
gniomh agus ann am focal am 
fianuis Dhè, agus an t-sluaigh 
uile : Agus cionnus a thug na h- 
àrd-shagairt agus ar n-uach da- 
rain thairis ehum dìtidh bàis e, 
agus a cheus iad e. Ach bha duil 
againne gu'm b'esan an ti a bha 
gu Israelashaoradh; agus athuill- 
eadh air so uile, 's e an diugh 
an treasla o rinneadh nanithe so. 
Agusmaraneeudna chuirmnath- 
an araidh dhinn fein, a chaidh gu 
moch a dh'ionnsuidh na h-uaighe, 
mòr ioghnadh oirnn, agus an 
uair nach d' f huair iad a chorp, 
thainig iad, a<* radh, gu'm fac iad 
sealladh do ainglibh, a dubhairt 
; gubheilebeo. Agus chaidh dream 
: araidh dhiubh-san a bha maille 
ruinn fein , chum na h-uaighe agus 
f huair iad eadhon mar a dubhairt 
nan mnai; achcha'nfhaciadesan. 
An sin a dubhairt eriu. dhaoine 
amaideach, agus mall-chridheach 
a chreidsinn nan nithe sin uile a 
labhair na fàidhean ! Nach b' 
èigin do Ckriosd na nitke so fhul- 
ang, agus dol a steack d'a gklòir? 
Agus air dka tòiseackadk o 
Mhaois, agus o na faidkibk uile, 
jdh'eadar-mhinick e dhoibh aims 
jnascriobtuiribhuile na nithe m'a 
fchimchioll fein. Agus dhruid iad 
'ris a' bhaile, d'an robh iad a' 
145 their eyes were kolden, that 
they should not know him. 
And he said imto them, What 
manner of communications are 
these that ye have one to an- 
other, as ye walk, and are sad ? 
And the one of them, whose 
name was Cleopas, answering, 
said unto him, Art thou only 
a stranger in Jerusalem, and 
hast not known the things 
which are come to pass there 
in these days? And he said 
unto them, What things ? And 
they said unto him, Concerning 
Jesus of Nazareth, who was a 
prophet mighty in deed and 
word, before God and all the 
people : And how the chief 
priests and our rulers deliver- 
ed him to be condemned to 
death, and have crucified him. 
But we trusted that it had 
been he which skould kave 
redeemed Israel: and besides 
all tkis, to-day is tke third 
day since these things were 
done. Yea, and certain wo- 
men also of our company made 
us astonished, which were 
early at the sepulchre ; and 
when they found not his body, 
they came, saying, that they 
had also seen a vision of an- 
gels, which said that he was 
alive. And certain of them 
which were with us went to 
the sepulchre, and found it 
even so as the women had 
said ; but him they saw not. 
Then said he unto them, 
fools, and slow of heart to be- 
lieve all that the prophets have 
spoken : ought not Christ to 
have suffered these things, and 
to enter into his glory? And 
beginning at Moses, and all the 
prophets, he expounded unto 
them in all the Scriptures 
the things concerning himself. 

N Di-maìrt ann an seacliduin na Caisg. dol : agus leig esan air gu'n rach- 
adh e ni b'fhaide. Ach cho- 
eignich iadsan, e, ag radh, Fan 
maille ruinne oir a ta e dluth 
do'n fheasgar, agus tha deireadh 
an la ann. Agus chaidh e steach 
a dh'fhuireach maille riu. Agus 
an uair a shuidhegubiadh maille 
riu, air dha aran a ghlacadh, 
bheannuich se e, agus bhris se 
e agus thug e dhoibh e. Agus 
d'fhosgladh an suilean, agus 
dh'aithnich iad e ; agus chaidh e 
as an t-sealladh. Agus a dubh- 
airt iad r'a chèile, Nach robh ar 
cridhe a' lasadh annainn, am 
feadh a bha e a' labhairt ruinn 
air an t-sligbe, agus an uair a 
dh'fhosgail e dhuinn na scriob- 
tuirean? Agus dh'èirich iad air 
an uair sin f ein agus phill iad gu 
Ierusalem, agus fhuair iad an t- 
aon fhear deug cruinn an ceann a 
cheile, agus an dream a bha maille 
riu. Ag radh, Dh'èirich an Tigh- 
earna do rireadh, agus chunncas 
le Simon e. Agus'dh'innis iad na 
nithe a rinneadh air an t-slighe, 
agus mar a dh'aithnicheadh leo 
e ann am briseadh an arain. Di-mairt ann an seachduin na 
Caisg. 

An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
tre d' aon-ghin Mhic Iosa 
Criosd, a thug buaidh air a' bhàs, 
agus a dh'fhosgail dhuinne geata 
nabeathamaireannaich; Guidhe- 
amaid ort gu h-umhail, mar a ta 
thu 'gar stuiradh le d' ghràs son- 
raichte,gu'ncuirthudeagh thog- 
raidh 'nar n-inntinnibh ; ionnas 
le d' shior chomhnadh gu'n toir 
sinn an ni ceudna gu deagh eif- 
eachd ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna, a ta beo agus a' riagh- 
ladh maille riutsa agus ris an 
146 And they drew nigh unto the 
village whither they went; 
and he made as though he 
would have gone further : but 
they constrained him, saying, 
Abide with us, for it is to- 
wards evening, and the day is 
far spent. And he went in to 
tarry with them. And it came 
to pass, as he sat at meat with 
them, he took bread, and bless- 
ed it, and brake, and gave to 
them. And their eyes were 
opened, and they knew him, 
and he vanished out of their 
sight. And they said one to 
another, Did not our heart burn 
within us, while he talked with 
us by the way, and while he 
opened to us the Scriptures ? 
And they rose up the same 
hour, and returned to Jerusa- 
lem, and found the eleven ga- 
thered together, and them that 
were with them, saying, The 
Lord is risen indeed, and hath 
appeared to Simon. And they 
told what things were done in 
the way, and how he was known 
of them in breaking of bread. Tuesday in JSaster Week. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
through thy only-begotten 
Son Jesus Christ hast overcome 
death, and opened unto us the 
gate of everlasting life ; We 
humbly beseech thee, that, 
as by thy special grace pre- 
venting us thou dost put into 
our minds good desires, so by 
thy continual help we may 
bring the same to good effect ; 
through Jesus Christ our Lord, I 
who liveth and reigneth with ' 
thee and the Holy Ghost, Tuesday in Easter Week. Spiorad Naomh, sior aon Dia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 

Air son na Litir. Gniomh. xiii. 26. 

FHEARA agus a bhraithrean, 
a chlann fine Abraliaim, 
agus a mheud agaibh airam bheil 
eagal Dè, 's ann do'urionnsuidhsa 
achuireadhfocalnaslainteso. Oir 
iadsan, a ta chomhnuidh ann an 
lerusalem, agus an uachdarain, 
air dhoibh blii aineolach air-san, 
agus air foclaibh nam faidhean a 
ta air an leughadh gach sab aid, 
le esan a dhiteadh choimhlion 
siad iad. Agus ge 'd nach d' 
fhuair iad coire bàis air bith ann, 
dh'iarr iad air Pilat gu'n cuirt- 
eadh gu bàs e. Agus an uair a 
choimhlion iad na h-uile nithe 
bhascriobhtamu thimchioll, thug 
iad a nuas o'n chrann è, agus 
chuir iad ann an uaigh è. Ach 
thog Dia suas o na mharbhaibh 
e : Agus chunncas è rè mòrain 
laithean leosan a chaidh suas 
maille ris o Ghalile gu lerusalem 
dream a ta 'nam fianuisibh dha- 
san do'n t-sluagh. Agus a ta 
sinne a 5 soisgeulachadh dhuibhse 
a' gheallaidh, a rinneadh do na 
h-aithrichibh, gu'n do choimh- 
lion Dia so dhuinne an clann, air 
dha Iosa thogail suas ; mar a ta 
è scrìobhta mar an ceudna 's an 
dara Salm, Is tu mo Mhac-sa, an 
diugh ghin mi thu. Agus mar 
dhearbhadh gu'n thog è suas è o 
na marbhaibh, gun è a philltinn 
air ais tuilleadh chumtruaillidh- 
eachd, thubhairt è mar so, Bheir 
mise dhuibh tròcairean cinnteach 
Dhaibhidh. Uime sin a deir è 
mar an ceudna ann an Salm eile, 
Chan fhuiling thu do d' Aon 
naomh gu'm faic è truaillidh- 
eachd. Oir an deigh do Dhaibhi 
a ghinealach fein a riarach- 
adh a reir toil Dhe, chaidil e, 
agus chuireadh e chum aithriche, 
147 N ever one God, world without 
end. Amen. 

For the Epistle. Acta xiii. 26. 

MEN and brethren, children 
of the stock of Abraham, 
and whosoever among you fear- 
eth God, to you is the word o£ 
this salvation sent. For they 
that dwell at Jerusalem, and 
their rulers, because they knew 
him not, nor yet the voices of 
the prophets which are read 
every sabbath-day, they have 
fulfilled them in condemning 
him. And though they found 
no cause of death in him, yet 
desired they Pilate that he 
should be slain. And when 
they had fulfilled all that was 
written of him, they took him 
down from the tree, and laid 
him in a sepulchre. But God 
raised him from the dead : and 
he was seen many days of them 
which came up with him from 
Galilee to Jerusalem, who are 
his witnesses unto the people. 
And we declare unto you glad 
tidings, how that the promise 
which was made unto the fa- 
thers, God hath fulfilled the , 
same unto us their children, in 
that he hath raised up Jesus 
again ; as it is also written in 
the second Psalm, Thou art my 
Son, this day have I begotten 
thee. And as concerning that 
he raised him up from the dead, 
now no more to return to cor- 
ruption, be said on this wise, I 
will give you the sure mercies 
of David. Wherefore he saith 
also in another Psalm, Thou 
shall not suffer thine Holy One 
to see corruption. For David, 
after he had served his own ge- 
neration by the will of God, fell 
on sleep, and was laid unto his 
fathers, and saw corruption : 
• 2 Di-maìrt ann an seachduin na Chaisg. agus chunnaicetruaillidheachd : 
Ach an ti a thog Dia suas, cha'n 
fhac e truaillidheachd. Uime sin 
biodh f hios agaibhse, f heara agus 
abhraithrean, gur ann tre'n duine 
so a ta maitheanas peacaidh air 
a shearmonachadh dhuibh : Agus 
tridsan a ta gach neach a chreid- 
eas air a shaoradh o na h-uile 
nithibh, o nacb robh e 'n comas 
duibh bhi air bbur saoradh le 
lagh Mhaois. Thugaibh aire 
uime sin, nach d'thig oirbh an ni 
a ta air a radh anns na faidhibb : 
Feuchaibb, a lucbd-tarcuis, agus 
gabbaibb iongantas, agus rach- 
adb as duibb ; oir oibricbeamsa 
obair ann bbur laitbibh-sa, obair 
nach creid sibb idir, ge d' chuir- 
eadb duine an ceill duibb e. 

An Soisgeul. N. Luc. xxiv. 36. 

SHEAS Iosa fein'nam meadh- 
on, agus tbubhairt e riu, Sitb 
mailleribh. Acb bba iadsan fuidb 
eagal, agus sbaoil iad gur spiorad 
a cbunnaic iad. Agus thubhairt e 
riu,C'arson a ta sibh fuidb bbuair- 
eas, agus c'arson a ta smuaintean 
ag eirigb suas ann bbur cridhe ? 
Feuchaibh mo lambam agus mo 
chosan, gur mi fein a tb' ann : 
laimhsichibh mi, agus faicibh ; 
oir cba Veil aig spiorad feoil, 
agus cnamba, mar a clii sibh 
agamsa. Agus an uair a thubh- 
airt e so, nochd e dhoibh a lamh- 
an agus a chosan. Agus air 
dhoibh bhi fathast mi-chreideach 
tre aoibhneas, agus iad fuidh ion- 
gantas, thubhairt e riu, Am bheil 
biadh sam bith agaibh an so? 
Agus thug iad dha mir do iasg 
roiste, agus do chir-mheala. Agus 
ghlac se e, agus dh'ith e 'nam 
fianuis. Agus thubbairt e riu, 'S 
iad so na briathran a labhair mi 
ribh,'n uair a bh a mi f ath ast maille 
ribh, gureigin dona h-uile nithibh 
ata scriobhta ann an lagh Mhaois, 
148 But he whom God raised again 
saw no corruption. Be it 
known unto you therefore, men 
and brethren, that through this 
man is preached unto you the 
forgiveness of sins : and by him 
all that believe are justified 
from all things, from which ye 
could not be justified by the law 
of Moses. Beware therefore, 
lest that come upon you which 
is spoken of in the prophets ; 
Behold, ye despisers, and won- 
der, and perish : for I work a 
work in your days, a work 
which ye shall in no wise be- 
lieve, though a man declare it 
unto you. The Gospel. St. Lnke xxiv. 36. 

JESUS himself stood in the 
midst of them, and saith 
unto them, Peace be unto you. 
But they were terrified and 
affrighted, and supposed that 
they had seen a spirit. And he 
said unto them, Why are ye 
troubled, and why do thoughts 
arise in your hearts? Behold 
my hands and my feet, that it 
is I myself: handle me, and 
see ; for a spirit hath not flesh 
and bones, as ye see me have. 
And when he had thus spoken, 
he shewed them his hands and 
his feet. And while they yet 
believed not for joy, and won- 
dered, he said unto them, Have 
ye here any meat? And they 
gave him a piece of a broiled 
fish, and of an honey-comb. 
And he took it, and did eat be- 
fore them. And he said unto 
them, These are the words 
which I spake unto you, while 
I was yet with you, that all 
things must be fulfilled which 
were written in the law of The first Sunday after Easter. agus arms na Faidhibh, agus 
arms na Sailm am thimchioll-sa, 
bin air an coimhlionadh. An 
sin dh'fhosgail e an tuigse, chum 
gu'n tuigeadh iad na Scriobtuir 
ean, agus thubhairt e riu, Mar s< 
a ta e scriobhta, agus mar so b' 
eigin do Cbriosd fulang, agus eir- 
igh o na marbhàibh an treas la ; 
agus aitbreachas agus maitheanas 
peacaidh bhi air an searmonach- 
adh 'na Ainm-san, do na h-uile 
chinneacbaibb, a' toiseacbadb aig 
Ierusalem. Agus is fianuisean 
sibbse air na nitbibh so. 1! An ceud Domhnach an deigJi 
na Caisg. 
An Guidhe. 

ATHAIR Uile-chumhaehd- 
aich, a thug d' aon Mbac 
gu basacbadb air son ar peacainn- 
ibb, agus gu eirigh a ris air son 
ar fireantacbd-ne ; Deonuicb 
dhuinn mar so gu'n cuir sinn 
uainn taois a' mhi-ruin agus na 
h-aingidbeacbd, cbum gu'n dean 
sinn do gbnatb seirbhis dbuit 
am fior ghloine caitbe-beatba 
agus firinn; tre mhaitheis do 
Mbic cbeudna Iosa Criosd ar 
Tigbearna. Amen. 

An Litir. 1 N. Eoin v. 4. 

OIR gach uile ni a gbinear o 
Dhia, bbeir e buaidb air an 
t-saogbal, agus is i so a' bbuaidb 
a bbuadbaicheas air an t-saogbal, 
eadhon ar creidimb-ne. Co an ti 
a bbuadhaicbeas air an t-saoghal, 
ach esan a ta creidsinn gur e Iosa 
Mac Dhe? Is e so esan a tbainig 
trid uisge agus trid f buil, eadhon 
Iosa Criosd, ni h-e trid uisge 
amhain, ach trid uisge agus fuil: 
agus is ean Spiorad a ni fianuis, do 
bhrigh gur firinn an Spiorad. Oir 
tha triuir a tha deanamh fianuis 
\ air neamh, an t-Atbair, am Focal, I 
149 N Moses, and in the Prophets, 
and in the Psalms concerning 
me. Then opened he their un- 
derstanding, that they might 
understand the Scriptures, and 
said unto them, Thus it is 
written, and thus it behoved 
Christ to suffer, and to rise 
from the dead the third day ; 
and that repentance and remis- 
sion of sins should be preach- 
ed in his Name among all na- 
tions, beginning at Jerusalem. 
And ye are witnesses of these 
things. The first Sunday after Easter. 

The Collect 

ALMIGHTY Father, who 
hast given thine only Son 
to die for our sins, and to rise 
again for our justification ; 
Grant us so to put away the 
leaven of malice and wicked- 
ness, that we may alway serve 
thee in pureness of living and 
truth; through the merits of 
the same thy Son Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. 1 St. John v. 4. 

WHATSOEVER is born 
of God overcometh the 
world ; and this is the vic- 
tory that overcometh the world, 
even our faith. Who is he 
that overcometh the world, but 
he that believetb that Jesus is 
the Son of God? This is he 
that came by water and blood, 
even Jesus Christ; not by wa- 
ter only, but by water and 
blood : and it is the Spirit that 
beareth witness, because the 
Spirit is truth. For there are 
three that bear record in hea- An ceud Domhnach deigh na Caisg. agus an Spiorad Naomh; agus an 
triuir sin is aon iad. Agus tha 
triuirathadeanamh fianuisairan 
talamh, an Spiorad agus an t-uis- 
ge, agus an fhuil: agus thig an 
triuir sin r'a cheile ann an aon. 
Ma ghabhas sinn ri fianuis 
dhaoine, 's i fianuis Dea's mo : oir 
is i so fianuis De, a thug e mu 
thimchiollaMhic. An ti a chreid- 
eas ann am Mac De, tha'n fhian- 
uis aige ann fein : an ti each creid 
Dia, rinn e breugaire dheth, do 
bhrigh nach do chreid e an f hian- 
uis a rinn Dia mu tliimchioll a 
Mhic. Agus is i so an fhianuis, 
gu'n d'thug Diadhuinn a'bheatha 
mhaireannacb ; agus tha a' 
bheatha so 'na Mhac. An ti aig 
am bheil am Mac, tha a bheatha 
aige ; agus an ti aig nach 'eil 
Mac Dhe, cha Veil a bheatha 
aige. 

An Soisgeul. N. Eoin. xx. 19. 

AIR teachd do'n f heasgair an 
la sin fein, air a' cheud la 
do'n t-seachduin, agus na dorsa 
duinte far an robh na deisciobuil 
cruinn air eagal nan ludhach, 
thainig Iosa agus sheas e 'sa 
mheadhon, agus a deir e riu, Sith 
dhuibh. Agus air dha so a radh, 
nochd edhoibh a lamhan agus a 
thaobh. An sin bha aoibhneas air 
na deisciobuilibh an uair a chun- 
naic iad an Tighearna. An sin 
thubhairt Iosa riu a ris, Sith 
dhuibh : mar a chuir an t-Athair 
uaith mise, mar sinatamise'gar 
cuir-sa uam. Agus air dha so a 
radh, sheid e orra, agus a deir e riu, 
Gabhaibhse an Spiorad Naomh. 
Co air bith iad d'am maith sibh 
am peacaidh, tha iad maithte 
dhoibh, agus co air bith iad d'an 
cum sibh am peacaidh gun am 
maitheamh, tha iad air an 
cumail. ven, the Father, the Word, 
and the Holy Ghost: and these 
three are one. And there are 
three that bear witness in earth, 
the spirit, and the water, and 
the blood : and these three 
agree in one. If we receive the 
witness of men, the witness of 
God is greater : for this is the 
witness of God, which he hath 
testified of his Son. He that 
believeth on the Son of God 
hath the witness in himself: he 
that believeth not God hath 
made him a liar, because he 
believeth not the record that 
God gave of his Son. And this 
is the record, that God hath 
given to us eternal life ; and 
this life is in his Son. He that 
hath the Son hath life ; and he 
that hath not the Son hath not 
life. 

The Gospel. St. John xx. 19. 

THE same day at evening, 
being the first day of the 
week, when the doors were 
shut, where the disciples were 
assembled for fear of the Jews, 
came Jesus and stood in the 
midst, and saith unto them, 
Peace be unto you. And when 
he had so said, he shewed un- 
to them his hands and his 
side. Then were the disciples 
glad when they saw the Lord. 
Then said Jesus to them again, 
Peace be unto you : As my 
Father hath sent me, even so 
send I you. And when he 
had said this, he breathed on 
them, and saith unto them, Re- 
ceive ye the Holy Ghost. 
Whose soever sins ye remit, 
they are remitted unto them ; 
and whose soever sins ye retain, 
they are retained. 150 The second Sunday after Easter. An dara Do mh nach an deigh 
na Caisg. 

An Guidhe. 

T\HE Uile-ckumkackdaick, a 
X-J thug dhuinn d'aon Mhac gu 
bhi araon 'na iobairt air son peac- 
aidk, agus mar an ceudna 'na eis- 
empleir air beatka dhiadhaidh ; 
Tkoir gras dhuinn chum gun 
gab ham aid do ghnath gu ro 
thaingeil a skockair sin gun 
choimeas, agus cuideachd gu'n 
dean sinn ar dichioll gach là a 
leantuinn ceuman beannuichte 
beatha ro naomh, do Mhic ckeud- 
na Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

An Litir. 1 N. Phead. ii. 19. 

IS e so cliu-thoillteannach, ma 
dh' iomchaireas neacli sam 
bith doilgheas air son coguis a 
thaobh Dhe, a' fulang gu k- 
eucorach. Oir ciod an t-aobhar 
molaidh a ta ann, ma's e an uair 
a ghabhar oirbk air son bhur 
ciontaibh, gu'n guilain sibh gu 
foighidneach e? Ach ma's e 'n 
uair a ta sibh a' deanamh maith, 
; agus a fulang air a shon, gu'n 
; -giulain sibh e gu foighidneach ; 
tha so taitneach do Dhia. Oir is 
j ann thuige so a ghairmeadh sibh 
do bhiigh gu'n d'f huiling Criosd 
i mar an ceudna air ar son-ne, a' 
! fagail eisempleir agaibh, chum 
I gu leanadh sibh a cheumanna. 
iNeach nach d'rinn peacadh, ni 
i mo a fhuaradh cealg 'na bheul : 
I Neach 'n uair a chaineadh è, nach 
do chain a ris ; 'n uair a dh' 
f huiling è, nach do bhagair ; ach 
, a dh 5 earb è fein ris-san a bheir 
ibreth cheart: Neach a gkiùlain 
: jar peacanna e fein 'na chorp fein 
air a' chrann ; chum air dhuinn 
bhi marbh do'n pheacadh, gu'm 

1,1 The second Sunday after 
JE aster. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who hast 
given thine only Son to 
be unto us both a sacrifice for 
sin, and also an ensample of 
godly life ; Give us grace that 
we may always most thankfully 
receive tkat kis inestimable be- 
nefit, and also daily endeavour 
ourselves to follow tke blessed 
steps of kis most koly life; 
tkrougk tke same Jesus Ckrist 
our Lord. Amen. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 19. 

THIS is thank-worthy, if 
a man for conscience to- 
ward God endure grief, suffer- 
ing wrongfully. For wkat glory 
is it, if, wken ye be buffeted 
for your faults, ye skall take 
it patiently ? but if, wken ye 
do well, and suffer for it, ye 
take it patiently, this is accep- 
table witk God. For even 
kereunto were ye called : be- 
cause Ckrist also suffered for 
us, leaving us an example, tkat 
ye should follow kis steps : 
wko did no sin, neitker was 
guile found in kis moutk : wko, 
wken ke was reviled, reviled 
not again ; wken ke suffered, 
ke tkreatened not; but com- 
mitted kimself to kim tkat 
judgetk rigkteously : wko kis 
own self bare our sins in kis 
own body on tke tree, tkat we, 
being dead to sins, skould live 
unto rigkteousness : by wkose 
stripes ye were kealed. For 
ye were as skeep going astray ; 
but are now returned unto the An treas Domhnach 

bitheamaid beo do f hireantachd : 
neach a tha sibh air bhur slan- 
uchadh le a bbuillibh. Oir bha 
sibh mar cbaoraich a' dol air 
seacharan ; acb philleadh sibh a 
nis chumBuachaille agus Easbuig 
bhnr n-anaman. 

An Soisgeul. N. Eoin x. 11. 

THUBHAIRT Iosa, Is mise 
am buachaille math: leigidh 
am buachaille math bheatha sios 
air son nan caorach. Ach am 
fear-tuarasdail, agus an ti nach è 
am buachaille, agus nach leis fein 
na caoraich, chi è am madadh- 
alluidh a' teachd, agus fagaidh 
è na caoraicb, agus teichidh e ; 
agus glacaidh am madadh -alluidh 
iad, agus sgapaidh è na caoraich. 
Ach teichidh am fear-tuarasdail, 
a chionn gur fear-tuarasdail e, 
agus nach 'eil suim aige do na 
caoraich. Is mise am buachaille 
math, agus is aithne dhomh mo 
chaoraich fein, agus aithnichear 
le m' chaoraich fein mi. Mar is 
aithne do'n Athair mise, agus 
is aithne dhomhsa an t- Athair : 
agus a ta mi leigeadh mo bheatha 
sios air son nan caorach. Agus 
a ta caoraich eile agam, nach 
'eil do'n chro so : is eigin domh 
iadsan mar an ceudna thoirt a 
stigh, agus eisdidh iad ri m' 
ghuth, agus bithidh aon treud 
ann, agus aon bhuachaillè. An treas Domhnach an deigh 
na Caisg. 
An Guidlie. 

DHE Uile-chunahachdaich a 
ta nochadh dhoibh-san a 
bhitheas am mearachd solus d' 
fhirinn, chum gu'm pilleadh iad 
gu slighe na fireantachd ; Deon- 
uich dhoibh-san uile a ta air an 
gabhail a steach ann a' comh- 
chomunn creidimh Chriosd, gu'n 
152 an deigh na Caisg. 

Shepherd and Bishop of your 
souls. The Gospel. St. John x. 11. 

JESUS said, I am the good 
shepherd: the good shep- 
herd giveth his life for the 
sheep. But he that is an hire- 
ling, and not the shepherd, 
whose own the sheep are not, 
seeth the wolf coming, and 
leaveth the sheep, and fieeth : 
and the wolf catcheth them, 
and scattereth the sheep. The 
hireling fleeth, because he is 
an hireling, and careth not 
for the sheep. I am the good 
shepherd, and know my sheep, 
and am known of mine. As 
the Father knoweth me, even 
so know I the Father: and 
I lay down my life for the 
sheep. And other sheep I have, 
which are not of this fold: 
them also I must bring, and 
they shall hear my voice; and 
there shall be one fold, and one 
shepherd. The third Sunday after Easter. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
shewest to them that be 
in error the light of thy truth, 
to the intent that they may re- 
turn into the way of righteous- 
ness ; Grant unto all them that 
are admitted into the fellow- 
ship of Christ's Teligion, that The third Sunday afte?* JZaster. seachainn iad na nithe sin a ta 
an aghaidh an aidmheil, agus 
gu'n lean iad na nithe sin uile 
a ta reir a chreidirah cheudna ; 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

An Litir. lN.Phead.ii.il. 

AMHUINNTIE mo ghrMdh, 
guidheam oirbh, mar choig- 
1 rich agus luchd-cuairt, sibh a 
\ sheachnadh anamhianna feòl- 
mhor, a tha cogadh an aghaidh 
an anama, air dhuibh deagh 
chaitheadh-beatha bhi agaibh 
i, am measg nan Cinneach ; chum 
an àit olc a labhairt umaibh mar 
luchd mi-ghniomh, gu'n dean 
■ iad o bhur deagh oibribh a chi 
iad, Dia a ghlòrachadh ann an 
là an fhiosrachaidh. Uime sin 
bithibhse umhail do gach uile 
riaghailt dhaoine air son an 
Tighearna ; ma's ann do'n Eigh 
mar an ti a's airde inbhe; no 
do uachdaranaibh, mar do'n 
mhuinntir a chuireadh uaith 
chum dioghaltais air luchd dean- 
amh an uile, agus chum cliu 
dhoibhsan a ni maith. Oir is i 
toil Dè gu'n cuireadh sibhse lè 
deagh -dheanadas tosd air ain- 
eolas dhaoine amaideach : Mar 
dhaoine saor, agus gu'n bhur 
saorsa a ghnathachadh mar 
bhrat-folaich do'n olc ; ach mar 
sheirbhisich Dhe. Thugaibh 
urram do na h-uile dhaoine: 
Gràdhaichibh ni braithrean : 
Biodh eagal Dè oirbh : Thugaibh 
urram do'n Eigh. 

An Soisqcal. N. Eoin xvi. 16. 
T^HUBHAIET Iosar'n dheis- 
A ciobuil, Tamull beag agus 
;:j pha'n f haic sibh mi ; agus a ris, 
;:4 hamuli beag agus chi sibh mi, do 
)hrigh gu bheil mi dol chum an 
>l jUhar. An sin thubhairt cuid 
«j!l'a dheisciobluibh eatorra fein, 
153 they may eschew those things 
that are contrary to their pro- 
fession, and follow all such 
things as are agreeable to the 
same ; through our Lord Jesus 
Christ. Amen. 

The Epistle. 1 St. Peter ii. 11. 

DEAELY beloved, I be- 
seech you as strangers 
and pilgrims, abstain from 
fleshly lusts, which war against 
the soul ; having your con- 
versation honest among the 
Gentiles ; that, Avhereas they 
speak against you as evil doers, 
they may by your good works, 
which they shall behold, glo- 
rify God in the day of visita- 
tion. Submit yourselves to 
every ordinance of man for the 
Lord's sake : whether it be to 
the King, as supreme ; or unto 
governours, as unto them that 
are sent by him for the punish- 
ment of evil doers, and for the 
praise of them that do well. 
For so is the will of God, that 
with well-doing ye may put to 
silence the ignorance of foolish 
men : as free, and not using 
your liberty for a cloak of ma- 
liciousness, but as the servants 
of God. Honour all men. Love 
the brotherhood. Fear God. 
Honour the King. Tie Gospel. St. John xvi. 16. 

JESUS said to his disciples, 
A little while, and ye shall 
not see me : and again, A little 
while, and ye shall see me; 
because I go to the Father. 
Then said some of his disciples 
among themselves, What is this An ceatJiramìi Domhnach an deigh na Caisg. Ciod è so a deir è ruinn, Tamull 
beag agus cha'n fhaic sibh mi, 
agus a ris, tamull beag agus chi 
sibh mi ; agus, do bhrigh gu 
bheil mi dol chum an Athar ? 
Air an aobhar sin thubhairt iad, 
Ciod è so a deir e, Tamull beag ? 
Gha 'n'eil sinne a' tuigsinn ciod 
a deir è. A nis dh-aithnich Iosa 
gun robh toil aca fheòraich 
dheth, agus thubhairt è riu, Am 
bheil sibh a' feòraich 'nar measg 
fèin mar a thubhairt mi, Tamull 
beag agus cha'n fhaic sibh mi, 
agus a ris, tamull beag agus chi 
sibh mi. Gu deimhin, deimhin 
deiream ribh, gu'n dean sibhse 
gul agus caoidh, ach ni'n saoghal 
gairdeachas : agus bithidh sibhse 
bronach, ach pillear bhur bron gu 
gairdeachas. An uair a bhitheas 
bean re saothair-chloinne, bithidh 
i fo dhoilgheas chionn gu bheil a 
h-uair air teachd: ach an uair a 
bheireas in leanabh, cha chuimh- 
nich i a h-àmhgar ni's mo, tre 
aoibhneas gu'n d' rugadh duine 
chum an t-saoghail. Agus a ta 
nis uime sin doilgheas oirbhse, 
ach chi mise a ris sibh, agus ni 
bhur cridhe gairdeachas, agus 
bhur gairdeachas cha bhuin 
neach air bith uaibh. An ceathramh Domhnach an 
deigh na Caisg. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich, a' 
d' aonar a ta comasach àir 
tograibh agus aignibh mi-riagh- 
ailteach dhaoine peacach a 
cheansachadh ; Deonuich do d' 
shluagh, gu'n gràdhaich iad an 
ni a ta thu 'g iarraidh, agus gu'm 
miannaich iad an ni a ta thu 
gealltuinn ; ionnas am measg 
chaochladhaibh iomadach agus 
lionmhor na beatha so, gu'm bi 
ar cridheachan gu cinnteach an 
154 that he saith unto us, A little 
while, and ye shall not see me : 
and again, A little whilp, and ye 
shall see me : and, Because I go 
to the Father? They said there- 
fore, What is this that he saith, 
A little while ? We cannot tell 
what he saith. Now Jesus knew 
that they were desirous to ask 
him, and said unto them, Do 
ye inquire among yourselves of 
that I said, A little while, and 
ye shall not see me : and again, 
A little while, and ye shall see 
me ? Verily, verily, I say unto 
you, That ye shall weep and 
lament, but the world shall re- 
joice : and ye shall be sorrow- 
ful, but your sorrow shall be 
turned into joy. A woman 
when she is in travail hath 
sorrow, because her hour is 
come : but as soon as she is 
delivered of the child, she re- 
membereth no more the an- 
guish, for joy that a man is 
born into the world. And ye 
now therefore have sorrow : but 
I will see you again, and your 
heart shall rejoice, and your joy 
no man taketh from you. The fourth Sunday after 
Easter. 
The Collect 
f\ ALMIGHTY God, who 
\_f alone canst order the un- 
ruly wills and affections of sin- 
ful men ; Grant unto thy people, 
that they may love the thing! 
which thou commandest, and; 
desire that which thou dost^ 
promise ; that so, among the 
sundry and manifold changes 
of the world, our hearts ma} 
surely there be fixed, when 
true joys are to be found The fourth Sunday after Easter. sin suidhichte, far am bheil fior I through Jesus Christ our Lord, 
aoibhneis r'am faotainn; tre Iosa j Amen. 
Criosd ar Tighearna. Amen. An LUir. N. Sheum. i. 17. 

THA gach uile dheagh thabh- 
artas, agus gach uile thiodh- 
lac iomlan o'n airde, a' teachd a 
nuas o Athair na soillse, maille 
ris nach 'eil atbarrachadh, no 
sgaile tionndaidh. O thoil fèin 
ghin è sinn le focal na firinn, 
chum gu'm bitheamaid 'nar gnè 
cheud-toraidh d'a chreutairibh. 
Uime sin mo bhràithre gràdhach, 
biodh gach duine ealamh chum 
èisdeachd mall chum labhairt, 
mall chum feirge; oir cha'n 
oibrich fearg duine fireantachd 
I)he. Uime sin cuiribh uaibh 
gach uile shalachar, agus anabh- 
arr mi-rain, agus gabhaibh d' ar 
n-ionnsuidh le macantas am Focal 
a tha air a shuidheachadh ann- 
aibh, a tha comasach air bhur n- 
anaman a shabhaladh. 

An Soisc;eul. N. Eoin xvi. 5. 

THUBHAIET Iosa r' a 
dhe.isciobuilibh, A nis a ta 
mi dol chum an ti a chuir uaith 
mi, agus cha'n "eil a h-aon ag- 
aibhse a' feoraich dhiom, C àite 
tha thu dol ? Ach a chionn gu'n 
j dubhairt mi na nithe so ribh, lion 
I bron bhur cridhe. Gidheadh, a 
; ta mi 'g innseadh dhuibh na 
firinn ; is buannachd dhuibh mise 
j a dh' fhalbh : oir mar falbh mi, 
j cha d' thig an Comhf hurtair d' ar 
I ionnsuidhse; ach ma dh' fhalbhas 
^mi, cuiridh mi èsan d'ar ionn- 
; suidh. Agus an uair a thig esan, 
ibheir è dearbh-shoillearachd do'n 
iijt-saoghal mu pheacadh, agusmu 
i.fhireantachd, agus mu bhreith- 
;|eanas: Mu pheacadh, do bhrigh 
: nach 'eil iad a' creidsinn annamsa: 
: iMu fhireantachd, do bhrigh gu 
i I bheil mi dol a dh' ionnsuidh m' 
155 The Epistle. St. James i. 17. 

EYEEY good gift, and every 
perfect gift, is from above, 
and cometh down from the 
Father of lights, with whom is 
no variableness, neither shadow 
of turning. Of his own will 
begat he us with the word of 
truth, that we should be a 
kind of first-fruits of his crea- 
tures. Wherefore, my beloved 
brethren, let every man be 
swift to hear, slow to speak, 
slow to wrath : for the wrath 
of man worketh not the righte- 
ousness of God. Wherefore 
lay apart all filthiness and su- 
perfluity of naughtiness, and 
receive with meekness the en- 
grafted word, which is able to 
save your souls. The Gospel. St. John xvi. 5. 

JESUS said unto his dis- 
ciples, Now 1 go my way 
to him that sent me; and none 
of you asketh me, Whither 
goest thou ? But because I 
I have said these things unto 
you, sorrow hath filled your 
I heart. Nevertheless I tell you 
the truth ; It is expedient for 
you that I go away : for if I 
go not away, the Comforter 
will not come unto you ; but 
if I depart, I will send him 
j unto you. And when he is 
come, he will reprove the world 
of sin, and of righteousness, and 
of judgement : Of sin, because 
they believe not on me; Of 
righteousness, because I go to 
my Father, and ye see me no 
more ; of judgement, because 
the prince of this world is An cuìgeamh Domhnach an deigh na Caisg. Athar, agus nach faic sibh ni 's 
mo mi : Mu bhreitheanas, a 
chionn gu bheil uaclidarran an 
t-saoghail so air a dhiteadh. 
Tha moran nithe agam fathast 
ri radh ribh, ach cha'n urrainn 
sibh an giùlan an tràthsa. Ach 
an uair a thig esan, Spiorad na 
firinn, treoraichidh e sibh chum 
gach uile f hirinn : oir cha labh- 
airè uaith fein; ach labhraidh è 
na h-uile nithe a chluinneas è : 
agus foillsicliidh e dhuibhse nithe 
a ta ri teach d. Bheir esan gloir 
dhomhsa : oir gheibh e do m' 
chuid-sa, agus nochdaidh. è 
dhuibhse e. Na h-uile nithe a 
ta aig an Athair, is leamsa iad : 
air an aobhar so, thubhairt mi, 
gu'm faigh è do m' chuid-sa, 
agus nochdaidh è dhuibhse e. An cuigeamh Domhnach an 
deigh na Caisg. 
An Guidhe. 

OTHIGHEARNA o'm bheil 
na h-uile nithe maith a' 
teachd; Deonuich dhuinne do 
sheirbhsich umhail,gu n smuaint- 
ich sinne le d' bheothachadh 
naomh air na nithibh sin a ta 
maith, agus le d' stiùradh trocair- 
each gu'n coimhlion sinn na nithe 
ceudna; tre ar Tighearna losa 
Criosd. Amen. 

An Litir. N. Sheum. i. 22. 

ACH bithibhse 'nar luchd 
chuir an gniomh anfbocail, 
agus ni b-ann 'nar luchd-èisd- 
eachd amhàin, 'gar mealladh fein. 
Oir ma tha neach air bith 'na 
fhear-èisdeachd an fhocail, agus 
ni h-ann 'na fhear-deanamh d'a 
reir, is cosmhuil e ri duine a tha 
'gamharc air aghaidhnadurra fein 
ann an sgàthan. Oir bheachd- 
aich e air fein, agus dh' imich e 
roimhe, agus dhi-chuimhnich è 
air ball ciod an coslas duiue a 
156 judged. I have yet many things 
to say unto you, but ye cannot 
bear them now. Howbeit, when 
he, the Spirit of truth, is come, 
he will guide you into all truth: 
for he shall not speak of him- 
self ; but whatsoever he shall 
hear, that shall he speak : and 
he will shew you things to 
come. He shall glorify me : 
for he shall receive of mine, 
and shall shew it unto you. All 
things that the Father hath are 
mine : therefore said I, that he 
shall take of mine, and shall 
shew it unto you. The fifth Sunday after Easter. 

The Collect. 

OLORD, from whom all 
good things do come ; 
Grant to us thy humble ser- 
vants, that by thy holy inspira- 
tion we may think those things 
that be good, and by thy mer- 
ciful guiding may perform the 
same ; through our Lord Jesus 
Christ. Amen. 

The Epistle. St. James i. 22. 

BE ye doers of the Word, 
and not hearers only, de- 
ceiving your own selves. For 
if any be a hearer of the Word, 
and not a doer, he is like unto 
a man beholding his natural 
face in a glass. For he behold- 
eth himself, and goeth his way, 
and straightway forgetteth what 
manner of man he was. But 
whoso looketh into the perfect 
law of liberty, and continueth 
therein, he being not a forgetful The fifth Sunday after Easter. bh'ann fèin. Acli ge b'èbheachd- 
aicheas gu dùrachdach air lagb 
diongmhalta na saorsa, agus a 
bbuanaicheas ann, gun è bhi 'na 
fhear-èisdeachd dearmadacb, 
acb'na f heardeanamb na b-oibre, 
bitbidb an duine so beannuicbte 
7 na dheanadas. Ma sbaoileas 
neacb air bitb 'nar measg gu 
bheil è diadhaìdh, gun bhì cur 
srèin r'a tbeangaidh,ach a'meall- 
adh a chridbe fein, is diorahain 
diadhacbd an duine so. 'S i so an 
diadhachd fbior-ghlan, agus neo- 
sbalacb am fianuis Dè agus an 
Atbar, dileachdain agus ban- 
i tracbain f biosrachadb 'nantriobl- 
aidh, agus neach 'ga cboimbeadb 
fein gun smal o'n t-saogbal. 

An Soisgeul. N. Eoin xvi. 23. 

GU deitnbin, deimbin deiream 
ribb, Ge b' e nitbe dh'iarras 
sibb air an Atbair ann am Ainm- 
sa, gu'n tabhair e dbuibb iad. 
Gus an so cha d' iarr sibb ni air 
bitb a' m' Ainm-sa : Iarraibb, 
agus gbeibh sibh, cbum as gu'm 
bi bbur n-aoibhneas làn. Na 
; nitbe so labhair mi ribb am 
i ! briatbraibh dorcba : acb thig an 
uair anns nacb labbair mi ni's mò 
ribb am briatbraibh dorcba, ach 
; innsidh mi gusoilleirmu'n Atbair 
dbuibh. Anns an là sin iarraidb 
sibh a' m' Ainm-sa : agus cba'n 
' 'eil mi 'g radh ribb, Gu'n guidh 
mi an t-Athair air bhur son : oir 
is tòigh leis an Atbair fein sibh, 
air son gu 'n d'tbug sibh gràdb 
dhomhsa, agus gu'n do chreid 
sibh gur ann o Dbia a thainig mi. 
! Thainig mi a macb o'n Athair, 
agus tba mi air teacbd chum an 
t-saoghail: A ris, tba mi fagail an 
t-saoghail, agus a' dol cbum an 
Atbar. Thubhairt a dheisciobuil 
I 'is, Feuch, a nis tha tbu labhairt 
I ?u soilleir, agus cha'n 'eil thu 
abbairt cosmhalachd air bith. A 
157 bearer, but a doer of the work, 
this man shall be blessed in 
bis deed. If any man among 
you seem to be religious, and 
bridleth not his tongue, but 
deceiveth bis own heart, this 
man's religion is vain. Pure 
religion, and undefiled before 
God and the Father, is this, 
To visit the fatherless and wi- 
dows in their affliction, and to 
keep himself unspotted from the 
world. The Gospel. St. John xvi. 23. 

VERILY, verily, I say unto 
you, Whatsoever ye shall 
ask the Father in my name, he 
will give it you. Hitherto have 
ye asked nothing in my name : 
ask, and ye shall receive, that 
your joy may be full. These 
things have I spoken unto you 
in proverbs : but the time 
cometh when I shall no more 
speak unto you in proverbs, but 
I shall shew you plainly of the 
Father. At that day ye shall 
ask in my name : and I say not 
unto you that I will pray the 
Father for you ; for the Father 
himself loveth you, because ye 
have loved me, and have believed 
that I came out from God. I 
came forth from the Father, 
and am come into the world : 
again, I leave the world, and 
go to the Father. His disciples 
said unto him, Lo, now speakest 
thou plainly, and speakest no 
proverb. Now are we sure that 
thou knowest all things, and 
needest not that any man 
should ask thee : by this we be- Là Dol-suas Chriosd. nis tha fhios againn gur aithne 
dhuit na h-uile nithe, agus nach 
l'eum thu duine air bith a dh' 
f heòraich dhiot : air a shon so 
tha sinn a' creidsinn gur ann o 
Dhia a thainig thu. Fhreagair 
Iosa iad. Am bheil sibh a nis a 
creidsinn? Feuch, thig an t-àm, 
seadh, tha e cheana air teachd, 
anns an sgapar o cheile sibh, gach 
aon g'a ionad fein, agus am fàg 
sibh mise am' aonar : gidheadh 
cha'n 'eil mise a'm' aonar, oir tha 
'to. t-Athair maille rium. Na 
nithe so labhair mi ribh, chum 
gu'm biodh sith agaibh annamsa. 
Anns an t-saoghal bithidh àmh- 
ghar agaibh ; ach biodh deagh 
nihisneach agaibh, thug mise 
buaidh air an t-saoghal. Là Dol-suas Chriosd. 
An Guidhe. 

DEONUICH, guidheamaid 
ort, Dhe Uile-chumhachd- 
aich amhuil mar a ta sinn a' 
creidsinn gu'n deachaidh d' aon- 
ghin Mhic ar Tighearna Iosa 
Criosd suas gus na neamhan ; 
mar sin gun teid sinne mar an 
ceudna ann an cridhe agus ann 
an inntinn suas do'n ionad cheud- 
na,agusgu'n gabh sinndoghnath 
comhnuidh maille risan, a ta beo 
agus a' riaghladh maille riutsa 
agus ris an Spiorad Naomh, aon 
Dia, saogbal gun ehrioch. Amen. 
Air son an Litir. Gniomh. i, 1. 

RINN mi an ceud leabhar, 
Theophiluis, mu thimchioll 
nan uile nithe a thoisich Iosa air 
a dheanamh agus a theagasg, gus 
an là an do thogadh suas e, an 
deigh dha, trid an Spioraid 
Naoimh, aitheantan a thoirt do 
na h-Abstolaibh a thagh e: D' an 
d' rinn e mar an ceudna e fein a 
nochdadh beo an deigh f hulang- 
ais, le moran do chomharraibh 
158 lieve that tbou earnest forth 
from God. Jesus answered 
them, Do ye now believe? Be- 
hold, the hour cometh, yea, is 
now come, that ye shall be 
scattered, every man to his own, 
and shall leave me alone : and 
yet I am not alone, because the 
Father is with me. These 
things have I spoken unto you, 
that in me ye might have peace. 
In the world ye shall have tri- 
bulation : but be of good cheer ; 
I have overcome the world. Ascension Day. 
The Collect. 

GJKANT, we beseech thee, 
Almighty God, that like as 
we do believe thine only be- 
gotten Son our Lord Jesus 
Christ to have ascended into the 
heavens ; so we may also in 
heart and mind thither ascend, 
and with him continually dwell, 
who liveth and reigneth with 
thee and the Holy Ghost, one 
God, world without end. Amen. For the Epistle. Acts i. 1. 

THE former treatise have 
I made, Theophilus, of 
all that Jesus began both to do 
and teach, until the day in which 
he was taken up. after that he 
through the Holy Ghost had 
given commandments unto the 
apostles whom he had chosen : 
to whom also he shewed himself 
alive after his passion by many 
infallible proofs, being seen of Ascension Day. firinneach . air dha bhi air f haicinn 
leo feadh dha fliichead la, agus e 
labhairt niu na nithibh sin a 
bhuineadh do rioghachd Dhe : 
Agus air dha bhi maille riu, dh' 
aithne dhoibh gun iad a dhol o 
Ierusalem, ach feitheamh ri geal- 
iadh an At bar, ars' esan, a 
chuala sibh uarnsa. Oir bhaist 
Eoin gu deimhin le uisge ; ach 
baistear sibhse leis an Spiorad 
Naomh air bheag do laithibh au 
deigh so. Uime sin air cruinn- 
eachadh dhoibh an ceann achèile, 
dh' fheoraich iad deth, ag radh, 
A Thighearna, an aisig thu 's an 
am so an rioghachd do Israel? 
Agus thubhairt esan riu, Cha 
bhuin e duibhse fios nan aimsir 
no nan àm fhaotainn, a chuir an 
t-Athairna chunihachd fein. Ach 
gheibh sibhse cumhachd an uair 
a thig an Spiorad Naornh oirbh, 
agus bithidh sibh 'nar fianuisibh 
dhoinhsa, araon ann an Ieru- 
salem, agus ann an Iudea uile, 
agus ann an Samaria, agus gu 
iomall na talmhainn. Agus an 
uair a thubhairt e na nithe so, 
thogadh suas e, agus iadsan 'ga 
f haicinn, agus thug neul as an t- 
sealladh e. Agus am feadh a bha 
iadsan a' geur-amharc gu neamh, 
agus esan a' dol suas, feuch, sheas 
dithis fhear lamh riu ann an eud- 
ach geal; agus thubhairt iad, 
Fheara Ghalile, cia arson a ta 
sibh 'nar seasamh ag amharc gu 
neamh? An t-Iosa so a thogadh 
suas uaibh gu neamh, is amhuil 
sin a thig e, mar a ehunnaic sibh 
e a' dol gu neamh. 

An Soisgeul. N. Marc. xvi. 1 4. 

AN deigh sin nochdadh Iosa 
do'n aon fhear-deug, agus 
iad 'nan suidhe aig biadh, agus 
thilg e orra am mi-chreidimh, 
agus an cruas-cridhe, a chionn 
Eiach do chreid iad iadsan a 
159 them forty days, and speaking 
of the things pertaining to the 
kingdom of God : and, being 
assembled together with them, 
commanded them that they 
should not depart from Jeru- 
salem, but wait for the promise 
of the Father, which, saith he, 
ye have heard of me. For John 
truly baptized with water; but 
ye shall be baptized with the 
Holy Ghost not many days 
hence. When they therefore 
were come together, they asked 
of him, saying, Lord, wilt thou 
at this time restore again the 
kingdom to Israel? And he 
said unto them, It is not for 
you to know the times or the 
seasons, which the Father hath 
put in his own power. But ye 
shall receive power, after that 
the Holy Ghost is come upon 
you : and ye shall be witnesses 
unto me both in Jerusalem, and 
in all Judea, and in Samaria, 
and unto the uttermost part of 
the earth. And when he had 
spoken these things, while they 
beheld, he was taken up ; and a 
cloud received him out of their 
sight. And while they looked 
stedfastly toward heaven, as he 
went up, behold, two men stood 
by them in white apparel; 
which also said, Ye men of 
Galilee, why stand ye gazing up 
into heaven ? This same Jesus, 
which is taken up from you into 
heaven, shall so come in like 
manner as ye have seen him go 
into heaven. 

Tlie Gospel. St. Mark xvi. 14. 

JESUS appeared unto the 
eleven as they sat at meat, 
and upbraided them with their 
unbelief and hardness of heart, 
because they believed not them 
which had seen him after he was 
2 An Domhnach an deigh La an Dol-suas. chunnaic e an deigh dha eirigh. 
Agus thubhairt e riu, Imichibh 
air feadh an t-saoghail uile, agns 
searmonaichibh an Soisgeul do 
gach creutair. Ge be' a chreideas 
agus a bhaistear, saorar e, ach 
ge b'e nach creid, ditear e. 
Agus leanaidh na comhtharran 
so an dream a chreideas : Ann 
am Ainm-sa tilgidh iad a mach 
deamhain, labhraidh iad le tean- 
gaibh-nuadh ; togaidh iad suas 
nathraichean nimhe; agus ma 
dh' olas iad ni airbith marbhtach, 
cha chiùir e iad : cuiridh iad an 
lamhan air daoinibh tinne, agus 
bithidh iad gu maith, Mar sin an 
deigh do'n Tighearna labhairt 
riu, ghabhadh suas gu neamh e, 
agus shuidh e air deas laimh Dhe. 
Agus air dhoibhsan dol a mach, 
shearmonaich iad anns gach aite, 
air bhi do'n Tighearna a' comh- 
oibreachadh leo, agus a' daing- 
neachadh an fhocail leis na 
comhharraibh a lean e. 

An Domhnach an deigh La an 
Dol-suas. 
An Guidhe. 

ODHE a' Kigh na gloire, a 
dh' ardaich d' aon Mhac 
Iosa Criosd le mor bhuaidh a 
dh' ionnsuidh do rioghachd air 
neamh ; Guidheam lid ort, na fàg 
gun chomhfhurtachd sinn, ach 
cuir g'ar n-ionnsuidh do Spiorad 
Naomh g'ar comhf hurtachd, agus 
àrdaich sinn a dh'ionnsuidh an 
ionad cheudna gus an deachaidh 
ar Slanuighfhear Criosd romh- 
ainn, a ta beo agus a riaghladh 
maille riutsa agus ris an Spiorad 
Naomh, aon I)ia, saoghal gun 
chrioch. Amen. 

/ An Litir. 1 N. Phead. iv. 7. 

THAcrioch nan uile am fagus; 
uime sin bithibh measarra, 
agus deanaibh faire chum urn- 
160 risen. And he said unto them, 
Go ye into all the world, and 
preach the Gospel to every 
creature. He that belie veth 
and is baptized shall be saved ; 
but he that believeth not shall 
be damned. And these signs 
shall follow them that believe : 
In my name shall they cast out 
devils; they shall speak with new 
tongues; they shall take up ser- 
pents ; and if they drink any 
deadly thing, it shall not hurt 
them ; they shall lay hands on 
the sick, and they shall recover. 
So then after the Lord had 
spoken unto them, he was re- 
ceived up into heaven, and sat 
on the right hand of God. And 
they went forth, and preached 
everywhere, the Lord working 
with them, and confirming the 
Word with signs following. Sunday after Ascension Day. 

The Collect. 

OGOD, the King of glory, 
who hast exalted thine 
only Son Jesus Christ with 
great triumph unto thy king- 
dom in heaven ; We beseech 
thee, leave us not comfortless; 
but send to us thine Holy 
Ghost to comfort us, and exalt 
us unto the same place whither 
our Saviour Christ is gone be- 
fore ; who liveth and reigneth 
with thee and the Holy Ghost, 
one God, world without end. 
Amen. 

The Epistle. 1 St. Peter iv. 7. 

THE end of all things is 
at hand: be ye therefore 
sober, and watch unto prayer. Whitsun Day. uigh, Agus roimh na h-uile nith- 

ibh biodh agaibh teasghradh d'a 
•cheileo\r cuiridh gràdh folach air 
moran pheacanna. Thugaibh 
aoidheachd d'a cheile gun ghear- 
an. A reir mar a fhuair gach 
aon an tiodhlac,mar sin deanaibh 
frithealadh d'a cheile, mardheagh 
stiubhardaibh air gras eagsamh- 
uil De, Ma labhras neach sam 
bith, labhradh e mar bhriathr- 
aibh Dhe : ma tha neach sam 
bith ri frithealadh, deanadh se e 
mar o'n chomas abheir Dia dha; 
chum gu'm bi Dia air a ghlorach- 
adh anns na h-uile nithibh trid 
Iosa Criosd ; dhasan gu robh 
gloir agus cumhachd gu saoghal 
nan saoghal. Amen. 

An Soìsgeul. N. Eoin xv. 26, agus' 

cuid do Caib. xvi. 
| 1WJ UAIRa thig an Comhf hur- 
X^l tair, a chuireas mise d'ar 
n-ionnsuidh o'n Athair, eadhon 
Spiorad nan firinn, a tha teachd 
a mach o'n Athair, ni esan fianuis 
mu m'thimchiollsa. Agus ni 
sibhse fianuis mar an ceudna, do 
bhrighgu robh sibh maillerium o 
thus. Na nithe so labhair mi ribh, 
chum nach faigheadh sibh oil- 
bheum. Cuiridh iad as an t-sion- 
agog sibh ; seadh, thig an uair, 
ge b'e neach a mharbhas sibh, 
gu'n saoil e gu bheìl e a'deanamh 
seirbheis do Dhia, Agus ni iad 
na nithe so, do brigh nach aithne 
dhoibh an t- Athair, no mise : ach 
dh'innis mi na nithe so dhuibh, 
chum an uair a thig an t-am, gu'n 
cuimhnich sibh gu'n d'innis mi 
dhuibh iad. DOMHNACS NA CUING IS. 
An Guidhe. 

DHE. atheagaisg cridheachan 
do shluaigh f hirinneach, le 
161 And above all things have fer- 
vent charity among yourselves : 
for charity shall cover the mul- 
titude of sins. Use hospitality 
one to another, without grudg- 
ing. As every man hath re- 
ceived the gift, even so minister 
the same one to another, as 
good stewards of the manifold 
grace of God. If any man 
speak, let him speak as the 
oracles of God; if any man 
minister, let him do it as of 
the ability which God giveth : 
that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ ; 
to whom he praise and dominion 
for ever and ever. Amen. The Gospel. St. John xv. 26, and 

part of Chapter xvi. 

WHEN the Comforter is 
come, whom I will send 
unto you from the Father, even 
the Spirit of truth, which pro- 
ceedeth from the Father, he 
shall testify of me : and ye also 
shall bear witness, because ye 
have been with me from the 
beginning. These things have 
I spoken unto you, that ye 
should not be offended. They 
shall put you out of the syna- 
gogues : yea, the time cometh, 
that whosoever killeth } r ou will 
think that he doeth God service. 
And these things will they do 
unto you, because they have 
not known the Father nor me. 
But these things have I told 
you, that, when the time shall 
come, ye may remember that 
I told you of them. WHITSUN DAT. i 
The Collect. 

GOD, who as at this time 
didst teach the hearts of 

3 Domhnach na Cuingis. solus do Spioraid Naoimh a chur 
g'an ionnsuidh mar aims an àm 
so ; Deonuich dhuinne leis an 
Spiorad cheudna tuisge cheart a 
bhiagainnannsnah-uile nithibh, 
agus gu siorruidh tuille gaird- 
eachas a dheanamh 'na chomh- 
fhurtachd naomh; tre mhaitheis 
Iosa Criosd ar Slanuighfhear, a 
ta beo agus a' riaghladh maille 
riutsa, ann an aonachd an Spior- 
aid cheudna, aon Dia, saoghal 
gun chrioch. Amen. 

Air son na Litir. Gniomh. ii. 1. 

AGUS an uair a tbainig la na 
Cuingis, bha iad gu leir a 
dh' aon inntinn ann an aon aite. 
Agus thainig gu h-obann toirm 
o neamb, mar sbeideadb gaoitbe 
ro tbreun, agus lion i an tigh uile 
faranrobbiad'nan suidhe. Agus 
dh' fhoillsicheadh dhoibh teang- 
annan sgoilte, mar do theine, 
agus shuidh e air gach aon diubh 
fa leth : agus lionadh iad uile leis 
an Spiorad Naomh, agus thoisich 
iad air labhairt le teangaibh eile, 
areir mar a thug an Spiorad comas 
labhairt dhoibh. Agus bha a' 
gabhail comhnuidh ann an Ieru- 
salem, Iudhaich, daoine crabhach 
do gach uile chinneach fo neamh. 
A nis an uair a sgaoileadh an 
t-iomradh so, thainig an sluagh 
an ceann a cheile, agus bha iad 
fuidh amhluadh, do bhrigh gu'n 
cuala gach aon iad ag labhairt 
'nan canain fein. Agus bha iad 
uile fuidh uamhas, agus ghabh 
iad iongantas, ag radh r'a cheile, 
Feuch, nach Galileich iad sin uile 
ata labhairt ? Agus cionnus a ta 
sinne 'gan cluinntinn gach aon 
nar canain fein, anns and'rugadh 
sinn ? Partuich, agus Medich, 
agus Elamuich, agus luchd-ait- 
eachaidh Mhesopotamia, Iudea, 
agus Chapadocia, Phontuis, agus 
Asia, Phrigia, agus Phamphilia, thy faithful people, by the send- 
ing to them the light of thy 
Holy Spirit ; Grant us by the 
same Spirit to have a right 
judgement in all things, and 
evermore to rejoice in his holy 
comfort; through the merits of 
Christ Jesus our Saviour, who 
liveth and reigneth with thee, in 
the unity of the same Spirit, 
one God, world without end. 
Amen. For the Epistle. Acts ii. 1. 

WHEN the day of Pentecost 
was fully come, they were 
all with one accord in one place. 
And suddenly there came a 
sound from heaven as of a rush- 
ing mighty wind, and it filled 
all the house where they were 
sitting. And there appeared 
unto them cloven tongues like 
as of fire, and it sat upon each of 
them : and they were all filled 
with the Holy Ghost, and began 
to speak with other tongues, as 
the Spirit gave them utterance. 
And there were dwelling at 
Jerusalem Jews, devout men, 
out of every nation under 
heaven. Now when this was 
noised abroad, the multitude 
came together, and were con- 
founded, because that every 
man heard them speak in his 
own language. And they were 
all amazed, and marvelled, say- 
ing one to another, Behold, 
are not all these which speak 
Galileans? And how hear we 
every man in our own tongue, 
wherein we were born ? Par- 
thians, and Medes, and Elamites, 
and the dwellers in Mesopotamia, 
and in Judaea, and Cappadocia, 
in Pontus, and Asia, Phrygia, 
and Pamphylia, in Egypt, and 
in the parts of Libya about WJiitsun Day. na h-Eiphit, agus chvioch na 
Libia, tiinchioll Chirene.coigrich 
o'n Ròimh, Iudhaich agus Prose- 
litich, Muinntir Chrete, agus 
Arabia, tha sinn 'gan cluinntinn 
a' labhairt 'nar teangaibh fein 
gnionihara moralacha Dhe. 

An Soisqeul N. Eoin xiv. 15. 

THUBHAIRTIosar'adheis- 
ciobuilibh, Ma's toigh libh 
mise, coimhidibb m'aitheanta : 
Agus guidbidh mise ant-Athair, 
agus bheir e dliuibb Comhfhur- 
tair eile, cbum 's gu fan e maille 
ribb gu brath, eadbon Spiorad 
na firinn, neach nach urrainn an 
saoghal a gbabhail, do bbrigli 
nach 'eil e 'ga f haicinn, agus nach 
aithne dbae: achisaithnedhuibb- 
se e; oirtha e fantuinn maille ribh, 
agus bithidh e annaibh. Cha'n 
fhag mi sibh 'nar dilleachdain; 
thig mi d'ar ionnsuidh. Tamull 
beag fathast, agus cha'n fhaic an 
saoghal mi tuilleadh ; ach chi 
sibhse mi : do bbrigh gu bheil mi 
beo, bithidh sibhse beo mar an 
ceudna. Anns an la sin bithidh 
fios agaibh gu bheil mise ann am 
Athair, agus sibhse annamsa, 
agus mise annaibbse. An ti aig 
am bheil m'aitheanta-sa, agus a 
ta 'gan coimhead, is esan aig am 
bheil gràdh dhomhsa: agus an ti 
aig am bheil gràdh dhomsa,gràdh- 
aichearle m'Athair e, agusgràdh- 
aichidh mise e, agus foillsichidh 
mi mi fein da. A deirludas (cha'n 
e Iscariot) ris,a Thighearna, c'ar- 
son a dh'f hoillsicheas tu thu fein 
dhuinne, agus nach dean thu sin 
do'nt-saoghal? Fhreagair Iosa 
agus thubhairt e ris, Ma ghràdh- 
aicheas neach mise, coimhididh e 
m'fhocal : agus gràdhaichidh m' 
Athair esan, agus thig sin d'a 
ionnsuidh, agus ni sinn comh- 
auidh maille ris. An ti nach 
jradhaich mise, cha cboimhid e 
163 I Gyrene, and strangers of Rome, 
Jews and proselytes, Cretes and 
Arabians, we do bear them 
speak in our tongues the won- 
derful works of God. The Gospel. St. John xiv. 15. 

JESUS said unto bis disciples, 
If ye love me, keep my com- 
mandments. And I will pray 
the Father, and be shall give 
you another Comforter, that he 
may abide with you for ever; 
even the Spirit of truth ; whom 
the world cannot receive, be- 
cause it seeth him not, neither 
knoweth him: but ye know him ; 
for he dwelleth with you, and 
shall be in you. I will not leave 
you comfortless : I will come to 
you. Yet a little while, and the 
world seeth me no more; but 
ye see me : because I live, ye 
shall live also. At that day ye 
shall know that I am in my Fa- 
ther, and ye in me, and I in 
you. He that bath my com- 
mandments, and keepeth them, 
be it is that loveth me : and be 
that loveth me shall be loved of 
my Father ; and I will love him, 
and will manifest myself to him. 
Judas saith unto him (not Isca- 
riot,) Lord, bow is it that thou 
wilt manifest thyself unto us, 
and not unto the world ? Jesus 
answered and said unto him, If 
a man love me, be will keep my 
words : and my Father will love 
him, and we will come unto him, 
and make our abode with him. 
He that lovetn me not keepeth 
not my sayings : and the word 
which ye bear, is not mine, but 
the Father's which sent me. 
These things bave I spoken unto 
you, being yet present with you. 
But the Comforter, which is the Di-luain ann a? seachduin na Cuingis. mo bhriathra : agus am focal a ta 
sibh a' cluinntinn, cha leamsa e, 
ach leis an Athair a chuir uaith 
mi. Na nithe so labhair mi ribh , 
air dhomh bhi m' chomhnuidh 
maille ribh. Ach an Comhf hurt- 
air, an Spiorad Naomh, a chuir- 
eas an t- Athair uaith a'm' Ainin- 
se, teagaisgidh esan dhuibh na 
h-uile nithe, a labhair mise ribh. 
Tha mi fàgail sìth agaibh, mo 
shith-saatamitoirtduibh: cha'n 
ann mar a bheir an saoghal, a 
tha mise toirt duibh. Na biodh 
bhurcridhefuidh thrioblaid, agus 
na biodh eagal air. Chuala sibh 
mar a thubhairt mi ribh, Tha mi 
falbh, agus thig mi ris d'ar ionn- 
suidh. Nam biodh gradh agaibh 
dhomhsa, bhiodh aoibhneasoirbh, 
a chionn gu 'n dubhairt mi, Tha 
mi dol chum an Athar: oir is mo 
m' Athair na mise. Agus a nis 
dh'innis mi dhuibh soroimhdha 
teachd gu crich, chum an uair a 
thig e gu crich, gu'n creideadh 
sibh. A so suas cha labhair mi 
moran ribh : oir a ta uachdaran 
an t-saoghail a' teachd, agus cha 
'n 'eil ni air bith aige annamsa. 
Ach chum 's gu'm bi fios aig an 
t-saoghal gur ionmhuinn learn 
an t- Athair ; agus mar a thug an 
t- Athair aithne dhomh, mar sin 
a ta mi a' deanamh. Di-luain ann a seachduin na 
Cuingis. 
An Guidhe. 

DHE,atheagaisgcridheachan 
do shluaigh f hirinneach, le 
solus do Spioraid Naoimh a chur 
g'an ionnsuidh mar amis an àm 
so; Deonuich dhuinne leis an 
Spiorad cheudna mothachadh 
ceart a bhi againn aims an h- 
uile nithibh, agus gu siorruidh 
tuille gairdeachas a dheanamh 
'na chomhf hurtachd naomh ; tre 
164 Holy Ghost, whom the Father 
will send in my name, he shall 
teach you all things, and bring 
all things to your remembrance, 
whatsoever I have said unto you. 
Peace I leave with you, my 
peace I give unto you : not as 
the world giveth, give I unto 
you. Let not your heart be 
troubled, neither let it be afraid. 
Ye have heard how I said unto 
you, I go away, and come again 
unto you. If ye loved me, ye 
would rejoice, because I said, I 
go unto the Father : for my Fa- 
ther is greater than I. And 
now I have told you before it 
come to pass, that, when it is 
come to pass, ye might believe. 
Hereafter I will not talk much 
with you : for the prince of this 
world cometh, and hath nothing 
in me. But that the world may 
know that I love the Father; 
and as the Father gave me com- 
mandment, even so I do. Monday in Whitsun Week. 

The Collect. 

GOD, who as at this time 
didst teach the hearts of 
thy faithful people, by the send- 
ing to them the light of thy 
Holy Spirit; Grant us by the 
same Spirit to have a right 
judgement in all things, and 
evermore to rejoice in his holy 
comfort ; through the merits of 
Christ Jesus our Saviour, who "Monday in WTiitsun Week. mhaitheis Iosa Criosd ar Slan- 
uighf hear, a ta beo agus a' riagh- 
ladh maille riutsa, aim an aon- 
achd an Spioraid cheudna, aon 
Dia, saoghal gun chrioch. Amen. 

Air so?i na Litir. Gniomh. x. 34. 

AN sin dh'fhosgail Peadar a 
bheul, agus thubhairt e, Gu 
firinneach thami'gaithneachadh 
nach 'eil Dia ag amharc air pear- 
saibh seach a cheile ; ach anns 
gach uile chinneach a ta neach 
air am bbeil eagal-san, agus a ta 
'g oibreacbadh fireantachd, tait- 
neacb aige. Am focal a cbuir Dia 
gu clann Israeil, a searmonach- 
adb sith tre Iosa Criosd (neach is 
e Tighearna nan uile.) Am focal 
sin is aithne dhuibh, a sgaoileadh 
air feadh Iudea uile, agus a thois- 
ich o Ghalile, an deigh a' bhaist- 
idh a shearmonaich Eoin : Cionn- 
us a dh'ung Dia Iosa o Nasaret 
leis an Spiorad naomh, agus le 
cumhachd ; neach a chaidh m'an 
cuairt a' deanamh maith, agus a' 
slanuchadh nan uile a bha air am 
foreigneachadh leis an dhiabhol : 
oir bha Dia maille ris. Agus tha 
sinne 'nar fianuisibh air na h-uile 
nithibh a rinn e araon ann an tir 
nan Iudhach, agus ann an Ier- 
usalem ; neach a marbh iad, 'ga 
chrochadh air crann : Esan thog 
Dia suas air an treas là, agus 
nochd se è gu follaiseach, Chan 
ann do'n t-sluagh uile, ach do 
fhianuisibh, a thagàdh le Dia 
roimh-laimh, eadhon dhuinne, a 
dh'ith agus a dh'ol maille ris an 
deigh dha eirigh o na marbhaibh. 
Agus dh' aithn e dhuinne sear- 
monachadh do'n t-sluagh, agus 
fianuis a dheanamh gur esan a 
dh'orduicheadh le Dia 'na bhreith- 
eamh air bheothaibh agus air 
mharbhaibh. Dhasan tha na 
faidhean uile a toirt fianuis, gu'm 
faigh gach neach a chreideas ann 
165 liveth and reigneth with thee, 
in the unity of the same Spirit, 
one God, world without end. 
Amen. For the Epistle. Aets x. 34. 

THEN Peter opened his 
mouth, and said, Of a truth 
I perceive that God is no re- 
specter of persons ; but in every 
nation he that feareth him, and 
worketh righteousness, is ac- 
cepted with him. The Word 
which God sent unto the chil- 
dren of Israel, preaching peace 
by Jesus Christ ; (he is Lord 
of all ;) that Word, I say, ye 
know, which was published 
throughout all Judsea, and be- 
gan from Galilee, after the bap- 
tism which John preached : how 
God anointed Jesus of Naza- 
reth with the Holy Ghost, and 
with power; who went about 
doing good, and healing all 
that were oppressed of the de- 
vil : for God was with him. 
And we are witnesses of all 
things which he did, both in 
the land of the Jews, and in 
Jerusalem ; whom they slew, 
and hanged on a tree : Him 
God raised up the third day, 
and shewed him openly ; not 
to all the people, but unto wit- 
nesses chosen before of God ; 
even to us who did eat and 
drink with him after he rose 
from the* dead. And he com- 
manded us to preach unto the 
people, and to testify that it 
is he which was ordained of 
God to be the Judge of quick 
and dead. To him give all the 
prophets witness, that through 
his Name whosoever believeth 
in him shall receive remission 
of sins. While Peter yet spake 
these words, the Holy Ghost Di-luain ann a seachduin na Cuingis. maitheanas 'nam peacadh trid 
ainm-san. Am feadh a bha Pead- 
ar fathast a' labhairt nam briathra 
sin, thuirling an Spiorad Naomh 
orrasan uile a chual am focal. 
Agus ghabh na creidich do'n 
timchioll-ghearradh, a mheud 
diubh 's at hainig mailleri Peadar, 
iongantas mòr, do bhrigh gu'n do 
dhoirteadh air na Cinneachaibh 
mar an ceudna tiodhlac an Spior- 
aid Naoimh : Oircbuala siad iad 
a' labbairt le teangaibh, agus ag 
ard-mholadh Dbe. Ansinfhreag- 
air Peadar, Am feud neach sam 
bitb uisge a thoirmeasg, cbum 
nacb racbadb iad so a bhaist- 
eadh,a f huair an Spiorad Naomh, 
co maitb fuinne ? Agus dh'ord- 
uich e iad a bbi air am baisteadb 
ann an Ainm an Tigbearna. An 
singbuidh iad airfantuinn maille 
riu laithean araidb. 

An Soisgeul. N. Eoin iii. 16. 

OIR is ann mar sin a gràdhaicb 
Dia an saoghal, gu'n d'thug 
e aon ghin Mbic fein, cbum 's ge 
b'e neacb a cbreideas ann nach 
sgriosar e, acb gu'm bi a' bbeatba 
sbiorruidh aige. Oir cba do cbuir 
Dia a Mbac do'n t-saogbal, cbum 
gu'n dìteadb e 'n saogbal, ach 
a cbum gu'm biodb an saoghal 
air a sbaoradb trid-san. An ti a 
chreideas ann, cba ditear e : acb 
an ti nacb creid, tha e air a dhit- 
eadh cbeana ; a chionn nacb do 
chreid e an Ainm aon-ghin Mhic 
Dbe. Agus is e so an diteadh, 
gu'n d'tbainig an solus do'n t- 
saogbal, agus gu'n do gbradhaicb 
daoine an dorchadas ni's mo n'an 
solus, a chionn gu'n robh an 
gniomharan olc. Oir gacb neach 
a ta deanamh uilc, tha e toirt 
fuath do'n t-solus, agus cba Veil 
e tighinn cbum an t-soluis, air 
eagal gu'm biodh oibre air an 
cronachadh. Ach an ti a ni 'n 
166 fell on all them which heard 
the word. And they of the 
circumcision, which believed, 
were astonished, as many as 
came with Peter, because that 
on the Gentiles also was poured 
out the gift of the Holy Ghost. 
For they heard them speak 
with tongues, and magnify God. 
Then answered Peter, Can any 
man forbid water, that these 
should not be baptized, which 
have received the Holy Ghost 
as well as we? And he com- 
manded tbem to be baptized in 
the Name of the Lord. Then 
prayed they him to tarry cer- 
tain days. The Gospel. St. John iii. 16. 

GOD so loved the world, 
that he gave his only-be- 
gotten Son, that whosoever be- 
lieveth in him should not pe- 
rish, but have everlasting life. 
For God sent not his Son into 
the world to condemn the world, 
but that the world through him 
might be saved. He that be- 
lieveth on him is not con- 
demned: but he that believeth 
not is condemned already; be- 
cause he hath not believed in 
the Name of the only-begot- 
ten Son of God. And this is 
the condemnation, that light is 
come into the world, and men 
loved darkness rather than light, 
because their deeds were evil. 
For every one that doeth evil 
hateth the light, neither com- 
etb to the light, lest his deeds 
should be reproved. But he 
that doeth truth cometh to the 
light, that his deeds may be Tuesday in Wliitsun Week. fhirinn, thig e chum an t-soluis 
chum' s gu'm bi oibre follaiseach, 
gur aim an Dia arinneadh iad. Di-mairt ann a' seachduin na 
Cuingis. 
An Guidhe. 

DHE,a theagaisgcridheachan 
do sluaigh fhirinneach, le 
solus do Spioraid Naoimh a chur 
g'an ionnsuidh mar anns an àm 
so ; Deonuich dhuinne leis an 
Spiorad cheudna mothachadh 
ceart a bhi againn anns na h-uile 
nithibh, agus gu siorruidh tuille 
gairdeachas a dheanamh 'na 
chomhfhurtachd naomh ; tre 
mhaitheis Iosa Criosd ar Slan- 
uighfhear, a ta beo agus a' riagh- 
ladh maille riutsa, ann an aon- 
achd an Spioraid cheudna aon 
Dia, saoghal gun chrioch. Amen. 

Air son na Litir. Gniomh. viii. 14. 

AGUS an uair a chuala na 
h-Abstoil a bha ann an Ier- 
usalem, gu'n do ghabh Samaria 
focal Dhe, chur iad d'an ionn- 
suidh Peadar agus Eoin ; agus air 
dol sios dhoibh, ghuidh iad air an 
son gu faigheadh iad an Spiorad 
Naomh: (Oir cha d'thainig e 
fathast a nuas air a h-aon aca : 
ach amhain bhaisteadh iad ann an 
AinmanTighearnalosa.) An sin 
chuir iad an lamhan orra, agus 
fhuair iad an Spiorad Naomh. 

An Soisgeul. N. Eoin x. 1. 

GU deimhin, deimhin deiream 
ribh, An ti nach d'theid a 
steach tre 'n dorus do chrò nan 
caorach, aca a theid a suas air 
sheol eile, is gaduiche agus fear- 
i reubainn esan. Ach an ti a theid 
astigh air an dorus, is esan buach- 
aille nan caorach. Dhasan fosg- 
laidh andorsair; agus eisdidhna 
; caoraich r'a ghuth ; agus gairm- 
167 made manifest, that they are 
wrought in God. Tuesday in Wliitsun Week. 

The Collect. 

GOD, who as at this time 
didst teach the hearts of 
thy faithful people, by the send- 
ing to them the light of thy 
Holy Spirit ; Grant us by the 
same Spirit to have a right 
judgement in all things, and 
evermore to rejoice in his holy 
comfort ; through the merits of 
Christ Jesus our Saviour, who 
liveth and reigneth with thee, 
in the unity of the same Spirit, 
one God, world without end. 
Amen. For the Epistle. Acts viii. 14. 

WHEN the Apostles, which 
were at Jerusalem, heard 
that Samaria had received the 
word of God, they sent unto them 
Peter and John ; who, when they 
were come down, prayed for 
them, that they might receive 
the Holy Ghost : (for as yet he 
was fallen upon none of them ; 
only they were baptized in the 
Name of the Lord Jesus.) Then 
laid they their hands on them, and 
they received the Holy Ghost. 

The Gospel. St. John x. 1. 

VERILY, verily I say unto 
you, He that entereth not 
by the door into the sheep-fold, 
but climbeth up some other 
way, the same is a thief and 
a robber. But he that entereth 
in by the door is the shepherd 
of the sheep : to him the porter 
openeth ; and the sheep hear his 
voice, and he calleth his own Domhnach na Trionaid. idh e a chaoraich fein air an ainm, 
agus treoraichidh e mach iad. 
Agus an uair a chuireas e mach a 
chaoraich fein, imichidh e rompa 
agus leanaidh na caoraich e, oir 
is aithne dhoibh a ghuth. Agus 
cha lean iad coigreach; achteich- 
idh iad uaith ; oir cha'n aithne 
dhoibh guth choigreach. An 
cosmhalachd so labhair Iosa riu : 
ach cha do thuig iadsan ciod iad 
na nithean a labhair e riu. An 
sin thubhairt Iosa riu a ris. Gu 
deimhin, deimhin deiream ribh, 
gur mise dorus nan caorach : iad- 
san uile a thainig romhainsa, is 
gaduichean agus luchd-reubainn 
iad ; ach cha d'eisd na caoraich 
riu. Is mise an dorus : ma theid 
neach air bith a steach triomsa, 
tearnar e, agus theid e stigh agus 
a mach, agus gheibhe ionaltradh. 
Cha d'thig an gaduiche ach a 
ghoid, agus a mharbhadh, agus a 
mhilleadh : thainig mise chum's 
gu'm biodh beatha aca, agus 
gu'm biodh i aca ui's pailte. DOMHNACH na TRIONAID. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agusshior-mhaireannaich, a 
thug gras dhuinne do sheirbhis- 
ich le aidmheil creidimh firinn- 
each a dh'aideachadh gloir na 
Trionaid shiorruidh, agus ann an 
cumhachd na Morachd Dhiadh- 
aidh a dh'aoradh na h-Aonachd; 
Guidheamaid ort, thusa gar 
gleidheadh gu diongmhalta anns 
an chreidimh so, agus gu siorr- 
uidh tuille ar dìdean o na h-uile 
amhgharaibh, bho'n 's thusa a ta 
beo agus a' riaghladh, aon Dia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 
Air son na Litir. Taisb. iv. 1. 

AN deigh so dh'amhairc mi, 
agus feuch, bha dorus fosg- 
ailteair neamh : agus bha an ceud 
168 sheep by name, and leadeth 
them out. And, when he put- 
eth forth his own sheep, he go- 
eth before them, and the sheep 
follow him; for they know his 
voice. And a stranger will they 
not follow ; but will flee from 
him ; for they know not the 
voice of strangers. This parable 
spake Jesus unto them : but 
they understood not what things 
they were which he spake unto 
them. Then said Jesus unto 
them again : Verily, verily I say 
unto you, I am the door of the 
sheep. All that ever came be- 
fore me are thieves and robbers ; 
but the sheep did not hear 
them. I am the door; by me 
if any man enter in, he shall be 
saved, and shall go in and out, 
and find pasture. The thief 
cometh not but for to steal, and 
to kill, and to destroy : I am 
come that they might have life, 
and that they might have it 
more abundantly. TRINITY SUNDAY. 
The Collect. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, who hast given unto 
us thy servants grace by the 
confession of a true faith to ac- 
knowledge the glory of the eter- 
nal Trinity, and in the power 
of the Divine Majesty to wor- 
ship the Unity; We beseech 
thee, that thou wouldest keep 
us stedfast in this faith, and 
evermore defend us from all ad- 
versities, who livest and reign- 
est, one God, world without 
end. Amen. 

For the Epistle. Rev. iv. 1. 

AFTER this I looked, and 
behold, a door was opened 
in heaven : and the first voice Trinity Sunday. ghuth a cliuala mi, mar fhuaim 
trompaid a' labhairt rium, ag 
radh, Thig a nios an so, agus 
nochdaidh mise dhuit nithe a's 
eigin tachairt an deigh so. Agus 
air bail bha mi 's an Spiorad : 
agus feucb, bha righ chathair air 
a suidheachadh air neamh, agus 
bha neach 'na shuidh air an righ- 
chathair. Agus bhaan tiashuidh, 
r'a am hare air, cosmhuil ri cloich 
lasphis, agus Shardis ; agus bha 
bogha frois timchioll na righ- 
chathrach mu'n cuairt, cosmhuil, 
r'a fhaicinn, ri Emerald. Agus 
timchioll na righ-chathrach mu'n 
cuairt bha ceithir chaithriche 
fichead; agus air na caithrichibh 
chunnaic mi ceithir seanaire fich- 
ead 'nan suidhe, air an sgeadach- 
adh ann an culaidhibh geala ; 
agus bha aca air an cinn crùin 
oìr : Agus chaidh a mach as an 
righ-chathair dealanaich, agus 
tairneanaich, agus guthanna : 
Agus bha seachd lochrain theine 
a' dearg-lasadh am fianuis na 
righ-chathrach, a 's iad seachd 
Spiorada Dhe. Agus roimh an 
righ-chathair bha fairge ghloine 
cosmhuil ri criostal. Agus ann 
am meadhon na righ-chathrach, 
agus mu'n cuairt do'nrigh-chath- 
air, bha ceithir beathaichean lan 
I do shuilibh air am beulaobh agus 
rairanculaobh. Agus bha an ceud 
I bheathach cosmhuil ri leomhann, 
I agus an dara beathach cosmhuil 
Ijri laogh, agus bha aige an treas 
8 beathach aghaidh mar dhuine, 
\ agus bha an ceathramh beathach 
cosmhuil re iolar ag itealaich. 
Agus aig naceithir beathaichibh, 
lig gach aon diubh fa leth, bha 
sea sgiathan mu'n cuairt da; agus 
Dha iad lan do shuilibh an taobh 
i stigh : agus cha sguir iad a la 
1 10 dh'oidhche, ag radh, Naomh, 
ìaomh, naomh,anTighearna Dia 
Jile-chumhachdach, a bha, agus 
169 which I heard was as it were of 
a trumpet talking with me ; 
which said, Come up hither, and 
I will shew thee things which 
must be hereafter. And im- 
mediately I was in the Spirit : 
and, behold, a throne was set 
in heaven, and one sat on the 
throne. And he that sat was 
to look upon like a jasper aud a 
sardine-stone: and there was a 
rainbow" round about the throne, 
in sight like unto an emerald. 
And round about the throne 
were four and twenty seats ; and 
upon the seats I saw four and 
twenty elders sitting, clothed in 
white raiment ; and they had on 
their heads crowns of gold. And 
out of the throne proceeded 
lightnings and thunderings and 
voices : and there were seven 
lamps of fire burning before the 
throne, which are the seven 
Spirits of God. And before the 
throne there was a sea of glass 
like unto crystal: and in the 
midst of the throne, and round 
about the throne, were four 
beasts, full of eyes before and 
behind. And the first beast 
was like a lion, and the second 
beast like a calf, and the third 
beast had a face as a man, and 
the fourth beast was like a flying 
eagle. And the four beasts had 
each of them six wings about 
him ; and they were full of eyes 
within : and they rest not day 
and night, saying, Holy, holy, 
holy, Lord God Almighty, which 
was, and is, and is to come. 
And when those beasts give 
glory and honour and thanks to 
him that sat on the throne, who 
liveth for ever and ever, the four 
and twenty elders fall down be- 
fore him that sat on the throne, 
and worship him that liveth for 
ever and ever, and cast their 
P Domhnach na Trionaid. a ta, agus a bhitheas. Agus an 
uair a thug na beathaichean sin 
gloir, agus urram, agus buidh- 
eacbas do'n ti a bha 'na sbuidhe 
air an righ-chathair, a ta beo gu 
saoghal nan saoghal, thuit na 
ceithir seanaire fichead sios an 
latbair an ti a bha 'na shuidhe air 
an righ-chathair, agus rinn iad 
aoradh dhasan ata beo gu saoghal 
nan saoghal,agus thilg iad sios an 
crùin an lathair na righ-chath- 
rach, ag radh, Is airidh thusa, 
Thighearna, air gloir, agus urr- 
am, agus cumhachd fhaotainn ; 
oirchruthaich thu nah-uile nithe, 
agus air son do thoil-sa tha iad, 
agus chruthaicheadh iad. 

An Soisgeul. N. Eoin iii. 1. 

AGUS bha duine do na Phair- 
isich, d'am b'ainm Nicode- 
mus, a bha 'na uachdaran air na 
h-Iudachaibh : thainigesanchum 
Iosa 's an oidhche, agus thubh- 
airt e ris, A maighstir, tha f hios 
againn gur fear-teagaisg thu a 
thainig o Dhia: oir cha'n urrainn 
duine air bith na miorbhuile so 
dheanamh a ta thusa a' deanamh, 
mar bhi Dia maille ris. Ehreag- 
air Iosa, agus thubhairt e ris, Gu 
deimhin, deimhin deiream riut, 
mar beirear duine a ris, nach 
feud e rioghachd Dhe fhaicinn. 
Thubhairt Nicodemus ris, Cionn- 
us a dh' f heudas duine bhi air a 
bhreith 'n uair a ta e aosda? am 
bheil e comasach air dol a stigh 
an dara uair do bhroinn a mhath- 
ar, agus a bhi air a bhreith ? 
Fhreagair Iosa, Gu deimhin, 
deimhin deiream riut, mar bi 
duine air a bhreith o uisge, agus 
o'n Spiorad, cha'n urrainn e dol 
a stigh do rioghachd Dhe. An 
ni sin a ta air a bhreith o'n f heoil 
is feoil è ; agus an ni sin a ta air 
a bhreith o'n Spiorad, is spiorad 
h. Na gabh iongantas gu'ndubh- 
170 crowns before the throne, say- 
ing, Thou art worthy, Lord, 
to receive glory and honour and 
power ; for thou hast created all 
things, and for thy pleasure 
they are and were created. The Gospel. St. John iii. 1. 

THERE was a man of the 
Pharisees, named Nicode- 
mus, a ruler of the J ews : the 
same came to Jesus by night, 
and said unto him, Rabbi, we 
know that thou art a teacher 
come from God : for no man can 
do these miracles that thou doest, 
except God be with him. J esus 
answered and said unto him, 
Verily, verily, I say unto thee, 
Except a man be born again, he 
cannot see the kingdom of God. 
Nicodemus saith unto him, How 
can a man be born when he is 
old ? can he enter the second 
time into his mother's womb, 
and be born ? Jesus answered, 
Verily, verily, I say unto thee, 
Except a man be born of water 
and of the Spirit, he cannot 
enter into the kingdom of God. 
That which is born of the flesh 
is flesh ; and that which is born 
of the Spirit is spirit. Marvel 
not that I said unto thee, Ye 
must be born again. The wind 
bloweth where it listeth, and; 
thou nearest the sound thereof, 
but canst not tell whence it Trinity Sunday. airt mi riut, Is eigin duibh bhi air 
bhur breith a lis. Tha'n ghaoth 
a' seideadh far an aill leatha, agus 
tha thu a' cluinntinn afuaim, ach 
cha'n eil f hios agad cia as a tha i 
teach d, no c'aite a bheil i dol ; is 
ann mar sin a tha gach neach a 
tha air a bhreith o'n Spiorad. 
Fhreagair Nicodemus, agus 
thubhairt e ris, Cionnus a dh' 
fheudas na nithe so bhith ? 
Fhreagair Iosa, agus thubhairt e 
ris, Am bheil thusa a' d' fhear- 
teagaisg ann Israeil, agus nach 
aithne dhuit na nithe so ? Gu 
deimhm, deimhin deiream riut, 
gu blieil sinne a' labhairt an ni 
a's fios duinn, agus a toirt fianuis 
air an ni sin a chunnaic sinn,agus 
cha ghabh sibhse ar fianuis. Ma 
dh'innis mi dhuibh nithe talmh- 
aidh, agus nach creid sibh, cionn- 
us a chreideas sibh ma dh'innseas 
mi duibh nithe neamhaidh ? Agus 
cha deachaidh aon neach suas do 
neamh ach an ti a thainig a nuas 
o neamh, eadhon Mac an duine, 
a ta air neamh. Agus mar a thog 
Maois suas an nathair anns an 
fhasach, is mar an sin is eigin do 
Mhac an duine bhi air a thogail 
suas : chum 's ge be neach a 
ehreideas ann, nach sgriosar e, 
aeh gu'm bi a' bheatha mhair- 
eannach aige. An ceud Domknach an deigli na 
Trionaid. 
An Guidhe. 

ODHE, neart namuinntir sin 
uileatacuran earbsa annad, 
gutròcaireach gabh ar n-urnuigh- 
jaan ; agus do bhrigh tre anmhu- 
.nneachd ar nadair bhàsmhor 
ìach urrainn dhuinn ni maith air 
oith a dheanamh as d' eugmhais, 
leonuich dhuinn comhnadh do 
^hràis, chum ann gleidheadh d' 
litheantaibh gu'n toilich sin thu. 
171 P 

I cometh, and whither it goeth : so 
is every one that is born of the 
Spirit. Nicodemus answered 
and said unto him, How can 
these things be ? Jesus answered 
and said unto him, Art thou a 
master of Israel, and knowest 
not these things ? Verily, verily, 
I say unto thee, We speak that 
we do know, and testify that we 
have seen ; and ye receive not 
our witness. If I have told you 
earthly things, and ye believe 
not, how shall ye believe, if I tell 
you of heavenly things? And 
no man hath ascended up to 
heaven, but he that came down 
from. heaven, even the Son of 
man, who is in heaven. And 
as Moses lifted up the serpent 
in the wilderness, even so must 
the Son of man be lifted up ; 
that whosoever believeth in him 
should not perish, but have eter- 
nal life. The first Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD, the strength of all 
them that put their trust 
in thee, mercifully accept our 
prayers ; and because through 
the weakness of our mortal na- 
ture we can do no good thing 
without thee, grant us the help 
of thy grace, that in keeping thy 
commandments we may please 
thee, both in will and deed ; 
2 An ceud Domhnach an deigh na Trionaid. araon ann an run agus ann an 
gniomh ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Litir. I N. Eoin iv. 7. 

AMHUINNTIR ionmhuinn, 
gradhaicheamaid a cheile : 
oir is ann o Dhia tha 'n gvadh, 
agus gach neach aghràdhaicheas, 
ghineadh o Dhia e, agus is aithne 
dha Dia. An ti nach gràdhaich, 
cha'n aithne dha Dia, oir is gràdh 
Dia. An so dh' f h oillsicheadh 
gradh Dhe dhuinne, do bhrigh 
gun do chuir Dia aon ghin Mhic 
do'n t-saoghal, chum gu'm bith- 
eamaid beo tridsan. An so a ta 
gràdh cha'n e gu'n do gràdhaich 
sinne Dia, ach gu'n do gràdhaieh 
esan sinne, agus gu'n do chuir e a 
Mhac fein gu bhi'naiobairtreitich 
air son ar peacaidh. A mhu- 
inntir ionmhuinn, ma ghràdh- 
aich Dia sinne mar sin, tha dh' 
fhiachaibhoirnne cheile a ghràdh- 
achadh mar an ceudna. Cha'n 
fhaca neach air bith Dia riamh. 
Ma ghràdhaichèas sinn a cheile, 
tha Dia 'na chomhnuidh annainn, 
agus tha a ghràdh air a choimh- 
lionadh annainn. so is aithne 
dhuinn gu bheil sinne 'nar comh- 
nuidh annsan, agus esan ann- 
ainne, do bhrigh gu'n d' thug è 
dhuinn d'aSpiorad. Aguschunn- 
aic sinn agus tha sinn a' deanamh 
fianuis, gu'n do chuir an t-Athair 
a Mhac uaith gu bhi 'na Shlan- 
uighear an domhain. Ge b'e 
neach a dh' aidicheas gur e Iosa 
Mac Dhe, thà Dia 'na chomh- 
nuidh annsan, agus esan ann an 
Dia. Agus dh' aithnich sinne 
agus chreid sinn an gràdh a tha 
aig Dia dhuinn. Is gradh Dia ; 
agus an ti a ta fantuinn ann an 
gradh, tha e'na chomhnuidh ann 
an Dia, agus Dia annsan. An so 
tha ar gradh-ne air a dheanamh 
coimhlionta, chum gu'm bi againn 
172 through Jesus Christ our Lord. 
Amen. Tiie Epistle. 1 St. John iv. 7. 

BELOVED, let us love one 
another : for love is of God ; 
and every one that loveth is 
born of God, and knoweth God. 
He that loveth not, knoweth 
not God; for God is love. In 
this was manifested the love of 
God toward us, because that 
God sent his only-begotten Son 
into the world, that we might 
live through him. Herein is 
love, not that we loved God, 
but that he loved us, and sent 
his Son to be the propitiation 
for our sins. Beloved, if God 
so loved us, we ought also to 
love one another. No one hath 
seen God at any time. If we 
love one another, God dwelleth 
in us, and his love is perfected 
in us. Hereby know we that 
we dwell in him, and he in us, 
because he hath given us of his 
Spirit. And we have seen, and 
do testify, that the Father sent 
the Son to be the Saviour of the 
world. Whosoever shall confess 
that Jesus is the Son of God, 
God dwelleth in him, and he in 
God. And we have known and 
believed the love that God hath 
to us. God is love ; and he 
that dwelleth in love dwelleth in 
God, and God in him. Herein 
is our love made perfect, that 
we may have boldness in the 
day of judgement : because as 
he is, so are we in this world. 
There is no fear in love ; but 
perfect love casteth out fear; 
because fear hath torment. He: 
that feareth, is not made perfect 
in love. We love him because 
he first loved us. If a man say, 
I love God, and hateth his bro-. The first Sunday after Trinity. danachd arm an là a'bhreithean- 
as ; do bhrigh mar a tha esan, 
gur ambuil sin a tha sinne anns 
an t-saoghal so. Cha'n 'eil eagal 
ann an gradh ; ach tilgidh gradh 
diongmhalta an t-eagal a mach ; 
do bhrigh gu bheil pian 'san eag- 
al : an ti a tha eaglach, cha d'rinn- 
eadh coimhlionta ann an gradh e. 
Tha gradh againne dhasan, do 
bhrigh gu'n do gradhaich esan 
sinne an toiseach. Ma their 
neach, Tha gradh agam do Dhia, 
agus fuath aige d'a brathair, is 
breugaire e : oir an ti nach gradh- 
aich a bhrathair a chunnaic e, 
cionnus a dh'fheudas e Dia nach 
fac e, ghradhachadh ? Agus an 
aithne so tha againn uaith-san, 
An ti a ghradhaicheas Dia, gu'n 
gràdbaich e a bhrathair mar an 
ceudna. 

An Soisc/eul. N. Luc. xvi. 19. 

BHA duinesaibhiraraidh ann, 
a bha air a sgeadachadh le 
purpur agus lion-eudach grinn, 
agus bha e caitheadh a bheatha 
gach lagusoghaillemorghreadh- 
nachas: agus bha duine bochd ar- 
aidh ann d'am b'ainm Lasarus, a 
chuireadh 'naluidheaig adhorus, 
lan do chreuchdaibh. Agus bu 
mhiann leis bhi air a shasuchadh 
leis an sbruileach a bha tuiteam 
o bhord an duine shaibhir: seadh, 
agus thainig na madraidh agus 
dh'imlich iad a chreuchda. Agus 
tharladh gu'n d' fhuair an duine 
bochd bàs, agus gu'n do ghuil- 
aineadh leis na h-ainglibh e gu 
uchd Abrahaim : fhuair an duine 
saibhir bàs mar an ceudna, agus 
dh'adhlaiceadh e : agus ann an 
ifrinn thog e suas a shuilean, air 
dha bhi ann am piantaibh, agus 
chunnaic e Abraham fad uaith, 
agus Lasarus 'na uchd. Agus 
ghlaodh e, agus thubhairt e, Ath- 
iair Abraham, dean trocair orm, 
173 P ther, he is a liar: for he that 
loveth not his brother whom he 
hath seen, how can he love God 
whom he hath not seen ? And 
this commandment have we from 
him, That he who loveth God 
love his brother also. The Gospel. St. Luke xvi. 19. 

THERE was a certain rich 
man, which was clothed 
in purple and fine linen, and 
fared sumptuously every day : 
and there was a certain beggar 
named Lazarus, which was laid 
at his gate, full of sores, and 
desiring to be fed with the 
crumbs which fell from the rich 
man's table : moreover, the dogs 
came and licked his sores. And 
it came to pass, that the beggar 
died, and was carried by the 
angels into Abraham's bosom : 
the rich man also died, and was 
buried ; and in hell he lifted up 
his eyes, being in torments, and 
seeth Abraham afar off, and La- 
zarus in his bosom. And he cried 
and said, Father Abraham, have 
mercy on me, and send Laza- 
rus, that he may dip the tip of 
his finger in water, and cool my 
tongue ; for I am tormented in 
this flame. But Abraham said, 
Son, remember that thou in thy 
3 An dara Domhnach an deigh na Trionaid. agus cuir Lasarus, chum 's gu'n 
turn e bàrr a mheoirann an uisge, 
agus gu'm fuaraich e motheanga ; 
oir a ta mi air mo ro-phianadh 's 
an làsair so Ach thubhairt 
Abraham, Amic, cuimhnich gu'n 
d' fhuair thusa do nithe maithe ri 
am dhuit bhi beo, agus Lasarus 
mar an ceudna droch nithe, ach 
a nis a ta esan a' faotain solais, 
agus a ta thusa air do phianadh. 
Agus a bharr air so uile tha 
doimhne mhor air a cur eadar 
sinne agus sibhse, air chor agus 
iadsan leis am b' aill dol as so d' 
ar n-ionnsuidhse, nach 'eil e 'an 
comas doibh, agus nach mo tha 
e 'n comas do aon neach teachd 
as sin d' ar n-ionnsuidhne. An 
sin thubhairt e, Uime sin guidh- 
eam ort, athair, gu'n cuireadh tu 
e gu tigh m' athar ; oir a ta cuig- 
ear bhraithrean agam ; chum's 
gu'n d'thoir e fianuis doibh, air 
eagal gu'n d'thig iadsan mar an 
ceudna do'n ionad ro phiantach 
so. A deir Abraham ris, Tha 
Maois agus na faidhean aca eisd- 
eadh iad riusan. Agus thubhairt 
esan, Ni h-eadh, athair Abraham ; 
ach ma theid neach d'an ionn- 
suidh o na marbhaibh, ni iad 
aithreachas. Agus thubhairt e 
ris, Mar eisd iad ri Maois agus ris 
na faidhaibh, cha mho a chreid- 
eas iad, ge d' eireadh neach o na 
marbhaibh. An dara Domhnach an deigh 
na Trionaid. 
An Guidhe. 

OTHIGHE AEN A, nach fail- 
innich a choidhche air comh- 
nadh agusriaghladh athoirt do'n 
inhuinntir a tha thu a' togail suas 
ann d' eagal agus ann d' ghradh 
diongmhalta ; Gleidh sinne, 
guidheamaid ort, fo dhidean do 
dheagh fhreasdail, agus thoir 
174 lifetime receivedst thy good 
things, and likewise Lazarus 
evil things : but now he is com- 
forted, and thou art tormented. 
And beside all this, between us 
and you there is a great gulf 
fixed : so that they who would 
pass from hence to you cannot ; 
neither can they pass to us, that 
would come from thence. Then 
he said, I pray thee therefore, 
father, that thou wouldest send 
him to my father's house : for I 
have five brethren : that he 
may testify unto them, lest they 
also come into this place of tor- 
ment. Abraham saith unto him, 
They have Moses and the pro- 
phets ; let them hear them. 
And he said, Nay, Father Abra- 
ham : but if one went unto them 
from the dead, they will repent. 
And he said unto him, If they 
hear not Moses and the pro- 
phets, neither will they be per- 
suaded though one rose from 
the dead. The second Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OLORD, who never failest 
to help and govern them 
whom thou dost bring up in 
thy stedfast fear and love ; Keep 
us, we beseech thee, under the 
protection of thy good provi- 
dence, and make us to have a 
perpetual fear and love of thy The second Sunday after Trinity. oirnn Sior eagal agus gràdh a bhi 
again n do d' Ainm naomh ; tre 
Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. 1 N. Eoin iii. 13. 

NA biodk iogbnadh oirbh, mo 
bhraithre, ge do dh' fhuath- 
aicheas an saogbal sibb, Tha fbios 
again n gu'ndeachaidb sin nth air- 
is o bbàs gu beatha, do bbrigh gu 
bbeil gradh againn do na braith- 
ribh. An ti nach gradaicb a 
bbrathair, fanuidh e ann am bàs. 
Gacb neacb a dh' fbuatbaicbeas a 
bbrathair, is mortair e : agus tha 
fbios agaibb nach 'eil aig mortair 
sam bith a' bbeatha mhaireann- 
ach a' fantuinn ann. Le so is 
aitbne dbuinn gràdb Dhe, do 
bhrigh gu'n do leig e sios a 
bheatha fein air ar soinne : agus 
is coir dbuinne ar n-anama fein 
a chur sios air son nam braithre. 
Agus ge b'e neacb aig am bbeil 
maoin an t-saoghail so, agus a 
chi a bhrathair ann an uireasbb- 
uidb agus a dbruideas a chridhe 
'na agbaidh; cionnus a tha gradb 
Dhe a gabhail comhnuidb ann ? 
Mo chlan bheag, na gràdhaich- 
eamaid ann am focal, no ann an 
teangaidh ; acb ann an gniomb, 
agus am firinn. Agus le so is 
1 aithne dhuinn gubheil sinndo'n 
fhirinn, agus bheir sinn dear- 
bheacbd d'ar cridbe 'na lath air. 
Oir ma dhiteas ar cridhe sinn, 
; ; is mo Dia na ar cridhe, agus is 
• aithne dha na h-uile nithe. A 
mhuinntir mo ghraidb, mar dit ar 
cridbe sinn, tba danacbd againn 
a thaobb Dhe. Agus ge b'e ni a 
dh' iarras sinn, gbeibh sinn uaitb 
i Be, do bhrigh gu bheil sinn a' 
coiinhead aitheantan, agus a 
deanamh na nithe sin a ta tait- 
neacb 'na fbianuis-san. Agus is 
■ i so aitbne san, gu'n creideamaid 
ann an ainm a Mhic Iosa Criosd, 
agus gu'n gradhaicheamaid a 
I 175 holy Name ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. The Epistle. 1 St. John iii. 13. 

MARVEL not, my bre- 
thren, if the world hate 
you. We know that we have 
passed from death unto life, 
because we love the brethren. 
He that loveth not his brother 
abideth in death. Whosoever 
hateth his brother is a mur- 
derer: and ye know that no 
murderer hath eternal life abid- 
ing in him. Hereby perceive we 
the love of God, because he 
laid down his life for us : and 
we ought to lay down our lives 
for the brethren. But whoso 
hath this world's good, and 
seeth his brother have need, 
and shutteth up his bowels of 
compassion from him, how 
dwelleth the love of God in 
him ? My little children, let 
us not love in word, neither 
in tongue ; but in deed and 
in truth. And hereby we know 
that we are of the truth, and 
shall assure our hearts before 
him. For if our heart con- 
demn us, God is greater than 
our heart, and knoweth all 
things. Beloved, if our heart 
condemn us not, then have we 
confidence toward God. And 
whatsoever we ask, we receive 
of him, because we keep his 
commandments, and do those 
things that are pleasing in his 
sight. And this is his com- 
mandment, That we should be- 
lieve on the Name of bis Son 
Jesus Christ, and love one 
another, as he gave us com- 
mandment. And he that keep- 
eth his commandments dwelleth 
in him, and he in him. And 
hereby we know that he abideth An dara Domhnach 

cheile, mar a thug esan aithne 
dhuinn. Agus an ti a choimh- 
ideas aitheanta-san, thaegabhail 
comhnuidh ann, agus esan ann- 
san : agus le so is aithne dhuinn 
gu bheil esan a'fuireach annainn, 
o'n Spiorad a thug e dhuinn. 
An Soisgeul. N. Luc. xiv. 1 6. 

ACH thubhairt esan ris, Einn 
duine araidh suipeir mhor, 
agus thug e cuireadh do mhoran: 
aguschuire a sheirbhiseachuaith 
an àm na suipeire a radh ris a' 
mhuinntir a fhuair cuireadh, 
Thigibh oir a ta na h-uile nithe 
a nis ullamh. Agus thoisich iad 
uile a dh' aon ghuth air an leith- 
sgeul a ghabhail. Thubhairt an 
ceud fhear ris, Cheannaich mi 
fearann, agus is eigin dhomh dol 
a mach agus fhaicinn ; guidh- 
eamh ort ; gabh mo leithsgeul. 
Agus thubhairtfear cile, Cheann- 
aich mi cuig cuing' dhamh, agus 
a ta mi dol g' an dearbhadh ; 
guidheam ort, gabh mo leith- 
sgeul. Agus thubhairt fear eile, 
Phos mi bean, agus air an aobh- 
ar sin cha'n urrainn mi tighinn. 
Agus thainig an seirbhiseach sin, 
agus dh' innis e na nithe sin d'a 
thighearna. An sin air gabhail 
feirge do fhear an tighe, thubh- 
airt e r'a sheirbhiseach, Gabh a 
mach gu grad gu sraidibh, agus 
gu caol-shraidibh a' bhaile, agus 
thoir a stigh an so na bochdan, 
agus na daoine ciurramach, agus 
na bacfiich, agus na doill. Agus 
thubhairt an seirbhiseach. A 
Thighearna, rinneadh mar a dh' 
orduich thu, gidheadh tha aite 
falamh annfathast. Agus thubh- 
airt an tighearnaris an t-seirbh- 
iseach, Gabh a mach gus na 
rathaidibh mora agus nagaradh- 
anaibh, agus coimheignich iad 
gu teachd a steach chum's gu'm 
bi mo thigh air a lionadh : oir 
deiream ribh, nach blais aon do 
176 an deigh na Trionaid. 

in us, by the Spirit which he 
hath given us. The Gospel St. Luke xiv. 16. 

A CERTAIN man made a 
great supper, and bade 
many ; and sent his servant at 
supper-time to say to them that 
were bidden, Come, for all things 
are now ready. And they all 
with one consent began to mate 
excuse. The first said unto 
him, I have bought a piece of 
ground, and I must needs go 
and see it; I pray thee have 
me excused. And another said, 
I have bought five yoke of oxen, 
and I go to prove them ; I pray 
thee have me excused. And 
another said, I have married a 
wife, and therefore I cannot 
come. So that servant came, 
and shewed his lord these things. 
Then the master of the house 
being angry said to his ser- 
vant, Go out quickly into the 
streets and lanes of the city, 
and bring in hither the poor, 
and the maimed, and the halt, 
and the blind. And the ser- 
vant said, Lord, it is done as 
thou hast commanded, and yet 
there is room. And the lord 
said unto the servant, Go out 
into the high-ways and hedges, 
and compel them to come in, 
that my house may be filled. 
For I say unto you, That none 
of those men which were bidden 
shall taste of my supper. The third Sunday after Trinity. na daoine ud a fhuair cuireadh, 
do m' shuipeir-sa. 

An treas Domhnach an deigh 
na Trionaid. 
An Guidhe. 

OTHIGHEARNA, guidhe- 
amaid ort gu-trocaireach 
eisdeachd ruinn ; agus deormich 
dhuinne, d'and'thug thu togradh 
cridheil gu urnuigh a dheanamh, 
gu'in bi sinn le d'chomhnadh 
neartmhor air ar dion agus air ar 
combfhurtacbd anns na b-uile 
cbunnartaibb agus ambgbaraibh 
a tbig oirnn ; tre Iosa Criosd ar 
Tigbearna. Amen. 

An Litir. 1 N. Phead. v. 5. 

BITHIBH uile umbail d'a 
cbeile agus bitbibb air bbur 
sgeadachadh le b-irioslacbd : oir 
tba Dia a' cur an agbaidb nan 
uaibhreach, acb a' toirt grais 
dhoibb-san a tba iriosal. IJime 
sin islicbibh sibb fein fuidb laimb 
cbumhachdaicb Dhe, cbum' gu'n 
arduicb e sibb ann an àm iom- 
chuidh ; a' tilgeadb bbur n-uile 
cburam airsan, oir a ta curam 
aige dbibh. Bitbibb stuama, 
deanaibb faire ; do bbrigb gu 
bbeil bbur nambaid an diabbol, 
mar leòmbann beuchdacb ag im- 
eacbd mu'n cuairt, a' sireadh co 
a db'fbeudas e sblugadb suas ; 
cuiribbse, na agbaidh, air dbuibh 
bbi daingean sa' chreidimb, agus 
fbios a bbi agaibh gu bheil na 
fulangais cbeudna air an coimh- 
lionadb ann bbur braitbribh a 
tba 's an t-saogbal. Acb gun 
deanadb Dia nan uile ghras, a 
gbairm sinne cbum a ghloire 
shiorruidh trid Iosa Criosd, an 
deigh dhuibhf ulang reuine bhig, 
iomlan sibb, gu daingnicheadh, 
gu neartaicheadh, gu socraicb- 
eadh e sibb. Dhasan gu robb 
gloir agus cumbachd, gu saoghal 
nan sacgbal. Amen. 
177 The third Sunday after Trinity. 

The Collect. 

OLORD, we beseech thee 
mercifully to hear us ; and 
grant that we, to whom thou 
bast given an hearty desire to 
pray, may by thy mighty aid 
be defended and comforted in 
all dangers and adversities ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Epistle, 1 St. Pet. v. 5. 

ALL of you be subject one 
to another, and be clothed 
with humility : for God resist- 
etb the proud, and giveth grace 
to the bumble. Humble your* 
selves therefore under the 
mighty hand of God, that be 
may exalt you in due time; 
casting all your care upon him, 
for he careth for you. Be so- 
ber, be vigilant ; because your 
adversary the devil, as a roar- 
ing lion, walketh about seek- 
ing whom he may devour : 
whom resist stedfast in the 
faith, knowing that the same 
afflictions are accomplished in 
your brethren that are in the 
world. But the God of all 
grace, who hath called us in- 
to his eternal glory by Christ 
Jesus, after that ye have suf- 
fered a while, make you per- 
fect, stablish, strengthen, settle 
you. To him be glory and 
dominion for ever and ever. 
Amen. An treas Domhiach 

An Soisgeul. N. Luc. xv. 1. 

AN sin thainig na cis, mhaoir 
uile agus na peacaich am 
fagus da, chum eisdeachd ris. 
Agus rinn na Phairisich agus na 
scriobhuichean gearan, ag radh, 
Tha 'm fear so gabhail pheacach 
d'a ionnsuidh, agus ag itheadh 
maille riu. Agus labhair esan 
an cosamhlachd so riu, ag radh, 
Co an duine dhibhse aig am bheil 
ceud caora, ma chailleas e aon 
diubh, nach fag an naoi-deug 
agus an ceithir fichead 'san fhas- 
ach, agus nach d'theid an deigh 
na caorach a chailleadh, gus am 
faigh e i ? Agus air dha a f aot- 
ainn, cuiridh e air a ghuaillibh i, 
le gairdeachas. Agus an uair a 
thig e dhachaidh, gairmidh e a 
chairdean agus achoimhearsnaich 
an ceann a cheile, ag radh riu, 
Deanaibh gairdeachas maille 
riumsa, chionn gu'n d'fhuair mi 
mo chaora bha caillte. Mar sin, 
deiream ribh, gu'm bi aoibhneas 
air neamh air son aon pheacaich 
a ni aithreachas, ni's mo na air 
son naoi-deug agus ceithir fich- 
ead firean, aig nach 'eil feum air 
aithreachas. No co a' bhean aig 
am bheil deich buinn airgid, ma 
chailleas i aon bhonn diubh, nach 
las coinneal, agus nach sguab an 
tigh, agus nach iarr gu dichioll- 
ach gus am faigh i e ? Agus air 
dh' i f haotainn, gairmidh i a ban- 
chairdean agus a ban-choimhear- 
snaich an ceann a cheile, ag radh, 
Deanaibh gairdeachas leamsa, oir 
fhuair mi am bonn a chaill mi. 
A ta gairdeachas an lathair aing- 
libh Dhè, air son aon pheacaich 
a ni aithreachas. an deigh na Trionaid. 

The Gospel. St. Luke xv. 1. 

THEN drew near unto him 
all the Publicans and sin- 
ners for to hear him. And the 
Pharisees and Scribes murmur- 
ed, saying, This man receiveth 
sinners, and eateth with them. 
And he spake this parable unto 
them, saying, What man of 
you having an hundred sheep, 
if he lose one of them, doth 
not leave the ninety and nine 
in the wilderness, and go after 
that which is lost, until he find 
it ? And when he hath found 
it, he layeth it on his shoulders, 
rejoicing. And when he Com- 
eth home, he calleth together 
his friends and neighbours, say- 
ing unto them, Kejoice with 
me, for I have found my sheep 
which was lost. I say unto 
you, That likewise joy shall 
be in heaven over one sinner 
that repenteth, more than over 
ninety and nine just persons, 
which need no repentance. Ei- 
ther what woman having ten 
pieces of silver, if she lose one 
piece, doth not light a candle, 
and sweep the house, and seek 
diligently till she find it ? And 
when she hath found it, she 
calleth her friends and her 
neighbours together, saying, 
Eejoice with me, for I have 
found the piece which I had 
lost. Likewise, I say unto you, 
There is joy in the presence of 
the angels of God over one sin- 
ner that repenteth. 178 The fourth Sunday after Trinity. An ceathramh Domhnach an 
deigli na Trionaid. 
An Guidhe. 

ODHE, fear-didean nan uile 
a ta 'g earbsa annad, as 
t-eugmhais cha'n 'eil ni air bith 
laidir, ni air bith naonih ; Meud- 
aich agus cuir an lionmhoireachd 
do throcair oirnne, chum air 
dhuitse bhi a't-fhear-riaghladh, 
agus a't-fhear-stiuraidh dhuinn, 
gu'n siubhail sinn troimh nithibh 
aimsireil, air chor fa-dheoidh 
nach caill sinn na nithe siorruidh; 
Deonuich so, Athair neamh- 
aidh, air sgath Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Litir. Rom. viii. 18. 

OIR measam, nach fiu fulang- 
ais na h-aimsir a ta lathair 
an coimhmeas ris a' ghloir a 
dh'fhoillsichear annainn. Oir a 
ta duil dhurachdach a' chruth- 
achaidh a' feitheamh ri foill- 
seachadh cloinne Dhe. Oir 
chuireadh an cruthachadh fuidh 
dhiomhanas, cha 'n ann le th oil, 
achtrid-sanachuirfuidhdhiomh- 
anas e an dochas: do bhrigh gu'n 
saorar an cruthachadh fein fos o 
dhaorsa na truallidheachd, gu 
saorsa ghlormhor cloinne Dhe. 
Oir a ta fhios againne gu bheil 
1 an cruthachadh uile 'g osnaich, 
agus am pein gu leir, mar mhnaoi 
ri saothair, gus an am so : agus 
cha 'n e so amhain, ach sinn fein 
: mar an ceudna, aig am bheil 
ceud thoradh an Spioraid, tha 
eadhon sinne ag osnaich annainn 
fein, a' feitheamh ris an uchd- 
! mhacachd, eadhon saorsa ar 
cuirp. 

An Soisgeul. N. Luc. vi. 36. 

BITH1BHSE uime sin tro- 
caireach, mar a ta bhur 
n- Athair trocaireach. Agus na 
tugaibh breth, agus cha toirear 
179 The fourth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD the protector of all 
that trust in thee, with- 
out whom nothing is strong, 
nothing is holy ; Increase and 
multiply upon us thy mercy; 
that, thou being our ruler and 
guide, we may so pass through 
things temporal, that we final- 
ly lose not the things eternal : 
Grant this, O heavenly Father, 
for Jesus Christ's sake our 
Lord. Amen. The Epistle. Rom. viii. 18. 

I RECKON that the _ suffer- 
ings of this present time are 
not worthy to be compared with 
the glory which shall be revealed 
in us. For the earnest expec- 
tation of the creature waiteth 
for the manifestation of the sons 
of God. For the creature was 
made subject to vanity, not 
willingly, but by reason of him 
who hath subjected the same in 
hope : because the creature it- 
self also shall be delivered from 
the bondage of corruption, into 
the glorious liberty of the chil- 
dren of God. For we know 
that the whole creation groan- 
eth, and travaileth in pain to- 
gether until now. And not 
only they, but ourselves also, 
which have the first-fruits of 
the Spirit, even we ourselves 
groan within ourselves, waiting 
for the adoption, to wit, the re- 
demption of our body. 

The Gospel. St. Luke vi. 36. 

BE ye therefore merciful, as 
your Father also is merci- 
ful. Judge not, and ye shall 
not be judged: condemn not, An cuigeamh Domhnach an deigh na Trionaid. breth oirbh, na ditibh, agus cha 
ditearsibh: thugaibh maithean- 
as, agus bheirear maitheanas 
dhuibh: thugaibh uaibh, agus 
bheirear dhuibh; deagh thomhas, 
airadhinneadh,agus airachrath- 
adh ri cheile, agus a' cur thairis, 
bheir daoine ann bhur n-uchd. 
Oir leis an tomhas le 'n tomhais 
sibh, tomhaisear dhuibh a ris. 
Agus labhair e cosamhalachd riu, 
Am feud an dall dall a threorach- 
radh? nach tuit iad araon ann an 
slochd ? Cha'n eile an deisciobul 
os ceann a mhaighstir ; ach ge 
b'e neach a ta coimhlionta, bith- 
idh e mar a mhaighstir. Agus 
c'arson a ta thu faicinn an smuir- 
nein a ta ann suil do bhrathar, 
agus nach 'eil thu toirt fainear 
an t-sail a ta ann do shuil fein ? 
No cionnus a dh' fheudas tu radh 
ri d'bhrathair, A bhrathair, leig 
dhomh an smuirnean a thoirt a 
d' shuil, agus nach 'eil thu toirt 
fainear an t-sail a ta ann do shuil 
fein ? A chealgair, tilg a mach 
air tus an t-sail as do shuil fein, 
agus an sin is leir dhuit gu soill- 
eir an smuirnein a ta ann an 
suil do bhrathar a thoirt aisde. An cuigeamh Domhnach an 
deigh na Trionaid. 
An Guidlie. 

DEONUICH, Thighearna, 
guidheamaid ort, gu'm bi 
cursa an t-saoghail so air orduch- 
adh co siothchail le d' riaghladh- 
sa chum 's gu'n dean d' Eaglais 
seirbhis dhuit gu h-aoibhneach 
anns gach uile shamchairdhiadh- 
aidh: tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

An Litir. 1 N. Phead. iii. 8. 

BITHIBH uile a dh'aon inn- 
tinn, biodh comh-fhulangas 
agaibh r'a cheile, gradhaichibh a 
180 and ye shall not be condemned : 
forgive, and ye shall be for- 
given : give, and it shall be 
given unto you ; good measure, 
pressed down, and shaken to- 
gether, and running over, shall 
men give into your bosom. 
For with the same measure 
that ye mete withal, it shall be 
measured to you again. And 
he spake a parable unto them, 
Can the blind lead the blind? 
shall they not both fall into the 
ditch? The disciple is not 
above his master ; but every 
one that is perfect shall be as 
his master. And why beholdest 
thou the mote that is in thy 
brother's eye, but perceivest 
not the beam that is in thine 
own eye? Either how canst thou 
say to thy brother, Brother, let 
me pull out the mote that is in 
thine eye, when thou thyself be- 
holdest not the beam that is in 
thine own eye? Thou hypo- 
crite, cast out first the beam 
out of thine own eye, and then 
shalt thou see clearly to pull 
out the mote that is in thy 
brother's eye. The fifth Sunday after Trinity. 

The Collect. 

GEANT, Lord, we be- 
seech thee, that the course 
of this world may be so peace- 
ably ordered by thy governance, 
that thy Church may joyfully 
serve thee in all godly quiet- 
ness ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. The Epistle. 1 St. Pet. iii. 8. 

BE ye all of one mind, hav- 
ing compassion one of an- 
other, love as brethren, be piti- TJie fifth Sunday after Trinity, cheile mar bhràithrean, bithibh 
truacanta, càirdeil ; na iocaibh 
olc air son uilc, no caineadh air- 
son cainidh, ach 'na aghaidh sin 
beannuichibh ; air dhuibh fios 
bhi agaibh gur ann a db' ionn- 
suidhsoaghairineadh sibk, chum 
gu'n sealbkaicheadhsibhbeanna- 
chadh mar oighreackd. Oir ge 
b'e le'm b'aill beatka a gkràdkack- 
adh, agus Jàitkean maitke fkaic- 
inn, curnadk e a theanga o olc, 
agus a bhilean o labhairt ceilg ; 
seacknadk e an t-olc, agus dean- 
adh e math ; iarradb e sith, agus 
leanadh e i. Oir tha suilean an 
Tighearna air nafireanaibh, agus 
a ckluasa fosgailte r'an urnuigh: 
ach tka gnùis an Tighearna an 
agkaidk na muinntir a ni olc. 
Agus co e a ni olc oirbh, ma 
bkios sibk 'narluckd-leanmkuinn 
air an ti sin a ta maith ? Ack 
eadhon ma dk'fkuilingeas sibk 
air sgatk fireantackd, is sona 
sibk : agus na biodk fiamk an 
eagail san oirbk, agus na bitbibk 
mi skuaimhneach ; ack naomk- 
aicbibk an Tigkearna Dia ann 
bkur cridkibb. 

Ah Soisgeul, N. Luc. v. 1. 

AG US tkarladk an uair a bba 
'n sluagk a dlu-tkeannadk 
air, ckum focal De eisdeackd, 
gu'n do skeas e laimk rilockGke- 
nesaret, agus ckunnaic è daluing 
'nan seasamk ri taobk an locka ; 
ack bka na h-iasgairean air dol 
a mack asda, agus a' nigkeadk 
an lionta : Agus air dka dol a 
stigk de aon do na longaibk bu 
: le Simon, dk'iarr e air dol a mack 
beagan o tkir : agus air suidke 
dka tkeagaisg e n' sluagk as an 
luing. A nis an uair a sguir e 
do labhairt, tkubkairt e ri Simon, 
Cuir a mack ckum na doimkne, 
agus leigibk sios bhur lionta chum 
tarruing. Agus f hreagair Simon, 
181 ful be courteous ; not render- 
ing evil for evil, or railing for 
railing; but contrariwise bless- 
ing ; knowing that ye are there- 
unto called, that ye should in- 
herit a blessing. For he that 
will love life, and see good 
days, let him refrain his tongue 
from evil, and his lips that 
they speak no guile: let him 
eschew evil, and do good ; let 
him seek peace, and ensue it. 
For the eyes of the Lord are 
over the righteous, and his ears 
are open unto their prayers : 
but the face of the Lord is 
against them that do evil. And 
who is he that will harm you, 
if ye be followers of that which 
is good ? But and if ye suffer 
for righteousness' sake, happy 
are ye: and be not afraid of 
their terror, neither be trou- 
bled ; but sanctify the Lord 
God in your hearts. The Gospel. St. Luke v. 1. 

IT came to pass, that, as . the 
people pressed upon him to 
hear the Word of God, he stood 
by the lake of Gennesareth, and 
saw two ships standing by the 
lake ; but the fishermen were 
gone out of them, and were 
washing their nets. And he 
entered into one of the ships, 
which was Simon's, and prayed 
him that he would thrust out a 
little from the land : and he sat 
down, and taught the people 
out of the ship. Now when he 
had left speaking, he said unto 
Simon, Launch out into the 
deep, and let down your nets 
for a draught. And Simon an- An seathamli DomJinach an deigh na Trionaid. agus thubhairt e ris, A mhaigh- 
stir, shaothraich sinn feadh na 
h -oidhche uile, agus cha do ghlac 
sinn ni sam bith ; ach air t-fhoc- 
al-sa leigidh mi sios an lion. 
Agus anuair arinniad so, chuair- 
tich iad tachdar mor eisg, ionnus 
gu'n do bhriseadh an lion. Agus 
smèid iad air an companachaibh, 
a bha 's an luing eile, teachd agus 
comhnadh a dheanamh leo. Agus 
thainig iad, agus lion iad an dà 
luing, ionnus gu'n robh iad an 
inbhe dol fuidhe. 'N uair a 
chunnaic Simon Peadar so, tbuit 
e sios aig gluinibh Iosa, ag radh, 
Imich uamsa, a Thighearna, oir 
is duine peacach mi. Oir ghlac 
uamhas e fein, agus iadsan uile 
bha maille ris, air son antarruing 
eisg a ghlac iad ; agus mar an 
ceudna Seumas agus Eoin, mic 
Shebede, a bha 'nan companach- 
aibh aig Simon. Agus thubh- 
airt Iosa ri Simon, Na biodh 
eagal ort; a' so suas glacaidh 
tu daoine. Agus an uair a thug 
iad an longa gu tir, air fagail nan 
uile nithe dhoibh lean iad esan. An seathamli DomJinach an 
deigh na Trionaid. 

An Guidhe. 

ODHE, a dh* ullaich do'n 
dream aig am bheil gràdh 
dhuit, a leithid do nithibh maith 
s a tha dol thairis air tuigse 
duine ; Doirt 'nar caidheachaibh 
a leithid sin do ghradh dhuitse, 
chum air dhuinn do ghradhach- 
adh tharna h-uile nithibh gu'm 
faigheamaid do gheallainean, a 
tha dol thairis air na h-uile 
nithibh a's urrainn dhuinn a 
mhiannachadh ; tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. Amen. 
182 swering said unto him, Master, 
we have toiled all the night, 
and have taken nothing ; ne- 
vertheless, at thy word I will let 
down the net. And when they 
had this done, they inclosed a 
great multitude of fishes, and 
their net brake. And they 
beckoned unto their partners 
which were in the other ship, 
that they should come and help 
them. And they came and 
filled both the ships, so that 
they began to sink. When Si- 
mon Peter saw it, he fell down 
at Jesus' knees, saying, Depart 
from me, for I am a sinful man, 
Lord. For he was astonished, 
and all that were with him, at 
the draught of the fishes which 
they had taken ; and so was 
also James, and John, the sons 
of Zebedee, which Avere part- 
ners with Simon. And Jesus 
said unto Simon, Fear not, 
from henceforth thou shalt 
catch men. And when they 
had brought their ships to land, 
they forsook all, and followed 
him. The sixth Sunday after Trinity. 

The Collect 

OGOD, who hast prepared 
for them that love thee 
such good things as pass man's 
understanding ; Pour into our 
hearts such love toward thee, 
that we, loving thee above all 
things, may obtain thy pro- 
mises, which exceed all that 
we can desire ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. The sixth Sunday after Trinity. An Litir. Rom. vi. 3. 

NACH 'eil fhios agaibh, a 
niheud againn is a bhaist- 
eadh aim an Iosa Criosd, gu'n 
do bhaisteadh chum abhaissinn? 
Air an aobhar sinn dh' adhlaic- 
eadh sinn maraon ris tre 'n 
bhaisteadh chum bàis ; ionnas 
mar a thogadh Criosd suas o na 
marbhaibh le gloir an Athair, 
mar sin gu gluaiseamaid mar 
an ceudna ann an nuadhachd 
beatha; Oir ma chaidhar suidh- 
eachadh maraon ann an coslas a 
bhàis, bithidhsinnmaran ceudna 
air ar suidheachadh ann an coslas 
aiseirigh : air fhios so a bhi 
againn, gu bheii ar seann duine 
air a cheusadh maraon ris, ionnas 
gu'm bi corp a pheacaidh air a 
sgrios, chum à so suas nach dean- 
amaid seirbhis do'n pheacadh. 
Oir an ti a fhuair bàs rinneadh 
saor e on pheacadh. A nis ma 
fhuair sinne bàs maraon ri Criosd, 
tha sinn a' creidsinn gu'm bi sinn 
beo maille ris mar an ceudna ; 
airdhuinn fiosabhi againn air do 
Chriosd eirigh o na marbhaibh, 
nach bàsaich e ni 's mo ; cha 'n 
eil tighearnas aig a' bhàs ni 's mo 
air. Oir a mheud gu'n d'fhuair 
e has, is ann do'n pheacadh a 
fhuair e aon uair amhain ; ach a 
mheud gu bheil e beo, is ann do 
Dhia a ta e beo. Mar sin mar 
an ceudna measaibhse gu bheil 
sibh fein niarbh gu deimhin do'n 
pheacadh, ach beo do Dhia trid 
Iosa Criosd ar Tighearna. 
An Soisgeul. N. Mhatth. v. 20. 

THUBHAIRTIosa r'adheis- 
ciobluibh, Mar toir bhur 
! fireantachdsa barrachd air firean- 
tachd nan seriobhuiche agus nan 
Phairiseach, nach d' theid sibh 
I air chòr air bith a steach do 
rioghachd neimhe. Chuala sibh, 
! gu'n dubhradh ris na sinnsiribh, 
Na dean mortadh : agus ge b'e 
183 Q The Epistle. Rom. vi. 3. 

KNOW ye not, that so 
many of us as were bap- 
tized into Jesus Christ were 
baptized into his death ? There- 
fore we are buried with him by 
baptism into death ; that like 
as Christ was raised up from 
the dead by the glory of the 
Father, even so we also should 
walk in newness of life. For 
if we have been planted to- 
gether in the likeness of his 
death, we shall be also in the 
likeness of his resurrection: 
knowing this, that our old man 
is crucified with him, that the 
body of sin might be destroyed, 
that henceforth we should not 
serve sin. For he that is dead 
is freed from sin. Now if we 
be dead with Christ, we be- 
lieve that we shall also live 
with him: knowing that Christ, 
being raised from the dead, 
dieth no more ; death hath no 
more dominion over him. For 
in that he died, he died unto 
sin once ; but in that he liveth, 
he liveth unto God. Likewise 
reckon ye also yourselves to be 
dead indeed unto sin, but alive 
unto God through Jesus Christ 
our Lord. The Gospel St. Matth. y. 20. 

JESUS said unto his disciples. 
Except your righteousness 
shall exceed the righteousness 
of the Scribes and Pharisees, ye 
shall in no case enter into the 
kingdom of heaven. Ye have 
heard that it was said by them 
of old time, Thou shalt not 
kill ; and whosoever shall kill 
2 An seachdamh Domhnack an deigh na Trionaid. neach a nimortadh,bithidh se an 
cunnart a' bhreitheanais. Aeh 
deirimse ribh, Ge b'e neach aig 
am bi fearg r'a bhrathair gun 
aobhar, gu'm bi e an cunnart a 
bhreitbeanais : agus ge b'e neach 
a their r'a bhrathair, Kaca, gu'm 
bi e an cunnart na comhairle : 
Ach ge b'e neach a their, Amad- 
ain, gu'm bi e an cunnart teine 
ifrinn. Uime sin ma bheir thu 
do thabhartas chum na h-altaire 
agus gu'n cuimhnich thu an sin gu 
bheil ni air bith aig do bhrathair 
a' d' aghaidh ; fag do thabhartas 
an sin an lathair na h-altaire, 
agus imich, agus dean reite air 
tus ri d' bhrathair, agus an deigh 
sin air teachd dhuit tabhair uait 
do thiodhlacadh. Bi reidh ri d' 
eascaraid gu luath, am feadh a 
bhios tu maille ris 's an t-slighe ; 
air eagal gu'n toir an t-eascaraid 
thairis thu do'n bhreitheamh, 
agus gu'n toir am breitheamh 
thu do'n mhaor, agus gu'n tilgear 
am priosun thu. A deirim riut 
gu firinneach naeh teid thu mach 
as sin, gus an ioc thu an f heoir- 
ling dheireannach, An seachdamh Domhnack an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

THIGHEAENA nan uile 
chumhachd agus neart, a ta 
t-ughdair agus a thabhairt-fhear 
nan uile nithe maith; Socraich 'n 
ar cridheachaibh gràdh d' Ainm, 
meudaich annainn fìor chreidimh, 
beathaich sinn leis gach uile 
mhaitheas, agus le d' mhorthroe- 
air gleidh sinn anns na nithibh 
ceudna ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

An Litir. Rom. vi. 19. 

THA mi labhairt mar dhuine, 
air son anmhuinneachdbhur 
feola-sa : oir mar a thugsibh bhur 
184 shall be in danger of the judge- 
ment : but I say unto you, That 
whosoever is angry with his 
brother without a cause shall 
be in danger of the judgement : 
and whosoever shall say to his 
brother, Eaca, shall be in 
danger of the council : but 
whosoever shall say, Thou fool, 
shall be in danger of hell fire. 
Therefore, if thou bring thy 
gift to the altar, and there 
rememberest that thy brother 
hath ought against thee ; leave 
there thy gift before the altar, 
and go thy way ; first be recon- 
ciled to thy brother, and then 
come and offer thy gift. Agree 
with thine adversary quickly, 
whiles thou art in the way with 
him ; lest at any time the adver- 
sary deliver thee to the judge, 
and the judge deliver thee to 
the officer, and thou be east into 
prison. Yerily I say unto thee, 
Thou shalt by no means come 
out thence, till thou hast paid 
the uttermost farthing. The seventh Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

LOED of all power and 
might, who art the author 
and giver of all good things ; 
Graft in our hearts the love of 
thy Name, increase in us true 
religion, nourish us with all 
goodness, and of thy great 
mercy keep us in the same ; 
through J esus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Rom. vi. 19. 

I SPEAK after the manner 
of men, because of the in- 
firmity of your flesh : for as ye The seventh Sunday after Trinity. buill mar sheirbhisich do neo- 
ghloin, agus do euceart, chum 
euceirt ; amhuil sin a nis thug- 
aibh bhur buill mar sheirbhisich 
do'n fhireantachd, chum naomh- 
achd. Oir an uair a bha sibh 
'nur seirbhisich do'n pheacadh, 
bha sibh saor o'n fhireantachd. 
Air an aobharsin ciod an toradh 
a bha agaibh an sin anns na 
nithibh sin, a ta nis a' cur naire 
oirbh ? oir is e crioch nan nithe 
sin am bàs. Ach a nis air dhuibh 
bhi saor o'n pheacadh, agus 'nur 
seirbhisich do Dhia, tha bhur 
toradh agaibh chum naomhachd, 
agus a' chrioch a' bheatha mhair- 
eannach. Oir is e tuarasdal a' 
pheacaidh am bàs : ach is e saor 
thiodhlachd Dhe a' bheatha 
mhaireannach, trid losa Criosd 
ar Tighearna. 

An Soisgeid. N. Mharc. viii. 1. 

ANNS na laithibh sin air do 
shluagh ro mhor a bhi ann, 
agus gun ni air bith aca r'a ith- 
eadh, ghairm losa dheisciobuil 
d'a ionnsuidh, agus a deir e riu, A 
ta truas mòr agam do'n t-sluagh, 
do bhrigh gu'n d'fhan iad a nis 
tri laithean maille rium, agus 
nach 'eil ni air bith aca r'a ith- 
eadh : Agus ma leigeas mi d'an 
tighibh fein 'nan trasgadh iad, 
fannuichidh iad air an t-slighe ; 
oir thainigcuid aca am fad. Agus 
fhreagair a dheisciobuil e, Cia as 
a dh' f heudas neach iad so a shàs- 
uchadh le h-aran an so san 
fhàsach ? Agus dh' f hiosraich e 
dhiubh, Cia lion builinn a ta 
agaibh ? Agus thubhairt iadsan 
Seachd. Agus thug e ordugh 
do'n t-sluagh suidhe sios air an 
lar: Agus ghlacena seachd buil- 
nnean, agus air tabhairt buidh- 
eachais : bhris e, agus thug e iad 
d'a dheisciobluibh, chum gu'n 
cuireadh iad 'nan lathair iad; 
s chuir iad sios an lathair an 
185 Q have yielded your members ser- 
vants to uncleanness and to ini- 
quity unto iniquity ; even so 
now yield your members ser- 
vants to righteousness unto 
holiness. For when ye were 
the servants of sin, ye were 
free from righteousness. What 
fruit had ye then in those things 
whereof ye are now ashamed ? 
for the end of those things is 
death. But now being made 
free from sin, and become ser- 
vants to God, ye have your 
fruit unto holiness, and the 
end everlasting life. For the 
wages of sin is death ; but the 
gift of God is eternal life 
through Jesus Christ our Lord. The Gospel St. Mark viii. 1. 

IN those days the multitude 
being very great, and hav- 
ing nothing to eat, Jesus called 
his disciples unto him, and saith 
unto them, I have compassion 
on the multitude, because they 
have now been with me three 
days, and have nothing to eat : 
and if I send them away fasting 
to their own houses, they will 
faint by the way : for divers of 
them came from far. And his 
disciples answered him, From 
whence can a man satisfy these 
men with bread here in the 
wilderness ? And he asked 
them, How many loaves have 
ye? And they said, Seven. 
And he commanded the people 
to sit down on the ground : 
and he took the seven loaves, 
and gave thanks, and brake, 
and gave to his disciples to 
set before them ; and they did 
set them before the people. 
And they had a few small 
fishes: and he blessed, and 
3 An t-ochdamh JDomhnach an deigh na Trionaid. t-sluaigh iad, Agus bha aca beag- 
an a dh' iasgaibh beaga ; agus 
bheannuich e iad, agus dh'aithn e 
'n cur sios 'nan lathair mar' an 
ceudna. Agus dh'ith iad, agus 
shasuicheadh iad : agus thog iad 
lan sheachd bascaidean do'n 
bhiadh bhriste, a bha dh' f huigh- 
leach aca. Agus bha iadsan a 
dh'ith mu thimchioll cheithir 
mile ; agus leig e air falbh iad. 

An t-ochdamh Domhnach an 
deigh na Trionaid. 
An Guidke. 

ODHE, is e do fhreasdal 
neo-fhailinneach a tha 'g 
orduchadh nan uile nithe araon 
air neamh agus air talamh ; 
Guidheamaid gu h-umhail ort 
gu'n cuir thu air falbh uainn na 
h-uile nithe cronail, agus gu'n 
d'tugadh thu dhuinn na nithe sin 
a ta tarbhach air ar son ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 
An Litir. Rom. viii. 12. 

ABHRAITHRE, tha sinn fo 
fhiachaibh, cha'n ann do'n 
f heoil, chum ar beatha a chaith- 
eadh a 1 eir na feola : Oir ma 
chaitheas sibh bhur beatha a reir 
na feola, gheibh sibh bàs ; ach 
ma mharbhas sibh tre'n Spiorad 
gniomhara na coluinn, bithidh 
sibh beo. Oir a mheud 's a ta air 
an treorachadh le Spiorad Dhe, 
is iad mic Dhe. Oir cha d' f huair 
sibh spiorad na daorsa a lis chum 
eagail; ach f huair sibh spiorad na 
h-uchdmhacachd, tre an glaodh 
sinn, Abba, Athair. Tha an 
Spiorad fein a deanamh fianuis 
maille r' ar spiorad-ne gu'r sinn 
clann Dhe : Agus ma's clann, is 
oighreachan ; oighreachan air 
Dia, agus comh-oighreachan 
maille ri Criosd ; ma 'se 's gu'm 
fuiling sinn maille ris, chum gu 
gloraichear maraon ris sinn mar 
an ceudna. 

186 commanded to set them also 
before them. So they did eat, 
and were filled : and they took 
up of the broken meat that 
was left seven baskets. And 
they that had eaten were about 
four thousand: and he sent 
them away. The eighth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD, whose never-fail- 
ing providence ordereth 
all things both in heaven and 
earth ; We humbly beseech thee 
to put away from us all hurt- 
ful things, and to give us those 
things which be profitable for 
us ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. 

The Epistle. Rom. viii. 12. 

BEETHREN, we are debt- 
ors, not to the flesh, to live 
after the flesh. Eor if ye live 
after the flesh, ye shall die; 
but if ye through the Spirit 
do mortify the deeds of the 
body, ye shall live. For as 
many as are led by the Spirit 
of God, they are the sons of 
God. For ye have not received 
the spirit of bondage again to 
fear; but ye have received the 
spirit of adoption, whereby we 
cry, Abba, Father. The Spi- 
rit itself beareth witness with 
our spirit, that we are the chil- 
dren of God : and if children, 
then heirs ; heirs of God, and 
joint-heirs with Christ : if so 
be that we suffer with him, 
that we may be also glorified 
together. The ninth Sunday after Trinity. An Soisgeul. N. Mhatth. vii. 15. 

COIMHEADAIBH sibh fein 
o na faidhibh breige. a thig 
d'ar iomisuidh ann an culaidhibh 
chaorach, ach a ta o'n leth a stigb 
nam madaibh-alluidh. Air an 
toraibh aithnichidb sibh iad : an 
tionail daoine dearean-fiona do 
dhrisibh, no figean do na fogh- 
annanaibh P Agus mar sin bheir 
gach uile chrann maith toradh 
maith ; ach bheir an droch chrann 
droch thoradh. Cha'n fheud a' 
chraobh mhaith droch thoradh 
a ghiùlan, no an droch chraobh 
toradh maith a thabhairt. Gach 
uile chraobh nach giulain deagh 
thoradh gearrar sios i, agus 
tilgear 's an teine i. Air an 
aobhar sin is ann air an toraibh 
adh'aithhicheas sibh iad. Ni h-e 
gach uile neach a deir riumsa. 
A Thighearna, A Thighearna, a 
theid a steach do rioghachd 
neimhe ; ach an ti a ni toil m' 
Atharsa a ta air neamh. An naothamh Domhnaeh an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

DEONUIOHdhuinne,Thigh- 
earna, guidheamaid ort an 
Spiorad a smuainteachadh agus 
a dheanamh a ghnath na nithe 
sin a ta ceart: chum gu'm bi 
sinne, nach urrainn ni maith sam 
bith a dheanamh as t-eugmhais, 
air ar deanamh comasach leatsa 
gu arbeatha achaitheamh a reir 
do thoil ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Litir. 1 Cor. x. 1. 

ABHRAITHRE, cha b'aill 
learn sibhse a bhi aineolach, 
gu robh ar n-aithriche uile fuidh 
'n neul, agus gu'n deachaidh iad 
uile tre 'n mhuir ; agus gu'n do 
bhaisteadh iad uile do Mhaois 
187 The Gospel. St. Matt. vii. 15. 

BEWARE of false prophets, 
which come to you in 
sheep's clothing, but inwardly 
they are ravening wolves. Ye 
shall know them by their fruits: 
do men gather grapes of thorns, 
or figs of thistles ? Even so 
every good tree bringeth forth 
good fruit ; but a corrupt tree 
bringeth forth evil fruit. A 
good tree cannot bring forth 
evil fruit ; neither can a cor- 
rupt tree bring forth good fruit. 
Every tree that bringeth not 
forth good fruit is hewn down, 
and cast into the fire. Where- 
fore by their fruits ye shall 
know them. Not every one that 
saith unto me, Lord, Lord, shall 
enter the kingdom of hea- 
ven ; but he that doeth the 
will of my Father which is in 
heaven. The ninth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

GRANT to us, Lord, we be- 
seech thee, the spirit to 
think and do always such things 
as be rightful ; that we, who 
cannot do any thing that is 
good without thee, may by thee 
be enabled to live according to 
thy will ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. 1 Cor. x. 1. 

BRETHREN, I would not 
that ye should be igno- 
rant, how that all our fathers 
were under the cloud, and all 
passed through the sea ; and 
were all baptized unto Moses in An naothamh Domhnach an deigh na Trionaid. san neul, agus arms a' mhuir ; 
agus gu'n d' ith iad uile an t-aon 
bhiadh spioradail, agus gu'n d'ol 
iad uile an t-aon deoch spiorad- 
ail ; (oir dh' ol iad do'n charruig 
spioradail sin a lean iad ; agus 
b'i a' charruig sin Criosd. Ach 
le moran duibh cha robh Dia 
toilichte ; oir sgriosadh iad 's an 
fhasach. A nis bha na nithe sin 
'nan saimpleiribh dhuinne, chum 
nach miannaicheamaid droch 
nithe, eadhon mar a mhiannaich 
iadsan. Agus na bithibhse 'nur 
luchd iodhol-aoraidh, mar a bha 
cuid diubhsan : areirmaratae 
scriobhta,Shuidheam pobuil sios 
a dh' itheadh agus adh' ol, agus 
dh' eirich iad achluicheadh. Agus 
na deanamaid striopachas, mar a 
rinn cuid duibh-san, agus a thuit 
diubh an aon la tri mile fichead. 
Agus na buaireamaid Criosd, mar 
a bhuair cuid duibh-san, agus a 
sgriosadh iad le nathraichibh 
nimhe. Agus na deanamaid 
gearan,mar arinncuiddiubh-san 
gearan,agusa sgriosadh iad leis 
an sgriosadair. A nis thachair 
na nithe so uile dhoibh-san mar 
eiseimpleiribh : agus scriobhadh 
iad chum teagaisg duinne, air am 
bheil deireadh an domhain air 
teachd. Uime sin an ti a shaoil- 
eas a bhi 'na sheasamh, thugadh 
e aire nach tuit e'. Cha do thach- 
air deuchainn air bith ribh ach 
ni a ta coitchionn do dhaoinibh; 
ach tha Dia dileas, nach leig 
dhuibh bhi air bhur feuchainn 
thar bhur comas ; ach a ni maille 
ris an deuchainn slighe dol as 
mar an ceudna, chum gu'm bi 
sibh comasach air a giulan. 
An Soisqeul. N. Luc. xvi. 1. 

THUBHAIRTIosar'adheis- 
ciobluibh, Bha duine saibhir 
araidh ann aig an robh stiubhard ; 
agus ehasaideadh ris e, mar 
neach bha deanamh ana-caithidh 
188 the cloud, and in the sea ; and 
did all eat the same spiritual 
meat, and did all drink the same 
spiritual drink : (for they drank 
of that spiritual Rock that fol- 
lowed them ; and that Rock 
was Christ.) But with many of 
them God was not well pleased; 
for they were overthrown in the 
wilderness. Now these things 
were our examples, to the in- 
tent we should not lust after 
evil things, as they also lusted. 
Neither be ye idolaters, as were 
some of them; as it is written, 
The people sat down to eat and 
drink, and rose up to play. 
Neither let us commit forni- 
cation, as some of them com- 
mitted, and fell in one day three 
and twenty thousand. Neither 
let us tempt Christ, as some 
of them also tempted, and were 
destroyed of serpents. Neither 
murmur ye, as some of them 
also murmured, and were de- 
stroyed of the destroyer. Now 
all these things happened unto 
them for ensamples : and they 
are written for our admonition, 
upon whom the ends of the 
world are come. Wherefore let 
him that thinketh he standeth 
take heed lest he fall. There 
hath no temptation taken you, 
but such as is common to man : 
but God is faithful, who will 
not suffer you to be tempted 
above that ye are able ; but will 
with the temptation also make 
a way to escape, that ye may be 
able to bear it. The Gospel. St. Luke xvi. 1. 

JESUS said unto his disciples, 
There was a certain rich 
man which had a steward ; and 
the same was accused unto him 
that he had wasted his goods. The tenth Sunday after Trinity. air a mhaoin. Agus ghairrn se e 
agus thubhairt e ris, Ciod so a ta 
mi cluinntinn a d' thimchioll ? 
thoir cunntas air do stiubhard- 
achd ; oir cha'n fheud thu bhi 
ni's faide a' d' stiubhard. An 
sin thubhairt an stiubhard aim 
fein, Ciod a ni mi ? oir a ta mo 
mhaighstir a' toirt na stiubhard- 
achd uam, cha'n urrainn mi 
ruamhar a dheanamh, is nar learn 
deirc iarraidh. A ta fhios agam 
ciod a ni mi, chum, 'n uair a 
chuirear as an stiubhardachd mi, 
gu'n gabh iad a steach d'an tigh- 
ibh mi. Agus air dha gach aon 
diubh-san air an robh fiachan aig 
a Thighearna a ghairm d'a ionn- 
suidh, thubhairt e ris a' cheud 
fhear, Cia meud a ta aig mo 
Thighearna ortsa? Agus thubh- 
airt esan, Ceud tomhas ola. 
Agus thubhairt e ris, Gabh do 
scriobhadh, agus suidh sios gu 
h-ealamh, agus scriobh lethch eud. 
An sin thubhairt e ri fear eile. 
Agus cia meud a ta aig ortsa ? 
Agus thubhairt esan, Ceud 
tomhas cruineachd. Agusthubh- 
airt e ris, gabh do scriobhadh, 
agus scriobh ceithir fichead. 
Agus mhol an Tighearna an 
stiubhard eucorach, do bhrigh 
gu'n d' rinn e gu glic : oir a ta 
Iclann an t-saoghail so 'nan 
ginealach fein ni's glice na clann 
an t-soluis. Agus deirimse ribh, 
iDeanaibh dhttibh fein cairdean le 
Mamon na h-eucorach, chum 'n 
iuair a shiubhlas sibh, gu 'n 
gabhar sibh doaitibh comhnuidh 
siorruidh. An deicheamh Domhnach an 
deigh na Trionaid. 
An Guidlie. 

THIGHEARNA biodh do 
chluasan trocaireach, fosg- 
idlte ri urn ui ghibh do sheirbhisich 
189 And he called him, and said 
unto him, How is it that I hear 
this of thee ? give an account of 
tlry stewardship; for thou mayest 
be no longer steward. Then 
the steward said within himself, 
What shall I do, for my lord 
taketh away from me the 
stewardship : I cannot dig ; to 
beg I am ashamed. I am re- 
solved what to do, that, when I 
am put out of the stewardship, 
they may receive me into their 
houses. So he called every one 
of his lord's debtors unto him, 
and said unto the first, How 
much owest thou unto my lord? 
And he said, An hundred 
measures of oil. And he said 
unto him, Take thy bill, and sit 
down quickly, and write fifty. 
Then said he to another, And 
how much owest thou ? And 
he said, An hundred measures 
of wheat. And he said unto 
him, Take thy bill, and write 
fourscore. And the lord com- 
mended the unjust steward, be- 
cause he had done wisely : for 
the children of this world are in 
their generation wiser than the 
children of light. And I say 
unto you, Make to yourselves 
friends of the mammon of un- 
righteousness; that, when ye fail, 
they may receive you into ever- 
lasting habitations. The tenth Sunday after Trinity. 
The Collect. 

LET thy merciful ears, O 
Lord, be open to the 
prayers of thy humble servants; An deicheamk Domlmach an deigh na Trionaid. timhail; agus a chum gu'm faigh- 
eadh iad an iarrtais, thoir comh- 
nadh dhoibh gu iarraidh na nithe 
sin a ta reir do thoil ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. 1 Cor. xii. 1. 
A THAOBH nithe spioradail, 
t\. a braithre, cha 'n àill learn 
sibh bhi aineolach. Tha fios 
agaibh gu robh sibh'narCinnich, 
ah' bhur tavruing gu iodholaibh 
balbha, a reir mar a threoraich- 
eadh sibh. Uime sin tha mi toirt 
fios duibh, nach abair duine sam 
bith a ta labhairt o Spiroad De, 
gu bheil Iosa, Malluichte, agus 
nach urrainn duine san bith a 
radh gur e Iosa an Tighearna, 
ach trid an Spioraid Naoimh. 
A nis tha eadar-dhealachadh 
thiodhlaca ann, ach cha'n 'eil ach 
aon Spiorad ann. Agus tha 
eadar-dhealachadh frithealaidh 
ann, gidheadh cha'n 'eil ach aon 
Tighearna ann. Agus tha eadar- 
dhealachadh oibreachaidh ann, 
ach is è an t-aon Dia, a ta ag 
olbreachadh nan uile nithe anns 
nah-uile. Ach a tafoillseachadh 
an Spiorad air a thoirfc do gach 
neach, chum tairbhe. Oir do 
aon duine tha focal a' ghliocais 
air a thoirt leis an Spiorad; agus 
do dhuine eile focal an eolais leis 
an Spiorad cheudna ; do neach 
eile creidimh leis an Spiorad sin 
fein ; do dhuine eile tabhartas 
leighis trid an Spiorad cheudna; 
do neach eile oibreachadh mhior- 
bhuile ; do neach eile faidhead- 
aireachd ; do neach eile aith- 
neachadh spiorad ; do neach eile 
iomadh gnè theanga ; agus do 
neach eile eadar mhineachadh 
theanga. Ach na nithe sin uile 
tha an t-aon Spiorad ceudna ag 
oibreachadh, a' roinn ris gach 
aon fa leth a reir mar is aill leis. 
190 and that they may obtain their 
petitions, make them to ask 
such things as shall please thee; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Evidle. 1 Cor. xii. 1." 

CONCEBNING spiritual 
gifts, brethren, I would 
not have you ignorant. Ye know 
that ye were Gentiles, carried 
away unto these dumb idols, 
even as ye were led. Where- 
fore I give you to understand, 
that no man speaking by the 
Spirit of God calleth Jesus ac- 
cursed ; and that no man can 
say that Jesus is the Lord, but 
by the Holy Ghost. Now there 
are diversities of gifts, but the 
same Spirit. And there are 
differences of administrations, 
but the same Lord. And there 
are diversities of operations; but 
it is the same God which worketh 
all in all. But the manifestation 
of the Spirit is given to every 
man to profit withal. For to 
one is given by the Spirit the 
word of wisdom ; to another the 
word of knowledge by the same 
Spirit ; to another faith by the 
same Spirit; to another the gifts 
of healing by the same -Sftt4t ; 
to another the working of mi- 
racles ; to another prophecy ; to 
another discerning of spirits ; to 
another divers kinds of tongues; 
to another the interpretation of 
tongues : But all these worketh 
that one and the self-same 
Spirit, dividing to every man 
1 severally as he will. The eleventh Sunday after Trinity. An Soisgeul. N. Luc. xix. 41. 

AGUS an uair a thainig e am 
fagus, chunnaic e am baile, 
agus ghuil e air a shon, ag radh, 
Nam b'aithne dhuit, eadhon 
dhuitse, air bheag sam bitb ami 
a'd la so fein, na nithe a bbuineas 
do d'shith ! ach a nis a ta iad 
folaichte o d' sbuilibb. Oir thig 
na laithean orfc, anns an tilg do 
naimhde dig mu d' thiinchioll, 
agus an iadh iad umad m' an 
cuairt, agus an druid iad a stigb 
air gach taobh tbu, agus an leag 
iad co iosal ris an làr thu, agus 
do cblann annad: agus n ach fag 
iad annad clach air muin cloiche ; 
do bhrigh nach b' aithne dhuit 
aimsir d' fhiosrachaidh. Agus 
chaidh e steach do'n teampull, 
agus thoiseach e air an dream a 
bha reiceadh, agus a' ceannach 
ann a thilgeadh mach ag radii 
riu, Tha è scriobhta, Is tigh 
urnuigh mo thigh-sa ; ach rinn 
sibhse 'na gharaidh luchdreub- 
ainn e. Agus bha e gach la a' 
teagasg 's an teampull. 

\An t-aon Domhnach deug an 
deigh na Tr ion aid. 
An Guidhe. 

ODHE, a ta cur an ceill do 
neart XJile-chumhachdach 
gu ro shonraichte ann nochdadh 
jxocair agus iochd ; Gu trocair- 
ibach deonuich dhuinne a leithid 
p thomhas do d' ghras, chum air 
liihuinn bhi a' ruith slighe d' aith- 
liiantaibh, gu'm faigh sinn do 
: i^heallainean gràsail, agus gu'm 
Disinn air ar deanamh'nar luchd- 
iomhpairt do d' ionmhais neamh- 
lidh ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
iarna. Amen. 

An Litir. 1 Cor. xv. 1. 

A BHRAITHRE, cuiream an 
l\. ceill duibh an Soisgeul a 
hearmonaich mi dhuibh, ris an 
191 The Gospel. St. Luke xix. 41. 

AND when he was come 
near, he beheld the city, 
and wept over it, saying, If thou 
hadst known, even thou, at 
least in this thy day, the things 
which belong unto thy peace ! 
but now they are hid from thine 
eyes. For the days shall come 
upon thee, that thine enemies 
shall cast a trench about thee, 
and compass thee round, and 
keep thee in on every side, and 
shall lay thee even with the 
ground, and thy children within 
thee ; and they shall not leave 
in thee one stone upon another; 
because thou knewest not the 
time of thy visitation. And he 
went into the temple, and began 
to cast out them that sold there- 
in, and them that bought; say- 
ing unto them. It is written, My 
house is the house of prayer: 
but ye have made it a den of 
thieves. And he taught daily 
in the temple. The eleventh Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD, who declarest thy 
Almighty power most 
chiefly in shewing mercy and 
pity ; Mercifully grant unto us 
such a measure of thy grace, 
that we, running the way of thy 
commandments, may obtain thy 
gracious promises, and be made 
partakers of thy heavenly trea- 
sure ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. The Epistle. 1 Cor. xv. 1. 

BRETHREN, I declare unto 
you the Gospel which I 
preached unto you, which also An t-aon Domhnach deug an delgh na Trionaid. do ghabh sibhse mar an ceudna, 
agus anus am bheil sibh 'nur 
seasamh, leis am bheil sibh mar 
an ceudna air bbur tearnadh, ma 
chumas sibh gu daingean an ni a 
shearmonaich mi dhuibh, mar do 
chreid sibhse gu diomhain. Oir 
thug mi dhuibh air tus an ni a 
fhuair mi mar an ceudna, Gu'n 
d' fhuair Criosd bàs air son ar 
peacaidh a reir nan Scriobtuir ; 
agus gu'n d' adhlaiceadh e ; 
agus gu'n d'eirich e a ris air an 
treas la, a reir nan Scriobtuir ; 
agus gu facas e le Cephas, 'na 
dheigh sin leis an dà fhear dheug. 
'Na dheigh sin, chunneas e le 
tuilleadh as cuig ceud brathair 
air aon àm ; d'am bheil a' chuid 
a's mo beo gus a nis ; ach a ta 
cuid dhiubh 'nan cadal : 'Na 
dheigh sin chunneas e le Seumas, 
agus a ris leis na h-abstolaibh 
mile: 'nan deigh uile chunneas 
leamsa e mar an ceudna, mar 
neach a rugadh ann an-àm : Oir 
is mi a's lughado na h-abstolaibh, 
nach fiu abstol a ghairm dhiom, 
do bhrigh gu'n robh mi a' geur- 
leanmhuinn eaglais De. Ach tre 
ghras De is mi an ni a's mi: agus 
cha robh a ghras, a bhuilicheadh 
orm, gun bhrigh; ach shaothraich 
mi ni'spailte naiad uile; gidheadh 
cha mhise, ach gras De a bha 
maille rium. Uime sin co air 
bith iad dhinn, mise no iadsan, is 
ann mar so a ta sinne a' searmon- 
achadh, agus is ann mar so a 
chreid sibhse. 

An Soisgeul. N. Luc. xviii. 9. 

LABHAIR Iosa n cosamh- 
lachd so ri dream araidh bha 
'g earbsadh asda fein gu'n robh 
iad 'nam fireanaibh, agus a bha 
deanamh tair air dream eile : 
Chaidh dithis dhaoine suas do'n 
teampull a dheanamh urnuigh, 
fear diubh 'na Phairiseach, agus 
am fear eile 'na chis-mhaor. 
192 ye have received, and wherein 
ye stand : by which also ye are 
saved, if ye keep in memory 
what I preached unto you, un- 
less ye have believed in vain. 
For I delivered unto you first of 
all that which I also received, 
how that Christ died for our 
sins according to the Scriptures ; 
and that he was buried, and 
that he rose again the third 
day according to the Scriptures ; 
and that he was seen of Cephas, 
then of the twelve : after that, 
he was seen of above five hun- 
dred brethren at once ; of whom 
the greater part remain unto 
this present, but some are fallen 
asleep. After that, he was 
seen of James ; then of all the 
Apostles. And last of all he 
was seen of me also, as of one 
born out of due time. For I 
am the least of the Apostles, 
that am not meet to be called an 
Apostle, because I persecuted 
the church of God. But by the 
grace of God I am what I am : 
and his grace which was bestow- 
ed upon me was not in vain ; 
but I laboured more abundantly 
than they all : yet not I, but the 
grace of God which was with 
me. Therefore whether it were 
I or they, so we preach, and so 
ye believed. The Gospel. St. Luke xviii. 9. 

JESUS spake this parable 
unto certain which trusted 
in themselves that they were 
righteous, and despised others : 
Two men went up into the 
temple to pray ; the one a Pha- 
risee, and the other a publican. 
The Pharisee stood and prayed 
thus with himself: God, I thank The tivelfth Sunday after Trinity. Sheas am Phairiseach leis fein, 
agus rinn e urnuigh mar so, A 
Dhe, tha mi toirt buidheachais 
duit nach 'eil mi mar a ta daoine 
eile, 'nan luchd-foireigin, eucor- 
ach, adbaltrannach no eadbon 
mar an Cis-mhaor so. Tha mi a' 
trasgadhdàuair'sant-seachduin, 
tha mi toirt deachaimh as na 
h-uile nithibh ata mi sealbhach- 
adh. Agus air seasamh do'n Chis- 
mhaor fad air ais, cha b'aill leis 
fm ashulathogail suas gurieamh, 
ach bhuail e uchd, ag radh. A 
Dhia, dean trocair ormsa ta m' 
pheacach. A deirim ribh gun 
deachaidh am fear so sios d'a 
thigh air fhireanachadh ni 's mo 
na 'in fear ud eile ; oir ge b'e 
neach a dh' ardaicheas efein, is- 
lichear e; agus ge b'e neach a dh' 
islicheas e fein, ardaichear e. An dara Domhnach deng an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus mhaireannaieh, a ta do 
ghnath na's ullamh gu eisdeachd, 
na tha sinne gu urnuigh dhean- 
amh, agus a ta cleachdadh tuille 
a thoirt seachad na tha sinn 'g 
iarraidh, no toilltinn ; Doirt a 
nuas oirnn saibhreas do throcair, 
a' maitheadh dhuinn na nithe sin 
roimh am bheil ar n-inntinn fo 
gheilt, agus a' toirt dhuinn na 
nithe maith sin nach fiu sinn an 
iarraidh, ach tre mhaitheis agus 
eadar-ghuidhe do Mhic Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

A71 Litir. 2 Cor. iii. 4. 

THA a leithid so dh' earbsa 
^againne tre Chriosd thaobh 
Dhe : Cha 'n e gu bheil sinn fogh- 
ainteach uainn fein chum ni sam 
bitha smuainteachadh mar uainn 
fein : ach is ann o Dhia a ta ar 
193 thee, that I am not as other men 
are, extortioners, unjust, adul- 
terers, or even as this publican : 
I fast twice in the week, I give 
tithes of all that I possess. And 
the publican, standing afar off, 
would not lift up so much as 
his eyes unto heaven, but smote 
upon his breast, saying, God be 
merciful to me a sinner. I tell 
you, This man went down to 
his house justified rather than 
the other : for every one that 
exalteth himself shall be abased ; 
and he that humbleth himself 
shall be exalted. The twelfth Sunday after 
Trinity. 
The Collect 

ALMIGHTY and everlast- 
ing God, who art always 
more ready to hear than we to 
pray, and are wont to give 
more than either we desire or 
deserve ; Pour down upon us 
the abundance of thy mercy ; 
forgiving us those things where- 
of our conscience is afraid, and 
giving us those good things 
which we are not worthy to ask, 
but through the merits and me- 
diation of Jesus Christ, thy Son, 
our Lord. Amen. The Epistle. 2 Cor. iii. 4. 

SUCH trust have we through 
Christ to God-ward : not 
that we are sufficient of our- 
selves to think any thing, as 
of ourselves ; but our sufficiency 
is of God ; who also hath mada 
K An dara DomhnacJi deug an (Leigh na Trionaid. foghainteachd. A rinn sinne mar 
an ceudna 'nar ministeiribhfogh- 
ainteach an tionmaidh. nuaidh, 
cha'n ann do'n litir, ach do'n Spi- 
orad: oir marbhaidh an litir, ach 
bheir an Spiorad beatha. Ach mo 
bha ministreileachd a bhais ann 
an scriobhadh air a ghearradh air 
clachaibh, glormhor, ionnus nach 
b' urrainn clann Israeil amharc 
gu geur air gnuis Mhaois, air son 
gloire a ghnuise, a chuireadh air 
cul ; cionnus nach mo na sin a 
bhios ministreileachdan Spioraid 
glormhor ? Oir ma bha minis- 
treileachd an ditidh glormhor, is 
ro mho na sin a bheir ministreil- 
eachd na fireantachd barrachd 
ann an gloir. 

An Soisgeul.- N. Mharc. vii. 31. 
\ IRdoIosaimeachdochrioch- 
Jl\. aibh Thiruis agus Shidoin, 
thainig e gu muir Ghalile, tre 
mheadhon chrich Dhecapolis. 
Agus thug iad d'a ionnsuidh 
duine bothar, aig an robh staduich 
'na chainnt ; agus ghuidh iad air 
gu'n cuireadh e a lamh air. Agus 
thug e a leth on t-sluagh e, agus 
chuir e a mheoir 'na chluasaibh, 
agus shil e, agus bhean e r'a 
theangaidh, agus air dha amharc 
suas gu neamh, rinn e osna, agus 
thubhairt e ris, Ephphata, 's e 
sin r'a radh, Bi fosgailte. Agus 
air ball dh'f hosgladh a chluasan, 
agus dh'fhuasgladh ceangal a 
theanga, agus labhair e gu ceart. 
Agus dh'aithn e dhoibh gun iad 
a dh'innseadh sin do neach air 
bith : ach mar is mo a thoirmisg 
esan dhoibh, bu mhòid gu ro 
mhor a chuir iadsan an gniomh 
os aird ; agus bha iad gu ro mhor 
air an lionadh le h-iongantas, ag 
radh, Rinn e na h-uile nithe gu 
maith, tha e faraon a'tabhairtair 
na bothair gu'n cluinn iad, agus 
air na bailbh gu'n labhair iad. 
104 as able ministers of the new 
testament ; not of the letter, but 
of the Spirit : for the letter kill- 
eth, but the Spirit giveth life. 
But if the ministration of death, 
written and engraven in stones, 
was glorious, so that the children 
of Israel could not stedfastly 
behold the face of Moses for the 
glor j of his countenance ; which 
glory was to be done away ; how 
.shall not the ministration of the 
Spirit be rather glorious? For 
if the ministration of condemna- 
tion be glory, much more doth 
the ministration of righteousness 
exceed in glory. The Gospel St. Mark vii. 31. 

JESUS departing from the 
coasts of Tyre and Sidon, 
came unto the sea of Galilee, 
through the midst of the coasts 
of Decapolis. And they bring 
unto him one that was deaf, 
and had an impediment in his 
speech ; and they beseech him 
to put his hand upon him. And 
he took him aside from the mul- 
titude, and put his fingers into 
his ears, and he spit, and touched 
his tongue ; and looking up to 
heaven, he sighed, and saith 
unto him, Ephphatha, that is, 
Be opened. And straightway 
his ears were opened, and the 
string of his tongue was loosed, 
and he spake plain. And h- 
charged them that they should 
tell no man : but the more he 
charged them, so much the more 
a great deal they published it ; 
and were beyond measure asto- 
nished, saying, He hath done 
all things well: he-maketh both 
the deaf to hear, and the dumb 
to speak. The thirteenth Sunday after Trinity. An treas Domhnach cleng an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 
TVHE [Jile-chuinhachdaich 
3-J agus thfocairichjO' d'thiodh- 
lacadh anihain a ta e teachd, gu 
bheil do sheirbhisich dhileas 
a'deanamh seirbhis fbior agus 
cbliutackdbuit; Deonuichguidh- 
eamaid ort, gu'n dean sinne seir- 
bhis co f'kirinneack dkuit anns a' 
bkeatkaso, chum nach failinnich 
sinn fa-dbeoidk air rigkinn air 
do gkeallainnean neamkaidk ; tre 
maitkeas Iosa Chriosd ar Tigk- 
earna. A men. 

An Litir. Gal. iii. 16. 
TSann doAbrakani a tkugadk 
JL na geallanna agus d'a skiol. 
Win abair e, Agus do skioltaibk, 
mar gu'm biodh e labkairt mu 
mkoran : ack mar mu aon, Agus 
do d' skiolsa, neack a's e Criosd. 
Agus adeireamk so, nackfkeudar 
gu'n cuir an lagk, a tkugadk an 
ceann ckeitkir ckeud agus dkeick 
bliadkna fickead 'na dkeigk an 
coimh-cheangal an neo-brigk, a 
dhaingnicheadh roimke le Dia 
ann an Criosd, ionnas gu'n cuir- 
eadk e an gealladk air cul. Oir 
ma's ann o'n lagk a ta an oigh- 
reackd, cka'n 'eil i ni 's mo o'n 
ghealladh ; ack tkug Dia gu saor i 
do Abrakam tre gkealladk. Car- 
son uime sin a tkugadk an lagk ? 
Tkugadk e air son easaontais,gus 
an d'thigeadk an siol, d'an d'rinn- 
eadk an gealladk ; air orduckadk 
le ainglibb an laimk an eadar- 
mkeadkonair. A nis an t-eadar- 
mheadkonair, cka'n ann air son 
aoin a ta e 'na eadar-mheadhon- 
air: ack is aon Dia. Uime sin 
am bheil an lagk an agkaidk 
gkeallana De ? Nar leigeadk 
Dia : oir nam biodk lagk air a 
tkoirt a bkiodk comasack air 
beatka tkoirt uaitk, gu deimkin 
195 K The thirteenth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

ALMIGHTY and merciful 
God, of wkose only gift it 
conietk tkat thy faithful people 
do unto thee true and laudable 
service ; Grant, we beseech 
thee, that we may so faithfully 
serve thee in this life, that we 
fail not finally to attain thy 
heavenly promises ; through the 
merits of Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Epistle. Gal. iii. 16. 

TO Abraham and his seed 
were the promises made. 
He saith not, And to seeds, as 
of many ; but as of one ; And 
to thy seed, which is Christ. 
And this I say, that the cove- 
nant that was con tinned bef ore 
of God in Christ, the Law, 
which was four hundred and 
thirty years after, cannot dis- 
annul, that it should make the 
promise of none effect. For 
if the inheritance be of the 
Law, it is no more of pro- 
mise ; but God gave it to 
Abraham by promise. Where- 
fore then serveth the Law ? It 
was added because of trans- 
gressions, till the seed should 
come, to whom the promise was 
made ; and it was ordained by 
angels in the hand of a me- 
diator. Now a mediator is not 
a mediator of one ; but God 
is one. Is the Law then 
against the promises of God ? 
God forbid : for if there had 
been a law given which could 
have given life, verily righte- 
ousness should have been by 
the Law. 3ut the Scripture 
hath concluded all under sin, 
2 An treas Domhnach deug an deigli na Trionaid. is ann o'n lagli a bhiodh firean- 
tachd. Ach dh' fhag an Scriob- 
tuir na h-uile dhaoine duinte 's 
a' pheacadh, chum gu'm biodh 
an gealladh tre chreidimb Iosa 
Criosd air a thoirt dhoibh-san a 
ta creidsinn. 

An Soisgeul. N. Luc. x. 23. 

IS beannuichte na suilean a cbi 
na nithe ta sibhse a' faicinn. 
Oir a deirirn ribb, Gu'm b'iomadh 
taidh agus rigb,le'mbu mhiann 
na nitbe fhaicirm a ta sibbse a' 
faicinn, agus nach fac iad ; agus 
na nitbe a chluinntinn a ta sibhse 
'aeluinntinn, agus nach cual iad. 
Agus feuch, sheas fear-lagha ar- 
aioÌh suas, 'ga dhearbhadh, agus 
ag radh, A mhaighstir, ciod a ni 
mi chum gu sealbhaich mi a' 
bheatha mhaireannach ? Agus 
tbubhairfc e ris, Ciod a tha 
scriobhta 's an lagh ? Cionnus a 
leughas tu ? Agus ag freagairt 
dasan,thubbairt e, Gradhaichidh 
tu an Tighearna do Dhia le d' 
uile chridhe,agus le d'uile anam, 
agus le d' uile neart, agus le 
d'uile inntinn, agus do choinih- 
earsnach mar thu fein. Agus 
thubhairt esan ris, Is ceart a 
fhreagah' thu ; deansa so, agus 
bithidh tu beo. Ach air dhasan 
toil a bhiaig e fein fhireanachadh, 
thubhairt e ri h-Iosa, Agus co 
e mo choimhearsnach ? Agus 
fhreagair Iosa agus thubhairt e, 
Chaidh duine, araidh sios o 
Hier usalem gu Iericho, agus thuit 
e am measgluchd-reubainn, agus 
air dhoibh a rusgadh, agus a 
lotadh, dh'imich iad rompa, air 
f hàgail-san doibh leth-mharbh. 
Agus tharladh gu'n d' imich 
sagart àraidh sios air an t'-slighe 
sin ; agus an uair a chunnaic sè e, 
gliabh e seachad air an taobh eile, 
Agus mar an ceudna, air do 
Lebhitheach bhi dluth do'n ionad 
^in, thainig « agus dh'amhairc e 
193 that the promise by faith of 
Jesus Christ might be given 
to them that believe. The Gospel St. Luke x. 23. 

BLESSED are the eyes 
which see the things that 
ye see. For I tell you, That 
many prophets and kings have 
desired to see those things 
which ye see, and have not 
seen them; and to hear those 
things which ye hear, and have 
not heard tbem. Arid behold, 
a certain Lawyer stood up, and 
tempted him, saying, Master, 
what shall I do to inherit eternal 
life? He said unto him, What is 
written in the Law? howreadest 
thou ? And he answering said, 
Thou shalt love the Lord thy 
God with all thy heart, and 
with all thy soul, and with all 
thy strength, and with all thy 
mind ; and thy neighbour as 1 
thyself. And he said unto him, 
Thou hast answered right; th is 
do, and thou shalt live. But 
he, willing to justify himself, ! 
said unto Jesus, And who is 
my neighbour? And Jesus an- j 
swering said, A certain man , 
went down from Jerusalem to I 
Jericho, and fell among thieves, i 
which stripped him of his rai- 
ment, and wounded him, and f 
departed, leaving him half dead. 1 
And by chance there came down 
a certain Priest that way, and. j 
when he saw him, he passed 
by on the other side. And 
i likewise a Levite, when he was j- 
I at the place, came and looked 
j on him, and passed by on 
the other side. But a certain 
Samaritan, as he journeyed* i 
[ came where he was ; and, when : The fourteenth Sunday after Trinity. air, agus ghabk e seachad air an 
taobli eile. Ach air do Shamari- 
tanach araidh bhi gabhail an rath- 
aid, thainig e far an robh esan : 
agus an uair a chunnaic see, gabh 
e truas mor deth, agus thainig e 
d'a ionnsuidh, agus cheangail e 
suas a chreuchdan, a' dortadh ola 
agus tiona annta; agus chuir e air 
ainrnhidh f eiu e, agus thug e gu 
tigh osda e, agus ghabh e curara 
dheth. Agus air an la maireach, 
'n uair a dh'fhalbh e,tbug e mach 
dapheghinn Romhanach ; agus 
thug e do f hear an tigh osda iad, 
agus thubhairt e ris, Gabh cui*am 
dheth; agus ge b'eni tuilleadh a 
chaitheas tu, an trath philleas 
iniseairm'ais, diolaidh midhuite. 
Co a nis do'n triuir so, a shaoil- 
eas tu, buchoimhearsnach dhasan 
a thuit am measg an luchd- 
reubainn ? Agus thubhairt esan, 
An ti rinn trocair air. An sin 
thubhairt Iosa ris, Imich thusa 
agus dean mar an ceudna. he saw him, he had compas- 
sion on him, and went to him, 
and bound up his wounds, 
pouring in oil and wine, and 
set him on his own beast, and 
brought him to an inn, and 
took care of him. And on 
the morrow, when he depart- 
ed, he took out two pence, and 
gave them to the host, and 
said unto him, Take care of 
him ; and whatsoever thou 
spendest more, when I come 
again, I will repay thee. Which 
now of these three, thinkest 
thou, was neighbour unto him 
that fell among the thieves ? 
And he said, He that shewed 
mercy on him. Then said Jesus 
unto him, Go, and do thou 
likewise. An ceathramh Domhnach deug \ The fourteenth Sunday after an deigh na Trionaid, 

An Guidke. 
HE TJile-chumhachdaich 
agus mhaireannaich, thoir 
dhuinne meudachadh creidimh, 
dochais,agusiochd; agus a chum 
gum faigheamaid an ni a gheall 
thu, thoir oirnn gun gradhaich 
sinn an ni a ta thu'g aithneadh ; 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

An Litir. Gal. v. 16. 

ADEIREAM ma seadh, 
Gluaisibh san spiorad, agus 
cha choimhlion sibh anamiann 
na feola. Oir a ta an fheoil a' 
miannachadh an aghaidh an 
Spioraid, agus an Spiorad an 
aghaidh na feola ; agus a ta iad 
sin an aghaidh a cheile, ionnas 
197 Trinity. 
The ColLct. 

ALMIGHTY and everlasting 
God, give unto us the in- 
crease of faith, hope, and cha- 
rity; and, that we may obtain 
that which thou dost promise, 
make us to love that which thou 
dost command ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen.-' The Epistle. Gal. v. 16. 

I SAY then, Walk in the 
Spirit, and ye shall not fulfil 
the lust of the flesh. For the 
flesh lusteth against the Spirit, 
and the Spirit against the 
flesh ; and these are contrary 
the one to the other ; so that 
ye cannot do the things that An ceathramh Domhnach 

nach faigh sibh na nithe bu 
mhiann leibh a dheanamh. Ach 
ma threoraichear leis an Spiorad 
sibh, cha'n 'eil sibh fuidh 'n lagh. 
A nis tha oibre na feola follais- 
each, a 's iad so, adhaltrannas, 
striopachas, neo-ghloine, mac- 
nus, iodhol-aoradh, druidheachd, 
naimhdeas, connsachadh, co- 
f harpuis, fearg, comh-stri, aimh- 
reite, saobh-chreidimh, farmad, 
mortadh, misg, ruidh-teireachd, 
agus an leithidesin : mubheileam 
ag innseadhdhuibh roimh-laimh , 
mar a dh'innis mi dhnibh cheana 
mar an ceudna, nach sealbhaich 
iadsan a ni an leithide sin riogh- 
achd Dhe mar oighreachd. Ach 
is e toradh an Spioraidh gradh, 
aoibhneas, sith, fad-fhulangas, 
caomhalachd, maitheas, creid- 
imh, macantas, stuaim : an agh- 
aidhan samhuil sin cha neil lagh. 
Agus iadsan as le Criosd, cheus 
iad an fheoil, maille r'a h-an- 
tograibh agus a h-ana-miann- 
aibh. 

An Soisgeul. N. Luc. xvii. 11. 

AGUS tharladh,agdol suas do 
Iosa gu Hierusalem, chaidh 
e tre mheadon Shamaria agus 
Ghalile. Agus an uair a bha e 
dol a stigh do bhaile araidh, 
thachair deichnear dhaoine air a 
bha 'nan lobhair, a sheas fad 
uaith. Agus thog iad suas an 
guth,ag radh,Iosa, a mhaighstir, 
dean trocair oirnn. Agus an uair 
a chunnaic e iad, thubhairt e riu, 
Imichibh, nochdaibh sibh fein do 
na sagartaibh. Agus ag imeachd 
dhoibh, ghlanadh iad. Agus an 
uair a chunnaic aon diubh gu'n 
do leighiseadh e, phill e air ais, 
a toirt gloire do Dhia le guth ard, 
agus thuit e air aghaidh aig a 
chosaibh-san, a' toirt buidheach- 
ais da; agus bu Shamaritanach e. 
Agus fhreagair Iosa, agus thubh- 
198 deug an deigh na Trionaid. 

ye would. But if ye be led 
by the Spirit, ye are not under 
the law. Now the works of 
the flesh are manifest, which 
are these, adultery, fornication, 
uncleanness, lasciviousness, idol- 
atry, witchcraft, hatred, vari- 
ance, emulations, wrath, strife, 
seditions, heresies, envyings, 
murders, drunkenness, revel- 
lings, and such like : of the 
which I tell you before, as I 
have also told you in time past. 
That they who do such things 
shall not inherit the kingdom 
of God. But the fruit of the 
Spirit is love, joy, peace, long- 
suffering, gentleness, goodness, 
faith, meekness, temperance : 
against such there is no law. 
And they that are Christ's have 
crucified the flesh, with the 
affections and lusts. The Gospel. St. Luke xvii. 11. 
A ND it came to pass, as j 
/I Jesus went to Jerusalem, 
that he passed through the 
midst of Samaria, and Galilee. 
And as he entered into a cer- 
tain village, there met him ten 
men that were lepers, which i 
stood afar off. And thpy lifted 
up their voices, and said, Jesus, 
Master, have mercy on us. And 
when he saw them, he said 
unto them, Go, shew yourselves 
unto the priests. And it came j 
to pass, that, as they went, they 
were cleansed. And one of | 
them, when he saw that he was i 
healed, turned back, and with j 
a loud voice glorified God, and 
fell down on his face at his j 
feet, giving him thanks ; and 
he was a Samaritan. And Jesus Tlie fifteenth Sunday after Trinity. airt e, Nach do ghlanadh deich- 
near ? ach an naoinear, c'ait am 
bheil iad ? Cha d'fhuaradh a 
phill a thoirt gloire do Dhia, 
ach an coigreach so. Agus 
thubhairt e ris, Eirich, imich ; 
shlanuich do chreidimh thu. An cuigheamh Domhnach deug 
an deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

GLEIDH, guidheamaid ort, 
Thighearna, d'Eaglais le 
d' ghnath throcair : Agus do 
bhrigh nach urrainn breoiteachd 
an duine gun tuiteani as t-eug- 
rnhais-sa. gleidh sinn do ghnath 
le d'chomhnadh o na h-uile nith- 
ibh cronail, agus treoraich sinn 
a dh'ionnsuidh na h-uile nithibh 
a ta tarbhach gu ar slainte ; tre 
Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Gal. vi. 11. 

THA sibh a' faicinn meud na 
litreach a scriobh mi dhuibh 
le m' laimh fein. A mheud le 'm 
miann iad fein a thaisbeanadh gu 
sgiamhach 'san fheoil, tha iad 
'gar n-eigneachadh chum bhi air 
bhur timchioll-ghearradh : a 
mhain chum nach dean tadh geur- 
leanmhuin orra air son crann- 
ceusaidh Chriosd. Oir cha'n 
eil iadsan fein a ta air an tim- 
chioll ghearradh a' coimhead an 
lagha ; ach is aill leo sibhse bhi 
air bhur timchioll-ghearradh, 
chum as gu dean iad uaill ami 
bhur feoil. Ach nar leigeadh 
Dia gu deanainnse uaill, ach 
ami an cranu-ceusaidh ar Tigh- 
earna Iosa Criosd, tre 'm bheil 
an saoghal air acheusadhdhomh- 
sa, agus mise do'n t-saoghal. Oir 
ann an Iosa Criosd cha'n 'eil 
eifeachd airbith ann an timchioll- 
ghearradh, no ann an neo-thim- 
chioll-ghearradh, ach ann an 
199 answering said, Were there not 
ten cleansed? but where are the 
nine ? There are not found that 
returned to give glory to God, 
save this stranger. And he said 
unto him, Arise, go thy way, 
thy faith hath made thee whole. The fifteenth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

KEEP, we beseech thee, O 
Lord, thy Church with thy 
perpetual mercy : and, because 
the frailty of man without thee 
cannot but fall, keep us ever by 
thy help from all things hurt- 
ful, and lead us to all things 
profitable to our salvation ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Epistle. Gal. vi. 11. 

YE see how large a letter I 
have written unto you with 
mine own hand. As many as 
desire to make a fair shew in 
the flesh, they constrain you to 
be circumcised ; only lest they 
should suffer persecution for the 
cross of Christ. For neither 
they themselves who are cir- 
cumcised keep the law ; but de- 
sire to have you circumcised, 
that they may glory in your 
flesh. But God forbid that I 
should glory, save in the cross 
of our Lord Jesus Christ, by 
whom the world is crucified 
unto me, and I unto the world. 
For in Christ Jesus neither cir- 
cumcision availeth any thing, 
nor uncircumcision, but a new 
creature. And as many as walk 
according to this rule, peace be 
on them, and mercy, and upon 
the Israel of God. From hence- 
forth let no man trouble me; An cuigeamh Domhnach deug an deigh na Trionaid. eruthachadh nuadh. Agus a \ 
mhead 's a shiubblas a reir na 
riaghailt so, sith orra, agus tro- | 
cair, air Israel De. so a mach '■ 
na cuireadh neach air bith dragh 
orm ; cir a ta mi giulan comh- 
tharran an Tighearna Iosa ann 
mo chorp. A bhraithre, gu robb 
gras ar Tigliearna Iosa Criosd 
maille ri bbur spiorad. Amen. 
An Suisfjeul. N. Mhatth. vi. 24. 

CHA'N urrainn neach air bith 
seirbhis a dheanamh do dhà 
Tighearna: oir an dara cuid 
bithidh fiiath aige do neach aca, 
agus o-radh do neach eile, no 
gabhaidh e le neach aca, agus ni 
e tair air neach eile. Cha'n 
urrainn sibh seirbhis a dheanamh 
do Dhia agus do Mhamon. 
Uime sin a deirimse ribh, Na 
biodh ro-cliuram oirbh muthim- 
chioll bhur beatha, ciod a dh'ith- 
eas no dh'olas sibh; noma thim- 
chioll bhur cuirp, ciod a chuireas 
sibh umaibh : an e nach mo 'a 
bheatha na'm biadh, agus an corp 
na'n t-eudach ? Amhaircibh air 
eunlaith an athair; oir cha chuir 
iad siol, aguschabhuain iad, agus 
cha chruinnich iad an saibhlibh ; 
gidheadh a ta bhur n-Athair 
neamhaidhse 'g am beatbachadh ; 
an e nach fearr sibhse gu mor 
na iadsan ? Agus cia agaibh le 
mor churam a dh'f'heudas aon 
lamh-choille achur r'aairdefein? 
Agus c' arson a tha sibh ro-chur- 
amach mu thimchioll bhur cul- 
aidh ? foghlumaibh cionnus a ta 
na lilighean a' fas sa mhachair ; 
cha saothraich iad, agus cha 
sniomh iad; gidheadh a deirimse 
ribh, Nach robh Solamh fein 'na 
uile ghloir, air eudachadh mar 
aon diubh so. Air an aobhar 
sin ma ta Dia mar sin a' 
sgeadachadh feoir na machaire, 
a ta an t.iu^h ann, agus am 
inaireach air a thilgeadh 's an 
200 for I bear in my body the 
marks of the Lord Jesus. 
Brethren, the grace of our Lord 
Jesus Christ be with your spirit. 
Amen. The Gospel. St. Matth. vi. 2-4. 

NO man can serve two mas- 
ters : for either he will 
hate the one, and love the 
other ; or else he will hold to 
the one, and despise the other. 
Ye cannot serve God and Mam- 
mon. Therefore I say unto you, 
Take no thought for your life, 
what ye shall eat, or what ye 
shall drink ; nor yet for your 
body, what ye shall put on: Is 
not the life more than meat, 
and the body than raiment? 
Behold the fowls of the air ; for 
they sow not, neither do they 
reap, nor gather into barns ; yet 
your heavenly Father feedeth 
them. Are ye not much better 
than they ? Which of you by 
taking thought can add one 
cubit unto his stature? And 
why take ye thought for rai- 
ment ? Consider the lilies of 
the field how they grow: they ! 
toil not, neither do they spin: j 
and yet I say unto you, That j 
even Solomon in all his glory 
was not arrayed like one of 
these. Wherefore, if God so 
elothe the grass of the field, 
which to-daj 7 is, and to-morrow I 
is cast into the oven ; shall he 
not much more clothe vou, O 
ye of little faith? /Therefore I 
take no thought, saying, What j 
shall we eat ? or what shall 
we drink ? or wherewithal shall 
we be clothed ? (for after all 
these things do the Gentiles The sixteenth Sunday after Trinity. amhuinn, an e nach mo na sin a 
sgeadaicheas e sibbse, dhaoine 
airbheagcreidimh? Uimesinna 
bithibh Tan do churam, ag radh, 
Ciod a dh'itheas sinn ; no ciod a 
dh'olas sinn ? no ciod a chuireas 
sinn umainn ? (oir is iad so uile 
iarraidh na Cinnich :) oir a ta 
fios aig bbur n- Athair neamhaidh 
gu bbeil leum agaibhse air na 
nithibh sin uile. Ach iarraibh 
airtus rioghachd Dhe, agus fhir- 
eantachdsan, agus cuirear na 
nitbe so uile ribh. Uime sin na 
bitbeadb ro churam oirbh mu 
thimchioll an la maireach ; oir 
bithidh a lan do churam air an 
Ja maireach mu thimchioll a 
nithe fein : is leòr do'n la olc fein. An seathamh Domhnach deug 
an deigh na Trionaid. 
An Guidlie. 

OTHIGHEARNA, guidh- 
eamaid ort, gu'n deanadh 
do ghnàth iochd d' Eaglais a 
ghlanadh agus a dhion ; agus do 
bhrigh nach urrainn i buanach- 
adh ann an sabhaltachd as 
eugmhais do chobhair, teasairg 
i gu brath, tuille le d' chomhnadh 
agus le d' mhaitheas ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Ephes. iii. 13. 
ì ARRAM oirbh nach lagaich 
8 sibh à leth mo thrioblaideansa 
air bhur son, ni a's è bhur gloirse. 
Air an aobhar so, lubam mo 
ghluine do Athair ar Tighearna 
Iosa Criosd, air an ainmichear 
an teaghlach uile airneamh agus 
air talamh, gu'n deonaicheadh e 
dhuibh, a reir saibhreis a ghloire, 
a bhi air bhur neartachadh gu 
treun, trid a Spioraid-san anns an 
duine an leth stigh; ionnas gu'n 
gabh Criosd comhnuidh ann bhur 
cridhe tre chreidimh ; chum air 
dhuibh bhi air bhur freumhach- 
201 K seek :) for jour heavenly Father 
knoweth that ye have need of 
all these things. But seek ye 
first the kingdom of God, and 
his righteousness, and all these 
things shall be added unto you. 
Take therefore no thought for 
the morrow; for the morrow 
shall take thought for the things 
of itself : sufficient unto the day 
is the evil thereof. The sixteenth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

OLOKD, we beseech thee, 
let thy continual pity 
cleanse and defend thy Church ; 
and, because it cannot con- 
tinue in safety without thy 
succour, preserve it evermore 
by thy help and goodness ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Ephes. iii. 13. 

I DESIRE that ye faint not 
at my tribulations for you, 
which is your glory. For this 
cause I bow my knees unto 
the Father of our Lord Jesus 
Christ, of whom the whole fa- 
mily in heaven and earth is 
named, that he would grant 
you, according to the riches 
of his glory, to be strengthened 
with might by his Spirit in the 
inner man ; that Christ may 
dwell in your hearts by faith ; 
that ye, being rooted and 
grounded in love, may be able An seathamh Domhnach deug an deigh na Trionaid. adh, agus air bhur steidheachadh 
ann an gradh, gu'm bi sibh com- 
asach maille ris na naomhaibh 
uile, air a thuigsinn ciod e leud, 
agus fad agus doimhne, agus 
airde ; agus air gradh Chriosd 
aithneachadb, a cbaidh tbar gach 
uile eolas, chum 's gu'nibi sibh air 
bhur lionadh le uile lanachd Dhe. 
Anis dhasan d'an comas na h-uile 
nithe a dheanamh gu h-anabarr- 
ach ro phailt thar gach ni a's urr- 
ainn sinne iarraidh no smuain- 
teachadh, a reir a chumhachd a ta 
'g oi breach adh gu h-eifeachdach 
annainn, dhasan gu robh gloir 
anns an Eaglais trid Iosa Criosd, 
air feadh gach uile linn, gu 
saoghal nan saoghal. Amen. 
An Soisgeul. N. Luc. vi. 11. 

AGUS tharladh an la 'na 
dheigh sin, gu'n deachaidh 
Iosa do bhaile d' an goirear Nain ; 
agus chaidh a dheisciobuil maille 
ris, agus sluagh mor. A nis an 
uair a thainig e 'm fagus do 
gheatadh a' bhaile, feucb, ghiul- 
aineadh a mach duine marbh, 
aon mhac a mhathar, agus bu 
bhantrach i ; agus bha sluagh 
mor domhuinntir a' bhaile maille 
rithe. Agus an uair a chunnaic 
an Tighearna i, ghabh e truas 
dith, agus thubhairt e rithe, Na 
guil. Agus thainig e agus bhean 
e ris a' ghiulan, (agus sheas iadsan 
a bha 'ga iomchar;) agus thubh- 
airt e, Oganaich, a deirim riut, 
Eirich. Agus dh' eirich an duine 
bha marbh 'na shuidhe, agus 
thoiseach e air labhairt : agus 
thug è d'a mbàthair è. Agus 
ghlac eagal iad uile, agus thug 
iad gloir do Dhia, ag radh, Dh' 
eirich faidh mor 'nar measg-ne ; 
agus Dh'amhairc Dia air a 
shluagh fein. Agus chaidh an 
t-iomradh so mach airsan air 
feadh Iudea uile, agus na ducha 
m' an cuairt uile. 
202 to comprehend with all saints, 
what is the breadth, and length, 
and depth, and height ; and to 
know the love of Christ, which 
passeth knowledge, that ye 
might be filled with all the 
fulness of God. Now unto 
him that is able to do exceed- 
ing abundantly above all that 
we ask or think, according 
to the power that worketh in 
us, unto him be glory in the 
Church by Christ Jesus, through- 
out all ages, world without end. 
Amen. The Gospel. St. Luke vii. 11. 

AND it came to pass the 
day after, that Jesus went 
into a city called Nain ; and 
many of his disciples went with 
him, and much people. Now 
when he came nigh to the gate 
of the city, behold, there was a 
dead man carried out, the only 
son of his mother, and she was 
a widow ; and much people of 
the city was with her. And 
when the Lord saw her, he had 
compassion on her, and said 
unto her, Weep not. And he 
came and touched the bier, (and 
they that bare him stood still,) 
and he said, Young man, I say 
unto thee, Arise. And he that 
was dead sat up, and began to 
speak : and he delivered him to 
his mother. And there came a 
fear on all, and they glorified 
God, saying, That a great Pro- 
phet is risen up among us, and 
that God hath visited his people. 
And this rumour of him went | 
forth throughout all Judaea, and 
throughout all the region round 
about. The seventeenth Sunday after Trinity. An seachdamh DomJinach deng 
an deigh na Trionaid. 
An Guidlie. 

THIGHEARNA tha sinn ag 
guidhe ort, gu stiuradh agus 
gu'n leanadh do ghras a ghnàth 
sinn ; agus gu'n treoiricheadh e 
s'nn anns gach am chum coi'lion- 
adh gach uile dheagh cibre ; tre 
losaCriosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Ephes. iv. 1. 

UIME sin thamise priosunach 
an Tighearna, a' guidheadh 
oirbh gu'n gluais sibh gu eubh- 
aidh do'n ghairm leis an do 
ghairnieadh sibh, leis gach uile 
irioslachd inntinn agusmhacant- 
as, le fad-fhulangas, a' giulan le 
cheile ann an gradh ; a deanamh 
dichill air aonachd an Spioraid a 
choimhead ann an ceangal na 
sith. Is aon chorp agus aon 
Spiorad a ta ann, amhuil mar an 
ceudna a ghairmeadh sibh ann an 
aon mhuinghin bhur gairme ; aon 
Tighearna, aon chreidimh, aon 
bhaisteadh, aon Dia agus Athair 
nan uile, a tha os ceann nan 
uile, agus tre na h-uile, agus 
annaibhse uile. 

An Soisgeul. N. Luc. xiv. 1. 

AGUS tharladh, an tràth 
chaidh è gu tighuachdarain 
araidh do na Phairisich a dh' 
itheadh bidh air là na sabaid, 
gu'n robh iad a' deanamh geur 
fhaire air. Agus feuch, bha duine 
araidh 'na lathair air an robh a' 
mheud-bhronn. Agus f hreagair 
Iosa, agus labhair e ris an luchd- 
lagha, agus ris na Phairisich, ag 
radh, Am bheil e ceaduichte 
leigheas a dheanamh air latha na 
sabaid ? Ach dh' fhan iadsan 
'nan tosd. Agus air dha breith 
air, leighis se e, agus leig e uaith 
e : agus fhreagair e iadsan, ag 
radh, Co agaibhse, ma thuiteas 
203 The seventeenth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

LORD, we pray thee that 
thy grace may always pre- 
vent and follow us, and make 
us continually to be given to 
all good works ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. The Epistle. Ephes. iv. 1 . 

I THEREFORE the prisoner 
of the Lord beseech you, 
that ye walk worthy of the vo- 
cation wherewith ye are called, 
with all lowliness and meek- 
ness, with long-suffering, for- 
bearing one another in love ; 
endeavouring to keep the unity 
of the spirit in the bond of 
peace. There is one body, 
and one Spirit, even as ye are 
called in one hope of your 
calling; one Lord, one faith, 
one baptism, one God and Fa- 
ther of all, who is above all, 
and through all, and in you 
all. The Gospel. St. Luke xiv. 1. 

IT came to pass, as Jesus 
went into the house of one 
of the chief Pharisees to eat 
bread on the sabbath-day, that 
they watched him. And be- 
hold, there was a certain man 
before him which had the 
dropsy. And Jesus answer- 
ing spake unto the Lawyers 
and Pharisees, saying, Is it 
lawful to heal on the sabbath- 
day ? And they held their 
peace. And he took him, and 
healed him, and let him go ; and 
answered them, saying, Which 
of you shall have an ass, or 
an ox, fallen into a pit, and An t-ochdamh Dornlinach deug an deigh na Trionaid. asal no a dhamh ann an slochd, 
nach tarruing a mach gu grad e 
air latha na sabaid ? Agus cha 
b'urrainn iad a fhreagairt a ris 
anns nanithibhsin. Aguslabhair 
e cosamhlachd riusan fliuair cuir- 
eadh, 'n uaira thug e fainear mar 
a thagh iad na ceud aiteacha- 
suidhe, ag radh riu, 'N uair a 
gheibh thu cuireadh neach air 
bith chum bainnse,na suidh anns 
a' cheud àite ; air eagal gu'n d' 
fhuair duine a's urramaiche na 
tbusa cuireadh uaith ; agus gu'n 
d' thig an ti a thug cuireadh 
duitse agus dhasan, agus gu'n 
abair e riut,Thoir aite don duine 
so ; agus gu'n toiseach thusa an 
sin le nàire air suidhe anns an 
aite a's isle. Ach an uair a 
gheibh thu cuireadh, imich agus 
suidh anns an aite a's isle; chum, 
'n uair a thig esan a thug cuir- 
eadh dhuit, gu'n abair e riut, A 
charaid, suidh suas ni 's airde : 
an sin gheibh thu urram an lath- 
air na muinntir a ta 'nan suidhe 
air bord maille riut. Oir ge b'e 
neach a dh' ardaicheas e fèin, 
islicheare; agus geb'è neach adh' 
ìslicheas è fèin, ardaichear e. An t-ochdamh Dornlinach deug 
an deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

THIGHEARNA, guidheam- 
aid ort, deonuich do d' 
shluagh gràs a sheasamh an 
aghaidh bhuaireanan an t-sao- 
ghail, na f eola, agus an diabhoil ; 
agus le cridheachaibh agus inn- 
tinnibh fior-ghlan gu'n lean iad 
thusa an t-aon Dia fior ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. 1 Cor. i. 4. 

TH Ami toirt buidheachais do 
Dhia aghnath d'ar taobhsa, 
air son gras Dhe a thugadh 
204 will not straightway pull him 
out on the sabbath-day ? And 
they could not answer him again 
to these things. And he put 
forth a parable to those which 
were bidden, when he marked 
how they chose out the chief 
rooms, saying unto them, When 
thou art bidden of any man to 
a wedding, sit not down in 
the highest room ; lest a more 
honourable man than thou be 
bidden of him ; and he that 
bade thee and him come and 
say to thee, Give this man 
place ; and thou begin with 
shame to take the lowest room. 
But when thou art bidden, go 
and sit down in the lowest 
room ; that, when he that bade 
thee cometh, he may say unto 
thee, Friend, go up higher : 
then shalt thou have worship 
in the presence of them that sit 
at meat with thee. For who- 
soever exalteth himself shall be 
abased ; and he that humbleth 
himself shall be exalted. The eighteenth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

LORD, we beseech thee, 
grant thy people grace to 
withstand the temptations of 
the world, the flesh, and the 
devil, and with pure hearts and 
minds to follow thee the only 
God ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. 77«? Epistle. 1 Cor. i. 4. 

I THANK my God always on 
your behalf, for the grace 
of God which is given you by The eighteenth Sunday after Trinity. dhuibhse ann an Tosa Criosd; air 
son gu'n d' rinneadh saibhir leis- 
san sibh arms gach uile ni, anns 
gach urJabhradh, agus anns gach 
eolas ; a reir mar a dhaingnich- 
eadh fianuis Chriosd annaibh : 
ionnas nacb 'eil sibh an deigh 
laiinb ann antiodhlac sam bitb; 
a' feitheamh ri foillseacbadh ar 
Tighearna Iosa Criosd, neack 
mar an ceudna a dkaingnickeas 
sibk gus a' chrioch ; chum 's gu'm 
bi sibk neo-lockdack ami an la 
ar Tigkearna Iosa Criosd. 

An Soisgeul. N. Mhatth. xxii. 84. 

ANuair ackuala naPkairisick 
gu'n dockuirlosa naSadus- 
aick 'nan tosd, ckruinnickeadk iad 
an ceann a ckeile. An sin ckuir 
neack araidk dkiubb, a b' fkear 
teagaisg an lagka, ceisd air, 'ga 
dhearbhadh, agus ag radk, A 
Mkaigkstir, cia i an aithne a's 
mo s an lagh ? Tkubkairt Iosa 
ris, Gradkuickidk tu an Tigk- 
earna do Dhia le d' uile cridke, 
agus le d' uile anam, agus le d' 
uile inntinn. 'S i so a' ckeud 
aitkne agus an aitkne mkor. 
Agus is cosmkuil an dara ritke 
so, Gradkuickidk tu do ckoimk- 
earsnack mar tku fein. Air au 
da aitkne so tka an lagk uile 
agus na faidkean an crockadk. 
Ack air do na Pkairisick bki cru- 
inn an ceann a ckeile, dk' fheor- 
nick Iosa dkiubb, ag radk, Ciod 
i bkur barailse mu tkimckioll 
Chriosd ? co d' am mac e? a deir 
iadsan ris, Do Dhaibhi. A deir 
esan riu, Cionnus ma seadh a 
ghoireas Daibhi 's an Spiorad 
a Thighearna dheth, ag radh, 
Thubhairt an Tighearna ri m' 
Thighearna, Suidh air mo laimh 
dheis, gus an cuir mi do naimhde 
'nan stol faidh d' chosaibh ? Air 
anaobhar sin ma ghoireas Daibhi 
a Thighearna dheth, cionnus is 
205 Jesus Christ ; that in every 
thing ye are enriched by him 
in all utterance, and in all know- 
ledge ; even as the testimony 
of Christ was confirmed in you; 
so that ye come behind in no 
gift; waiting for the coming 
of our Lord Jesus Ckrist, wko 
skall also confirm you unto tke 
end, tkat ye may be blameless 
in the day of our Lord Jesus 
Christ. Tlie Gospel. St. Matt. xxii. 34. 

WHEN the Pharisees had 
heard that Jesus had put 
the Sadducees to silence, they 
were gathered together. Then 
one of them, who was a lawyer, 
asked him a question, tempting 
him, and saying, Master, which 
is the great commandment in 
the Law ? Jesus said unto him, 
Thou shalt love tke Lord tky 
God witk all tky keart, and 
witk all thy soul, and witk 
all tky mind. Tkis is tke 
first and great commandment. 
And tke second is like unto 
it, Tkou skalt love tky neigh - 
bour as thyself. On these two 
commandments bang all tke 
Law and tke Propkets. Wkile 
tke Pkarisees were gatkered to- 
getker, Jesus asked tkem, say- 
ing, Wkat think ye of Christ F 
whose son is he ? They say 
unto him, The son of David. 
He saith unto them, How then 
doth David in spirit call him 
Lord, saying, The Lord said 
unto my Lord, Sit thou on my 
right hand, till I make thine 
enemies thy footstool ? If David 
then call him Lord, how is he 
his Son ? And no man was able 
to answer him a word ; neither 
durst any man from that day 
K* An naothamh Domhnach deug an deigh na Trionaid. mac dha e ? Agus cha b'urrainn 
aon neach freagvadh sam bith a 
tbabhairtair ; ni moabha chridh' 
aig aon neacli (o'n la sin suas) ni 
air bitb fbeoraich dbeth. An naothamh Domhnach deug 
an deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

ODHE, do bhrigh as t-eug- 
mhais nach urrainn sinn do 
tboileachadb ; Gti-trocaireach 
deonuich, gu'n dean do Spiorad 
Naomh anns an h-uile nitbibh ar 
cridheachan a stiuradh agus a 
riagbladb ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Lilir. Ephes. iv. 17. 

SO uime sin a deiream, agus 
guidheamamfianuisan Tigh- 
earna, gun sibb a db' imeachd, a 
so suas mar a ta na Cinnich eile 
ag imeacbd,ann andiombanas an 
inntinn fein ; aig am bheil an 
tuigse air a dorcbachadb, air 
dboibh bbi 'nan coimbich do 
bbeatba Dbe, tbaobb an aineol- 
ais a ta annta, tre cbruas an cridhe: 
muinntir,air dboibb am mothach- 
adh a cball, a thug iad fein thairis 
do mhi-naire, chum gacb uile 
neoghloine cbur an gniomh le 
ciocras. Acb cba d' fboghluim 
sibbse Criosd mar so ; o chuala 
sibh e, agus o tbeagaisgeadh leis 
sibh, mar a ta an fhirinn arm an 
Iosa: Gu'n cuir sibh dhibhtbaobh 
a' cbeud cbaitheadh beatha, an 
seann duine, a tha truaillidh a 
reir nan anambiann cealgach, 
agus gu'mbi sibh air bhur n-ath- 
nuadbachadh ann an spiorad 
bhur n-inntinn ; agus gu'n cuir 
sibb umaibh an nuadb dhuine, 
a tha air a chruthachadh a reir 
Dbe am fireantachd agus am fior 
naomhachd. Uime sin air dhuibh 
a'bhreug a chur uaibb, labhraibh 
206 forth ask him any more ques- 
tions. The nineteenth Sunday ajter 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD, forasmuch as with- 
out thee we are not able to 
please thee; Mercifully grant, 
that thy Holy Spirit may in 
all things direct and rule our 
hearts ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. Ephes. iv. 17. 

THIS I say therefore, and 
testify in the Lord, that ye 
henceforth walk not as other 
Gentiles walk, in the vanity of 
their mind ; having the under- 
standing darkened, being alien- 
ated from the life of God 
through the ignorance that is 
in them, because of the blind- 
ness of their heart : who, being 
past feeling, have given them- 
selves over unto lasciviousness, 
to work all unclean n ess with 
greediness. But ye have not 
so learned Christ ; if so be that 
ye have heard him, and have 
been taught by him, as the 
truth is in Jesus : that ye put 
off, concerning tbe former con- 
versation, the old man, which 
is corrupt according to the de- I 
ceitful lusts ; and be renewed in , 
the spirit of your mind ; and i 
that ye put on the new man, j 
which after God is created in j 
righteousness and true holiness. 
Wherefore, putting away lying,, 
speak every man truth with his 
neighbour: for we are members 
one of another. Be ye angry; The nineteenth Sunday after Trinity. an fhirinn gach neach r'a choimh- 
earsnach : oir is buill sinn d'a 
cheile. Biodh fearg oirbh, agus 
na peacaichibh: na luidheadh a' 
ghrian air bhur corruich : agus na 
tugaibh aite do'n diabhol. An ti 
a ghoid, na goidheadh e ni 's rno : 
ach gu ma fearr leis saothair a 
dheanamh, ag oibreachadh an ni 
a ta maith le a lamhaibh, chum 
's gu'm bi aige ni r'a phairteach- 
adh ris an neach air am bheil 
uireasbhuidh. Na d' thigeadh 
cainnt thruaillidh air bith a mach 
as bhur beul, ach an ni sin a ta 
maith, chum deagh-fhoghluim, 
ionnas gu'n toir e gras do'n 
luchd-eisdeachd. Agus na cuir- 
ibh doilgheas air Spiorad Naomh 
Dhe, leis an do chuireadh seula 
oirbh gu la na saorsa. Biodh 
gach uile sheirbhe, agus corr- 
uich, agus fearg, agus garrthaich, 
agustoibheumairantogail uaibh, 
maille ris gach uile mhi-run. 
Agus bithibh caoimhneil teo- 
chridheach d'a cheile, a' tabhairt 
maitheanais d'a cheile, eadhon 
mar a thug Dia maitheanas 
dhuibhse ann an Criosd. 

AnSoisgeul, N. Mhatth. ix. 1. 

AGUS air do Iosa dol ann 
luing, chaidh e tharanuisge, 
agus thainig e d'a bhaile fein, 
Agus feuch, thug iad d'a ionn- 
suidh duine air an robh am pair- 
iris, 'n a luidhe air leabaidh. 
Agus an uair a chunnaic Iosa an 
creidimh, thubhairt e ri fear na 
pairilis, Biodh deagh mhisneach 
agad, A mhic, a ta do pheacaidh 
air am maitheadh dhuit. Agus 
fench, thubhairt dream araidh do 
na scriobhuichibh annta fein, A 
ta am fear so labhairt toibheum. 
Agus air do Iosa an smuaintean 
thuigsinn thubhairt e, Carson 
a ta sibh a' smuainteachadh uile 
ann bhur cridhibh ? Oir cia is 
207 and sin not : let not the sun go 
down upon your wrath : nei- 
ther give place to the devil. 
Let him that stole steal no 
more : but rather let him la- 
bour, working with his hands 
the thing which is good, that he 
may have to give to him that 
needeth. Let no corrupt com- 
munication proceed out of your 
mouth, but that which is good 
to the use of edifying, that it 
may minister grace unto the 
hearers. And grieve not the 
Holy Spirit of God, whereby ye 
are sealed unto the day of re- 
demption. Let all bitterness, 
and wrath, and anger, and cla- 
mour, and evil-speaking, be put 
away from you, with all malice : 
and be ye kind one to another, 
tender-hearted, forgiving one 
another, even as God for 
Christ's sake hath forgiven you. The Gospel. St. Matt. ix. 1. 

JESUS entered into a ship, 
and passed over, and came 
into his own city. And, be- 
hold, they brought to him a 
man sick of the palsy, lying on 
a bed: and Jesus seeing their 
faith, said unto the sick of the 
palsy, Son, be of good cheer; 
thy sins be forgiven thee. And, 
behold, certain of the scribes 
^said within themselves, This 
man blasphemeth. And Jesus, 
knowing their thoughts, said, 
Wherefore think ye evil in your 
hearts ? For whether is easier 
to say, Thy sins be forgiven 
thee ; or to say, Arise, and 
walk ? But that ye may know Am ficheadamh Domknack an deigh na Trionaid. usadh a radh, A ta do pheacaidh 
air am maitheadh dhuit ? no a 
radh. Eirich agus imich ? aoh a 
chum gu'mhi fius agaibh gu hheil 
cumhachd aig Mac an duine peac- 
aidh a mhaitheadh air an talamh, 
(a deir e an sin ri fear na pairilis), 
Eirich, tog do leabaidh, agus 
imich do d' thigh. Agus air eirigh 
dhasan, chaidh e d'a thigh fein. 
Ach an uair a chunnaic am pobull 
sin, ghabh iad iongantas, agus 
thug iad gloir do Dhia, a thug a 
leithid sin a chumhachd do 
dhaoinibh. that the Son of man hath power 
on earth to forgive sins, (then 
saith he to the sick of the 
palsy.) Arise, take up thy bed, 
and go unto thine house. 
And he arose, and departed to 
his house. But when the mul- 
titudes saw it, they marvelled, 
and glorified God, who had 
given such power unto men. Am ficheadamh Domhnach an 
na Trionaid. An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich 
agus ro-throcairich, o d' 
mhor mhaitheas, gleidh sinne, 
guidheamaid ort, o na h-uile 
nithibh a dh' fhaodas dochann a 
dheanamh dhuinn, chum air 
dhuinn a bhi ullamh araon ann 
an corp agus ann an anam, gu'n 
coimhlionamaid gu suilbhir na 
nithe sin a b'aill leat sinn a 
dheanamh ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Litir. Ephes. v. 15. 

FEUCHAIBH uime sin gu'n 
gluais sibh gu faicilleach, 
cha'n ann mar amadain, ach mar 
dhaoine glice, ag ath-cheannach 
na h-aimsir, do bhrigh gubheil na 
laithean olc. Air an aobhar sin 
na bithibhse neo-ghlic, ach a' 
tuigsinn ciod i toil an Tighearna. 
Agus na bithibh air mhisg le fion, 
aims am bheil anabarr ; ach 
bithibh air bhur lionadh do'n 
spiorad : a' labhairt ribh fein 
ann an salmaibh, ann an laoidh- 
ibh, agus ann an danaibh spiorad- 
ail, a 'seinn, agus a' deanamh 
ciuil 'nur cridhe do'n Tigh- 
208 The twentieth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

O ALMIGHTY and most 
merciful God, of thy 
bountiful goodness, keep us, 
we beseech thee, from all things 
that may hurt us ; that we, 
being ready both in body and 
soul, may cheerfully accom- 
plish those things that thou 
wouldest have done ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. 77«? Epistle. Ephes. v. 15. 

SEE then that ye walk cir- 
cumspectly, not as fools, 
but as wise, redeeming the 
time, because the days are evil. 
Wherefore be ye not unwise, 
but understanding what the will 
of the Lord is. And be not 
drunk with wine, wherein is 
excess; but be filled with the 
Spirit; speaking to yourselves 
in psalms, and hymns, and spiri- 
tual songs ; singing and making 
melody in your heart to the 
Lord ; giving thanks always for 
all things unto God and the 
Father, in the name of our The twentieth Sunday after Trinity. earn a ; a' toirt buidheachas a 
ghnàtn, air son nan uile nithe do 
t)hia eadhon an t-Athair ; ann 
an Ainm ar Tighearna Iosa 
Criosd ; air dhuibh bhi umhail 
d'a cheile ann an eagal De. 

AnSoisgeul. N. Mbatth. xxii. 1. 
r |^H UBH AIRT Iosa, Is 

JL cosmhnil riogliaclid neimhe 
ri righ araidh,arinn banais phos- 
aidh d'a mhacfein : agus chuir e 
a sheirbhisich a gh airm na uiuinn- 
tir a fbuair cuireadh chum na 
bainse : ach cha b' aill leosan 
teachd. A ris, chuir e d'an ionn- 
suidh seirbhisich eile, ag radh, 
Abraibh-sa ris a' mhuinntir d' an 
d' thugadh cuireadh, Feueh, 
dheasuich mi mo dhinneir : ata 
mo dhaimh agus mo spreidh 
bhiadhta air am marbhadh, agus 
atanah-uile nithe ullamh; thig- 
ibh chum na bainnse. Ach chuir 
iadsan an suarachas e, agus dh' 
imich iad rompa, fear dhuibh d'a 
fhearann, agus fear eile chum a 
cheannachd : agus thug iad mas- 
ladh dhoibh agus mharbh siad iad. 
Ach air cluinntinn so do'n righ, 
ghabh e fearg ; agus air cur arm- 
ailtean uaithe, sgrios e an luchd- 
mortaidh sin, agus loisg e am 
baile-san. A deir e an sin r'a 
sheirbhisich, Gu firinneach a ta 
a' bhanais ullamh, gidheadh an 
dream a fhuair cuireadh cha 
b'fhiu iad e. Air an aobhar sin 
imichibh-sa gus na rathaidibh 
mora, agus a lion daoine 's a 
gheibh sibh, cuiribh iad chum na 
bainnse. Agus air dol a mach do 
naseirbhisich sindh'ionnsuidhna 
rathaidibh, chTuinnich iad gach 
uile neach a fhuair iad, eadar olc 
agusmhaith; aguslionadhtighna 
bainnse le muinntir a shuidh ch um 
bidh. Agus air dol a steach do'n 
righ a dh' fhaicinn nan aoidhean, 
chunnaic e an sin duine aig nach 
209 Lord Jesus Christ ; submitting 
yourselves one to another in 
the fear of God. The Gospel. St. Matt. xxii. 1. 

JESUS said, The kingdom of 
heaven is like unto a cer- 
tain king, who made a marriage 
for his son, and sent forth his 
servants to call them that were 
bidden to the wedding : and 
they would not come. Again, 
he sent forth other servants, 
sajdng, Tell them which are 
bidden, Behold, I have pre- 
pared my dinner; my oxen 
and my fatlings are killed, and 
all things are ready : come unto 
the marriage. But they made 
light of it, and went their ways, 
one to his farm, and another to 
his merchandise : and the rem- 
nant took his servants, and en- 
treated them spitefully, and 
slew them. But when the king 
heard thereof, he was wroth : 
and he sent forth his armies, 
and destroyed those murderers, 
and burned up their city. Then 
saith he to his servants, The 
wedding is ready, but they 
who were bidden were not 
worthy. Go ye therefore into 
the hig;hway, and as many as 
3^e shall find, bid to the mar- 
riage. So those servants went 
out into the highways, and ga- 
thered together all, as many as 
they found, both bad and good : 
and the wedding was furnished 
with guests. And when the 
king came in to see the guests, 
he saw there a man which had 
not on a wedding-garment : and 
he saith unto him, Friend, how 
earnest thou in hither, not hav- 
ing a wedding-garment? And An ceud Domhnach fichead an deigh na Trionaid. robh truscan na bainnse uime. 
Agus a deir e ris, A charaid, 
cionnus a thainig thusa steach an 
so, gun truscan na bainnse umad? 
Ach db'f'han esan 'nathosd. An 
sin thubhairt an righ ris na 
seirbhisicb, Air a cheangal duibh 
eadar chosan agus lamhan, tog- 
aibh libit e, agus tilgibh e anns 
an dorchadas iomallacb : an sin 
bithidh gul agus giosganfhiacal. 
Oir a ta moran air an gairm, 
ach beagan air an tagbadh. An ceud Domhnach fichead an 
deigh na Trionaid. 
An Gtiidhe. 

THIGHEARNA throcairich 
guidheamaid ort, Deonuich, 
do d' shluagb creideach maith- 
eanas agus sith ; chum gu'm 
biodh iad air an glanadh o'ni 
peacainibh uile, agus gu'm dean- 
adh iad seirbhis dhuit le inntinn 
shamhach ; tre losa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

An Lilir. Ephes. vi. 10. 

MO bhraithre, bithibh laidir 
's an Tighearna, agus aim 
an neart a chumhachdsan. Cuir- 
ibh umaibh uile armachd Dhe, 
chum 's gu'm bi sibh comasach 
air seasamh an aghaidh cuilbh- 
eirtean an diabhoil. Oir cha'n 
'eil sinn a mhain a' gleachdadh 
ri rail agus feoil, ach ri uachdar- 
anachdaibh, ri cumhachdaibh, ri 
riaghlairibh dorchadais an t- 
saoghal so, ri aingideachd spior- 
adail aim an ionadaibh arda. 
Uime sin glacaibh d' ar n-ionn- 
suidh uile armachd Dhe, chum's 
gu'm bi sibh comasach air seas- 
amh an aghaibh a' bhuairidh 's 
an droch la, agus air dhuibh na 
h-uile nithe a dheanamh, chum 
seasamh. Seasaibh uime sin, air 
bhi d'ar leasraidh air an crios- 
210 I he was speechless. Then said 
the king to the servants, Bind 
him hand and foot, and take 
him away, and cast him into 
outer darkness ; there shall be 
weeping and gnashing ofteetb. 
For many are called, but few 
are chosen. The twenty-first Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

GRANT, we beseech thee, 
merciful Lord, to thy 
faithful people pardon and 
peace ; that they may be 
cleansed from all their sins, and 
serve thee with a quiet mind; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. The Epistle. Ephes. vi. 10. 

MY brethren, be strong in 
the Lord, and in the 
power of his might. Put on 
the whole armour of God, that 
ye may be able to stand against 
the wiles of the devil. For we 
wrestle not against flesh and 
blood* but against principalities, 
against powers, against the 
rulers of the darkness of this 
world, against spiritual wicked- 
ness in high places. Wherefore 
take unto you the whole armour 
of God, that ye may be able to 
withstand in the evil day, and 
having done all, to stand. 
Stand therefore, having your 
loins girt about with truth ; and 
having on the breast- pi ate of 
righteousness ; and your feet 
shod with the preparation of The twenty -first Sunday after Trinity. lacliadh le firinn, agus uchd- 
eididh na fireantachd umaibh ; 
agus ulluchadh Soisgeil na sith 
mar bhrogan agaibh air bhur 
cosaibh ; thar gach uile ni, a' 
glacadh thugaibh sgiath a' 
chreidimh, leis am bi sibh com- 
asach air uile shaighde tein teach 
an droch Spioraid a mhuchadh : 
agus glacaibh clogaid na slainte, 
agus claidheamh an Spioraid, ni 
a's e briathar Dhe : ag urnuigh a 
glmath leis gach uile ghnè urnuigh 
agus asluchaidh 's an Spiorad, 
agus a deanamh faire chum an ni 
so fein maille ris gach uile bhuan- 
achadh, agus ghuidheadh air son 
nan naomh uile ; agus air mo 
shonsa, chum gun d'tugardhomh 
comas labhairt, le fosgladh mo 
bheoil ann an danachd, chum gu 
foillsich mi run-diomhair an 
t-Soisgeil; air son am bheil mi a' 
m' theachdaire ann an geimhlibh ; 
chum gun labhair mi gu dàna 
uime, mar is coir dhomh labhairt. 

An Soisgeul. N. Eoin. iv. 46. 

BHA duine cumhachdach ar- 
aidh, aig an robh a mhac gu 
tinn ann an Capernaum. 'N uair 
a chual esan gu'n robh Iosa air 
teachd a Iudea do Ghalile, 
chaidh e d'a ionnsuidh, agus 
ghuidh e air gu'n rachadh e sios, 
agus gu'n slanuicheadh e a mhac; 
oir bha e ri h-uchd bàis. An sin 
thubhairt Iosa ris, Mar faic sibh 
comhtharran agus miorbhuilean, 
clia chreid sibh. Thubhairt an 
duine cumhachdach ris, A Thigh - 
earna, rach sios mum faigh mo 
leanaban has. Thubhairt Iosa 
ris, Imich, tha do mhac beo. 
Agus chreid an duine am focal a 
labhair Iosa ris, agus dh'imich e. 
Agus am feadh a bha e fathast 
a' dol sios, choinnich a sheirbh- 
isich e, agus dh'innis iad da, ag 
radh, Tha do mhac beo. An sin 
211 the Gospel of peace ; above all, 
taking the shield of faith, where- 
with ye shall be able to quench 
all the fiery darts of the wicked. 
And take the helmet of salva- 
tion, and the sword of the Spi- 
rit, 'which is the word of God : 
praying always with all prayer 
and supplication in the Spirit, 
and watching thereunto with all 
perseverance and supplication 
for all saints ; and for me, that 
utterance may be given unto 
me, that I may open my mouth 
boldly, to make known the 
mystery of the Gospel, for 
which I am an ambassador in 
bonds ; that therein I may 
speak boldly, as I ought to 
speak. The Gospel. St. John iv. 46. 

THERE was a certain noble- 
man, whose son was sick 
at Capernaum. When he 
heard that Jesus was come out 
of Judea into Galilee, he went 
unto him, and besought him 
that he would come down, and 
heal his son : for he was at the 
point of death. Then said Je- 
sus unto him, Except ye see 
signs and wonders, ye will not 
believe. The nobleman saith 
unto him, Sir, come down ere 
my child die. Jesus saith unto 
him, Go thy way ; thy son liv- 
eth. And the man believed the 
word that Jesus had spoken un- 
to him, and he went his way. 
And as he was now going down, 
his servants met him, and told 
him, saying, Thy son liveth. 
Then enquired he of them the An dara Domhnach fieJiead an deigh na Trionaid. dh'fheoraich e dhuibh an uair 
aims an deachaidh e 'm feabhas : 
agus thubhairt iad lis, An dè air 
an t-seachdamh uair dh' fhag 
am fiabhrus e. An sin dh' aith- 
nich an t-athair gu'm bi an uair 
sin fein, aims an dubhairt losa 
ris, Tha do mhac beo; agus clireid 
e fein, agus a tbeaghlach uile. 
'S e so a ris an dara miorbhuil a 
rinn losa, 'n uair a thainig e a 
Iudea do Ghalile. An dara Domhnach fichead an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

THIGHEAKNA, guidheam- 
aid ort thu ghleidheadh do 
tbeaghlaich an Eaglais ann an 
gnàth dhiadhachd ; cbum tre do 
dhidean gu'm bi i saor o na h-uile 
amhgbaraibh agus gu crabhach 
air a toirt tbairis gu seirbhis a 
dheanamh dhuit ann an deagb 
oibribb, chum gloir d'Ainm ; tre 
losa Criosd arTighearna. Amen. 

An Litir. Philip, i. 3. 

THA mi toirt buidheachais do 
m'Dhia gach uair a chuimh- 
nicheas mi oirbh (a ghnàth ann 
am uile urnuighibh air bhur son- 
sa uile, le gairdeachas a' deanamh 
guidheadh), air son bhur comh- 
roinn do'n t-soisgeul, o'n cheud 
la gus a nis ; air dhomh bhi 
dearbhta as an ni so fein, eadhon 
an ti a thoisich deagh obair ann- 
aibh, gu 'n coimhlion e gu la losa 
Criosd : eadhon mar is coir 
dhomh so a smuainteachadh urn- 
aibh uile, do bhrigh gu bheil sibh 
agam ann mo chridhe, agus gu 
bheil sibh uile 'nar luchd comh- 
roinn do m' ghras-sa, faraon ann 
mo gheimlibh agus ann an seas- 
amh air son, agus ann an daing- 
neachadh an t-Soisgeil. Oir is e 
Dia m' fhianuis, cia mor mo 
212 hour when he began to amend. 
And they said unto him, Yes- 
terday at the seventh hour the 
fever left him. So the father 
knew that it was at the same 
hour in the which Jesus said 
unto him, Thy son liveth : and 
himself believed, and his whole 
house. This is again the se- 
cond miracle that Jesus did, 
when he was come out of Judea 
into Galilee. The twenty-second Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

LORD, we beseech thee to 
keep thy household the 
Church in continual godliness ; 
that through thy protection it 
may be free from all adversities, 
and devoutly given to serve thee 
in good works, to the glory of 
thy Name ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Ep'slle. Pliilip. i. 3. 

f THANK my God upon every 
remembrance of you, (always 
in every prayer of mine for you 
all making request with joy,) 
for your fellowship in the Gos- 
pel, from the first day until now; 
being confident of this very 
thing, that he who hath begun 
a good work in you will perform 
it until the day of Jesus Christ : 
even as it is meet for me to 
think this of you all, because 
I have you in my heart ; inas- 
much as both in my bonds, and 
in the defence and confirmation 
of the Gospel, ye all are par- 
takers of my grace. For God 
is my record, how greatly I long 
after you all in the bowels of 
Jesus Christ. And this I pray, 
that your love may abound yet The tiventy -second Sunday after Trinity. dhèidh oirbh uile, ann aninnibh 
Iosa Criosd. Agus a ta mi a' 
guidheadb. so, gu'ni biodh bhur 
ghradh-sa air a mheudachadh ni 
J s mo agus ni 's mo ann an eolas, 
agus ann an uile thuigse : chum 
's gu'n dearbh sibh na nithe a's 
fearr : chum 's gu'm bi sibh 
treibhdhireach, agus gun tuis- 
leadh gu la Chriosd : air bhur 
lionadh le toraibh na fireantachd, 
a tha trid Iosa Criosd chum 
gloire agus cliu Dhe. 

An Suisaeul. N. Matth. xviii. 21, 

THUBHA1RT Peadar ri 
Iosa, A Thigh earn a, cia 
minic a pheacuicheas mo bhrath- 
air a' m' aghaidh, agus a mhaith- 
eas mi dha ? An ann gu ruigh an 
seachdamh uair ? A deir Iosa ris, 
Ni abram riut, gus an seachdamh 
uair ; ach gu deich agus tri fich- 
ead seachd uairean. Air an 
aobhar sin is cosmhuil rioghachd 
neimh ri righ araidh le'm b' aill 
cunntas a dheanamh r'a sheirbh- 
isich. Agus an uair a thoiseach 
e air cunntas a dheanamh, thug- 
adh aon d'a ionnsuidh air an robh 
aige deich mile talann. Ach do 
bhrigh nach robh aige ni leis an 
dioladh e, dh' aithn a Thighearna 
e f e in , agu s a b h ean , agus a chlan n , 
agus na h-uile nithe bha aige a 
reiceadh, agus dioladh a dhean- 
amh. Air an aobhar sin thuit an 
seirbhiseach sin sios, agus rinn e 
umhlachd dha, ag radh, A Thigh- 
earna, dean foighidin rium, agus 
iocaidh mi dhuit an t-iomlan. An 
sin air do Thighearna an oglaich 
sin truas mor a ghabhail dheth 
leig e a chead da, agus mhaith e 
na fiacha dha. Ach airdol c^p'n 
t-seirbhiseach sin fein a mach, 
fhuair e aon d'a choimh-sheirbh- 
isieh air an robh aige ceud pegh- 
inn ; agus air dha lamh a chur 
ann, rug e air sgornan air. as: 
213 ° more and more in knowledge, 
and in all judgement; that ye 
may approve things that are ex- 
cellent; that ye may be sincere, 
and without offence till the day 
of Christ; being filled with the 
fruits of righteousness, which 
are by Jesus Christ unto the 
glory and praise of God. The Gospel St. Matt, xviii. 21. 

PETEH said unto Jesus, 
Lord, how oft shall my 
brother sin against me, and I 
forgive him ? till seven times ? 
Jesus saith unto him, I say not 
unto thee, Until seven times ; 
but, Until seventy times seven. 
Therefore is the kingdom of 
heaven likened unto a certain 
king, which would take account 
of his servants. And when he 
had begun to reckon, one was j 
brought unto him which owed 
him ten thousand talents. But 
forasmuch as he had not to pay, ! 
his lord commanded him to be 
sold, and his wife and children, 
and all that he had, and pay- 
ment to be made. The servant 
therefore fell down, and wor- 
shipped him, saying, Lord, have 
patience with me, and I will pay 
thee all. Then the lord of that 
servant was moved with com- 
passion, and loosed him, and 
forgave him the debt. But the 
same servant went out, and 
found one of his fellow-servants, 
which owed him an hundred 
pence ; and he laid hands on 
him, and took him by the throat, 
saying, Pay me that thou owest. 
And his fellow-servant fell down 
at his feet, and besought him, 
saying, Have patience with me, An treas Domhnach fichead an deigh na Trionaid. radh, Ioc dhomh na bheil agam 
ort. Agusairtuiteamd'achoimh- 
sheirbhiseach sios aig a cbosaibh, 
ghuidh e air, ag radh, Dean 
foighidin rium, agus iocaidh mi 
dhuit an t-iomlan. Agus cha 
b' aill leis-san sin ; ach air im- 
eachd dha thilg e am priosun e, 
gus an iocadh e na fiacha. Agus 
an uair a chunnaic a choimh- 
sheirbhisich-san nanithe a rinn- 
eadh, bha iad ro dhoilich, agus 
thainig iad, agus dh'fhoillsich iad 
d' an tighearn gach ni a rinn- 
eadh. An sin air d'a Thighearna 
a ghairm, thubhairt e ris, A 
dhroch sheirbhisich, maith mi 
dhuit ni fiachanud uile,dobhrigh 
gu'n do chuir thu impidh orm. 
Nach bu choir dhuitse mar an 
ceudna trocair a dheanamh air do 
choimh-sheirbhiseachfeinamhuil 
mar a rinn mise trocair ortsa? 
Agus air gabhail feirge d'a Thigh- 
earna, thug e do na ceusadairibh 
e, gus an iocadh e f hiachan uile 
dha. Agus mar sin ni m' Athair 
neamhaidh ribhse, mar maith 
gach aon agaibh o btmr cridhibh 
d'a bhrathair an cionta. An treas Domhnach fichead an 
deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

ODHE, ar didean agus ar 
neart,is tuughdairnah-uile 
dhiadhachd; Biullamh, guidhe- 
amaid ort, a dh' eisdeachd urn- 
uighean crabhach d' Eaglais : 
agus deonuich na nithe sin a ta 
sin ag iarraidhgu creideach gu'm 
faigeamaid iad gu h-eifeachdach; 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

An Litir. Philip, iii. 17. 

ABHRAITHRE, bithibhse 
le cheile 'nar luchd-lean- 
mhuinn ormsa, agus thugaibh 
214 and I will pay thee all. And 
he would not ; but went and 
cast him into prison, till he 
should pay the debt. So when 
his fellow-servants saw what was 
done, they were very sorry, and 
came and told unto their lord all 
that was done. Then his lord, 
after that he had called him, 
said unto him, O thou wicked 
servant, I forgave thee all that 
debt, because thou desiredst me : 
shouldest not thou also have 
had compassion on thy fellow- 
servant, even as I had pity on 
thee ? And his lord was wroth, 
and delivered him to the tor- 
mentors, till he should pay all 
that was due unto him. So 
likewise shall my heavenly Fa- 
ther do also unto }^ou, if ye from 
your hearts forgive not every 
one his brother their trespasses. The twenty-third Sunday afler 
Trinity. 
The Collect. 

OGOD, our refuge and 
strength, who art the au- 
thor of all godliness ; Be read}% 
we beseech thee, to hear the 
devout prayers of thy Church ; 
and grant, that those things, 
which we ask faithfully, we may 
obtain effectually ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. The Epistle. Philip, iii. 17. 

BRETHREN", be followers 
together of me, and mark, 
them which walk so as ye have The twenty-third Sunday after Trinity. aire dboibb-san a tba gluasad air 
an doigb sin mar a ta sinne 'nar 
eisempleir agaibh. (Oir a ta 
moran a' gluasad, mu'n dubbairt 
migu minic ribb agus mu'mbheil 
mi a nis, eadbon a' gul, ag radb 
ribb, gur naimbdean iad do 
cbrann-ceusaidb Cbriosd ; d'an 
deireadb bbi air an sgrios d'an 
dia am bru, agus aig am bheil an 
gloir 'nan nàire, aig am bheile an 
aire air nitbibh talmaidb). Oir 
a ta ar caitheadh-beatha-ne air 
neamb, an t-ionad as am bbeil 
duil again n fos risan t-Slanuigb- 
ear, an Tigbearna Iosa Criosd ; 
•a chruth-atbarraicbeas ar corp 
diblidh, cbum gu'n deanar e 
comh-chosmhuil r'a corp glor- 
mhor fein, a reir an oibreacbaidb 
leis am bheil e comasach air na 
b-uile nithe a cbur fo cbeannsal 
, fein. 

An Soisgeul. N. Mhatth. xxii. 15. 
\ Nsin dh'imichna Phairisich, 
agus gabh iad combairle 
cionnus a db'f beudadb iad esan a 
ribeadh 'na cbainnt. Agus cbuir 
iad d'a ionnsuidb an deisciobuil 
fein, maille ri lucbd leanmhuinn 
Heroid, ag radb, A maighstir, a 
ta fbios a gain n gu bheil thusa 
fior, agus gu bheil thu teagasg 
slighe Dhe ami am firinn, agus 
nach 'eil suim agad do dhuine 
sam bith : oir cha'n 'eil thu ag 
ambarc air pearsaibh dbaoine. 
Uimesin innis dhuinne dobharail, 
Am bheil eceaduichte cis a thabh- 
airt do Cheasar, no nach'eil ? 
Ach air tuigsinn am mi-ruin a dh' 
Iosa, thubhairt e, Carson a ta 
sibh ga m' bhuaireadh, a cheal- 
gairean? Nochdaibh dhomhsa 
i airgiodnacise. Agus thug iad d'a 
ionnsuidhpeghinn. Agus thubh- 
airt e riu, Cia dhà a bhuineas an 
dealbh so, agus an scriobhadh a 
tam'athimcbioll? Adeiriadsan 
215 us for an ensample. (For many 
walk, of whom I have told you 
often, and now tell you even 
weeping, that they are the ene- 
mies of the cross of Christ : 
whose end is destruction, whose 
God is their belly, and whose 
glory is in their shame, who 
mind earthly things.) For our 
conversation is in heaven ; from 
whence also we look for the 
Saviour, the Lord Jesus Christ ; 
who shall change our vile bod} r , 
that it may be fashioned like 
unto his glorious body, accord- 
ing to the working whereby he 
is able even to subdue all things 
unto himself. The Gospel. St. Matt. xxii. 15. 

THEN went the Pharisees, 
and took counsel how they 
might entangle him in his talk. 
And they sent out unto him their 
disciples with the Herodians, 
saying, Master, we know that 
thou art true, and teachest tbe 
way of God in truth, neither 
carest thou for any man : for 
thou regardest not the person of 
men. Tell us therefore, What 
thinkest thou ? Is it lawful to 
give tribute unto Cesar, or not ? 
But Jesus perceived their wick- 
edness, and said. Why tempt ye 
me, ye hypocrites? shew me 
the tribute-money. And they 
brought unto him a penny. And 
he saith unto them, Whose is 
.this image and superscription ? 
They say unto him, Cesar's. 
Then saith he unto them, Ren- 
der therefore unto Cesar the 
things which are Cesar's ; and 
unto God the things that are An ceatJiramh Domhnacli Jiche,ad an deigh na Trionaid. ris, Do Cheasar. A deir esan riu 
an sin, Thugaibh uime sin, do 
Cheasar na nithe a's le Ceasar ; 
agus do Dhia, nanithe a's le Dia. 
Agus air dhoibh so a chluintinn, 
ghabh iad iongantas, agus air 
dhoibh fhagail, dh'imich iad 
rompa. An ceathramh Domhnacli 
fichead an deigh na Trionaid. 
An Guidhe. 

THIGH EARN A, guidhe- 
amaid ort fuasgail do shluagh 
o'n locbdaibh ; ionnas trid do 
mhor mhaitheis gu'm bi sinn uile 
air ar saoradh o cheanglaichibh 
nam peacainnean sin, a rinn sinn 
le ar laigse. Deonuich so, 
Athair neamhaidb, air sgathlosa 
Criosd,arTighearnaagusar Slan- 
uigbfhear beannuichte. Amen. 

An Litir. Col. i. 3. 

THAsinn a'toirt buidheacbais 
do Dhia, agus Athair ar 
Tighearna Iosa Criosd, a' sir- 
dheanamh urnuigb air bbur son- 
sa, o chuala sinn iomradh bhur 
creidimh ann an Iosa Criosd, agus 
bhur graidh do na naomaibh uile: 
air son an dochais a ta air a thasg- 
aidh fa'r comhair air neamh, air 
an cuala sibh iomradh roimhe 
ann am focal firinn an t-Soisgeil, 
a thainig d' ar ionnsuidhse, mar 
anns an t-saoghal uile, agus a tha 
tabhairt toraidh uaith, mar a ta 
e deanamh mar an ceudna 'nur 
measgsa, o'n la anns an cuala sibh 
e, agus's an dh'flmair sibh eolas 
air gras Dhe ann am firinn. A 
reir fos mar a dh'fhoghluim sibh 
o Epaphras ar coimh-sheirbhis- 
each gradhach-ne, a tha air bhur 
sonsa na mhinisteir dileas do 
Chriosd; a chuir an ceill dhuinne 
mar an ceudna bhur gradhsa anns 
an Spiorad. Air an aobbar so, 
216 God's. When they had heard 
these words, they marvelled, 
and left him, and went their 
way. The twenty-fourth Sunday 
after Trinity. 
The Collect. 

LORD, we beseech thee, 
absolve thy people from 
their offences ; that through thy 
bountiful goodness we may all 
be delivered from the bands of 
those sins, which by our frailty 
we have committed : Grant 
this, O heavenly Father, for 
Jesus Christ's sake, our blessed 
Lord and Saviour. Amen. 

The Epistle. Col. i. 3. 
E give thanks to God and 
the Father of our Lord 
Jesus Christ, praying always for 
you, since we heard of 3*our 
faith in Christ Jesus, and of the 
love which ye have to all the 
saints ; for the hope which is 
laid up for you in heaven, 
whereof ye heard before in the 
word of the truth of the Gospel ; 
which is come unto you, as it is 
in all the world ; and bringeth 
forth fruit, as it doth also in you, 
since the day ye heard of it, 
and knew the grace oi God in 
truth : as ye also learned of 
Epaphras, our dear fellow-ser- 
vant, who is for you a faithful 
minister of Christ ; who also 
declared unto us your love in 
the Spirit. For this cause we 
also, since the day we heard it, 
do not cease to pray for you, 
and to desire that ye might be 
filled with the knowledge of his The twenty -fourtli Sunday after Trinity. cha'n 'eil sinne mar an ceudna a 
sgur, o'n la a chuala sinn e, do 
dheanamh urnuigh air bhur son- 
s:i, agus a gliuidheadh gu'm biodh 
sibli air bhur lionadh le eolas a 
thoile, 's an uile ghliocas agus 
tlmigse spioradail : chum gu'm 
gluaiseadh sibh gu cubhaidh do'n 
Tighearna chum gach uile thoil- 
eachaidh, a toirt toraidh uaibh 's 
na h-uile dheagh obair agus a fas 
ann an eolas De ; air bhur near- 
tachadh leis an uile neart a reir 
a chumhachd ghloirmhoir-san, 
chum an uile fhoighidin agus 
fhad-fhulangais maille ri gaird- 
eachas a' tabhairt buidheachais 
do'n Athair, a rinn sinne iom- 
chuidh chum bin 'nar luchd- 
comh-pairt do oighreachd nan 
naomh 's an t-solus. 

An Soisgeul. N. Mhatth. ix. 18. 

AIR do Iosa bhi a' labhairt, 
nan nithe so ri deisciobluibh 
Eoin feuch, thainig uachdaran 
araidh, agus thug e onair dha, 
ag radh, Fhuair mo nighean bàs 
air ball ; ach thig-sa agus cuir do 
lamh oirre, agus bithidh si beo. 
Agus air eirigh do Iosa, lean e 
fein agus a dheisciobuil e. (Agus 
feuch thainig bean, air an robh 
dortadh fola re dha bhliadhna 
dheug, air a chulaobh,agus bhean 
i ri iomall eudaieh, oir thubhairt 
i innte fein, Ma bheanas mi ach 
ri eudach ; bithidh mi slan. Ach 
air tionndadh do Iosa ma'n cuairt, 
chunnaic se i, agus a dubhairt e, 
A nighean, biodh a gad deagh 
mhisneach; shlanuich dochreid- 
imh thu. Agus bha a' bhean slan 
o'n uair sin.) Agus an uair a 
thainig Iosa gu tigh an uachd- 
i arain,agus a chunnaic e an luchd- 
| eiull, agus a' chuideachd a' dean- 
amh toirm bhroin, thubhairt e 
: riu, Imichibh roimhibh, oir cha'n 
'eil an nionag marbh, ach 'na 
217 will in all wisdom and spiritual 
understanding ; that ye might 
walk worthy of the Lord unto 
all pleasing, being fruitful in 
every good work, and increasing 
in the knowledge of God ; 
strengthened with all might, 
according to his glorious power, 
unto all patience and long-suf- 
fering with joyfulness ; giving 
thanks unto the Father, which 
hath made us meet to be par- 
takers of the inheritance of the 
saints in light. Tlie Gospel. St. Matt. ix. 18. 

WHILE Jesus spake these 
things unto John's dis- 
ciples, behold, there came a cer- 
tain ruler and worshipped him, 
saying, My daughter is even 
now dead : but come and lay 
thy hand upon her, and she 
shall live. And Jesus arose, and 
followed him, and so did his 
disciples. (And, behold, a wo- 
man, which was diseased with 
an issue of blood twelve years, 
came behind him, and touched 
the hem of his garment : for she 
said within herself, If I may 
but touch his garment, I shall 
be whole. But Jesus turned 
him about ; and, when he saw 
her, he said, Daughter, be of 
good comfort ; thy faith hath 
made thee whole. And the 
woman was made whole from 
that, hour.) And when Jesus 
came into the ruler's house, and 
saw the minstrels and the people 
making a noise, he said unto 
them, Give place ; for the maid An cuigeamh Domhnach fichead an deigh na Trivnaid. codal. Agus riim iad gaire foch- 
aid ris. Ach an uair a chuireadh 
a' chuideachd amach, chaidh se 
a steach, agus rug e air laimh 
oirre, agus dh'eirich, an nionag. 
Agus chaidh iomradh sin a mach 
air feadh na tire sin uile. An cuigeamh Domhnach fichead 
an deigh na Trionaid. 
An GuidJie. 

GTHIGHEARNA, Mosgail, 
guidheamaid ort, miannan 
do shluaigh dhileas ; chum air 
dhoibh gu pailt bhi a' toirt a 
mach toradh deagh oibre gu'm 
faigheadh iaduait-sa mor luigh- 
eachd ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

Air son na Litir. Ier. xxiii. 5. 

FEUCH, tha na laithean a' 
teachd, deir an Tighearna, 
anns an tog mise suas do Dhaibh- 
idh Meanglan fireanach, agus 
rioghaich Righ, agus soirbhich- 
idh leis, agus cuiridh e an gniomh 
breitheanas agus ceartas air an 
talamh. 'Na laithibh-san tearnar 
Iudah, agus gabhaidh Israel 
comhnuidh ann an tearuinteachd : 
agus is e so' Ainm a ghoirear ris, 
AN TIGHEARNA AR FIR- 
EANTACHD-NE. Air an 
aobhar so, feuch, tha na laithean 
a' teachd, deir an Tighearna, anns 
nach abair iad ni's mo, Mar is 
beo an Tighearna a thug a nios 
clann Israeil a tir na h-Eiphit. 
Ach Mar is beo an Tighearna, a 
thug a nios agus a stiuir sliochd 
tighe Israeil as an tir mu thuath, 
agus as na duehannaibh sin uile 
gus an d' fhuadaich mise iad ; a 
chum gu'n gabhadh iad comh- 
nuidh 'nam fearann fein. 
An Soisgeul, N. Eoin vi 5. 

AN sin an uair athog Iosa suas 
a shuilean, agus a chunnaic 
e gu'nd' thainig buidheann mhòr 
218 is not dead, but sleepeth. And 
they laughed him to scorn. But 
when the people were put forth, 
he went in, and took her by the 
hand, and the maid arose. And 
the fame hereof went abroad 
into all that land. The twenty-fifth Sunday after 
Trinity. 
The Collect. 

STIR up, we beseech thee, 
O Lord, the wills of thy 
faithful people ; that they, plen- 
teously bringing forth the fruit 
of good works, may of thee be 
plenteously rewarded ; through 
Jesus Christ our Lord. Amen. 

For tlie Epistle. Jer. xxiii. 5. 

BEHOLD, the days come, 
saith the Lord, that I will 
raise unto David a righteous 
Branch, and a King shall reign, 
and prosper, and shall execute 
judgement and justice in the, 
earth. In his days Judah shall 
be saved, and Israel shall dwell 
safely: and this is his Name 
whereby he shall be called, THE 
LORD OUR RIGHTEOUS- 
NESS. Therefore behold, tk 
days come, saith the Lord, tha' 
they shall no more say, Th< 
Lord liveth, which brought u] 
the children of Israel out of th< 
land of Egypt; but, The Lore 
liveth, which brought up, aw 
which led the seed of the hous 
of Israel out of the north 
country, and from all countrie 
whither I had driven them 
and they shall dwell in thei 
own land. 

Th» Gospel. St. John vi.5. 

WHEN Jesus then lifted u 
his eyes, and saw a gre; 
company come unto him, 1 The tiventy-fìfth Su nd ay after Trinity. shluaigh d'a ionnsuidh, thubhairt 
e re Philip, Cia an t-aite as an 
ceanaich sinn aran cbum 's gu'n 
ith iad so ? (Ach thubhairt e so 
'gadhearbhadhsan; oirbhafhios 
aige fein ciod a dheanadh e.) 
Fhreagair Philip e, Cha leoir 
dhoibh luach dha cheud peghinn 
a dh'aran, chum 's gu'n gabhadh 
gach aon diubh beagan. Thubh- 
airt aon d'a dheisciobluibh, 
Aindreas, brathair Shimeon 
Pheadair, ris, Tha oganach an 
so, aig am bheil cuig builinnean 
eorna, agus da iasg bheaga: ach 
ciod iad so am measg na h-uiread ? 
Agus thubhairt Iosa, Thugaibh 
air na daoine suidhe sios. A nis 
bha mòran feoir anns an aite. 
Air an aobhar sin shuidhe na 
daoine sios, an aireamh timchioll 
i chuig mile. Agus ghlac Iosa na 
j builinnean, agus air dha buidh- 
I eachais a thoirt roinn e air na 
deisciobluibh iad, agus na deisc- 
I iobuil orrasan a shuidh : agus 
j mar an ceudna do na h-iasgaibh 
beaga, mheud 's a b'aill leo. An 
uair a shasuicheadh iad thubhairt 
e r'a dheisciobluibh, Cruinnich- 
ibh am biadh briste ta thuilleadh 
aim, chum 's nach caillear a 
bheag. Air an aobhar sin chruinn- 
ich iad e r'a chèile, agus lion iad 
dà chliabh dheug do sbrùileach 
nan cùig builinn eorna, a bha dh' 
fhuigheall aig a' mhuinntir a 
dh'ith. An sin an uair achunnaic 
nadaoine sin am miorbhuil a rinn 
I Iosa, thubhairt iad,Gu firinneach 
is e so am faidh a bha gu teachd 
phuin an t-saoghail. 

Hi Ma hhitheas tuille do Dhomnaich 
roimh Dhomnach-Teachd ar Slan- 
uighfhear, bithidh seirbhis add do 
I na Domhnaichean sin a dti fhagadh 
I a mach an deigh an Fhoilhichidh, 
air an gabhail a stigh a dheanamh 
a siias a mheud's a ia dliith air an 
so. Agus ma hhitheas na 's lugha 
feudar an còrr fhàaail: Ach hire 
219 L saith unto Philip, Whence shall 
we bu} r bread that these may 
eat ? (And this he said to prove 
him ; for he himself knew what 
he would do.) Philip answered 
him, Two hundred penny-worth 
of bread is not sufficient for 
them, that every one of them 
may take a little. One of his 
disciples, Andrew, Simon Peter's 
brother, saith unto him, There 
is a lad here, which hath five 
barley-loaves, and two small 
fishes ; but what are they among 
so many? And Jesus said, Make 
the men sit down. Now there 
was much grass in the place. So 
the men sat down, in number 
about five thousand. And Jesus 
took the loaves, and, when he 
had given thanks, he distributed 
to the disciples, and the disci- 
ples to them that were set down, 
and likewise of the fishes, as 
much as they would. When 
they were filled, he said unto 
his disciples, Gather up the 
fragments that remain, that no- 
thing be lost. Therefore they 
gathered them together, and 
filled twelve baskets with the 
fragments of the five barley- 
loaves, which remained over 
and above unto them that had 
eaten. Then those men, when 
they had seen the miracle that 
Jesus did, said, This is of a 
truth that Prophet that should 
come into the world. H If there he any more Sundays be- 
fore Advent- Sunday ', the Service of 
some of those Sundays that were 
omitted after the Epiphany shall 
be taken in to supply so many as 
are here wanting. And if there 
be feivcr, the overplus may be 
omitted: Provided that this last 
Collect, Epistle, and Gospel shuil 

9 La N. Ahidreas. thoirt gu'n teid an Guidh, an 
Litir, agus an Soisgeid so ma dheir- 
eadh, do ghnath a radii air an 
Domhnach a's fairge roimh Theachd 
ar Slanuighfhear. La N. Aindreas. 
An Guidhe. 

DHE Uile chumhachdaich, a 
thug a leithid do ghras do d' 
Abstol Naomh Aindreas, ionnas 
gu'n d' thug e umhlachd gu 
h-ullamh do ghairm do Mhic Iosa 
Criosd, agus gu'n do lean se e 
gun mhoille; Deonuich dhuinne 
uile, air dhuinn bhi air ar gairm 
le d' Fhocal naomh, air ball gu'n 
toir sinn sinnfein suas gu h-umh- 
ail a choimlionadh d' aitheantan 
naornh ; tre an a cheudna Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. Rom. x. 9. 

MA dh' aidicheas tu le d' 
bheul an Tighearna Iosa, 
agus ma chreideas tu ann do 
chridhe, gu'n do thog Dia o na 
marbhaibh e, gu'n saorar thu. 
Oir is ann leis a' chridhe a chreid- 
ear chum fireantachd, agus leis 
a' bheul a dh' ardichear chum 
slàinte. Oir a deir an scriobtuir, 
Ge b'e neach a chreideas annsan, 
cha naraichear e. Oir cha 'n 
*eil eadar-dhealachadh eadar an 
t-Iudach agus an Greugach : oir 
an t-aon Tighearn a ta os cionn 
nan uile, tha e saibhir do na h-uile 
a ghairmeas air. Oir ge b'e neach 
a ghairmeas air Ainm an Tigh- 
earna tearnar e. Ach cionnus a 
ghairmeas iad airsan anns nach 
do chreid iad ? Agus cionnus a 
chreideas iad anns an ti, air nach 
eual iad iomradh? Agus cionnus 
a chluinneas iad gun searmon- 
uicheF Agus cionnus a ni iad 
searmoin , m ur cuirear iad ? M ar 
a ta e scriobhta, Cia sgiamhach 
cosan na muinntir sin a ta^ear- 
220 always be used upon the Sundtty 
next before Advent. Saint Andrew s Day. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who didst 
give such grace unto thy 
holy Apostle Saint Andrew, that 
he readily obeyed the calling 
of thy Son Jesus Christ, and 
followed him without delay ; 
Grant unto us all, that we, be- 
ing called by thy holy Word, 
may forthwith give up ourselves 
obediently to fulfil thy holy 
commandments ; through the 
same Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

The Epistle. Rom. x. 9. 

IF thou shalt confess with 
thy mouth the Lord Jesus, 
and shalt believe in thine heart 
that God hath raised him from 
the dead, thou shalt be saved. 
For with the heart man be- 
lieveth unto righteousness, and 
with the mouth confession is 
made unto salvation. For the 
Scripture saith, Whosoever be- 
lieveth on him shall not be 
ashamed. For there is no dif- 
ference between the Jew and 
the Greek : for the same Lord 
over all is rich unto all that call 
upon him. For whosoever shall 
call upon the Name of the Lord 
shall be saved. How then shall 
they call on him, in whom they 
have not believed? And how 
shall they believe in him, of 
whom they have not heard ? 
And how shall they hear with- 
out a preacher ? And how shall 
they preach, except they be 
sent? As it is written, How 
beautiful are the feet of them Saint Andrew's 2) ay. monachadh soisgeil na sith, a ta 
toirtsgeil aoibhneach air nithibh 
maithe ! Ach cha robh iad uile 
umbail do'n t-Soisgeul : Oir a 
deir Esaias, A Thighearna, co a 
cbreid ar n-aitbris-ne? Uime sin. 
is ann o eisdeachd athig creidirah, 
agus eisdeacbd tre Fhocal De. 
Ach a deiream, Nach cual iad ? 
Chuala gu deimhin, chaidb am 
fuaim air feadb gach tire a macb, 
agus am briathra gu iomallaibh 
an domhain. Ach a deiream, 
nach robh fios aig Israel ? Air 
tus, a deir Maois, Cuiridh mi eud 
oirbb le Cinneach nach 'eil 'nan 
Cinneach, agus le Cinneach neo- 
thuigseach cuiridh mifeargoirbh. 
Ach a ta Esaias ro dhana agus a 
deire, Fhuaradhmi leo-san nach 
d'iarr mi, dh'fhoillsicheadh mi 
dhoibh-san nach d'fhiosraich air 
mo shon. Ach ri Israel a deir e, 
Shin mi mach mo lamhan re an 
la gu h-iomlan ripobull eas-umh- 
ail agus a labhras a'm 'aghaidh. 

An Soisgeul. N. Mhatth. iv. 18. 

AGUS ag imeachd do Iosa ri 
taobh fairge Ghalile chun- 
naic è dithis bhraithrean Simon d' 
an goirear Peadar, agus Aindreas 
a bhrathair, a' tilgeadh lin 's an 
fhairge (oir b'iasgairean iad.) 
Agus a deir e riu, Leanaibh mise, 
agus ni mi iasgairean air daon- 
aibh dhibh. Agus air fagail nan 
lion air ball dhoibh, lean iad 
esan. Agus air triall da as sin, 
chunnaic e dithis eile bhraithre, 
Seumas mac Shebede, agus Eoin 
a bhrathair, ann an luing maille 
I' an athair Sebede, a' caradh an 
lion, agus ghairm e iad : agus air 
fagail na luinge, agus an Athar 
dhoibh air ball, lean iad e. that preach the Gospel of peace, 
and bring glad tidings of good 
things ! But they have not all 
obeyed the Gospel. For Esaias 
saith, Lord, who hath believed 
our report ? So then faith com- 
eth by hearing, and hearing by 
the Word of God. But I say, 
Have they not heard? Yes 
verily, their sound went into all 
the earth, and their words unto 
the ends of the world. But I 
say, Did not Israel know ? First 
Moses saith, I will provoke you 
to jealousy by them that are no 
people, and by a foolish nation 
I will anger you. But Esaias is 
very bold, and saith, I was found 
of them that sought me not ; I 
was made manifest unto them 
that asked not after me. But to 
Israel he saith, All day long I 
have stretched forth my hands 
unto a disobedient and gainsay- 
ing people. The Gospel St. Matt. iv. 18. 

JESUS, walking by the sea of 
Galilee, saw two brethren, 
Simon called Peter, and Andrew 
his brother, casting a net into 
the sea, (for they were fishers ;) 
and he saith unto them, Follow 
me ; and I will make you fishers 
of men. And they straightway 
left their nets, and followed 
him. And going on from thence 
he saw other two brethren, 
James the son of Zebedee, and 
John, his brother, in a ship with 
Zebedee their father, mending 
their nets ; and he called them. 
And they immediately left the 
ship and their father, and fol- 
lowed him. * 221 Naomh Tomas an t-Abstol. Naomh Tomas an t-Abstol. 
An Guidhe. 

DHE Uile chumhachdaich 
agus sior-mhaireannaich, 
air son-tuille daingneachaidh a' 
chreidimh a leig le d' Abstol 
naomh Tomas aiseirigh do Mhic 
a chuir arm an teagamh ; Deon- 
uich dhuinne co iomlan, agus 
gun amharus air bith creidsinn 
aim a' do Mhac Iosa Criosd, chum 
's nach bi ar creidimh arm do 
lathair a choidhche air a chron- 
achadh. Eisd ruinn, Thigh- 
earna, tre an ti cheudna Iosa 
Criosd, d' an robh, maille riutsa 
agus ris an Spiorad Naomh, gach 
uile onair agus ghloir, a nis agus 
gu siorruidh. Amen. 

An Litir. Ephes. ii. 19. 

A NIS uime sin cha 'n 'eil sibh 
ni 's mo 'nur coigrich agus 
'nur coimhich, ach 'nur luchd aon 
bhaile ris na naomhaibh, agus 
'nur muinntir-teaghlaich Dhe ; 
agus tha sibh air bhur togail suas 
air bunait 'nan Abstol agus nam 
Faidhean, air bhi do Iosa Criosd 
fein 'na chloich-chinn na h-ois- 
inn 'j. anns am bheil an aitreabh 
uile, ceangailte gu ceart r'a cheile, 
a' fas suas chum bhi na theampull 
naomh 's an Tighearna; anns am 
bheil sibhse mar an ceudna air 
bhur comh -togail suas chum bhi 
'nur tigh-comhnuidh do Dhia 
trid an Spioraid. 

An Soisgeul, N. Eoin xx. 24. 

CHA robh Tomas, aon do'n 
da fhear dheug, d'an goir- 
ear Didimus, maille riu 'n uair a 
thainig Iosa. Uime sin thubhairt 
na deisciobuil eile ris, Chunnaic 
sinn an Tighearna. Ach thubh- 
airt esan riu, Mur faic mise ail- 
eadh nan tairngean 'na lamhaibh, 
agus mur cuir mi mo mheur ann 
an aileadh nan tairngean, agus 
mUr cuir mi mo lamh 'na thaobh, 
cha chreid mi. Agus an ceann 
222 Saint Thomas the Apostle. 
The Collect 

ALMIGHTY and everliving 
God, who for the more 
confirmation of the faith didst 
suffer thy holy Apostle Thomas 
to be doubtful in thy Son's re- 
surrection ; Grant us so perfect- 
ly, and without all doubt, to be- 
lieve in thy Son Jesus Christ, 
that our faith in thy sight may 
never be reproved. Hear us, O 
Lord, through the same Jesus 
Christ, to whom, with thee and 
the Holy Ghost, be all honour 
and glory, now and for ever- 
more. Amen. The Epistle. Ephes. ii. 19. 

NOW therefore ye are no 
more strangers and fo- 
reigners, but fellow-citizens with 
the saints, and of the household 
of God ; and are built upon the 
foundation of the Apostles and 
Prophets, Jesus Christ himself 
being the chief corner-stone ; in 
whom all the building, fitly 
framed together, groweth unto 
an holy temple in the Lord ; in 
whom ye also are builded to- 
gether for an habitation of God, 
through the Spirit. The Gospel. St. John xx. 24. 

THOMAS, one of the twelve, 
called Didymus, was not 
with them when Jesus came. 
The other disciples therefore 
said unto him, We have seen 
the Lord. But he said unto 
them, Except I shall see in his 
hands the print of the nails, and 
put my finger into the print of 
the nails, and thrust my hand 
into his side, I will not believe. 
And after eight days again his The Conversion of St. Paid. ochd laithean an deigh sin, bha 
a dheisciobuil a ris a stigh, agus 
Tonias maille riu: thainig Iosa, 
agus na dorsan duinte, agus sheas 
e'sa mheadhon, agus thubhairt 
e, Sith dhuibh. 'Na dheigh sin 
a deir e ri Tomas, Cuir an so do 
mheur, agus feuch mo lamhan ; 
agus sin an so do lamh, agus cuir 
a' m' thaobh i ; agus na bi mi- 
chreideach, ach creideach. Agus 
fhreagair Tomas, agus thubhairt 
e ris, Mo Thighearna, agus mo 
Dhia. A deir Iosa ris, Air son 
gu faca tu mi, a Thomais, chreid 
thu; is beannuichte iadsan nach 
faca, agus a chreid. Agus rinn 
Iosa gu firinneach moran do 
mhiorbhuilibh eile am fianuis a 
dheisciobuil, nach 'eil scriobhta 
's an leabhar so. Ach tha iad 
so scriobhta, chum gu'n creid- 
eadh sibh gur e Iosa an Criosd 
Mac Dhe, agus ag creidsinn 
duibh, gu'm biodh agaibh beatha 
trid Ainm-san. 

La Iompochaid h Naoimh Phoil. 
An Guidhe. 

ODHE, tre searmonachadh 
an Abstoil bheannuichte 
Naomh Pol, a thug air solus an 
t-Soisgeil dealrachadh feadh an 
t-saoghail uile; Deonuich, guidh- 
eamaid ort, air dhuinn cuimhne 
bhi againn air iompochadh ion- 
gantach-san, gu'n nochd sinn a 
mach ar taingealachd dhuitse air 
son an cheudna, le bhi leantuinn 
an fhoghlum naomh a theagaisg 
e ; tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

Air son na Litir. Gniomh. ix. 1. 

AGUS air do Shaul bhi fathast 
a' seideadh bagraidh, agus 
àir an aghaidh dheisciobuil an 
Tighearna, chaidh echumanard 
shagairt, agus dh'iarr e litrichean 
uaith gu Damascus chum nan 
223 disciples were within, and Tho- 
mas with them : then came Je- 
sus, the doors being shut, and 
stood in the midst, and said, 
Peace be unto you. Then saith 
he to Thomas, Reach hither thy 
finger, and behold my hands ; 
and reach hither thy hand, and 
thrust it into my side ; and 
be not faithless, but believing. 
And Thomas answered and said 
unto him, My Lord, and my 
God. Jesus saith unto him, 
Thomas, because thou hast seen 
me, thou hast believed ; blessed 
are they that have not seen, and 
yet have believed. And many 
other signs truly did. Jesus in 
the presence ot his disciples, 
which are not written in this 
book. But these are written, 
that ye might believe that Jesus 
is the Christ, the Son of God ; 
and that believing ye might 
have life through his Name. The Conversion of Saint Paid. 
The Collect. 

OGOD, who, through the 
preaching of the blessed 
Apostle Saint Paul, hast caused 
the light of the Gospel to shine 
throughout the world; Grant, 
we beseech thee, that we, hav- 
ing his wonderful conversion in 
remembrance, may shew forth 
our thankfulness unto thee for 
the same, by following the ho- 
ly doctrine which he taught ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. 

For tlie Epistle. Acts ix. 1. 

AND Saul, yet breathing out 
threatenmgs and slaughter 
against the disciples of the Lord, 
went unto the high priest, and 
desired of him letters to Da- 
mascus to the synagogues, that, La Iompochaidh Naoimh Phoil. sionagog, chor nam faigheadh e 
aon neach do'n t-slighe so, co 
aca b' fhir nomhnai iad, gu'n d' 
thugadh e leis ceangailte iad gu 
Hierusalem. Agus ag imeachd 
dha, tharladh gu'n do dhruid e 
ri Damascus, agus dliealraich gu 
h-obann mu'n cuairt air solus o 
neamh. Agus air tuiteam dlia 
air an talanih, chual e guth ag 
radh. ris, A Snail, A Shail, c' arson 
a tatbu 'gam gheur-leanmhuinn- 
se? Agus thubhairt esan, Co thu, 
a Thighearna ? Agus thubhairt 
an Tighearna, Is miselosaa tba 
thusa a' geur-leanmhuinn : is 
cruaidh dhuitse breabadh an agh- 
aidh nan dealg. Agus air dhasan 
bhi air chrith agus lan uamhain, 
thubhairt e, A Thighearna, ciod 
is aill loat mise a tlheanamh ? 
Agus thubhairt an Thighearna 
ris, Eirich, agus theirig a steaeh 
do'n bhaile, agus innsear dhuit 
ciod is coir dhuit a dheanamh. 
Agus sheas na daoine bha 'g im- 
eachd maille ris 'nan tosd, ag 
cluinntin a' ghùth,acb gun neach 
air bith fhaicinn. Agus dh'eirich 
Saul o'n talamh, agus air fòsgladh 
a shut dha, cha'n fhac e neach air 
bith; ach air dhoibh breith air a 
laimh, threoraich iad e gu Dam- 
ascus. Agus bha e tri laithean 
gun radharc, agus cha d'ith agus 
cha d'ol e ni air bith. Agus bha 
deisciobul araidh ann an Damasc- 
us, d'am b' ainm Ananiais, agus 
thubhairt an Tighearna ris ann 
am foillseachadh, Ananiais. Agus 
thubhairt esan, Feuch, a ta mi'n 
so, a Thighearna. Agus thubh- 
airt an Tighearna ris, Eirich, agus 
imich do'n t-sraid, d'an goirear 
Di reach, agus iarr ann an tigh 
Iudais, duineo Tharsus d'an goir- 
ear Saul: oir feuch a ta e ri urn- 
uigh, agus chunnaic e ann am 
ibiilseachadh duine d'an ainm 
Ananias, a'teachd a steach, agus 
224 if he found any of this way, 
whether they were men or wo- 
men, he might bring them 
bound unto Jerusalem. And, 
as he journeyed, he came near 
Damascus, and suddenly there 
shined round about him a light 
from heaven. And he fell to 
the earth, and heard a voice 
saying unto him, Saul, Saul, 
why persecutest thou me ? And 
he said, Who art thou, Lord ? 
And the Lord said, I am Jesus 
whom thou persecutest : it is 
hard for thee to kick against 
the pricks. And he, trembling 
and astonished, said, Lord, what 
wilt thou have me to do ? And 
the Lord said unto him, Arise, 
and go into the city, and it 
shall be told thee what thou 
must do. And the men which 
journeyed with him stood speech- 
less, hearing a voice, but see- 
ing no man. And Saul arose 
from the earth, and when his 
eyes were opened he saw no 
man ; but they led him by the 
hand, and brought him into 
Damascus. And he was three 
days without sight, and neither 
did eat nor drink. And there 
was a certain disciple at Da- 
mascus, named Ananias, and 
to him said the Lord in a vi- 
sion, Ananias. And he said, 
Behold, I am here, Lord. And 
the Lord said unto him, Arise, 
and go into the street which 
is called Straight, and enquire 
in the house of Judas for one 
called Saul, of Tarsus : for be- 
hold, he prayeth, and hath seen 
in a vision a man named Ana- 
nias, coming in, and putting his 
hand on him, that he might 
receive his sight. Then Ana- 
nias answered, Lord, I have 
heard by many of this man, 
how much evil he hath done The Conversion of St. Paul. a' cur a laimhe air. chum gu'm 
faigheadh e a radharc. An sin 
fhreagair Ananias, A Thigh - 
earna, chualami o mhoran mu'n 
duine so, cia lion olc a rinn e do d' 
naomhaibh ann an Ierusalem, 
agus a ta ann so ùghdarras aige o 
uachdaranaibh nan sagart, iadsan 
uile a cheangal a ta gairm aird' 
Ainm-sa. Achthubhairt anTigh- 
earna ris, Imich, oir is soitheach 
taghta dhomhsa e,chum m' Ainm 
a ghiulan am fianuis nan Cinn- 
eacb, agus righrean, agus chloinn 
Israeil : Oir nochdaidh mise dha 
cia mor nanithe a's eiginda fhul- 
ang air sgàth m'Ainm-sa. Agus 
dh 'imich Ananias, agus chaidh e 
steach do'n tigh ; agus ag cur a 
lamh air, thubhairt e, A Shauil, 
a bhrathair, chuir an Tighearna, 
(eadhon Iosa a dh'fhoillsicheadh 
dhuitse anns an t-slighe air an d' 
thainig thu) mise chum gu'm 
faigheadh tu do radharc, agus 
gu'm biodh tu air do lionadh leis 
an Spioradnaomh. Agus air ball 
thuit o shuilibh mar gu'm biodh 
lannan ; agus dh'aisigeadh aradh- 
arc dha gun dail, agus air dha 
eirigh, bhaisteadh e. Agus air 
gabhail bidh dha, neartaicheadh 
e. An sin bha Saul laithean ar- 
aidh maille ris na deisciobluibh a 
bha ann an Damascus. Agus air 
ball shearmonaich e Iosa anns na 
sionagogaibh, gur esan Mac Dhe. 
Ach bha na h-uile a chual e fa 
uamhas, agus thubhairt iad, Nach 
e so esan a bha sgrios ann an Ier- 
usalem iadsan a bha gairm air an 
Ainm so, agus a thainig an so 
chum na criche so, gun d'thug- 
adh e ceangailte iad dh'ionnsuidh 
uachdarain nan sagart ? Ach bu 
mhoid a neartaicheadh Saul, agus 
chuiregu h-amhluadhnah-Iudh- 
aich a bha chomhnuidh ann an 
Damascus, a' dearbhadh gur e so 
an Criosd. 

225 L to thy saints at Jerusalem ; ar.d 
here he hath authority from 
the chief priests to bind all that 
call on thy Name. But the 
Lord said unto him, Go thy 
way ; for he is a chosen vessel 
unto me, to bear my Name be- 
fore the Gentiles, and kings, 
and the children of Israel : for 
I will shew him how great 
things he must suffer for my 
Name's sake. And Ananias 
went his way, and entered into 
the house ; and, putting his 
hands on hini, said, Brother 
Saul, the Lord, (even Jesus that 
appeared unto thee in the way 
as thou earnest,) hath sent me, 
that thou mightest receive thy 
sight, and be filled with the 
Holy Ghost. And immediately 
there fell from his eyes as it 
had been scales ; and he receiv- 
ed sight forthwith, and arose, 
and was baptized. And when 
he had received meat, he was 
strengthened. Then was Saul 
certain days with the disciples 
which were at Damascus. And 
straightway he preached Christ 
in the synagogues, that he is 
the Son of God. But all that 
heard him were amazed, arid 
said, Is not this he that de- 
stroyed them which called on 
this Name in Jerusalem, and 
came hither for that intent, that 
he might bring them bound un- 
to the chief priests ? But Saul 
increased the more in strength, 
and confounded the Jews which 
dwelt at Damascus, proving that 
this is very Christ. Glanadh N. Muire an Oigh. An Soisgeul. N. Mhatth. xix. 27. 

FHREAGAIR Peadar, agus 
thubhairt e ri Iosa, Feuch, 
threig sinn na h-uile nithe, agus 
lean sinnthusa; air an aobhar sin, 
ciod a gheibh sinn ; Agus thubh- 
airt Iosa ris, Gu deimbin deiream 
ribb, sibhse a lean mise, anns an 
ath-gbineambuin, an trath a 
sbuidheas Mac an duine air cath- 
air a ghloire fein, gu'n suidh 
sibhse mar an ceudna air dà 
chathair dheug, a' toirt bretb air 
dà threibb dbeug Israeil. Agus 
ge b'e neach a threig tighean, 
do braitbrean, no peatbraicbean, 
no athair, no mathair, no bean- 
phosda, no clann, no fearann air 
sgath m' Ainm-ba, gheibh e a 
cheud uiread, agus a bheatha 
mhaireannach mar oigbreachd. 
Acb a ta moran air thoiseacb, a 
bhitheas air dheireadh ; agus air 
dheireadh, a bhitheas ar? thois- 
each. Taisbeanadh Ckriosd anns an 
Teàmpull, d' an goirear gu 
coitchion Glanadh N. Muire 
an Oigh. 

An GuidJie. 

DHE Uile-chumhacbdaicb 
agus shior-mhaireannaicb, 
tha sinn gu h-umbail a' guidh- 
eadb do Mhorachd, ionnas mar 
a bha d'aon gbin Mhic air an la 
so air a tbaisbeanadh anns an 
Teampull am brigb ar feola, 
mar sinn gu'm bi sinne air ar 
taisbeanadh dhuitse le cridbeacb- 
aibh fior-glan agus geamnuidh, 
leis an Ti cheudna do Mhae Iosa 
Criosd ar Tigbearna. Amen. 

Air son an Litir. Mai. iii. 1. 

FEUCH cuiridh mise macb 
mo theachdaire, agus ull- 
uichidh e'n t-slighe romham : 
agus thig an Tigbearna a ta sibh 
226 The Gospel. St. Matt. xix. 27. 

PETER answered and said 
unto Jesus, Behold, we 
have forsaken all, and followed 
thee ; what shall we have there- 
fore ? And Jesus said unto 
them, Verily I say unto you, 
That ye which have followed 
me, in the regeneration when 
the Son of man shall sit in the 
throne of his glory, ye also shall 
sit upon twelve thrones, judging 
the twelve tribes of Israel. 
And every one that hath for- 
saken bouses, or brethren, or 
sisters, or father, or mother, or 
wife, or children, or lands, for 
my name's sake, shall receive an 
hundredfold, and shall inherit 
everlasting life. But many that 
are first shall be last ; and the 
last shall be first. The Presentation of Christ in 
the Temple, commonly called 
The Purification of Saint 
Mary the Virgin. 

The Collect. 

ALMIGHTY and everliving 
God, we humbly beseech 
thy Majesty, that, as thy only- 
begotten Son was this day pre- 
sented in the temple in sub- 
stance of our flesh, so we may 
be presented unto thee with 
pure and clean hearts, by the 
same thy Son Jesus Christ our 
Lord. Amen. For the Epistl*. Mai. iii. 1. 

BEHOLD, I will send my 
messenger, and he shall 
prepare the way before me .: and 
the Lord, whom ye seek, shall The Purification of Saint Mary the Virgin. ag iarraidh g'a theampull gu 
grad ; eadhon teachdaire a' 
choimh-cheangail, anus am bheil 
bhur tlachd; feuch thig esan, deir 
Tighearna nan sluagh. Ach co 
dh'fhaod as laatheachda ghiulan? 
agus co sheasas an uair a dh'f hoill- 
sichear e? oir is cosmbuil e ri 
teine an fbir-leagbaidb, agus ri 
acuinn-ghlanaidh an f bir a nigh- 
eas eudaicb. Agus suidhidh e 
mar fhear-leaghaidh agus glan- 
aidb airgid : agus glanaidh e mic 
Lebbi, agus saoraidh e o shàl iad, 
mar or agus mar airgiod, a cbum 
gu'm bi iad nan oglaicb do'n 
Tigbearna' a' tairgseadb dha 
tabbartais aim am fireantacbd. 
An sin bithidb tabbartas Iuda 
agus Ierusaleim taitneacb do'n 
Tighearna, mar anns nalaitbibh 
oshean,agusannsnabliadhnaibh 
roimbe so. Agus tbig mise dlutb 
dhuibb gu breitbeanas, agus 
bitbidh mi a'm' fbianuis luatb an 
aghaidb fbiosaichean, agus an 
agbaidh adhaltranaich, agus an 
agbaidb na muinntir a bbeir 
mionnan- eitbich ,'agus an agbaidb 
na muinntir a ta cumail air ais a 
tbuarasdail o'n t-seirbhiseach, a 
sarucbadh na bantraicb, agus an 
dilleacbdain, agus a' cur a' choig- 
ricb tbaobh, agus air nacb 'eil 
eagalromham-sa, deir Tighearna 
nan sluagh. 

AnSoisgeul. N. Luc. ii. 22. 
\ GUS an uair a choimhlion- 
l\. adh laithean a glanaidh, a 
reir lagha Mhaois, thug iad esan 
gu Hierusalem, chum a thais- 
beanadh do'n Tighearna (mar a 
ta è scriobhta ann an lagh an 
Tighearna, Gacb ceud-gbin mic 
a dh'fbosglas a' bhru, gairmear 
naomb do'n Tighearna è), agus a 
thabhairt iobairt a reir mar a 
deirearannanlagb an Tighearna, 
Paidhir tburtur, no da choluman 
227 I suddenly come to bis temple, 
even the messenger of the cove- 
nant, whom ye delight in : be- 
hold, he shall come, saith the 
Lord of Hosts. But who may 
abide the day of his coming ? 
and who shall stand when he 
appeareth? for he is like a 
refiner's fire, and like fuller's soap : and he shall sit as a re- 
finer and purifier of silver ; and { 
he shall purify the sons of Levi, 
and purge them as gold and 
silver, that they may offer unto 
the Lord an offering in righte- 
ousness. Then shall the offer- 
ing of Judah and Jerusalem be 
pleasant unto the Lord, as in 
the days of old, and as in former 
years. And I will come near 
to you to judgement ; and I will 
be a swift witness against the 
sorcerers, and against the adul- 
terers, and against false swear- 
ers, and against those that op- 
press the hireling in his wages, 
the widow, and the fatherless, 
and that turn aside the stranger 
from his right, and fear not me, 
saith the Lord of Hosts. The Gospel St. Luke ii. 22. 

AND when the days of her 
purification according to 
the law of Moses were accom- 
plished, they brought him to 
Jerusalem, to present him to 
the Lord ; (as it is written in the 
law of the Lord, Every male 
that openetb the, womb shall be 
called holy to the Lord ;) and 
to offer a sacrifice according to 
that which is said in the law of 
the Lord, A pair of turtle-doves, Glanadh N. Mu'we an Oigh. oga. Agus feuch, bha duine aim 
an Hierusalem, d'am b'ainm 
Simeon ; agus bha an duine so 
ionraic agus diadhaidh, agus bha 
duil aige ri solas Israel; agus 
bha'n Spiorad Naomh air. Agus 
dh'fhoillsicheadh dha leis an 
Spiorad Naomh, nach faiceadh 
e bas, gus am faiceadh e Criosd 
an Tighearna. Agus thainig 
e le treorachadh an Spioraid 
do'n teampull ; agus an uair 
a thug na parantan a stigh an 
leanabh Iosa chum' gu'n deanadh 
iad air ashon areirgnathuchaidh 
an lagha, an sin ghlac esan air a 
gairdeinibh e, agus bheannuich e 
Dia, agus thubhairt e, A nis, a 
Thighearna, a ta thu leigeadh do 
d' sheirbhiseach suibhal an sith, 
a reir d'f hocal : oir chunnaic mo 
shuilean do shlainte ; a dh'ull- 
aich thu roimh ghnuis nan uile 
shluagh : solus a shoillseachadh 
nan Cinneach, agus gloire do 
shluaigh Israeil. Agus ghabh 
Ioseph agus a mhathair iongan- 
tas mu na nithibh a labhradh 
uime. Agus beannuich Simeon 
iad, agus thubhairt e ri Muire a 
mhathair, Feuch, chuireadh an 
leanabh so chum tuiteam agus 
aiseirigh mhorain aim an Israel ; 
agus 'na chomhar an aghaidh an 
labhrar, (agus theid claidheamh 
tre d'anam-sa feinmar anceudna) 
chum 'sgu'm foillsichear srnuain- 
tean cridheach an mhorain. Agus 
bha Anna ban-fhaidh, nighean 
Phanuel, do threibh Aseir ; bha 
i ro aosmhor, agus chaith i seachd 
bliadhna maille ri fear o àm dh' i 
bhi' na h-oigh. Agus bu bhan- 
trach i mu thimchioll ceithir 
bliadhna agus ceithir fichead a 
dh'aois ; nach deachaidh o'n 
teampull, a' deanamh seirbhis do 
Dhia a la agus a dh'oidhche le 
trasgadh agus leh -urn uigh. Agus 
air teachd dh'ise a stigh san uair 
228 or two young pigeons. And, 
behold, there was a man in 
Jerusalem, whose name was 
Simeon ; and the same man was 
just and devout, waiting for the 
consolation of Israel : and the 
Holy Ghost was upon him. 
And it was revealed unto him 
by the Holy Ghost, that he 
should not see death before he 
had seen the Lord's Christ. 
And he came by the Spirit into 
the temple : and when the 
parents brought in the child 
Jesus, to do for him after the 
custom of the law, then took 
he him up in his arms, and 
blessed God, and said, Lord, 
now lettest thou thy servant 
depart in peace, according to 
thy word: for mine eyes have 
seen thy salvation, which thou 
hast prepared before the face of 
all people ; a light to lighten 
the Gentiles, and the glory of 
thy people Israel. And Joseph 
and his mother marvelled at 
those things which were spoken 
of him. And Simeon blessed 
them, and said unto Mary his 
mother, Behold, this child is set 
for the fall and rising again of 
many in Israel ; and for a sign 
which shall be spoken against ; 
(yea, a sword shall pierce 
through thy own soul also,) 
that the thoughts of many 
hearts may be revealed. And 
there was one Anna a pro- 
phetess, the daughter of Phan- 
uel, of the tribe of Aser ; she i! 
was of a great age, and had I 
lived with an husband seven 
years from her virginity : and 
she was a widow of about four- 
score and four years, which de- 
parted not from the temple, but ''■ 
served God with fastings and 
prayers night and day. And 
she coming in that instant, gave ; Saint .Matthias's Day. sinfein;thug i nioladhdo'nTigh- 
earna mar an ceudna, agus labh- 
air i mu thimchioll riusan uile 
aig an robh suil ri saorsainn ann 
an Ierusalem. Agus an uair a 
choimhlion iad na h-uile nithe a 
reir lagha an Tighearna ; phill 
iad do Ghalile, d'am baile fein 
Nasaret. Agus dh'fhas an lean- 
abh, agus neartuicheadh 's an 
spiorad e, air a lionadh le gliocas, 
agus bha gras Dhe air. 

La Naoimh Mhatthias. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich, 
ann an aite a' chealgair 
Iudais, a roghnaich do sheirbhis- 
each dileas Matthias gu bhi ann 
an aireamh an dà Abstoil deug ; 
Deonuich air do d' Eaglais bhi 
do ghnath air a gleidheadh o 
abstolaibh meallta gu'm bi i air a 
h-orduchadh agus air a stiuradh 
le buachaillibh dileas agus firin- 
neach ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 
Air son an Litir. Gniomh. i. 15. 

AGUSanns na laithibh sindh' 
eirich Peadarannam meadh- 
on nan deisciobul,agus thubhairt 
e, (b'e aireamh nan ainm a bha 
lathair, mu thimchioll ceud 
agus fichead ;) Fheara agus a 
bhraithre,b'eigin anScriobtuir so 
bhi air a choimlionadh, a roimh- 
i labhair an Spiorad Naomh le 
i beul Dhaibhi timchioli Iudais, a 
bha na cheann-iuil aea-san a glac 
Iosa : oir bha e air aireamh maille 
ruinne, agus fhuair e cuibhrionn 
do'n fhrithealadh so. A nis 
& cheannaich am fear so fearann le 
duais na h-eucorach, agus airdha 
is tuiteam sios air aghaidh, sgain e 
i s a mheadhon, agus bhruchd a 
m mhionachuilemach. Agusrinn- 
eadh so aithnichte do luchd-ait- 
eachaidhlerusaleimuile; airchor 
229 thanks likewise unto the Lord, 
and spake of him to all them that 
looked for redemption in Jeru- 
salem. And when they had 
performed all things according 
to the law of the Lord, they re- 
turned into Galilee, to their own 
city Nazareth. And the child 
grew, and waxed strong in 
spirit, filled with wisdom : and 
the grace of God was upon him. Samt Matthias' 's Day. 
Tim Collect. 

O ALMIGHTY God, who 
into the place of the traitor 
Judas didst choose thy faithful 
servant Matthias to be of the 
number of the twelve Apostles ; 
Grant that thy Church being 
alway preserved from false Apos- 
tles, may be ordered and 
guided by faithful and true 
Pastors ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. 

For the Epistle. Acts i. 15. 

IN those days Peter stood up 
in the midst of the disciples, 
and said, (the number of the 
names together were about an 
hundred and twenty,) Men and 
brethren, this Scripture must 
needs have been fulfilled, whicli 
the Holy Ghost by the mouth 
of David spake before concern- 
ing Judas, which was guide to 
them that took Jesus. For he 
was numbered with us, and had 
obtained part of this ministry. 
Now this man purchased a field 
with the reward of iniquity ; 
and falling headlong, he burst 
asunder in the midst, and all his 
bowels gushed out. And it was 
known unto all the dwellers at 
Jerusalem ; insomuch as that 
field is called in their proper 
L* La Naoimh Mhatthias. as gu'n goirear do'n fhearann sin 
'nan cainnt fein, Aceldama, sin 
ri radh, Fearann fola. Oir a ta e 
scriobhta arm an leabhar nan 
Salm, Biodh aite-comhnuidh 'na 
fhasach, agus na gabhadh neach 
sam bith tamh ann ; agus, Glac- 
adh neach eile a dhreuchd. Air 
an aobhar sin is coir aon do na 
daoinibh sin a bba maille ruinne, 
re na h-aimsire sin uile anns an 
deachaidh an Tighearna losa 
steach agus a mach 'nar measg-ne, 
a' toiseachadh o bbaisteadhEoin, 
gus an la an do thogadh suas 
uainn e, bhi air a dheariamb 'na 
fhianuis air aiseirigh-san maille 
ruinne. Agus shonraich iad 
dithis, Iosepb d'an goirear Bar- 
sabas, d'am bu chomh-ainm 
Iustus, agusMattias. Agus air 
deanamh urnuigh dhoibh, thubh- 
airt iad, Thusa, a Thigbearna, 
d'an aitbne cridheachan nan uile 
dhaoine, foillsicb co do'n ditbis 
so a tha^h tbu ; a gbabbail cuibh- 
rinn do n fhrithealadh agus do'n 
abstolachd so, o'n do tbuit Iudas 
le seacharan, gu dol g'a aite fein. 
Agus thilg iad an cranncbur ; 
ae^us tbuit an crannchur air 
Mattias, agus bha e air aireamh 
maille ris an aon Abstol deug. 

An Scisgeul. N. Mhatth. xi. 25. 

ANNS an àm sin fhreagair 
losa agus tbubbairt e, 
Bbeiream buidbeachas dhuit, 
Atbair, a Thigh earna neimhe 
agus na talmhainn, air son gn'n 
d' fholuich thu na nithe sin o 
dhaoinibh glic agus tuigseach, 
agus gu'n d'fhoillsich thu iad do 
leanabaibh. A seadh, Athair, 
do bhrigh gu'm b' ann mar sin a 
bha do dheagh thoil-sa. A ta na 
h-uile nithe air an toirt thairis 
dhomhsa om' Athair; agus cha'n 
aithne do neach air bith am Mac 
ach do'n Athair ; ni mo is aithne 
230 tongue, Aceldama, that is to 
say, The field of blood. For it 
is written in the book of Psalms, 
Let his habitation be desolate, 
and let no man dwell therein : 
and, His bishoprick let another 
take. Wherefore of these men 
which have companied with us 
all the time that the Lord Jesus 
went in and out among us, be- 
ginning from the baptism of 
John, unto that same day that 
he was taken up from us, must 
one be ordained to be a witness 
with us of his resurrection. And 
they appointed two, Joseph 
called Barsabas, who was sur- 
named Justus, and Matthias. 
And they prayed, and said, 
Thou, Lord, which knowest the 
hearts of all men, shew whether 
of these two thou hast chosen, 
that he may take part of this 
ministry and apostleship, from 
which Judas by transgression 
fell, that he might go to his 
own place. And they gave forth 
their lots : and the lot fell upon 
Matthias ; and he was numbered 
with the eleven Apostles. The Gospel. St. Matt. xi. 25. 

AT that time J esus answered 
and said, I thank thee, 
Father, Lord of heaven and 
earth, because thou hast hid 
these things from the wise and 
prudent, and hast revealed them 
unto babes. Even so. Father: 
for so it seemed good in thy 
sight. All things are delivered 
unto me of my Father : but no 
man knoweth the Son and the 
Father ; neither knoweth any 
man the Father, save the Son, 
and he to whomsoever the Son 
will reveal him. Come unto me, The Annunciation of the Blessed Virgin Mary. do neach air bith ant-Athair,ach 
do'n Mhac, agus do gach aon 
d'an àill leis a' Mhac f hoillseach- 
adh. Thigibh a m' ionnsuidhse, 
sibhse uile a ta ri saothair, agus 
fuidh throm uallaich, agus bheir 
mise fois dhuibh. Gabhaibb mo 
chuing oirbh, agus foghlumaibb 
uam, oir a ta mise macanta agus 
umhail an cridhe : agus gheibh 
sibh fois do bbur n-anamaibb. 
Oir a ta mo chuing-sa so-iom- 
chair, agus atam'uallach eutrom. Teachdaireaehd na h- Oigh 
bheannuichte Muire. 
An Guidhe. 

OTHIGHEARNA, Guid- 
eamaid ort, doirt do gbras 
aim ar cridheacbaibb ; ionnas 
mar a fbuair sinn fios air teachd 
do Mhic Iosa Criosd 's an fheoil 
le teachdaireaehd aingeil ; mar 
sin le chrann-ceusaidh agus fhul- 
angas gu'm bi sinn air ar toirt 
gu gloir aiseirigh-san ; tre an Ti 
cheudna Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 
Air son na Litir. Isaiah vii. 10. 

OS barr, labhair an Tighearna 
rithistriAhas,ag radh,Iarr 
dhuit fein comhtharradh o'n 
Tighearn do Dhia ; iarr anns an 
doimhne, no anns an airde shuas. 
Ach thubhairt Ahas, Cha'n iarr 
mi, ni mo a bhuaireas mi an 
Tighearna. Agus thubhairt esan, 
Eisdibh a nis, sibhse thigh 
Dhaibhi ; am beag leibh daoine 
sgitheachadh, ach an sgithich 
sibh fos moDhia? Air an aobhar 
sin, bheir an Tighearna fein 
comhtharradh dhuibh : Feuch, 
bithidb oigh torrach, agus beir- 
idh i Mac, agus bheir ilmmanuel 
mar ainm air. Im agus mil 
ithidh e, a chum 's gu'n tuig e 
an t-olc a dhiultadh, agus am 
raaith a roghnachadh. 
231 all ye that labour and are heavy 
laden, and I will give you rest. 
Take my yoke upon you, and 
learn of me ; for I am meek and 
lowly in heart: and ye shall find 
rest unto your souls. For my 
yoke is easy, and my burden is 
light. The Annunciation of the Blessed 
Virgin Mary. 
The Collect 

WE beseech thee, O Lord, 
pour thy grace into our 
hearts ; that, as we have known 
the Incarnation of thy Son Jesus 
Christ by the message of an 
angel, so by his cross and pas- 
sion we may be brought unto 
the glory of his resurrection ; 
through the same Jesus Christ 
our Lord. Amen. 

For the Epistle. Isaiah vii. 10. 

MOREOVER, the Lord 
spake again unto Ahaz, 
saying, Ask thee a sign of the 
Lord thy God : ask it either in 
the depth, or in the height 
above. Bat Ahaz said, I will 
not ask, neither will I tempt the 
Lord. And he said, Hear ye 
now, house of David ; Is it 
a small thing for you to weary 
men, but will ye weary my God 
also? Therefore the Lord him- 
self shall give you a sign : Be- 
hold, a Virgin shall conceive, 
and bear a son, and shall call his 
name Immanuel. Butter and > 
honey shall he eat, that he may 
know to refuse the evil, and 
choose the good. TeachdaireacJid na h-Oigh bheannuichte Muire. An Soisgeul. N. Luc. i. 26. 

AGUS anns an t-seathadh 
mios, chuireadh an t-ain- 
geal Gabriel o Dhia, gu cathair 
do Ghalile, d'am b'ainm Nasaret, 
dh'ionnsuidhoigh a bha fochean- 
gal posaidh aig fear d'am b'ainm 
Ioseph, do thigh Dhaibhi ; agus 
b'e ainm na h-oigh Muire. Agus 
air dol a steach do'n aingeal d'a 
h-ionnsuidh, thubbairt e, Fàilte 
dhuit, o thusa d' an do nochdadh 
mor dheagh-ghean, a ta'n Tigh- 
earna, maille riut, is beannuichte 
thu am measg bhan. Agus an 
uair achunnaicie,bha i fòthriob- 
laid inntinn air son a chainnte, 
agus a' reusonachadh ciod a' ghne 
altacha-beatha dh'fheudadh bhi 
'n so. Agus thubhairt an t-ain- 
geal rithe. Na biodh eagal ort, 
a Mhuire ; oir f huair thu deagh- 
gheanoDhia. Agus feuch, gabh- 
aidh tu a'd' bhroinn, agus beiridh 
thu Mac, agus bheir thu IOSA 
mar ainm air. Bithidhe mor, agus 
goirear Mac an Ti a's ro airde 
dheth ; agus bheir an Tighearna 
Dia dha righ-chathair atharfein 
Dhaibhi Agusbithidhe'naRigh 
air tigh Iacoib gu brath ; agus 
cha bhi crioch air a rioghachd. 
Agus thubhairt Muire ris an ain- 
geal, Cionnus a bhitheas so, do 
bhrigh nach 'eil aithne agamsa air 
duine ? Agus fhreagair an t-ain- 
geal agus thubhairt e rithe, Thig 
an Spiorad Naomh ort, agus cuir- 
idh cumhachd an Ti a's airde 
sgail ort ; uime sin an ni naomh 
sin a bheirear leat, goirear Mac 
De dheth. Agus feuch, do bhan- 
charaid Elisabet, a ta ise fein 
torrach air mac 'na sean aois ; 
agus 's e so an seathadh mios 
dh' ise d' an goirteadh bean neo- 
thorrach : oir cha'n 'eil ni sam 
bith do-dheanta do Dhia. Agus 
thubhairt Muire, Feuch ban- 
oglach an Tighearna, biodh e 
232 TU Gospel. St. Luke i. 26. 

AND in the sixth month 
the angel Gabriel was sent 
from God unto a city of Galilee, 
named Nazareth, to a Yirgin 
espoused to a man whose name 
was Joseph, of the house of 
David ; and the Virgin's name 
was Mary. And the angel 
came in unto her, and said, 
Hail, thou that art highly fa- 
voured, the Lord is with thee : 
blessed art thou among women. 
And when she saw him, she 
was troubled at his saying, and 
cast in her mind what manner 
of salutation this should be. 
And the angel said unto her, 
Fear not, Mary ; for thou hast 
found favour with God. And, 
behold, thou shalt conceive in 
thy womb, and bring forth a 
son, and shalt call his name 
JESUS. He shall be great, 
and shall be called the Son of 
the Highest : and the Lord God 
shall give unto him the throne 
of his father David : and he 
shall reign over the house of 
Jacob for ever; and of his 
kingdom there shall be no end. 
Then said Mary unto the angel, 
How shall this be, seeing I 
know not a man? And the 
angel answered and said unto 
her, The Holy Ghost shall come 
upon thee, and the power of 
the Highest shall overshadow 
thee : therefore also that holy 
thing which shall be born of 
thee shall be called the Son of 
God. And, behold, thy cousin 
Elisabeth, she hath also con- 
ceived a son in her old age : 
and this is the sixth month with 
her who was called barren. 
For with God nothing shall be 
impossible. And Mary said,' 
Behold the handmaid of the 
Lord ; be it unto me according Saint Mark's Day. dliomhsa reir d' fhocail. Agus 
dli' fhalbh an t-aingeal uaipe. La NaoimJi Mharcuis. 
An Guidiie. 

ODHE Uile-ehumhachdaich, 
a theagaisg d' Eaglais ti aom h 
le foghlum neamhaidh do Shois- 
geulaiche JNaomh Marcus ; Thoir 
gras dhuinne, chum air dhuinn 
gun a bhi mar chloinn bhig air ar 
giulan air falbb leis gacb oiteag 
do theagasg diomhain, gu'n bith- 
eamaid air ar daingheachadh arm 
am firinn do Sboisgeil naoimh; tre 
IosaCriosdarTighearna. Amen. 

An Litir. Ephes. iv 7. 

THUGADH gras do gach aon 
againn a reir tomhais tiodh- 
laic Chriosd. Uime sin a deir e, 
Air dol suas da an airde, thug e 
biuid am braighdsanas, agus thug 
e tiodhlacan do dhaoinibh. (A 
nis gu'n deachaidh e suas, ciod e 
ach gu'n : deachaidh e air tus sios 
gu ionadaibh iochdraeh natalmh- 
ainn ? An Ti a chaidh sios, is e 
sinfeinachaidh suasmaran ceud- 
. na gu ro ard os ceann nan uile 
neamh, chum gu'n lionadh e na 
h-uile nithe.) Agus thug e dream 
araidh gu bhi 'nan abstolaibh ; 
dream eile, gu bhi 'nam faidhibh 
agus dream eile, gu bhi 'nan sois- 
geulaichibh ; agus dream eile gu 
bhi 'nam buachaillibh, agus 'nan 
luchd-teagaisg; chum na naoimh 
a dheasachadh chum oibre na 
ministreileachd, chum togail suas 
cuirp Chriosd; Gus an d'thigsinn 
uile ann an aonachd a chreidimh, 
uile ann an eolais Mhic Dhe, 
chum duine iomlain, chum tomh- 
ais airde lanachd Chriosd: chum 
's nach bi sinn a so suas 'nar 
leanabaibh, air ar tonn-luasgadh, 
agus air ar giulan mu'n cuairt 
leis gach uile ghaoith teagaisgle to thy word. And the angel 
departed from her. Saint Mark's Day. 
The Collect. 

O ALMIGHTY God, who 
hast instructed thy holy 
Church with the heavenly doc- 
trine of thy Evangelist Saint 
Mark ; Give us grace, that, be- 
ing not like children carried 
away with every blast of vain 
doctrine, we may be established 
in the truth of thy holy Gospel ; 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen. 

The Epidle. Ephes. iv. 7. 

UNTO every one of us is 
given grace according to 
the measure of the gift of Christ. 
Wherefore he saith, When he 
ascended up on high, he led 
captivity captive, and gave gifts 
unto men. (Now, that he as- 
cended, what is it but that he 
also descended first into the 
lower parts of the earth ? He 
that descended is the same also 
that ascended up far above all 
heavens, that he might fill all 
things.) And he gave some, 
apostles ; and some, prophets ; 
and some, evangelists ; and 
some, pastors and teachers ; for 
the perfecting of the saints, for 
the work of the ministry, for 
the edifying of the body of 
Christ : till we all come in the 
unity of the faith, and of the 
knowledge of the Son of God, 
unto a perfect man, unto the 
measure of the stature of the 
fulness of Christ: that we hence- 
forth be no more children, tossed^ 
to and fro, and carried about 
with every wind of doctrine, by 
the sleight of men, and cunning 
craftiness, whereby they lie in La Naoimh Mharcuis. cleasaclid dhaoine, agus seoltachd 
cealgach leis am bheil iad gu 
h-innleachdach ri feall-fholach 
chum meallaidh ; ach a' labhairt 
na firinn ann an gradh, gu'm 
fàs sinn suas amis na h-uile nith- 
ibh thuige-san, a's e a ceann, 
eadhon Criosd : O'm bheil an 
corp uile, air a cheangal gu ceart, 
agus air a dhluthachadh trid 
an ni sin a tha gach alt a toirt 
uaith, a reir oibreachaidh eif- 
eachdaich ann an tomhas gach 
buill, a faghail fàs cuirp, chum a 
thogail fein suas ann an gradh. 

An Soisgeul. N. Eoin xv. 1. 

IS mise an f hionain f hior, agus 
is e m' Athair an treabhaiche. 
Gach uile gheug annamsa nach 
'eil 'a giulan toraidh, bheir e air 
falbh i ; agus gach uile gheug a 
ta tabhairt toraidh, glanaidh e i, 
chum 's gu'm giulain i tuilleadh 
toraidh. A nis a ta sibhse glan 
tre an f hocail a labhair mi ribh. 
Fanaibh annamsa, agus mise ann- 
aibhse. Mar nach urrainn a gheug 
toradh a thoirt uaipe fein, mar 
fan i 's an f hionain, cha mho is 
urrainn sibhse, mur fan sibh ann- 
amsa. Is mise an f hionain sibhse 
na geugan. An ti a dh' f hanas 
annamsa, agus mise annsan, bheir 
esan mor thoradh uaith ; oir as 
m' eugmhais-sa cha'n urrainn 
sibh ni airbith a dheanamh. Mur 
fan neach annamsa, tha e air a 
thilgeadh a mach mar gheig, 
agus air crionadh, agus tionailidh 
daoine iad, agus tilgidh iad 's na 
teine iad, agus loisgear iad. Ma 
dh' fhanas sibh annamsa, agus 
ma dh' fhanas m' f hocail-sa ann- 
aibhse iarraidh sibh gach ni a's 
aill leibh agus nithear dhuibh e. 
An so tha m' Athair-sa air a 
ghlorachadh, gun d'thoir sibhse 
mor thoradh uaibh ; agus bithidh 
sibh 'n 'ur deisciobuil dhomhsa. 
234 wait to deceive ; but, speaking 
the truth in love, may grow up 
into him in all things, which is 
the head, even Christ : from 
whom the whole body fitly 
joined together, and compacted 
by that which every joint sup- 
plieth, according to the effec- 
tual working in the measure cf 
every part, maketh increase of 
the body unto the edifying of 
itself in love. The Gospel. St. John xv. 1 

I AM the true vine, and my 
Father is the husbandman. 
Every branch in me that beareth 
not fruit he taketh away : and 
every branch that beareth fruit, 
he purgeth it, that it may bring 
forth more fruit. Now ye are 
clean through the word which 
I have spoken unto you. Abide 
in me, and I in you. As the 
branch cannot bear fruit of it- 
self, except it abide in the vine ; 
no more can ye, except ye 
abide in me. I am the vine, ye 
are the branches : he that 
j abideth in me, and I in him, 
the same bringeth forth much 
I fruit : for without me ye can do 
' nothing. If a man abide not in 
me, he is cast forth as a branch, 
and is withered ; and men ga- 
ther them, and cast them into 
the fire, and they are burned. 
If ye abide in me, and my words 
abide in you, ye shall ask what 
ye will, and it shall be done un- 
to you. Herein is my Father 
glorified, that ye bear much 
fruit ; so shall ye be my dis- 
ciples. As the Father hath 
loved me, so have I loved you : 
continue ye in my love. If ye 
keep my commandments, ye Saint Philip and Saint James's Day. Mar a ghradhaich an t-Athair 
mise, mar sin ghradhaich mise 
sibhse : fanaibh ann am ghradh- 
sa. Ma choimhideas sibh m' 
aitheantan, fanaidh sibh ann a 
m' ghradh ; mar a choimhid mise 
aitheantan m' Athair, agus a tha 
mi a' fantuinn 'na ghradh. Na 
nithe so labhair mi ribh, chum 's 
I gu fanadh mo ghairdeachas ann- 
\ aibh, agus gu'm biodh bhur 
I gairdeachas lan. la Naoimh Philip agus Naoimh 
Sheumais. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich, 
is e eolas firinneach a bhi 
jort a' bheatha mhaireannach ; 
iDeonuich dhuinne gu'm bi fior 
eolas againn gur e do Mhac Iosa 
Criosd an t-slighe, an fhirinn, 
agus a' bheatha; chumairdhuinn 
Ibhi ag leantuinn ceumannan d' 
Abstoil naoimh, Philip agus 
■ Sheumais, gu'n gluaiseamaid gu 
lliongmhalta anns an t-slighe a 
Ibha treorachadh a chum na 
Ibeatha shiorruidh; tre an Ti 
liheudna do Mhac Iosa Criosd 
I ir Tighearna. Amen. 

An Lìtir. N. Sheumais i. 1. 
I r I ^HA Seumas seirbhiseach 
I X Dhe, agus an Tighearna 
■Eosa Criosd a cur beannachd 
Ibhum an da threibh dheug a tha 
liiir an sgapadh o cheile. Mo 
I Dhraithre, measaibh mar an uile 
I ghairdeachas 'nuair a thuiteas 
p ; sibh ann an iomadh gne dheuch- 

linnibh : Air dhuibh fios so bhi 
F igaibh, gu'n oibrich dearbhadh 

ohur creidimh foighidin. Ach 

DÌodh aig an f hoighidin a h-obair 
i dhiongmhalta fein chum gu'm bi 
ijsibh diongmhalta agus iomlan, 

?un uireasbhuidh ni sam bith. 

Ma tha aon neach agaibh a dh' 
235 shall abide in my love ; even as 
I have kept my Father's com- 
mandments, and abide in his 
love. These things have I 
spoken unto you, that my joy 
might remain in you, and that 
your joy might be full. Saint Philip and Saint James's 
Day. 
The Colled. 

O ALMIGHTY God, whom 
truly to know is everlast- 
ing life ; Grant us perfectly to 
know thy Son Jesus Christ to 
be the way, the truth, and the 
life ; that, following the steps of 
thy holy Apostles, Saint Philip 
and Saint James, we may sted- 
fastly walk in the way that 
leadeth to eternal life ; through 
the same thy Son Jesus Christ 
our Lord. Amen. The Epistle. St. James i. I. 

JAMES, a servant of God and 
of the Lord Jesus Christ, 
to the twelve tribes which are 
scattered abroad, greeting. My 
brethren, count it all joy when 
ye fall into divers temptations ; 
knowing this, that the trying 
of your faith worketh patience. 
But let patience have her per- 
fect work, that ye may be per- 
fect and entire, wanting no- 
thing. If any of you lack wis- 
dom, let him ask of God, that 
giveth to all men liberally, and 
upbraideth not ; and it shall be 
given him. But let him ask in La Naoimh Philip agus Naoimh Shewn ais. uireasbhuidh gliocais, iarradh e 
o Dhia, a bheir do gach neach 
gu pailt agus nach dean raaoidh- 
eamh ; agus bheirear dha e. Ach 
iarradh e le creidimh, gun bhi 
fuidh amharus sam bith : oir an 
ti a tha fuidh amharus, is cosmh- 
uil e ri tonn na fairge, a sheidear 
le gaoith, agus a tha air a luas- 
gadh thuige agus uaith. Oir na 
saoileadh an duine sin gu'm faigh 
e ni air bith on Tighearna. Tha 
fear na h-inntinn dubailte neo- 
sheasmhach 'na uile shlighibh. 
Deanadh am bhrathair a tha iosal 
gairdeachas 'na ardachadh : Ach 
an duine saibhir, 'na isleach- 
adh : do bhrigh mar bhlath an 
fheoir gu'n d'theid e seachad : 
Oir air eirigh do'n ghrein le dian 
theas, crionaidh i am feur, agus 
tuitidh a bhlath, agus theid maise 
adhreach am mugha: is amhuil 
sin mar an ceudna a sheargas an 
duine saibhir 'na shlighibh. Is 
beannuichte an duine a ghiulain- 
eas bhuaireadh : oir 'nuair a 
dhearbhar e gheibh e crun na 
beatha, a gheall an Tighearn 
do'n dream a ghradhaicheas e. 

An Soisgeul. N. Eoin xiv. 1. 

NA biodh bhur cridhe fuidh 
thrioblaid : tha sibh a' creid- 
sinn ann an Dia, creidibh ann- 
amsa mar an ceudna. Ann an 
tigh m'Athar-sa tha iomad aite- 
comhnuidh mur biodh e mar sin, 
dh'innsinnse dhuibh ; tha mi dol 
a dh'ulluchadh aite dhuibh. 
Agus ma theid mi agus gu'n ull- 
uich mi ait dhuibh, thig mi lis, 
agus gabhaidh mi sibh a m' ionn- 
suidh fein, chum far am bheil 
mise,gu'm bi sibhsemar an ceud- 
na. Agus is aithne dhuibh c'ait 
am bheil mi dol, agus is aithne 
dhuibh an t-slighe. A deir 
Tomas ris, A Thighearn, cha 'n 
'eil fhios againn c'ait am bheil 
236 faith, nothing wavering. For 
he that wavereth, is like a wave 
of the sea driven with the wind 
and tossed. For let not that 
man think that he shall receive 
any thing of the Lord. A 
double-minded man is unstable 
in all his ways. Let the bro- 
ther of low degree rejoice in that 
he is exalted : but the rich in 
that he is made low : because 
as the flower of the grass he 
shall pass away. For the sun 
is no sooner risen with a burn- 
ing heat, but it withereth the 
grass, and the flower thereof 
falleth, and the grace of the 
fashion of it perisheth : so also 
shall the rich man fade away 
in his ways. Blessed is the 
man that endureth temptation : 
for when he is tried, he shall 
receive the crown of life, which 
the Lord hath promised to them 
that love him. The Gospel. St. John xiv. 1. 

AND Jesus said unto his 
disciples, Let not your 
heart be troubled : ye believe 
in God, believe also in me. In 
my Father's house are many 
mansions : if it were not so, 
I would have told you. I go to 
prepare a place for you. And 
if I go and prepare a place for 
you, I will come again, and re- 
ceive you unto myself; that 
where I am, there ye may be 
also. And whither I go ye 
know, and the way ye know. 
Thomas saith unto him, Lord, 
we know not whither thou go- 
est ; and how can we know the 
way? Jesus saith unto him, I Saint Barn ah * 

thu dol, agus cionnus adh'f heudas 
tolas na slighe bhi againn ? A 
deir Iosa ris, Is mise an t-slighe, 
agus àn f hh*inn, agus a' bheatha : 
cha d'thig aon neach chum an 
Atharach triomsa. Nam b'aithne 
dhuibh mise. b'aithne dhuibh m' 
Athair mar an ceudna: agus a 
so suas is aithne dhuibh e, agus 
chunnaic sibh e. A deir Philip 
ris, A Thighearn, foillsich an 
t-Athair dhuinne, agus is leoir 
leinn e. A deir Iosa ris, Am 
bheil mise uine co fhada maille 
ribh agus nach aithne dhuit fath- 
ast mi Philip ? an ti a chunnaic 
mise, chunnaic e'n t-Athair ; 
agus cionnus a deir thu, Foill- 
sich an t-Atbair dbuinn ? Nach 
'eil thu creidsinn gu bheil mise 
amis an Athair, agus an t-Athair 
annamsa? na briathran a ta mi 
labhairt ribh, cha'n ann uam 
fein a ta mi 'gan labhairt: ach 
an t-Athair, a ta gabhail comh- 
nuidh annamsa, tha esan a' dean- 
amh nan oibre. Creidibh mise 
gu bheil mi anns an Athair, agus 
an t-Athair annamsa : no, creid- 
jibh mi air son nan oibre fein. 
iGu deimhin, deimhin a deirim 
ribh, An ti a chreideas annam- 
Ua, na h-oibre a ta mise a' dean- 
imh, ni esan mar an ceudna, 
igus ni e oibre a's mo na iad so, 
llo brhigh gu bheil mise dol chum 
m Athar. Agus ge b'e ni a dh'- 
| arras sibh a' m' ainmse, ni mise 
sin : chum's gu'm bi an t-Athair 
jiir a ghlorachadh anns a Mhac. 
iVIa dh'iarras sibh ni air bith a' 
n' ainmse, ni mise e. 

Naomh Barnabas an t-Abstol. 
An Guidhe. 

OTHIGHEAENA Dhe, 
Uile-chumhachdaich, a 
jgeadaich d'Abstol naomh Bar- 
jiabas le tiodhlacaibh sonraichte 
237 as the Apostle. 

am the way, and the truth, and 
the life: no man cometh unto 
the Father but by me. If ye 
had known me, ye should have 
known my Father also: and 
from henceforth ye know him, 
and have seen him. Philip saith 
unto him, Lord, shew us the 
Father, and it sufficeth us. Je- 
sus saith unto him, Have I been 
so long time with you, and yet 
hast thou not known me, Philip? 
He that hath seen me hath seen 
the Father ; and how sayest 
thou then, Shew us the Father ? 
Believest thou not that I am in 
the Father, and the Father in 
me? The words that I speak 
unto you I speak not of myself : 
but the Father, that dwelleth in 
me, he doeth the works. Be- 
lieve me that I am in the Fa- 
ther, and the Father in me : or 
else believe me for the very 
works' sake. Verily, verily, I 
say unto you, He that believeth 
on me, the works that I do shall 
he do also; and greater works 
than these shall he do ; because 
I go unto my Father. And 
whatsoever ye shall ask in my 
name, that will I do, that the 
Father may be glorified in the 
Son. If ye shall ask any thing 
in my name, I will do it. Saint Barnabas the Apostle. 
The Collect. 

OLORD God Almighty, 
who didst endue thy holy 
Apostle Barnabas with singular 
gifts of the Holy Ghost ; Leave Naomh JBarnah, >as an t-Abstol. do'n Spiorad Naomh; Na fag 
sinn, guidheamaid ort, falamh 
do d' thiodhlacan lionmhor, no 
fos do ghras gu'n gnathachadh 
daonan chum d' onair agus do 
ghloire fein ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

Air son na Litir. Gniomh. xi. 22. 

AGUS thainig sgeula air na 
nithibh sin gu cluasibh na 
eh-aglais a bha ann an Ierusalem : 
agus chuir iad Barnabas uatha, 
chum gu'n rachadh e gu h-An- 
tioch. Neach an uair a thainig 
e, agus a chunnaic e grasa Dhe, 
a rinngairdeachas, agus a dh'car- 
ail orra uile, gu'n dluth leanadh 
iad ris an Tighearna le runcridhe. 
Oir bha e 'na dhuine maith, agus 
lan do'n Spiorad naomh, agus 
da chreidimh. Agus chuireadh 
sluagh mor ris an Tighearn. An 
sin chaidh Barnnbas gu Tarsus, 
a dh'iarraidh Shauil. Agus air 
dhà fhaotainn, thug e leis gu 
h-Antioch. Agus tharladb, gu'n 
robh iad re bliadhna iomlain air 
an cruinneachadh maille ris an 
eaglais, agus gu'n do theagaisg 
iad sluagh mor: agus gu'n do 
ghoireadh Criosdaidhean do na 
deisciobluibh air tus ann an An- 
tioch. Agus anns na laithib sin 
thainig faidhean o Hierusalem gu 
h-Antioch. Agus air seasamh 
suas do aon diubh d'am b'ainm 
Agabus, dh' fhoillsich e tre an 
Spiorad, gu'm biodh gorta mhor 
air feadh an domhain uile : ni 
mar an ceudna a thachair re linn 
ChlaudiusCheasair. An sin chuir 
gach aon do na deisciobluibh 
roimhe, a reir a chomhais, comh- 
nadh a churchum nam braithrean 
a bha chomhnuidh ann an Iudea. 
Ni mar an ceudna a rinn iad, agus 
chuir iad e chum nan seanair le 
laimh Bharnabais agus Shauil. us not, we beseech thee, desti- 
tute of thy manifold gifts, nor 
yet of grace to use them alway 
to thy honour and glory; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. For the Epistle. Acts xi. 22. 

TIDINGS of these things 
came unto the ears of the 
Church which was in Jerusalem : 
and they sent forth Barnabas, 
that he should go as far as 
Antioch. Who, when he came, 
and had seen the grace of God, 
was glad, and exhorted them 
all, that with purpose of heart 
they would cleave unto the Lord. 
For he was a good man, and full 
of the Holy Ghost and of faith : 
and much people was added unto 
the Lord. Then departed Bar-| 
nabas to Tarsus, for to seek 
Saul: and when he had found 
him, he brought him unto An- 
tioch. And it came to pass, that 
year they assembled a whole 

themselves with the Church, and 
taught much people. And the 
disciples w T ere called Christians 
first in Antioch. And in thes( 
days came prophets from Jeru 
salem unto Antioch. And then 
stood up one of them, naraet 
Agabus, and signified by tht 
Spirit that there should be grea 
dearth throughout all the world r 
which came to pass in the day| 
of Claudius Cesar. Then th 
disciples, every man aecordin; 
to his ability, determined to sen 
relief unto the brethren wine! 
dwelt in Judea : which also the 
did, and sent it to the elder 
by the hands of Barnabas an 
,Saul. 238 Saint John Baptist's Day. An Seisg&id. N. Eoin xv. 12. 

IS i so in' aithne-se, gu'n gradh- 
aich sibbse a cheile, mar a 
ghradhaich mise sibhse. Gradh 
a's nio na so cba 'n 'eil aigneach 
air bith, gu'n leigeadh duine an- 
am sios air son a chairde. Is 
sibbse mo cbairdean-se, ma ni 
sibh gacb ni a ta mi 'g aithneadh 
dbuibh. A so suas chaghoir mi 
seirbbisicb dbibh ; oir cba'n aith- 
ne do'n t-seirbbiseacb ciod a ta a 
Tighearna a' deanamb ; acb gboir 
mi cairde dbibh ; oir na b-uile 
nithe a cbuala mi o m' Atbair, 
tbug mi fios duibbse orra. Cha 
sibbse a thagh mise, ach is mise 
a thagh sibbse, agus dh'orduich 
mi sibh. chum gu'n rachadh sibh, 
agus gu'n d'thugadh sibh a mach 
toradh : agus gu maireadh bhur 
toradh ; chum's ge b'e ni a dh'- 
iarras sibh air an Athair aim am 
ainmse, gu'n tabhair e dhuibh e. 1 Tfte Gospel. St. John xv. 12. 

THIS is my commandment, 
That ye love one another, 
I as I have loved you. Greater 
j love hath no man than this, that 
I a man lay down his life for his 
! friends. Ye are my friends, if 
I ye do whatsoever I command 
you. Henceforth I call you not 
1 servants ; for the servant know- 
• eth not what his lord doeth : but 
I bave called you friends ; for all 
! things that I have heard of my 
Father I have made known unto 
i you. Ye have not chosen me, 
[ but I have chosen you, and 
ordained you, that ye should go 
and bring forth fruit, and that 
your fruit should remain ; that 
whatsoever ye shall ask of the 
Father in my name, he may 
give it you. La Naoimh Eoin JBaisteidh. 
An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich, le 
d'fhreasdal a bha do sheir- 
bhiseach Eoin Baisteidh guh-ion- 
gantach air a bhreith, agus air a 
chuir a dh'ullachadh slighe do 
Mhic ar Slanuighfhear, le sear- 
monachadh aithreachas ; Thoir 
oirnne mar so gu'n lean sin a 
theagasg agus a bheathanaomh, 
chum gun dean sinn fior aithre- 
achas a reir a shearmonachaidh ; 
agus an deigh eisimpleir-san a 
ghnath gu'n labhair sinn an fhir- 
inn gu dana a' cronacbadh droch- 
bheart, agus gu foighidinneach a' 
fulang air sgath na firinn ; tre 
t| Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. Air son na Litir. Isaiah xl. 1. For the Epistle. Isaiah xl. 1. 

THUGAIBHcomhfhurtachd, f^OMFORT ye, comfort ye 
thugaibh comhfurtachd do j my people, saith your God. 
ino shluagh-sa, deir 'ur Dia. Speak ye comfortably to Jeru- 
239 Saint John Baptist's Day. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, by whose 
providence thy servant 
John Baptist was wonderfully 
born, and sent to prepare the 
way of thy Son our Saviour, by 
preaching of repentance ; Make 
us so to follow his doctrine and 
holy life, that we may truly re- 
pent according to his preaching; 
and after his example constantly 
speak the truth, boldly rebuke 
vice, and patiently suffer for the 
truth's sake ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. I La NaoimJi JEoin Baisteidh. Labhraibh gu solasach ri Ierus- 
alem ; agus glaodbaibh rithe, 
gu'n do cho' lionadh a cogadh, 
gu'n do ghlanadh a h-aingidh- 
eachd ; oir fhuair i o laimh an 
Tighearna dhà uiread r'a h-uile 
pheacaibb. Guth an ti aghlaodh- 
as anns an fhasach, Ulluichibh 
slighe an Tigliearna, retichibh 
anns an fhasach sligh ard do ar 
Dia-ne ! Bitbidh gacb gleann air 
'ardachadh,agusgach sliabh agus 
cnoc air 'isleachadh ; agus nitbear | 
an cam direach, agus na b-ionada 
garbba nan comhnard reidh. 
Agus foillsicbear gloir an Tigh- 
earna, agus chi gach uile fheoil i 
le cheile ; oir is e beul an Tigh- 
earna a labbair e. Tha guth ag 
radh,Eigh. Agus thubhairt mise, 
Ciod a dh'eigheas mi? Is feur 
uile fheoil, agus a ta h-oirdheirc- 
eas uile mar blath na machrach: 
tha am feur a' seargadb, am 
blath a' crionadh, 'nuair a sheid- 
eas gaoth an Tigliearna air : gu 
cinnteach is feur an sluagh. Tha 
am feur a' seargadh, am blath a' 
crionadh; ach sea saidh, focal ar 
De-ne gu siorruidh. thus' a 
tha tabhairt deadh sgeil do Shion, 
gabh suas gu sliabh ard: thus' 
a tha tabhairt deadh sgeil do Ier- 
usalem, tog da ghuth le neart : 
tog e, na biodb eagal o:t ; abair 
ri bailtibh Iudah, Feuch bhur 
Dia ! Feuch thig an Tighearn 
Iehobhah le laimh laidir, agus 
bheir agbairdean buaidh a mach 
dha ; feuch, tha a dhuais maille 
ris, agus 'obair na fhianuis. Mar 
bhuachaille beathaichidh e a 
threud; le a ghairdean euairtich- 
idh e na h-uain, agus giulainidh 
se iad na uchd ; iomainidh e gu 
seimh an spreidh a tha trom le 
b-al. salem, and cry unto her, that 
her warfare is accomplished, that 
her iniquity is pardoned : for she 
hath received of the Lord's hand 
double for all her sins. The 
voice of him that crieth in the 
wilderness, Prepare ye the way E 
of the Lord, make straight in thr . 
desert a highway for our God. 
Every valley shall be exalted, '■ 
and every mountain and bill ^ 
shall be made low : and the I 
crooked shall be made straight, \ 
and the rough places plain : and . ( 
the glory of the Lord shall be 
revealed, and all flesh shall see 
it together : for the mouth of the ^ 
Lord hath spoken it. The voice |. 
said, Cry. And he said, What 
shall I cry ? All flesh is grass, « 
and all the goodliness thereof is 
as the flower of the field : the r 
grass withereth, the flower ^ 
fadeth : because the Spirit of the 
Lord bloweth upon it : surely y: 
the people is grass. The grass ^ 
withereth, the flower fadeth ; 
but the word of our God shall ' 
stand for ever. Zion, that 
bringest good tidings, get thee y 
up into the high mountain; ; 
Jerusalem, that bringest good ^ 
tidings, lift up thy voice with 
strength. : lift it up, be not afraid; 
say unto the cities of Judah, - 
Behold your God ! Behold, the ;." 
Lord God will come with strong . 
hand, and his arm shall rule for 
him : behold, bis reward is with 
him, and his work before him. 
He shall feed his flock like a 
shepherd ; he shall gather the 
lambs with his arm, and carry 
them in his bosom, and shall 
gently lead those that are with | u " 
young. 240 Saint Jo/in Baptist's Day. An Soisoeid. N. Luc. i. 57. 

ANIS thainig lan inblie Eli- 
sabet, gu'm biodh i air a 
h-aisead ; agus rug i mac. Agus 
chual a coimhearsnaich agus a 
cairde mar a nocbd an Tigbearna 
mor tbrocair dh'i : agus rinn iad 
gairdeachas mailie ritbe. Agus 
tharladh air an ochdamb la gu'n 
d'thainig iadathimchioll-ghearr- 
adh an naoidhein agus ghoir iad 
Sacharias deth a reir ainm atbar. 
Agus f hreagair a mhatbair, agus 
a dubhairti, Ni h-eadh ; ach goir- 
ear Eoin deth. Agus a dubhairt 
iad ritbe. Cha 'n 'eile aon neacb 
do d' chairdibh d'an goirear an 
t-ainm so. Agus smeid iad air 
athair, ciod an t-ainm a b'aill leis 
tboirt air. Agus air iarraidh clair- 
scriobhaidh dhasan, scriobb e, ag 
radh, 'S e Eoin is ainm dha. 
Agus gabb iad iongantas uile. 
Agus air ball dh'fhosgladh a 
bbeul, agus dh' fhuasgladh a 
theanga, agus labhair e, a' mol- 
adb Dhe. Agus thainig eagal 
air an coimhearsnaich uile : agus 
dh'aithriseadhna nithe sin gu leir 
feadh dhuthaich ard Iudea uile. 
Agus iadsan uile a chuala na nithe 
sin, thaisg iad 'nan cridhe iad, ag 
Irad, Ciod a' ghne lenibh a bbith- 
ieas an so? Agus bba lamh an 
Tigbearna maille ris. Agus bha 
Sacharias athair air a lionadh leis 
an Spiorad naomb, agus rinn e ' 
faidheadaireachd. ag radh, Gu j 
|ma beannuicht' an Tigbearna Dia 
Israeil, air son gu r n d'fhiosraich 
3 agus gu'n d'thug e saorsa d'a 
;)hobull. Agus gu'n do thog e I 
inias dhuinne adharc slainte. ann 
'm tigh Dhaibhidh oglaich fein ; i 
A reir mar a labhair e le beul | 
naidhean naomb feiu, a bba ann I 
• thoiseach an t-saoghail ; A ! 
habhairt saovsa dhuinn o ar j 
aimhdibh,agusolamhnamuinn- j 
;irsin uile le'rn fuathach sinn : A | 
241 The Gospel. St. Luke i. 57. 

ELISABETH'S full time 
came that she should be 
delivered ; and she brought forth 
a son. And her neighbours and 
her cousins heard how the Lord 
had shewed great mercy upon 
her ; and they rejoiced with her. 
And it came to pass, that on the 
eighth day they came to circum- 
cise the child; and they called 
him Zacharias, after the name 
of his father. And his mother 
answered and said, Not so ; but 
he shall be called John. And 
they said unto her, There is 
none of thy kindred that is 
called by this name. And they 
made signs to his father, how 
he would have him called. And 
he asked for a writing-table, and 
wrote, saying, His name is 
John. And they marvelled all. 
And his mouth was opened im- 
mediately, and his tongue loosed, 
and he spake, and praised God. 
And fear came on all that dwelt 
round about them : and all these 
sayings were noised abroad 
throughout all the hill-country 
of Judea. And all they that 
heard them laid them up in their 
hearts, saying, What manner of 
child shall this be ? And the 
hand of the Lord was with him. 
And his father Zacharias was 
filled with the Holy Ghost, and 
prophesied, saying, Blessed be 
the Lord God of Israel; for he 
hath visited and redeemed his 
people, and hath raised up an 
horn of salvation for us in the 
house of his servant David ; as 
be spake by the mouth of his 
holy prophets, which have been 
since the world began : that we 
should be saved from our 
enemies, and from the hand of 
all that hate us ; to perform the 
mercy promised to our fathers, 
M La Naoimli 

choimhlionadh na trocair a gheall 
e d'ar n-aithrichibh, agus a 
chuimhneachadh a choimhchean- 
gail naomha fein : Na mionnan 
a mhionnaich e d'ar n-athair 
Abraham. Gu'n d' thugadh e 
dhuinn, air bhi dhuinn air ar 
saoradh o laimh ar naimhde, 
gu'n deanamaid seirbhis dha 
as eugmhais eagail. Ann an 
naomhachd agus ann am fir- 
eantachd 'na lathair fein, uile 
laithean ar beatha. Agus thusa, 
a leinibh, goirear dhiot Faidh an 
Ti a's airde : oir theid thu roimh 
aghaidh an Tighearna, dh'ulluch- 
adh a shlighe. A thabhairt eolais 
na slainte d'a pbobull, ann am 
maitbeanas am peacanna. Tre 
throcair ro mhoir ar De-ne, leis 
an d'fhiosraich an ur mhaduinn 
o'n ionad a's airde sinn. A thoirt 
soluis dhoibhsan a ta 'nan suidhe 
ann an dorchadas, agus ann an 
sgail a' bhais, a threorachadh ar 
cos air sligbe na sith. Agus 
dh'fbas an leanabh, agus neart- 
aicheadb an spiorad e, agus bba 
e san fbasacb gu la fhoillseach- 
aidh do Israel. La Naoimh JPheadair. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich, 
le d' Mbac Iosa Criosd a 
tbug do d'Abstol Naomh Peadar 
iomadh tiodblacadh ordbeirc, 
agus a db' aitbn dba gu durachd- 
acb do tbreud a bbeatbachadh ; 
Tha sinn a' guidheadh ort, thoir 
air na b-uile Easbuigibh agus 
bhuacbaillibh d' Fhocal naomb a 
shearmonachadh, gu duracbdacb 
agus thoir air an t-sluagh gu 
h-umhail am focal ceudna a lean- 
tuinn, chum gu'm faigbeadh iad 
crun na gloir shiorruidh ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. Pheadair. 

and to remember his holy cove- 
nant ; the oath which he sware 
to our father Abraham, that he 
would grant unto us, that we, 
being delivered out of the hand 
of our enemies, might serve him 
without fear, in holiness and 
righteousness before him, all the 
days of our life. And thou, 
Child, shalt be called The Pro- 
phet of the Highest: for thou 
shalt go before the face of the 
Lord to prepare his ways ; to 
give knowledge of salvation unto 
his people, by the remission of 
their sins, through the tender 
mercy of our God ; whereby the 
Day-spring from on high hath 
visited us, to give light to them 
that sit in darkness and in the 
shadow of death, to guide our 
feet into the way of peace. And 
the child grew, and waxed 
strong in spirit, and was in the 
deserts till the day of his shew- 
ing unto Israel. Saint Peters Day. 

The Collect. 

O ALMIGHTY God, who by 
thy Son J esus Christ didst 
give to thy Apostle Saint Peter 
many excellent gifts, and com- 
mandedst him earnestly to feed 
thy flock; Make, we beseech 
thee, all Bishops and Pastors i 
diligently to preach thy holy 
Word, and the people obediently 
to follow the same; that they: 
may receive the crown of ever- 
lasting glory; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. St. Peters Bay. Air son na Litir. Gniomh. xii. 1. 

ANIS mu'n am sin, shin Herod 
. an righ a lamhan a dhean- 
amh uilc air dream araidh do'n 
eaglais. Agus mharbh e Seumas 
brathair Eoin leis a chlaideamh. 
Agus an uair a chunnaic e gu'ndo 
thaitinn sin risnah-Iudhachribh, 
chaidh e air aghaidh a ghlacadh 
Pheadair mar an ceudna. (Agus 
b'iad laithean an arain neo-ghoir- 
tichte a bh'ann.) Agus ghlac e 
j agus chuir e'm priosun e, agus 
thug se e r'a ghleidheadh do 
' cheathrar shaighdear, fa run a 
j thoirt a mach do'n t-sluagh an 
\ deigh na caisge. Air an aobhar 
j sin ghleidheadh Peadar anns a' 
! phriosun : ach bha sior-urnuigh 
t air a deanamh leis an eaglais ri 
t; Dia air a shon. Agus an uair a 
1 b'aill le Herod a thoirt a mach, 
i san oidhche sin fein bha Peadar 
I 'na chodal eadar dithis shaighd- 
V ear, ceangailte le dà shlabhruidh : 
j- agus bha'n luchd-faire fa chomh- 
■ air an doruis a' coimhead a' 
I phriosuin. Agus feuch, thainig 
I aingeal an Tighearna air, agus 
1; dhealraich solus anns aphriosun : 
agus air bualadh taoibh Pheadair 
i dha. dhuisg se e, ag radh, Eirich 
' gu grad. Agus thuit a cheang- 
t.laiche d'a lamhaibh. Agus a 
lidubhairt an t-aingeal ris, crios- 
L laich thu fein, agus ceangal ort 
\ I io bhonn-bhrogan : agus rinn e 
;l mar sin. Agus a deir e ris, Tilg 
;•) : /fhalluing umad, agus lean mise. 
>6 igus chaidh e mach agus lean se 
: |b, agus cha robh fhios aige gu'n 
li 'obh e fior an ni a rinneadh leis 
til m aingeal: ach shaoil e gu'm 
ill >u taisbean a chunnaic e. Agus 
•iliir dhoibh dol tre 'n cheud agus 
.;;l| n dara faire, thainig iad chum 
i ' gheataidh iaruinn a ta treor- 
. chadh do'n bhaile, a dh' fhos- 
5 ! ail doibh, leis fein; agus air dol 
! mach dhoibh, chaidh iad air an 

243 M 2 For the Epistle. Acts xii. 1. 
\ BOUT that time, Herod 
fJL the king stretched forth 
his hands, to vex certain of the 
Church. And he killed James 
the brother of John with the 
sword. And because he saw it 
pleased the Jews, he proceeded 
farther to take Peter also. (Then 
were the days of unleavened 
bread.) And when he had appre- 
hended him, he put him in pri- 
son, and delivered him to four 
quaternions of soldiers to keep 
him; intending after Easter to 
bring him forth to the people. 
Peter therefore was kept in pri^ 
son ; but prayer was made with- 
out ceasing of the Church unto 
God for him. And when Herod 
would have brought him forth, 
the same night Peter was sleep- 
ing between two soldiers, bound 
with two chains : and the 
keepers before the door kept 
the prison. And, behold, the 
angel of the Lord came upon 
him, and a light shined in the 
prison : and he smote Peter on 
the side, and raised him up, 
saying, Arise up quickly. And 
his chains fell off from his hands. 
And the angel said unto him, 
Gird thyself, and bind on thy 
sandals : and so he did. And 
he saith unto him, Cast thy gar- 
ment about thee, and follow me. 
And he went out, and followed 
him ; and wist not that it was true 
which was done by the angel ; 
but thought he saw a vision. 
When they were past the first 
and the second ward, they came 
unto the iron gate that leadeth 
unto the city, which opened to 
them of his own accord : and 
they went out, and passed on 
through one street ; and forth- 
with the angel departed from 
him. And when Peter was Naomh Seumas an t-Abstol. aghaidh tre aon sraid, agus air 
ball dh'f halbh ant-aingeal uaith. 
Agus an uair a thainig Peadar 
d' a ionnsuidh fèin, a dubhairt e, 
Anis tha fhios agam gu firin- 
neach gu'n do chuir an Ti^hearna 
aingeal uaith, agus gun do shaor 
e mi olaitrih Heroid, agus o uile 
dhuil pobuill nan Indhach. 

An Soisgeul. N. Mhatth. xvi. 13. 

AGUS air teachd do Iosa gu 
criochaibh Chesarea Philipi, 
dh'fheoraich e d'a dheisciobluibh, 
ag radh, Co a deir daoine is e 
Mac an duine ? Agus a dubhairt 
iadsan, A deir cuid Eoin Baiste, 
cuid Elias, agus cuid eile Iere- 
mias, no aon do na faidhibh. A 
deir esan riu, Ach co a deir sibhse 
is mi ? Agus air f reagairt do 
Shimon Peadair a dubhairt e, Is 
tusa Criosd, Mac an De bheo. 
Agus fhreagair Iosa agus a dubh- 
airt e ris, Is beannuicht' thusa, a 
Shimoin Bar-Iona : oir cha d' 
fhoillsich fuil is feoil sin duitse, 
ach m'Athairs' a ta air neamh. 
Agus a deirimse riut, Gur tusa 
Peadar, agus air a' charraig so 
togaidh mise m'eaglais : agus cha 
tabhair geatachan ifrinn buaidh 
oirre. Agus bheir mi dhuit iuch- 
raiche rioghachdneimhe: agus ge 
b'e ni a cheanglastusa airtalamh, 
bithibh e ceangailte air neamh ; 
agus ge b'e ni a dh'fhuasglas tusa 
air talamh, bithidh e fuasgailte 
air neamh. ■ Naomh Seumas an t-Abstol. 
An Guidlie. 

DEONUICH, Dhe throe 
arich mar a bha d'Abstol 
naomh Seumas, air dha athair 
agus na h-uile nithe a bh'aige 
fhagail gun mhoille, eadhon 
umhail do ghairm do Mhic Iosa 
4 244 come to himself, he said, Now I 
know of a surety, that the Lord 
hath sent his angel, and hath 
delivered me out of the hand of 
Herod, and from all the expecta- 
tion of the people of the J ews. The Gospel. St. Matt. xvi. 13. 

WHEN Jesus came into the 
coasts of Cesarea Philippi, 
he asked his disciples, saying, 
Whom do men say that I, the 
Son of man, am? And they said, 
Some say that thou art John 
the Baptist : some, Elias ; and 
others, Jeremias, or one of the 
prophets. He saith unto them, 
But whom say ye that I am ? 
And Simon Peter answered and 
said, Thou art the Christ, the 
Son of the living God. And 
Jesus answered and said unto 
him, Blessed art thou, Simon 
Barjona : for flesh and blood 
hath not revealed it unto thee, 
but my Father which is in hea- 
ven. And I say also unto thee, 
That thou art Peter, and upon 
this rock I will build my Church; 
and the gates of hell shall not 
prevail against it. And I will 
give unto thee the keys of the 
kingdom of heaven : and what- 
soever thou shalt bind on earth 
shall be bound in heaven ; and 
whatsoever thou shalt loose on 
earth shall be loosed in heaven. Saint James I he Apostle. 
The Collect. 

GRANT, merciful God, 
that as thine holy ApostL 
Saint James, leaving his fathe 
and all that he had, withou 
delay was obedient unto th 
calling of thy Son Jesus Chrisi Saint James the Aiiostle. Criosd, agus a lean se e; mar sin, 
air dhuinne na h-uile an-miannan 
saoghalta agus feolmhor a dhiob- 
radh, gu'm bi sinn gu siorruidh 
tuille ullamh a leanntuinnd'aith- 
eantan naomh; tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. Amen. 

Air son na Litir. Gniomli. xi. 27, 
agus cuid do Caib. xii. 

AGUS anns na laithibh sin 
thainig faidhean o Hierus- 
alem gu h-Antioch. Agus air 
seasamh suas do aon diubh d'am 
b'ainm Agabus,dh'fhoillsich e tre 
an Spiorad, gu'm biodh gorta 
mhorairfeadh an dcnihainuile ni 
mar an ceudna a thachair re linn 
Chlaudius Cbeasair. An sin 
chuir gach aon do na deisciob- 
luibh roimhe, a reir a chomais, 
combnadh a chur chum nam 
braithrean a bha chomhnuidh 
ann an Iudea. Ni mar an ceudna 
a rinn iad, agus chuir iad e chum 
nan seanair le laimh Bharnabais 
agus Shauil. A nis mu 'n am 
sin, sbin Herod an righ a lamhan 
a dheanamh uilc air dream ar- 
aidh do'n eaglais. Agus mharbh 
e Seumas brathair Eoin leis a' 
chlaideamh. Agus an uair a 
chunnaic e gu'n do thaitinn sin 
ms na h-Iudhachaibh, chaidh e 
air aghaidh a ghlacadh Pheadair 
mar an ceudna. 

An Soisgeul. N. Mhatth. xx. 20. 

AN sin thainig d'a ionnsuidh 
mathair cloinne Shebede, 
maille r'a mic, a' thabhairt onair 
dha, agus ag iarruidh ni araidh 
air. Agus a dubhairt esan rithe, 
Ciod a b'aill leat? a deir i ris, 
Abair gu'n suidh iad so mo dhithis 
mhac, fear aca air do laimh dheis, 
agus fear eile air do laimh chli, 
a' d' rioghachd. Ach air freag- 
airt do Iosa, a dubhairt e, Cha 
Veil fhios agaibh ciod a.ta sibh 
ag iarruidh. Am bheil sibh com- 
245 and followed him ; so we, for- 
saking all worldly and carnal 
; affections, may be evermore 
j ready to follow thy holy com- 
| mandments ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. For the Epistle. Acts xi. 27, and 
part o f Chap. xii. 

TN those days came prophets 
from Jerusalem unto An- 
tioch. And there stood up one 
of them, named Agabus, and 
signified by the Spirit that there 
should be great dearth through- 
out all the world : which came 
to pass in the days of Claudius 
Cesar. Then the disciples, 
every man according to his 
ability, determined to send relief 
unto the brethren which dwelt 
in Judea : which also they did, 
and sent it to the elders by the 
hands of Barnabas and Saul. 
Now about that time, Herod the 
king stretched forth his hands, to 
vex certain of the Church. And 
he killed James the brother of 
John with the sword. And be- 
cause he saw it pleased the 
Jews, he proceeded further to 
take Peter also. The Gospel. St. Matt. xx. 20. 

THEN came to him the mo- 
ther of Zebedee's children 
I with her sons, worshipping him, 
J and desiring a certain thing of 
him. And he said unto her, 
I What wilt thou ? She saith un- 
1 to him, Grant that these my 
two sons may sit, the one on 
thy right hand, and the other 
on the left, in thy kingdom. 
But Jesus answered and said, 
Ye know not what ye ask. 
Are ye able to drink of the cup Naomh Bartolomeu an t-Ahstol. asach air a* chupan sin ol a dh' 
olas mise, agws a bhi air bhur 
baisteadh leis a bhaisteadh leis 
am baistear mise? A deir iad ris, 
A ta sinn comasacb. Agus a* 
deir esan riu. Oluidh sibh gu 
deimhin do m' cbupansa, agus 
baistear sibh leis a' bhaisteadh 
leis am baistear mise; ach suidhe 
air mo laimh dheis agus chli, cha 
leamsa sin a thabairt, ach dhoibh- 
san d' am bheil e air ulluchadh 
le m' Athairse. Agus air cluinn- 
tinn so do'n deichnear, bha iad 
diombach air an dithis braithre. 
Ach air an gairm do Iosa d'a 
ionnsuidh a dubhairt e, A ta 
f hios agaibh gu bheil aig prionn- 
saibh nan Cinneach tighearnas 
orra, agus gu bheil aig an daoin- 
ibh mora smachd orra. Ach mar 
sin cha bhi e 'nur measgsa : ach 
ge b'e neach le'm b'aill a bhi mor 
'nur measg, biodh e dhuibh 'na 
fhear-frithealaidh. Agus ge air 
bith le'm b'aill toiseach a dhi aige 
ann bhur measg, biodh esan 'na 
sbeirbhiseach dhuibh : Amhuil 
mar nach d'thainig Mac an duine 
chum gun deantadh frithealadh 
dha, ach a dheanamh frithealaidh, 
agus a thabhairt a bheatha mar 
eiii? air son mhoraiu. Naomh Bartolomeu ant-Abstol. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich 
agus shior-mhaireannaich, a 
thug gras do d' Abstol Bartolo- 
meu gu firinneach a chreidsinn 
agus a shearmonachadh d' Fhoc- 
ail; Deonuich, guidheamaid ort, 
do d' Eaglais, i ghradhachadham 
focal sin a chreid e, agus araon a 
shearmonachadh agus a ghabhail 
an ceudna; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. that I shall drink of, and to be 
baptized with the baptism that I 
am baptized with ? They say 
unto him, We are able. And 
he saith unto them, Ye shall 
drink indeed of my cup, and be 
baptized with the baptism that 
I am baptized with : but to sit 
on my right hand, and on my 
left, is not mine to give; but it 
shall be given to them for whom 
it is prepared of my Father. 
And when the ten heard it, they 
were moved with indignation 
against the two brethren. But 
Jesus called them unto him, 
and said, Ye know that the 
princes of the Gentiles exercise 
dominion over them, and they 
that are great exercise authority 
upon them. But it shall not be 
so among you: but whosoever 
will be great among you, let 
him be your minister; and who- 
soever will be chief among you, 
let him be your servant ; even as 
the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, 
and to give his life a ransom for 
many. Saint Bartholomew the Apostle. 
The Collect. 

O ALMIGHTY and ever- 
lasting God, who didst 
give to thine Apostle Bartho- 
lomew grace truly to believe 
and to preach thy Word ; 
Grant, we beseech thee, unto 
thy Church, to love that Word 
which he believed, and both to 
preach and receive the same ; 
through J esus Christ our Lord. 
Amen. 246 Saint Bartholomeio the Apostle. Air son na Litir. Gniomh. v. 12. 

AGUS rinueadh moran chomh- 
aran agus mhiorbhuilean 
am measg a' phobuill le lamhaibh 
nan abstol; (agus bha iad uile 
dh'aon inntinn ann an sgath- 
thigh Sholaimh ; agus cha robh 
chridh' aig a h-aon do chach e 
fein a cheangal riu :) ach bha 
nior niheas aige a phobull orra. 
Agus is moid a chuireadh creid- 
ich ris an Tighearn, buidh- 
eann mhov araon do fhearaibh 
agus do mhnaibh : Air chor as 
gu'n d'thug iadamach a'mhuinn- 
tir euslan air na sraidibh, agus 
gu'n do-chuir iad air leapaichibh 
agus air uirighibh iad, chum ag 
teachd do Pheadar gu'n cuireadh 
f haileus, mar bu lugha, sgaile air 
neach eigin aca. Agus thainig mar 
an ceudnamor shluagh as nabailt- 
ibh m'an cuairt air Hierusalem, 
a' toirt leo muinntir euslain, agus 
dream a bha air am buaireadh 
le spioradaibh neo-ghlan: agus 
leighiseadh iad uile. An So\ N. Luc. xxii. 24. AGUS bha mar an ceudna 
comh-stri eatorra, co aca 
bu mho a bhiodh. Ach a dubh- 
airt esan riu, A ta aig righribh 
nan Cinneach tighearnas orra; 
agus goirear daoine fial dhuibh- 
san, aig am bheil ughdarras orra. 
Ach na bithibhse mar sin : ach 
an neach a's mo 'nur measg biodh 
e mar an neach a's oige : agus 
an ti a's aird, mar esan a ta ri 
frithealadh. Oir co aca's mo, an 
ti a shuidheas air bord no esan a 
f hrithealas ? nach e'n ti a shuidh- 
eas : ach a ta mise 'nur measgsa 
mar f hear-frithealaidh . Is sibhse 
iadsan a dh'fhan maille riumsa 
ann am dheuchainnibh. Agus a 
ta mise g orduchadh dhuibh 
rioghachd, mar a dh'orduich m' 
247 J For the Epistle. Acts v. 12. 

BY the hands of the Apostles 
were many signs and won- 
ders wrought among the people : 
(and they were all with one ac- 
\ cord in Solomon's porch : and of 
1 the rest durst no man join him- 
j self to them : but the people 
J magnified them : and believers 
i were the more added to the 
Lord, multitudes both of men 
i and women :) insomuch that 
they brought forth the sick into 
j the streets, and laid them on 
1 beds and couches, that at the 
I least the shadow of Peter pass- 
ing by might overshadow some 
of them. There came also a 
multitude out of the cities round 
about unto Jerusalem, bringing 
sick folks, and them which were 
vexed with unclean spirits ; and 
they were healed every one. The Gospel. St. Luke xxii. 24. 

AND there was also a strife 
among them, which of 
them should be accounted the 
greatest. And he said unto 
them, The kings of the Gentiles 
exercise lordship over them ; 
and they that exercise authority 
upon them are called benefac- 
tors. But ye shall not be so : 
but he that is greatest among 
you, let him be as the younger ; 
and he that is chief, as he that 
doth serve. For whether is 
greater, he that sitteth at meat, 
or he that serveth ? is not he 
that sitteth at meat ? but I am 
among you as he that serveth. 
Ye are they which have con- 
tinued with me in my tempta- 
tions. And I appoint unto you NaomJi Mattha an t-Abstol. Athair dhomhsa : Chum's gun j a kingdom, as my Father hath 
ith agus gu'n ol sibh air mo appointed unto me ; that ye 
bhordsa ann am rioghachd, agus may eat and drink at my table 
gu'n suidh sibh air caithrichibh in my kingdom, and sit on 
rioghail, a' toirt breth air da ! thrones judging the twelve 

tribes of Israel. threibh dheug Israeli Naomh Mattha an t-Abstol. 

An Guitlhe. 

i~\ DHE Uile-chumhachdaich, 
\_s a ghairm le d' Mhac beann- 
uk-hte Mattha o bhord na els, gu 
bhi 'na Abstol agus 'naShoisgeul- 
aiche ; Deonuich dhuinne gras a 
threigsinn nan uile mhiannan 
sanntach, agus ghradh neo- 
mheasarra air saibhreas, agus a 
leantuinn an Ti ceudna do Mhac 
Iosa Criosd, a ta beo agus a' 
riaghladh maille riutsa agus ris 
an Spiorad Naomh, aon Dia, 
saoghal gun chrioch. Amen. 

An Litir. 2 Cor. iv. 1. 

UIME sin air do'n mhinis- 
treileachd so bhi againn, a 
reir mar a fhuair sinn trocair, 
cha 'n 'eil sinn a' fannachadh ; 
ach chuir sin cul ri nithibh fol- 
aichte na naire, gun sinn bhi a' 
siubhal ann an ceilg, no a' truail- 
leadh focail De, ach le foillseach- 
adh na firinn, 'gar moladh fein 
do choguis nan uile dhaoine ann 
an sealladh Dhe. Ach ma ta 
ar soisgeul-ne folaichte, is ann 
doibhsan a ta caillte tha e fol- 
aichte : Anns an do dhall dia an 
t-saoghail so inntinn na dream 
nach 'eil 'nan creidich, air 
eagal gu'n dealraicheadh orra 
solus soisgeil ghlormhor Chriosd, 
neach a's e iomhaigh Dhe. Oir 
cha'n 'eil sinne 'gar searmonach- 
adh fein, ach Iosa Criosd an Tigh- 
earn ; agus sinn fein 'nar seirbh- 
ich dhuibh air son Iosa. Oir is 
e Dia a dubhairt ris an t-solus 
248 Saint Matthew the Apostle. 

The Collect 

ALMIGHTY God, who 
by thy blessed Son didst 
call Matthew from the receipt 
of custom to be an Apostle and 
Evangelist ; Grant us grace to 
forsake all covetous desires, and 
inordinate love of riches, and 
j to follow the same thy Son 
i Jesus Christ, who liveth and 
reigneth with thee and the 
Holy Ghost, one God, world 
without end. Amen. The Epistle. 2 Cor. iv. 1. 

THEREFORE seeing we 
have this ministry, as we 
have received mercy, we faint 
not ; but have renounced the 
hidden things of dishonesty, not 
walking in craftiness, nor hand- 
ling the Word of God deceit- 
fully, but by manifestation of 
I the truth commending ourselves 
to every man's conscience in the 
J sight of God. But if our Gos- 
; pel be hid, it is hid to them that 
are lost : in whom the God of 
this world hath blinded the 
minds of them which believe 
not, lest the light of the glori- 
ous Gospel of Christ, who is the 
image of God, should shine unto 
them. For we preach not our- 1 
selves, but Christ Jesus the | 
Lord; and ourselves your ser- 
I vants for J esus' sake. For God, 
I who commanded the light to 
! shine out of darkness, hath ; Saint Michael and all Angels. soillseachadh a dorchadas, a 
dhealraich aim ar cridhibhne, a 
thoirt soluis eolais gloire Dhe, 
ann an gnuis Iosa Criosd. 

An Soisgeul. N. Mhatth. ix. 9. 

AGUS ag dol do Iosa as an 
aite sin, chunnaic e duine 
'na shuidhe aig bord na cise, d'am 
b' ainm Mata ; agus a dubbairt 
e ris, Lean mise. Agus air eirigh 
dhasan. lean se e. Agus tbarladb, 
air suidhe do Iosa aig biadh san 
tigh, feucb, tbainig moran chis- 
mbaor agus pheacach, agus 
sbuidh iad siosmailleris-san agus 
r'adbeisciobluibb. Agus anuair 
a chunnaic na Phairisicb sin, a 
dubhairt iad r'a dheisciobluibh, 
Carson a dh'itheasbhurmhaigh- 
stire maille ri cis-mbaoraibh agus 
peacachaibh ? Ach an uair a 
chual Iosa so, a dubbairt e riu, 
Chan ann aig a' mhuinntir a ta 
slan a ta feum air an leigh, ach 
aig a* mhuinntir a ta euslan. 
Ach imichibh agus foghlumaibh 
ciod is ciall da so, Trocair is aill 
leam, agus cba'n iobairt : oir cha 
d'thainig mise a ghairm nan fir- 
eanach, ach nam peacach chum 
aithreachais. Naomh Michael agus nan Ain* 
geal uile. 
An Guidhe. 

ODHE shior-mhaireannaich, 
a dh'orduich agus a shuidh* 
ich seirbhis Ainglibh agus dha- 
oinibh ann an riaghailt shon- 
raichte ; gu trocaireach deonuich, 
mar a ta d' Aingeil naomh do 
hnath a' deanamh seirbhis 
huit air neamh ; mar sin le d* 
orduchadh gu'n cobhair agus 
gu'n dion iad sinne air talamh ; 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. 
Amen. 

249 M shined in our hearts, to give the 
light of the knowledge of the 
glory of God, in the face of 
Jesus Christ. 

The Gospel. St. Matt. ix. 9. 

AND as Jesus passed forth 
from thence, he saw a man 
named Matthew, sitting at the 
receipt of custom : and he saith 
unto him, Follow me. And he 
arose, and followed him. And 
it came to pass, as Jesus sat at 
meat in the house, behold, 
many Publicans and sinners 
came, and sat down with him 
and his disciples. And when 
the Pharisees saw it, they said 
unto his disciples, Why eateth 
your Master with Publicans and 
sinners? But when Jesus heard 
that, he said unto them, They 
that be whole need not a phy- 
sician, but they that are sick. 
But go ye and learn what that 
meaneth, I will have mercy, 
and not sacrifice ; for I am not 
come to call the righteous, but 
sinners to repentance. Saint Michael and all Angels. 

The Collect. 

O EVERLASTING God, 
who hast ordained and 
constituted the services of An- 
gels and men in a wonderful 
order; Mercifully grant, that 
as thy holy Angels alway do 
thee service in heaven, so by 
thy appointment they may suc- 
cour and defend us on earth ; 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen. 

3 Naom/i Michael agus nan Aingeal uile. Air son na Litir. Tais. xii. 7. 

AGUS bha cogadh air neamh ; 
rinn Michael agus aingil 
cogadh an aghaidh an dragoin, 
agus chog an dragon agus aingil 
fein ; agus cha d'thug iad buaidh, 
cha mho a fhuaradh an aite ni's 
mo air neamh. Agus thilgeadh 
a mach an dragon mor, an 
t-seann nathair sin d'an goirear 
an diabhol agus Satan a tha 
mealladh an t-saoghail uile: 
thilgeadh a mach e chum na 
talmhainn, agus thilgeadh a mach 
aingil maille ris. Agus chuala mi 
guth mor ag radh air neamh, A 
nis tha slainte agus neart agus 
rioghachd ar De-ne, agus cumh- 
achd a Chriosd air teachd ; oir 
thilgeadh sios fearcasaid ar 
hraithre, a bha gan casaid an 
lathair ar De-ne a la agus a dh' 
oidhche. Agus thug iad buaidh 
air tre fhuil an Uain, agus tre 
f hocal am fianuis-san ; agus cha 
do gradhaich iad an anama fein 
gu bas. Uime sin biodh gaird- 
eachas oirbh, o neamha, agus 
oirbhse a tha 'nur comhnuidh 
annta. Anaoibhinn do luchd- 
aiteachaidh na talmhainn, agus 
na fairge : oir thainig an diabhol 
a nuas d'ar n-ionnsuidh, agus 
fearg ro mhor air, do bhrigh gur 
fiosrach e nach 'eil aige ach uine 
ghearr. 

An Soisgeul. N. Mliatth. xviii. 1. 

ANNS an àm sin fein thainig 
na deisciobuil chum Iosa, 
ag radh Co a's mo ann an riogh- 
achd neimhe P Agus air do Iosa 
leanabh beag a ghairm d'a ionn- 
suidh, chuir e 'nam meadhon e. 
Agus a dubhairt e, Gu firinneach 
a deirm ribh, Mur iompoichear 
sibh, agus mur bi sibh mar lean- 
abana, nach d'theid sibh a steach 
do rioghachd neimhe. Air an 
aobhar sin ge b'e dh'isleachas e 
250 The Epistle. Rev. 12. 7. 

THERE was war in heaven : 
Michael and his angels 
fought against the dragon, and 
the dragon fought and his an- 
gels ; and prevailed not, neither 
was their place found any more 
in heaven. And the great dra- 
gon was cast out, that old ser- 
pent, called the devil and Sa- 
tan, which deceiveth the whole 
world ; he was cast out into the 
earth, and his angels were cast 
out with him. And I heard a 
loud voice saying in heaven, 
Now is come salvation, and 
strength, and the kingdom of 
our God, and the power of his 
Christ : for the accuser of our 
brethren is cast down, which 
accused them before our God 
day and night. And they over- 
came him by the blood of the 
Lamb, and by the word of their 
testimony ; and they loved not 
their lives unto the death. 
Therefore rejoice, ye heavens, 
and ye that dwell in them. 
Wo to the inhabiters of the 
earth, and of the sea : for the 
devil is come down unto you, 
having great wrath, because he 
knoweth that he hath but a 
short time. The Gospel. St. Matt, xviii. 1. 

AT the same time came the 
disciples unto Jesus, say- 
ing, Who is the greatest in the 
Kingdom of heaven? And Jesus 
called a little child unto him, 
and set him in the midst of 
them, and said, Verily I say 
unto you, Except ye be con- 
verted, and become as little 
children, ye shall not enter into 
the Kingdom of heaven. Who- 
soever therefore shall humble Saint Luke the Evangelist. fein mar an leanaban so, 's e sin | 
fein a's mo ann an rioghachd 
neimhe. Agus geb'eghabhas aon 
leanaban d'a leithid so ann am 
ainmse, gabhuidh e mise. Ach 

te b'e neach a bheir oilbheum 
h' aon neach do'n mhuinntir 
bhig so a ta creidsinn annamsa, 
b'fhearr dha gu'm biodh clach- 
mhuillinn air a crochadh r'a 
mhuineal, agus gu'm biodh e air 
a bhathadh ann an doimhne na 
fairge. Is anaoibhinn do'n 
f-saoghal air sou oilbheuman : 
oir is eigin do oilbheumaiDh 
teachd; ach is anaoibhinn do'n 
duine sin tre 'n d'thig an t-oilbh- 
eum. Uime sin ma bheir do 
lamh no do chos aobhar oilbh- 
eum dhuit, gearr dhiot iad, agus 
tilg uait iad : is fearr dhuit dol 
a steach do'n bheatha air leth 
chois no air leth laimh, na dà 
laimh no dà chios a bhi agad, istu 
bhi air do thilgeadh anns an teine 
shiorruidh. Agus ma bheir do 
shuil aobhar oilbheum dhuit, 
spion asad i agus tilg uait i : is 
fearr dhuit dol a steach chum na 
beatha air leth, shuil, na dà shuil 
a bhi agad agus thu bhi air do 
thilgeadh ann an teine ifrinn. 
Thugaibh an aire nach dean sibh 
tarcuis air aon neach do'n 
mhuinntir bhig so ; oir a dheir- 
imse ribh, gu bheil an aingil-san 
air neamh a' faicinn a ghnath 
gnuis m' Atharsa, a ta air neamh. Naomh Lucas an Soisgeulaich. 

A n Guidhe. 

DHE Uile chumhachdaich, a 
ghairm Lucas an Leigh, aig 
am bheil a mholadh amis an 
t-Soisgeul, gu bhi na Shoisgeul- 
aiche agus na Leigh do'n anam ; 
Gu ma deonuich leat, le ioc- 
shlaintibh fhallain an teagaisg a himself as this little child, the 
same is the greatest in the King- 
dom of heaven. And whoso 
shall receive one such little 
child in my Name, receiveth 
me. But whoso shall offend 
one of these little ones which 
believe in me, it were better for 
him that a millstone were hanged 
about his neck, and that he 
were drowned in the depth of 
the sea. Wo unto the world 
because of offences : for it must 
needs be that offences come: 
but wo to that man by whom 
the offence cometh. Wherefore 
if thy hand or thy foot offend 
thee, cut them off, and cast 
them from thee : it is better for 
thee to enter into life halt or 
maimed, rather than having 
two hands or two feet to be cast 
into everlasting fire. And if 
thine eye offend thee, pluck it 
out, and cast it from thee : it is 
better for thee to enter into life 
with one eye, rather than having 
two eyes to be cast into hell- 
fire. Take heed that ye de- 
spise not one of these little ones ; 
for I say unto you, That in hea- 
ven their angels do always be 
hold the face of my Father 
which is in heaven. Saint Luke the Evangelist. 

The Collect. 

ALMIGHTY God, who call- 
edst Luke the Physician, 
whose praise is in the Gospel, 
to be an Evangelist and Phy- 
sician of the soul; May it please 
thee, that, by the wholesome 
medicines of the doctrine de- Naomh Lucas an Soisgeulaich. thug e seachad, gum bi uile eas- 
laiutean ar n-anaman air an 
leigheas ; tre mhaitheas do Mhic 
Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. 

An Litir. 2 Tim. iv. 5. 

ACH dean thusa faire anns 
na h-uile nithibh, fuiling 
cmaidhchàs, dean obair soisgeul- 
aiche, comhlion do mhinistreil- 
eachd. Oir tha mi nis gu bhi 
air m'iobrabh, agus tho àm mo 
shiubhail am fagus. Chomhraig 
mi an deagh chomhrag, chrioch- 
uaich mi mo thurus, ghleidh mi 
an creidknh. so a mach taisg- 
ear fa m'chomhair crunn firean- 
tachd, a bheir an Tighearna, am 
breitheamh cothromach dhomh 
san la ud : agus cha'n ann 
dhomhsa a mhairi, ach dhoibhsan 
uile mar an ceudna leis an ion- 
mhuinn a theachdsan. Dean do 
dhichiollairteachd a m'ionnsuidh 
gu luath : oir threig Demas mi, 
air dha an saoghal so a ta lathair 
a ghradhachadh, agus chaidh e 
do Thessalonica ; Cresens do 
Ghalatia, Titui do Dhalmatia. 
Eha Lucas 'na aonarmaiile rium. 
Gabh Marcus agus thoir leat e : 
oir tha e feumail dhomhsa chum 
na ministreileachd. Ach chuir 
mi Tichicus gu h-Ephesus. An 
fhalluing a dh'fhag mi ann an 
Troas aig Carpus, 'nuair a thig 
thu, thoir leat, agus na leabh- 
raichean, ach gu h-araid na 
meambrana. Rinn Alexander an 
ceardh-umha iomaid olc orm ; gu 
tugadh an Tighearna dha a reir 
a gniomhara. Bi thusa mar an 
ceudna air t-fhuicill uaith, oir 
chuir e gu mor an aghaidh ar 
briathar-ne. 

An Soisgeul. N Luc. x. 1. 

AN deigh nan nithe sin dh'ord 
uich an Tighearna mar an 
ceudna deichnear agus tri fichead 
252 livered by him all the diseases 
of our souls may be healed; 
through the merits of thy Son 
Jesus Christ our Lord. Amen. 

The Epistle. 2 Tim. iv. 5. 

WATCH thou in all things, 
endure afflictions, do the 
work of an Evangelist, make 
full proof of thy ministry. For 
I am now ready to be offered, 
and the time of my departure is 
at hand. I have fought a good 
fight, I have finished my course, 
I have kept the faith : hence- 
forth there is laid up for me 
a crown of righteousness, which 
the Lord, the righteous Judge, 
shall give me at that day : and 
not to me only, but unto all 
them also that love his appear- 
ing. Do thy diligence to come 
shortly unto me : for Demas 
hath forsaken me, having loved 
this present world, and is de- 
parted unto Thessalonica ; Cres- 
cens to Galatia, Titus unto Dal- 
matia. Only Luke is with me. 
Take Mark, and bring him with 
thee : for he is profitable to me 
for the ministry. And Tychi- 
cus have I sent to Ephesus. 
The cloak that I left at Troas 
with Carpus, when thou comest, 
bring with thee, and the books, 
but especially the parchments. 
Alexander the copper-smith did 
me much evil : the Lord re- 
ward him according to his works : 
of whom be thou ware also ; for 
he hath greatly withstood our 
words. The Gospel. St. Luke x. 1. 

THE Lord appointed other 
seventy also, and sent them 
two and two before his face into Saint Simon and Saint Jude, Apostles. eile, agus chuir e lion dithis is 
dithis roimh a ghnùis iad, do 
gach baile, agus aite, anns an 
robh e fein gu teachd. Air an 
aobhar sin a dubbairt e riu, Tba 
am foghara gu firinneach rnòr, 
ach a ta an luchd oibre tearc : 
guidbibb uime sin air Tigbearn 
an fbogharaidh, luchd oibre chur 
a macb chum fbogbaraidh fein. 
Imichibh : feuch a ta mise 'gar 
cur a macb mar uain am measg 
mhadadh-alluidh. Na iomchair- 
ibh sporan, no mala, no brogan; 
agus na beannuichibb do neacb 
air bith san t-sligbe. Agus ge 
b'e tigh d'tbeid sibh a steach, 
abraibh air tus, Sith do'n tigh so. 
Agus ma bbios macna sitb an sin, 
gabbaidb bhur sitb combnuidh 
air: ach mur bi, pillidh bbur sith 
thugaibh fein a ris. Agus fan- 
aibh anns an tigh sin, ag itheadh 
agus ag ol nan nithe a bheirear 
dbuibh : oir is fiu an t-oibriche 
a thuarasdal : Naomh Simon, agus Naomh 
Iude. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich, 
a thog d' Eaglais air steidh 
nan Abstol agus nam Faidbean, 
IosaCriosd fein 'na chloich-chinn 
na h-oisinn ; Deonuich dbuinne 
mar so bhi air ar n-aonachadb r'a 
cheile ann an aonachd an Spior- 
aid le'n teagasg-san, chum gu'm 
bitheamaid air ar deanamh 'nar 
teampull naomh taitneach dhuit- 
se ; tre losa Criosd ar Tigberna. 
Amen. 

An Litir. N. Iude 1. 

IUDA S seirbhiseach losa 
Criosd, agus brathair Sheum- 
ais, chum na dream a tha air an 
naomhachadh le Dia an t<-Athair, 
agus air an coimhead le losa 
253 every city and place, whither he 
himself would come. There- 
fore said he unto them, The 
harvest truly is great, but the 
labourers are few: pray ye there- 
fore the Lord of the harvest, 
that he would send forth labour- 
ers into his harvest. Go your 
ways : behold, I send you forth 
as lambs among wolves. Carry 
neither purse, nor scrip, nor 
shoes : and salute no man by 
the way. And into whatso- 
ever house ye enter, first sa}', 
Peace be to this house. And 
if the Son of peace be there, 
your peace shall rest upon it: 
if not, it shall turn to you 
again. And in the same house 
remain, eating ,and drinking 
such things as they give : for 
the labourer is worthy of his 
hire. Saint Simon and Saint Jude, 
Apostles. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
hast built thy Church upon 
the foundation of the Apostles 
and Prophets, Jesus Christ him- 
self being the head corner-stone ; 
Grant us so to be joined to- 
gether in unity of Spirit by their 
doctrine, that we may be made 
an holy temple acceptable unto 
tbee ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. The Epistle. St. Jude 1. 

JUDE, the servant of Jesus 
Christ, and brother of 
James, to them that are sanc- 
tified by God the Father, and 
preserved in Jesus Christ, and Naomh Simon, agus Naomh Iude. Criosd, air an gairm : Gu robh 
trocair, agus sith agus gradh air 
am meudachadh dhuibhse. A 
mhuinntir ionmhuinn,airdhomh 
an uile chabhag a dheanamh 
chum scriobhadh d'ar n-ionn- 
suidh mu thimchioll na slainte 
choitchionn, b'fheumail domb 
scriobhadh d'ar n-ionnsuidb, 
'gar n-earalachadh, sibh a stri 
gu dichiollach air son a' chreid- 
imh a thugadh aon uair do na 
naoimh. Oir ghoid daoine 
àraidh a steach, a dh' orduich- 
eadh roimhe o shean chum an 
ditidh so, daoine mi dhiadhaidh, 
a' tionndadh grais ar De-ne gu 
macnus, agus ag àicheadh Dhe, 
a's aon Uachdaran ann, agus ar 
TighearnalosaCriosd. Uimesin 
is aill learn bhur cur an cuimhne, 
ge do bha fhios agaibh aon uair 
air so, cionnus an deigh do'n 
Tighearn am pobull a shaoradh 
a tir na h-Eiphit, a sgrios e an 
deigh sin an dream nach do 
chreid. Agus na h-aingil nach 
do ghleidh an ceud inbhe, ach a 
dh'fhag an aite-comhnuidh fein, 
choimhid e ann an geimhlibh 
siorruidh fuidh dhorchadas, fa 
chomhair breitheanais an la 
mhòir. Amhuil a taSodom agus 
Gomorra, agus na bailte mu'n 
cuairt orra, a thug i ad fein thairis 
do striopachas air a' mhodh 
cheudna, agus a bha leantuinn 
feola coimhich, air an cur suas 
nam ball-sampuill, a' fulang 
dioghaltaisteineshiorruidh. Mar 
an ceudnafos tha an luchdbruad- 
air sin a' salachadh na feola, a' 
deanamh tair air uachdaran achd, 
agus a' labhairt gu toibheumach 
air ard-inbhibh. 

An Soisgeul. N. Eoin. xv. 17. 

THA mi 'g aithneadh nan 
nithe so dhuibh, ch urn's gun 
gradhaich sibh a cheile. Ma ta 
254 called: Mercy unto you, and 
peace, and love, be multiplied. 
Beloved, when I gave all dili- 
gence to write unto you of the 
common salvation, it was need- 
ful for me to write unto you, 
and exhort you that ye should 
earnestly contend for the faith 
which was once delivered unto 
the saints. For there are cer- 
tain men crept in unawares, 
who were before of old or- 
dained to this condemnation ; 
ungodly men, turning the grace 
of our God into lasciviousness, 
and denying the only Lord God, 
and our Lord Jesus Christ. 
I will therefore put you in re- 
membrance, though ye once 
knew this, how that the Lord, 
having saved the people out of 
the land of Egypt, afterward 
destroyed them that believed 
not. And the angels which kept 
not their first estate, but left 
their own habitation, he hath 
reserved in everlasting chains 
under darkness unto the, judg- 
ment of the great day. Even 
as Sodom and Gomorrha, and 
the cities about them in like 
manner giving themselves over 
to fornication, and going after 
strange flesh, are set forth for 
an example, suffering the venge- 
ance of eternal fire. Likewise 
also these filthy dreamers defile 
the flesh, despise dominion, and 
speak evil of dignities. TJie Gospel. St. John xv. 17. 

THESE things I command 
you, that ye love one an- 
other. If the world hate you, All Saints' Day. 'n saoghal 'gar fuathachadh, tha 
f bios agaibh gu'n d' f huathaich e 
mise roimhibh. Nam b' ann do'n 
t-saoghal sibh, ghràdbaicheadb 
an saogbal a chuid fein : acb do 
bhrigh nacb ann do'n t-saogbal 
sibb, acb gu'n do tbagh mise sibh 
as ant-saoghal,uimesintba fnath 
aig an t-saogbal duibb. Cuiinh- 
nichibb am focal a dubhairt mi 
ribb, Cba 'n'eil an seirbhiseach 
ni 's mo na a Tighearn. Ma rinn 
iad geur-leanmbuinn ormsa, ni 
iad geur-leanmbuinn oirbbsemar 
an ceudna : ma choimbid iad m' 
fbocalsa, coimbididb iad bhur 
focalsa mar an ceudna. Ach na 
nitbe so uile ni iad oirbb air son 
m' ainmse, do bhrigh nacb aithne 
dhoibh esan a chuir uaith mi. 
Murbithinnse airteachd, agus air 
labhairt riu, cha bhiodh peacadh 
aca : ach a nis cha 'n 'eil leiths- 
geul am peacaidh aca. An ti aig 
ambbeilfuathdhomhsa,thafuath 
aige do m' Atbair mar an ceudna. 
Mur bithinnsa air deanamh nan 
oibre 'nam measg nach d'rinn aon 
neach eile, cha bhiodh peacadh 
aca : ach a nis chunnaic siad iad, 
agus dh' fhuathaich iad araon 
mise agus m' Athair. Ach rinn- 
eadh so chum gu'n coimhlion- 
tadh am focal a ta scriobhta 'nan 
lagh fein, Dh'fhuathaich iad mi 
gun aobhar. Ach an uair a thig 
an Comhf hurtair, a chuireas mise 
d'ar ionnsuidh o'n Athair, Spior- 
ad na firinn, a tha teachd, a mach 
o'n Athair, ni esan fianuis mu m' 
thimchiollsa. Agus ni sibhse 
fianuis mar an ceudna, do bhrigh 
gu bheil sibh maille rium o thus. La nan Naomh Vile. 
An Guidhe. 

ODHE Uile-chumhachdaich, 
a dh'aonaich r'a cheile do 
mhuinntir thaghta ann an aon 
255 je know that it hated me before 
it hated you. If ye were of the 
world, the world would love his 
own : but because ye are not of 
the world, but I have chosen 
you out of the world, therefore 
the world hateth you. Eemem- 
ber the word that I said unto 
you, The servant is not greater 
than the lord : if they have 
persecuted me, they will also 
persecute you; if they have 
kept my saying, they will keep 
yours also. But all these things 
will they do unto you for my 
Name's sake, because they know 
not him that sent me. If I 
had not come and spoken unto 
them they had not had sin : 
but now they have no cloke for 
their sin. He that hateth me 
hateth my Father also. If I 
had not done among them the 
works which none other man 
did, they had not bad sin: but 
now have they both seen and 
hated both me and my Father. 
But this cometh to pass, that 
the word might be fulfilled that 
is written in their law, They 
hated me without a cause. But 
when the Comforter is come, 
whom I will send unto you from 
the Father, even the Spirit of 
truth, which proceedeth from 
the Father, he shall testify of 
me : and ye also shall bear wit- 
ness, because ye have been with 
me from the beginning. All Saints Day. 
The Collect. 

ALMIGHTY God, who 
hast knit together thine 
elect in one communion and La nan Naomh Vile. chomh-chomunn agus chompan- 
as, ann an corp diomhair do Mhic 
Criosd arTighearna: Deonuich 
dhuinne gras mar so a leantuinn 
do Naoimh bheannuichte anns 
na h-uile dheagh bkeusan agus 
dhiadhachd chaithe-bpatha,chum 
gu'n d'thig sinn a dh'ionnsuidh 
nan aoibhneas sin do-labhairt- 
each, a dh'ullaich thu air an 
sonsan a tha gun cheilg a' toirt 
gradh dhuit ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

Air son na Litir. TaÌ3b. vii. 2. 

AGUS chunnaic mi aingeal 
eile ag eirigh o'n aird an ear, 
ag an robh seula an De bheo : 
agus ghlaodh e le guth mor ris 
na ceithir aingil, d'an d'thugadh 
cumhachd cron a dheanamh air 
an talamh. agus air an fhairge, 
Ag radh, Na deanaibh dochann 
do'n talamh, no do'n fhairge, no 
do na craobhaibh, gus an cuir 
sinn seula air seirbhisich ar De 
air claraibh an eudain. Agus 
chuala mi aireamh na dream a 
sheulaicheadh : ceud agus da 
fhichead agus ceithir mile, a 
sheulaicheadh do uile threubh- 
aidh chloinn Israeil. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Iuda. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Reubein. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Ghad. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Aseir. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Nephtalim. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Mhanaseis. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Shimeon. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Lebhi. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Isachair. 
256 fellowship, in the mystical body 
of thy Son Christ our Lord; 
Grant us grace so to follow thy 
blessed Saints in all virtuous 
and godly living, that we may 
come to those unspeakable joys, 
which thou hast prepared for 
them that unfeignedly love thee ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. For the Epistle. Rev. vii. 2. 

AND I saw another angel 
ascending from the east, 
having the seal of the living 
God : and he cried with a loud 
voice to the four angels, to whom 
it was given to hurt the earth 
and the sea, saying, Hurt not 
the earth, neither the sea, nor 
the trees, till we have sealed 
the servants of our God in their 
foreheads. And I heard the 
number of them which were 
sealed : and there were sealed 
an hundred and forty and four 
thousand of all the tribes of the 
children of Israel. 

Of the tribe of Juda were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Reuben were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Gad were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Aser were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Nephthalim 
were sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Manasses were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Simeon were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Levi were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Issachar were 
sealed twelve thousand. All Saints' Day. Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Shabuloin. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Ioseiph. 

Sheulaicheadh da mhile dheug 
do threibh Bheuiamin. 

An deigh so dh'amhairc mi 
agus feuch, sluagh mor, nach 
robh neach sam bith comasach 
air aireamh, do na h-uile chinn- 
eachaibh,agus threubhaibh, agus 
shluaghaibh, agus theangaibh, 
'nan seasamh an lathair na righ- 
chaithreach, agus an lathair an 
Uain, air an sgeadachadh le 
truscanaibh fada geala, agus 
pailm aca 'nan lamhaibh ; agus 
ghlaodh iad le guth ard, ag 
radh, Slainte d'ar Dia-ne a ta 
'na shuidhe air an righ-chaithir, 
agus do'an Uan. Agus sheas na 
h-aingil uile timchioll na righ- 
chaithreach, agus nan seanair, 
agus nan ceithir bheathach, agus 
thuitiad air anaghaidh an lathair 
na righ-chaithreach, agus rinn 
iad aoradh do Dhia, Ag radh, 
Amen : Moladh, agus gloir, agus 
gliocas, agus buidheachas, agus 
urram, agus cumhachd, agus 
neart gu robh d'ar Dia-ne gu 
saoghal nan saoghal. Amen. 

An Soìsgeul. N. Matth. v. 1. 

AGUS an uair a chunnaic Iosa 
an sluagh chaidh e suas air 
beinn : agus air suidhe dha, 
thainig a dheisciobuil d'a ionn- 
suidh. Agus air fosgladh a bheul 
da, theagaisg e iad, ag radh, Is 
beannuicht' iadsan a ta bochd 
'nan spiorad : oir is leo rioghachd 
neimhe. Is beannuicht' iadsan a 
ta ri bron : oir gheibh iad solas. 
Is beanuuichte na daoine mac- 
anta, oir sealbhuichidh iad an 
talamh mar oighreachd. Is 
beannuicht' an dream air am 
bheil ocras agus tart na corach : 
oh- sasuichear iad. Is beann- 
257 Of the tribe of Zabulon were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Joseph were 
sealed twelve thousand. 

Of the tribe of Benjamin were 
sealed twelve thousand. 

After this I beheld, and lo, a 
great multitude, which no man 
I could number, of all nations, 
and kindreds, and people, and 
tongues, stood before the throne, 
and before the Lamb, clothed 
with white robes, and palms in 
their hands ; and cried with a 
loud voice, saying, Salvation to 
our God which sitteth upon the 
throne, and unto the Lamb. 
And all the angels stood round 
about the throne, and about the 
elders and the four beasts, and 
fell before the throne on their 
faces, and worshipped God, say- 
ing, Amen : Blessing, and glory, 
and wisdom, and thanksgiving, 
and honour, and power, and 
might, be unto our God for ever 
and ever. Amen. TJie Gospel. St. Matt. v. L 

JES US, seeing the multitudes, 
went up into a mountain ; 
and when he was set, his dis- 
ciples came unto him : and he 
opened his mouth, and taught 
them, saying, Blessed are the 
poor in spirit : for theirs is the 
kingdom of heaven. Blessed are 
they that mourn : for they shall 
be comforted. Blessed are the 
meek : for they shall inherit the 
earth. Blessed are they which 
do hunger and thirst after right- 
eousness : for they shall be filled. 
Blessed are the merciful : for 
they shall obtain mercy. ZBless- La nan Naomh Vile. uichte na daoine trocaireacli : oir 
gheibh iad trocair. Is beann- 
uichto na daoine a ta glan 'nan 
cridhe : oir chi iad Dia. Is beann- 
uichte luchd dheanamh na sith : 
oir goirear clann De dhuibh. Is 
beannuicht' an dream a ta fulang 
geur-leanmhuinn air son na 
corach : oir is leo-san rioghachd 
neimb. Is beannuichte bhitheas 
sibb an uair a bheir daoine ana- 
cainnt dbuibh, agus a ni iad 
geur-leanmhuinn oirbh, agus a 
labhras iad gacb uile dhroch 
tbocal ribh gu breugacb air mo 
sgatbsa. Deanuibb gairdeacbas, 
agus bithibb ro sbubbacb : oir is 
mor bhur duais air neamb : oir 
mar sin rinn iad geur-leadmbu inn 
air na faidhibh a bba roimhibb. ed are the pure in heart : for 
they shall see God. Blessed are 
the peace-makers : for they shall 
be called the children of God. 
Blessed are they which are per- 
secuted for righteousness' sake : 
for theirs is the kingdom of 
heaven. Blessed are ye, when 
men shall revile you, and per- 
secute you, and shall say all 
manner of evil against you 
falsely, for my sake. Rejoice, 
and be exceeding glad : for 
great is your reward in heaven : 
for so persecuted they the 
prophets which were before you. 258 THE ORDER OF THE 

ADMINISTRATION OF THE LORD'S SUPPER, 

OK 

HOLT COMMUNION. AN T-ORDUGH GU 

FRITHEALADH SUIPEIR AN TIGHEARNA, 

NO AN 

COMUNNACHADH NAOMH. ^| A MHEUD as lets an àile a bhi ''nan luchd-eomhpairt a" an Chomunn- 
achadh Naomh, bheir iad an Ainmean don Mhinisteir, air an là roimlte 
no no's luaitlie. 

U Agus ma tha aon diuhh sin a ilia drocli-bheart fliollaiseaeli 1 ga chuir as 
a leth, na rinn eucair air bith air a choimhearsnaich le cainnt na gniomh, 
air chor 's gu faigheadh an Co'thional oilbheum leo ; air don Mhinisteir fios 

fhagluiinn air, gairmidh sè e agus bheir e fios da, gun e ghabhail a dhan- 
adas air fein teachd gu Bord an Tigheama ; gus an dearbh e gu fullais- 
eachgu'n d' rinn e aiihreachas firinneach agus gu'n do leasaich e a dhroch 
ghiulan a bh'aig roimke, chum lets an sin, giCm bitheadh an CoimhthionoJ, 
air an toi/eachadh, a bha roimke fo chorruich ; agus gu'n d'thug e diol- 
adli do'n Mhuiuntir, air an <C rinn e eucoir ; air neo gu bheil e ga dhearbh- 
adh fein làn toileach gu so a" dlteanamk cho luath 's as urrainn e cothrum 

fhaotainn air. 

Theid an riaghailt cheudna a ghnàthachadh lets a' Mhinisteir do'n mhuinn- 
tir sin, a tha e toirt fainear aig am. bheil gamhlas no fuath g'a cheile ; 
agus chan fhuiliny e dkoibh bhi ''nan hichd-comhpairt do Bhord an 
Tigheama, gus am bi fios aige gun d'rinn iad reite. Agus ma tha aon 
d' an Mhuinntir a ta mar so fo chorruich 'a cheile, toileach o ghrunnd 
o chridhe ?naithea?ias a thoirt do'n neach a rinn eucoir air, agus comh- 
leasachadh a thoirt seachad air son nan lochdaibh a rinn e fein ; agus nach 
gabh an neach eile mu taimh a bhi ann aonachd dhiadhaibh ris, ach fuir- 
each fathast na dhanarrachd agus ''na mhi-run ; Bu choir do'n Mhinis- 
teir anns an chilis sin an neach a ta aithreach a ghabhail a d/i iofinsuidh a' 
Chomunnachaidh Naanih, agus cul a chur ris an ti a ta seasamh 'na dhan- 
arrachd. Ach gach Mhinisteir a ta cur an aghaidh neach air bith, mar a 
ta air ainmeaehadh ann a so, no anns an Earrainn as faisge air thoiseach 
do'n Ruadh-inc so, is eiginn da cunntas a thoirt air an cheudna do'n 
Eashuig fo cheann eheithir-la deug ""na dheigh air a chuid a's /aide. Agus 
cuiridh an t-Ead>uig an aghaidh an neach a ta ciontachadh reir an 
Ch inn- r iagh ailt. 

% Air do'n Bhord, aig am a 1 Chomunnachaidh bhi air a chomhdach le lion 
Anart maiseach geal, seasaidh e ami am meadhon na h-Eugiais, no ann 
a'n cuirt na- Altaire for am bheil Urnuigh Madaiun agus Feasgaiar air an 
orduchadh gu bhi air an radh. Agus an Sagart ag seasamh aig taobh na 
h-Airde-tualh do'n Bhord, their e Urnuigh an Tigheama, maille ris a' 
Guidhe so a leanas ; an Sluagh air an Glaiuibh. AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear cT Ainm ; 
Thigeadh do rioghachd ; Deanar 
dothoil air antalamh, mar thatar 
259 OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name; Thy kingdom come; 
Thy will be done in earth, as it An ComunnacJiadh. a deanamh air neamh : Thoir 
dhuinn an diugh ar h-aran lath- 
ail ; Agus maith dhuinn ar cion- 
tainnean, mar a mhaitheas sinne 
dhoibhsan a ta ciontachadh 'n 
ar n-aghaidh ; Agus na leig am 
buaireadh sinn, Ach saor sin o 
olc. Amen. 

An Guidhe. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
g'am bheil gach cridhe fos- 
gailte, gach miann fiosrach, agus 
o nach 'eil uaigneas air bith fol- 
uichte ; Glan smuaintean ar 
cridheachan le beothachadh do 
Spioraid Naoimh ; chum gun 
tugamaid gradh iomlan dhuit, 
agus gu moraicheamaid gu 
h-iomchuidh d' Ainm naomh ; tre 
Ohriosd ar Tighearna. Amen. 

An sin their an Sagart, ag tionnd- 
adh ris an t-Sluagh, le qtith soilleir , 
na DEICH A I THE A NT A N 
uile: agus iarraidh an Sluagh, 
faihast air art gluinibh, an deigh 
gach Aithn, trocair Dhe air son an 
ciont an aghaidh gach aon dnthh 
""s an am a chaidh seachad, agus 
gras ga'n gleidheadh 's an uine a 
tha teachd, mar a leanas. 

Ministeir. 

LABHAIR Dia na briathran 
so, agus thubhairt e, Is mise 
an Tighearna do Dhia : Na biodh 
dee sam bith eile agad ach mise. 

Sluagh. Thighearna, dean 
trocair oirnn, agus lub ar crid- 
eachan a ghleidheadh an lagh so. 

Minis t. Na dean dhuit fein 
dealbh snaidhte, no coltas sam 
bith a dh'aon ni a ta 's na neamh- 
aibh shuas, no air an talamh 
shios, no 's na h-uisgeachaibh 
fuidh n talamh. Na crom thu 
fein sios doibh, na dean seirbhis 
doibh : oir mise an Tighearna do 
Dhia, is Dia eudmhor mi, agus 
ag leantuinn aingidheachd nan 
aithrichean air a'chloinn, guruig 
2G0 is in heaven : Give us this day 
our daily bread ; and forgive us 
our trespasses, as we forgive 
them that trespass against us ; 
And lead us not into tempta- 
tion, But deliver us from evil. 
Amen. The Collect. 

ALMIGHTY God, unto 
whom all hearts be open, 
all desires known, and from 
whom no secrets are hid; 
Cleanse the thoughts of our 
hearts by the inspiration of thy 
Holy Spirit ; that we may per- 
fectly love thee, and worthily 
magnify thy holy Name; through 
Christ our Lord. Amen. Tf Then shall the Priest, turning to 
the People, rehearse distinctly all 
the TEN COMMANDMENTS; 
and the People, still kneeling, shall, \ 
after every Commandment, ask God 
mercy for their transgression thereof 
for the time past, and grace to 
keep the same for the time to comeA 
as folloiceih. 

Minister. 

GOD spake these words, and 
said, I am the Lord thy I 
God: Thou shalt have none ; 
other gods but me. 

People. Lord, have mercy, 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt not 
make to thyself any graven 
image, nor the likeness of any 
thing that is in heaven above, 
or in the earth beneath, or in 
the water under the earth. 
Thou shalt not bow down to 
them, nor worship them : For I 
the Lord thy God am a jealous 
God, and visit the sins of the 
fathers upon the children, unto The Communion. an treas agus an ceathramh 
ginealachdhiubhsan adh'fhuath- 
aicheas mi, agus ag nochdadh 
trocair do mhiltibh dkiubhsan 
a ghradhaicheas mi, agus a 
ghleidheas m'aitheantan. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
cair oirnn, agus lub arcridheach- 
an a ghleidbeadh an lagh so. 

Minist. JSTa tabhair Ainm an 
Tighearna do Dhia aim diomhan- 
as: oir cha mlieas an Tighearna 
neo-chiontach esan a bheir Ainm 
ann an diomhanas. 

Sluagh. Thighearna dean tro- 
cair oirnn, agus lub ar cridheach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 

Minist. Cuimhnich la na sab- 
aid a naomhachadh. Se laithean 
saothraichidh tu, agus ni thu 
d'obairuile: ach air an t-seachd- 
amh la tha sabaid an Tighearna 
do Dhe. Air an la sin na dean 
obair sam bith, thu fein, no do 
mhac, no do nighean, d'oglach, 
no do bhan-oglach, no d'aimnh- 
idh, no 'n coigreach a ta 'n 
taobh a stigh do d' gheataibh. 
Oir ann se laithibh rinn an Tigh- 
earna neamh agus talamh, an 
fhairge, agus h-uile ni a ta 
annta, agus ghabh e fois air an 
t-seachdamh la ; air an aobhar 
sin bheannuich an Tighearna an 
seachdamh la, agus naomhaich 
se e. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
cair oirnn, agus lub ar cridheach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 

Minist. Thoir onair do d'ath- 
air, agus do d'mhathair, a chum 
a's gu'm bi do laithean buain air 
an fhearann a tha 'n Tighearna 
do Dhia a' toirt clhuit. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
cair oirnn, agus lub ar cridheach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 

Mi/iist. Na dean mort. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
261 the third and fourth generation 
of them that hate me, and shew 
mercy unto thousands in them 
that love me, and keep my com- 
mandments. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt not take 
the name of the Lord thy God 
in vain : for the Lord will not 
hold him guiltless that taketh 
his name in vain. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Kememberthatthou 
keep holy the Sabbath-day. Six 
days shalt thou labour, and do 
all that thou hast to do; but the 
seventh day is the Sabbath of 
the Lord thy God. In it thou 
shalt do no manner of work, 
thou, and thy son, and thy 
daughter, thy man-servant, and 
thy maid-servant, thy cattle, 
and the stranger that is within 
thy gates. For in six days the 
Lord made heaven and earth, 
the sea, and all that in them is, 
and rested the seventh day : 
wherefore the Lord blessed the 
seventh day, and hallowed it. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Honour thy father 
and. thy mother ; that thy days 
may be long in the land which 
the Lord thy God giveth thee. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt do no 
murder. 

People. Lord, have mercy An Comunnachadh. cair oirnn, agus lub ar cridheach 
an a ghleidheadh an lagh so. 
Minist. Nadeanadhaltrannas. 

Sluagh. Thighearna, deantro- 
cair oirnn, agus lub ar cridheach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 
Minist. Na dean gaduigheachd. 

Sluagh. Thighearna, deantro- 
cair oirnn, agus lub ar cridbeach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 

Minist. Na tabhair fianuis 
bhreige an aghaidh do choimh- 
earsnaich. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
cair oirnn, agus lub ar cridheach- 
an a ghleidheadh an lagh so. 

Minist. Na sanntaich tigh do 
choimhearsnaich, na sanntaich 
bean do choimhearsnaich, no 
oglach, no bhan-oglach, no 
dhamh, no a sail, no aon ni a's 
le do choimhearsnach. 

Sluagh. Thighearna, dean tro- 
cair oirnn, agus scriobh do lagh- 
an so uile 'nar cridheachaibh, 
tha sinn a' guidheadh ort. 

An sin lennaidh aon don da 
Ghuidlie so air son an Ban-righ, 
aii Sagart ag seasamh mar roimhe, 
agus ag radh, 

Deanamaid urnuigh. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
a tha do rioghachd sior- 
mhaireannach, agus do chumh- 
achd gun tomhas ; Dean trocair 
air an Eaglais uile, agus mar so 
riaghlaidh cridhe do sheirbhis- 
each thaghta BHICTORIA ar 
Ban-righ agus ar n-Uachdaran, 
chum (ag tuigsinn dhi co d' an 
fhear-frithealaidh i) os-cionn 
nan uile nithe gu'n iarr i d' onair 
a gas do gloir: agus gu'n d' thoir 
sinne agus a iochdarain uile (gu 
h-iomchuidh a' toirt fainear co 
uaith tha ughdarras aice) seir- 
bhis dhileas, onair agus geill gu 
h-umhail dhi, annadsa agus air 
do shonsa, a reir d'fhocail agus 
202 upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt not com- 
mit adultery. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts to 
keep this law. 

Minister. Thou shalt not steal. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt not bear 
false witness against thy neigh- 
bour. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and incline our hearts 
to keep this law. 

Minister. Thou shalt not covet 
thy neighbour's house, thou 
shalt not covet thy neighbour's 
wife, nor his servant, nor his 
maid, nor his ox, nor his ass, 
nor any thing that is his. 

People. Lord, have mercy 
upon us, and write all these thy 
laws in our hearts, we beseech 
thee. 

If Then sliall follow one of these two 
Collects for the Queen, the Priest 
standing as before, and saying, 

Let us pray. 

ALMIGHTY God, whose 
kingdom is everlasting, 
and power infinite; Have mercy 
upon the whole Church ; and so 
rule the heart of thy chosen 
servant VICTORIA, our Queen 
and Governor, that she (know- 
ing whose minister she is) may 
above all things seek thy honour 
and glory : and that we, and all 
her subjects (duly considering 
whose authority she hath) may 
faithfully serve, honour, and 
humbly obey her, in thee, and 
for thee, according to thy bless- 
ed Word and ordinance ; through 
Jesus Christ our Lord, who 
with thee and the Holy Ghost The Communion. d' ordugh bheannuichte, tre Iosa 
Criosd ar Tighearna, a ta maille 
riutsa agusrisanSpioradXaornh, 
beo asrus a' riaghladh sior aon 
Dia,saoghal gun chrioch. Amen. 
No, 

DHE Uile-chumhaclidaich 
agus shior-mhaireannaich, 
tha sinn air ar teagasg le d' 
Fhoeal naomh, gu bheil cridh- 
eacban Righrean ann d' riagh- 
ailt agus fo d' stiuradh, agus gu 
bheil tbu 'g an iompachadh agus 
'g an tiondadh mar is taitniche 
do d' ghliocas diadhaidh ! Gu 
h-umhail tha sinn a' guidheadh 
ort. mar so cridhe do sheirbhis- 
each, BHICTORIA ar Ban-righ 
agus ar n-Uachdaran iompach- 
| adh agus a stiuradh, cbum 'na 
I uile smuaintibh, bbriathraibh 
agus oibribh, gu'n sior iarr i 
donair agus do gbloir ; agus 

I gu'm bi i durachdach a- ghleidh- 
eadh an t-sluaigh a chuir tbu fo 
cùram, ann an saibhreas, sith 
agus diadhachd : Deonuich so, 
O Athair throcairich, air sgath 
do Mbic ionmhuinn Iosa Criosd 
ar Tisrhearna. Amen. 

U An sin theirear Guidhe an La. 
Agus air ball an dèigh a Ghuidhe, 
leughaidh an Sagart on Litir, ag 
radh, An Litir {no, An Earrann 
do'n Scriobtuir air son na Litir] 

scriobhta anns an Chaibdeil 

do a'toiseadhadh aig an 

Rann. Agus air do'n Litir crioch- 
nacltadh, their e, An so tha'n Litir 
a' criochnachiidh. Ail sin leugh- 
aidh e an Soisgeul, (an Sluagh uile 
ag seasamh) ag radh, Tha 'n Sois- 
geul naomb air a scriobhadh anns 

na Cbaibdeil do a' tois- 

eacbadh aig an Rann. Agus 

air criochnachadh do" 1 ?! t-soisgeul, 

I I seinnear no theirear a, Chreud a ta 
I ! leantuinn, an Sluagh ag seasamh 

fathast mar roimhe. 

f^i REIDE AM ann an aon Dia, 
v> an t-Atbair Uile-chumh- 
achdach, Cruthadair neamh agus 
263 liveth and reignetb, ever one 
God, world without end. 
Amen. Or, 

ALMIGHTY and everlasting 
God, we are taught by thy 
holy Word, that the hearts of 
Kings are in tlry rule and go- 
vernance, and that thou dost 
dispose and turn them as it 
seemeth best to thy godly 
wisdom : We humbly beseech 
thee so to dispose and govern 
the heart of VICTORIA thy 
servant, our Queen and Gover- 
nor, that, in all her thoughts, 
words, and works, she may ever 
seek thy honour and glory; and 
study to preserve thy people 
committed to her charge, in 
wealth, peace, and godliness : 
Grant this, merciful Father, 
for thy dear Son's sake, Jesus 
Christ our Lord. Amen. ÌI Then shall be said the Collect of the 
Day. And immediately after the 
Coded, the Priest shall read tfie 
Epistle, saying, The Epistle, [or, 
The portion of Scripture ap- 
pointed for the Epistle] is written 
in the Chapter of , be- 
ginning at the Verse. And 

the Epistle ended, he shall say, 
Here endeth the Epistle. Then 
shall he read the Gospel (the 
People all standing up), saying, 
The Holy Gospel is written in 
the Chapter of , begin- 
ning at the Verso. And the 

Gospel ended, shall be sung or said 
the Creed following, the People 
still standing, as before. 

I BELIEVE in one God, 
the Father Almighty, 
Maker of heaven and earth, An Communachadh. talmhainn, agus nan uile nithe 
faicinneach agus neo-fhaicirm- 
each : 

Agus ann an aon Tighearna 
Iosa Criosd, aon-ghin Mhic 
Dhe, a ghineadh le Athair roiinh 
na h-uile shaogliail; Diado Dhia, 
Solus do Sliolus, fior Dhia do 
fhior Dhia, ginte, cha'n ami 
deanta; air dha bhi do'n aon 
bhlagh ris an Athair, leis an 
d'rinneadh na h-uile nithe; neach 
thainig air ar soinnedaoine, agus 
air son ar sabhalaidh nuas o 
neamh, agus a ghabh feoil air 
f'ein leis an Spiorad Naomh do'n 
Oigh Muire, agus a rinneadh 'na 
dhuine, agus a cheusadh mar an 
ceudna air ar soinne fo Phontuis 
Pilat. Dh'fhuiling agus dh'adh- 
laieeadh e, agus air an treas la 
dh' eirich e rithist a reir nan 
Scriobtuiribh, agus chaidh e suas 
gu neamh, agusa tae 'na shuidhe, 
air deas laimh an Athar : Agus 
thig e rithist le gloir a thoirt 
breth araon air na beothaibh 
agus air na mairbh ; air a riogh- 
achd cha bhi crioch. 

Aguscreideam annsan Spiorad 
Naonih, an Tighearna agus tabh- 
airtfhear' beatha, a ta teachd 
o'n Athair agus o'n Mhac, a ta 
maille ris an Athair agus ris a' 
Mhac maraon air aoradh agus air 
a ghlorachadh, a labhair leis na 
faidhibh. Agus creideam aon 
Eaglais Ch oitchionn agus Abstol- 
ach ; aidicheam aon Bhaisteadh 
chummaitheanas peacaidh ; agus 
amhairceam air sonaiseirighnam 
inarbh, agus air son beatha an 
t-saogkail a ta ri teachd. Amen. 

% An sin innsidh am Ministeir do'n 
t-Sluagh na Laithean naomh, agus 
T raise/, a tha r* an gleidlieadh air 
an t-seachdain sin : Agus an sin 
. cuideachd (ma bhios ceann fath air 
hht'irear fios mu'ii Chomunnachadh ; 
agus theid na Gairmean Posaidh And of all things visible and 
invisible : 

And in one Lord Jesus Christ, 
the only-begotten Son of God, 
Begotten of his Father before 
all worlds, God of God, Light 
of Light, Very God of very 
God, Begotten, not made, Being 
of one substance with the 
Father ; By whom all things 
were made : Who for us men, 
and for our salvation, came 
down from heaven, And was 
incarnate by the Holy Ghost of 
the Virgin Mary, And was made 
man, and was crucified also for 
us under Pontius Pilate. He 
suffered and was buried, And 
the third day he rose again ac- 
cording to the Scriptures, And 
ascended into heaven, and sitteth 
on the right hand of the Father. 
And he shall come again with 
glory to judge both the quick 
and the dead : Whose kingdom 
shall have no end. And I believe in the Holy 
Ghost, The Lord and giver of 
life ; Who proceedeth from the 
Father and the Son ; Who with 
the Father and the Son together 
is worshipped and glorified, 
Who spake by the prophets. 
And I believe one Catholic and 
Apostolic Church. I acknow- 
ledge one Baptism for the re- 
mission of sins ; And I look for 
the resurrection of the dead, 
And the life of the world to i 
come. Amen. 

Then the Curate shall declare unto 
the People ivliat Holy-Days, or 
Fasting-Days, are in the iceek 
folloiving to be observed. And then 
also (if occasion be) shall notice be 
given of the Communion ; and the 
Banns of Matrimony jublished; The Communion. eigheacJi, agus Gearuln nam Bochd 
Ficmuisean, agus Ascaoin-Eaglaù 
a leughadh. Agus cha d't/ieid ni 
air bith a ghairm no fhollaiseach- 
udh anns an Eaglais re tiom na 
Seirbhis Dhiadhaidh, ach his an 
Mkinisteir ; no ni air bith leis-san, 
ach na nithe a ta orduichte ann an 
riaghailtibh an Leabhair, so no air 
an orduchadh leis an Bhan-Righ, 
no le Easbuig an aite. 
H An sin leanaidh an-t-Searmoin, 
no aon do na Searmoinibh choit- 
chionn a ta cheana air an cuir a 
mach, no a theid an deigh so a 
chuir a mach le ughdaras. 
An sin pillidh an Sagart guBord 
an Tighearna, agus toisichidh e an 
Tairgs", ag radh aon no tuille do 
na h-Earrannaibh so leanas, mar 
a chi e iomchuidh. 

GU ma h-ann mar sin a dheal- 
ruicheas bhur solus an lath- 
air dhaoine, chum as gu faic iad 
bhur deagh oibre, agus gu'n toir 
iad gloir do bhur n-Athair a ta 
air neamh. N. Mhatth. v. 16. 

Na taisgibh dhuibh fein ion- 
mhais air talamh ; far an truaill 
an leomann agus a' mheirge, agus 
far an cladhaich na meirlich a 
stigh agus an goid iad : ach taisg- 
ibh ionmhais dhuibh fein air 
neamh, far nach truaill an leom- 
ann no a' mheirg, agus nach 
cladhaich agus nach goid na 
meirlich. N. Mhatth. vi. 19, 20. 

Uime sin gachuilenibumhiann 
leibh daoine adheanamh dhuibh- 
se, deanaibhse a leithid dhoibh- 
san mar an ceudna ; oir is e so 
an lagh agus na faidhean. N. 
; Mhatth. vii. 12. 

Ni h-e gach uile neach a their 
riumsa,Thighearna, Thighearna. 
a theid a stigh do rioghachd 
neamh ; ach an ti a ta deanamh 
toil m' Athar-sa a ta air neamh. 
W. Mhatth. vii. 21. 
S Sheas Sacheus, agus thubhairt 
3 ris an Tighearna, Feuch, 
Thighearna, tha mi toirt leth mo 
inhaoin dona bochdaibh ; agus 
265 and Briefs, Citations, and Excom- 
munications read. And nothing 
shall be proclaimed or published 
in the Church, during the time of 
Divine Service, but by the Minister ; 
nor by him any thing but what is 
prescribed in the Rules of this Book, 
or enjoined by the Queen, or by the 
Ordinary of the place. 

Then shall follow Vie Sermon, or 
. one of the Homilies already s< t 
forth or hereafter to be set forth by 
authority. 

Then shall the Priest return to the 
Lordls Table, and begin the Offer- 
tory, saying one or more of these 
Sentences following, as he thinketh 
most convenient in his discretion. 

LET your light so shine 
before men, that they may 
see your good works, and glorify 
your Father which is in heaven. 
St. Matt. v. 36. 

Lay not up for yoursel ^ss 
treasures upon earth, where the 
rust and moth doth corrupt, and 
where thieves break through and 
steal : but lay up for yourselves 
treasures in heaven, where nei- 
ther rust nor moth doth corrupt, 
and where thieves do not break 
ihj ough nor steal. St. Matt. vi. 
19, 20. 

Whatsoever ye would that 
men should do unto you, even 
so do unto them ; for this is the 
law and the prophets. St. Matt. 
vii. 12. 

Not every one that saith unto 
me, Lord, Lord, shall enter into 
the kingdom of heaven ; but he 
that doeth the will of my 
Father which is in heaven. 
St. Matt. vii. 21. 

Zaccheus stood forth, and 
said unto the Lord, Behold, 
Lord, the half of my goods I 
give to the poor ; and if I have 
N An Comunnachadh. ma thug mi aon ni oneach airbith 
gu h-eucorach, bheiream dba a 
cheitbir uiread. N. Luc. xix. 8. 

Co a tbeid chum cogaidh uair 
air bith air a chostus fein ? co a 
shuidhicheas fion-lios, agus nach 
ith g'a thoradh ? no co a bheath- 
aicheas treud, agus nach blais do 
bhainne an treud? 1 Cor. ix.7. 

Ma chuir sinne nithe spiorad- 
ail dhuibhse, an ni mor e ma 
bhuaineas sinn bhur nithe feol- 
mhor-sa? 1 Cor. ix. 11. 

Nach 'eil f hios agaibh gu bheil 
iadsan a ta saoithreachadh mu 
thimchioll nithe naomh air am 
beathachadh o'n iobairt? agus 
iadsan a ta frith ealadh do'n altair, 
gu bheil comh-rionn aca ris an 
altair ? Direach mar sin dh'or- 
duich an Tighearna mar an ceud- 
nadhoibhsan a ta searmonachadh 
an t-soisgeul. 1 Cor. ix. 13, 14. 

An ti a ta cur gu gann buainidh 
e gu gann ; agus an ti a ta cur gu 
pailt buainidh e gu pailt. Thug- 
adh gach duine seachad a reir 
run a chridhe ; na b'ann an 
doilgheas, no le h-eiginn ; oir is 
toigh le Dia an tabhairt fhear 
fialaidh. 2 Cor. ix. 6, 7. 

Comh-roinneadh an neach a 
ta air a theagasg 's an f hocal, ris 
an neach a ta 'g a theagasg anns 
na h-uile nithibh maith. Na bith- 
ibh air ar mealladh ; cha deanar 
fanoid air Dia ; oir ge b'e ni a 
chuireas duine, an ni ceudna 
buainidh e. Gal. vi. 6, 7. 

Am feadh a ta uine againn, 
dean am aid maith do na h-uile 
dhaoinibh; agus gu h-araid 
dhoibhsan a tha do theaghlach 
a' chreidimh. Gal. vi. 10. 

Is saibhreas mor an diadhachd, 
maille ri toileachas inntinn : oir 
cha d'thug sinn ni air bith leinn 
do'n t-saoghal, ni mo is urrainn 
sinn ni sam bith a thoirt as. 
1 Tim. vi. 6, 7. 
266 done any wrong to any man, 
I restore fourfold. St. Luke 
xix. 8. 

Who goeth a warfare at any time 
of his own cost? Who planteth a 
vineyard, and eateth not of the 
fruit thereof ? Or who feedeth 
the flock, and eateth not of the 
milk of the flock ? 1 Cor. ix. 7. 

If we have sown unto you 
spiritual things, is it a great 
matter if we shall reap yoxxv 
worldly things? 1 Cor. ix. 11. 

Do ye not know, that they who 
minister about holy things, live 
of the sacrifice ? and they who 
wait at the altar, are partakers 
with the altar? Even so hath 
the Lord also ordained, that 
they who preach the Gospel 
should live of the Gospel. 
1 Cor. ix. 13, 14. 

He that soweth little shall 
reap little ; and he that soweth 
plenteously shall reap plente- 
ously. Let every man do ac- 
cording as he is disposed in his 
heart, not grudgingly, or of ne- 
cessity ; for God loveth a cheer- 
ful giver. 2 Cor. ix. 6, 7. 

Let him that is taught in the 
Word minister unto him that 
teacheth in all good things. Be 
not deceived; God is not 
mocked: for whatsoever a man 
soweth, that shall he reap. 
Gal. vi. 6, 7. 

While we have time, let us 
do good unto all men ; and spe- 
cially unto them that are of the 
household of faith. Gal. vi. 10. ! 

Godliness is great riches, if' 
a man be content with that he 
hath : for we brought nothing 
into the world, neither may we 
carry any thing out. 1 Tim. vi, 
6, 7. The Communion. Thoir aithne dhoibhsan a ta I 
saibhir 's an t-saoghal so, iad a ' 
bhi ullainh gu roinn, agus toil- 
each gu comh-phairteachadh : a' 
tasgaidh suas ann stor doibh fein 
deagh bhunait fa chomhair an 
am ri teachd, chum 's gu'n dean 
iad greim air a bheatha mhair- 
eannaich. 1 Tim. vi. 17, 18, 19. 
Oil* cha'n 'eil Dia michothrom- 

: ach, gu'n di-chuimhnicheadh e 
obair, agus saothair bhui* graidh, 
a nochd sibh air sgath ainm-san, 
a rinn frithealadh do na naomh- 
aibh, agus fathast gubheil sibh a 

\ frithealadh. JEabh. vi. 10. 

Na di-chuimhnichibh maith a 
dheanamh, agus comh-roinn a 
thoirt uaibh : oir a ta an leithid 

i sin do iobairtibh taitneach do 
Dhia. Eabh. xiii. 16. 

Agus ge b'e neach aig am 
bheil maoin an t-saoghail so, 

; agus a chi a bhrathair an uir- 

! : easbhuidh, agus a dhruideas a 

: chridhe 'na aghaidh cionnus a 
. tha gradh Dhe a' gabhail comh- 

) nuidh ann? 1 N. Eoin iii. 17. 
Thoir deirc do d'mhaoin, agus 
na pill gu brath d'aghaidh o 

i dhuine bochd air bith; agus an 

I . sin cha bhi gnuis an Tighearna 
air a pilleadh air falbh uait-sa. 
\Tob. iv. 7. t 

Bi trocaireach a reir do chom- 

I ais : ma tha moran agad thoir 
seachacl gupailt; mathabeagan 

; I agad, dean do dhicheall gu suil- 
bhir gu cuid do'n bheagan sin a 
thoirt seachad: oir mar socruinn- 
ichidh tu deagh dhuais dhuit fein 
ann an la na h-airc. Tob. iv. 8, 9. 

An ti a ni ioch air a' bhochd, 
tha e toirt an iasad do'n Tigh- 
earna ; agus feuch, a ni a bheir e 
Iseachad, bithidh e air a dhioladh 
Jiharithist. Gnathfhocal.xix.17. 

Is beannuichte an duine a ta 
deanamh air son nan eas-shlaint- 
3ach agus nan uireasbhuidheach ; 

267 N I Charge them who are rich in 
' this world, that they be ready 
to give, and glad to distribute ; 
laying up in store for themselves 
a good foundation against the 
time to come, that they may 
attain eternal life. 1 Tim. vi. 
17, 18, 19. 

God is not unrighteous, that 
he will forget your works, and 
labour that proceedeth of love ; 
which love ye have shewed for 
his Name's sake, who have 
ministered unto the saints, and 
yet do minister. Seb. vi. 10. 

To do good, and to distri- 
bute, forget not; for with such 
sacrifices God is well pleased. 
Seb. xiii. 16. 

Whoso hath this world's good 
and seeth his brother have need, 
and shutteth up his compassion 
from him, how dwelleth the love 
of God in him ? 1 St. John iii. 
17. 

Give alms of thy goods, and 
never turn thy face from any 
poor man ; and then the face of 
the Lord shall not be turned 
away from thee. Tob. iv. 7. 

Be merciful after thy power. 
If thou hast much, give pier.- 
teously : if thou hast little, do 
thy diligence gladly to give of 
that little : for so gatherest thou 
thyself a good reward in the 
day of necessity. Tob. iv. 8, 9. 

He that hath pity upon the 
poor, lendeth unto the Lord : 
and look, what he layeth out, 
it shall be paid him again. 
Prov. xix. 17. 

Blessed be the man that 
provideth for the sick and 
needv : the Lord shall deliver 
2 ^ An Comunnachadh. saoraidh an Tighearna e ann an 
àm trioblaid. Salm. xli. 1. 

if Am feadh a ta na h-Earrunnan 
so ''gan leughadh, gabhaidh, na 
Deaconan, na Foirbhich, no pearsa 
iomchvAdh eile a theid a shonrach- 
adh gu sin a dheanamh, an deirc 
air son nam bochd, agus tabhairt- 
ais eile an t-Sluaigh, ann am Meis 
whaiseach, a ghleidheas an Sgir- 
eachd chum an fheum sin ; agus le 
urram bheir iad i a dli ionn suidh an 
t-Sagairt, a thairgeas gu h-umhail 
agus a ckuireas iaircC Bhord naomh. 

\ Agus an uair a ta Comunnarhadh 
ann, an sin cuiridh an Sagart air 
a' Bhord uiread Arain agus Fhion, 
'sa shaoi/eas e ni gnothuch. An deigh 
so a dheanamh, their an Sagart. 

Deanamaid urnuigh air son staid 
iomlan Eaglais Chriosd a ta 
cogadh an so air talamh. 

DH E Uile-chumhachdaich 
agus shior-mhaireannaich, 
a theagaisg dhuinn le d' Abstol 
naomh urnuighean agus ath- 
chuingich a dheanamh, agus 
taing a thoirt air son nan uile 
dhaoine ; Gu h-umhail tha sinn 
a' guidheadh ort gu ro throcair- 

each thu \*a qhabh- , , . 

• ; 7 • J *Murbi deirc 

ail ardeirce agus ar no t at,hartai s 

tabhartais, agus"] a ann, an sin theid 

ghabhail ar n-ur- na , focail ^ abh 

° . . . ar deirc agus ar 

nmghean sm a ta tabhartais) 
sinn a tairgse do d' fnagaii gun an 
Mhorachd Dhiadh- radh - 
aidh, a' guidheadh ort, do ghnath 
an Eaglais Choitchionna bheoth- 
achadh le spiorad na firinn, na 
h-aonachd, agus na sith: agus 
deonuich dhoibhsan uile a ta 'g 
aideachadh d J Ainm naomh, 
cordadh ann am firinn d' Fhocail 
bheannuichte, agus am beatha 
'chaitheamh annanaonachd agus 
ann an gradh diadhaidh. Guiclh- 
eamaid cuideachd na h-uile Bigh- 
rean, Phrionnsan, agus TJachd- 
arain Criosdail a shabhaladhagus 
a dhion, agus gu-h-araid do 
(sheirbhiseach BHICTOEIA ar 
263 him in the time of trouble. 
Psal. xli. 1. 

If Whilst these Sentences are in read- 
ing, the Deacons, Churchwardens, 
or oilier fit Persons appointed fur 
that purpose, shall receive the A lms 
for the Poor, and other devotions 
of the People, in a decent Bason to 
be provided by the Parish for that 
purpose ; and reverently bring it to 
the Priest, who shall humbly pre- 
sent and place it upon the holy 
Table. 

if And when there is a Communion, 
the Priest shall then place upon the 
Table so much Bread and Wine as 
he shall think sufficient. After 
which done, tlie Priest shall say, 

Let us pray for the whole state 
of Christ's Church militant 
here in earth, 

ALMIGHTY and everliving 
God, who by thy holy 
Apostle hast taught us" to make 
prayers and supplications, and 
to give thanks for all men : We 
humbly beseech thee most mer- 
cifully [* to accept , If there be 
our alms and obla- no alms or obla- 

tions, and'] to re- tions > then sha11 

,i J the words (to \ 

ceive these our accept our almg 

prayers, which we and oblations) 
Offer unto thy Di, "e left unsaid. 

vine Majesty ; beseeching thee 
to inspire continually the uni- 
versal Church with the spirit of 
truth, unity, and concord : And 
grant, that all they that do con- 
fess thy holy Name, may agree 
in the truth of thy holy Word, 
and live in unity and godly love. 
We beseech thee also to save 
and defend all Christian Kings, 
Princes, and Governors ; and 
especially thy servant VICTO- 
RIA our Queen ; that under 
her we may be godly and 
quietly governed : And grant 
unto her whole Council, and to 
all that are put in authority 
under her, that they may truly The Communion. Ban-righne chum foipse gu'rn 
bitheamaid air ar riaghiadh gu 
diadhaidh agus gu samhach : 
agus deonuich g'a Cornhairle 
uile, agus do na h-uile aig am 
bheilughdaras foipse, gu'in frith- 
eil iad ceartas gu firinneach agus 
gun leth-phairt, gu smachdach- 
adh aingidheachd agus droch- 
bbeart, agus gu seasamh do 
chreidimh fhior fein agus deagh- 
bheus. Tboir gras, Athair 
neamhaidh do na b-uile Easb- 
uigean agus Mhinisteirean, chum 
gu nochdadh iad a mach araon 
le'n caithe-beatha agus le'n teag- 
asg d' fbocal fior agus beothail, 
agus gu ceart agus gu h-iom- 
chuidh gum frithealadh iad do 
Shacramaidean naomh. Agus 
do d' sbluagb uile thoir do ghras 
neamhaidh, agus gu h-araid do'n 
chomhthional a ta 'n so lathair; 
a chum le cridhe seimh agus 
urram iomchuidh gu'n eisd agus 
gu'n gabh iad d' fhocal naomh ; 
gu firinneach a' deanamh seirbhis 
dhuit ann an naomhachd agus an 
ionracas uile laithibh am beatha. 
Agus gu ro umhailguidheamaid 
ort o d' mhaitheas, Thigh- 
earna, comhf hurtachd agus cobh- 
air a thoirt dhoibhsan uile a ta 
Is a' bheatha dhiomain so ann an 
trioblaid, bron, uireasbhuidh, 
tinneas, no amhgar air bith eile. 
Agus tha sinncuideachda' beann- 
uchadh d' Ainm naomh air son 
do sheirbhisich uile a tha 'n 
deigh an cursa ruith 'sa bheatha 
so ann d' chreidimh agus ann d' 
eagal ; a' guidheadh ort gras a 
thoirt dhuinnemarso a leantuinn 
andeagheisimpleira chum maille 
riusan gu'm bitheamaid 'nar 
luchd-comhpairt do d' rioghachd 
neamhaidh, Deonuich so, 
Athair, air sgath Iosa Criosd, ar 
n-aon Eadar-mheadhonair agus 
ar n-Fhear-tagraidh. Amen. 
269 and indifferently minister j ustice, 
to the punishment of wickedness 
and vice, and to the mainte- 
nance of thy true religion, and 
virtue. Give grace, O heavenly 
Father, to all Bishops and 
Curates ; that they may both 
by their life and doctrine set 
forth tby true and lively Word, 
and rightly and duly administer 
thy holy Sacraments. And to 
all thy people give thy heavenly 
grace ; and especially to this 
Congregation here present ; that 
with meek heart, and due re- 
verence, they may hear, and 
receive thy holy Word ; truly 
serving thee in holiness and 
righteousness all the days of 
their life. And we most humbly 
beseech thee of thy goodness, 
O Lord, to comfort and succour 
all them who in this transitory 
life are in trouble, sorrow, need, 
sickness, or any other adver- 
sity. And we also bless thy 
holy Name for all thy servants 
departed this life in thy faith 
and fear; beseeching thee to 
give us grace so to follow their 
good examples, that with them 
we may be partakers of thy 
heavenly kingdom : Grant this, 
Father, for Jesus Christ's 
sake, our only Mediator and 
Advocate. Amen. An ComunnacJiadh. % An uair a bheir am Ministeir fios 
mu fhrithealadh a" Chomunnach- 
aiJh, {id a ni e do ghnuth air an 
Domhnach no air La naomh eile air 
ball roimhe sin) an deigh an t-Sear- 
moin no an t-Searmoin choitchinn a 
chriochnachadh, lenghaidh e am 
Brosnachadh so a leanas. 

MHUINNTIR iomhuinn, 
air la 's faisge tha 

inhiann orm, le comhnadh Dhe, 
a fhrithealadh dhoibhsan uile 
aig am bheil run creideach agus 
earbsach gu gabhail, Sacramaid 
ro sholasach Cuirp agus Fola 
Chriosd ; gu bhi air a gabhail 
leo ann an cuimhneachan air a 
Ohrann-ceusaidhagusFhulangas 
luachmhor; leis am bheil sinn 
amhain a faotainn maitheanas 
'n ar peacainnean , agus air ar dean- 
amh 'nar luchd-comhpairt do 
rioghachd neamh. Air an aobhar 
sin, is e ar dleasnas buidheachas 
ro umhail agus chridheil a thoirt 
do Dhia Uile-chumhachdach ar 
n-Athair neamhaidh, a chionn 
gun d'tug e dhuinn a Mhac ar 
Slanuighf hear Iosa Criosd, cha'n 
ann amhain gu basachadh air 
ar son ach cuideachd gu bhi 'na 
Ion agus 'nabheathachadh spior- 
adail dhuinn anns an t-Sacramaid 
naomh sin. Ni tha co diadhaidh 
agus co solasach dhoibhsan a 
ghabhas gu iomchaidh e, agus 
co cunnartach dhoibhsan a 
ghabhas a dhanadas orra fein a 
ghabhail gu mi-iomchuidh ; agus 
gur e mo dhleasnas-sa anns an 
cheart àm air brosnachadh a 
thoirt fainear oirdheirceachd na 
Diomhaireachd naomh sin, agus 
an cunnart mor a tha'na ghabh- 
ail gu mi-iomchuidh ; air chor 
gu'n rannsuich agus gu'n ceas- 
nuich sibh bhur n inntinnibh fein, 
(cha 'n ann gu faoin, na mar 
luchd-sgaile ri Dia; ach air chor) 
gu'n tigeadh sibh naomh agus 
270 "H When the Minister giveth warning 
for the Celebration of the Holy 
Communion, (which he shall always 
do upon the Sunday, or some Holy- 
Day, immediately preceding,) after 
the Sermon or Homily ended, he 
shall read this Exhortation fol- 
lowing. 

DEAELY beloved, on 
day, next, I purpose, 
through God's assistance, to 
administer to all such as shall 
be religiously and devoutly dis- 
posed, the most comfortable 
Sacrament of the Body and 
Blood of Christ ; to be by them 
received, in remembrance of his 
meritorious Cross and Passion ; 
whereby alone we obtain re- 
mission of our sins, and are 
made partakers of the kingdom 
of heaven. Wherefore it is our 
duty to render most humble and 
hearty thanks to Almighty God 
our heavenly Father, for that 
he hath given his Son our 
Saviour Jesus Christ, not only 
to die for us, but also to be our 
spiritual food and sustenance in 
that holy Sacrament. Which 
being so divine and comfortable 
a thing to them who receive it 
worthily, and so dangerous to 
them that will presume to re- 
ceive it unworthily ; my duty is 
to exhort you, in the mean 
season to consider the dignity of 
that holy mystery, and the great 
peril of the unworthy receiving 
thereof; and so to search and 
examine your own consciences 
(and that not lightly, and after 
the manner of dissemblers with 
God ; but so) that ye may come 
holy and clean to such a heaven- 
ly feast, in the marriage gar- 
ment required by God in holy 
Scripture, and be received as 
worthy partakers of that holy 
table. The Communion. glan a dh-ionnsuidh f eisd a ta co 
nearnhaidh, ann an trusgan na 
bainnse a tha air iarraidh le Dia 
's an Scriobtuir naomh,agus gn'n 
gabhta sibh 'n 'ur luchd comh- 
pairt iomchuidh aig a Bhord 
naornh sin. 

Is e 'n rathad agus an doigh 
air an so; Air tus, bhur caithe 
beatha agus bbur giulan a cheas- 
nuchadhleriaghailt aitheantaibh 
Dhe ; agus ge b'e air bith doigh 
air an toir sibh fainear amis an 
do chiontaich sibh an aghaidh 
aon diubh, le toil, focal, no 
gniomh, gu'n caoidh sibh bhur 
peacainnean fein, agus gu'n dean 
sibh bhurn-aidmheil ri Dia Uile- 
chumhachdach, le lan run bhur 
beatha leasachadh. Agus ma 
bheir sibh fainear gu'n do chion- 
taich sibh cha'n ann amhain an 
aghaidh Dhia, ach cuideachd an 
aghaidh bhur coimhearsnaich ; 
an sin ni sibh reite riu, agus bith- 
idh sibh ullamh gu dioladh agus 
comh -leasachadh a thoirt doibh, 
a reir bhur comais, air son nan 
uile lochdaibh agus eucoiribh a 
rinn sibh air neach air bith eile, 
agus bithibh mar an ceudna ull- 
amh a thoirt maitheanas do gach 
neach a chuir corruich oirbh, 
maris aillleibh maitheanas f'haot- 
ainn ann bhur a ciontaibh fein 
air laimh Dhe : oir as eugmhais 
so cha'n 'eil gabhail a Chomunn- 
achaidh a' deanamh ni air bith 
eile ach a' meudachadh bhur 
ditidh. Air an aobhar sin ma 
tha neach air bith agaibh 'na 
fhear-toibheum air Dia, a'cumail 
air ais no a' deanamh di-meas air 
f hocal, 'na adhaltranach, no am 
mi-run na farmaid, no ciontaeh 
ann an droch-bheart ghraineil 
air bith eile ; deanaibh aithreach- 
as 'nur peacainnibh, air neo na 
d'thigibh a dh'ionnsuidh a' 
Bhuird naomh sin: an t-eagal an 
271 The way and means thereto 
is ; First, to examine your lives 
and conversations by the rule 
of God's commandments ; and 
whereinsoever ye shall perceive 
yourselves to have offended, 
either by will, word, or deed, 
there to bewail your own sinful- 
ness, and to confess yourselves 
to Almighty God, with full pur- 
pose of amendment of life. And 
if ye shall perceive your offences 
to be such as are not only 
against God, but also against 
your neighbours ; then ye shall 
reconcile yourselves unto them, 
being ready to make restitution 
and satisfaction, according to 
the uttermost of your powers, 
for all injuries and wrongs done 
by you to any other ; and being 
likewise ready to forgive others 
that have offended you, as ye 
would have forgiveness of your 
offences at God's hand : for 
otherwise the receiving of the 
holy Communion doth nothing 
else but increase your damna- 
tion. Therefore if any of you 
be a blasphemer of God, an 
hinderer or slanderer of his 
Word, an adulterer, or be in 
malice or envy, or in any other 
grievous crime, repent you of 
your sins, or else come not to 
that holy table ; lest, after the 
taking of that holy Sacrament, 
the devil enter into you, as he 
entered into Judas, and fill you 
full of all iniquities, and bring 
you to destruction both of body 
and soul. An Comunnachadh. cleigh an Comunnachadh naomh 
a ghabhail, gu'n d'teid an diabhol 
a stigh annaibh, mar a chaidh e 
ann an Iudas, agus gu'n lion e 
sibh lan do na h-uile aingidh- 
eachd, agus gu'n toir e sibh gu 
leir-sgrios araon ann an corp 
agus ann an anam. 

Agus a chionn gu bheil e feum- 
ail nach d'thigeadh neach air 
bith a dh'ionnsuidh a Chomunn- 
achaidh naomh, ach le lan earbsa 
à trocair Dhe, agus le inntinn 
.shocrach : air an aobhar sin, ma 
tha aon air bith dhibh nach urr- 
ainn leis na meadhonaibh so inn- 
tinn a dheanamh socair, ach leis 
an aill tuille comhf hurtachd agus 
comhairle fhaotainn thigeadh e 
a m'ionnsuidh-sa, no dh'ionn- 
suidh Ministeir air bith eile a ta 
fiosrach agus foghluimte ann am 
focal Dhe, agus fosgladh e aobhar 
a chraidh ; chum le frithealadh 
Focail naomh Dhe gu'm faigh- 
eadh e sochair f uasglaidh, maille 
ri comhairle spioradail, a thoirt 
samhchair g'a inntinn, agus a 
sheachnadh na h-uile mhi-earbsa 
agus theagamh a bha cuir iom- 
aguinn air. 

U JVo ma chi e gu'm bi an Sluagh 
mi-churamach, a tkeachd a dKionn- 
suidh a' Chommunachaidh naomh, 
ann aite a 1 Brosnachaidh roimhe, 
ynathaichidh e an Earrail so. 

MHUINNTIR ionmhuinn, 
air tha mhiann orm 

le gras Dhe Suipeir an Tighearna 
a riaghladh : gus am bheil mi air 
taobh Dhia 'ga bhur n-iarraidh 
uile a ta 'n so lathair ; agus a' 
guidheadh oirbh air sgath an 
Tighearna Iosa Criosd nach diult 
sibh teachd g'a ionnsuidh, air 
duibhbhi air bhur gairm agus air 
bhur n-iarraidh co gradhach le 
Dia fein. Tha fios agaibh co 
chraiteach agus mi-chaoimhneil 
272 And because it is requisite 
that no man should come to 
the holy Communion but with 
a full trust in God's mercy, and 
with a quiet conscience, there- 1 
fore if there be any of you who 
by this means cannot quiet his \ 
own conscience herein, but re- ! 
quireth further comfort or coun- c 
sel, let him come to me, or to \ 
some other discreet and learned 
Minister of God's Word, and a | 
open his grief ; that by the 
ministry of God's holy Word he - 1 
may receive the benefit of ab- 
solution, together with ghostly 1 
counsel and advice, to the 
quieting of his conscience, and : * : 
avoiding of all scruple and f 
doubtfulness. Or in case Tie shall see the People 
negligent to come to the Holy Com- I 
munion, instead of the former, he • 
shall use this Exhortution. 

DEARLY beloved brethren, 
on I intend, by God's 

grace, to celebrate the Lord's 
Supper : unto which, in God's 
behalf, I bid you all that are j 
here present ; and beseech you, 
for the Lord Jesus Christ's sake, 
that ye will not refuse to come j 
thereto, being so lovingly called . 
and bidden by God himself. Ye ■ ■- . 
know how grievous and unkind I • . 
a thing it is, when a man hath I 
prepared a rich feast, decked his I The Communion. an ni le duine, 'n uair a dh'ull- 
aicheas e feisd shogail, agus a 
chomhdaicheas e Bhord leis gach 
seorsa bidh, air chor nach 'eil 
uireasbhuidh air ach na h-aoidh- 
ean a shuidheadh sios; agus gidh- 
eadh gun aobhar air bith, gu'n 
diult iadsan a ghairmeadb, gu ro 
mhi-thaingeilteachd. Coagaibh- 
se nach gluaiseadh a leithid so do 
ghnathachadh? Nach smuaintich- 
eadh so 'na choire agus 'na eucoir 
mhoir deanta dha fein ? Air an 
aobhar sin, mhuinntir ro ionmh- 
uinn ann an Criosd, thugaibh 
deagh aire, an t-eagal le sibh fein 
a tharruing o'n t-Suipeir naomh 
so, ga'n tog sibh corruich Dhe 
ann bhur n-aghaidh. Tha e 'na 
ghnothach furasta do dhuine a 
radh, Cha gabh mi an Commun- 
achadh, a chionn gu bheil mi air 
mo bhacadh le ghnothaichibh 
saoghalta. Ach cha 'n 'eil an leith- 
idean so do leisgeil co fhurasta 
'gabhail agus fhulang air beul- 
thaobh Dhe. Ma their duine air 
bith, Is peacach graineil mi, agus 
air an aobhar sin tha eagal orm 
teachd : Carson ma ta nach 'eil 
sibh a' deanamh aithreachas agus 
a leasachadh bhur beatha ? 'N 
uair a tha Dia 'g ur gairm, nach 
'eil naire oirbh a radh nach d'thig 
sibh ? 'N uair bu choir duibh 
tiondadh ri Dia, an gabh sibh 
bhur leisgeul fein, agus an abair 
sibh nach eil sibh ullamh? Thug- 
aibh fainear gu durachdach ribh 
fein, cia beag feum 's a ta nan 
leithidean so do leisgeil fhaoin 
air beulthaobh Dhia. Iadsan a 
dhuilt an f heisd 's an t-Soisgeul, 
a chionn gu'n do cheannaich iad 
fearann, no gu'm feuchadh iad 
an cuingean dhamh, no a chionn 
gu'n robh iad posda, cha do 

fhabhadh mar so an leisgeul, ach 
ha iad air an cunntas mi-iom- 
chuidh air son na feisd neamh- 
273 N table with all kind of provision, 
so that there lacketh nothing 
but the guests to sit down ; and 
yet they who are called, without 
any cause, most unthankfully re- 
fuse to come. Which of you, 
in such a case, would not be 
moved ? Who would not think 
a great injury and wrong done 
unto him ? Wherefore, most 
dearly beloved in Christ, take 
ye good heed, lest ye, with- 
drawing yourselves from this 
holy Supper, provoke God's in- 
dignation against you. It is an 
easy matter for a man to say, I 
will not communicate, because 
I am otherwise hindered with 
worldly business. But such ex- 
cuses are not so easily accepted 
and allowed before God. If any 
man say, I am a grievous sinner, 
and therefore am afraid to come ; 
wherefore then do ye not repent 
and amend ? When God calleth 
you, are ye not ashamed to say, 
ye will not come ? When ye 
should return to God, will ye 
excuse yourselves, and say, ye 
are not ready ? Consider ear- 
nestly with yourselves, how little 
such feigned excuses will avail 
before God. They that refused 
the feast in the Gospel, because 
they had bought a farm, or 
would try their yokes of oxen, 
or because they were married, 
were not so excused, but 
counted unworthy of the hea- 
venly feast. I, for my part, 
shall be ready ; and according 
to mine office, I bid you in the 
name of God, I call you in 
Christ's behalf, I exhort you, 
as ye love your own salvation, 
that ye will be partakers of this 
holy Communion. And as the 
Son of God did vouchsafe to 
yield up his soul by death upon 
the cross for your salvation ; so 
3 An Comunnachadh. aidh. Air mo thaobh-sa tha mi 
ullamh; agus areir mo fhritheal- 
aidh,tha mitoirtcuireadh dhuibh 
ann an Ainm Dhe ; tha mi ag 
bhur gairma's leth Chriosd; tha 
mi ag bhur brosnachadh, mar a 
ta gradh agaibh do bhur sabhal- 
adh fein, gu'm bi sibh 'nur luchd 
comhpairt do'n Chomunnachadh 
riaomh so. Agus mar a dheon- 
uich Mac Dhe a bheatha athoirt 
suas le bàs air a' Chrann-cheus- 
aidh air son bhur sabhalaidh ; 
mar so is e bhur dleasnas-sa an 
Com munnachadh a ghabh ai! , ann 
cuimhneachan air iobairt a bhais, 
mar a dh'aithn'e fein : Ni ma ni 
sibh dearmad air a dheanamh, 
smuaintichibh agaibh fein a choire 
mhor a ta sibh a' deanamh do 
Dhia, agus cia goirt am peanas 
a ta an crochadh os-cionn bhur 
cinn air a shon ; an uair a tha sibh 
le bhur toil fuireach air bhur 
n-ais o Bhord an Tighearna, agus 
a' dealachadh ri bhur braithrean, 
a ta teachd gu bhi air am beath- 
achadh le Ion ro neamhaidh na 
feisd sin. Ma bheir sibh na 
nithe so gu durachdach fainear, 
pillidh sibh le gras Dhe gu inn- 
tinn is fearr : agus a chum gu'n 
faigheadh sibh i cha sguir sinn a 
dheanamh ar guidhean umhail ri 
Dia Uile-chumhachdach ar n- 
Athair neamhaidh. 

H Aig am FrUhealaidh a Chomun- 
achaidh, air do'n Luchd-comunn- 
achaidh bhi air an suidheachadh gu 
h-iomchuidh chum an t-Sacramaid 
naomh a ghabhail, their an Sagart j 
am Brosnachadh so. 

MHUINNTIE ionmhuinn 
anns an Tighearna, sibhse 
leis 'n aill teachd a dh'-iounsuidh 
Comunachaidh naomh Cuirp 
agus Fola ar Slanuighf hear 
Criosd, feumaidh sibh a thoirt 
fainear cionnus a ta Naomh Pol 
274 it is your duty to receive the 
Communion in remembrance of 
the sacrifice of his death, as 
he himself hath commanded : 
Which if ye shall neglect to do, 
consider with yourselves, how 
great injury ye do unto God, 
and how sore punishment hang- 
eth over your heads for the 
same ; when ye wilfully abstain 
from the Lord's Table, and 
separate from your brethren, 
who come to feed on the ban- 
quet of that most heavenly food. 
These things if ye earnestly con- 
sider, ye will by God's grace re- 
turn to a better mind : for the 
obtaining whereof we shall not 
cease to make our humble peti- 
tions unto Almighty God our 
heavenly Father. If At the time of the celebration of 
the Communion, the Communicants 
being conveniently placed for the 
receiving of the Holy Sacrament, 
the Priest shall say this Exlwrta- 
tion. D EARLY beloved in the 
Lord, ye that mind to 
come to the holy Communion 
of the body and blood of our 
Saviour Christ, must consider 
how Saint Paul exhorteth all 
persons diligently to try and ex- The Communion. ag earalachadh air na h-uile 
neach iad fein a - rannsuchadh 
agus a cheasnuchadh gu dicheall- 
ach, mu 'n gabh iad do dhanadas 
iteadh do'n Aran sin, agus ol do'n 
Chupan sin. Oir mar a ta an 
t-sochairmor, maghabhassinn an 
t-Sacramaid naomh sin le cridhe 
fior aithreach agus le creidimh 
beothail (oir an sin tha sinn ag 
itheadh feoil Chriosd, agus ag ol 
Fhola aim a seadh spioradail ; an 
sin tha sinn a' gabhailcomhnuidh 
ann an Criosd agus Criosd ann- 
ainne, tha sinn mar aon maille ri 
Criosd agus Criosd mailleruinne:) 
mar sin tha 'n cunnart mor, ma 
ghabhas sinn e gu mi-iomchuidh. 
Oir an sin tha sinn ciontach do 
Chorp agus do Fhuil Chriosd ar 
Slanuighfear; tha sinn ag iteadh 
's ag ol breitheanas dhuinn fein, 
gun smuainteachadh air Corp an 
Tighearna; tha sinn a' lasadh 
corruich Dhe 'nar n-aghaidh ; tha 
sinn 'ga bhrosnachadh chum ar 
pianadh le iomadh eslaintibh, 
agus gne bàis. Air an aobhar sin, 
a bhraithrean, thugaibh breth 
oirbh fein, chum nach d'thugadh 
an Tighearna breth oirbh; dean- 
aibh fior aithreachas air son bhur 
peacainnibh a rinn sibh ; biodh 
creidimh beothail agus diong- 
mhalta agaibh ann an Criosd ar 
Slanuighfhear: leasaichibh bhur 
beatha, agusbithibhannan gradh 
foirfe ris na h-uile dhaoine : 
mar sin bithidh sibh 'nur luchd- 
comhpairt iomchuidh do na dio- 
mhaireachdan naomh sin. Agus 
os-cionn nan uile nithe, feumaidh 
sibh buidheachas umhail agus 
cridheil a thoirt do Dhia an 
t-Athair, am Mac, agus an Spior- 
ad Naomh, air son saorsainn an 
t-saoghail le bas agus le fulangas 
ar Slanuighfhear Criosd, tha 
maraon 'na Dhia agus'na dhuine; 
a dh' irislich e fein eadhon do'n 
275 amine themselves, before they 
presume to eat of that Bread, 
and drink of that Cup. For as 
the benefit is great, if with 
a true penitent heart and lively 
faith we receive that holy Sa- 
crament; (for then we spiritually 
eat the Flesh of Christ, and 
drink his Blood; then we dwell 
in Christ, and Christ in us ; we 
are one with Christ, and Christ 
with us :) so is the danger great, 
if we receive the same un- 
worthily : For then we are guilty 
of the Bod} r and Blood of Christ 
our Saviour ; we eat and drink 
our own damnation, not con- 
sidering the Lord's Body; we 
kindle God's wrath against us ; 
we provoke him to plague us 
with divers diseases, and sundry 
kinds of death. Judge there- 
fore yourselves, brethren, that 
ye be not judged of the Lord : 
repent ye truly for your sins 
past; have a lively and stedfast 
faith in Christ our Saviour ; 
amend your lives, and be in per- 
fect charity with all men ; so 
shall ye be meet partakers of 
those holy mysteries. And 
above all things, ye must give 
most humble and hearty thanks 
to God the Father, the Son, 
and the Holy Ghost, for the 
redemption of the world by the 
death and passion of our Saviour 
Christ, both God and man ; 
who did humble himself, even 
to the death upon the cross, for 
us miserable sinners, who lay in 
darkness and the shadow of 
death ; that he might make us 
the children of God, and exalt 
us to everlasting life. And to 
the end that we should alway 
remember the exceeding great 
love of our Master and only 
Saviour Jesus Christ, thus dying 
for us, and the innumerable An Comunnachadh. bhas air a' Chrann-cheusaidh, air 
ar soinne peacaich thruagh, a bha 
'nar luidheadh ann an dorchadas, 
agus ann a' sgaile a bhais ; chum 
t.'u'n deanadh e sinn 'nar cloinn 
do Dhia, agus gu'n ardaicbeadh e 
sinn gu beatba shior-mhaireann- 
ach. Agus a chum gu'n gnath 
chuimhnicbeamaid gradh ana- 
barrach ar Maighistir agus ar 
n-aon Slanuighfhear Iosa Criosd, 
mar so a' basachadh air ar son, 
agus na sochairean gun aireamh 
a choisinn e dhuinne le dortadh 
fhola luachmhor; shuidhich agus 
d' orduich e diomhaireachdan 
naomh, mar dearbhadh air a 
gradh; agus mar chuimhneachan 
maireannach air a bhas, a chum 
ar comhfhurtach mhor agus neo- 
chriochnuichte. Uimesindhasan, 
inaille ris n-Athair, agus ris a' 
Spiorad Naomh, thugamaid (mar 
a ta ro fhiachnaichteoirnn) gnath 
bhuidheachas : 'gar striochdadh 
fein gu h-iomlan d'a thoil agus 
d'a riar naomh, agus a deanamh 
dicheall air seirbhis a thoirt dha 
aim am nor naomh achd agus an 
ionracas uile laithibh ar beatha. 
Amen. 

% An sin their an Sagart rivsan a 
tliig a gabhail a Chomunnachaidh 
naomh, 

SIBHSE a ta gu firinneach 
agus gu durachdach a' dean- 
amh aithreachas air son bhur 
peacainnibh, agus a ta ann an 
gradh, agus ann an iochd ri bhur 
coimhearsnaich, agusaigambheil 
run beatha nuadh a chaitheamh, 
a' leantuinn aitheantan Dhe, agus 
a' gluasad o so suas 'na shligibh 
naomh ; Thigibh a' fagus le creid- 
imh, agus gabhaibh an t-Sacra- 
maid naomh so chum bhur comh- 
fhurtachd ; agus deanamh bhur 
n-aidmheil iriosal do Dhia Uile- 
chumhachdach gu seimh a lub- 
adh sios air bhur gluinibh. 
276 benefits which by his precious 
blood-shedding he hath obtained 
to us, he hath instituted and 
ordained holy mysteries, as 
pledges of his love, and for a 
continual remembrance of his 
death, to our great and endless 
comfort. To him therefore, 
with the Father and the Holy 
Ghost, let us give (as we are 
most bounden) continual thanks ; 
submitting ourselves wholly to 
his holy will and pleasure, and 
studying to serve him in true 
holiness and righteousness all 
the days of our life. Amen. Then shall the Priest say to them 
that come to receive the Holy Com- 
munion, 

YE that do truly and ear- 
nestly repent you of your 
sins, and are in love and charity 
with your neighbours, and in- 
tend to lead a new life, following 
the commandments of God, and 
walking from henceforth in his 
holy ways; Draw near with 
faith, and take this holy Sacra- 
ment to your comfort ; and 
make your humble confession to 
Almighty God, meekly kneeling 
upon your knees. The Communion. % An sin tlipid an Aidmheil choit- 
chionn so a dheanamh, ann àn ainm 
na muinntir sin uile air am blieil a 
vihiann an Comunnachadh naomh 
a gahhuil, le aon do na Ministeir- 
ibh, araon e fein agus an Sluagh 
uile a 1 lu/)adh sios gu h-iriosal air 
an gluinibk, agus ag radh, 

DHE Uile-chumhachdaich, 
Athair ar Tighearna Iosa 
Criosd, Chruthadair nan uile 
nithe, Bhreitheamh nan uile 
dhaoine ; Tha sinn ag aideachadh 
agus a'caoidh ar peacainnean 
agus arn-aingidheachd lioumhor, 
A chuir sinn o àm gu àm gu ro 
uamharra an gniomh, le smuain, 
le focal agus le deanadas, an 
aghaidh do Mhorachd Dhiadh- 
aidh, A brosnachadh gu ro cheart 
d' f heirg agus do chorruich 'nar 
n-aghaidh. Tha sin gu durachd- 
ach a' gabhail aithreachas, agus 
tha bron bho'r cridhe oirnn air 
an son so ar mi-dheanadais ; Tha 
'n cuimhneachan orra craiteach 
dhuinn, tha'n eallach diubh do- 
iomchar. Dean trocair oirnn, 
Dean trocair oirnn, Athair ro 
throcairich, Air sgath do Mhic 
ar Tighearna Iosa Criosd maith 
dhuinn na h-uile a chaidh seachad; 
Agus deonuich gu'n dean sinn gu 
brath an deigh so seirbhis thait- 
neach dhuit ann an nuadhachd 
beatha, Chum onair agus gloir 
dAinm; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

If An sin seasaidh an Sagart a suas 
{7io an t-Easbuig, ma tha e latliair) 
agus ''ga thiondadh fein ris an 
t-Sluagh, labraidh e àm Fuasgladh 
so, 

DIA Uile-chumhachdach ar 
n-Athair neamhaidh, d'a 
mhor throcair a gheall maith- 
eanas peacaidh dhoibhsan uile, a 
philleas le aithreachas cridheil, 
agus fior chreidimh g'a ionn- 
suidh; Gu'n dean e trocair oirbh, 
277 TI Then shall this general Confession 
be made in tlie name of all 1hose that 
are minded to receive the Holy Com- 
munion, by one of the Ministers; 
both lie and all tlte People kneel- 
ing humbly upon their knees, and 
saying, 

ALMIGHTY God, Father of 
our Lord Jesus Christ, 
Maker of all things, Judge of 
all men; We acknowledge and 
bewail our manifold sins and 
wickedness, Which we, from 
time to time, most grievously 
have committed, By thought, 
word, and deed, Against thy 
Divine Majesty, Provoking most 
justly thy wrath and indig- 
nation against us. We do ear- 
nestly repent, And are heartily 
sorry for these our misdoings ; 
The remembrance of them is 
grievous unto us; The burden 
of them is intolerable. Have 
mercy upon us, Have mercy 
upon us, most merciful Father ; 
For thy Son our Lord Jesus 
Christ's sake, Forgive us all 
that is past ; And grant that we 
may ever hereafter serve and 
please thee in newness of life, 
To the honour and glory of thy 
Name; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. H Then shall the Priest [or the Bishop, 

being present) stand up, and, turning 
himself to the People, pronounce 
this Absolution, 

ALMIGHTY God our hea- 
venly Father, who of his 
great mercy hath promised for- 
giveness of sins to all them that 
with hearty repentance and true 
faith turn unto him ; Have 
mercy upon you; pardon and An Comunnachadh gu'm maith agus gu'n saor e sibh 

bhurn-uile pheacainnibh, gu'n 
daingnich agus gu'n neartaich e 
sibh anns na h-uile mhaitbeas, 
agus gu'n toir e sibh a chum na 
beatha mhaireannach ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

An sin their an Sagart, 
Eisdibh ciod na briathran sol- 
asach a ta ar Slanuighfhear 
Criosd a' labhairt riusan uile a 
ta gu firinneaoh a' pilleadh g'a 
ionnsuidh : 

THIGIBH a m' ionnsuidh se, 
sibhse uile a ta ri saothair, 
agus fuidh throm eallaich, agus 
bheirmisedhuibhfois. N.Mhatt. 
xi. 28. 

Mar sin ghradhaich Dia an 
saoghal, gu'n d'thug e aon ghin 
Mhic fein, chum 's ge b'e neach 
a chreideas ann nach sgriosar e, 
ach gu'm bi a bheatha mhairean- 
nach aige. N. JEoin iii. 16. 

Eisdibh mar an ceudna ciod a 
ta N. Pol ag radh : 

Is fior an radh so, agus is fiu 
e air na h-uile chor gabhail ris, 
Gu'n d'thaing Iosa Criosd do'n 
t-saoghal a thearnadh pheacach. 

1 Tim. i. 15. 

Eisdibh cuideachd ciod a ta 
N. Eoin ag radh : 

Ma pheacaicheas neach air 
bith, tha Fear-tagraidh againn 
maille ris an Athair, Iosa Criosd 
am firean, agus is esan an iobairt- 
reitich air son ar peacainnibh. 
IN. Eoin ii. 1, 2. 

H An deigh so theid an Sagart air 
aghaidh, ag radh, * 

Togaibh suasbhurcridheachan. 
Freag. Tha sinn 'gan togail suas 
a dh 'ionnsuidh an Tighearna. 

Sag. Thugamaid buidheachas 
d'ar Tighearna Dia. 

Freag. Tha e iomchuidh agus 
ceart sin a dheanamh 
278 deliver you from all your sins ; 
confirm and strengthen you in 
all goodness; and bring you to 
everlasting life ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. If Then shall the Priest say, 
Hear what comfortable words 
our Saviour Christ saith unto 
all that truly turn to him COME unto me, all ye that 
travail and are heavy laden, 
and I will refresh you. St. 
Matt. xi. 28. 

So God loved the world, that 
he gave his only-begotten Son, 
to the end that all that believe 
in him should not perish, but 
have everlasting life. St. John 
iii. 16. 

Hear also what Saint Paul 

sait h : 

This is a true saying, and 
worthy of all men to be re- 
ceived, That Christ Jesus came 
into the world to save sinners. 
1 Tim. i. 15. 

Hear also what Saint John 
saith : 

If any man sin, we have an 
Advocate with the Father, Jesus 
Christ the righteous ; and he is 
the propitiation for our sins. 
1 St. John ii. 1, 2. 

H After which the Priest shall pro- 
ceed, saying, 

Lift up your hearts. 

Answer. We lift them up 
unto the Lord. 

Priest. Let us give thanks 
unto our Lord God. 

Answer. It is meet and right 
so to do. The Communion. U Aii sin tiondaidh an Sagart gu 
Bord an Tiyheurna, agus their e, 

THA e ro iomchuidh, ceart 
agus 'na dhleasnasceangaiit 
oirnn, gu'n d'thugaraaid anns na 
h-uile àm, agus anns na h-uile 
aite buidheachas dhuitse, 
Thighearna, 1 Athair 1 C ha bh. na 
Naoimh, Dhe Uile- focaiiso(j.A- 

chumhachdaich^hior--;^^ 
mliaireannaich. air Domh- 

nach naTrio- 
naid. 

*H An so leanaidh an Roimh-ràdh 
iomchuidh, a reir an àin, ma tha 
aon araid air bith orduichte, mar 
*eil leanaidh air ball, 

AIR an aobhar sin maille ri 
Ainglibh agus Ard-ainglibh, 
agus le cuideachd neamh uile, 
molamaid agus moraicheamaid 
d' ainm glormhor ; gu siorruidh 
tuille 'ga d'chliuthachadh, agus 
ag radh, Naomh, naomh, naomh, 
Tighearna Dia nan sluagh, tha 
neamh agus talamh lan do d' 
ghloir. Gloir dhuitse, Thigh- 
earna a's ro airde. 

EOIMH-EADHAN IOMCHUIDH. 

Air Latha Nollaig, agus seachd 
laithibh 'na dheigh. 

DO bhrigh gu'n d'thug thu 
Iosa Criosd d' aon-ghin 
Mhic gu bhi air a bhreith mar 
air an àm so air ar soinne ; A 
rinneadh, le oibreachadh an 
SpioraidNaoimh, 'nafhior dhuine 
do bhlagh na h-Oigh Muire a 
Mhathair ; agus sin gun smal 
peacaidh chum sinne a ghlanadh 
o na h-uile pheacadh. Air an 
aobhar sin maille ri Ainglibh, &c. 

Air La Caisg, agus seachd 

laithibh 'na dheigh. 
\ CH gu h-araid tha sinn 
1\. ceangailte gu thusa a mhol- 
adh air son aiseirigh ghlormhor 
do Mhic Iosa Criosd ar Tighear- 
279 Then shall the Priest turn to the 
Lord's Table, and say, 

XT is very meet, right, and 
our bounden duty, that we 
should at all times, and in all 
places, give thanks unto thee, 
Lord, 1 Holy Fa- i These words 
ther, Almighty ever- ÌHoiy Father] 

kj- n i " must be omit- 

sting God. ted on Trinity 

Sunday. U Here shall follow the Proper Pre 
face, according to the time, if there 
be any specially appointed: or else 
immediately shall follow, 

THEREFORE with Angels 
and Archangels, and with 
all the company of heaven, we 
laud and magnify thy glorious 
Name ; evermore praising thee, 
and saying, Holy, holy, holy, 
Lord God of hosts, heaven and 
earth are full of thy glory : 
Glory be to thee, Lord most 
High. Amen. PEOPEE PEEFACES. 

Upon Christmas-Day, and seven 
Days after. 

BECAUSE thou didst give 
Jesus Christ thine only 
Son to be born as at this time 
for us ; who, by the operation 
of the Holy Ghost, was made 
very Man of the substance of 
the Virgin Mary his mother ; 
and that without spot of sin, to 
make us clean from all sin. 
Therefore with angels, &c. Upon Easter-Day, and seven 
Days after. 

BUT chiefly are we bound to 
praise thee for the glorious 
Resurrection of thy Son Jesus 
Christ our Lord : for he is the An Comunnachadh. na : oir is esan am fior Uan Caisg 
a thairgeadh suas air ar soinne, 
agus a thug air falbh peacadh an 
t-saoghail ; a sgrios aui bàs le 
bhàs fein, agus le 'eirigh a ris gu 
beatha a dh'aisig dhuinne beatha 
shior-mhaireannacli. Air an 
aobhar sin maille ri Ainglibh, &c. 

Airlia, an Dol-suas,a<7w.s seachd 
laithibh 'na dheigh. 

TEE do Mhic ro ionmhuinn 
Iosa Criosd ar Tighearna : 
an deigh aiseirigh ro ghlormhor 
a nochdadh gu follaiseach d'a 
Abstolaibh uile agus a chaidh 
'nan sealladh suas gu neamh adh' 
ullachadh aite dhuinne; chum far 
am bheil esan, gu'n reachamaid 
suas mar an ceudna agus gu'n 
riaghladhmaid maille ris ann an 
gloir. Air an aobhar sin maille 
ri Ainglibh, &c. 

Air Domhnach Caingis, agus 
sea laithibh 'na dheigh. 

TEE Iosa Criosd ar Tighear- 
na, an ti a reir a gheallaidh 
ro fhirinneach,thainigan Spiorad 
Naomh a nuas o neamh mar air 
an àm so le mor fhuaim, mar 
gum bithidh gaoth neartmhor 
ann an cosamhlachd teangannan 
teinidh, a' teachd air na h-Ab- 
stolaibh ga'n teagasg, agus g'an 
treorachadh a dh' ionnsuidh na 
h-uilefhirinn, a' tabhairt dhoibh 
araon tiodhlachd iomad cainnt, 
agus mar an ceudna danachd 
chum an Soisgeul a shearmon- 
achadh do na h-uile chinnich, gu 
bunailteach le teas ghradh ; leis 
an d* thugadh sinne a mach a 
dorchadas agus a mearachd, a 
chum soluis soilleir, agus fior 
eolas ortsa, agus air do Mhac 
Iosa Criosd. Air an aobhar sin 
maille ri Ainglibh, &c. very Paschal Lamb, which was 
offered for us, and hath taken 
away the sin of the world ; who 
by his death hath destroyed 
death, and by his rising to life 
again hath restored to us ever- 
lasting life. Therefore with 
Angels, &c. 

Upon Ascension-Day, and seven 
Days after. 

THROUGH thy most dearly 
beloved Son Jesus Christ 
our Lord ; who after his most 
glorious Eesurrection manifestly 
appeared to all his Apostles, 
and in their sight ascended up 
into heaven, to prepare a place 
for us ; that where he is, thither 
we might also ascend, and reign 
with him in glory. Therefore 
with Angels, &c. Upon Whit-Sunday, and six 
Days after. 

THEOUGH Jesus Christ our 
Lord ; according to whose 
most true promise, the Holy 
Ghost came down as at this 
time from heaven with a sudden 
great sound, as it had been a 
mighty wind, in the likeness of 
fiery tongues, lighting upon the 
Apostles, to teach them, and to 
lead them to all truth ; giving 
them both the gift of divers 
languages, and also boldness 
with fervent zeal constantly to 
preach the Gospel unto all na- 
tions ; whereby we have been 
brought out of darkness and 
error, into the clear light and 
true knowledge of thee, and of 
thy Son Jesus Christ. There- 
fore with Angels, &c. 280 The Communion. A rr Feisd na Trionaid amhain. 

THUSA a tha, t-aon Dia, a' 
t-aon Tighearna, cha'n ann 
I a' t-aon phearsa amhain, ach tri 
i pearsanna ann an aon bhlagh. 
\ Oir an ni sin a ta sinn a' creid- 
i sinn mu ghloir an Athar, an ni 

I ceudna tha sinn a' creidsinn mu 
{ ghloir a' Mhic, agus an Spioraid 

II Naoimh, guneadar-dhealachadh 
it no muthadh air bhi. Air an 

i aobhar sin maille ri Ainglibh, &c. 

I An deigh gach aon de na Roimh- 
radhan so, air ball seinnear no 
theirear, 

\ IE. an aobhar sin maille ri 
I i-i Ainglibh agus Ard-aing- 
[i libh, agus le cuideachd neamh 

■ uile, molamaid agus moraich- 
[\ eamaid d' Ainm glormhor : gu 
}i siorruidh tuille 'ga d' chliuth- 
h achadh, agus ag radh, Naomh, 
i[ naomh, naomh, Tighearna Dia 
I nan sluagh, tha neamh agus tal- 
li amh lan do d' ghloir: Gloir 
L dhuitse, Thighearna a's ro 
E: airde. Amen. 

I II An sin their an Sagart, ag lubadh 

sios air a ghluinibh aig Bord an 
Tighearna, an ainm na Muinntir 
sin uile a ghabhas an Comunnach- 
adh an Urnuigh so leanas. 

CHA Veil sinn a gabhail a 
dhanadas oirnn teachd an 

I I so a dh'ionnsuidh do Bhuird-sa 
! ; Thighearna throcairich, ag 
I earbsa 'nar fireantachd fein, ach 
|1 ann an lionmhoireachd agus ann 
m am meud do throcairibh-sa. 
6 Cha'n fhiu sinn urrad a's na 
i : pronnaig fo d' Bhord-sa thrus- 

ii adh suas. Ach is tusa an Tigh- 
I; earna ceudna, do'n gnath daon- 

■ an a bhi trocaireach : Deonuich 
I dhuinn air an aobhar sin, Thigh- 
£ earna ghrasail, mar so gu'n itli 
i sinn feoil do Mhic ionmhuinn 
ì Iosa Criosd, agus gu'n ol sinn 
I fhuil, air chor gu'm bithidh ar 

281 Upon the Feast of Trinity only. 

WHO art one God, one 
Lord ; not one only Per- 
son, but three Persons in one 
substance. For that which we 
believe of the glory of the Fa- 
ther, the same we believe of the 
Son, and of the Holy Ghost, 
without any difference or in- 
equality. Therefore with An- 
gels, &c. U After each of uliich Prefaces shall 
immediately be sung or said, 

THEREFORE with Angels 
and Archangels, and with 
all the company of heaven, we 
laud and magnify thy glorious 
Name ; evermore praising thee, 
and saying, Holy, holy, holy, 
Lord God of hosts, heaven and 
earth are full of thy glory : 
Glory be to thee, Lord most 
High. Amen. U Then shaH the Priest, kneeling 
down at the Lord's Table, say in 
the name of all them that shall re- 
ceive the Communion, this Prayer 
following : 

WE do not presume to come 
to this thy table, mer- 
ciful Lord, trusting in our own 
righteousness, but in thy mani» 
fold and great mercies. We 
are not worthy so much as to 
gather up the crumbs under 
thy table. But thou art the 
same Lord, whose property is 
always to have mercy: Grant 
us therefore, gracious Lord, so 
to eat the Flesh of thy dear Son 
Jesus Christ, and to drink his 
Blood, that our sinful bodies 
may be made clean by his body, 
and our souls washed through 
his most precious Blood, and An ComunnachadJi. cuirp pheacach air an deanamh 
glan le Chorpsan, agus ar n-an- 
aman air an ionlaid tre Fhuill ro 
luachmhor, agus gu'n gabham- 
aidgusiorruidhtuillecomhnuidh 
ann-san, agus esan annainne. 
Amen. 

*H An uair a diuireas an Sagart, is 
e s na sheasamh alg a' Bhord, ann 
an ordugk an t-Aran agus am 
Fion, air chor agus giim hi e goir- 
easack dka an t-Aran a bhriseadh 
gu h-iomchuidh ann an lathair an 
t-Sluaigh, agus an Cupan a ghlac- 
adh "na lamhaihh ; their e an Urn- 
uigli Choisrigidh mar a leanas. 

DHE Uile-chumhachdaich,ar 
n-Athair neamhuidh, do d' 
throcair chaomh a thug d'aon 
Mhac Iosa Criosd gu bàs fhul- 
ang air an Chrann-cheusaidh 
air son ar saorsainn-ne ; a rinn 
an sin (le aon tabhartas dheth 
fein aon uair a thairgse) iobairt, 
tabhartas, agus dioladh iomlan, 
foirfe, agus diongmhalta, air son 
peacainnibh an t-saoghail uile ; 
agus a shuidhich, agus dh' aithn 
dhuinne sinn 'na Shoisgeul 
naomh, a chumail suas gnath- 
chuimhneachan air an sin a bhas 
luachmhor, gus a theachd a rls ; 
Eisdruinn, Athair throcairich, 
guidheamaid gu ro umhail ort ; 
agus deonuich dhuinne a ta 
gabhail do chreutairean so do 
dh' aran agus do dh' f hion, a reir 
ordugh naomh do Mhic ar Slan- 
uighfhear Iosa Criosd, ann an 
cuimhneachan air a bhàs agus 
fhulangas; gu'm bi sinn 'nar 
luchd comhpairt d'a chorp agus 
d'a Fhuil ro bheannuichte : 
neach, aims an oidhche cheudna 
anns an do bhrath- *An so giac- 
adh e,> a ghlac Jf» «J ^ 
Aran; agus, an uair lamhaibh : 

a thug ebuidheach- „ . 

,1 ? • 2 Agus an so 

as, 2 bhns se e,agus an t ! Aran r . a 

thug e d'a DheiS- bhriseadh : 

ciobluibh e, ag radh, Gabhaibh, 
282 that we may evermore dwell in 
him, and he in us. Amen. H When the Priest, standing L°fore 
the Tahle, hath so ordered the Bread 
and Wine, that he may with tlie 
more readiness and decency break 
the Bread before the People, and 
take the Cup into his hands, le 
shall say the Prayer of Consecra- 
tion as followelh. 

ALMIGHTY God, our hea- 
venly Father, who of thy 
tender mercy didst give thine 
only Son Jesus Christ to suffer 
death upon the cross for our re- 
demption ; who made there (by 
his one oblation of himself once 
offered) a full, perfect, and suf- 
ficient sacrifice, oblation, and 
satisfaction for the sins of the 
whole world ; and did institute, 
and in his holy Gospel com- 
mand us to continue, a perpe- 
tual memory of that his preci- 
ous death, until his coming 
again ; Hear us, O merciful 
Father, we most humbly be- 
seech thee ; and grant, that we, 
receiving these thy creatures of 
Bread and Wine, according to 
thy Son our Saviour Jesus 
Christ's holy institution, in re- 
membrance of his death and 
passion, may be partakers of his 
most blessed Body and Blood : 
who, in the same night that 
he was betrayed, 1 1 Here the 
took bread; and West is to take 
, th e Paten into 

when he had given his hands: 
thanks, 2 he brake 2 And here 
it, and gave it to to break the 
his disciples, say- Bread: 
ing, Take, eat, 3 . 3 A ° d . he ™ t0 

t» 1 lay his hand 
this is my Body up ' on all the 

which is given for Bread: The Communion. itliibh. 3 is e so mo 3 A * us an so 

,i cuiridh e a 

Lhorp-sa a thug- ]amhan air an 
adh air bhur sonsa: Aran uile: 
Deauaibh so mar chuiinhneachan 
ormsa. Mar an ceudna an deigh 
na Suipeir 4 ghlac e 4 An so thae 

n L ° e ns a Chupan 

an Cupan; agus, a gn iacadh'na 
an uair a thug e lamhaibh: 
buidheachas, thug e dhoibhsan e, 
ag radh, Olaibh uile dhi' so ; oir 
is i SO 5 m' Fhuill- 5 Agus an so 
sa de'n Tiomna- cuMahealamh 
at ji_ ji ■ , air gaeh soith- 

JNuadh, a dnoirt- each (ma 's a 

eadh air bhur sonsa mias no Copan 

agus air son moran J. 

a chum maitheanas Fion ri chois- 

peacaidh : Dean- "geadh. 

aibh so, co trie as a dh'olas sibh 

e, mar chuiinhneachan ormsa. 

Amen. 

TJ An sin galhaidh am Ministeir air 
tus an Comunnuchadh anns an da 
skeorsa e fein, anus an sin theid e 
air aghaidk a chum an ceudna a 
thoirt do na h-Easbuigibh, Sagurt- 
aibh, agus Deaconailh, anns an 
doigh ckeudna, {ma bhios neach 
dhiulth a lathair) agus an deigh 
sin don t-sluagh mar an ceudna 
ann an ordugh, iad uile gu k-irios- 
ul air an gluinibh. Agus, an uair 
a bheir e an t-Aran do neach air 
bith their e, 

CORP ar Tighearna Iosa 
Criosd, a chaidh a thoirt 
air do shon, gu'n gleidheadh e 
do chorp agus d'anam gu beatha 
shiorruidh. Glac agus ith so 
mar chuimhneachan gu'n do 
bhasaich Criosd air do shon, 
agus beathaich air-san ann a d' 
chridhe le creidimh agus taing- 
ealachd. 

If Arms am Ministeir a bheir an 
Cupan do neach air bith, their e, 

FUIL, ar Tighearna Iosa 
Criosd, a dhoirteadh air do 
shon, gu'n gleidheadh i do chorp 
agus d' anam gu beatha shiorr- 
uidh. 01 so mar chuimhneachan 
263 you: Do this in remembrance 
of me. Likewise after Sup- 
per, 4 he took the 4 H ere he is 
Cup ; and, when he to take the Cup 
had given thanks, int ° " 1S ha»d 
he gave it to them, saying, 

Drink ye all of 3 And here to 

.Blood or the New sei (be it cha- 

Testament, which ! ice °J Flagon) 
i i n j in which there 

is shed for you, and is any Wine t0 
for many, for the be consecrated, 
remission of sins : Do this, as 
oft as ye shall drink it, in re- 
membrance of me. Amen If Then shall the Minister first re- 
ceive the Communion in both kinds 
himself, and then proceed to deliver 
the same to the Bishops, Priests, 
and Deacons, in like manner, {if 
any be present,) and after that to 
the people also in order, into their 
hands, all meekly kneeling. And, 
when he delirereth the Bread to 
any one, he shall say, THE Body of our Lord Je- 
sus Christ, which was 
given for thee, preserve thy 
body and soul unto everlasting 
life. Take and eat this in re- 
membrance that Christ died for 
thee, and feed on him in thy 
heart by faith with thanksgiv- Tf And the Minister that delivereth 
the Cup to any one shall say, 

THE Blood > of our Lord 
Jesus Christ, which was 
shed for thee, preserve thy body 
and soul unto everlasting life. 
Drink this in remembrance that An Comunnachadh. gu'n do dhoirteadli Fuil Chriosd 
air do shon, agus, bi taingeil. 

H Ma their geas an t-Aran no Fion 
coisrigte mu y n gabh iad idle an 
Comunnachadh, coisrigidh an Sag- 
art tuille a reir na Riaghailt a ta 
roimhe orduichte ; a" 1 toiseachudh 
aig [Ax Slanuighfhear Criosd aims 
an oidhche cheudna, &c] air son 
beannachadh an A rain ; agus 
[mar an ceudna an deigh na Suip- 
eir, &c] air son, beannachadh an 
Chupain. 

U An uair a tka iad idle air a 
Chomunnachadh a ghabhail, pill- 
idh am Ministeir gu Bord an 
Tighearna, agus gu h-urramach 
cuiridh e air a Bhord fuighleach 
nan Niihe coisrigte, a 1 comhdach- 
adh an cheudna le anart maiseuch 
geal. 

% An sin their a Sagart Urnuigh 
an Tighearna, an sluagh ag radh 
na dheigh gach Iarrtas. 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d' Ainm ; 
Thigheadh do rioghachd ; Dean- 
ar do thoil air an talamh, mar 
thatar a' deanamh air neamh : 
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran 
lathail; Agus maith dhuinn ar 
ciontainnean, mar a mhaitheas 
sinne dhoibhsan a ta ciontachadh 
'n ar n-aghaidh ; Agus na leig 
am buaireadh sinn, Ach saor 
sinnoolc: Oir is leatsa an riogh- 
achd, An chumhachd, agus a' 
ghloir, Gu siorruidh agus gu 
siorruidh. Amen. 

% 'Na dheigh sin theirear mar a 
leanas. 

OTHIGHEARNA agus Ath- 
air neamhaidh, tha sinne do 
sheirbhisich umhail gu iomlan ag 
iarraidh o d' mhaitheas athaireii 
ga trocaireach thu a ghabhail ar 
n-iobairt so do mholadh agus do 
bhreith-buidheachais; gu ro 
umhail a' guidheadh ort thu a 
dheonuchadh, a chum le maith- 
284 Christ's Blood was shed for 
thee, and be thankful. 

H If the consecrated Bread or Wine 
be all spent before all have commit* 
nicated, the Priest is to consecrate 
more according to the Form before 
prescribed ; beginning at [Our Sa- 
viour Christ in the same night, &c.l 
for the blessing of the Bread ; and 
at [ Likewise after Supper, &c.j 
fur the blessing of the Cup. When all have communicated, the 
Minister shall return to the Lord's 
Table, and reverently place upon it 
what remaineth of the consecrated 
Elements, covering the same with a 
fair linen cloth. If Then shall the Prùst say the Lord's 
Prayer, the People repeating after 
him every Petition. 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
name; Thy kingdom come; 
Thy will be done in earth, as it 
is in heaven : Give us this day 
our daily bread; And forgive 
us our tiespasses, as we forgive 
them that trespass against us ; 
And lead us not into tempta- 
tion, But deliver us from evil: 
For thine is the kingdom, and 
the power, and the glory, For 
ever and ever. Amen. 

IT After shall be said as followeih. 

OLORD and heavenly Fa- 
ther, we thy humble ser- 
vants entirely desire thy fatherly 
goodness, mercifully to accept 
this our sacrifice of praise and 
thanksgiving ; most humbly be- 
seeching thee to grant, that by 
the merits and death of thy Son 
Jesus Christ, and through faith The Communion. eas agus bhàs do ]\Ihic Iosa 
Criosd, agus tie creidirnh 5 na 
fhuil, gu' faigheamaid agus d' 
Eaglais gu iomlan maitheanas 
'nar peacainnibh,agusuile shoch- 
airean eile f hulangais-san. Agus 
ann a so tha sinn a' tairgse a' 
nòchdadh dhuitse, OThighearna, 
sinn fein, ar n-anaman agus ar 
cuirp, gu bhi nan iobairt reus- 
anta. naomb, agus bbeotbail 
dbuit ; gu umhail a' guidheadh 
ort, gu m hi sinne uile, a ta 'nar 
luchd-coinhpairt do'n Chomunn- 
acbadb naomb so, air ar lionadh 
le d' gbras agus le d' bheannach- 
adb neambaidb. Agus ged nacb 
fiu sinne, le lionmhoireachd ar 
peacainnean, iobairt air bitb a 
ihairgse dbuit, gidbeadb tba sinn 
a' guidbeadb ort tbu a gabbail 
so ar dleasnas agus ar seirbhis 
fhiachnuichte, gun ar maitbeas a 
chudthroniachadh, acb ar ciont- 
ainnean a maitbeadh, tre Iosa 
Criosd ar Tigbearna leis an robb, 
agus maille ris am bi, ann an aon- 
acbd an Spioraid Naoimb, na 
h-uile onair agus gbloir dbuitse, 
Atbair Uile-chumhachdaich, 
saogbal gun cbriocb. Amen. 

No so i 

TAHE Uile-cbumbacbdaich 
U agus shior-mhaireanaich, 
tba sinn a' toirt buidbeacbas ro 
cbridheil duit, a cbionn gu bbeil 
tbu a deonucbadb sinne a bheatb- 
achadh, a gbabb gu b-iomchuidb 
na diombaireacbdan naomb so, 
le Ion spioradail do Cborp agus 
do Fhuil ro luachmhor do Mhie 
ar Slanuigbfbear Iosa Criosd ; 
agus a ta 'g ar deanamh cinn- 
teacb leis an so air d' fbabbar 
agus do d' dbeagb-gheann d' ar 
taobb ; agus gu bheil sinn 'nar 
fior bbuill air ar suidbeacbadb 
ann an corp diombair do Mhic, 
ni is e cuideacbd bbeannuicbte 
235 in bis Blood, we and all tbv 
wbole Cburcb maj obtain re- 
mission of our sins, and all 
otber benefits of bis passion. 
And bere we offer and present 
unto tbee, Lord, ourselves, 
our souls and bodies, to be a 
reasonable, boly, and lively sa- 
crifice unto tbee ; bumbly be- 
seeching tbee, tbat all we, who 
are partakers of tbis boly Com- 
munion, may be fulfilled with 
tby grace and beavenly bene- 
diction. And altbougb we be 
unwortby, tbrougb our manifold 
sins, to offer unto tbee any sa- 
crifice ; yet we beseecb tbee to 
accept tbis our bounden duty 
and service ; not weigbing our 
merits, but pardoning our of- 
fences, tbrougb Jesus Christ 
our Lord; by whom, and with 
whom, in the unity of the Holy 
Ghost, all honour and glory be 
unto thee, Father Almighty, 
world without end. Amen. Or this : 

ALMIGHTY and everliving 
God, we most heartily 
thank tbee, for that thou dost 
vouchsafe to feed us, who have 
duly received these holy myste- 
ries, with the spiritual food of 
the most precious Body and 
Blood of tby Son our Saviour 
Jesus Christ ; and dost assure 
us thereby of tby favour and 
goodness towards us ; and that 
we are very members incor- 
porate in the mystical body of 
thy Son, which is the blessed 
company of all faithful people ; 
and are also heirs through hope 
of thy everlasting kingdom, by An Comunnachadh. nan uile shluagh creideach ; agus 
cuideachd 'nan oighreachaibh tre 
dochas air do rioghachd mhair- 
eannaich, le maitheas bàs agus 
fulangas ro luachmhor do Mhic 
ionmhuinn. Agus tha sinn gu 
ro umhail a' guidheadh ort, 
Athair neamhaidh, mar so ar 
cuideachd le d' ghras, chum 
gu'm mair sinn aims an chomh- 
chomunn naomh sin, agus gu'n 
dean sinn na h-uile leithid sin do 
dheagh oibre as a dh' ullaich 
tiiu air ar son gu gluasad annta ; 
tre Iosa Criosd ar Tighearna, 
d'an robh, rnaille riutsa agus ris 
an Spiorad Naomh, na h-uile 
onair agus ghloir, saoghal gun 
chrioch. Amen. 

An sin theirearno sei?inear, 

GLOIR do Dhia anns na 
h-ardaibh agus air talamh 
sith, deagh ghean do dhaonibh. 
Molamaid thu, beannuicheamaid 
thu, aoramaid thu, gloraicheam- 
aid thu, thugamaid buidheachas 
dhuit air son do mhor ghloir, 
Thighearna Dhe, Eigh neamh- 
aidh, Dia an t-Athair Uile- 
chumhachdach. 

Thighearna, an t-aon-ghin 
Mhic Iosa Criosd, Thighearna 
Dhe, Uain De, Mhic an Athair, 
a ta toirt air falbh peacainnean 
an t-saoghail, dean trocair oirnn. 
Thusa a toirt air falbh peacainn- 
ean an t-saoghail, dean trocair 
oirnn. Thusa a ta toirt air falbh 
peacainnean an t-saoghail, gabh 
arn-urnuigh. Thusaatat-suidhe 
air deas laimh Dhe an t-Athair, 
dean trocair oirnn. 

Oir is tusa an t-aon naomh ; 
is tu an Thighearna; is tu 
Chriosd, maille ris an Spiorad 
Naomh, a ta ro ard ann an gloir 
Dhe an t-Athair. Amen. 286 the merits of the most precious 
death and passion of thy dear 
Son. And we most humbly 
beseech thee, heavenly Fa- 
ther, so to assist us with thy 
grace, that we may continue 
in that holy fellowship, and do 
all such good works as thou 
hast prepared for us to walk 
in ; through Jesus Christ our 
Lord, to whom, with thee and 
the Holy Ghost, be all ho- 
nour and glory, world without 
end. Amen. U Then shall be said or sung, 

GLORY be to God on high, 
and in earth peace, good 
will towards men. We praise 
thee, we bless thee, we worship 
thee, we glorify thee, we give 
thanks to thee for thy great 
glory, O Lord God, heavenly 
King, God the Father Al- 
mighty. 

Lord, the only-begotten 
Son Jesus Christ ; Lord God, 
Lamb of God, Son of the Fa- 
ther, that takest away the sins of 
the world, have mercy upon us. 
Thou that takest away the sins of 
the world, have mercy upon us. 
Thou that takest away the sins 
of the world, receive our prayer. 
Thou that sittest at the right 
hand of God the Father, have 
mercy upon us. 

For thou only art holy ; thou 
only art the Lord ; thou only, 
Christ, with the Holy Ghost, 
art most high in the glory of 
God the Father. Amen. The Communion. U An sin leigidh an Sagart (no n 
t-Eàsbuig ma tha e lathair) air 
falbh iad leis an Bheànnachudh so. 

GU'N gleidheadh sith Dhe, 
ataoscionn na h-uile thuig- 
! se, blmr cridheachan agus bhur 
n-inntinn ann an eolas agus aim 
i an gradh Dhe, agus a Mhic Iosa 
! Criosd ar Tighearna : agus gu n 
robh beannachadh Dhe Uile- 
; chumhachdaich, an Athar, a' 
I Mhic, agus an Spioraid Naoimh, 
! ann bhur measg agus gun gabh- 
! adh e comhnuidh maille ribh do 
ghnath. Amen. 

•ft Guidhean a ta ran radii am, deigh 
an TalJiartas. an uair nack 'eil 
Comnnnachadh ann, air gach la 
dldubh si?i cton no tui/le ; agus 
foadaidh an jceudna a radh euid- 
eachd, co trie 'sa bhios ceann fath 
air, an deigh Guidhean Urnuigh 
Madainn,no Feasgair, a" Chomunn- 
achaidh, no na Laoidh-dhiann mar 
a chi am Ministeir iomchuidh. 

OTHIGHEAKNA, gu-troc- 
aireach, cuidich sinn annta 
so ar n-achanuichibh agus ar 
I urnuighibh, agus stuir slighe do 
1 sheirbhisich gu greim fhaghail 
j air sabhaladh siorruidh ; chum 
am measg uile mhuthanaibh agus 
thuiteamasaibh na beatha bhas- 
mhor so, gu'm bi iad air an sior 
dhion le d' chomhnadh ro ghras- 
ail agus ullamh ; tre Iosa Criosd 
I ar Tighearna. Amen. 

OTHIGHEAKNTA Uile- 
chumhachdaich, agus a Dhe 
mhaireannaich, deonuich, guidh- 
eamaid ort, thu a stiuradh, a 
naomhachadh, agus a riaghladh, 
araou ar cridheachan agus ar 
, cuirp ann an slighibh do lagh- 
anan, agus ann an oibribh d'aith- 
, eantan ; chum, tre do dhidean ro 
chumhachdaich araon an so agus 
I siorruidh. gu'm bi sinn airar 
287 Then the Priest (or Bishop if he 
be present) shall let them depart 
with this Blessing. 

THE peace of God, which 
passeth all understanding, 
keep your hearts and minds in 
the knowledge and love of God, 
and of his Son Jesus Christ our 
Lord : and the blessing of God 
Almighty, the Father, the Son, 
and the Holy Ghost, be amongst 
you and remain with you al- 
ways. Amen If Collects to be said after the Of- 
fertory, when there is no Commu- 
nion, every such day one or more ; 
and the same may be said also, as 
often as occasion shall serve, after 
the Collects either of Morning or 
Evening Prayer, Communion, or 
Litany, by tìie discretion of the 
Minister. 

ASSIST t us mercifully, 
Lord, in these our suppli- 
cations and prayers, and dispose 
the way of thy servants towards 
the attainment of everlasting 
salvation ; that, among all the 
changes and chances' of this 
mortal life, they may ever be 
defended by thy most gracious 
and ready help ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. O ALMIGHTY Lord, and 
everlasting God, vouch- 
safe, we beseech thee, to di- 
rect, sanctify, and govern, both 
our hearts and bodies, in the 
ways of thy laws, and in the 
works of thy commandments ; 
that through thy most mighty 
protection, both here and ever, 
we may be preserved in body 
and soul; through our Lord An Comunnachadh, gleidheadh aim an corp agus ann 
an an am; tre ar Tighearna agus 
ar Slanuighfhear Iosa Criosd. 
Amen. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
guidheamaid ort, deonuich, 
gu'm bi na briathran a chuala 
sinn an diugh le ar cluasaibh o'n 
taobh a muigh, le d'ghras air an 
suidheachadh an taobh a stigh 
'nar eridheachaibh, chum gun 
tugadh iad a mach annainn tor- 
adh deagh chaithe-beatha chum 
onair agus moladh d'Ainm ; tre 
Iosa Criosd arTighearna. Amen. 

STIUIR sinn, Thighearna, 
'nar n-uile dheanadais, le 
d'fhabhar ro ghrasail, agus thoir 
air ar n-aghaidh sinn le d'shior 
chomhnadh, chum 'nar n-uile 
oibribh a thoisich, a bhuanaich, 
agus achriochnaich sinn annadsa, 
gu'n gloraich sinn d'Ainm naomh, 
agus fa-dheoidh le d'throcair 
gu'mfaigh sinn a' bheatha mhair- 
eannach ; tre Iosa Criosd ar 
Tighearna. Amen. 

DHE Uile-chumhachdaich, an 
tobar nan uile ghliocas, aig 
am bheil fios air ar n -uireasbhuidh 
mu'n iarr sinn, agus arn-aineolas 
ann an iarraidh : Tha sinn a' 
guidheadh ort truas a bhi agad 
r'ar n-anmhuinneachd ; agus na 
nithe sin, air son ar mi-fhiach- 
alachd nach 'eil do dhanadas 
againn, agus air son ar doille I 
nach urrainn sinn iarraidh, deon- 
uich an toirt dhuinn, air son 
fiachalachd do Mhic Iosa Criosd 
ar Tighearna. Amen. and Saviour Jesus Christ. 
Amen. GRANT, we beseech thee, 
Almighty God, that the 
words, which we have heard 
this day with our outward ears, 
may through thy grace be so 
grafted inwardly in our hearts, 
that they may bring forth in 
us the fruit of good living, to 
the honour and praise of thy 
Name ; through Jesus Christ 
our Lord. Amen. 

PREVENT us, Lord, in 
all our doings with thy 
most gracious favour, and fur- 
ther us with thy continual 
help ; that in all our works 
begun, continued, and ended 
in thee, we may glorify thy 
holy Name, and finally by thy 
mercy obtain everlasting life ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. ALMIGHTY God, the foun- 
tain of all wisdom, who 
knowest our necessities before 
we ask, and our ignorance in 
asking ; We beseech thee to 
have compassion upon our infir- 
mities ; and those things, which 
for our unworthiness we dare 
not, and for our blindness we 
cannot ask, vouchsafe to give 
us, for the worthiness of thy 
Son Jesus Christ our Lord. 
Amen. DHE Uile-chumhachdaich, a A L MIGHTY God, who hast 
gheali gu'n eisdeadh tu ri XX promised to hear the peti- 
guidheanna muinntir ata'giarr- tions of them that ask in thy 
aidh ann an Ainm do Mhic ; Son's Name ; We beseech thee 
Guidheamaid ort gu hocaireach i mercifully to incline thine ears'j 
288 The Communion. thu a dh' aomadli do cliluasan to us that have made now our 
d'ar n-iotmsuidhne a rinn a nis prayers and supinations unto 
ar n-urnuighean agus ar n-achan- thee; and grant, that those 
aich riut. agus deonuich, na nithe things, which we have faithful- 
sin adh'iarr sinn gu creideach a ! ly asked according to thy will, 
reir do thoii, gu'm faigh sinn gu may effectually be obtained, to 
h-eifeaehdach iad. gu fuasgladh ' the relief of our necessity, and 
air ar n-uireasbhuidh, agus gu j to the setting forth of thy glory ; 
nochdadh a mach do ghloir-sa ; through Jesus Christ our Lord, 
tre Iosa Criosd ar Tighearna. : Amen. 
Amen. 

U Air Domhnachaibh agus air Laithihh-naomh eile (mur hi Comunnachadh 
ann) bithidh na h uile a ta air an orduchadh aig an Chomunnachadh air 
an radh. an deireadh va h- Urnuigh e.hoitcMnn (Air son siaid iomlan 
E.inflais Chriosd a' cogarlh an so air talamli) maraon maiVe ri aon no 
tuille de na Guidhean so mu d/ieireadh roimlie air an aiihris, a' comh- 
dhunadh leis a Bheannachadh. 

*I Agus cha bhi Suipeir an Tighearna air a fritheaJadh, mar hi aireamh 
iomchuidh gus an Comunnachadh a ghabhail maille ris ann an t-Sagart, a 
reir mar a chi e iomchuidh. 

U Agus mur bi os cionn fichead pmrsa anns an Sgireachd aig am liheil gliocas 
an Comunna/Jtadh a gha'Jiuil ; gidheadh cha bhi Comunnachadh ann, 
mur gabh ceathrur (no triuir air a" chuid 's lugha) an Comunnachadh 
maille ris an t-Sagart. 

■ft Agus ann an Eaglais Eusbuig agus ann an Eaglaisibh am bi dà Mhin- 
isteir, agus ann an Ard-Sgoilibh. far am bheil moran Shagarlan agus 
Dheaconun, gabhaidh iad ui/e an Comunnachadh maille ?-is an t-Sagàrt 
gach Domhwich air a" chuid 's lugha, mar ^eil aobhar reusonta aca 'na 
aghaidh. 

Ti Agus a thoirt air falbh nan idle aobhar easannachd, agus saobh-chreid- 
imh, a fa aig neach air (nth no dii fhaodadh a bhi aige a thaobh an A rain 
agus cm Fhion, is leor gum bi an t-Aran a leithid 's a bhios cleachda ri 
itheaih; ach gum bi e den Aran Chruinneachd is fearr agus is fior- 
ghloine a dii fhaodar gu goireasizh fhaot^inn. Agus ma dh' fhanus a 
bheag de^n Aran a/us dè'n Fhion g.m ckotsnoeadh, bithidh e aig a Mh'tn- 
isteir gu fheum fein: ach ma bhios fuigheall ann den Aran agw de a 
Fhion choisrigte, cha toirear a mach e as an Eaglais, ach ithidh agus 
olaidh an S'igari. agus co air hith eile de'n Luckd Comunnachaidh a 
ghairnipas e gTu ionasuidh, air ball an deigh a' Bheannachaidh, an ceudna 
le urram. 

U Bithidh an t-Aran agus am Fion air so?i d Chomunnachaidh air fliaot- 
uitin leis a Mhinisteir agus leis na Foirbhich air cusd na Sgireachd. 

Agus thoir fuinear, giCn gabh gach Neach a ta anns an Sgireachd air a' 
chuid a's lugha an Conuinnachadh tri uaircan anns an Bhlidhna. agus 
pair dhiulJt, so air a Chaisg. Agus gach Bliadhna aig a Chaisg ni gach 
Neach a ta 's an Sgireachd cunntas ris a" 1 Mhinisteir, no ris an Nea/'h 
a ta a ! ge "na aite ; agus paighidh iad dha nai -uile Dhlighean Eaglais, 
a ta gnathaichte dligheuch, an sin agus aig am a ta ri , m paigheadh. TÌ An deigh cWn t-Seirbhis Dhiadhaidh criuchnachadh , bithidh an t-Airgial 
289 An Cumunnachadh. a tliugadh scachad aig an Tubhartas air a bhuileachadJi na leilldd do die 
f'heuwaihh diadhaidk ayus iochdmhor, 's a chi a" Mhinisteir wjus na 
Foirbhich iomchuidh. Agus mar cord iad uime so, theid a bhuiltuchadh 
mar a dtì orduicheas an t-Easbuig. " T~\0 bhrigh gn bheil e orduichte anns an Riaehailt so air son Frith- 
" _LJ ealadh Suipeir an Tighearna, gu'n gabhadh an Luchd-Comunnach- 
" aidh an ceudna air an gluinibh ; (tha 'n riaghailt so a 1 ciallachadb gu 
" maitb, ar n-aidmheil umhail agus thaingeil air son na sochaiiibh a thug 
" Criosd seachad innte sin Dhoibhsan uile a ghabh gu h-iomchuidh, agus 
" gu seachnadh mi-naomhachd agus roi-riaphailt anns an Cbomunnacliadh 
" naomh ;) gidheadh, an t-eagal gu'n gabhadh neach air bith an sleuchdadh 
" ceudna, tre aineolas agus anmhuinneachd, no a mi-run agus danarachd, 
" ann a scadh docharach; A ta e aim a so air a dhearbhadh, Nach 'eil 
" aoradh sam bith air a chiallachadh leis, no nach bu choir a bhi, aon 
" chuid air a thoirt do'n Aran no don Fhion Shacramaideach an sin gu 
" corporra air an gabhail, no do Lathaireachd air bith Choiporra Fhtola 
" agus Fhola nadurra Chriosd. Oirata n t-Aran agus am Fion Sacram- 
" aideach a' mairsinn daonan 'nan blagh nadurra fein, agus air an aobhar 
" sin cha'n flieudar aoradh a thoirt dhoibh ; (oir b'iodhal-aoraidh sin, ni 
" graineil do na h-uile Chriosduidhean creideach ;) agus a ta Corp agus 
" Fail nadurra ar Slanuighfhear Criosd air Neamh, agus cha'n ann an so ; 
" ni a taan aghaidh firinn Corp nadurra Chriosd, a bhi air an aon am ana 
" an tuille na aon aite." 290 THE MINISTRATION OF 

PUBLICK BAPTISM OF INFANTS, 

TO BE USED IN THE CHUBCH. AM FRITH EALADH 

BAISTIM FOLLAISEACH NAOIDHEANAN, 

EI GHNATHACHADH ANNS AN EAGLAIS. If THA^N sluagh rin eomhairleachadh, gu'm blteil e ro iomchuidh nach 
biodh am Baisteadh air a fkrithealadh ach air Domhnuchaibh, agus air 
Laithibh-naomh eile, an uair a thig a" 1 chuid is mo do shluagh ann an 
ceann a cheile ; chum gun dean an coVthional a ia ann a sin a lathair 
fianuiaeach air iadsan a ta air an ùr bhaisteadh air an gahhail a stigh 
ann an aireamh Eaylais Chriosd ; agus mar an ceudna do bhriyh an am 
Baisteadh Naoidheanaibh, gum bi gach Duine a bhios a lathair air a 
chuir ann an cuimhne air aidmheil fein a rinneadh do Dhia na Bhaist- 
eadh. Air son an aobhar cheudna tha e iomchuidh gum bi am Baisteadh 
air of 'fkrithealadh anns an chainnt chicmanta. Gidheadk, (jna's eigin e,) 
faodar Claim a bhaisteadh air la air bith eilc. 
Agus thoirfainear, giim bi aig gach Leanabh-Gille a theid a bhaisteadh 
dà Athair agus aon Mhathuir JJhiadhaidh ; agus aig gach Leanabh- 
Nighinn, aon Athair agus dà Mhathair Dhiadhaidh. 

% An uair a ta Claim rim bai teadh, bheir an Aithrichean fios air anns an 
oidhche, no anns an mhadainn mun toisich Urnuigh Madainn, don 
Mhinisteir. Agus an sin feumaidh na h- Aithrichean agus na Maith- 
richean Diadhaidh, agus an sluagh maille ris an Chloinn, a bhi ullamh 
aig an Tobar-bhaistidh, air ball an deigh an Leasain mu dheireadh aig 
Urnuigh Feaxgair, mar a dli orduicheas am Ministeir le thoil fein. Agus 
air teachd do n t-Sagarl a dtì ionnsuidh an Tobair-bhaistidh (a ta an sin 
ri bhi air a lionadh le Uisge fior ghlan), agus ag seasamh cm sin, tlieir e. 

AN robh an Leanabh so air a I T TATH this Child been al- 
bhaisteadh cheana, no nach XX ready baptized, or no ? 
obh? 

^1 Ma fhreagras iadsct'?, Cha robh : If they ansicer, No : then shall the 
An sin theid an Sagart air aghaidh Priest proceed as folloiceih. 

mar a leanas. 

MHUINNTIR ionmhuinn, TA EARLY beloved, foras- 
do bhrigh gu bheil na j JiJ much as all men are con- 
h-uiledhaoineair an gmtinn agus | ceived and born in sin; and 
air am breith am peacadh, agus ; that our Saviour Christ saith. 
gubheilar SlanuighfhearCriosd, i None can enter into the king- 
ag radh, Nach urrainn neach air j dom of God, except he be re- 
bith dol a stigh do rioghachd j generate and born anew of 
Dhe, mar bi e air ath-ghintinn j Water and of the Holy Ghost ; 
agus air nuadh bhreith le Uisge I beseech you to call upon God 
agus leis an Spiorad Naomh ; the Father, through our Lord 
Guidheam oirbh sibh a ghairm Jesus Christ, that of his boun- 
airDia an t- Athair, tre ar Tigh- j teous mercy he will grant to 
earnaIosaCriosd,gu'ndeonuich- | this Child that thing which by 
eadh e d'a mor throcair do'n ! nature he cannot have ; that he 
291 2 Baisieadh JBollaiseacJi NaoidJieanan. Leanabh so a ni sin nach urraìnn 
a bhi aig a thaobh naduir ; g'u'm 
bi e air a bhaisteadh le Uisge 
agus leis an Spiorad Naomh, 
agus air a ghabhail a stigh do dh' 
Eaglais naomh Chriosd, agus aira 
dheanamh'na b hall beot hail dh'i. 

^[ An sin their an Sagart, 

Deanamaid urnuigh. 

DH E Uile-chumhachdaich 
agusshior-mhaireannaich,a 
shabhail le d' mhor throcair Noah 
agus a theaghlach 'san aire o 
sgrios le uisge ; agus mar an 
ceudna a threoraich do shluagh 
clann Israeil gu tearuinnte tre an 
Fhairge Euaidh, ag ciallachadh 
leis an sin do Bhaisteadh naomh; 
agus le Baisteadh do Mhic ro 
ionmhuinn Iosa Criosd ami an 
amhainn Iordan, a naomhaioh 
Uisge gu nigheadh diomhair 
peacaidh thoirt air f albh ; Guidh- 
eamaid ort, air son do throcairean 
neo-chriochnach, gu'n amhairc 
thugutrocaireachairan Leanabh 
so ; gu'n glan agus gu'n naomh- 
aich thu e leis an Spiorad Naomh ; 
chum, air dha bhi air a shaoradh 
o d' chorruich gum bi e air a 
ghabhail a steach ann an aire 
Eaglais Chriosd ; agus air dha 
bhidiongmhaltaann ancreidimh, 
aoibhneach tre dhochais agus 
suidhichte ann an iochd, gu'n 
siubhladh e rornh thonuaibh an 
t-saoghail bhuaireasaich so, 
chum fadheoidh gun d'thig e gu 
tir na beatha maireannaich; an 
sin gu riaghladh maille riutsa 
saoghail gun chrioch; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus neo-bhasmhor, comh- 
nadh na muinntir uireasbhuidh- 
each, fear cuideachaidh nan uile 
a theicheas a t-ionnsuidh air son 
cobhair, beatha na muinntir a 
292 • , may be baptized with Water 
and the Holy Ghost, and re- 
ceived into Christ's holy Church, 
and be made a lively member of 
the same. ■fl Then shall the Priest say, 

Let us pray. 

ALMIGHTY and everlast- 
ing God, who of thy great 
mercy didst save Noah and his 
family in the ark from perish- 
ing by water ; and also didst 
safely lead the children of Is- 
rael thy people through the 
Eed Sea, figuring thereby thy 
holy Baptism ; and by the Bap- 
tism of thy well-beloved Son 1 
Jesus Christ, in the river Jor- 
dan, didst sanctify Water to the: 
mystical washing away of sin; J 
We beseech thee, for thine 
infinite mercies, that thou wilt 
mercifully look upon this Child; 
wash him and sanctify him with 
the Holy Ghost ; that he, be- 
ing delivered from thy wrath, 
may be received into the ark 
of Christ's Church ; and being 
stedfast in faith, joyful through 
hope, and rooted in charity 
may so pass the waves of this 
troublesome world, that finallj 
he may come to the land oj 
everlasting life, there to reigr 
with thee world without end I 
through Jesus Christ our Lord 
Amen. ALMIGHTY and immorts 
God, the aid of all the; 
need, the helper of all that fie 
to thee for succour, the life ( 
them that believe, and the ri 
surrection of the dead ; We ca Pttblich Baptism of Infants. ta creidsinn, agus aiseirigh nam 
niirbh ; Tha sinii a' gairm ort air 
son an Naoidhean so, chum air 
dha teachd a dh'ionnsuidh do 
Bhaistidh naoimh, gu'm faigh e 
maitheanas 'na pheacainnibh le 
ath-gbintinn spioradaiL Gabh e 
TÌiighearna, mar a gheall thu 
le d' Mhac ro ionmhuinn,agradh, 
Iarraibh, agus bheirear dhuibh, 
siribh, agus gheibh sibh.buailibh 
an dorus, agus theid fhosgladh 
dhuibh : Mar so a nis thoir 
dhuinne a ta 'g iarraidh : faigh- 
eamaid a ta sireadh ; fosgail an 
geata dhuinne a ta bualadh ; 
chum gu'm meal an Naoidhean so 
beannachadh siorruidh do ionlaid 
neamhaidh, agus gu'n d'thig e 
a dh'ionnsuidh na rioghachd 
shiorruidh a gheall thu le Iosa 
Criosd ar Tighearna. Ameu. 

% An sin seasaidh an sluayli a suas, 
agus their an Sayart. 

Eisdibh briathran an t-Soisgeil, 
scriobhta le Naomh Marc, 
anns an deicheamh Caibideil, 
aig an treas Eann deug. 

THUG iad claim og a dh' 
ionnsuidh Chriosd, chum ns 
gu'm beanadh e riu ; agus chi on- 
uich a dheisciobuil a' rnhuinntir a 
thug leo iad. Ach an uair a 
chunnaiclosa sin,bhae ro dhiom- 
bach, agus thubhairfce riu, Leigh- 
ibh do na leanbanaibh teachd a 
ni'ionnsuidh, agus na bacaibh 
iad, oil- is ann dan leithidibh a 
ta rioghachd Dhe, Gu deimhin 
deiream ribh, Ge b'e neach nach 
gabh rioghachd Dhe marleanabh 
beag, nach d'theid e gu brath a 
steach innte. Agus ghlac e 'na 
ghairdeinibh iad, agus chuir e a 
lamhan orra agus bheannuich e 
iad. 

II An deigh an Soisgeid a leugJiadh, 
bkeir am Ministeir am Bros/iaeh- 
adh goirid so air briathraibh an 
t-àoisgeil. 

293 upon thee for this Infant, that 
J he, coming to thy holy Baptism, 
j may receive remission of his sins 
by spiritual regeneration. Re- 
j ceive him, O Lord, as thou hast 
I promised by thy well-beloved 
j Son, saying, Ask, and ye shall 
have; seek, and ye shall find ; 
knock, and it shall be opened 
unto you : So give now unto us 
that ask ; let us that seek find ; 
open the gate unto us that 
knock; that this Infant may en- 
joy the everlasting benediction 
of thy heavenly washing, and 
may come to the eternal king- 
dom which thou hast promised 
by Christ our Lord. Amen. Tl Then shall the people stand up, and 
the Priest shall say, 

Hear the words of the Gospel, 
written by Saint Mark, in the 
tenth Chapter, at the thir- 
teenth Verse. 

THEY brought young chil- 
dren to Christ, that he 
should touch them ; and his 
disciples rebuked those that 
brought them. But when Jesus 
saw it, he was much displeased, 
and said unto them, Suffer the 
little children to come unto 
me, and forbid them not ; tor 
of such is the kingdom of God. 
Verily I say unto you, Whoso- 
ever shall not receive the king- 
dom of God as a little child, he 
shall not enter therein. And 
he took them up in his arms, 
put his hands upon them, and 
blessed them. After the Gospel is read, the Mi- 
nister shall make this brief Ex- 
hortation upon the words of the 
Gospel, Baisteadh Follaiseach Naoidheanan, MHUINNTIE, ionmhuinn, I 
tha sibh a' cluinntinnanns 
an t-Soisgeul so briathran ar 
Slanuighfhear Criosd, gu'n d' 
aithn e a' chlann a thoirtg'aionn- 
suidh ; cia mar a chronuich e 
iadsan leis am b'aUl an cum ail 
uaith, mar a bhrosnaich e na 
h-uile dhaoine an neo-chion- 
tachd-san a leantuinn. Tha sibh 
a faicinn cionnus le ghiulan agus 
le ghniomh o'n leth-muigh a 
nochd e a dheagh ghean d'an 
taobh; oir ghlac e iad na ghaird- 
einibh, leag e a lamhan orra, agus 
bheannuich e iad. Na cuiribhse 
teagamh air an aobhar sin, ach 
creidimh gu diongmhalta gu'n 
gabh e mar an ceudna gu fabhar- 
ach an Naoidhean so atalathair; 
gu'n glac se e le gairdeinibh a 
throcair ; gu'n d'thoir e dha 
beannachadh na beatha shiorr- 
uidh agus gu'n dean se e 'na f hear- 
comhpairt air arioghachd mhair- 
eannaich. Air an aobhar sin air 
dhuinnbhi mar so lan deirbhte a 
deagh-ghean ar n-Athar neamh- 
aidh a thaobb an Naoidhean so, 
a nochd e le Mhac Iosa Criosd ; 
agus gu'n teagamh air bith ach 
gu'n gabh e gu fabharach r' ar 
n-obair iochdmhor so ann an toirt 
an Naoidhean so dh'ionnsuidh. a 
Bhaistidh naomh ; thugamaid 
gu creideach agus gu crab- 
hach buidheachas dhasan, agus 
abramaid, D HE Uile-chumhachdaich 
agus shior-mhaireannaich, 
Athair neamhaidh, tha sinn a' 
toirt buidheachas umhail dhuit, 
gu'n do dheonuich thu ar gairm 
gu eolas do ghrais ag-us creidimh 
annad : Meudaich an t-eolas so, 
agus daingnich an creidimh so 
annainne gu siorruidh tuille. 
Thoir do Spiorad Naomh do'n 
Naoidhean so, chum 's gu'm bi e 
294 BELOVED, ye hear in this 
Gospel the words of our 
Saviour Christ, that he com- 
manded the children to be 
brought unto him ; how he 
blamed those that would have 
kept them from him ; how he 
exhorteth all men to follow their 
innocency. Ye perceive how by 
his outward gesture and deed 
he declared his good will towai'd 
them ; for he embraced them 
in his arms, he laid his hands 
upon them, and blessed them. 
Doubt ye not therefore, but 
earnestly believe, that he will 
likewise favourably receive this 
present Infant ; that he will em- 
brace him with the arms of his 
mercy ; that he will give unto 
him the blessing of eternal life, 
and make him partaker of his 
everlasting kingdom. Where- 
fore we being thus persuaded of 
the good will of our heavenly 
Father towards this Infant, de- 
clared by his Son Jesus Christ ; 
and nothing doubting but that 
he favourably alloweth this cha- 
ritable work of our's in bring- 
ing this Infant to his holy Bap- 
tism ; let us faithfully and de- 
voutly give thanks unto him, 
and say, ALMIGHTY and everlasting 
God, heavenly Father, we 
give thee humble thanks, for that 
thou hast vouchsafed to call us 
to the knowledge of thy grace, 
and faith in thee : Increase this 
knowledge, and confirm this 
faith in us evermore. Give thy 
Holy Spirit to this Infant, that 
he may be born again, and be 
made an heir of everlasting sal- Pub lick BapPi ism of Infants. air a bhreith a ris, agus air a 
dheanamh na oighreair doshabh- 
aladh siorruidb; tre ar Tigbearna 
Iosa Criosd, a ta beo agus a' 
riaghladb maille riutsa agus ris 
an Spiora^Naomh, a nis agus gu 
siorruidb. " Amen. 

An sin lahhraidh an Sagart ris na 
h-Aithrichean agus ris na Maith- 
richean Diadhaidh air ait duiyli so, 

MHUINNTIR ionmbuinn 
tbug sibh an Leanabh so 
anso gu bhi air a bbaisteadb, 
ghuidhsibh gu'ndeonuicheadh ar 
Tigbearna Iosa Criosd a ghabh- 
ail, fhuasgladh o pheacainnibh, 
a naombachadh leis an Spiorad 
Naorab, riogbacbd neamb, agus 
beatha shiorruidh a tboirt dha. 
Cbuala sibb cuideacbd gu'n do 
gbeall ar Tigbearna Iosa Criosd 
'na Sboisgeul naomb a dheon- 
ucbadb dha na nithe so uile a 
gbuidb sibh air an son : an geall- 
adh so air a thaobb-san gu ro 
cbinnteach gleidhidb aguscoimh- 
lionaidb see. Air an aobhar sin 
an deigb a' gbeall aidb so a rinn 
Criosd, is eigin do'n Leanabh so 
cuideachd gu creideach, a gheall- 
tuin, air a thaobh fein, leibhse a 
ta 'nar n-urrais air, (gus an d' 
tbig egu aois a ghabbail air fein,) 
gu'ncuir e cul ris an diabhol agus 
ri uile oibre, agus do gbnath 
gu'n creid e Focal naomh Dhe, 
agus gu b-umbail gu'n gleidh e 
aitbeantan. 

Feoraicheam air an aobbar sin, 

AM bbeil tbusa, ann an ainm 
an Leinibb so a'cur cul ris 
an diabhol agus ri uile oibre, ri 
greadhnachas agus gloirdhiomb- 
ain an t-saoghail, maille ri uile 
tbograibh sanntach, agus ana- 
miarnaibli na feola, air chor 's 
295 vation; through our Lord Jesus 
Christ, who liveth and reignetb 
with thee and the Holy Spirit, 
now and for ever. Amen. % Then shall the Piiest speak unto 
the Godfathers and Godmothers on 
this wise, 

DEARLY beloved, ye have 
brought this Child here 
to be baptized, ye have prayed 
that our Lord Jesus Christ 
would vouchsafe to receive him, 
to release him of his sins, to 
sanctify him with the Holy 
Ghost, to give him the kingdom 
of heaven and everlasting life. 
Ye have heard also, that our 
Lord Jesus Christ hath pro- 
mised in his Gospel to grant 
all tbese things that ye have 
prayed for : which promise he, 
for his part, will most surely 
keep and perform. Wherefore, 
after this promise made by 
Christ, this Infant must also 
faithfully, for his part, promise 
by you that are his sureties, 
(until he come of age to take 
it upon himself) that he will 
renounce the devil and all his 
works, and constantly believe 
God's holy Word, and obe- 
diently keep his Command- 
ments. I demand therefore, 

DOST thou, in the name 
of this child, renounce 
the devil and all his works, the 
vain pomp and glory of the 
world, with all covetous de- 
sires of the same, and the car- 
nal desires of the flesh, so that Baisteadh Follaiseach Naoidheanan. nach lean thu iad, agus nach. bi 
thu air do threorachadh leo ? 
Freag. Tha mi cur cul riu uile. 

Ministeir. 

AM bheil thu creidsinn ann an 
Diaan t-AthairUile-chumh- 
achdach, Cruthadairneamh agus 
talmhainn. 

Agus ann an Iosa Criosd aon- 
ghin Mhic-san ar Tighearna? 
Agus gu'n do ghabhadh e leis an 
Spioradh Naomh ; gu'n d* rugadh 
e leis an Oigh Muire ; gu'n d' 
fhuiling e fo Phontius Pilat, gu'n 
do cheusadh e, gu'n d' fhuair e 
has, agus gu'n d' adhlaiceadh e ; 
gu'n deachaidh e sios dodh' ifrinn, 
agus mar an ceudna gu'n d'eirich 
e a ris an treas la; gu'n deachaidh 
e suas gu neamh, agus gu bheil 
e 'na shuidhe air deas laimh Dhe 
ant-Athair Uile-chumhachdach ; 
agus gu'n d' thig e as a' sin a 
ris aig deireadh an t-saoghail, a 
thoirt breith air na beothaibh 
agus air na mairbh ? 

Agus am bheil thu creidsinn 
anns an Spiorad Naomh ; an 
Eaglais naomh Choitchionn ; an 
Comhchomunn nan Naomh ; am 
Maitheanas peacaidh ; an Ais- 
eirigh na feola ; agus am beatha 
mhaireannach an deigh bàis ? 

Freag. Tha mi creidsinn so uile 
gu diongmhalta. 

Ministeir. 
N aill leat do bhaisteadh 
. anns an creidimh so ? Freag. Is e sin mo mhiann. 

Ministeir. 

AN gleidh thu ma ta gu 
h-umhailtoil agus aitheantan 
naomh Dhe, agus an gluais thu 
annta uile laithean do bheatha ? 
Freag. Gluaisidh mi. 

% An sin their an Sagart, 
296 thou wilt not follow, nor be led 
by them ? 

Answer. I renounce them all. 

Minister. 

DOST thou beliece in God 
the Father Almiglty, Maker 
of heaven and earth ? 

And in Jesus Christ his only- 
begotten Son our Lord? And 
that he was conceived by the 
Holy Ghost ; born of the Virgin 
Mary ; that he suffered under 
Pontius Pilate, was crucified, 
dead, and buried; that he went 
down into hell, and also did 
rise again the third day ; that 
he ascended into heaven, and 
sitteth at the right hand of 
God the Father Almighty; 
and from thence shall come 
again at the end of the world, 
to judge the quick and the 
dead ? And dost thou believe in the 
Holy Ghost; the holy Catho- 
lick Church ; the Communion 
of saints ; the Eemission of 
sins ; the Resurrection of the 
flesh ; and everlasting life after 
death ? 

Answer. All this I stedfastly 
believe. 

Minister. 

WILT thou be baptized in 
this faith ? 
Answer. That is my desire. 

Minister. 

WILT thou then obediently 
keep God's holy will and 
commandments, and walk in the 
same all the days of thy life ? 
Answer. I will. 

Then shall the Priest say> Publick Baptism of Infants. ODHE throcairich, deonuich 
gu'rn hi an seann Adhamh air 
adblaiceadh aims an Leanabh so 
air chor, gu'm bi an duine nuadh 
air a thogail suas awn. Amen. 

Deonuich gu'm bi na h-uile 
aignibh feolmhor air basachadh 
ann, agus gu'm bi na h-uile nithe 
a bhuineas do'n Spiorad beo agus 
a' cinntinn ann. Amen. 

Deonuich gu'm faigh e cumh- 
achd agus neart gu buaidh, agus 
lamh-an-uachdar fhaotainn air 
an diabhol, air an t-saoghal, agus 
air an fheoil. Amen. 

Deonuich co air bith anso a ta 
air an toirt a suas dhuit le'r dri- 
achd agus le'r frithealadh-ne, 
gu'm bi iad cuideachd air an 
sgeadachadh le deagh-bheusan 
neamhaidh, agus gu'm faigh iad 
luigheachd shior-mhaireannach, 
tre do throcair-sa, Thighearna 
Dhe bheannuichte, a ta beo, agus 
a riaghladh na h-uile nithe, 
saoghal gun chrioch. Amen. 

DHE Uile-chumhachdaich, 
agus shiorruidh be do Mhac 
ro ionmhuinn Iosa Criosd, a 
dhoirt, a mach as a thaobh ro 
phriseil araon uisge agus fuil, air 
son mhaitheanas ar peacainnean ; 
agus a thug aithne d'a dheisciob- 
luibh, gu'n rachadh iad a theag- 
asg nan uile chinnich, agus gu'm 
baisteadh siad iad Ann an Ainm 
an Athar, an Mhic, agus an 
Spioraid Naoimh ; Tha sinn a' 
guidhe ort, thu dh' eisdeachd ri 
achanaich a choi' thionail so ; 
naomhaich an t-Uisge so chum 
nigheadh diomhair peacaidh a 
thoirt air falbh ; chum gu faigh an 
Leanabh so, a ta a nis ri bhi air 
a bhaisteadh ann, iomianachd do 
ghrais, agus gu mair e gu siorr- 
uidh ann an aireamh do chloinne 
naomh agus taghta ; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. 

297 
MERCIFUL God, grant 
that the old Adam in this Child may be so buried, that the 
new man may be raised up in 
him. Amen . 

Grant that all carnal affec- 
tions may die in him, and that 
all things belonging to the 
Spirit may live and grow in him. 
Amen. 

Grant that he may have power 
and strength to have victory, 
and to triumph against the 
devil, the world, and the flesh. 
Amen. 

Grant that whosoever is here 
dedicated to thee by our Office 
and Ministry, may also be en- 
dued with heavenly virtues, and 
everlastingly rewarded, through 
thy mercy, blessed Lord 
God, who dost live, and govern 
all things, world without end. 
Amen. ALMIGHTY, everlivingGod, 
whose most dearly beloved 
Son Jesus Christ, for the for- 
giveness of our sins, did shed 
out of his most precious side 
both water and blood ; and 
gave commandment to his dis- 
ciples, that they should go teach 
all nations, and baptize them In 
the Name of the Father, the 
Son, and the Holy Ghost; Re- 
gard, we beseech thee, the sup- 
plications of thy congregation ; 
sanctify this Water to the mys- 
tical washing away of sin ; and 
grant that this Child, now to be 
baptized therein, may receive 
the fulness of thy grace, and 
ever remain in the number of 
thy faithful and elect children ; 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen. 

3 Bu'mteadh Fullaiseach Kaoidheanan. U An sin glaraidh an Sagart 
lumhaibh an Leanalm, agus their e 
ris na h-Aitltrichean agus ris na 
Maithrichean Diadhaidh, 

Ainmichibh an Leanabh so. 

If Agus an sin air ainmeachadh dha 
''nan deigh (ma l/heir iadsan dear- 
hhadh dha gum failing an Lean- 
uhh e) tumaidh e aims an Uisge e 
gu h-iomchuidh agus gu fuicilleach, 
ag radh, 

N Baisteam tbu arm an Ainm 
• an Athar, agus an Mhic, 
agus an Spioraid Naoimh. 
Amen. 

Ach ma bheir iad dearbhadh dha 
gu bhe.il an Leanabh fann, fogh- 
naidh dha an t- Uisge a dhoirteadh 
air, ag radh nam briathran ceudna, Baisteam thu ann an 
• Ainm an Athar, agus 
agus an Spioraid N an Mhic, 
Naoimh. Amen. ■ff A n sin their an Sagart, 

THA sinn a' gabhail an Lein- 
ibh so a stigh ann an 

coimhthional treud , A 

~, . , •* An so ni 

ChriOSd, agUS 1 ga Sagart Crois 

chomtharrachadh air pghaidh an 
le comhtharradh a' Lemibb ' 
Chrionn-cheusaidh, mar dearbh- 
adh nach bi naire air 'na dheigh 
so creidimh Chriosd air a cheus- 
adb aideaehadh, agus cogadh gu 
duineil fo'bhrataich, an aghaidh 
peacaidh, an t-saoghail, agus an 
diabhoil ; agus mairsinn 'na 
shaighdear agus 'na sheirbheach 
dileas do Chriosd gu crich a 
bheatha. Amen. 

U An sin their an Sagart, 

MHUINNTIRiomhuinn,air 
dhuinn a nis, fhaicinn, gu 
bheil an Leanabh so air ath- 
ghintinn, agus air a shuidheach- 
adh ann an corp Eaglais Chriosd ; 
thugamaid buidheachas do Dhia 
298 ^1 Then the Priest shall take the 
Child into his hands, and shall 
say to ilve Godfathers and God- 
mothers, 

Name this Child. 

And then naming it after them 
(if they shall certify him that 
the Child may we' I endure it) 
he shall dip it in the Water dis- 
creetly and warily, saying, 

NI baptize thee in the 
• Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghost. Amen. 

% But, if they certify that the chikl 
is weak, it shall suffice to four 
Water upon it, saying the foresaid, 
words, 

NI baptize thee in the 
• Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghost. Amen. 

H Then the Priest shall say, 

WE receive this Child in- 
to the congregation of 
Christ's flock, 1 and i Here the 

do sign him with Priest shal1 
°. P make a cross 

the sign of the upo ntheChiid's 

Cross, in token forehead, 
that hereafter he shall not be 
ashamed to confess the faith of 
Christ crucified, and manfully 
to fight under his banner, 
against sin, the world, and the 
devil ; and to continue Christ's 
faitbful soldier and servant unto 
his life's end. Amen. U Then shall the Priest say, 

SEEING now, dearly beloved 
brethren, that this Child is 
regenerate, and grafted into the 
body of Christ's Church, let us 
give thanks unto Almighty God 
for these benefits : and with one Publick Baptism of Infan ts. Uile-chuinhachdach air son na I 
sochairean so ; agus deanamaid 
ar n-urnuighean ris, le aon run ( 
gu'n caitheadh an Leanabh so a' i 
chuid eile d'a bheatha a reir an ! 
toisich so. accord make our prayers unto 
him, that this Child may lead 
the rest of his life according to 
this beginning. % An sin tJuirear. air d oilh Ihi 
uile air an yluiiiibh ; 

AR n-Athair a ta air neamh, 
Naomhaichear d' Ainm. 
Thigeadh do rioghachd. Deanar 
dothoil air an talamh,mar a that- 
ar a' deanamh air neamh. Thoir 
dhuinn an diugh ar h-aran lath- 
ail. Agus maith dhuinn ar ciont- 
ainnean, mar a mhaitheas sinne 
dhoibhsan a ta ciontacbadh nar 
n-aghaidh. Agus na leig am 
buaireadh sinn ; Ach saor sinn 
o olc. Amen. 

*i\ An sin their an Sagart, 

OATH AIR ro throcairich, 
Tha sin a' toirt buidheachas 
cridheil dhuit, gu'm b'e do thoil 
anNaoidhean so ath-ghintinn le 
d' Spiorad Naomh, a ghabhail 
mar àoLeanabh feinle uchdmhac- 
achd, agus a shocraich a stigh 
e ann d' Eaglais naomh. Agus 
gu h-umhail guidheamaid ort 
thu a dheonuchadh, air dhabhi 
marbh do peacadh, agus beo do 
fhireantachd, agus abhi air adh- 
laiceadh maille ri Criosd 'na bhas, 
gu'n ceus e an seann duine, agus 
gu'n sgrios e gu tur corp iomlan 
a' pheacaidh ; agus mar a ta e 
air a dheanamh 'na f hear-comh- 
pairt do bhas do Mhic, gu'm bi 
e mar an ceudna na fhear-comh- 
pairt d'a aiseirigh ; air chor 's 
fa-dheoidh, gu'm bi e 'na oighre 
air do rioghachd mhaireannaich, 
maille ri iarmad d' Eaglais 
Naomh ; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. Then shall he said, ail kneel- 
ing ; 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name. Thy kingdom come. 
Thy will be done in earth, as it 
is in heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive us 
our trespasses, As we forgive 
them that trespass against us. 
And lead us not into tempta- 
I tion ; But deliver us from evil. 
Amen. ■J Then shall the Priest say, 

WE yield thee hearty 
thanks, most merciful Fa- 
jther, that it hath pleased thee 
j to regenerate this Infant with 
! thy Holy Spirit, to receive him 
i for thine own Child by adop- 
tion, and to incorporate him in- 
to thy holy Church. And hum- 
bly we beseech thee to grant, 
that he, being dead unto sin, 
and living unto righteousness, 
and being buried with Christ in 
his death, may crucify the old 
man, and utterly abolish the 
whole body of sin ; and that, as 
he is made partaker of the death 
of thy Son, he may also be par- 
taker of his resurrection ; so 
that finally, with the residue of 
thy holy Church, he may be an 
inheritor of thine everlasting 
kingdom, through Christ our 
Lord. Amen. 299 Baisteadh Follaiseach Naoidheanan. 'H An sin air dhoibh bhi uile ''nan 
seasamh labkraidh an Sagart ris 
na h-Aithrichcan agus ris na 
Maithrichean Diadhaidh an Earr- 
ail so a leanas. 

DO bhrigh gu'n do gheall an 
Leanabh so leibhse 'urras- 
aibh gu'n cuireadh e cul ris an 
diabhol agus ri uile oibre, gu'n 
creideadh e ann an Dia, agus 
gu'n deanadh e seirbhis dha, 
feumaidh sibh a chuimhneach- 
adh, gur e bbur gnothach agus 
bhur dleasnas f haicinn gu'm bi 
an Naoidhean so air a theagasg, 
co luath as a bhitheas e cornasach 
air fhogblum, ciod a' bhoid, an 
gealladh, agus an aidmheil shol- 
uimte, a rinn e anso leibhse. 
Agus a chum gu'm bi fios aige 
air na nithibh so na's fearr, gair- 
midh sibh air a dh eisdeachd 
seirbhis dhiadhaidh ann-san Eag- 
lais agus gu h-araid bheir sibh 
aire gu'n ionnsuich e a' Chreud, 
Urnuigh an Tighearna, agus na 
Deich Aitheantan, anns an 
chainnt chumanta,agus na h-uile 
nithe eile bu choir do Chriosd- 
aidh eolas a bhi aige orra agus 
a chreidsinn gu slainte anama ; 
agus a chum gu'm bi an Leanabh 
so gu deagh bheusail air a thog- 
ail a suas ann caitheadh-beatha 
dhiadhaidh agus Chriosdail ; a' 
cuimhneachadh daonan, gu bheil 
am Baisteadh a' nochhadh dhuinn 
ar n-aidmheil ; se sin, gu'n lean 
sinn eisimpleir ar Slanuighfhear 
Criosd, agus gu'm bi sinn cos- 
mhuil ris-san ; chum as mar a 
bhasaich esan, agus a dh' eirich e 
a ris air ar soinne, mar so gu'm bu 
choir dhuinne, a ta air ar baist- 
eadh, basachadh o pheacadh ; 
agus eirigh a' ris gu fireantachd, 
do ghnath a' claoidh ar n-uile 
mhiannan olc agus truaillidh, 
agus gach la a' dol air ar n-agh- 
aidh anns na h-uile dheagh- 
300 If Then, ail standing up, the Priest 
shall say to the God/atJiers and 
Godmothers this Exhortation fol- 
lowing. 

FORASMUCH as this Child 
hath promised by you his 
sureties to renounce the devil 
and all his works, to believe in 
God, and to serve him ; ye 
must remember, that it is your 
parts and duties to see that this 
Infant be taught, so soon as he 
shall be able to learn, what a 
solemn vow, promise, and pro- 
fession, he hath here made by 
you. And that he may know 
these things the better, ye shall 
call upon him to hear Sermons ; 
and chiefly ye shall provide, 
that he may learn the Creed, 
the Lord's Prayer, and the Ten 
Commandments, in the vulgar 
tongue, and all other things 
which a Christian ought to 
know and believe to his soul's 
health ; and that this Child 
may be virtuously brought up 
to lead a godly and a Christian 
life ; remembering always, that 
Baptism doth represent unto us 
our profession ; which is, to fol- 
low the example of our Sa- 
viour Christ, and to be made 
like unto him ; that, as he died, 
and rose again for us, so should 
we, who are baptized, die from 
sin, and rise again uuto righte- 
ousness ; continually mortifying 
all our evil and corrupt affec- 
tions, and daily proceeding in 
all virtue and godliness of liv- 
ing. Private Baptism of Infants. bheusan agus dhiadhachd caith- 
eadh-beatha. •ff Then shall he add and say, 

YE are to take care that this 
Child be brought to the 
! Bishop to be confirmed by him, 
! so soon as he can say the Creed, 
the Lord's Prayer, and the Ten 
I Commandments, in the vulgar 
( tongue, and be further instruot- 
, ed in the Church-Catechism set 
, forth for that purpose. If An sin their e , na dheigh so, 

THUGAIBH an aire gu n d' 
thoir sibh an Leanabh so a 
dh' ionnsuidh an Easbuig gu bhi 
air a chomh-dhaingneachadh leis, 
co luath s is urrainn e a' Chreud, 
Urnuigh an Tighearna, agus na 
Deich Aitheantan a radh, anns a 
chainnt chumanta, agus a bhios 
e na 's faide air fhoghlum ann 
an Leabhar Cheistean nah-Eag- 
lais a tha air a chuir a mach a ! 
chum na criche sin. 

ATA e cinnteach le Focal Dhe, a 1 Chlann a ta air am baisteadh, agus a» 
eug mu'n bheil iad a 1 cur peacadh air bith ann an gniomh, nach 1 eil 
teagamh sam bith nach 'eil iad sabhailte. 

A thoirt air falbh na li-uile teagamh mu gbnathachadh comhtharradh 
a' Chroinn-cheusaldh 'sa Bhaisteadh ; feudar am mineachadh ceart, agus 
na reusain fhirinneach a ta air a ghleidheadh, fhaicinn anns an Cheann 
Chreidimh xxxth, a chaidh air tus fhollaiseachadh ann am Bliadhna 
MDCIV. THE MINISTRATION OF 

PKIYATE BAPTISM OF CHILDREN 

IN HOUSES. AM FRITHEALADH 

BAISTIDH UAIGNEACH CLOINNE 

ANN AN TIGHIBH. ^| BHEIR Ministeir pach Sgirearhd fios do'n t-sluagh, gun dail a chur am 
Baisteadh an Cluinne na 's faide na an ceud no an dura Domhnach an 
deigh am breith, no La-naomh eile a tharlas eatorra, mur hi aobhar mor 
agus reusonta aca air, a thoilicheas am Ministeir. 

H Agus mar an ceudna blieir iad rabhadh dhoibh, gun a leithid so do dh* 
aohhar agus do dh' eigin mhoir nach iarr iad an Claim a bhaisteadh aig 
an tigh ''nan tighibh fein. Ach an uair is eigin dhoibh sin a dhea?iamh\ 
an sin bithidh am Baisteadh air a fhrithealadh air an doigh, so : 
Air tus, gairmidh Ministeir na Sgireachd, (no mur bi esan a lathair, 
Ministeir laghail air bith eile a dh" 1 fhxodar fhaighail) maille riusan a ta 
lathair air Dia, agus abradh iad Urnuigh an Tighearna, agus urrad do 
na GuidJiean a dk orduiclteadh a radh roimlie ann an Riaghailt a' 
^ JBhaistidhfhollaiseach, as a leigeas an nine agus an ceann-fath leo. Agus 
an sin, air do'n Leanabh a bhi air ainmeachadh le aon do'n mhuinntir a 
ta lathair doirtidh am Ministeir Uisge air, ag radh nam briaihran so ; 
301 0* Bhaisteadh Uaigneach Naoidheanan. NBaisteam thu arm an Ainm 
e an Athar, agus an Mhic, 
agus an Spioraid Naoirnh. 
Amen. 

^1 An sin, air dlioibh uile hTii air an 
glninihh, bheir am M 'iniskir buidh- 
eachus do Dhia, ag radh, 

THA sinn a' toirt buidheach- 
as cridheil dhuit, Athar ro 
throcairich, gu'm be do thoil an 
Naoidhean so ath-ghintinn le d' 
Spiorad Naomh, a ghabhail mar 
do Leanabh fein le uchdmhac- 
achd, agus a shocrachadh a stigh 
ann d' Eaglais naomh. Agus 
gu h-umhail guidheamaid ort 
thu a dheonuchadh, mar a ta e 
a nis air a dheanamh 'na fhear- 
comhpairt do bhas do Mhic, gu'm 
bi e mar an ceudna na fhear- 
comhpairt d'a aiseirigh ; air chor 
's fa-dheoidh, gu'm bi e 'na 
oighre air do rioghachd mhair- 
eannaich, maille ris a chuid eile 
do d' Naoimh ; tre an ceudna 
do Mhac Iosa Criosd ar Tigh- 
earna. Amen. 

U Agus na cuireadh iad teagamh, 
nark , eil an LeanaJm a ta mo.''' so 
aii a bhaisteadh gu laghail agus gu 
diougmhalta air a b/taiateadk, agus 
nach bu clutir da a bid air a bhaist- 
eadh a risd. Ach gidkeadh, ma 
hhios an Leanabh a ta air a bhaist- 
eadh mar so an deigh laimh beo, 
a ta e iomchuidh, gum bi e air a 
tfanrt do^n Eaglais, chum ma 's e, 
Ministeir na Sgireaehd sin fein a 
bhaist an Leanabh sin, giim faigh 
an Coimhthional fios air fior Riagh- 
ailt a 1 Bhaistidh, a ghnathaicheadh 
gu h-uaigneach roimlie : agus mar 
vj their è ; 

THA mi dearbhadh dhuibh, a 
reir Ordugh iomchuidh 
agus suidhichte na h-Eaglais, aig 
a leithid so dh' àm, agus aig a 
leithid so dh'àite, an làthairiom- 
adh fhianuisibh gu'n do bhaist 
mise Leanabh so. 
302 NI baptize thee in the 
• Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghost. Amen. 

if Then, all kneeling down, the Mi- 
nister shall give thanks unto God, 
and say, 

WE yield thee hearty 
thanks, most merciful 
Father, that it hath pleased 
thee to regenerate this Infant 
with thy holy Spirit, to receive 
him for thine own Child by 
adoption, and to incorporate 
him into thy holy Church. And 
we humbly beseech thee to 
grant, that as he is made 'par- 
taker of the death of thy Son, so 
he may be also of his resurrec- 
tion ; and that finally, with the 
residue of thy Saints, he may 
inherit thine everlasting king- 
dom; through the same thy 
Son Jesus Christ our Lord. 
Amen. *J And let them not doidd, but that the 
Child so baptized is lawfully and 
sufficiently baptized, and ought not 
to be baptized again. Yet never- 
theless, if the Child, which is after 
this sort baptized, do afterward 
live, it is expedient that it be brought 
into the Church, to the intent, that, 
if the Minister of the same Parish 
did himself baptize that Child, \ 
Congregation may be certified of 
the true Form of Baptism, by him 
privately before used: In which 
case he shall say thus ; I CERTIFY you, that ac- 
cording to the due and pre- 
scribed Order of the Church, at 
such a time, and at such a place, 
before divers witnesses I bap- 
tized this Child. Private Ba-pti ism of Infants. U Acli ma bhaisteadh an Leanahh le 
Ministeir laghail air bith eile, ann 
an sin ceasnuichidh apus feucluiidh 
Ministeir na Sgireachd, far an d' 
rugadh no an do bhaisteadli an 
Leanabli an robh e gu laghail air 
a bhaisteadli, no nach robh. An 
sin, ma fhreagras a mhuinntir a 
bheir an Leanabli dd'n Euglais, gu 
blieil ail Leanabli ceudna clieana 
air a bhaisteadli, an sin ceasnuich- 
idh am Ministeir iad na 's /aide, 
ag radii, 

C^O bhaist an Leanabh so? 

Co bha lathair an uair a 
bhaisteadh an Leanabh so? 

Do bhrigh gum faod cuid do 
nitbibh a bhuineas do nadur na 
Sacramaid so a bhi air an leigeil 
seachad tre eagail no cabhaig, 
an am eigin ; air an aobhar sin 
feoraicheam na s faide dhibh. 

Ciod a' ni leis an do bhaist- 
eadh an Leanabh so? 

Ciod na briathran leis an do 
bhaisteadh an Leanabh so ? 

B Agus ma thuigeas am Ministeir le 
freagraibh na muinntir a bheir an 
Leanabh leo, gu n robh na h-uile 
nithe air an deanamh mar bu choir 
dhoibh ; an sin clia bhaist e an 
Leanabh a ris, acli gabhaidh se e 
mar aon do thread an fhior 
shluaigh Chriosduigh, ag radh so ; 

THA mi dearbhadh dhuibh, 
mu'n chuis so gu bheil na 
h-uile deanta gu maith, agus a 
reir deagh ordugh, a thaobh 
baisteadh an Leinibh so: air dha 
bhi air a bhreith am peacadh-gin, 
agus ann an corruich Dhe, gu 
bheil e a nis, le ionlaid na h-Ath- 
ghionmhuinn 'sa Bhaisteadh, air 
a ghabhail a steach 'an aireamh 
cloinne Dhe, agus oighreachan 
na beatha maireannaiche : oir 
cha duilt ar Tighearna Iosa 
Criosd a ghras agus a throcair 
do Naoidheanaibh mar so, ach 
303 % But if the Child were baptized by 
any other laivful Minister, then 
the Minister of the Parish, where 
the Child was born or christened, 
shall examine and try ichether the 
Child be lawfully baptized, or no. 
Ln which case, if those that bring 
any Child to the Church do ansiver, 
that the same Child is already 
baptized, then shall the Minister 
examine them further, saying, BY whom was this Child 
baptized ? 
Who was present when this 
Child was baptized? 

Because some things essential 
to this Sacrament may happen 
to be omitted through fear or 
haste, in such times of extre- 
mity; therefore I demand fur- 
ther of you, 

With what matter was this 
Child baptized ? 

With what words was this 
Child baptized ? 

And if the Minister shall find, by 
the ansivers of such as bring the 
Child, that all things were done as 
they ought to be ; tlien shall not he 
christen the Chdd again, but shall 
receive him as one- of the flock 
of true Christian People, saying 
thus ; 

I CERTIFY you, that in this 
case all is well done, and 
according unto due order, con- 
cerning the baptizing of this 
Child ; who being born in ori- 
ginal sin, and in the wrath of 
God, is now, by the laver of Re- 
generation in Baptism, received 
into the number of the chil- 
dren of God, and heirs of ever- 
lasting life : for our Lord Jesus 
Christ doth not deny his grace 
and mercy unto such Infants, 
but most lovingly doth call them 
unto him, as the holy Gospel Bhaisteadh Uaigneach NaoidJieanan. gu ro ghradhach 'gan gaimi g'a 
ionnsuidh, mar a ta an Soisgeul 
naomh a' deanamh fianuis g' ar 
comhfhurtachd-ne air an doigh 
so. 

N. Marc x. 13. 

AGUS thug iad clann og gu 
Criosd, chum as gu'm bean- 
adh e riu; agus chronuich a 
dheisciobuil a' mhuinntir a thug 
leo iad. Ach an uair a chunnaic 
Iosa sin, bha e ro dhiombach, 
agus thubhairt e riu, Leigibh do 
na leanabanaibh teachd a m' 
ionnsuidh, agus na bacaibh iad ; 
oir is ann d'an leithidibh a ta 
rioghachd Dhe. Gu deimhin 
deiream ribh, Ge b'e neach 
nach gabh rioghachd Dhe mar 
leanabh beag, nach d' theid e gu 
brath a stigh innte. Agus ghlac 
e 'na ghairdeinibh iad, agus chuir 
e a lamhan orra, agus bhean- 
nuich e iad. 

'[{An deigh an Soisgeul a leughadh, 
bheir am Ministeir am Brnsnach- 
adh goirid so air briathraibh an 
t-Soisgeil. 

MHUINNTIR ionmhuinn, 
tha sibh a' cluinntinn anns 
an t-Soisgeul so briathran ar 
Slanuighfhear Criosd, gu'n d' 
aithn e a' chlann a thoirt g'a 
ionnsuidh ; agus cia mar a chron- 
u'ich e iadsan leis am b' aill an 
cumail uaith ; agus mar a dh' 
earralaich e na h-uile dhaoine an 
neo-chiontachd-san a leantuinn. 
Tha sibh a faicinn ciormus le 
ghiulan agus le ghniomh o'n 
leth-muigh a nochd e a dheagh- 
ghean d' an taobh ; oir ghlac e 
iad 'na ghairdeinibh, leag e a 
lamhan orra, agus bheannuich e 
iad. Na cuiribhse teagamh air 
an aobhar sin, ach creidimh gu 
diongmhalta, gu'n do ghabh e 
mar an ceudna go fabharach an 
304 doth witness to our comfort on 
this wise. St. Marie x. 13. 

THEY brought young chil- 
dren to Christ, that he 
should touch them ; and his 
disciples rebuked those that 
brought them. But when Jesus 
saw it, he was much displeased, 
and said unto them, Suffer 
the little children to come 
unto me, and forbid them not ; 
for of such is the kingdom of 
God. Verily I say unto you, 
Whosoever shall not receive the 
kingdom of God as a little child, 
he shall not enter therein. And 
he took them up in his arms, 
put his hands upon them, and 
blessed them. TJ After ffte Go"vel is read, the 
Minister shall make this brief Ex- 
hortation upon the words of tiie 
Gospel. 

ELOVED, ye hear in this 
Gospel the words of our 
Saviour Christ, that he com- 
manded the children to be 
brought unto him ; how he 
blamed those that would have 
kept them from him; how he 
exhorted all men to follow their 
innocency. Ye perceive how by 
his outward gesture and deed 
he declared his good will toward 
them ; for he embraced them 
in his arms, he laid his hands 
upon them, and blessed them. 
Doubt ye not therefore, but 
earnestly believe, that he hath 
likewise favourably received this 
present Infant; thathe hath em- 
braced him with the arms of his 
mercy; and (as he hath promis- Private Baptism of Infants. Naoidhean so a lathair; gu'n do 
g'hlac se e le gairdeinibh a throc- 
air ; agus (mar a glieall e 'na 
Fhocal naomh) ga'n d'tlioir e 
dha beannachadh na beatha 
shiorruidh, agus gu'n dean se e 
'na f hear-comhpairt air a riogh- 
achd mhaireaunaich. Air an 
aobhar sin, air dhuinn abhi mar 
so lan deirbhte a deagh-gbean ar 
n-Atbar neamhaidh, a nocbdadb 
le Mbac Iosa Criosd, a thaobb 
an Naoidhean so, tbugamaid gu 
creideach agus gu crabhacb 
buidheachas dha, agus abramaid 
an Urnuigh a tbeagaisg an Tigh- 
earua fein dbuinn : 

AR n-Atbair a ta air neamb, 
Naomhaichear d' Ainm. 
Thigeadh dorioghachd. Deanar 
do tboil air an talamh,mar tbatar 
a' deanamb air neamb. Thoir 
dbuinn an diugh ar n-aranlath- 
ail. Agus maith dbuinn ar cion- 
tainnean, mar a mhaitheas sinn 
dboibhsan a ta ciontachadb 'n ar 
n-agbaidh. Agus na leig am 
buaireadb sinn ; Acb saor sinn 
o olc. Amen. 

DHE Uile cbumbacbdaicb 
agus sbiorruidb, Atbair 
neambaidh, tbasinn a' toirt buidh- 
eachas umhail dhuit, gu'n do 
dheonuicb thu ar gairm gu eolas 
do ghrais, agus creidmih annad ; 
Meudaich an t-eolas so, agus 
daingnicb an creidimh so ann- 
ainne gu siorruidh tuille. Thoir 
do Spiorad Naomh do'n Naoidh- 
ean so, chum air dha bhi air a 
bbreith aris,agus air adheanamh 
'na oiqlvre air do shabbaladh 
siorruidh; tre ar Tighearna Iosa 
Criosd, gu'm buanaich e 'na 
skeirbhiseach dhuit, agus gu'n 
coisinn e do ghealladh ; trid ar 
Tighearna Iosa Criosd do Mbac, 
a ta beo agus a' riaghladh maiile 
305 ed in bis holy Word) will give 
unto him the blessing of eternal 
life, and make him partaker of 
his everlasting kingdom. Where- 
fore, we being thus persuaded 
of the good will of our heavenly 
Father, declared by his Son 
Jesus Christ, towards this In- 
fant, let us faithfully and de- 
voutly give thanks unto him, 
and say the prayer which the 
Lord himself taught us : OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name. Thy kingdom come. 
Thy will be done in earth, As 
it is in heaven. Give us this 
day our daily bread. And for- 
give us our trespasses, As we 
forgive them that trespass 
against us. And lead us not 
into temptation : But deliver us 
from evil. Amen. ALMIGHTY and everlasting 
God, heavenly Father, we 
give thee humble thanks, that 
thou hast vouchsafed to call us 
to the knowledge of thy grace, 
and faith in thee ; Increase this 
knowledge, and confirm this 
faith in us evermore. Give thy 
holy Spirit to this Infant, that 
he, being born again, and be- 
ing made an heir of everlast- 
ing salvation, through our Lord 
Jesus Christ, may continue thy 
servant, and attain thy promise; 
through the same our Lord 
Jesus Christ thy Son, who 
liveth and reigneth with thee 
and the Holy Spirit, now and 
for ever. Amen. Jìhaisteadli Uaigneach Naoidheanan. riutsaagusrisan Spiorad Naomh, 
a nis agus gu siorruidh. Amen. 

"II An sin feoraichidh an Sagart 
Ainm an Leinibh; agus air dha hTti 
air ainmeachadh leis na Aithrich- 
ean agus Irìs na Maithrichean 
Diadhaidh, their an Sagart, 

AM bheil thusa, arm an ainm 
an Leinibh so, a' cur cul ris 
an diabhol agus ri uile oibre, ri 
greadhnachas agus ri gloir 
dhiomhain an t-saoghail so, 
maille ri uile thograibh sanntach 
ceudna, agus ana-miannaibh 
na feola, air chor 's nach lean 
thu iad, agus nach bi thu air 
do threorachadh leo ? 

Freag. Tha mi cur cul riu uile. 

Ministeir. 

AM bheil thu creidsinn ann 
an Dia an t-Athair Uile- 
chumhachdach, Cruthadair 
neamh agus talmhainn ? 

Agus ann an Iosa Criosd aon- 
ghin Mhic-san ar Tighearna ? 
Agus gu'n do ghabhadh e leis an 
Spiorad Naomh ; gu'n d' rugadh 
e leis an Oigh Muire ; gu'n d' 
fhuiling e fo Phontius Pilat, 
gu'n do cheusadh e, gu'n d' 
fhuair e bàs agus gu'n d' adh- 
laiceadh e ; gu'n deachaidh e 
sios do dh' ifrinn, agus mar an 
ceudna gu'n d' eirich e a ris an 
treas la, gu'n deachaidh e suas 
gu neamh, agus gu bheil e 'na 
shuidhe air deas laimh Dhe an 
t-Athair Uile-chumbachdach ; 
agus gu'n d'thig e as a' sin a ris 
aig deireadh an t-saoghail, a 
thoirt breith air na beothaibh 
agus air an mairbh? 

Agus am bheil thu creidsinn 
anns an Spiorad Naomh ; an 
Eaglais naomh Ohoitchionn: an 
Comhchomunn nan Naomh, am 
Maitheanas peacaidh ; an Ais- 
eirigh na feola, agus am beatha 
nihaireannaich an deigh bàis? 
306 Tlien shall the Priest demand the 
Name of the Child ; which being 
by tlie Godfathers and Godmothers 
-pronounced, the Minister shall say, 

DOST thou, in the name of 
this Child, renounce the 
devil and all his works, the vain 
pomp and glory of this world, 
with all covetous desires of the 
same, and the carnal desires of 
the flesh, so that thou wilt not 
follow, nor be led by them ? Answer. I renounce them all. 

Minister. 

DOST thou believe in God 
the Father Almighty, 
Maker of heaven and earth ? 

And in Jesus Christ his only- 
begotten Son our Lord? And 
that he was conceived by the 
Holy Ghost ; born of the Virgin 
Mary; that he suffered under 
Pontius Pilate, was crucified, 
dead, and buried ; that he went 
down into hell, and also did rise 
again the third day; that he as- 
cended into heaven, and sitteth 
at the right hand of God the Fa- 
ther Almighty ; and from thence 
shall come again at the end of 
the world, to judge the quick 
and the dead ? And dost thou believe in the 
Holy Ghost ; the holy Catholick 
Church ; the Communion of 
Saints ; the Kemission of sins ; 
the Kesurrection of the flesh ; 
and everlasting life after death ? Private Baj)t\ %sm of Infants. Freag. Tha mi creidsinn so 
uile gu diongmhalta. 

Ministeir. 

ANgleidh thu ma ta gu h-umh - 
ail toil agus aitheantan, 
naomli Dhe, agus an gluais thu 
annta uile laithean do bheatha ? 
Freag. Gluaisidh mi. 

H An sin their an Sac/art, 

THA sinn a' gabhail sniLein- 
ibh so a stigh ann an 
coimhthional treud Chriosd, 

agus 1 'ga chomh- 1A „ . 

j.l ^ 11 i 1 An so ni an 

tharrachadh le Sagart Crois air 

comhtharradh a' aanaidh an 

/^u • i_ Leinibh. 

Chromn cheu- 
saidh, mar dhearbhadh nach bi 
nàire air 'na dheigh so creidimh 
Chriosd air a cheusadh aideach- 
adh, agus cogadh ga duineil fo 
bhrataich an aghaidh peacaidh, 
an t-saoghail, agus an diabhoil ; 
agus mairsinn 'na shaighdear 
agus 'na sheirbhiseach dileas do 
Chriosd gu crich a bheatha. 
Amen. 

An sin their an Sagart, 

MHUINNTIR ionmhuinn 
air dhuinn anis, fhaicinn, 
gu bheil an Leanahh so le Baist- 
eadh air ath-ghintinn, agus air a 
shocrachadh a stigh ann ancorp 
Eaglais Chriosd, thugamaid 
buidheachas do Dhia Uile- 
chumhachdach air son na soch- 
airean so, agus deanamaid ar 
n-urnuighean ris, le aon run 
gu'n caitheadh an Leanabh so a' 
chuid eile d'a bheatha a reir an 
toisich so. 

^1 An sin their an Sagart, 

AT HAIR ro throcairich, tha 
sinn a' toirt buidheachas ro 
chridheil, dhuit gu'm b'e do thoil 
307 Answer. All this I st?dfastly 
believe. 

Minister. 

WILT thou then obediently 
keep God's holy will and 
commandments, and walk in the 
same all the days of thy life ? 
Answer. I will. 

^1 Then shall the Priest say, 

WE receive this Child into 
the congregation of 
Christ's flock, 1 i Here the 

and do sign him Pri f st snaU 

• , , , i ° • n make a Cross 

with the sign of upon the child's 

the CrOSS, in forehead. 

token that hereafter he shall 
not be ashamed to confess the 
faith of Christ crucified, and 
manfully to fight under his 
banner, against sin, the world, 
and the devil ; and to continue 
Christ's faithful soldier and ser- 
vant unto his life's end. Amen. U Then shall the Priest say, 

SEEING now, dearly beloved 
brethren, that this Child is 
by Baptism regenerate, and 
gra fted into the body of Christ's 
Church, let us give thanks unto 
Almighty God for these benefits; 
and with one accord make our 
prayers unto him, that he may 
lead the rest of his life according 
to this beginning. U Then shall the Priest say, 

WE 3 r ield thee most hearty 
thanks, most merciful Fa- 
ther, that it hath pleased thee to JBJiaisteadh TJaigneach Naoidheanan. an Naoidhean so ath-ghintinn le 
d' Spiorad Naomh, a ghabhail 
mar do Leanabh fein le uchd- 
mhacachd, agus a shocraich a 
stigh e ann d' Eaglais naomh. 
Agus gu h-umhail guidheamaid 
ortthuadheonuchadh, airc^abhi 
marbh do pheacadh, agus beo do 
f hireantachd, agus a bhi air adh- 
laiceadb maille fi Criosd 'na 
bhàs, gu'n ceus e an seann duine, 
agus gu'n sgrios e gu tur corp 
ioinlan a' pheacaidh ; agus mar a 
ta e air dheanamh 'na fhear- 
comhpairt do bbas do Mhic, 
gu'm bi e mar an ceudna 'na 
ì'bear-combpairt d'a aiseirigh,air 
cbor's fa-dheoidb, gu'm bi e 'na 
oigbre air do rioghacbd mhair- 
eannaicb, maille ri iarmad d' 
Eaglais naomh ; tre Iosa Criosd 
ar Tighearna. Amen. 

An sin air dhnibh lihi uile 'nan 
seasamh. lubraidh an Sacjart ris na 
h-Aitrìchean agus ris Maithrichean 
Diadhaidh an Earrail so : 

DO bbrigb gu'n do gheall an 
Leanabh so leibbse 'urras- 
aibh gu'n cuireadh e cul ris an 
diabbol agus ri uile oibre, gu'n 
creidimb e ann an Dia, agus gu'n 
deanadh e seirbbis dha ; feum- 
aidh sibh a cbuimbneacbadh, gur 
e bhur gnothach agus bhurdleas- 
nas fbaicinn gu'm bi an Naoidh- 
ean so air a theagasg, co luatb as 
a bhios e comasacb air fhogblum, 
ciod a' bhoid, an gealladh agus 
an aidhmeil sholuimte a rinn e 
leibhse. Agus a cbum gu'm bi 
fios aige air na nitbibb so na's 
fearr, gairmidb sibh air a dh' 
eisdeachd Shearmoinean : agus 
gu b-araid bheir sibh aire, gu'n 
ionnsuiche a'Chreud,Uvnuigh an 
Tighearna, agus na Deich Aith- 
eantan, anns a chainnt chum- 
anta, agus na h-uile nithe eile bu 
choir do Cbriosdaidb eolas a bhi 
308 regenerate this Infant with thy 
holy Spirit, to receive him for 
thine own Child by adoption, 
and to incorporate him into thy 
holy Church. And humbly we 
beseech thee to grant, that he 
being dead unto sin, and living 
unto righteousness, and being 
buried with, Christ in his death, 
may crucify the old man, and 
utterly abolish the whole body 
of sin ; and that, as he is made 
partaker of the death of thy Son, 
he may also be partaker of his 
resurrection ; so that finally, 
with the residue of thy holy 
Church, he may be an inheritor 
of thine everlasting kingdom ; 
through Jesus Christ our Lord. 
Amen. ^[ Then all standing up, the Minister 
shall make this 'Exhortation to the 
Godfathers and Godmothers: 

POEASMUCH as this Child 
JL hath promised by you, his 
sureties, to renounce the devil 
and all his works, to believe in 
God, and to serve him ; ye must 
remember, that it is your parts 
and duties to see that this Infant 
be taught, so soon as he shall be 
able to learn, what a solemn 
vow, promise, and profession he 
hath made by you. And that 
he may know these things the 
better, ye shall call upon him 
to hear Sermons ; and chiefly ye 
shall provide, that he may learn 
the Creed, the Lord's Prayer, 
and the Ten Commandments, in 
the vulgar tongue, and all other 
things which a Christian ought 
to know and believe to his soul's 
health ; and that this Child may 
be virtuously brought up to lead 
a godly and a Christian life ; re- Private DajpU 

aige orra agus a chreidsinn gu 
slainte anama; agus a chum gu'ra 
bian Leanabhsogw deagh bheus- 
ail air a thogail a suas ann caith- 
eadh-beatha dhiadhaidh agus 
Chriosdail, a' cuinihneachadh 
daonan, ga'm bheil am Baisteadh 
a' nocbdadh dbuinn ar n-aid- 
mheil; se sin, gun lean sinn <ùs- 
impleir ar Slanuighf hear Criosd, 
a^us gu'm bi sinn cosmhuil risan ; 
chum, 's mar a bhasaich esan, 
agus a dh' eirich e a ris air ar 
soinne, mar so gu'm bu choir 
dhuinne, a ta air ar baisteadh, 
basachadh o pheacadh, agus eir- 
igh a ris gu fireantachd; do ghnàth 
a' claodh ar n-uile mhiannan olc 
agus truaillidh,agus gach la a'dol 
air ar n-agaidh aims na h-uile 
dneagh-bheusan agus dhiadh- 
achd caitheadh-beatha. 

Tf Ma ni iadsan a blmr an Naoidhean 
drfn Eaglais f reagairtean co neo- 
chinnteach do cheistibh an t-Sagairt, 
agus nacli ""eil dearhhadli gun dea-h- 
aidh an Leanabh a bhaisteadh roimhe 
Le Uisge, An Ainm an Athar, agus 
a' Mine, agus a Spioraid Naoiuih 
inifhe a bhuineas gu sonraicjite do'n 
BliaisteadK) an sin baistidh an Sag- 
art e amis an Riagliailt a dTi 1 ord- 
uicheadh roimhe air son Baisteadh 
Follaiscach Naoidheanan ;' arh aig 
tumadh an Leinibh anns an Tobar- 
bhaìstidh. gnathaichidh e an Riagh- 
aitt briathran so : 

MUE 'eil thu cheana air do 
bhaisteadh, N. Tha mise 
'ga d' baisteadh Ann an Ainm 
an Athar, agus a' Mhic, agus an 
Spioraid Naoimh. Amen. ism of Infants. 

, membering alway, that Baptism 
doth represent unto us our pro- 
fession ; which is, to follow the 
example of our Saviour Christ, 
and be made like unto him ; 
that, as he died, and rose again 
for us, so should we, who are 
baptized, die from sin, and rise 
again unto righteousness ; con- 
tinually mortifying all our evil 
and corrupt affections, and daily 
proceeding in all virtue and 
godliness of living. But if they which bring tlie Infant 
to the Church do make such uncertain 
answers to tlie Priesfs questions, 
as that it cannot appear that tlie 
Child, was baptized with Water, In 
tlie Name of the Father, and of tlie 
Son, and of the Holy Ghost [which 
are essential parts of Baptism), 
then lit the Priest baptize it in the 
Form, before appointed for Public 
Baptism, of Infants ; sailing, that 
at tlie dipping of tlie Child in tlie 
Font, he shall use this form of 
words: 

TF thou art not already bap- 
I tized, N. I baptize thee in 
the Name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Ghost. 
Amen. 309 THE MINISTRATION OF 

BAPTISM TO SUCH AS ARE OF RIPER YEARS, 

AND ABLE TO ANSWEE FOE THEMSELVES. AM FRITHEALADH 

BAISTIDH NA MUINNTIK A THIG GU A01S, 

AGUS A TA COiIASACH FEEAGAIET AIE SON FEIN. % An uair a Lhios pearsanna, a thaivig gu aois, ri bid air am baisteadh, 
bkeirear fios timeil do'n Easbidg, no dhasan a dìi orduiclteas e a chum 
na criehe sin, seachduin roimh an àm air a' chuid as lugha, lem Purantun 
no pearsanna ciallach eile, chum gun rachadh an ceas-nuchadh am 
blieil iad foyhluimte gu leor ann am pon><caii>h a' Chreidimh Chriosdail, 
agus a chum gun rachadh am brosnachadh gu iad fein ullachadh le 
urnuighibh agus trasgadh gu gahhail na Sacramaid naomh so. 

i^I Agus ma gheiUiear iad iomchuidh, an sin bithidh na h-Aitlirichean agus 
na Maithrichean Diadhaidh {air do'n t-sluagh bM cruinn air an Domh- 
nach no air an La-naomh orduichte) ullamli gun ioirt a lathair aig an 
Tobar-bhaistidh air ball an deigh an dara Leasai?i, aig Urnuigh Madainn 
no Feasgair, mar chi am Ministeir iomchuidh. 

If Agus air dhoibh bid nan seasamli an sinn, feoraichidh an Sagart, am bheil 
aon air biih do na pearsannaibh a ta lathair anso air am baisteadh : Ma 
fhreagras iad, Chaneil, an sin their an Sagart so : MHUINNTIR ionmhumn, 
do bhrigh gu bheil nah-uile 
dhaoine air an gintinn agus air 
am breith am peacadh (agus an 
ni sin a ta air a bhreith o'n f heoil 
gur feoil e), agus iadsan a ta aims 
an f heoil cha'n urrainn iad Dia a 
thoileachadh, ach a' caitheamh 
am beatha am peacadh, a' cur 
an gniomh iomadh ciontainnean ; 
agus gu bheil ar Slanuighfhear 
Criosd, ag radh, Nach urrain 
neach air bith dol a stigh do 
rioghachd Dhe, mar bhi e air ath- 
ghintinn agus air nuadh bhreith 
le Uisge agus leis an S pi or ad 
Naomh; Guidheam oirbh sibh a 
ghairm air Dia an t-Athair, tre 
310 DEAELY beloved, forasmuch 
as all men are conceived 
and born in sin (and that which 
is born of the flesh is flesh), and 
they that are in the flesh cannot 
please God, but live in sin, com- 
! mitting many actual transgress 
; sions ; and that our Saviour 
Christ saith, None can enter 
S into the kingdom of God, except 
he be regenerate, and born anew 
! of Water and of the Holy 
I Ghost ; I beseech you to call 
upon God the Father, through 
our Lord Jesus Christ, that of 
his bounteous goodness be will 
grant to these Persons that which 
by nature they cannot have ; that Baptism of such as are of Riper Years. ar Tighearna Iosa Criosd, gun 
deonuicheadh e d'a mhor throe- 
air do na pearsaibh so, a ni sin 
nacli urrainn a bhi aca thaobh 
naduir ; gu'm bi iad air am bais- 
teadh le Uisge agus leis an 
Spiorad Naouih, agus air an 
fcabhail a stigh do dh' Eaglais . 
I naorah Cbriosd, agus air an 
deanamb 'nam hull beothail db'i. 

^\ An sin their an Sagart, 
Deanamaid urnuigh. 
I Agus an so theid an CoiHhional 
uile air an gluiiiihh.) 

DH E Uile - chumbacbdaicb, 
agus shior-mhaireannaich, 
a shabbail le d' mhor throcair 
\ Noah agus a theaglach 'san aire 
, o s?rios le uisge; agus mar an 
eeudna a threoraich do shluagh 
! clann Israeil gu tearuinnte tre an 
: Fhairge Euaidh, ag ciallachadh 
I leis an sin do Bhaisteadh naomh; 
! agus le Baisteadh do Mbic ro 
ionmhuinn Iosa Criosd ann an 
amhainn Iordan, a naomhaich 
: Uisge gu nigheadh diomhair 
! pheacaidhthoirtairfalbh; Guid- 
, heamaid ort, air son do throcair- 
j ean neo-chriochnach, gu'n am- 
hairc thu gu trocaireach orra so 
do sheirbhisich ; gu'n glan agus 
. gu'n naomhaich thu iad leis an 
' Spiorad Naomh; chum, aire? lioibli 
bhi air an saoradh o d' fheirg, 
gu'm bi iad air an gabhail a 
steach ann an aire Eaglais 
Chriosd ; agus air dlioibh bhi 
diongmhalta ann an creidimh, 
aoibneach tre dochais agus 
suidichte ann an iochd, gu'n 
siubhladh iad roimh thonnaibh 
I an t-saoghail bhuaireasaicb so, 
chum fa-dheoidh gu'n d' thig iad 
:gu tir na beatha maireannaich ; 
ann sin gu riaghladh niaille 
riutsa saoghal gun chrioch ; tre 
Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. they may be baptized with 
Water and the Holy Ghost, and 
received into Christ's holy 
Church, and be made lively 
members of the same. \ TJien shall the Priest say, 
Let us pray, 
(flf And here all the Congregation 
shall hieel.) 

ALMIGHTY and everlasting 
God, who of thy great 
mercy didst save Noah and his 
family in the ark from perishing 
by water ; and also didst safely 
lead the children of Israel thy 
people through the Red sea, 
figuring thereby thy holy Bap- 
tism ; and by the Baptism of 
thy well-beloved Son Jesus 
Christ, in the river Jordan, didst 
sanctify the element of Water 
to the mystical washing away 
of sin ; We beseech thee, for thine 
infinite mercies, that thou wilt 
mercifully look upon these thy 
servants; wash them, and sanc- 
tify them with the Holy Ghost, 
that they, being delivered from 
thy wrath, may be received into 
the ark of Christ's Church ; and 
being stedfast in faith, joyful 
through hope, and rooted in 
charity, may so pass the waves 
of this troublesome world, that 
finally they may come to the 
land of everlasting life, there to 
reign with thee world without 
end ; through Jesus Christ our 
Lord. Amen. 311 Baìsteadh na Muinntir a tldg gu Aois. DHE Uile-chumhachclaich, 
agus neo bhasmhor, comh- 
nadh na muinntir uireasaich, 
fear-cuideachaidh nan uile a 
theicheas a t-ionnsuidh air son 
cobhair, beatha na muinntir a ta 
creidsinn, agus aiseirigh nam 
marbb ; Tha sinn a' gairm ort 
air son nam pearsanna so chum, 
air dhoibhte&chàa. dh'ionnsuidh 
do Bhaistidh naomh, gu'm faigh 
iad maitheanas nam peacainnibh 
le ath-ghniomhuinn spioradail. 
Gabh iad, Thighearna, mar a 
gheaìl thu le d' Mhac ro ionmh- 
uinn, ag radh, larraibh, agus 
bheirear dhuibh ; siribh, agus 
gheibh sibh ; buailibh an dorus, 
agus theid fhosgladh dhuibh : 
mar so a nis thoir dhuinne a ta 
'g iarraidh ; faigheamaid a ta 
sireadh ; fosgail an geata dhuinne 
a ta bualadh ; chum gu'm meal 
na npearsanna so beannachadh 
siorruidh do nigheadb neamh- 
aidh, agus gu'n d' thig iad a dh' 
ionnsuidh na rioghachd shior- 
ruidh a gheall thu le Iosa Ciiosd 
ar Tighearna. Amen. 

71 An sin seasaidh an sluagh a suas, 
agus their an Sagart, 

Eisdibh briathran an t-Soisgeil, 
scriobhta le Naomh Eoin, anns 
an treas caibideil, aig an cheud 
rann. 

AGUS bha duine do na Phair- 
isich, d'am b'ainm Nicode- 
mus, a bha 'na uachdaran air na 
h-Iudhachaibh. Thainig esan 
chum Iosa 's an oidhehe, agus 
thubhairt e ris, Mhaighstir, tha 
fios againn gur fear-teagaisg thu 
a thainig o Dhia; oir cha 'nurr- 
ainn duine air bith na miorbhuile 
so dheanamh a ta thusa a' dean- 
amh, mur bi Dia maille ris. 
Fhreagair Iosa agus thnbhairt e 
ris, Gu deimhinn, deimhinn deir- 
eain riut, mur beirear duine a 
312 A LMIGHTY and immortal 
1\ God, the aid of all that 
need, the helper of all that flee 
to thee for succour, the life of 
them that believe, and the re- 
surrection of the dead ; We call 
upon thee for these persons that 
they, coming to thy holy Bap- 
tism, may receive remission of 
their sins by spiritual regene- 
ration. Receive them, Lord, 
as thou hast promised by thy 
well-beloved Son, saying, Ask, 
and ye shall receive ; seek, and 
ye shall find ; knock, and it shall 
be opened unto you : So give 
now unto us that ask; let us 
that seek, find ; open the gate 
unto us that knock ; that these 
persons may enjoy the everlast- 
ing benediction of thy heavenly 
washing, and may come to the 
eternal kingdom which thou 
hast promised by Christ our 
Lord. Amen. "U T7ten sliaJl the People stand up, and 
ilie Priest shall say, 

Hear the words of the Gospel, 
written by Saint John, in the 
third chapter, beginning at 
the first verse. 

THERE was a man of the 
Pharisees, named Mcode- 
mus, a ruler of the J ews : the 
same came to Jesus by night, 
and said unto him, Rabbi, we 
know that thou art a teacher 
come from God : for no man 
can do these miracles that thou 
doest, except God be with him. 
Jesus answered and said unto 
him, Verily, verily I say unto 
thee, Except a man be born a- 
gain, he cannot see the kingdom 
of God. Nicodemus saith unto Baptism of such as are of Riper Yeari ris, nach faod e rioghachd Dhe him, How can a man be born 
fhaicinn. Thubhairt Nicodemus ; when he is old ? can he entei 
ris, Cionnus a dh' fhaodas duine the second time into his mother's 
bhi air a breith 'n uair a ta e j womb, and be born ? Jesus 
aosda ? am bheil e comasach air , answered, Verily, verily I say 
dol a stigh an dara uair do unto thee, Except a man be 
bhroinn a mhathar, agus a bhi air born of Water and of the Spirit, 
a bhreith ? Fhreagair Iosa, Gu \ he cannot enter into the king- 
deimhinn.deimhinndeireamriut, j dom of God. That which is 
mur bi duine air a bhreith o uisge ; born of the flesh is flesh; and 
agus o'n Spiorad, cha'n urrainn j that which is born of the Spirit 
e dol a stigh do rioghachd Dhe, | is spirit. Marvel not that I 
an ni sin a ta air a breith o'n said unto thee, Ye must be born 
fheoil, is feoil e ; agus an ni sin \ again.- The wind bloweth where Tha ghaoth a' seideadh far an aill born of the Spirit, 
leatha, agus tha thu a' cluinntinn 
a fuaim; ach cha'n 'eil fhios agad 
cia as a tha i teachd, no c'aite a 
bheil i dol : is ann mar sin a tha 
gach neach a ta air a bhreith o'n 
Spiorad. ^ff An deigh sin labhraidk an Sagart After whicTiTie shall say this Exlior- 
an Earrail so a leanas : tation following : 

MHUTNTNTIR _ ionmhuinn, ! "OELOVED, ye hear in this 
tha sibh a' cluinntinn anns JL5 Gospel the express words 
ant-Soisgeul so briathransoilleir of our Saviour Christ, That ex- 
ar Slanuighfhear Criosd, mar bi cept a man be born of Water 
duine air a bhreith le uisge agus 1 and of the Spirit, he cannot en- 
leis an Spiorad, nach urrainn e ter into the kingdom of God. 
dol a st each do rioghachd Dhe. Whereby ye may perceive the 
Leis a' so faodaidh sibh a thoirt great necessity of this Sacra - 
fainear feum mor na Sacramaid ment, where it may be had. 
so, far am faodar a faighinn. Mar Likewise, immediately before 
an ceudna, air ball roimh a dhol his ascension into heaven, (as 
suas gu neamh (mar a ta sinn a' we read in the last chapter of 
leughadh anns an Chaibideil mu St. Mark's Gospel,) he gave 
dheireadh d' Shoisgeul Naoimh command to his disciples, say- 
Marc), thug e aithn' d'a dheis- I ing, Go ye into all the world, 
ciobluibh, ag radh, Eachaibh and preach the Gospel to every 
feadh an t-saoghailuile; agus sear- 1 creature. He that believetk 
monaichibh an Soisgeul do gach j and is baptized shall be saved ; 
creutair. An ti a ta creidsinn, I but he that believeth not shall 
agus ataairabhaisteadhbithidh be damned. Which also shew- a ta air a bhreith o'n Spiorad, is 
spiorad e. Na gabh iongantas 
gu'n dubhairt mi ruit, Is eiginn 
duibh bhi air bhur breith a ris. it listeth, and thou nearest the 
sound thereof.; but canst not tell 
whence it cometh, and whither 
it goeth : so is every one that is e sabhailt ; ach an ti nach eil a 
313 eth unto us the great benefit we P Baisteadh na Muinntir a thig gu Aois. creidsinn bithidh eair adhiteadh. 
Ni mar an ceudna a ta nochd- 
adh dhuinne an t-sochair mhor a 
ta sinn a faotuinn leis. Air an 
aobhar sin N. Peadar an t-Ab- 
atol, an uair a shearmonaich e an 
Soisgeul air tus bha moran air 
am bioradh 'nan cridhe, agus a 
deir iad risan agus ris a' chuid 
eile do na h-Abstolaibh, Fhearra 
agus a bhraithrean, ciod a ni 
sinn ? Fhreagair esan agus deir 
e riu, Deanaibh aithreacbas, agus 
bitbeadh gacb aon agaibb air a 
bhaisteadh cbum maitbeanas 
peacaidh, agus gbeibh sibh tiodh- 
lacadh an Spioraid Naoimb. Oir 
a ta an gealladb dbuibhse agus 
do bhur cloinn, agus do na b-uile 
a ta fad as, eadhon a mbeud 's a 
ni an Tigbearna ar Dia a ghairm. 
Agus le moran bhriatbran eile 
bbrosnaich e iad, ag radb, Sabh- 
ailibb sibh fein o'n droch ghin- 
ealacb so. Oir (mar tba 'n t-Ab- 
stol ceudna a' dearbbadb ann aite 
eile) tba eadhon am Baisteadh a 
nis 'gar sabhaladh (cha'n e cur 
air falbb salacbar na feola, ach 
am freagradh deagh inntinn a 
thaobb Dhe,) le aiserigh Iosa 
Criosd. Na cuiribb teagamh air 
an aobhar sin, ach creidimh gu 
diongmhalta, gu'n gabh e gu 
fabharach ris na pearsanna so a 
lathair. air dhoibh bhi nor aith- 
reach, agus a' teacbd g'a ionn- 
suidh le creidimh ; gu'n d'tboir e 
dhoibh maitheanas am peacainn- 
ean, agus gu'm builich e orra an 
Spiorad Naomh, gu'n d'thoir e 
dhoibh beannuchadh na beatha 
shiorruidh, agus gu'n dean se iad 
'nan luchd-comhpairt air a riogh- 
achd mhaireannaich. 

Air an aobhar sin air dhuinn 
bhi mar so lan deirbbte a deagh- 
ghean ar n-Athar neamhaidh a 
thaobh nam pearsanna so, a 
nochdadh le Mhac Iosa Criosd ; 
314 reap thereby. For which cause 
Saint Peter the Apostle, when 
upon his first preaching of the 
Gospel many were pricked at 
the heart, and said to him and 
the rest of the Apostles, Men 
and brethren, what shall we do ? 
replied and said unto them, Re- 
pent, and be baptized every one 
of you for the remission of sins, 
and ye shall receive the gift of 
the Holy Ghost. For the pro- 
mise is to you, and your chil- 
dren, and to all that are afar off, 
even as many as the Lord our 
God shall call. And with many 
other words exhorted he them, 
saying, Save yourselves from 
this untoward generation. For 
(as the same Apostle testifieth 
in another place) even Baptism 
doth also now save us, (not the 
putting away of the filth of the 
flesh, but the answer of a good 
conscience towards God,) by 
the resurrection of Jesus Christ. 
Doubt ye not therefore, but 
earnestly believe, that he will 
favourably receive these present 
persons, truly repenting, and 
coming unto him by faith ; that 
he will grant them remission of 
their sins, and bestow upon them 
the Holy Ghost ; that he will 
give them the blessing of eternal 
life, and make them partakers of 
his everlasting kingdom. Wherefore we being thus per- 
suaded of the good will of our 
heavenly Father towards these 
persons, declared by his Son Je- 
I sus Christ ; let us faithfully and Baptism of such as are of Riper Years. thugamaid gu creideach agus gu 
crabhach buidheachas dha, agus 
abrainaid, 

DHE Uile-chumhachdaich 
agus shiorruidh, Athair 
neanihaidh, tha sinn a' toirt 
buidheachas uruhail dhuit, gu'n 
do dheonuich thu ar gairm gu 
eolas do ghrais, agus creidimh 
annad ; Meudaich an t-eolas so, 
agus daingnich an creidimh so 
annainne gu siorruidh tuille. 
Thoir do Spiorad Naomh do na 
pearsannaibh-sa, chum gu'm bi 
iad air am breith a ris, agus air 
andeanamh 'w&XLoighreachan air 
sabhaladh siorruidh; trearTigh- 
earna Iosa Criosd, a ta beo agus 
a riaghladh maille riutsa agus ris 
an Spiorad Naomh, a nis agus 
gu siorruidh. Amen. devoutly give thanks to him, 
and say, 

ALMIGHTY and everlast- 
ing God, heavenly Father, 
we give thee humble thanks, 
for that thou hast vouchsafed 
to call us to the knowledge of 
I thy grace, and faith in thee : 
1 Increase this knowledge, and 
confirm this faith in us ever- 
j more. Give thy Holy Spirit to 
these persons that they may be 
born again, and be made heirs 
\ of everlasting salvation; through 
; our Lord Jesus Christ, who 
j liveth and reigneth with thee 
I and the Holy Spirit, now and 
for ever. Amen. An sin laJ>hraidh an Sagart ris 
na pearsanna a ta ri 'm baisteadh 
air an doigh so : 

MHUINNTIRionmhuhm, a 
thainig anso ag iarraidh 
gu Baisteadh naomh fhaotainn, j 
chuala sibh mar a rinn an coimh- 1 
thional urnuigh, gu'n deonuich- | 
eadh ar Tighearna Iosa Criosd 
bhur gabhail agus bhur beann- 
uchadh, bhur fuasgladh o bhur 
peacainnibh, rioghachd neamh, 
agus a bheatha mhaireannach a 
thoirt dhuibh. Chuala sibh mar 
an ceudna, gu'n do gheall ar 
ÌXghearna Iosa Criosd 'na Fhocal j 
naomh a thoirt seachad na nithe 
an uile a rinn sinn urnuigh air | 
an son ; an gealladh sin ni esan, 
air a thaobh fein, gu ro chinn- 
teach a ghleidheadh agus a , 
choimhlionadh. 

Air an aobhar sin, an deigh a' 
gheallaidh so a rinn Criosd, ; 
feumaidh sibhse mar an ceudna ' 
; gu creideach, air bhur taobh fein 
' a ghealltuinn ann an lathair na 
muiuntir so bhur fianuisean. 

315 P % Then tJie Priest shall speak to the 
Persons to be baptized on this 
wise : 

WELL -BE LOVED, who 
are come hither desiring 
to receive holy Baptism, ye 
have heard how the congrega- 
tion hath prayed, that our Lord 
Jesus Christ would vouchsafe 
to receive you and bless you, to 
release you of your sins, to give 
you the kingdom of heaven, 
and everlasting life. Ye have 
heard also, that our Lord Jesus 
Christ hath promised in his holy 
Word to grant all those things 
that we have prayed lor ; 
which promise he, tor his part, 
will most surely keep and per- 
form Wherefore, after this promise 
made by Christ, ye must also 
faithfully, for your part, promise 
in the presence of these your 
Witnesses, and this whole Con- 
gregation, thatj/e will renounce 
'2 Baisteadh na Muinntir a thig gu Aois. agus a' choimhthionail so uile, 
gu'n cuir sibh cul ris an diabhol 
agus ri uile oibre, agus do ghnàth 
gu'n creid sibh Focal naomh 
Dhe, agus gu h-umhail gu'n 
gleidh sibh aitheantan. 

% An sin feoraichidh an Sagart do 
na pearsannaibli a ta ri ""m baist- 
carih, fa leth, na Ceistean so a 
leanas : 

Ceist. 

AM bheil thu cuir cul ris an 
diabhol agus ri uile oibre, 
ri greadhnachas agusgloirdiomh- 
ain an t-saoghail, maille ri uile 
thograibb sanntacb agus ana- 
miannaibh na feola, air chor's 
nach lean thu iad, agus nach bi 
thu air do threorachadh leo ? 
Freag. Tha mi. 

Ceist. 

A M bheil thu creidsinn ann an 
i\ Diaant-AthairUile-chumh- 
achdach, Cruthadair neamh agus 
talmhainn ? 

Agus ann an Iosa Criosd aon- 
ghin Mhic*san ar Tighearna? 
Agus gu'n do ghabhadh e leis 
an Spiorad Naomh ; gu'n d' 
rugadh e leis an Oigh Muire ; 
gu'n d' fhuiling e fo Phontius 
Pilat, gu'n do cheusadh e, gu'n 
d' fhuair e bas, agus gu'n d' adh- 
laiceadhe; gu'n deachaidh e sios 
do dh'ifrinn, agus mar an ceudna 
gu'n d' eirich e a ris an treas la ; 
gu'n deachaidh esuas gu neamh, 
agus gu bheil e 'na shuidhe air 
deas laimh Dhe an t-Athair 
Uile-chumhachdach ; agus gu'n 
d' thig e as a' sin a ris aig deir- 
eadh an t-saoghail, a thoirt 
breith air na beothaibh agus air 
na mairbh ? 

Agus am bheil thu creidsinn 
aims an Spiorad Naomh ; an 
Eaglais naomh Choitchionn ; an 
Comhchomunn nan Naomh am 
316 the devil and all his works, and 
constantly believe God's holy 
Word, and obediently keep his 
Commandments' U Then shall the Priest demand of 
each of the persons to be baptized, 
severally, tliese Questions follow- 
ing: 

Question. " 

DOST thou renounce the 
devil and all his works, 
the vain pomp and glory of the 
world, with all covetous desires 
of the same, and the carnal de- 
sires of the flesh, so that thou 
wilt not follow, nor be led by 
them ? 

Answer. I renounce them all. 

Question. 

DOST thou believe in God 
the Father Almighty, Ma- 
ker of heaven and earth ? 

And in Jesus Christ his only- 
begotten Son our Lord ? And 
that lie was conceived by the 
Holy Ghost ; born of the Virgin 
Mary; that he suffered under 
Pontius Pilate, was crucified, 
dead, and buried ; that he went 
down into hell, and also did rise 
again the third day ; that he as- 
cended into heaven, and sitteth 
at the right band of God the 
Father Almighty; and from 
thence shall come again at the 
end of the world, to judge the 
quick and the dead ? And dost thou believe in the 
Holy Ghost ; the holy Catholic 
Church; the communion ^ , of I 
saints ; the remission of sins ; Baptism of suck as are of Riper Years. Maitheanas peacaidh ; an Ais- 
eirigh na feola ; agus am beatha 
nihaireannach an deigh bais ? 

Freag. Tha mi creidsinn so 
uile gu dionginhalta. 

Ceist. 

AN aill leat do bhaisteadh 
anns an chreidinih so ? 
Freag. Is e sin mo mhiann. 

Ceist. 

ANgleidhthu niataguh-umh- 
ail toil agus aitheantan 
naomh Dhe, agus an gluais tbu 
annta uile laithean do bbeatba ? 

Ireag. Bbeirmi oidbearp air 
a' sin a dheanamh, air do Dhia 
bbi 'na f bear-combnadb agam. ^1 An sin tJieir an Sagart, 

ODHE throcairich, deonuicb 
gu'm bi an seann Adbamb 
air adhlaiceadh anns n&pearsai b h 
so air cbor, gu'm bi an duine 
nuadb air a tbogail suas annta. 
Amen. 

Deonuicb gu'm bi na b-uile 
aignibb feolmbor air basacbadb 
annta, agus gu'm bi na b-uile 
nitbe a bhuineas do'n Spiorad beo 
agus a' cinntinn annta. Amen. 

Deonuicb gu'mfaigh iadcumh- 
acbd agus neart gu buaidh, agus 
lamban-uachdar fhaotainn air an 
diabhol. air an t-saoghal, agus 
air an fheoil. Amen. 

Deonuicb air bhi dhoibh an so 
air an toirt a suas dbuit le'r dri- 
acbd agus le'r frithealadh-ne, 
gu'm bi iad cuideaehd air an 
sgeadacbadb le deagb-bheusan 
neambaidb, agus gu'm faigh iad 
luigbeacbd sbior-mbaireannacb, 
tre do throcair-sa, Tbigbearna 
Dbe bheannuicbte, a ta beo, 
agus ariagbladh na b-uile nitbe, 
saogbal gun cbriocb. Amen. the resurrection of the flesh ; 
and everlasting life after death ? 

Answer. All this I stedfastly 
believe. Question. 
ILT thou be baptized in 
tbis faith ? 
Answer. That is my desire. w Question. 

WILT thou then obediently 
keep God's holy wiil and 
commandments, and walk in 
the same all the days of thy life ? 

Ansicer. I will endeavour so 
to do, God being my helper. H Then shall the Priest say, o MERCIFUL God, grant 
that the old Adam in these 
persons may be so buried, that 
the new man may be raised up 
in them. Amen. 

Grant that all carnal affec- 
tions may die in them, and tbat 
all things belonging to the Spi- 
rit may live and grow in them. 
Amen. 

Grant that they may have 
power and strength to have vic- 
tory, and to triumph, against 
the devil, the world, and the 
flesh. Amen. 

Grant that they being here 
dedicated to tbee by our office 
and Ministry, may also be en- 
dued with heavenly virtues, and 
everlastingly rewarded, through 
thy mercy, O blessed Lord 
God, who dost live, and govern 
all things, world without end. 
Amen. 317 JBaisteadh na Muinntir a thig gu Aois. DHE Uile-chumhachdaich, 
agus shiorruidh be do Mhac 
ro ionmhuinn Iosa Criosd, a 
dhoirt, a mach as a thaobh ro 
phriseil araon uisge agus fuil, 
air sou mhaitheauas ar peacainn- 
ean; agus a thug aithne d'a 
dheisciobluibh, gun rachadh iad 
atheagasgnan uile chinnich,agus 
gu'm baisteadh siad iad ann an 
Ainm an Athar, a' Mhic, agus 
an Spioraid Naoimh ; Tha sinn 
a' guidhe ort, thu dh' eisdeachd 
ii achanaich a choi'thionail so ; 
naorahaich an t-Uisge so chum 
nigheadh peacaidh, gu diomhair 
air falbh ; chum gu faigh na 
pearsaibh so, a ta a nis ri blii air 
am baisteadh ann, iomlanachd do 
ghrais, agus gu mair iad gu sior- 
ruidh ann an aireamh do chloinne 
naomh agus taghta; tre Iosa 
Criosd ar Tighearna. Amen. •ff An sin glacaidh an Sagart gach 
neach fa leth a ta ra bhaisteudh 
air laimli dheis, agus air dha an 
cuir aig an Tobar-bhaisteadh, mar 
a chi e iomchuidh, feoraichidh e 
do na h-Aithrichean agus do 
na Maithreachan Diadhaidh an 
A inm ; agus an sin tumaidh se e 
aims an uisge, no doirtidh e uisge 
air ag radh, 

NBaisteam thu ann an 
• Ainm an Athar, agus 
a' Mhic, agus an Spioraid 
Naoimh. Amen. 

An s 'n tlieir an Sagart, 

THA sinn a' gabhail na Pear- 
sa so a stigh ann an 
coimhthional treud ( ^ ^ 
Chriosd, agus 1 ga Sagart n c^ 1 

chomtharrachadh air aghaidh na 

le comhtharradh a' Pearsa - 
Chrionn-cheusaidh, mar dearbh- 
adh nach bi naire air 'na dheigh 
so creidimh Chriosd air a cheus- 
318 ALMIGHTY, everliving 
God, whose most dearly 
beloved Son Jesus Christ, for 
the forgiveness of our sins, did 
shed out of his most precious 
side both water and blood, and 
gave commandment to his dis- 
ciples, that they should go 
teach all nations, and baptize 
them in the Name of the Fa- 
ther, and of the Son, and of the 
Holy Ghost; Kegard, we be- 
seech thee, the supplications of 
this Congregation ; sanctify this 
Water to the mystical washing 
away of sin ; and grant that the 
persons now to be baptized 
therein, may receive the fulness 
of thy grace, and ever remain in 
the number of thy faithful and 
elect children ; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. U Then shall the Priest take each 
person to be baptized by the right 
hand, and placing him convenient- 
ly by the Font, according to his 
discretion, shall ask the Godfathers 
and Godmothers the Name ; and 
then shall dip him in the water, 
or pour water upon him, saying, NI baptize thee in the 
• Name of the Father, and 
of the Son, and of the Holy 
Ghost. Amen. 

% Tlien the Priest shall say,i 

WE receive this Person in- 
to the congregation of 
Christ's flock, x and i Here the 

do siarn him with Pn f st sha11 
• o *v make a cross 

the sign ot the upon the Per- 
Cl'OSS, in token son's forehead, 
that hereafter he shall not be 
ashamed to confess the faith of 
Christ crucified, and manfully Baptism of such as 

adh aideachadh, agus cogadh gu 
duineil fo'bhrataich, an aghaidh 
peacaidh, an t-saoghail, agus an 
diabhoil ; agus mairsinn 'na 
shaighdear agus 'na sheirbheis- 
each dileas do Chriosd gu crich 
a bheatha. Amen. 

U An sin their an Sagart, 

MHUINNTIR iomhuinn, air 
dhuinn a nis, fhaicinn, gu 
bheil wapearsanna so air an ath- 
gbintinn, agus air a suidheach- 
adh ann an corp Eaglais Chriosd ; 
thugamaid buidheachas do Dhia 
TJile-chumhackdach air son na 
sochairean so ; agus deanamaid 
ar n-urnuighean ris, le aon run 
gu'n caitheadh iad a' chuid eile 
d'am beatha a reir an toisich so. 

H An sin theirear, Urnuigh an 
Tighearna, air dhoibh bhi uile air 
an gluinibh: 

AR n-Athair, a ta air neamh, 
Naonihaichear d' Ainm. 
! Thigeadb do riogbachd. Deanar 
do thoil air an talarnh, mar a 
tbatar a' deanamh air neamb. 
I Tboir dhuinn an diugb ar n-aran 
lathail. Agus maith dhuinn ar 
ciontainnean, Mar a mhaitheas 
sinne dhoibhsan a ta ciontachadh 
nar n-agaidb. Agus na leig am 
I buaireadb sinn; Ach saor sinn 
I o olc. Amen. 

" r\ ATHAIR neamhaidh, tha 
. \-J sinn a' toirt buidheachas 
I umhail dhuit, gu'n do dheonuich 
I thu ar gairm gu eolas do ghrais, 
' agus creidimb annad ; Meudaich 
an t-eolas so, agus daingnich an 
creidimh so annainne gu siorr- 
nidh tuille. Thoir do Spiorad 
Naomh dona Pearsaibhso, chum 
air dhoibh bbi air am breith a 
j ris, agus air an deanamh 'nan 
oighreachan air do shabhaladh 
siorruidh, tre ar Tighearna Iosa 
319 are of Riper Years. 

to fight under his banner, 
against sin, the world, and the 
devil ; and to continue Christ's 
faithful soldier and servant unto 
his life's end. Amen. U Then shall the Priest say, 

SEEING now, dearly beloved 
brethren, that these persons 
are regenerate, and grafted into 
the body of Christ's Church, 
let us give thanks unto Al- 
mighty God for these benefits, 
and with one accord make our 
prayers unto him, that they 
may lead the rest of their life 
according to this beginning. Then shall be said the Lord's 
Prayer, all kneeling : 

OUR Father, which art in 
heaven, Hallowed be thy 
Name. Thy kingdom come. 
Thy will be done in earth, as it 
is in heaven. Give us this day 
our daily bread. And forgive 
us our trespasses, As we for- 
give them that trespass against 
us. And lead us not into temp- 
tation ; But deliver us from evil. 
Amen. WE yield thee humble 
thanks, heavenly Fa- 
ther that thou hast vouchsafed, 
to call us to the knowledge of 
thy grace, and faith in thee ; 
Increase this knowledge, and 
confirm this faith in us ever- 
more. Give thy Holy Spirit to 
these persons ; that, being now 
born again, and made heirs of 
everlasting salvation, through 
our Lord Jesus Christ, they may 
continue thy servants, and at- Baisteadh na Muinntir a thig gu Aois. Criosd, gu'm buanaich iad 'nan 
seirbhisich dhuit, agus gu'n cois- 
inn iad do ghealladh ; trid ar 
Tighearna Iosa Criosd do Mhac, 
a tà beo agus a' riaghladh maille 
riutsa, ann an aonachd an Spior- 
ad Naomh cbeudna, gu siorr- 
uidh. Amen. 

U An sin air dhoihh hhi idle ''nan 
seasamk, gnathaichidh an Safari 
an Earrail so a leanas ; o' labhairt 
ris na h-Aithrichean agus ris na 
Maithrichean Diadhuidh air tus, 

DO bhrigh gu'n do gheall na 
pearsanna so ann bhurlath- 
air-sa cul a chur ris an diabhol 
agus ri uile oibre, creidsinn ann 
an Dia, agus seirbhis a dhean- 
amh dha; feumaidh sibhachuim- 
neachadh gur e bbur gnotbach 
agus bhur dleasnas a chur 'nan 
cuimhne ciod a' bhoid, an geall- 
adh, agus an aidmheil sholuimte 
a rinn iad a nis an latbair a' 
choimbtbionail so, agus gu 
b-araid ann bhur latbair-sa am 
fianuisean rogbnaicbte. Agus 
tba sibh mar an ceudna ri gairm 
orra, a ghnathachadh na h-uile 
dhurachd gu bhi air an teagasg 
gu ceart ann Focal naomb Dhe ; 
chum mar so gu'm fas iad ann an 
gras, agus ann an eolas ar Tigh- 
earna Iosa Criosd, agus gu'n 
caith iad am beatha gu diadh- 
aidh, gu ionraic, agus gu meas- 
arradh 's an t-saogbal so a ta 
lathair. 

(*TJ Agus an sin, a" 1 labhairt ris na 
pearsannaibh a ta air an ùr bhais- 
teadh, timid e air aghaidh, agus ag 
radh,) 

AGUS air bbur sonsa, a cbuir 
oirbb Criosd a nis le Baist- 
eadb, is e bhur gnothacb agus 
bhur dleasnas cuideacbd, air 
dhuibb bhi air bhur deanamh ann 
bhur cloinn do Dhia, agus do'n 
t-solus, le creidimh ann an Iosa 
320 tain thy promises ; through the 
same Lord Jesus Christ thy 
Son, who liveth and reigneth 
with thee, in the unity of the 
same Holy Spirit everlastingly. 
Amen. Then, all standing up, the Priest 
shall use this Exhortation follow- 
ing ; speaking to the Godfathers 
and Godmothers first, 

FORASMUCH as these per- 
sons have promised in your 
presence, to renounce the devil 
and all his works, to believe in 
God, and to serve him ; ye must 
remember, that it is your part 
and duty to put them in mind, 
what a solemn vow, promise, 
and profession they have now 
made before this Congregation, 
and especially before you their 
chosen Witnesses. And ye are 
also to call upon them to use 
all diligence to be rightly in- 
structed in God's holy Word; 
that so they may grow in grace, 
and in the knowledge of our 
Lord Jesus Christ, and live 
godly, righteously, and soberly 
in this present world. And then, speaking to the new 
baptized persons, he shall proceed 
and say,) 

AND as for you, who have 
now by Baptism put on 
Christ, it is your part and duty 
also, being made the children , ai 
of God and of the light, by faith [ 
in Jesus Christ, to walk answer- J I r 
ably to your Christian calling, 

i Baptism of such as are of Eijoer Years. Criosd, a' gluasad a reir bhur 
gairm Chriosdail, agus mar is 
iomchuidh do chloinn an t-soluis ; 
a' cuimhneachadh do ghnath gu 
bheil am Baisteadh a' nochdadh 
d